รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.กาฬสินธุ์ 030585 : หนองสอพิทยาคม ชนาพร  แสงฤทธิ์ ครู
2 สพม.กาฬสินธุ์ 030581 : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นางสาวอนัญญา  จรัสแผ้ว ครู
3 สพม.กาฬสินธุ์ 030591 : กมลาไสย กัลยาพรรณ  จันทชุม ครู
4 สพม.กาฬสินธุ์ 030582 : อนุกูลนารี สาวิตรี  ตุ้มมี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
5 สพม.กาฬสินธุ์ 030592 : ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร วงค์จันทร์   อาทิตย์ตั้ง ธุรการ
6 สพม.กาฬสินธุ์ 030593 : ดอนไทรงามพิทยาคม ทองเเย็น  จงลือชา ครู
7 สพม.กาฬสินธุ์ 030583 : เมืองกาฬสินธุ์ อโนมา   เย็นใจ ครู
8 สพม.กาฬสินธุ์ 030584 : เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ธัญชนก  วิเชียรซอย ครู
9 สพม.กาฬสินธุ์ 030594 : โคกศรีเมือง ธนัญญา  ทองด่านเหนือ ครู
10 สพม.กาฬสินธุ์ 030595 : ธัญญาพัฒนวิทย์ นางสำเริง  การรัศมี ครู
11 สพม.กาฬสินธุ์ 030586 : แก่งนาจารย์พิทยาคม แพรวพรรณ  การสว่าง ครู
12 สพม.กาฬสินธุ์ 030586 : แก่งนาจารย์พิทยาคม จุทาฤทธิ์  จันทองแท้ ครู
13 สพม.กาฬสินธุ์ 030587 : เมืองเหนือวิทยาคม ศราวุธ  อุตมาตย์ ครู
14 สพม.กาฬสินธุ์ 030596 : ร่องคำ นางปิยะดา  น้อยอามาตย์ ครู
15 สพม.กาฬสินธุ์ 030620 : สหัสขันธ์ศึกษา นางสาวสุปราณี  อรรถประจง ครู
16 สพม.กาฬสินธุ์ 030621 : นามะเขือพัฒนศึกษา อภิชาติ  ขบวนฉลาด ครู
17 สพม.กาฬสินธุ์ 030622 : โนนศิลาพิทยาคม เบญจวรรณ  ดุลนีย์ ครู
18 สพม.กาฬสินธุ์ 030641 : สามชัย สุวรรณี  โพธิ์ศรี ครู
19 สพม.กาฬสินธุ์ 030644 : ดอนจานวิทยาคม รุ่งทิวา  สุ่มมาตย์ ครู ชำนาญการ
20 สพม.กาฬสินธุ์ 030645 : จำปาหลวงวิทยาคม ปรียานุช  หันวิสัย ครู
21 สพม.กาฬสินธุ์ 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว ครู
22 สพม.กาฬสินธุ์ 030608 : โนนสูงพิทยาคม นางสาวอภิญญา  เทียบปัด ครูผู้ช่วย
23 สพม.กาฬสินธุ์ 030617 : หัวหินวัฒนาลัย ปิยวรรณ  พันโพคา พนักงานราชการ
24 สพม.กาฬสินธุ์ 030610 : เขาพระนอนวิทยาคม ศิระ  ชะอินทร์วงศ์ ครู
25 สพม.กาฬสินธุ์ 030618 : วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นางนาถรดา   โพชัยศรี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 สพม.กาฬสินธุ์ 030611 : วังมนวิทยาคาร นางณัฏยา  ภาระโข ครู
27 สพม.กาฬสินธุ์ 030619 : คำเจริญวิทยาคม สุวนันท์  กั้วนามน ครู
28 สพม.กาฬสินธุ์ 030615 : ห้วยเม็กวิทยาคม คินพรรณ  ภูโตนนา ครู
29 สพม.กาฬสินธุ์ 030626 : ดงกลางพัฒนศึกษา พีรพัฒน์  จิณรักษ์ ครู
30 สพม.กาฬสินธุ์ 030627 : หนองกุงศรีวิทยาคาร อานนท์  คำสา ครู
31 สพม.กาฬสินธุ์ 030627 : หนองกุงศรีวิทยาคาร นงค์นิตย์  รัตประเสริฐ ครูอัตราจ้าง
32 สพม.กาฬสินธุ์ 030630 : มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สถาพร  พลลาภ ครู
33 สพม.กาฬสินธุ์ 030631 : หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ณัฐณิชา  ศรีจำนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพม.กาฬสินธุ์ 030646 : ฆ้องชัยวิทยาคม รุ่งนภา  ศรีลาศักดิ์ ครู
35 สพม.กาฬสินธุ์ 030648 : ไตรรัตนวิทยาคม นางมัณฑนา เขตชมภู  เขตชมภู ครู
36 สพม.กาฬสินธุ์ 030604 : เขาวงพิทยาคาร คเชนทร์   คะโยธา ครูผู้ช่วย
37 สพม.กาฬสินธุ์ 030589 : นามนพิทยาคม นางสาววลัยพร   ไชยพรม ครู
38 สพม.กาฬสินธุ์ 030598 : กุฉินารายณ์ ศุภวัฒน์  ทรัพย์เกิด ครู
39 สพม.กาฬสินธุ์ 030598 : กุฉินารายณ์ นฤเบศร์  อำพล ครูผู้ช่วย
40 สพม.กาฬสินธุ์ 030590 : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัลย์ลดา  ประเสริฐหล้า ครู
41 สพม.กาฬสินธุ์ 030590 : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นางสาวจิราภรณ์  รังรื่น ครู
42 สพม.กาฬสินธุ์ 030606 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประยงค์  จันทยุทธ ครู
43 สพม.กาฬสินธุ์ 030601 : โนนคำวิทยา พัชรี  ศรีแนน ครู
44 สพม.กาฬสินธุ์ 030602 : นาไคร้พิทยาสรรพ์ ดลนภา  ศรีบุตตะ ครู
45 สพม.กาฬสินธุ์ 030623 : คำม่วง ฐิติสิทธ  นิลโสม ครู
46 สพม.กาฬสินธุ์ 030632 : สมเด็จพิทยาคม อนุพันธ์  เขตบุญพร้อม ครู
47 สพม.กาฬสินธุ์ 030632 : สมเด็จพิทยาคม นายสุริยา  เฉลิมชาติ ครู
48 สพม.กาฬสินธุ์ 030633 : มหาไชยพิทยาคม สมบัติ  ทองอุ่น ครู
49 สพม.กาฬสินธุ์ 030634 : แก้วเสด็จพิทยาคม เสกสรร  เรืองเดช ครู
50 สพม.กาฬสินธุ์ 030635 : ประชารัฐพัฒนศึกษา นายวัชรภัทร  เกตวงษา ครูผู้ช่วย
51 สพม.กาฬสินธุ์ 030636 : บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ อานนท์  หานาม ครู
52 สพม.กาฬสินธุ์ 030638 : ผาเสวยรังสรรค์ นางพัณธิตา  ทองเงิน ครู
53 สพม.กาฬสินธุ์ 030639 : ห้วยผึ้งพิทยา ลัดดา  กิ่งภูเขา ครู
54 สพม.กาฬสินธุ์ 030639 : ห้วยผึ้งพิทยา ทองสัน  แสนขาว พนักงานราชการครู
55 สพม.กาฬสินธุ์ 030640 : พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ เทวี  รุ่งกิจนิธิวัฒน์ ครู
56 สพม.กาฬสินธุ์ 030642 : บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ สุทธิลักษณ์  เสริมศรี ครู
57 สพม.กาฬสินธุ์ 030643 : บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา วีรยุทธ   เผือดผุด ครูผู้สอน