รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร สายใจ  วรพันธุ์ ครู
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร ผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐื ครู
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร นางสาวนิกร   จามาเนียม ครูผู้ช่วย
4 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ นางวรรณี   คำอุต ธุรการโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ นางสาวพิสมัย  ภูธาตุทิพย์ ครู
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030026 : หนองหัวช้าง นางสาวราตรี  ภูษาจารย์ ธุรการโรงเรียน
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030026 : หนองหัวช้าง นัฐพล  ทาบรรหาร ครู
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030067 : อนุบาลกาฬสินธุ์ ปภัฎชมณ  การถวิล พนักงานพัสดุ
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030068 : กาฬสินธุ์พิทยาสัย prawit  sintusiri ครู
10 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030069 : ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวรัศมี   ศรีสวัสดิ์ ครู
11 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์ ครู
12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา ชิดชญา  ปรีสิทธิ์ ครู
14 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 : หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 : หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030027 : คำปลาฝาโนนชัย ปราณี  ฉายเพิ่ม ครู
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 : บ้านเหล่าค้อ วุฒิชัย  งอกศิลป์ ครู
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 : บ้านเหล่าค้อ เยาวลักษณ์  โคตะนนท์ ครู
19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม ธงชัย  หมั่นผดุง ครู
20 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม นายสุรศักดิ์  วิเชียรชัย ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม มลเทียน  หระสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
22 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030007 : เชียงเครือวิทยาคม นางอรชร  เพชรภูมี ครู
23 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030008 : ชุมชนนาจารย์วิทยา สุนิษา  ศรีเครือดง ครู
24 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030008 : ชุมชนนาจารย์วิทยา สุชญา  สุริยะสาร ธุรการ
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030025 : แก่งนาขามสามัคคี นางฉันตะณีญา  ไชยหาวงค์ ครูผู้ช่วย
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030022 : คำโพนคำม่วงวิทยา พิสมัย  สิงห์สุนีย์ ครู
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์ ครู
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นางสาววิภาวรรณ  ธงภูเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาย ปัญญา  บุญวิทยาธร ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030070 : บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง วรโชติ  สินธุศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030033 : บึงวิชัยสงเคราะห์ ดิษยา  นามเสถียร ครู
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030033 : บึงวิชัยสงเคราะห์ ชนัญชิดา  จักรามาตร ครู
33 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 : หนองทุ่มสงเคราะห์ พงศพล  คำโสภา ครูชำนาญการ
34 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 : หนองทุ่มสงเคราะห์ สุวรรณ  นิลทองหลาง ครู
35 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030037 : ท่าไคร้สามัคคี รัตนาภรณ์  โชติญาโน ครู
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030009 : บ้านคำเม็ก อนุพงศ์  เกษมเศรษฐ ครู
37 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 : บ้านโคกกว้าง เยาวลักษณ์  โยธะมาตย์ ครู
38 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 : บ้านโคกกว้าง นายการัญ  ภูชำนิ ครู
39 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 : โคกล่ามวิทยา นายประมวล   ภูลำธาร ธุรการ
40 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 : โคกล่ามวิทยา นางลลิดา  ทองไทย ครู
41 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030012 : หนองโพนวิทยายน อภิสิทธิ์  จำเริญเจือ ครู
42 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) กนกพร  วรรณอำไพ ครู
43 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สุรพล  พานะวาน ครู
44 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ศุภวรรณ  ดอนสมจิตร ครู
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030039 : หนองกุงวิทยาคม อรุณ  โวหารกล้า ครู
46 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030006 : หนองบัวราษฎร์นิยม พัชรา  ปรีดี ครู
47 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 : โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม นางสกุลตลา  ไผ่ผาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 : โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม weangsak  salarit ครู
49 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 : หามแหโพนทองวิทยาคม บุญฤทธิ์  บุญยบุตร ครู
50 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 : หามแหโพนทองวิทยาคม สันติ   มณีโชติ ครู
51 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง สุชาติ  บุญปก ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง นายชูชาติ  วิระพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง กุสุมา  บุตรโคตร ครู
54 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030063 : โคกนางามสามัคคี อำพร  ผิวผ่อง ครู
55 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030059 : บ้านสว่าง สนอง  ภูตะลุน ครู
56 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 : เหล่าหลวงวิทยาคาร นายองอาจ  วิระพันธ์ ครู คศ.3
57 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 : เหล่าหลวงวิทยาคาร นายประเสริฐ  กลางยาแสน ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 : ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ชลิตา  สารปรัง พนักงานธุรการ
59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 : ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สำราญ  พรมทา ครู
60 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา ราณี  จำเริญพูล ธุรการ
61 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา นางยุวนาถ  แก้วเมืองกลาง ครู
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา อรนุช  สุระสังข์ ธุรการ
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง ศุกลกานต์  นันรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง นายจินดา  ศรียงค์ ครู
65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง น.ส.นฤมล  ดลเจือ ธุรการโรงเรียน
66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 : ภูปอวิทยา นภารัตน์  หวังสุขกลาง ครู
67 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 : ภูปอวิทยา ประดิษฐ  สุริฉาย ครู
68 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 : หนองแวงเหนือ นางสิรินทร์ประภา   เครือศรี ครู
69 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 : หนองแวงเหนือ นางสาวจิราภรณ์  บุญจันทร์ศรี ครู
70 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 : โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์ ครู
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 : โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นายจำนงค์   กำนาดี ครู
72 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ กัลยาณี  ภูมูลมี ครู
73 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ Naroong  Goodtalang ครู
74 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร นายสุจิตร  ทรงคาศรี ครู
75 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร พรภิรมย์  อิ่มเจริญ ครู
76 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร กมลทิพย์  แสงครจิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
77 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030018 : บ้านหนองม่วง นิภาภรณ์  ยุบลชิต ครู
78 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030014 : ชุมชนหนองสอวิทยาคาร นายกิตติกร  นันทพัฒน์ ครู
79 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030015 : โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ศักดิ์สิงห์  ศรีทะโร ครู
80 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน Noppakhun  Khaewlamgon ครู
81 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน แสงปัญญา  ลำลอง ครู
82 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน ณัฐญดา  ศรีชะตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน ชนิด  บุญชูศร ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร ศุภนุช  กาบสร้อย ธรุการ
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร wanida  onsamong ครู
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร นางกนกวรรณ  อระหันตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030057 : วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ นางรัชนา  สิงห์หลง ครู
88 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030057 : วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ jeranun  panvichai ครู
89 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030058 : โคกคอนวิทยานุกูล ทวี  อุ่นเพ็ญ ครู
90 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030058 : โคกคอนวิทยานุกูล สุพรัตน์  หนองสูง เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030035 : คำไผ่สงเคราะห์ วชิรพงษ์  อรงค์เดช พนักงานพัสดุ ระดับ 4
92 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 : ท่าลำดวนประชาบำรุง อาคม  คำเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 : ท่าลำดวนประชาบำรุง บุษรีนาฏ  ฆารไสว ครู
94 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 : คอนเรียบอนุกูล อนงค์นุช  สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 : คอนเรียบอนุกูล วีระ  อุดมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 : บ้านดอนสนวน บุณยวีร์  อุ่นคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 : บ้านดอนสนวน ศรสวรรค์  เศษวงค์ ครู
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 : บ้านดอนสนวน รัศมี  จุฑาศรี ครู
99 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา จำเนียร  รัตนมณี ครู
100 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา นายทองดี   ดลแม้น ครู
101 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา Sopit  Juthasri ครู
102 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030050 : กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา นางสาวสุภาวิณี  สอนกุดตุ้ม ธุรการ
103 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030050 : กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา ภัณฑิรา  นาชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030051 : บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง นางสาวกัญยารัตน์  คำจันทร์ดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ นางสาวอรอนงค์  นาฮ้อยทอง ธุรการโรงเรียน
106 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ มนตรี  แสงวงค์ ธุรการโรงเรียน
107 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ นางพนมวรรณ  เถรี ครู
108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030042 : บ้านโหมนสงเคราะห์ เทียรทอง  นามทมาตย์ ครู
109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030043 : เหล่าสูงวิทยา ภาวิกา  ภูจักงาม ธุรการโรงเรียน
110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 : กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุวคนธ์  ผ่านสำแดง ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 : กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางจิตพิสุทธิ์  ชัชวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030003 : บ้านหนาดสงเคราะห์ นางสาวอรณิชา  แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030003 : บ้านหนาดสงเคราะห์ นายนิคม  ภูฉลอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030001 : บ้านต้อนวิทยาคาร นายนิพนธ์   ผลรุ่ง ครู
115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030004 : บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ประสานมิตร  สุระพร ผู้อำนวยการ
116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 : พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง นายวิสิฐศักดิ์  อารีเอื้อ ครู
117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 : พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง เกียรติธิดา  ชาติแพงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030141 : ปากน้ำราษฎร์บำรุง สำรอง  วิศรีสิทธิ์ ครู
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030142 : น้ำจั้นราษฎร์บำรุง นางพิศมัย  จันทร์ประโคน ครู
120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 : โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ปารณีย์  นิระภาพ ครู
121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 : โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ศิรินทร์ทิพย์  ศิริภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร วาสนา  บูรณผาย ครู
123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร นางนวนฉวี  วงค์หิน ครู
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ประมวล  ดอนชัย ครู
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030150 : ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นายสงกรานต์  วรรณจักร ครู
126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030150 : ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นางสาวกล่อมขวัญ  บรรพต เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย ครู
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม นางสาวจุฬารัตน์  นิระภาพ ครูธุรการ
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 : นามลวิทยาคาร นายสมพงษ์   นันจำรัส ครู
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 : นามลวิทยาคาร เสริม  เถรี ผู็อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 : คำโพนทองราษฎร์นิยม สันติ  โทฮาด ครู
132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 : คำโพนทองราษฎร์นิยม นพรัตน์   มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030155 : เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ศิริพันธ์  หันไชยศรี ครู
134 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030156 : ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา นายธีรศักดิ์  หรสิทธิ์ ครู
135 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา suwars  singkhonart ครู
136 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา นางสาวพงษ์พิศ  อาจนิยม ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา ทองจันทร์  หันไชยเนาว์ ครู
138 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 : หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นางสาวทิพวรรณ  คำบึงกลาง ธุรการ
139 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 : หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นางสาวเสวานีย์  เดชบุรัมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร้ม
140 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030163 : ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ วินารัตน์  ดอนนาค ธุรการ
141 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ครูอัตราจ้าง
142 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ประมูล  เจียงวิเศษ ครู
143 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030165 : โคกล่ามผดุงวิทย์ นายศุภชัย  แจ่มจันทร์ ครู
144 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030165 : โคกล่ามผดุงวิทย์ นางสาวสายยนต์  ผลเลิศ ครู
145 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030166 : โนนเมืองวิทยาคาร วาทิต  เดชภูกองไชย ครู
146 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030167 : บ้านแวงประชารัฐบำรุง สุภชัย  ดอนสามารถ ครู
147 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 : ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายประสาท  อรัญสาร ครู
148 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 : ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายจิณณะ  อินทวรรณโชค ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030161 : หนองตุวิทยา นฤพล  บุญไชยแสน ครูธุรการ
150 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030161 : หนองตุวิทยา รัตนาภรณ์  หาญรักษ์ ครู
151 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030162 : สะอาดโนนงามวิทยา นายวารี  สอนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030159 : บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ธุรการโรงเรียน
153 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030160 : บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ไพวรรณ  สีแก่นจันทร์ ครู
154 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายสันติ  ภักดีสมัย ครู
155 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สำรวย  นัทธี ครู
156 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา อภิชาต  อรรคอำนวย ผุ้อำนวยการสภานศึกษา
157 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ทิพาภร  ฉายฉันท์ ธุรการ
158 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา นายวีระวัฒน์  สังรวมใจ เจ้าหน้าที่ธูรการ
159 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030172 : ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นายชัยณุพงศ์  บุตรสุริย์ ครู
160 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030173 : ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ เกรียงไกร งามเสน่ห์  งามเสน่ห์ ครู
161 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นางเพิ่มพูน   จันทพร ครู
162 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี พรหมพิทักษ์   ตรีสูนย์ ธุรการ
163 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นางชนัดดา  อรุณไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030149 : บ้านโนนโพธิ์ศรี นายสุรพงษ์  จำปาลา ครู
165 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030153 : หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง นางสาวทับทิม  วิเศษนันท์ ครู
166 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030154 : นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ นายวุฒิกุล  ศรีชะตา ครู
167 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 : บึงไฮโนนสวางวิทยา sopha  Lakok ครู
168 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 : บึงไฮโนนสวางวิทยา จักรพงศ์  พลข่า ครู
169 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030147 : บ้านลาดวิทยาเสริม ประภาศิริ  นาถมทอง ครู
170 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030169 : บึงสว่างวิทยาคม พิชญาภา  กล้าวิจารณ์ ครู
171 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030177 : หัวขวาวิทยา นายณัฐวัฒน์  รัตนเกื้อ ธุรการ
172 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030457 : กุดลิงวิทยาคม นางบุษราภรณ์  โพธิจักร ครู
173 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ สุริยัรนต์  ระดากรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
174 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ นายอาคม  แก้วบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
175 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ นางระพีพรรณ  โมคภา ครู
176 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030462 : ชุมชนนาเรียงวิทยาคม นายวีรวัฒน์  สิมมาเคน ครู
177 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030463 : เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา นางสาวศศิธร  ยุบลมล ธุรการโรงเรียน
178 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 : สำเริงวิทยา โอภาส  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 : สำเริงวิทยา นิสากร  อนารัตน์ ครู
180 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 : สำเริงวิทยา นิสากร  อนารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
181 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 : สามัคคีสำราญวิทย์ มลินี  จงลือชา ธุรการ
182 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 : สามัคคีสำราญวิทย์ ยุทธศิลป์  ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 : ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา Ratree  jimakon ครู
184 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 : ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ไพรวัลย์  ขนานแข็ง ครู
185 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030458 : ด่านใต้วิทยา วัชรี  สกุลรัตน์ ครู
186 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ Chalerm  Srichuyong ครู
187 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ศิริศักดิ์  อาจวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เฉลิม  ศรีชูยงค์ ครู
189 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030191 : ชุมชนนามะเขือวิทยา วิวัฒนา  ศิริกุล ครู
190 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030192 : โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา โชติกา  สิทธิสังข์ ครู
191 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม ประริชาติ  นาถ้ำพลอย ครู
192 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นายวัชรชัย   บูรวัตร ครู
193 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นางสาวธณัฏฐา  เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นางสาวจิราภา   ศรีเสน ครู
195 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 : โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นางชลพินท์   หงษ์ชูตา ครู
196 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 : โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) อมร  นาถ้ำพลอย ครู
197 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 : โป่งเชือกศึกษาสถาน สวัสดิ์  ผลการ ครูชำนาญการพิเศษ
198 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 : โป่งเชือกศึกษาสถาน ธิติมา  ชนาสิทธิ์ ครู
199 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030197 : ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) พรนิภา  มุขพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
200 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 : ชุมชนแก้งคำวิทยา ยุภาวรรณ  เทวะเส ครูผู้ช่วย
201 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 : ชุมชนแก้งคำวิทยา รุจิรัตน์  ลมชิด ครู
202 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030188 : นิคมลำปาววิทยา นางศรวรรณ  พันธ์ดงยาง ครู
203 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030188 : นิคมลำปาววิทยา กมลธิดา  คามวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030184 : คำแคนวิทยา ศิริญา  คำตานิตย์ อัตราจ้างชั่วคราว
205 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 : คำประถมนิคมสงเคราะห์ นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์ ครู
206 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 : คำประถมนิคมสงเคราะห์ นางสาวนิรบล  อังครุด ครู
207 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030189 : ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา นายนที  นีลสุนทร ครู
208 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา วุฒิไกร  อนุมาตร ธุรการโรงเรียน
209 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สิริวรรณ  ศุขอร่าม ครูชำนาญการพิเศษ
210 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา นางสาวราภรณ์  สิงหาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 : สหัสขันธ์วิทยาคม นายพัฒนพงษ์  มงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 : สหัสขันธ์วิทยาคม นางสาววราพร   การจะโนศรี ลูกจ้างชั่วคราว
213 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030178 : โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย พรธีรา  การเกษม ครู
214 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030204 : บ้านม่วงวิทยาคม นายประเทือง  สารจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030205 : ม่วงคำราษฎร์สามัคคี Aksorn  Yuangwiphak ครู
216 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030205 : ม่วงคำราษฎร์สามัคคี นางสาวดวงเนตร  ลีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030206 : โนนเมืองประชานุเคราะห์ นายนรวัฒน์   จิตรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030206 : โนนเมืองประชานุเคราะห์ นางวลัยพร  สังไวศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
219 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030207 : บ้านแกวิทยายน นางสาวพรชนัน  ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
220 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030208 : โคกก่องวิทยา นางสาวสุธาภรณ์  สุระวิทย์ ธุรการโรงเรียน
221 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030209 : คำคาราษฎร์บำรุง นางจิราภา   อุดมรัตน์ ครู
222 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 : ดงไร่ราษฎร์พัฒนา ระพีพรรณ   การอรุณ ครูคศ.3
223 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 : ดงไร่ราษฎร์พัฒนา รวีวัฒน์  รังคะราช ครู
224 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030203 : บ้านคำเชียงวัน สุจิตรา  ศรีสวัสดิ์ ครู
225 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030198 : นามนราษฎร์นุเคราะห์ นายกำจัด  รังวิจี ครู ชำนาญการพิเศษ
226 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030199 : บ้านโคกใส นายพงษ์นิกร  สีแสด ครู
227 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สุชาวดี  นีระพันธ์ ธุรการ
228 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางศิริพร  แสนขาว ครู
229 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางพิสมัย  ปัททุม ครู
230 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030180 : ดงน้อยวิทยา นิคม  สิมพันธ์ุ์ ครู
231 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030180 : ดงน้อยวิทยา กุลธิดา  ศรีมามาศ ครู
232 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030181 : โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สิรวิชญ์  สายสินธุ์ ครู
233 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030210 : นาคูณวิทยา วันชัย  นีระพจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 : ถ้ำปลาวิทยายน นายสมพงษ์  จำปาสาร ครู คศ.3
235 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 : ถ้ำปลาวิทยายน นางสุนันท์  สังฆะมณี ครู
236 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030213 : สิงห์สะอาด นางเครือฟ้า  วังระหา ครู
237 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 : ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายศิริชัย  ศรีคิรินทร์ ครู
238 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 : ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายสุภัค   สาระพันธ์ ครู
239 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030215 : นาสีนวลโสกทรายวิทยา นายเจษฎา  สุขจันดี ครูผู้ช่วย
240 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 : ท่านาจานวิทยา กิติพงษ์  แก่นพุฒ ครู
241 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 : ท่านาจานวิทยา jutaphon  jennamkaew ครู
242 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030533 : คำแคนราษฎร์วิทยา สุมาลี  แสงสวัสดิ์ ครู
243 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง เพ็ญศิริ  นางสาวเพ็ญศิริ หันชัยเนาว์ บุคลากรคณิตศาสตร์
244 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง นายดาบ  มณีกรรณ์ ครู
245 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง นายวิชัย  ยุระตา ครู
246 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 : บ้านหนองกุงใหญ่ นายถนอมชัย  ปรีจำรัส ครู
247 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 : บ้านหนองกุงใหญ่ ขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์ ครู
248 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 : โคกกลางวิทยา สุทิศา  เลื่องลือ ครู
249 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 : โคกกลางวิทยา นายอุทัย  ภูเต้าสูง ผู้อำนวยการโรงเรียน
250 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030543 : หนองแซงวิทยา นายชัยวิชิต  ยี่สารพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
251 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030544 : บ้านท่างาม กฤตยชญ์  ไพรสณฑ์ ครู
252 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030547 : บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ขจรศักดิ์  ศิริอมรพรรณ ครู
253 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 : บ้านหนองกุงน้อย อุทัย  พะนุพะนัน ครู
254 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 : บ้านหนองกุงน้อย นายวัฒนชัย   เขตนารี ผู้อำนวยการโรงเรียน
255 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030545 : ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา จันทร์สี  จอมจิตร์ ครู
256 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030530 : บ้านกุดแห่ พรชนก  สายสินธุ์ ครูธุรการ
257 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030531 : คำหุ่งราษฎร์บำรุง วนิดา  นิลเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
258 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030531 : คำหุ่งราษฎร์บำรุง ชาติชาย  สมบัติเพิ่ม ครู คศ.1
259 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030527 : หนองแสงราษฎร์พัฒนา นายชูชาติ  พงศรี ครู
260 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030536 : สามชัยอุดมวิทย์ นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย ครูชำนาญการพิเศษ
261 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030537 : บ้านหนองช้าง สมพิน  ปัญจิต ครู
262 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030538 : ค้อจารย์วิทยา กฤษณพงษ์  ชาภูมี ครู
263 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 : บ้านห้วยยาง นางชณุตพร  ปรีจำรัส ครู
264 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 : บ้านห้วยยาง anuchit  sangsawat ครู
265 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030556 : แก้งนางราษฎร์บำรุง นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ ครู
266 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030557 : ดงพยุงสงเคราะห์ ศรีวัณณา  คำเสนาะ ครู
267 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 : ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สุกัญญา  เกษมเศรษฐ ครู
268 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 : ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง ครู
269 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030563 : หัวคูประชาอุทิศ นุชนาฏ  หระมาตย์ ครู
270 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 : กุดครองวิทยาคาร สุรชัย  เขตปัญญา ครู
271 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 : กุดครองวิทยาคาร นายทวน  ใยแสง ครู
272 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030549 : ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวนฤมล  ชะรากระบุตร ครูผู้ช่วย
273 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030550 : หนองแคนวิทยา เหมือนแพร   การฟุ้ง ครู
274 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030552 : หนองแวงแสน นางสาววรภัทรา  สินธุรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองแวงแสน
275 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030552 : หนองแวงแสน นางสาวเกษศิรินทร์  กมลเชตุ ครู
276 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030559 : นาจำปา นายวันชัย  ปรีพูล ครู
277 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 : หนองโพนโนนสมบูรณ์ ungkrid  srisuwannapukdee ครู
278 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 : หนองโพนโนนสมบูรณ์ นายอังกฤษ  ศรีสุวรรณภักดี ครู
279 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน ณกมลชน  ศรีบุตตะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
280 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน นายสวัสดิ์  บัวอาจ ครู
281 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030560 : บ้านนาวิทยาคม ยงยุทธ์  โพธิปัตชา ครู
282 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030555 : สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) นางสาวศศิตา  มาศนาเรียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
283 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030551 : หนองพอกวิทยายน นายเสรีย์  บุญพันธ์ ครู
284 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030553 : สะอาดไชยศรี นายทนัน  คำกา ครู
285 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา รัศมี   ธานีวรรณ ครู
286 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา นางสาวนภาวรรณ  ชมภูพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา นิรุตน์  ชูศรีนาค ครู