รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร นางสาวนิกร   จามาเนียม ครูผู้ช่วย
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร ผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐื ครู
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ นางสาวพิสมัย  ภูธาตุทิพย์ ครู
4 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ จิระพันธุ์  วิภคะ ครู
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ นางวรรณี   คำอุต ธุรการโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030026 : หนองหัวช้าง นัฐพล  ทาบรรหาร ครู
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030067 : อนุบาลกาฬสินธุ์ ปภัฎชมณ  การถวิล พนักงานพัสดุ
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030068 : กาฬสินธุ์พิทยาสัย prawit  sintusiri ครู
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030069 : ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวรัศมี   ศรีสวัสดิ์ ครู
10 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
11 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 : หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030027 : คำปลาฝาโนนชัย ปราณี  ฉายเพิ่ม ครู
13 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 : บ้านเหล่าค้อ วุฒิชัย  งอกศิลป์ ครู
14 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม ธงชัย  หมั่นผดุง ครู
15 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม มลเทียน  หระสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030007 : เชียงเครือวิทยาคม นางอรชร  เพชรภูมี ครู
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030008 : ชุมชนนาจารย์วิทยา สุนิษา  ศรีเครือดง ครู
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030008 : ชุมชนนาจารย์วิทยา สุชญา  สุริยะสาร ธุรการ
19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030025 : แก่งนาขามสามัคคี นางฉันตะณีญา  ไชยหาวงค์ ครูผู้ช่วย
20 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030022 : คำโพนคำม่วงวิทยา พิสมัย  สิงห์สุนีย์ ครู
21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาย ปัญญา  บุญวิทยาธร ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นางสาววิภาวรรณ  ธงภูเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
23 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030070 : บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง วรโชติ  สินธุศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
24 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030033 : บึงวิชัยสงเคราะห์ ดิษยา  นามเสถียร ครู
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030033 : บึงวิชัยสงเคราะห์ ชนัญชิดา  จักรามาตร ครู
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 : หนองทุ่มสงเคราะห์ พงศพล  คำโสภา ครูชำนาญการ
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030037 : ท่าไคร้สามัคคี รัตนาภรณ์  โชติญาโน ครู
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030009 : บ้านคำเม็ก อนุพงศ์  เกษมเศรษฐ ครู
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 : บ้านโคกกว้าง นายการัญ  ภูชำนิ ครู
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 : บ้านโคกกว้าง เยาวลักษณ์  โยธะมาตย์ ครู
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 : โคกล่ามวิทยา นายประมวล   ภูลำธาร ธุรการ
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030012 : หนองโพนวิทยายน อภิสิทธิ์  จำเริญเจือ ครู
33 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ศุภวรรณ  ดอนสมจิตร ครู
34 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030039 : หนองกุงวิทยาคม อรุณ  โวหารกล้า ครู
35 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030006 : หนองบัวราษฎร์นิยม พัชรา  ปรีดี ครู
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 : โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม นางสกุลตลา  ไผ่ผาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 : หามแหโพนทองวิทยาคม บุญฤทธิ์  บุญยบุตร ครู
38 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง กุสุมา  บุตรโคตร ครู
39 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030063 : โคกนางามสามัคคี อำพร  ผิวผ่อง ครู
40 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030059 : บ้านสว่าง นางปานจิตร  ภูตะลุน ครู
41 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 : เหล่าหลวงวิทยาคาร นายองอาจ  วิระพันธ์ ครู คศ.3
42 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 : ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ชลิตา  สารปรัง พนักงานธุรการ
43 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา ราณี  จำเริญพูล ธุรการ
44 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง ศุกลกานต์  นันรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 : ภูปอวิทยา นภารัตน์  หวังสุขกลาง ครู
46 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 : หนองแวงเหนือ นางสาวจิราภรณ์  บุญจันทร์ศรี ครู
47 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 : หนองแวงเหนือ นางสิรินทร์ประภา   เครือศรี ครู
48 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 : โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นายจำนงค์   กำนาดี ครู
49 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ Naroong  Goodtalang ครู
50 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ กัลยาณี  ภูมูลมี ครู
51 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ ธิดาเพชร  ภูษาจารย์ ครู
52 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร กมลทิพย์  แสงครจิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
53 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030018 : บ้านหนองม่วง นิภาภรณ์  ยุบลชิต ครู
54 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030014 : ชุมชนหนองสอวิทยาคาร นายกิตติกร  นันทพัฒน์ ครู
55 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030015 : โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ศักดิ์สิงห์  ศรีทะโร ครู
56 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน ณัฐญดา  ศรีชะตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน Noppakhun  Khaewlamgon ครู
58 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน ชนิด  บุญชูศร ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร wanida  onsamong ครู
60 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030057 : วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ นางรัชนา  สิงห์หลง ครู
61 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030057 : วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ jeranun  panvichai ครู
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030058 : โคกคอนวิทยานุกูล สุพรัตน์  หนองสูง เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030035 : คำไผ่สงเคราะห์ วชิรพงษ์  อรงค์เดช พนักงานพัสดุ ระดับ 4
64 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 : ท่าลำดวนประชาบำรุง อาคม  คำเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 : คอนเรียบอนุกูล อนงค์นุช  สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 : บ้านดอนสนวน ศรสวรรค์  เศษวงค์ ครู
67 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 : บ้านดอนสนวน บุณยวีร์  อุ่นคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
68 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 : บ้านดอนสนวน รัศมี  จุฑาศรี ครู
69 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา Sopit  Juthasri ครู
70 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา จำเนียร  รัตนมณี ครู
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030050 : กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา ภัณฑิรา  นาชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030051 : บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง นางสาวกัญยารัตน์  คำจันทร์ดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ นางพนมวรรณ  เถรี ครู
74 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ นางสาวอรอนงค์  นาฮ้อยทอง ธุรการโรงเรียน
75 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030042 : บ้านโหมนสงเคราะห์ เทียรทอง  นามทมาตย์ ครู
76 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030043 : เหล่าสูงวิทยา ภาวิกา  ภูจักงาม ธุรการโรงเรียน
77 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 : กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางจิตพิสุทธิ์  ชัชวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030003 : บ้านหนาดสงเคราะห์ นายนิคม  ภูฉลอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030003 : บ้านหนาดสงเคราะห์ นางสาวอรณิชา  แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
80 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030001 : บ้านต้อนวิทยาคาร นายนิพนธ์   ผลรุ่ง ครู
81 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030004 : บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ประสานมิตร  สุระพร ผู้อำนวยการ
82 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 : พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง นายวิสิฐศักดิ์  อารีเอื้อ ครู
83 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 : พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง เกียรติธิดา  ชาติแพงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030141 : ปากน้ำราษฎร์บำรุง สำรอง  วิศรีสิทธิ์ ครู
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030142 : น้ำจั้นราษฎร์บำรุง นางพิศมัย  จันทร์ประโคน ครู
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 : โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ศิรินทร์ทิพย์  ศิริภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร นางนวนฉวี  วงค์หิน ครู
88 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030150 : ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นายสงกรานต์  วรรณจักร ครู
89 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย ครู
90 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 : นามลวิทยาคาร เสริม  เถรี ผู็อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 : นามลวิทยาคาร นายสมพงษ์   นันจำรัส ครู
92 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 : คำโพนทองราษฎร์นิยม สันติ  โทฮาด ครู
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030155 : เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ศิริพันธ์  หันไชยศรี ครู
94 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030156 : ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา นายธีรศักดิ์  หรสิทธิ์ ครู
95 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา suwars  singkhonart ครู
96 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา ทองจันทร์  หันไชยเนาว์ ครู
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 : หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นางสาวทิพวรรณ  คำบึงกลาง ธุรการ
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030163 : ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ วินารัตน์  ดอนนาค ธุรการ
99 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ครูอัตราจ้าง
100 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ประมูล  เจียงวิเศษ ครู
101 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030165 : โคกล่ามผดุงวิทย์ นางสาวสายยนต์  ผลเลิศ ครู
102 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030166 : โนนเมืองวิทยาคาร วาทิต  เดชภูกองไชย ครู
103 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030167 : บ้านแวงประชารัฐบำรุง วรรณฉวี  เรืองตระกูล ครู
104 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 : ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายประสาท  อรัญสาร ครู
105 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030161 : หนองตุวิทยา รัตนาภรณ์  หาญรักษ์ ครู
106 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030162 : สะอาดโนนงามวิทยา นายวารี  สอนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030159 : บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ธุรการโรงเรียน
108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030160 : บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ไพวรรณ  สีแก่นจันทร์ ครู
109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายสันติ  ภักดีสมัย ครู
110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา อภิชาต  อรรคอำนวย ผุ้อำนวยการสภานศึกษา
111 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030172 : ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นายชัยณุพงศ์  บุตรสุริย์ ครู
112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030173 : ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ เกรียงไกร งามเสน่ห์  งามเสน่ห์ ครู
113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นางเพิ่มพูน   จันทพร ครู
114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นางชนัดดา  อรุณไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030149 : บ้านโนนโพธิ์ศรี นายสุรพงษ์  จำปาลา ครู
116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030153 : หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง นางสาวทับทิม  วิเศษนันท์ ครู
117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030154 : นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ นายวุฒิกุล  ศรีชะตา ครู
118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 : บึงไฮโนนสวางวิทยา จักรพงศ์  พลข่า ครู
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030147 : บ้านลาดวิทยาเสริม ประภาศิริ  นาถมทอง ครู
120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030169 : บึงสว่างวิทยาคม พิชญาภา  กล้าวิจารณ์ ครู
121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030177 : หัวขวาวิทยา นายณัฐวัฒน์  รัตนเกื้อ ธุรการ
122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030457 : กุดลิงวิทยาคม นางบุษราภรณ์  โพธิจักร ครู
123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ นายอาคม  แก้วบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ นางระพีพรรณ  โมคภา ครู
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030462 : ชุมชนนาเรียงวิทยาคม นายวีรวัฒน์  สิมมาเคน ครู
126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030463 : เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา นางสาวศศิธร  ยุบลมล ธุรการโรงเรียน
127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 : สำเริงวิทยา นิสากร  อนารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 : สำเริงวิทยา โอภาส  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 : สำเริงวิทยา นิสากร  อนารัตน์ ครู
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 : สามัคคีสำราญวิทย์ มลินี  จงลือชา ธุรการ
131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 : ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา Ratree  jimakon ครู
132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030458 : ด่านใต้วิทยา วัชรี  สกุลรัตน์ ครู
133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ Chalerm  Srichuyong ครู
134 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ศิริศักดิ์  อาจวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030191 : ชุมชนนามะเขือวิทยา วิวัฒนา  ศิริกุล ครู
136 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030192 : โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา โชติกา  สิทธิสังข์ ครู
137 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นางสาวจิราภา  ศรีเสน ครู
138 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 : โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นางชลพินท์   หงษ์ชูตา ครู
139 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 : โป่งเชือกศึกษาสถาน ธิติมา  ชนาสิทธิ์ ครู
140 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030197 : ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) พรนิภา  มุขพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
141 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 : ชุมชนแก้งคำวิทยา ยุภาวรรณ  เทวะเส ครูผู้ช่วย
142 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030188 : นิคมลำปาววิทยา นางศรวรรณ  พันธ์ดงยาง ครู
143 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030188 : นิคมลำปาววิทยา กมลธิดา  คามวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030184 : คำแคนวิทยา ศิริญา  คำตานิตย์ อัตราจ้างชั่วคราว
145 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 : คำประถมนิคมสงเคราะห์ นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์ ครู
146 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030189 : ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา นายนที  นีลสุนทร ครู
147 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา วุฒิไกร  อนุมาตร ธุรการโรงเรียน
148 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 : สหัสขันธ์วิทยาคม นายพัฒนพงษ์  มงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030178 : โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย พรธีรา  การเกษม ครู
150 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030204 : บ้านม่วงวิทยาคม นายนรวัฒน์  จิตรักษ์ ธุรการ
151 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030205 : ม่วงคำราษฎร์สามัคคี นางสาวดวงเนตร  ลีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030206 : โนนเมืองประชานุเคราะห์ นางวลัยพร  สังไวศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
153 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030207 : บ้านแกวิทยายน นางสาวพรชนัน  ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030208 : โคกก่องวิทยา นางสาวสุธาภรณ์  สุระวิทย์ ธุรการโรงเรียน
155 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030209 : คำคาราษฎร์บำรุง นางจิราภา   อุดมรัตน์ ครู
156 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 : ดงไร่ราษฎร์พัฒนา รวีวัฒน์  รังคะราช ครู
157 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030203 : บ้านคำเชียงวัน สุจิตรา  ศรีสวัสดิ์ ครู
158 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030198 : นามนราษฎร์นุเคราะห์ นายกำจัด  รังวิจี ครู ชำนาญการพิเศษ
159 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030199 : บ้านโคกใส นายพงษ์นิกร  สีแสด ครู
160 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สุชาวดี  นีระพันธ์ ธุรการ
161 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางศิริพร  แสนขาว ครู
162 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030180 : ดงน้อยวิทยา กุลธิดา  ศรีมามาศ ครู
163 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030181 : โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สารุณี  ชัยบุบผา ธุรการ
164 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030181 : โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สิรวิชญ์  สายสินธุ์ ครู
165 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030210 : นาคูณวิทยา วันชัย  นีระพจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 : ถ้ำปลาวิทยายน นางสุนันท์  สังฆะมณี ครู
167 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030213 : สิงห์สะอาด นางเครือฟ้า  วังระหา ครู
168 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 : ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายสุภัค   สาระพันธ์ ครู
169 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 : ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายศิริชัย  ศรีคิรินทร์ ครู
170 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030215 : นาสีนวลโสกทรายวิทยา นายเจษฎา  สุขจันดี ครูผู้ช่วย
171 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 : ท่านาจานวิทยา jutaphon  jennamkaew ครู
172 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030533 : คำแคนราษฎร์วิทยา สุมาลี  แสงสวัสดิ์ ครู
173 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง นายวิชัย  ยุระตา ครู
174 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 : บ้านหนองกุงใหญ่ นายถนอมชัย  ปรีจำรัส ครู
175 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 : โคกกลางวิทยา สุทิศา  เลื่องลือ ครู
176 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030543 : หนองแซงวิทยา นายชัยวิชิต  ยี่สารพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030544 : บ้านท่างาม กฤตยชญ์  ไพรสณฑ์ ครู
178 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030547 : บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ขจรศักดิ์  ศิริอมรพรรณ ครู
179 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 : บ้านหนองกุงน้อย อุทัย  พะนุพะนัน ครู
180 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030545 : ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา จันทร์สี  จอมจิตร์ ครู
181 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030530 : บ้านกุดแห่ พรชนก  สายสินธุ์ ครูธุรการ
182 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030531 : คำหุ่งราษฎร์บำรุง วนิดา  นิลเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
183 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030527 : หนองแสงราษฎร์พัฒนา นายชูชาติ  พงศรี ครู
184 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030536 : สามชัยอุดมวิทย์ นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030537 : บ้านหนองช้าง สมพิน  ปัญจิต ครู
186 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030538 : ค้อจารย์วิทยา วิลาวัณย์  มาตรา ครู
187 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030538 : ค้อจารย์วิทยา เมยวดี  คำยศ ธุรการ
188 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 : บ้านห้วยยาง นางชณุตพร  ปรีจำรัส ครู
189 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030556 : แก้งนางราษฎร์บำรุง นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ ครู
190 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030557 : ดงพยุงสงเคราะห์ ศรีวัณณา  คำเสนาะ ครู
191 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 : ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง ครู
192 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030563 : หัวคูประชาอุทิศ นุชนาฏ  หระมาตย์ ครู
193 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 : กุดครองวิทยาคาร สุรชัย  เขตปัญญา ครู
194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030549 : ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวนฤมล  ชะรากระบุตร ครูผู้ช่วย
195 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030550 : หนองแคนวิทยา เหมือนแพร   การฟุ้ง ครู
196 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030552 : หนองแวงแสน นางสาวเกษศิรินทร์  กมลเชตุ ครู
197 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030559 : นาจำปา นายวันชัย  ปรีพูล ครู
198 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 : หนองโพนโนนสมบูรณ์ นายอังกฤษ  ศรีสุวรรณภักดี ครู
199 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 : หนองโพนโนนสมบูรณ์ ungkrid  srisuwannapukdee ครู
200 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน ณกมลชน  ศรีบุตตะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
201 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน นายมกรพงศ์  ภูนพผา ครูชำนาญการ
202 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030560 : บ้านนาวิทยาคม ยงยุทธ์  โพธิปัตชา ครู
203 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030555 : สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) นางสาวศศิตา  มาศนาเรียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030551 : หนองพอกวิทยายน นายเสรีย์  บุญพันธ์ ครู
205 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030553 : สะอาดไชยศรี นายทนัน  คำกา ครู
206 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา นิรุตน์  ชูศรีนาค ครู
207 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา นางสาวนภาวรรณ  ชมภูพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ