รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร นางสาวนิกร   จามาเนียม ครูผู้ช่วย
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร ผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐื ครู
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร สายใจ  วรพันธุ์ ครู
4 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ ปนวัชร  สงวนตระกูล ครู
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ นางสาวพิสมัย  ภูธาตุทิพย์ ครู
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ ณัฐพล  ศรีชะตา ธุรการ
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030026 : หนองหัวช้าง นัฐพล  ทาบรรหาร ครู
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030064 : ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ Pojanee  Boonchusorn ครู
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030067 : อนุบาลกาฬสินธุ์ ศศิธร  ฉายจิตร ลูกจ้าง
10 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030067 : อนุบาลกาฬสินธุ์ นายวิวัฒน์  ศรีสถิตย์ ครู
11 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030068 : กาฬสินธุ์พิทยาสัย prawit  sintusiri ครู
12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030069 : ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวรัศมี   ศรีสวัสดิ์ ครู
13 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์ ครู
14 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา ชิดชญา  ปรีสิทธิ์ ครู
15 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 : หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 : หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030027 : คำปลาฝาโนนชัย ปราณี  ฉายเพิ่ม ครู
19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 : บ้านเหล่าค้อ วุฒิชัย  งอกศิลป์ ครู
20 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 : บ้านเหล่าค้อ เยาวลักษณ์  โคตะนนท์ ครู
21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม นายสุรศักดิ์  วิเชียรชัย ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม ธงชัย  หมั่นผดุง ครู
23 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม มลเทียน  หระสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
24 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030007 : เชียงเครือวิทยาคม นายทวี  ติวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030008 : ชุมชนนาจารย์วิทยา สุนิษา  ศรีเครือดง ครู
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030025 : แก่งนาขามสามัคคี นายอดิศักดิ์  สมภาร ครู
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030022 : คำโพนคำม่วงวิทยา พิสมัย  สิงห์สุนีย์ ครู
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์ ครู
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาย ปัญญา  บุญวิทยาธร ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030070 : บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง วรโชติ  สินธุศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030070 : บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สุชญา  สุริยะสาร ธุรการโรงเรียน
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030033 : บึงวิชัยสงเคราะห์ ดิษยา  นามเสถียร ครู
33 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 : หนองทุ่มสงเคราะห์ สุวรรณ  นิลทองหลาง ครู
34 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 : หนองทุ่มสงเคราะห์ นิลวรรณ  นารัตน์ตุง ธุรการ
35 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 : หนองทุ่มสงเคราะห์ นางสาวดลธาดา  ดุลนีย์ ครูธุรการ
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030037 : ท่าไคร้สามัคคี รัตนาภรณ์  โชติญาโน ครู
37 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030009 : บ้านคำเม็ก อนุพงศ์  เกษมเศรษฐ ครู
38 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 : บ้านโคกกว้าง เยาวลักษณ์  โยธะมาตย์ ครู
39 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 : บ้านโคกกว้าง นายการัญ  ภูชำนิ ครู
40 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 : โคกล่ามวิทยา นางลลิดา  ทองไทย ครู
41 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 : โคกล่ามวิทยา นางเมธวี  เยี่ยมสมบัติ ครู
42 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030012 : หนองโพนวิทยายน อภิสิทธิ์  จำเริญเจือ ครู
43 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ศุภวรรณ  ดอนสมจิตร ครู
44 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สุรพล  พานะวาน ครู
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) กนกพร  วรรณอำไพ ครู
46 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030039 : หนองกุงวิทยาคม อรุณ  โวหารกล้า ครู
47 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030006 : หนองบัวราษฎร์นิยม พัชรา  ปรีดี ครู
48 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 : โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม weangsak  salarit ครู
49 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 : โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม นางสกุลตลา  ไผ่ผาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 : หามแหโพนทองวิทยาคม อภัยวรรณ  จำเริญพูล ครู
51 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 : หามแหโพนทองวิทยาคม สันติ   มณีโชติ ครู
52 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง นายชูชาติ  วิระพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง นายประมวล  ภูลำธาร ครู ICT
54 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง สุชาติ  บุญปก ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง กุสุมา  บุตรโคตร ครูผู้ช่วย
56 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030063 : โคกนางามสามัคคี ประดิษฐ  อัศม์เดชา ครู
57 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030059 : บ้านสว่าง สนอง  ภูตะลุน ครู
58 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 : เหล่าหลวงวิทยาคาร นายประเสริฐ  กลางยาแสน ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 : เหล่าหลวงวิทยาคาร นายองอาจ  วิระพันธ์ ครู คศ.3
60 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 : ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สำราญ  พรมทา ครู
61 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 : ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว มาโน๊ต  สิทธิธนกร ครูธุรการ
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา อรนุช  สุระสังข์ ธุรการ
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา นางยุวนาถ  แก้วเมืองกลาง ครู
64 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง น.ส.นฤมล  ดลเจือ ธุรการโรงเรียน
65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง นายจินดา  ศรียงค์ ครู
66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 : ภูปอวิทยา นภารัตน์  หวังสุขกลาง ครู
67 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 : ภูปอวิทยา ประดิษฐ  สุริฉาย ครู
68 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 : หนองแวงเหนือ นางสิรินทร์ประภา   เครือศรี ครู
69 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 : หนองแวงเหนือ นางสาวจิราภรณ์  บุญจันทร์ศรี ครู
70 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 : โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นายจำนงค์   กำนาดี ครู
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 : โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์ ครู
72 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ กัลยาณี  ภูมูลมี ครู
73 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ Naroong  Goodtalang ครู
74 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร นายสุจิตร  ทรงคาศรี ครู
75 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร พรภิรมย์  อิ่มเจริญ ครู
76 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030018 : บ้านหนองม่วง เคน  ภูชมชื่น ครู
77 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030018 : บ้านหนองม่วง พนิดา  อรรคอำนวย ครู
78 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030014 : ชุมชนหนองสอวิทยาคาร นายกิตติกร  นันทพัฒน์ ครู
79 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030015 : โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ศักดิ์สิงห์  ศรีทะโร ครู
80 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน Noppakhun  Khaewlamgon ครู
81 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน ชนิด  บุญชูศร ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน แสงปัญญา  ลำลอง ครู
83 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร wanida  onsamong ครู
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร ศุภนุช  กาบสร้อย ธรุการ
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030056 : กุดอ้อประชานุสรณ์ วิจิตรา  แสนแก้ว ครู
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030056 : กุดอ้อประชานุสรณ์ นายสายัณต์  ดลภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
87 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030057 : วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ jeranun  panvichai ครู
88 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030058 : โคกคอนวิทยานุกูล ทวี  อุ่นเพ็ญ ครู
89 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030035 : คำไผ่สงเคราะห์ วชิรพงษ์  อรงค์เดช พนักงานพัสดุ ระดับ 4
90 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 : ท่าลำดวนประชาบำรุง ทรรศนีย์  เรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 : ท่าลำดวนประชาบำรุง บุษรีนาฏ  ฆารไสว ครู
92 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 : คอนเรียบอนุกูล วีระ  อุดมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 : คอนเรียบอนุกูล รัตนาวลี  ไชยสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 : บ้านดอนสนวน รัศมี  จุฑาศรี ครู
95 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา Sopit  Juthasri ครู
96 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา นายทองดี   ดลแม้น ครู
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา จำเนียร  รัตนมณี ครู
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030050 : กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา ภัณฑิรา  นาชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030051 : บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง นางสาวอนงค์นุช  สุทธิประภา ธุรการ
100 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ นางพนมวรรณ  เถรี ครู
101 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ มนตรี  แสงวงค์ ธุรการโรงเรียน
102 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030042 : บ้านโหมนสงเคราะห์ เทียรทอง  นามทมาตย์ ครู
103 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030043 : เหล่าสูงวิทยา นายชลธิศ คงแสวง  สุวรรณเมธานันท์ ครู ธุรการโรงเรียน
104 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 : กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางจิตพิสุทธิ์  ชัชวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 : กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุวคนธ์  ผ่านสำแดง ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030003 : บ้านหนาดสงเคราะห์ นายนิคม  ภูฉลอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030001 : บ้านต้อนวิทยาคาร นายนิพนธ์   ผลรุ่ง ครู
108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030004 : บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ประสานมิตร  สุระพร ผู้อำนวยการ
109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 : พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง นายวิสิฐศักดิ์  อารีเอื้อ ครู
110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 : พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง เกียรติธิดา  ชาติแพงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030141 : ปากน้ำราษฎร์บำรุง สำรอง  วิศรีสิทธิ์ ครู
112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030142 : น้ำจั้นราษฎร์บำรุง นางพิศมัย  จันทร์ประโคน ครู
113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 : โปโลเล้าสามัคคีวิทยา สุภาพร  ดอนวิจารย์ ครู
114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 : โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ปารณีย์  นิระภาพ ครู
115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร วาสนา  บูรณผาย ครู
116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ประมวล  ดอนชัย ครู
117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร นางนวนฉวี  วงค์หิน ครู
118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030150 : ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นายสงกรานต์  วรรณจักร ครู
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม วิสันต์  เหล่าวงศ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม เพ็ญวิภา  นาชัยโชติ ครู
121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย ครู
122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 : นามลวิทยาคาร เสริม  เถรี ผู็อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 : นามลวิทยาคาร นายสมพงษ์   นันจำรัส ครู
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 : คำโพนทองราษฎร์นิยม นพรัตน์   มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 : คำโพนทองราษฎร์นิยม สันติ  โทฮาด ครู
126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030155 : เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ศิริพันธ์  หันไชยศรี ครู
127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030156 : ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา นายธีรศักดิ์  หรสิทธิ์ ครู
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา suwars  singkhonart ครู
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา นางสาวพงษ์พิศ  อาจนิยม ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา ทองจันทร์  หันไชยเนาว์ ครู
131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 : หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นางสาวเสวานีย์  เดชบุรัมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร้ม
132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 : หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สุรเชษฐ์  ศรีดอกไม้ ครู
133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030163 : ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ วินารัตน์  สุขมั่น ธุรการ
134 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030163 : ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ อนันต์  จันทะเสน ครู
135 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ประมูล  เจียงวิเศษ ครู
136 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ครูอัตราจ้าง
137 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ครูอัตราจ้าง
138 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030165 : โคกล่ามผดุงวิทย์ นางวิรุบล  วันชูเสริม ครู
139 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030166 : โนนเมืองวิทยาคาร วาทิต  เดชภูกองไชย ครู
140 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030167 : บ้านแวงประชารัฐบำรุง พิมล  หัดรัดชัย ครู
141 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 : ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายประสาท  อรัญสาร ครู
142 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 : ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายจิณณะ  อินทวรรณโชค ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030161 : หนองตุวิทยา รัตนาภรณ์  หาญรักษ์ ครู
144 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030162 : สะอาดโนนงามวิทยา นายวารี  สอนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030159 : บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร นายพุฒ  จงกลรัตน์ ครู คศ.3
146 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030160 : บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ไพวรรณ  สีแก่นจันทร์ ครู
147 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030152 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) นายอรุณ  ศรีศิริ ครู
148 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายสันติ  ภักดีสมัย ครู
149 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สุพจน์  กุดแถลง ครู
150 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สำรวย  นัทธี ครู
151 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายสันติ  ภักดีสมัย ครู
152 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา อภิชาต  อรรคอำนวย ผุ้อำนวยการสภานศึกษา
153 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ทิพาภร  ฉายฉันท์ ธุรการ
154 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา นายวีระวัฒน์  สังรวมใจ เจ้าหน้าที่ธูรการ
155 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030172 : ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นายชัยณุพงศ์  บุตรสุริย์ ครู
156 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030173 : ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ เกรียงไกร งามเสน่ห์  งามเสน่ห์ ครู
157 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นางชนัดดา  อรุณไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นายสายัณห์  นะตะ ครู
159 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นายทรงศ้กดิ์  ถิตย์รัศมี ครู
160 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030149 : บ้านโนนโพธิ์ศรี นายสุรพงษ์  จำปาลา ครู
161 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030153 : หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง นางสาวทับทิม  วิเศษนันท์ ครู
162 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030154 : นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ นายวุฒิกุล  ศรีชะตา ครู
163 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 : บึงไฮโนนสวางวิทยา จักรพงศ์  พลข่า ครู
164 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 : บึงไฮโนนสวางวิทยา sopha  Lakok ครู
165 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030147 : บ้านลาดวิทยาเสริม ประภาศิริ  นาถมทอง ครู
166 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030169 : บึงสว่างวิทยาคม พิชญาภา  กล้าวิจารณ์ ครู
167 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030169 : บึงสว่างวิทยาคม มานิต  เพียรสดับ ครู
168 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030177 : หัวขวาวิทยา นางสาวศิวาการ  บำรุงเกาะ ธุรการ
169 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030457 : กุดลิงวิทยาคม นางบุษราภรณ์  โพธิจักร ครู
170 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ นางประนอม  พัศดร ครู
171 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ สุริยัรนต์  ระดากรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
172 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030462 : ชุมชนนาเรียงวิทยาคม นายวีรวัฒน์  สิมมาเคน ครู
173 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030463 : เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา นายอมร  วงเวียน ครูชำนาญการพิเศษ
174 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 : สำเริงวิทยา กฤตญกร  จันทรสุวรรณ ครูผู้ช่วย
175 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 : สามัคคีสำราญวิทย์ ยุทธศิลป์  ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 : สามัคคีสำราญวิทย์ มลินี  จงลือชา ธุรการ
177 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 : ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ไพรวัลย์  ขนานแข็ง ครู
178 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 : ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา Ratree  jimakon ครู
179 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030458 : ด่านใต้วิทยา วัชรี  สกุลรัตน์ ครู
180 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ศิริศักดิ์  อาจวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
181 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เฉลิม  ศรีชูยงค์ ครู
182 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ Chalerm  Srichuyong ครู
183 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030191 : ชุมชนนามะเขือวิทยา วิวัฒนา  ศิริกุล ครู
184 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030192 : โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา โชติกา  สิทธิสังข์ ครู
185 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นายวัชรชัย   บูรวัตร ครู
186 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นางสาวจิราภา   ศรีเสน ครู
187 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม ประริชาติ  นาถ้ำพลอย ครู
188 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 : โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) อมร  นาถ้ำพลอย ครู
189 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 : โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นางชลพินท์   หงษ์ชูตา ครู
190 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 : โป่งเชือกศึกษาสถาน ณัฎฐาพร   จันลาวงศ์ ครู
191 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 : โป่งเชือกศึกษาสถาน สวัสดิ์  ผลการ ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030197 : ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) พรนิภา  มุขพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 : ชุมชนแก้งคำวิทยา รุจิรัตน์  ลมชิด ครู
194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 : ชุมชนแก้งคำวิทยา สมยศ  หารทา ครู
195 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030188 : นิคมลำปาววิทยา นางศรวรรณ  พันธ์ดงยาง ครู
196 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030184 : คำแคนวิทยา ศิริญา  คำตานิตย์ อัตราจ้างชั่วคราว
197 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 : คำประถมนิคมสงเคราะห์ นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์ ครู
198 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 : คำประถมนิคมสงเคราะห์ นางสาวนิรบล  อังครุด ครู
199 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030189 : ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา นายนที  นีลสุนทร ครู
200 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา วุฒิไกร  อนุมาตร ธุรการโรงเรียน
201 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สิริวรรณ  ศุขอร่าม ครูชำนาญการพิเศษ
202 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา นางสาวราภรณ์  สิงหาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
203 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 : สหัสขันธ์วิทยาคม นายพัฒนพงษ์  มงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 : สหัสขันธ์วิทยาคม นางสาววราพร   การจะโนศรี ลูกจ้างชั่วคราว
205 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030178 : โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย พรธีรา  การเกษม ครู
206 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030204 : บ้านม่วงวิทยาคม นายประเทือง  สารจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030205 : ม่วงคำราษฎร์สามัคคี Aksorn  Yuangwiphak ครู
208 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030206 : โนนเมืองประชานุเคราะห์ นายนรวัฒน์   จิตรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030207 : บ้านแกวิทยายน นางสาวชนันธร  ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030208 : โคกก่องวิทยา นางสาวสุธาภรณ์  สุระวิทย์ ธุรการโรงเรียน
211 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030209 : คำคาราษฎร์บำรุง นางจิราภา   อุดมรัตน์ ครู
212 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 : ดงไร่ราษฎร์พัฒนา รวีวัฒน์  รังคะราช ครู
213 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 : ดงไร่ราษฎร์พัฒนา ระพีพรรณ   การอรุณ ครูคศ.3
214 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030203 : บ้านคำเชียงวัน แสงจันทร์  กำจร ครู
215 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030198 : นามนราษฎร์นุเคราะห์ นายกำจัด  รังวิจี ครู ชำนาญการพิเศษ
216 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030199 : บ้านโคกใส นายพงษ์นิกร  สีแสด ครู
217 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางพิสมัย  ปัททุม ครู
218 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางศิริพร  แสนขาว ครู
219 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030180 : ดงน้อยวิทยา นิคม  สิมพันธ์ุ์ ครู
220 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030181 : โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สิรวิชญ์  สายสินธุ์ ครู
221 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030210 : นาคูณวิทยา วันชัย  นีระพจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
222 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 : ถ้ำปลาวิทยายน นางสุนันท์  สังฆะมณี ครู
223 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 : ถ้ำปลาวิทยายน นายสมพงษ์  จำปาสาร ครู คศ.3
224 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030213 : สิงห์สะอาด นางเครือฟ้า  วังระหา ครู
225 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 : ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายสุภัค   สาระพันธ์ ครู
226 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 : ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายศิริชัย  ศรีคิรินทร์ ครู
227 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030215 : นาสีนวลโสกทรายวิทยา นายเจษฎา  สุขจันดี ครูผู้ช่วย
228 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 : ท่านาจานวิทยา กิติพงษ์  แก่นพุฒ ครู
229 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 : ท่านาจานวิทยา jutaphon  jennamkaew ครู
230 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030533 : คำแคนราษฎร์วิทยา สุมาลี  แสงสวัสดิ์ ครู
231 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง เพ็ญศิริ  นางสาวเพ็ญศิริ หันชัยเนาว์ บุคลากรคณิตศาสตร์
232 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง นายดาบ  มณีกรรณ์ ครู
233 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง นายวิชัย  ยุระตา ครู
234 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 : บ้านหนองกุงใหญ่ ขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์ ครู
235 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 : บ้านหนองกุงใหญ่ นายถนอมชัย  ปรีจำรัส ครู
236 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 : โคกกลางวิทยา นายอุทัย  ภูเต้าสูง ผู้อำนวยการโรงเรียน
237 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 : โคกกลางวิทยา สุทิศา  เลื่องลือ ครู
238 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030543 : หนองแซงวิทยา นางสุพร  โคตะนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
239 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030544 : บ้านท่างาม กฤตยชญ์  ไพรสณฑ์ ครู
240 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030547 : บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ขจรศักดิ์  ศิริอมรพรรณ ครู
241 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 : บ้านหนองกุงน้อย นายวัฒนชัย   เขตนารี ผู้อำนวยการโรงเรียน
242 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 : บ้านหนองกุงน้อย นายสมชาย  เลิศมงคล ครู
243 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030545 : ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา จันทร์สี  จอมจิตร์ ครู
244 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030545 : ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สุนทร  บุญอรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
245 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030530 : บ้านกุดแห่ พรชนก  สายสินธุ์ ครูธุรการ
246 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030531 : คำหุ่งราษฎร์บำรุง ชาติชาย  สมบัติเพิ่ม ครู คศ.1
247 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030527 : หนองแสงราษฎร์พัฒนา นายชูชาติ  พงศรี ครู
248 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030536 : สามชัยอุดมวิทย์ นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030537 : บ้านหนองช้าง สมพิน  ปัญจิต ครู
250 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030538 : ค้อจารย์วิทยา กฤษณพงษ์  ชาภูมี ครู
251 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 : บ้านห้วยยาง นางชณุตพร  ปรีจำรัส ครู
252 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 : บ้านห้วยยาง anuchit  sangsawat ครู
253 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030556 : แก้งนางราษฎร์บำรุง นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ ครู
254 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030557 : ดงพยุงสงเคราะห์ ศรีวัณณา  คำเสนาะ ครู
255 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 : ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สุกัญญา  เกษมเศรษฐ ครู
256 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 : ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง ครู
257 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030563 : หัวคูประชาอุทิศ นุชนาฏ  หระมาตย์ ครู
258 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 : กุดครองวิทยาคาร นายทวน  ใยแสง ครู
259 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 : กุดครองวิทยาคาร สุรชัย  เขตปัญญา ครู
260 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030549 : ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวนฤมล  ชะรากระบุตร ครูผู้ช่วย
261 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030550 : หนองแคนวิทยา เหมือนแพร   การฟุ้ง ครู
262 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030552 : หนองแวงแสน นางสาวเกษศิรินทร์  กมลเชตุ ครู
263 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030559 : นาจำปา นายวันชัย  ปรีพูล ครู
264 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 : หนองโพนโนนสมบูรณ์ ungkrid  srisuwannapukdee ครู
265 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 : หนองโพนโนนสมบูรณ์ นายอังกฤษ  ศรีสุวรรณภักดี ครู
266 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน จีระศักดิ์  รังคะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
267 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน นายสวัสดิ์  บัวอาจ ครู
268 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน นายสมชัย  ธารเอี่ยม ครู
269 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030560 : บ้านนาวิทยาคม ยงยุทธ์  โพธิปัตชา ครู
270 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030555 : สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) นางสาววิทยา  ไชยคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030551 : หนองพอกวิทยายน นายเสรีย์  บุญพันธ์ ครู
272 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030551 : หนองพอกวิทยายน ศักรินทร์  ภูละมุล ครู
273 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030553 : สะอาดไชยศรี นายทนัน  คำกา ครู
274 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา นางสาววิทยา  ไชยคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
275 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา นิรุตน์  ชูศรีนาค ครู
276 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา รัศมี   ธานีวรรณ ครู