รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030105 : นากุงวิทยาเสริม เกษม  ปัญญูรัตน์ ครู
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030107 : บ้านหนองแสง นางภาสินี  เสริฐเลิศ ครูผู้ช่วย
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030107 : บ้านหนองแสง waraporn  simmali ครู
4 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030122 : หนองกุงราษฎร์วิทยา ว่าที่ร.ต.หญิงจารุณ๊  คำอาจ ครู
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030085 : หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สุพัตรา  สมสนุก ครู
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030085 : หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ พวงเพชร  ภูพลอย ครู
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030087 : บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี นายพงษ์สิทธิ์  พิณพงษ์ ครู
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030081 : บ้านขามวิทยาคม ภัทราวดี  สุรพา เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030081 : บ้านขามวิทยาคม ประนอม  ภูมีหนอง ครู
10 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030081 : บ้านขามวิทยาคม นพรัตน์  อินอุ่นโชติ ธุรการโรงเรียน
11 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030078 : บ้านหนองแวงฮี ทวิช  ภูมิช่วง ครู
12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030082 : บ้านหนองบัว นางสาวอนงค์  วินทะไชย ธุรการโรงเรียน
13 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030083 : บ้านโคกศรี นางสาวยุพิน  วารีศรี ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030083 : บ้านโคกศรี วราพงษ์  ภูเมฆ ครู
15 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030084 : บ้านสาวิทยาสรรพ์ นางสุมาวดี  ศุภวิเศษ ครู
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030133 : ชุมชนบ้านป่าแดง ศุกลรัตน์  บุญเพิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030133 : ชุมชนบ้านป่าแดง อัลดา  กุลาสา ครูผู้ช่วย
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 : บ้านหนองขาม ศรัญญา  ภูหัวไร่ ครู
19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030110 : ดอนยานางศึกษา ทองม้วน  ทีจันทร์มาตย์ ครู
20 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030104 : นาเชือกวิทยาสรรพ์ นางสุภาวรรณ  อุดรรัตน์ ครู
21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030121 : นาแกราษฎร์อำนวย นางศยมน  หอมชื่น ครู
22 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030123 : หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง พรนภา  นานอก ครู
23 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030123 : หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง พิศมัย  ภูพาที ครู
24 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030112 : ปอแดงวิทยา นางเย็นจิตร์  ภูงามเงิน ครู
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030114 : นาดีหลุมข้าววิทยา ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  สีใสคำ เจ้าหน้าที่ธุรกรโรงเรียน
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030114 : นาดีหลุมข้าววิทยา ปาริชาต  คำภาบุตร ครู
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030116 : ขมิ้นพัฒนวิทย์ ปนัดดา  ภูแล่นคู่ ธุรการ
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030130 : นางามแก่นลำดวนวิทยา ธนาภรณ์  ภูแอบหิน ธุรการ
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030130 : นางามแก่นลำดวนวิทยา วิไลวรรณ  ภุยาทิพย์ ครู
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030130 : นางามแก่นลำดวนวิทยา นางสาววิชุตา  จุทสิงห์ ครู
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030126 : หนองไผ่รัฐบำรุง จริยาพร   บุตรเพ็ง ครูผู้ช่วย
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030126 : หนองไผ่รัฐบำรุง คมฤทธิ์  โคตะรุชัย ครู
33 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030127 : สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล นางดวงพร  ภูแช่มโชติ ครู
34 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030125 : โนนสูงวิทยา วีระชัย  ไชยสีหา ครู
35 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030137 : บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ กาญจนา  เหล่านิล ครู
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030138 : เชียงสาศิลปสถาน นายอำนาจ  หารัญดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030117 : ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร จุฑาภรณ์   ปุณะตุง ครู
38 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030118 : เชียงงามวิทยาคาร วาสนา  อะโหสิ ครู
39 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030119 : โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม เนตรนภา  ชารีรักษ์ ครู
40 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030120 : โคกก่องราษฎร์นุกูล นางพิสมัย  ภูแป้ง ครู
41 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030135 : บ้านเว่อวิทยานุกูล จรัสศรี  อุตวัฒน์ ครูธุรการ
42 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030136 : โคกคำวิทยา นายคมเดช  ภูถาดลาย ธุรการ
43 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030086 : ฮ่องฮีวิทยา นายชำนาญ  ชาภูคำ ครู
44 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030074 : พินิจราษฎร์บำรุง ผ่องศรี  ภูช่างทอง ครู
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030074 : พินิจราษฎร์บำรุง บุญธรรม  โสภา ครู
46 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030075 : ผดุงราษฎร์วิทยา เทียนทอง  ธาตุรักษ์ ครู
47 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030076 : ชุมชนดอนยูงวิทยายน นางประคอง  บัวบาน ครู
48 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030077 : หัวงัววิทยาคาร นายจักรพันธ์  นาทองไชย ครู
49 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030077 : หัวงัววิทยาคาร นายอภิรักษ์  ชารีรักษ์ ครู
50 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030106 : บ้านหนองเสือ นายศิริพงษ์  ภูการุณย์ ครู
51 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030103 : ห้วยเตยวิทยา ธีระนันท์  พันสีเงิน ครู
52 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030092 : บ้านหนองตอกแป้นวิทยา อนงค์  อุปภา ครู คศ.3
53 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030092 : บ้านหนองตอกแป้นวิทยา นายอภินันท์  ภูหัวไร่ ครู
54 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030094 : คำไฮวิทยา นายกสิน  พะนิรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030094 : คำไฮวิทยา นางสายสวาท  วงเวียน ครู
56 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030093 : หนองอิเฒ่าวิทยา ศิริวรรณ์   นาไชย ครู
57 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030093 : หนองอิเฒ่าวิทยา นายณัฐวุฒิ   ใจแน่น ครูผู้ช่วย
58 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030095 : หลักด่านวิทยา บรรจง  นาทองบ่อ ครู
59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030095 : หลักด่านวิทยา กัลยา  หนันเรียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030096 : ดงน้อยโนนสวรรค์ ทรงศักดิ์  โพธิ์ชารี ครู
61 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030096 : ดงน้อยโนนสวรรค์ กิตติพล  กุลชะโมรินทร์ ครูธุรการ
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030079 : ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) นาวสาวรัตนาพร   คันธศร ครูผู้ช่วย
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030079 : ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) เพียงณภัส  ศรีบุรัมย์ ครู
64 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030080 : วัดบ้านกุดสังข์ รัฐพงศ์  จำรูญ ธุรการโรงเรียน
65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030080 : วัดบ้านกุดสังข์ นายสุธี  กันทา พนักงานราชการ
66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030088 : บ้านเสียววิทยาสรรพ์ ทิวากร  สีใส ธุรการ
67 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030089 : หนองไม้พลวงวิทยาคม นางอุไรพร  ไชยคำมี ครู
68 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030089 : หนองไม้พลวงวิทยาคม นายทรงศิลป์  ภูนาคเกี้ยว ครู
69 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030090 : ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา นางสุชีพ  พันธ์โพธิ์คา ครู
70 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030090 : ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา นางสาวอารีรัตน์  ศรีใหม เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030091 : โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี บานเย็น  รังสร้อย ครู
72 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030091 : โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี นางสาวอมรรัตน์  โยธิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030097 : หัวนาคำจรูญศิลป์ สุกัญญา  ภูชมชื่น ครู
74 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 : ดงบังวิทยา นายกิตติชัย  ไกรพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030099 : โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา จามจุรี  พละสุข ครูอัตราจ้าง
76 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030102 : บ้านหนองหัวช้าง วรรณกานต์  สิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030100 : โพนสิมอนุเคราะห์ นายปิยะกุล  อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์
78 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030100 : โพนสิมอนุเคราะห์ ชัชวาลย์  โยธานัน ครู
79 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030101 : วัดบ้านดอนกลาง นางสาวอัมพวัน  ภูขีดขำ ครู คศ.1
80 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030131 : ยางคำวิทยา สุไพรัตน์   ชินสีห์ ครู
81 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030124 : บ้านแกวิทยาคม นางสาววลินดา  วงศ์นนท์พรม ครู
82 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030128 : บ้านหนองแวงบ่อแก้ว นายชณาชัย  ภูครองนา ธุรการโรงเรียน
83 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030128 : บ้านหนองแวงบ่อแก้ว นางน้อมจิต  ภูถมทอง ครู
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030129 : ดอนขีวิทยา นิวัฒน์  พิมแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030113 : อุ่มเม่าวิทยา นางเบญจพร  ภูผิวคำ ครู
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030111 : โคกศรีวิทยายน นางรำไพ  แสงนิกุล ครู
87 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030115 : ชุมชนดอนม่วงงาม นายเอนก  ภูจอมรัตน์ ครู
88 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030115 : ชุมชนดอนม่วงงาม พรรณวรท   เลื่อมใส ครู
89 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030362 : ชุมชนกุดโดนวิทยาคม ประนอม  ปฏิการ ครู
90 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030362 : ชุมชนกุดโดนวิทยาคม นายวิโรจน์  ค้อไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030363 : หนองแวงประชาสรรพ์ ชาญ  สรรพโชติ ครู
92 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030364 : หนองแวงม่วง สุภีวรรณ  ทัศบุตร ครู
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030365 : นาค้อวิทยาคม กชกร  สีทา ธุรการ
94 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030365 : นาค้อวิทยาคม ศิริชัย  โพบุตตะ พนักงานราชการ
95 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030366 : หนองปะโอประชาอุทิศ นางบุญญรัตน์  แก้วมาลุน ครู
96 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030367 : คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ วรพล  ดีรักษา ครู
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030368 : คำมันปลาผดุงวิทย์ สมปอง  รักสุทธี ครู
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030359 : คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา นางมยุรี  ฆารโสภณ ครู
99 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030361 : ป่าหวายศึกษา สมพร  นาสวาสดิ์ รักษากการในตำแหน่งผู้อำวยการโรงเรียน
100 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030379 : คำใหญ่วิทยา ผดุง  ไชยต้นเทือก ครู
101 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030380 : ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ลัดดาวัลย์  แก้วสะเทือน ครู
102 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030382 : บ้านชัยศรี นายเกรียงไกร  ราชสำเภา ครู
103 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030384 : โนนเตาไหหนองแก บวร  ภูแสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 : บ้านทรายทองวิทยาคม ธีวรานนท์  ง่อนไธสง ครู
105 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 : บ้านทรายทองวิทยาคม นางหนึ่งฤทัย   ง่อนไธสง ครู
106 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030376 : หนองกุงไทยวิทยาคม จีรภพ  แสงบุญมี ครู
107 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030374 : โนนสะอาดราษฎร์อำนวย อุไรวรรณ  ศรีศักดิ์ ครู
108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030369 : หนองแสงวิทยา ประกาสิทธิ์  ศรีอินทร์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030371 : หนองบัววิทยาเสริม นางสมคิด  ภูบุตระ ครู
110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030371 : หนองบัววิทยาเสริม นายสมพงษ์  ดีรักษา ครู
111 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030372 : นาสีนวลอุดมเวศม์ นางสุเนตร   ภวสุริยกุล ครู
112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030385 : เดชอุดมพิทยาคม นายสงวนศักดิ์  มาประจักษ์ ครู
113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030383 : พิมูลวิทยา รุ่งทิวา  แพงขวา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030381 : บ้านหาดทรายมูล นายธนวัฒน์  นาชัยสิทธิ์ ครู
115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030360 : หน่อคำประชานุเคราะห์ งามเนตร  คำนวน ครู
116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030358 : เนินลาดวิทยา รัชนี  ภูวาดเขียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030355 : ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล รัตนา  ยุทธศรี ครู
118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030356 : บ้านกุดท่าลือ วุฒิพงษ์  ภูกองทอง ครู
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030357 : หัวดงวิทยา นางผกากรอง  ไกรนรา ครู
120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030378 : โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศลัยลา  คำมีแสง ครู
121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030373 : ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา นางสุมาลี  อะโน ครู
122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030373 : ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ภทรภรณ์  พลขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 : หนองโนวิทยาคม ศุมารินทร์  ปัจฉิม ครู
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 : หนองโนวิทยาคม ชัญญานุช  ภูสีนาค บุคลากร
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 : หนองโนวิทยาคม นภัสสร  ภูสีนาค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030377 : หัวหินราษฎร์บำรุง สุพัตน์ตรา   ประโสตัง ธุรการ
127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030278 : ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ นฤมาศ  เกชิต ครู
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030279 : สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์ ครู
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030281 : ขอนแก่นวิทยาเสริม วสันต์  ดอนเงิน ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030283 : บ้านคำแคน สุพจน์  แฝงศรีจันทร์ ครู
131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030283 : บ้านคำแคน ทองใหม่  รักวิชา ครู
132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030284 : กุดจิกวิทยาคาร อภิเดช  วรสาร ครู
133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030285 : บ้านโคกกลาง นางพันธิมา   ยอดประทุม ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030286 : บ้านแสนสุข นายโกศล  ศิริสำราญ ครู
135 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030294 : ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) นายวีระศักดิ์   คำก้อน ครู
136 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030289 : ดงบังอำนวยวิทย์ นันธิดา  การนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030290 : ดงสมบูรณ์ประชารัฐ นางสาวรติกร  อัศวภูมิ ครู
138 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030291 : ดงสวรรค์อุดมมิตร วิไล  ดำรงทรัพย์ ครูธุรการ
139 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030291 : ดงสวรรค์อุดมมิตร นายวีระศักดิ์  คำก้อน ครู
140 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030274 : นาตาลวิทยาคม ฉัตรวิไล  บุญเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030272 : ท่าคันโทวิทยายน ยวนใย  เหมโส ครู
142 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030273 : ท่าเมืองสำราญวิทย์ ปิยะธิดา  คันทะสอน ครู
143 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030275 : บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) นายธานินทร์  วรรณสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
144 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030276 : บ้านหนองแซง อรัญญา  อันไกรฤทธิ์ ครู
145 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 : บ้านโนนอำนวย บุผาสวรรณ์  น้อยนิล ครู
146 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030287 : ยางอู้มวิทยาคาร อภิรมย์  บุรีสาร ธุรการ
147 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030288 : คำบอนวิทยาสรรพ์ รฐิยา  โคตรบรรเทา ครู
148 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030293 : บ้านชัยศรีสุข นายนิคม  เสนาะโสด ครู ชำนาญการ
149 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030419 : ประชารัฐศึกษา เทียมทัศน์  มาตรา ครู
150 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030420 : โคกเครือวิทยา พลอยไพลิน   โคตตาแสง ครู
151 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030421 : หนองโนวิทยา กฤษณา  โพธิ์บุญปลูก ครู
152 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030451 : ห้วยยางดงวิทยา ทองพันธ์  นาสมบัติ ครู
153 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030451 : ห้วยยางดงวิทยา อมรรัตน์  ฤทธิพันธ์ ธุรการ
154 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030455 : สายปัญญาสมาคม สมใจ  คัสกรณ์ ครู
155 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030453 : ภูฮังวิทยาคาร ประพันธ์  คำแหงพล ครู
156 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030454 : สำราญ - ประภาศรี วรัญญา  พรรณรื่น ครู
157 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 : ไทรทองวิทยาคาร นิศาชล  คำแหงพล ครูผู้ช่วย
158 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 : ไทรทองวิทยาคาร อำนาจ  ธารบุญ ครู
159 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 : ไทรทองวิทยาคาร นางสาวฐณพร  วุทธพันธ์ ครู
160 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030452 : คำขามวิทยา จิราภรณ์   จิราภรณ์ แสนสี ครู
161 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030452 : คำขามวิทยา พลอยระวี  ภูบรรทัด ครู
162 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030424 : สว่างกิจวิทยา เอกอนันต์  ทิพย์รักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030425 : คำถาวรเจริญวิทย์ นายคงเดช  เนื่องโสม ครู
164 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030426 : เสริมเสาเล้าวิทยา นายวีรพงษ์  ภูจิตรน้ำ ครู
165 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030426 : เสริมเสาเล้าวิทยา นายคมสันต์  องอาจ ครู
166 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030427 : หนองมันปลาวิทยา นายสมควร  นาถมทอง ครู
167 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030428 : หนองแฝกหนองหว้าวิทยา นัฏพร  เจริญชาติ ครู
168 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030429 : บ้านหนองไผ่ นางสาวกีรติย์  การเลิศ ครู
169 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030430 : บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา พัฒนพงศ์  ภูมิโคก พนักงานราชการ
170 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030418 : โคกเจริญวิทยา นางธิรนันท์  ภูขมัง ครู
171 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030423 : หนองหอไตรราษฎร์บำรุง ดาวเรือง  แก้วลี ครู ชำนาญการพิเศษ
172 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030413 : หนองกุงศรีวิทยาคม มาลินี  สุกใส ครู
173 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030414 : ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง นางกัลยา  เลิศล้ำ ครู
174 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030415 : สะอาดนาดีศิลาวิทย์ นายเฉลิมชัย  หนูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030415 : สะอาดนาดีศิลาวิทย์ suriya  phu-ob ครู
176 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030416 : คำไฮวิทยา พรนภา  ยุทธไกร ครู
177 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030417 : สระแก้ววิทยานุกูล นางสาวฤทัยรัตน์  วิเศษ ครู
178 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030432 : ไชยวารวิทยาคม สมเกียรติ  พรรณลี ครู
179 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030433 : พรมลีศรีสว่าง นางสาวศิริภา  สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030434 : หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ เฟื่องฟ้า  ปัญญา ครูผู้ช่วย
181 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030435 : ท่อนสังข์วิทยา นายสุพันธ์  ผิวเหลือง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
182 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030435 : ท่อนสังข์วิทยา นายสุรพงษ์  พลนาคู ครู
183 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030436 : ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ ปิยะธิดา  ไทยแท้ ธุรการ
184 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030436 : ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ นางสาวอรณิชชา  อัศวภูมิ ครู
185 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030441 : นาบงวิทยา นางสาวไสว  บุญศิริกร ครู
186 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 : หนองสวงวิทยาคม ณัฏฐกานต์  ชรากาหมุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 : หนองสวงวิทยาคม ทินกร  ดีพลงาม ครู
188 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030443 : คำโองวิทยา นางสาวเพ็ญนิภา  ภูนิคม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
189 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030443 : คำโองวิทยา จิราวรรณ  ภูขะมา ครูผู้ช่วย
190 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030444 : นาอวนวิทยาสิทธิ์ วารุณี  เรืองศรี ครู
191 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030445 : หนองแข้วิทยา อำพร  ภูเด่นผา ครู
192 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030445 : หนองแข้วิทยา นาตยา  ลัดลงเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030438 : หนองบัวชุม จิประภา  อินธิบาล ครูผู้ช่วย
194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 : ชุมชนหนองหินวิทยาคาร แว่นแก้ว  ขวดแก้ว ครู
195 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 : ชุมชนหนองหินวิทยาคาร นายทรงศิลป์  การนา ธุรการโรงเรียน
196 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030446 : หนองใหญ่วิทยา ระลึก  ภูปะแป้ง ครู
197 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030450 : จินดาสินธวานนท์ นาตยา   ดีรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
198 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030448 : นามูลสมบูรณ์วิทย์ สังวาลย์  เมืองมนตรี ครู
199 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030449 : บ้านหนองชุมแสง นางสาวสุภาพร  สิมแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
200 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030449 : บ้านหนองชุมแสง ภัทรพงศ์  ละอองคำ ครู
201 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030578 : เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา นางพรเพ็ญ   โพนกองเส็ง ครู คศ.3
202 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 : กุดฆ้องชัยวิทยา นายบุญถิ่น  สิทธิจินดา ครู
203 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 : กุดฆ้องชัยวิทยา นางอุดมศรี  ภาระกุล ครู
204 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 : กุดฆ้องชัยวิทยา นางสำราญ  ชัยเพรช ครู
205 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030565 : น้อยดอนข่าประชาสามัคคี นายกระแส  นาถมทอง ครู
206 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030565 : น้อยดอนข่าประชาสามัคคี สมพร  นาชัยฤทธิ์ ครู
207 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030565 : น้อยดอนข่าประชาสามัคคี วราภรณ์  มาศงามเมือง ธุรการ
208 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030566 : โคกประสิทธิ์วิทยา นายประเวช  นาชัยเวียง ครู
209 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030567 : โนนชัยประชาสรรค์ นางจิราพร  นาจรูญ ผู้อำนวยการ
210 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030568 : หนองเม็กวิทยา วาสนา  เกิดชูกุล ครู
211 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030568 : หนองเม็กวิทยา นิรันดร์  ก้อนวิมล ครู
212 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030569 : บัวสะอาดส่งเสริม วิญญู  สุขช่วยชู ครู
213 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030564 : บ้านชาดวิทยาคาร นางสาวสาวิทตรี   คำควร ธุรการโรงเรียน
214 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030564 : บ้านชาดวิทยาคาร นายสำราญ  พละสาร ครู
215 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030573 : ท่าแห่วิทยาคม นายประดิษฐ์   ไชยอำนาจ ครู
216 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030573 : ท่าแห่วิทยาคม ภัทรพล  ศรเสนา ครูธุรการ
217 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030579 : ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา อุไรรัตน์  สารผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030580 : โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม นายนันทพัทธ์  วิชาชัย ธุรการโรงเรียน
219 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030572 : โนนศิลาสว่างวิทย์ นางสาวอัมพร   คชคีรี ครู
220 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030570 : หนองคูวังเดือนห้าวิทยา นายวีระเดช  นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการ
221 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030575 : วังยางวิทยาคาร ประยุทธ์  นามทอง ครู
222 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030576 : ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม นางวชิราภรณ์   สุภารี ครู วิทยฐานะชำนาญการ
223 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030574 : โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นายบรรเลง  ชาญชำนิ ครู