รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สกลนคร 540626 : สกลราชวิทยานุกูล สุพจน์  ผิวหอม ครู
2 สพม.สกลนคร 540627 : ดงมะไฟวิทยา นางศรินยา   สุตะโคตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพม.สกลนคร 540628 : สกลนครพัฒนศึกษา นางไพรัตน์  ดงบัง ครู
4 สพม.สกลนคร 540629 : ธาตุนารายณ์วิทยา จารุณี  เรืองสวัสดิ์ ครู
5 สพม.สกลนคร 540630 : ท่าแร่ศึกษา นายยอดเพชร  ฮังกาสี ครู
6 สพม.สกลนคร 540630 : ท่าแร่ศึกษา ปริศนา  วงศ์คำสาย ครูผู้ช่วย
7 สพม.สกลนคร 540632 : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร ชนวีร์  สร้อยมาลัย ครู
8 สพม.สกลนคร 540633 : กุสุมาลย์วิทยาคม สมศักดิ์  งอยแพง ครู
9 สพม.สกลนคร 540634 : โพธิแสนวิทยา พรสุดา  ใจหมั่น ครู
10 สพม.สกลนคร 540671 : เต่างอยพัฒนศึกษา นาย เจนณรงค์  ทิพย์สุวรรณ พนักงานราชการ
11 สพม.สกลนคร 540672 : ร่มเกล้า บรรดล  บุญพาเกิด ครู
12 สพม.สกลนคร 540673 : ด่านม่วงคำพิทยาคม นางสาววาสนา  ศิริจันทพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพม.สกลนคร 540675 : โพนพิทยาคม จักรกฤช  จันทรวีระกุล ครู
14 สพม.สกลนคร 540676 : คำเพิ่มพิทยา นายสิทธิชัย  ศรีกุลวงค์ ครูผู้ช่วย
15 สพม.สกลนคร 540677 : ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นายชาญวิทย์  อาจวิชัย ครู
16 สพม.สกลนคร 540644 : พังโคนวิทยาคม วัชราพร  ศรีสร้อย ครู
17 สพม.สกลนคร 540635 : กุดบากพัฒนาศึกษา สุภัทตา  พรมลา ครู
18 สพม.สกลนคร 540635 : กุดบากพัฒนาศึกษา สุรศักดิ์  สักขินา ครู
19 สพม.สกลนคร 540637 : พรรณาวุฒาจารย์ นายอุรักษ์  วภักดิ์เพชร ครู
20 สพม.สกลนคร 540638 : บ้านบัวราษฎร์บำรุง คัทรียา  ศรีกุลกิจ ครู
21 สพม.สกลนคร 540645 : ลำปลาหางวิทยา กมลชนก  พลเยี่ยม ครู
22 สพม.สกลนคร 540639 : เทพสวัสดิ์วิทยา นันทศักดิ์  มูลวงค์ ครู
23 สพม.สกลนคร 540640 : ภูริทัตต์วิทยา อลงกต  มะลิทอง พนักงานราชการ
24 สพม.สกลนคร 540642 : ช้างมิ่งพิทยานุกูล ธนากร  แก่นท้าว ครู
25 สพม.สกลนคร 540646 : มัธยมวาริชภูมิ ประจักษ์กร  เนืองทอง พนักงานราชการ
26 สพม.สกลนคร 540647 : ธรรมบวรวิทยา ชุมพล  อรพล ครู
27 สพม.สกลนคร 540647 : ธรรมบวรวิทยา นภาภรณ์ ขันละ  ขันละ ครู
28 สพม.สกลนคร 540648 : วาริชวิทยา นาฏยา  สิทธิหาญ ครู
29 สพม.สกลนคร 540649 : นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สมพร  เชื้อสุภา ครู
30 สพม.สกลนคร 540664 : เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาลิณี  แก้วเกิดมี ครู
31 สพม.สกลนคร 540665 : แวงพิทยาคม นางสาวภาฤณี  ชาดวง ครูอัตราจ้าง
32 สพม.สกลนคร 540666 : หนองหลวงศึกษา ณชพัฒน์  ดุลยลา ครู
33 สพม.สกลนคร 540666 : หนองหลวงศึกษา อัญชลี  หมู่มาก ครู
34 สพม.สกลนคร 540667 : โคกสีวิทยาสรรค์ นางสาวอัมพา  ชุมศรี ครู
35 สพม.สกลนคร 540668 : บงเหนือวิทยาคม นายศราวุธ  สายตา ครู
36 สพม.สกลนคร 540669 : สว่างแดนดิน สุชญา  ประทุมพงษ์ ครู
37 สพม.สกลนคร 540669 : สว่างแดนดิน นางสาวธัญญพร  ผิวเงิน ครู
38 สพม.สกลนคร 540656 : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พงษ์นุวัฒน์  มัยวงค์ ครูผู้ช่วย
39 สพม.สกลนคร 540651 : กุดเรือคำพิทยาคาร นาตยา   แก้วกัณหา ครู
40 สพม.สกลนคร 540657 : ศึกษาประชาสามัคคี นางสาววิไลโฉม  ทันอินทร์อาจ ครู
41 สพม.สกลนคร 540654 : หนองแวงวิทยา ฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์ ครู
42 สพม.สกลนคร 540658 : บ้านม่วงพิทยาคม ฐาปกรณ์  พรมพุ้ย ครูผู้ช่วย
43 สพม.สกลนคร 540659 : โพธิ์ชัยทองพิทยาคม อิสระ  สูงสันเขต ครูอัตราจ้าง
44 สพม.สกลนคร 540659 : โพธิ์ชัยทองพิทยาคม นางสาวสลักจิตร  แดงโชติ ครู
45 สพม.สกลนคร 540662 : โพนงามศึกษา วีระชัย  พรหมแสง ครู
46 สพม.สกลนคร 540663 : ท่าสงครามวิทยา ศราวุฒิ  ชานกวด ครู
47 สพม.สกลนคร 540674 : เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” คมกริช  ทรงเย็น ครู