รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สกลนคร เขต 1 540020 : บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ชาติชาย  พรหมสาขา ฯ ครู
2 สพป.สกลนคร เขต 1 540021 : บ้านประชาสุขสันติ์ ประสิทธิ์   อุ่นหนองกุ่ง ครู
3 สพป.สกลนคร เขต 1 540022 : โคกเลาะวิทยาคาร ศุภรุฒ  อังกิติตระกูล ครูผู้ช่วย
4 สพป.สกลนคร เขต 1 540023 : บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา อรษา  อ้วนอินทร์ ครู
5 สพป.สกลนคร เขต 1 540024 : ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ พรรณพิศ  มาลีลัย ครู ชำนาญการพิเศษ
6 สพป.สกลนคร เขต 1 540025 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กฤษฎา  คำมา ครูผู้ช่วย
7 สพป.สกลนคร เขต 1 540025 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร วิไลวรรณ  ทำทอง ครูผู้ช่วย
8 สพป.สกลนคร เขต 1 540043 : บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายชูศักดิ์  มุลน้อยสุ ครู
9 สพป.สกลนคร เขต 1 540044 : บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) ดาวเรือง  มุลน้อยสุ ครู
10 สพป.สกลนคร เขต 1 540044 : บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางรัตนมณี  ภูยางสิม ครู
11 สพป.สกลนคร เขต 1 540004 : นายอวัฒนา ขวัญฟ้า  นามเนาว์ ธุรการโรงเรียน
12 สพป.สกลนคร เขต 1 540005 : งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง จันทพร   สิรินันทเกตุ ครู
13 สพป.สกลนคร เขต 1 540005 : งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง วารี  ยั่งยืน ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.สกลนคร เขต 1 540006 : บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" นันทรัตน์  ไชยบุตร ครู
15 สพป.สกลนคร เขต 1 540006 : บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" นิพนธ์  ไชยบุตร ครู
16 สพป.สกลนคร เขต 1 540037 : ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นายอิสรพงษ์  อุปศรี ธุรการ
17 สพป.สกลนคร เขต 1 540040 : ทุ่งมนพิทยาคาร จิรัชยา  ทีสุกะ ธุรการโรงเรียน
18 สพป.สกลนคร เขต 1 540040 : ทุ่งมนพิทยาคาร พันจ่าอากาศโทศักดิ์บุรุษ  คำคลี่ ครู
19 สพป.สกลนคร เขต 1 540032 : ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ กิตติศักดิ์  ซ้ายสุพรรณ ครูผู้ช่วย
20 สพป.สกลนคร เขต 1 540033 : บ้านป่าหว้าน นางสาวพรนิภา  จันทรมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.สกลนคร เขต 1 540034 : บ้านหนองหอย นายสเกน  เทพเสนา ครู
22 สพป.สกลนคร เขต 1 540035 : ศิริราษฎร์วิทยาคาร พัทยา  ไชยขันธ์ ครู
23 สพป.สกลนคร เขต 1 540036 : บ้านดอนเชียงคูณ นางแสงจันทร์  คำสุข ครู
24 สพป.สกลนคร เขต 1 540036 : บ้านดอนเชียงคูณ ศจิรณัฏฐ์  ชาญวิจตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.สกลนคร เขต 1 540046 : ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ลภัสรดา  ศรีมงคล ครู
26 สพป.สกลนคร เขต 1 540051 : บ้านหนองมะเกลือ นายสมพัน  ยะสะกะ ครู
27 สพป.สกลนคร เขต 1 540058 : บ้านกุดแข้ นายศักดิ์ชัย   พลราชม เจ้าหน้าที่พัสดุ
28 สพป.สกลนคร เขต 1 540059 : บ้านนาแก นางสุกัลยา  ไตรธิเลน ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.สกลนคร เขต 1 540060 : บ้านดงขวาง นางสาวนพรรณ  ศรีชัย ธุรการ
30 สพป.สกลนคร เขต 1 540061 : บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สุขสำราญ  สุขอร่าม ครู
31 สพป.สกลนคร เขต 1 540063 : บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ สิริยากร  ศรีหารักษา ธุรการโรงเรียน
32 สพป.สกลนคร เขต 1 540064 : บ้านนากับแก้ นายอุทิศ  ตุนีย์ ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.สกลนคร เขต 1 540065 : บ้านหนองไผ่ เกียรติอนันต์  วงศ์เครือศร ครูผู้ช่วย
34 สพป.สกลนคร เขต 1 540039 : บ้านพะโค นางสาวสมพร  พงษ์พิศ ครู
35 สพป.สกลนคร เขต 1 540038 : ท่าแร่วิทยา นายอนุสิทธิ์  นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.สกลนคร เขต 1 540001 : อนุบาลสกลนคร นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์ ครู
37 สพป.สกลนคร เขต 1 540002 : เชิงชุมราษฎร์นุกูล ณัฐพร  พรมวัง ครูผู้ช่วย
38 สพป.สกลนคร เขต 1 540003 : สกลนคร(วันครู2501) นายรุจ  วิชาทัพ ครู
39 สพป.สกลนคร เขต 1 540007 : นาอ้อยคำสะอาด นางสาวพิศมัย  บาลลา ครูผู้ช่วย
40 สพป.สกลนคร เขต 1 540008 : เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) วรรฒมล  แน่นอุดร ครู
41 สพป.สกลนคร เขต 1 540013 : บ้านกกส้มโฮง นางธารนันท์  เครือทองศรี ครู
42 สพป.สกลนคร เขต 1 540015 : ธาตุนาเวงวิทยา นางสมบูรณ์   พรหมเทพ ครู
43 สพป.สกลนคร เขต 1 540052 : ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางอุไร  คำมณีจันทร์ ครู
44 สพป.สกลนคร เขต 1 540053 : ห้วยปลาใยผดุงวิทยา เสกสรร  สมน้อย ครู
45 สพป.สกลนคร เขต 1 540053 : ห้วยปลาใยผดุงวิทยา จุฑามาศ   โทขนาด ธุรการ
46 สพป.สกลนคร เขต 1 540054 : ผักแพวบำรุงวิทยา อรนัน   ไชยสาส์น ครู
47 สพป.สกลนคร เขต 1 540054 : ผักแพวบำรุงวิทยา วิภาดา  หงษ์เกตุ ธุรการโรงเรียน
48 สพป.สกลนคร เขต 1 540055 : บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นางสาวพัชรี  ปิยะนันท์ ครู
49 สพป.สกลนคร เขต 1 540056 : บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นายเสริมโชค  บุระเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.สกลนคร เขต 1 540056 : บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นางสาวหทัยทิพย์  ปิยะนันท์ ธุรการ
51 สพป.สกลนคร เขต 1 540019 : บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นางประภาพร  บุญเกิด ครู
52 สพป.สกลนคร เขต 1 540014 : บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางสุธารักษ์  ทองเดช ครู
53 สพป.สกลนคร เขต 1 540016 : บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ ลำพึง  กระโจม ครู
54 สพป.สกลนคร เขต 1 540068 : บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2" ธนูรักษ์  จันทร์หอม ครู
55 สพป.สกลนคร เขต 1 540068 : บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2" นันฐณภรณ์  รักษาขันธ์ เจ้าหน้าที่
56 สพป.สกลนคร เขต 1 540073 : บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นายวัชสิทธิ์   เจริญพร ครู คศ.3
57 สพป.สกลนคร เขต 1 540017 : บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ เสาวลักษณ์  งอยจันทร์ศรี ครู
58 สพป.สกลนคร เขต 1 540018 : ห้วยทรายวิทยา ชัชวาลย์  เกษนัต ครู
59 สพป.สกลนคร เขต 1 540045 : บ้านหนองนาเลิศ เกริกฤทธิ์  ชาวันดี ครูผู้ช่วย
60 สพป.สกลนคร เขต 1 540042 : บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สมัย  จันทรังษี ครู
61 สพป.สกลนคร เขต 1 540026 : บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) รัตนาภรณ์  เกตวงษา ครู
62 สพป.สกลนคร เขต 1 540027 : บ้านดอนแคน นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย ครู
63 สพป.สกลนคร เขต 1 540028 : บ้านท่าม่วง พลศักดิ์  การุณ ครู
64 สพป.สกลนคร เขต 1 540031 : บ้านดอนสัมพันธ์ นายประยงค์  ชื่นนิรันดร์ ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.สกลนคร เขต 1 540029 : บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ณัจฉรียา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย
66 สพป.สกลนคร เขต 1 540030 : บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) นายสมจิตร  แก้วเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.สกลนคร เขต 1 540069 : บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ คนึงนิตย์  เฉลิมพงษ์ ครูผู้ช่วย
68 สพป.สกลนคร เขต 1 540066 : บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม อติพล  เจริญชัย ครู
69 สพป.สกลนคร เขต 1 540070 : บ้านนาคำวิทยาคาร ศศิลักษณ์  ดาวังปา ครู
70 สพป.สกลนคร เขต 1 540071 : บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ทองทิพย์  จันทรังสี ครู
71 สพป.สกลนคร เขต 1 540071 : บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ชนิตา  ทองคำ ครู
72 สพป.สกลนคร เขต 1 540072 : บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง นายฆฌาพัฏ  ฮมภาลาด ธุรการโรงเรียน
73 สพป.สกลนคร เขต 1 540072 : บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง นายสิทธินนท์  สุมนารถ พนักงานราชการ
74 สพป.สกลนคร เขต 1 540062 : บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง นางจันทร์ศิริ  กล่อมใจ ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.สกลนคร เขต 1 540062 : บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง อังคณารักษ์   ุบุตรสุวรรณ์ ครู
76 สพป.สกลนคร เขต 1 540047 : บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เดชา  ศิริฟอง ธุรการ
77 สพป.สกลนคร เขต 1 540048 : บ้านหนองสระ นางสาวกุลธิดา   ราชพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.สกลนคร เขต 1 540048 : บ้านหนองสระ ยรรยง  ปาวะรี ครู
79 สพป.สกลนคร เขต 1 540049 : บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) นายทองยศ  ชินบุตร ครู
80 สพป.สกลนคร เขต 1 540057 : บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) นิคม  คำทอง ครู
81 สพป.สกลนคร เขต 1 540057 : บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) ไมตรี  เภาโพธิ์ ครู
82 สพป.สกลนคร เขต 1 540050 : บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ ศิริวรรณ  พลเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.สกลนคร เขต 1 540011 : บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ไพโรจน์  แว่นเรืองรอง ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.สกลนคร เขต 1 540012 : บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา พูลทรัพย์  โพธิ์สุ ครู
85 สพป.สกลนคร เขต 1 540009 : บ้านน้อยจอมศรี นางไข่มุก  ฉันประเดิม ครู
86 สพป.สกลนคร เขต 1 540010 : บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ นางจริยา  น้อยสา ครู
87 สพป.สกลนคร เขต 1 540089 : อนุบาลกุสุมาลย์ สุรชัย  โกศัลวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
88 สพป.สกลนคร เขต 1 540090 : บ้านอีกุด คมกริช  ดงบัง ครู
89 สพป.สกลนคร เขต 1 540095 : ชุมชนนิรมัย นายธีรวัฒน์  การุญ ครู
90 สพป.สกลนคร เขต 1 540108 : นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์ ครูชำนาญการ
91 สพป.สกลนคร เขต 1 540109 : บ้านซ่งเต่า พัชยา  ร้อยพิลา ครู
92 สพป.สกลนคร เขต 1 540110 : บ้านกุงศรี อุเทน  ริดชาวนา ครู
93 สพป.สกลนคร เขต 1 540110 : บ้านกุงศรี นางสาวอรอนงค์   อ้วนอินทร์ ครูผู้ช่วย
94 สพป.สกลนคร เขต 1 540111 : บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) พัชรินทร์  เชือกพรม ครูผู้ช่วย
95 สพป.สกลนคร เขต 1 540113 : นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นางรัตนากร  ธีระธนานนท์ ครูชำนาญการ
96 สพป.สกลนคร เขต 1 540114 : บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี วงนภา  ประกิ่ง ครู
97 สพป.สกลนคร เขต 1 540114 : บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นายพูลศักดิ์  อุดมเดช ครู
98 สพป.สกลนคร เขต 1 540094 : บ้านโคกม่วง นภณญ์  คำปิตะ ครู
99 สพป.สกลนคร เขต 1 540091 : บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นายสุวัฒนา  เวชมานิตกุล ครู
100 สพป.สกลนคร เขต 1 540092 : บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ พรเทพ  สาทร ครู
101 สพป.สกลนคร เขต 1 540093 : บ้านม่วงวิทยา วทัญญู  ชูอารมณ์ ครูผู้ช่วย
102 สพป.สกลนคร เขต 1 540096 : บ้านนาดี นางสาวสุธาศิณี  นนท์เลาพล ครูผู้ช่วย
103 สพป.สกลนคร เขต 1 540097 : ไพศาลวิทยา ประวิทย์  รูวันมอม ครู
104 สพป.สกลนคร เขต 1 540098 : บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 จิระวดี  หาญชัย ครู
105 สพป.สกลนคร เขต 1 540098 : บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 อธิภัทร  มีชัย ครู
106 สพป.สกลนคร เขต 1 540101 : บ้านกุดฮู นายธนศักดิ์  สังฆะศรี ครู
107 สพป.สกลนคร เขต 1 540099 : บ้านห้วยกอกหนองเค็ม นายชาตรี  โสฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
108 สพป.สกลนคร เขต 1 540099 : บ้านห้วยกอกหนองเค็ม นางสาวปัทมา  นาโควงศ์ ครู
109 สพป.สกลนคร เขต 1 540100 : บ้านกุดสะกอย พิมพ์ลภัทร   ต้องเดช ครู
110 สพป.สกลนคร เขต 1 540112 : บ้านอุ่มจาน มณีรัตน์  สักขินา ครู
111 สพป.สกลนคร เขต 1 540112 : บ้านอุ่มจาน อภิรักษ์  ไทยเหนือ ครู
112 สพป.สกลนคร เขต 1 540106 : บ้านโคกสะอาด สุนิสา  พุทธิไสย ครู
113 สพป.สกลนคร เขต 1 540107 : แก้งคำประชาสามัคคี สุนิสา  สงัดศรี ครูผู้ช่วย
114 สพป.สกลนคร เขต 1 540102 : ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 นายสมศักดิ์  อุดมเดช ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 : บ้านสนามบิน นางรักคนา  วะลับ ครู
116 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 : บ้านสนามบิน อัฐสิทธิ์  น้อยทรง ธุรการ
117 สพป.สกลนคร เขต 1 540104 : บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร ปิติภัทร  บุตราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
118 สพป.สกลนคร เขต 1 540104 : บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เจษฎา  แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย
119 สพป.สกลนคร เขต 1 540105 : บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อรรณพ   คำจวง ครูผู้ช่วย
120 สพป.สกลนคร เขต 1 540533 : บ้านจันทร์เพ็ญ รัชพล  สุรันนา ครู
121 สพป.สกลนคร เขต 1 540534 : บ้านห้วยหวด ศศิธร  รัตนะพลที ครูผู้ช่วย
122 สพป.สกลนคร เขต 1 540535 : บ้านกวนบุ่น ออมสิน  พวงสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 : บ้านโคกกลาง ชนิดาภา  เพ็งพันธ์ ครู
124 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 : บ้านโคกกลาง นางยุพิน   เผยกลาง ครู
125 สพป.สกลนคร เขต 1 540536 : นางอยโพนปลาโหล ธัญณะวิทย์  พรหมสุพรรณ ธุรการ
126 สพป.สกลนคร เขต 1 540536 : นางอยโพนปลาโหล นายนพพร  ศรีพลพา ครู
127 สพป.สกลนคร เขต 1 540532 : อนุบาลเต่างอย นายวิชัย  เรืองเกษม ครูผู้ช่วย
128 สพป.สกลนคร เขต 1 540538 : บ้านนาอ่างม่วงคำ ทณาสิทธิ์  บัณฑิตวรภูมิ ครู
129 สพป.สกลนคร เขต 1 540539 : บ้านนาตาลคำข่า สุปราณี  พิชัยคำ ครู
130 สพป.สกลนคร เขต 1 540539 : บ้านนาตาลคำข่า นายอนุสรณ์  ปรือทะเล ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.สกลนคร เขต 1 540540 : บ้านหนองบึงทวาย วันเพ็ญ  บุญดา ครูธุรการ
132 สพป.สกลนคร เขต 1 540540 : บ้านหนองบึงทวาย นายพูลชัย  ยางธิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ
133 สพป.สกลนคร เขต 1 540540 : บ้านหนองบึงทวาย มาลินี  หาดทวายกาญจน์ ครู
134 สพป.สกลนคร เขต 1 540541 : บ้านดงหลวง ณัฐวุฒิ  เลิศศรี ครู
135 สพป.สกลนคร เขต 1 540555 : บ้านด่านม่วงคำ ศิริพร  ยตะโคตร เจ้าหน้าที่พัสดุ
136 สพป.สกลนคร เขต 1 540556 : บ้านลาดค้อ พงษ์เทพ  หล้าพรหม ธุรการโรงเรียน
137 สพป.สกลนคร เขต 1 540557 : บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สุมิตรชัย  ด่านลาพล ครู
138 สพป.สกลนคร เขต 1 540557 : บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สันติสุข  ไตรแก้ว ธุรการโรงเรียน
139 สพป.สกลนคร เขต 1 540558 : บ้านหนองกอมป่าขาว นพพล  ศุภวิทยาเจริญกุล ครูผู้ช่วย
140 สพป.สกลนคร เขต 1 540559 : บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ เอกชัย  ศรีวิไล ครู
141 สพป.สกลนคร เขต 1 540544 : บ้านนามนประชาสามัคคี ยุทธพร  กึนออย ครูผู้ช่วย
142 สพป.สกลนคร เขต 1 540545 : บ้านห้วยหีบวิทยาธาร นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม ครู
143 สพป.สกลนคร เขต 1 540546 : บ้านนาสีนวล นางปันใจ  ปริโต ครูชำนาญการพิเศษ
144 สพป.สกลนคร เขต 1 540547 : บ้านห้วยแคน นางลดาวัลย์  ถิ่นตองโขบ ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.สกลนคร เขต 1 540547 : บ้านห้วยแคน นางสาวศุภลักษณ์  สุทธิเมฆ ครู ผู้ช่วย
146 สพป.สกลนคร เขต 1 540548 : บ้านหนองแข้โนนมาลา กิตติ  วงศ์เครือศร ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.สกลนคร เขต 1 540548 : บ้านหนองแข้โนนมาลา รุงเรือง  ไวยบุรี ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.สกลนคร เขต 1 540542 : บ้านตองโขบ กัมปนาท  มุลเมืองแสน ครู
149 สพป.สกลนคร เขต 1 540543 : อนุบาลโคกศรีสุพรรณ พีรวัฒน์  ทองเพชร ครู
150 สพป.สกลนคร เขต 1 540550 : บ้านแมดนาท่ม พิชชานันท์  เชื้อกุณะ ครู
151 สพป.สกลนคร เขต 1 540550 : บ้านแมดนาท่ม ยิ้มยวน  มาลีลัย ครู
152 สพป.สกลนคร เขต 1 540551 : บ้านโพนทองประชาอุทิศ ผ่องศรี  พรหมเชษฐา ครู
153 สพป.สกลนคร เขต 1 540552 : บ้านไร่นาดี ชมพูนุท  นนทะคำจันทร์ ครู
154 สพป.สกลนคร เขต 1 540553 : บ้านห้วยยาง นายพงษ์เพชร  คำสงค์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง
155 สพป.สกลนคร เขต 1 540554 : บ้านดงหนองเหียน นางสาวนิรารัตน์  ชาโฮง ครู
156 สพป.สกลนคร เขต 1 540549 : บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา อรจิรา  พลราชม ครู
157 สพป.สกลนคร เขต 1 540549 : บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา อนุวัตร  พลราชม ครู
158 สพป.สกลนคร เขต 1 540587 : บ้านโนนกุง สุริยา  ราชกรม ครู
159 สพป.สกลนคร เขต 1 540590 : บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย นางสาวพัชรินทร์  คณานันท์ ครู
160 สพป.สกลนคร เขต 1 540590 : บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย อารยา  วรพันธุ์ ครูผู้ช่วย
161 สพป.สกลนคร เขต 1 540596 : นาแก้วพิทยาคม วรพรรณ  บุดดีด้วง ครู
162 สพป.สกลนคร เขต 1 540600 : บ้านกลางนาเดื่อ เพียงตะวัน  ทวีโคตร ครู
163 สพป.สกลนคร เขต 1 540603 : บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นางนภัทร  สาครเจริญ ครูผู้ช่วย
164 สพป.สกลนคร เขต 1 540603 : บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา รานี  โน๊ตสุภา ึีครูชำนาญการพิเศษ
165 สพป.สกลนคร เขต 1 540604 : หนองผือเทพนิมิต นางสาวกาญจนา  วงศ์ศรีชา ครู
166 สพป.สกลนคร เขต 1 540604 : หนองผือเทพนิมิต นายอังคาร  พึ่งผล ครู
167 สพป.สกลนคร เขต 1 540605 : บ้านโคกแก้ว นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เทศ ครูอัตราจ้าง
168 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 : บ้านนาเดื่อ พชร   ภิญไธสงค์ พนักงานราชการ
169 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 : บ้านนาเดื่อ นิภาพร  อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
170 สพป.สกลนคร เขต 1 540591 : บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ teerana  nonsuk ครู
171 สพป.สกลนคร เขต 1 540592 : บ้านป่าผาง กัญญารัตน์  แสงวงค์ ธุรการ
172 สพป.สกลนคร เขต 1 540592 : บ้านป่าผาง นางสาวนารินรักษ์  ขวาวงศา ครู
173 สพป.สกลนคร เขต 1 540595 : บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง Yuwathida  Makkawan ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
174 สพป.สกลนคร เขต 1 540602 : โพนงามโคกวิทยาคาร นางสาริสา  พลชำนิ ครู
175 สพป.สกลนคร เขต 1 540597 : บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
176 สพป.สกลนคร เขต 1 540597 : บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง นายวิรวัฒน์  ไพใหล ครู
177 สพป.สกลนคร เขต 1 540598 : ท่าศาลาราษฎร์วิทยา นายสายัญ  อำนวยโภชน์ ครู
178 สพป.สกลนคร เขต 1 540599 : บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ วนิดา  หนุดตะแสง ครู
179 สพป.สกลนคร เขต 1 540599 : บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ นายอุทัน  วงศ์ศรียา ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.สกลนคร เขต 1 540601 : โพนบกผดุงศาสตร์ นางสาวกนกพร  เผ่าผม ครู
181 สพป.สกลนคร เขต 1 540588 : อนุบาลโพนนาแก้ว นางวิสุดา  ศรีทะชิต ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.สกลนคร เขต 1 540588 : อนุบาลโพนนาแก้ว พุทธิพร  ราญคำรัตน์ ครู
183 สพป.สกลนคร เขต 1 540589 : บ้านโพนวัฒนาวิทยา ฤทัยทิพย์  ไชยวงศ์คต ครู
184 สพป.สกลนคร เขต 1 540593 : บ้านวังปลาเซือม parichad  upaphong ครู
185 สพป.สกลนคร เขต 1 540594 : บ้านนาจาน นายวรยศ  สุมาลัย ครูผู้ช่วย
186 สพป.สกลนคร เขต 1 540615 : บ้านกกปลาซิวนาโด่ คมกริช  แก้วดี ครู
187 สพป.สกลนคร เขต 1 540616 : บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สำเนียง  สนองผัน ครู
188 สพป.สกลนคร เขต 1 540614 : บ้านโคกภู อารมณ์  ดาบพลอ่อน ครู
189 สพป.สกลนคร เขต 1 540611 : บ้านบ่อเดือนห้า นายมหรรณพ  สังข์กฤษณ์ ครู
190 สพป.สกลนคร เขต 1 540611 : บ้านบ่อเดือนห้า นายสมจิตร  ชูอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.สกลนคร เขต 1 540612 : อนุบาลภูพาน lakkhana  jitjak ครู
192 สพป.สกลนคร เขต 1 540612 : อนุบาลภูพาน จินตนา  บุตตะหล้า ครู
193 สพป.สกลนคร เขต 1 540613 : บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ ศุภชัย  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
194 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 : เขื่อนน้ำพุง คารม  สมสาย ครู
195 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 : เขื่อนน้ำพุง นายศักดิ์ชัย  บุญย่อ ครู
196 สพป.สกลนคร เขต 1 540618 : บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา พิมพ์สุจี  แสนหูม ครู
197 สพป.สกลนคร เขต 1 540618 : บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา ชาญณรงค์  โพธิ ผู้บริหารสถานศึกษา
198 สพป.สกลนคร เขต 1 540618 : บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา วลัยลักษณ์  ยมพินิจ ครูผู้ช่วย
199 สพป.สกลนคร เขต 1 540619 : ชุมชนบ้านสร้างค้อ บรรชา  บุตรศรีรักษ์ ครู
200 สพป.สกลนคร เขต 1 540621 : บ้านชมภูพาน นางสุมาลี  เพชรไชย ครู
201 สพป.สกลนคร เขต 1 540621 : บ้านชมภูพาน นางสาวพลับพลึง  สังสนา ครู
202 สพป.สกลนคร เขต 1 540622 : บ้านสะพานสาม รัตติกานต์  ผาลีพัฒน์ ครู
203 สพป.สกลนคร เขต 1 540622 : บ้านสะพานสาม นายสมศักดิ์  อยู่พูน ธุรการโรงเรียน
204 สพป.สกลนคร เขต 1 540623 : บ้านใหม่พัฒนา พิสมัย  ศรีลคร ครู
205 สพป.สกลนคร เขต 1 540609 : บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ นิเวศน์  มณีสิงห์ ครู
206 สพป.สกลนคร เขต 1 540609 : บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ เกียรติภูมิ  มะแสงสม ครู
207 สพป.สกลนคร เขต 1 540610 : น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา รัฐพล  ประทุมวัน ครู
208 สพป.สกลนคร เขต 1 540625 : บ้านฮ่องสิมประชาสรร พะนากร  มีภูคำ ครู
209 สพป.สกลนคร เขต 1 540620 : บ้านหลุบเลา นางสาวนิศากร  บุตรวิชา ครูผู้ช่วย
210 สพป.สกลนคร เขต 1 540620 : บ้านหลุบเลา นางสาวอินทร์เดีย  นาโสก ครู
211 สพป.สกลนคร เขต 1 540074 : กุดบากราษฎร์บำรุง ิboonlue  namnit ครู
212 สพป.สกลนคร เขต 1 540074 : กุดบากราษฎร์บำรุง นายถนอม  แพงคำฮัก ผอ
213 สพป.สกลนคร เขต 1 540087 : บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ศักดิภัทร  ภูมีศรี ครูผู้ช่วย
214 สพป.สกลนคร เขต 1 540088 : บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี นางสายยนต์  ดาบพิมพ์ศรี ครู
215 สพป.สกลนคร เขต 1 540088 : บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี ปริญญา  สาระราช ครู
216 สพป.สกลนคร เขต 1 540082 : ชุมชนบ้านกุดไห นายสิริชัย  ใจศิริ ครู
217 สพป.สกลนคร เขต 1 540083 : บ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา" นางศศิธร  บุญไชย ครู
218 สพป.สกลนคร เขต 1 540084 : บ้านค้อน้อย มนตรี  นามศรี ครู
219 สพป.สกลนคร เขต 1 540085 : บ้านค้อใหญ่ ฉวีวรรณ  ทิพม้อม ครู
220 สพป.สกลนคร เขต 1 540081 : บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สมปอง  โถชัยคำ ครู
221 สพป.สกลนคร เขต 1 540079 : บ้านกุดน้ำใส นางวิภา  โททุมพล ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
222 สพป.สกลนคร เขต 1 540079 : บ้านกุดน้ำใส นางสาวนิรมล  พองพรหม ครู
223 สพป.สกลนคร เขต 1 540080 : บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นางสุวรรณี  สอนสูญ ครู
224 สพป.สกลนคร เขต 1 540075 : บ้านนาขาม ศรัณย์รัชต์  ปรางค์แก้ว ครูผู้ช่วย
225 สพป.สกลนคร เขต 1 540076 : บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา อารียา  อนุอัน ธุรการโรงเรียน
226 สพป.สกลนคร เขต 1 540076 : บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นายอุบล  จันทร์นาค ครู
227 สพป.สกลนคร เขต 1 540077 : บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สุทธิดา  อุดมนา ครู
228 สพป.สกลนคร เขต 1 540077 : บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สุริยกานต์  นักลำ ครู
229 สพป.สกลนคร เขต 1 540078 : บ้านเชิงดอย นายทรงเผ่า  งึ้มโพธิ์ขวาง ครู