รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สกลนคร เขต 1 540020 : บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ชาติชาย  พรหมสาขา ฯ ครู
2 สพป.สกลนคร เขต 1 540021 : บ้านประชาสุขสันติ์ ประสิทธิ์   อุ่นหนองกุ่ง ครู
3 สพป.สกลนคร เขต 1 540022 : โคกเลาะวิทยาคาร ศุภรุฒ  อังกิติตระกูล ครูผู้ช่วย
4 สพป.สกลนคร เขต 1 540023 : บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา อรษา  อ้วนอินทร์ ครู
5 สพป.สกลนคร เขต 1 540024 : ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ วิภารัตน์  ซ้ายสุพรรณ ครู
6 สพป.สกลนคร เขต 1 540024 : ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ พรรณพิศ  มาลีลัย ครู ชำนาญการพิเศษ
7 สพป.สกลนคร เขต 1 540025 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กฤษฎา  คำมา ครูผู้ช่วย
8 สพป.สกลนคร เขต 1 540025 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร วิไลวรรณ  ทำทอง ครูผู้ช่วย
9 สพป.สกลนคร เขต 1 540025 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร เพ็ญนภา  พลบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.สกลนคร เขต 1 540043 : บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายชูศักดิ์  มุลน้อยสุ ครู
11 สพป.สกลนคร เขต 1 540044 : บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) ดาวเรือง  มุลน้อยสุ ครู
12 สพป.สกลนคร เขต 1 540044 : บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางรัตนมณี  ภูยางสิม ครู
13 สพป.สกลนคร เขต 1 540004 : นายอวัฒนา ณัฐวุฒิ  หาดทวายกาญจน์ พนักงานราชการ
14 สพป.สกลนคร เขต 1 540004 : นายอวัฒนา ขวัญฟ้า  นามเนาว์ ธุรการโรงเรียน
15 สพป.สกลนคร เขต 1 540005 : งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง จันทพร   สิรินันทเกตุ ครู
16 สพป.สกลนคร เขต 1 540005 : งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง วารี  ยั่งยืน ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.สกลนคร เขต 1 540006 : บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" นันทรัตน์  ไชยบุตร ครู
18 สพป.สกลนคร เขต 1 540037 : ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นางสาวพิศสมัย  คำมะเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.สกลนคร เขต 1 540037 : ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นายอิสรพงษ์  อุปศรี ธุรการ
20 สพป.สกลนคร เขต 1 540040 : ทุ่งมนพิทยาคาร จิรัชยา  ทีสุกะ ธุรการโรงเรียน
21 สพป.สกลนคร เขต 1 540040 : ทุ่งมนพิทยาคาร พันจ่าอากาศโทศักดิ์บุรุษ  คำคลี่ ครู
22 สพป.สกลนคร เขต 1 540032 : ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ กิตติศักดิ์  ซ้ายสุพรรณ ครูผู้ช่วย
23 สพป.สกลนคร เขต 1 540033 : บ้านป่าหว้าน หทัยรัตน์  สมดี ครู
24 สพป.สกลนคร เขต 1 540033 : บ้านป่าหว้าน นางสาวพรนิภา  จันทรมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.สกลนคร เขต 1 540034 : บ้านหนองหอย นายสเกน  เทพเสนา ครู
26 สพป.สกลนคร เขต 1 540035 : ศิริราษฎร์วิทยาคาร พัทยา  ไชยขันธ์ ครู
27 สพป.สกลนคร เขต 1 540035 : ศิริราษฎร์วิทยาคาร pitipat  buttarach เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.สกลนคร เขต 1 540036 : บ้านดอนเชียงคูณ นางแสงจันทร์  คำสุข ครู
29 สพป.สกลนคร เขต 1 540036 : บ้านดอนเชียงคูณ ศจิรณัฏฐ์  ชาญวิจตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.สกลนคร เขต 1 540046 : ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ พิชญ์สินี  แก้วกิ่ง ครูผู้ช่วย
31 สพป.สกลนคร เขต 1 540046 : ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ลภัสรดา  ศรีมงคล ครู
32 สพป.สกลนคร เขต 1 540046 : ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สิทธิชัย  สุนารี ครู
33 สพป.สกลนคร เขต 1 540051 : บ้านหนองมะเกลือ นายสมพัน  ยะสะกะ ครู
34 สพป.สกลนคร เขต 1 540051 : บ้านหนองมะเกลือ สุริยัน  รองไชย ครู
35 สพป.สกลนคร เขต 1 540058 : บ้านกุดแข้ นายศักดิ์ชัย   พลราชม เจ้าหน้าที่พัสดุ
36 สพป.สกลนคร เขต 1 540058 : บ้านกุดแข้ ปิยะวุฒิ   สมบูรณ์ธนากร เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.สกลนคร เขต 1 540059 : บ้านนาแก นางสุกัลยา  ไตรธิเลน ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.สกลนคร เขต 1 540059 : บ้านนาแก นางสาวฤทัยทรัพย์  ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.สกลนคร เขต 1 540060 : บ้านดงขวาง นางสาวนพรรณ  ศรีชัย ธุรการ
40 สพป.สกลนคร เขต 1 540060 : บ้านดงขวาง สุธีมนต์  ปิระนันท์ พนักงานราชการ
41 สพป.สกลนคร เขต 1 540061 : บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สุขสำราญ  สุขอร่าม ครู
42 สพป.สกลนคร เขต 1 540063 : บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ อาภาวรรณ  อุดด้วง ครู
43 สพป.สกลนคร เขต 1 540064 : บ้านนากับแก้ นายอุทิศ  ตุนีย์ ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.สกลนคร เขต 1 540065 : บ้านหนองไผ่ เกียรติอนันต์  วงศ์เครือศร ครูผู้ช่วย
45 สพป.สกลนคร เขต 1 540065 : บ้านหนองไผ่ จรูญลักษณ์  ทับทิม หวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
46 สพป.สกลนคร เขต 1 540039 : บ้านพะโค นางสุพรทิพย์  เกษมสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.สกลนคร เขต 1 540039 : บ้านพะโค chamaiporn  jaisue ครู
48 สพป.สกลนคร เขต 1 540039 : บ้านพะโค นางสาวสมพร  พงษ์พิศ ครู
49 สพป.สกลนคร เขต 1 540038 : ท่าแร่วิทยา นายอาคม  มังคละคีรี ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.สกลนคร เขต 1 540038 : ท่าแร่วิทยา ยุพดี  โคสาสุ ครูธุรการโรงเรียน
51 สพป.สกลนคร เขต 1 540038 : ท่าแร่วิทยา นายอนุสิทธิ์  นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.สกลนคร เขต 1 540001 : อนุบาลสกลนคร นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์ ครู
53 สพป.สกลนคร เขต 1 540002 : เชิงชุมราษฎร์นุกูล ณัฐพร  พรมวัง ครูผู้ช่วย
54 สพป.สกลนคร เขต 1 540003 : สกลนคร(วันครู2501) นายพลศักดิ์  เพชรพรรณ ครู
55 สพป.สกลนคร เขต 1 540007 : นาอ้อยคำสะอาด นางสาวพิศมัย  บาลลา ครูผู้ช่วย
56 สพป.สกลนคร เขต 1 540007 : นาอ้อยคำสะอาด นายสุรสิทธิ์  สมารมย์ ครู
57 สพป.สกลนคร เขต 1 540008 : เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) วรรฒมล  แน่นอุดร ครู
58 สพป.สกลนคร เขต 1 540013 : บ้านกกส้มโฮง นางธารนันท์  เครือทองศรี ครู
59 สพป.สกลนคร เขต 1 540015 : ธาตุนาเวงวิทยา นางสมบูรณ์   พรหมเทพ ครู
60 สพป.สกลนคร เขต 1 540015 : ธาตุนาเวงวิทยา จิญาดา  อุดมเลิศปรีชา ครูผู้ช่วย
61 สพป.สกลนคร เขต 1 540052 : ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางอุไร  คำมณีจันทร์ ครู
62 สพป.สกลนคร เขต 1 540053 : ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นายสุรีพร  จันทะหงษ์ ครู ICT
63 สพป.สกลนคร เขต 1 540053 : ห้วยปลาใยผดุงวิทยา เสกสรร  สมน้อย ครู
64 สพป.สกลนคร เขต 1 540054 : ผักแพวบำรุงวิทยา อรนัน   ไชยสาส์น ครู
65 สพป.สกลนคร เขต 1 540055 : บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นางสาวพัชรี  ปิยะนันท์ ครู
66 สพป.สกลนคร เขต 1 540056 : บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เสริมโชค  บุระเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.สกลนคร เขต 1 540019 : บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นางสาวกิรติกาญจน์  ชาแสน ครู
68 สพป.สกลนคร เขต 1 540014 : บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางสุธารักษ์  ทองเดช ครู
69 สพป.สกลนคร เขต 1 540016 : บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ ลำพึง  กระโจม ครู
70 สพป.สกลนคร เขต 1 540016 : บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นายนพดล   แสนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
71 สพป.สกลนคร เขต 1 540016 : บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ ทักษิณา  ศรีวิไล ครู
72 สพป.สกลนคร เขต 1 540068 : บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2" ธนูรักษ์  จันทร์หอม ครู
73 สพป.สกลนคร เขต 1 540073 : บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นายวัชสิทธิ์   เจริญพร ครู คศ.3
74 สพป.สกลนคร เขต 1 540017 : บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ เสาวลักษณ์  งอยจันทร์ศรี ครู
75 สพป.สกลนคร เขต 1 540018 : ห้วยทรายวิทยา ชัชวาลย์  เกษนัต ครูผู้ช่วย
76 สพป.สกลนคร เขต 1 540018 : ห้วยทรายวิทยา ชัชวาลย์  เกษนัต ครู
77 สพป.สกลนคร เขต 1 540045 : บ้านหนองนาเลิศ เกริกฤทธิ์  ชาวันดี ครูผู้ช่วย
78 สพป.สกลนคร เขต 1 540045 : บ้านหนองนาเลิศ นายเชิดศักดิ์  ชาทองยศ ครู
79 สพป.สกลนคร เขต 1 540042 : บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สมัย  จันทรังษี ครู
80 สพป.สกลนคร เขต 1 540026 : บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) รัตนาภรณ์  เกตวงษา ครู
81 สพป.สกลนคร เขต 1 540027 : บ้านดอนแคน นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย ครู
82 สพป.สกลนคร เขต 1 540028 : บ้านท่าม่วง นายฤทธิชัย  เกตวงศา ครู
83 สพป.สกลนคร เขต 1 540028 : บ้านท่าม่วง พลศักดิ์  การุณ ครู
84 สพป.สกลนคร เขต 1 540031 : บ้านดอนสัมพันธ์ นายประยงค์  ชื่นนิรันดร์ ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.สกลนคร เขต 1 540029 : บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ณัจฉรียา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย
86 สพป.สกลนคร เขต 1 540030 : บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) นายสมจิตร  แก้วเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.สกลนคร เขต 1 540030 : บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) นางวิลัย  ศรีกะแจะ ครู
88 สพป.สกลนคร เขต 1 540069 : บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ สำรวย  เฉิดจินดา ธุรการ
89 สพป.สกลนคร เขต 1 540069 : บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ คนึงนิตย์  เฉลิมพงษ์ ครูผู้ช่วย
90 สพป.สกลนคร เขต 1 540069 : บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ รุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.สกลนคร เขต 1 540066 : บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม อติพล  เจริญชัย ครู
92 สพป.สกลนคร เขต 1 540070 : บ้านนาคำวิทยาคาร ศศิลักษณ์  ดาวังปา ครู
93 สพป.สกลนคร เขต 1 540070 : บ้านนาคำวิทยาคาร นายสงวน  หงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.สกลนคร เขต 1 540071 : บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ทองทิพย์  จันทรังสี ครู
95 สพป.สกลนคร เขต 1 540071 : บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) นางพนมพร  แก้วไกรสร ครู
96 สพป.สกลนคร เขต 1 540072 : บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง นายสิทธินนท์  สุมนารถ พนักงานราชการ
97 สพป.สกลนคร เขต 1 540062 : บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ธงชัย   โยธานัก ครู
98 สพป.สกลนคร เขต 1 540062 : บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง นางจันทร์ศิริ  กล่อมใจ ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.สกลนคร เขต 1 540047 : บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา นายวัฒนา  ขัดสี ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.สกลนคร เขต 1 540047 : บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เดชา  ศิริฟอง ธุรการ
101 สพป.สกลนคร เขต 1 540047 : บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา ศรายุทธ  สุนารี ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.สกลนคร เขต 1 540048 : บ้านหนองสระ นางสาวกุลธิดา   ราชพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
103 สพป.สกลนคร เขต 1 540048 : บ้านหนองสระ ยรรยง  ปาวะรี ครู
104 สพป.สกลนคร เขต 1 540048 : บ้านหนองสระ วัฒนา  จันทร์งาม ครู
105 สพป.สกลนคร เขต 1 540049 : บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) นายทองยศ  ชินบุตร ครู
106 สพป.สกลนคร เขต 1 540057 : บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) ไมตรี  เภาโพธิ์ ครู
107 สพป.สกลนคร เขต 1 540057 : บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) นิคม  คำทอง ครู
108 สพป.สกลนคร เขต 1 540050 : บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ นายวีระศักดิ์  พาเพียเพ็ง ครู
109 สพป.สกลนคร เขต 1 540050 : บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ ศิริวรรณ  พลเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.สกลนคร เขต 1 540011 : บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง อรรคคการย์  ผาใต้ ครู
111 สพป.สกลนคร เขต 1 540011 : บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ไพโรจน์  แว่นเรืองรอง ครู
112 สพป.สกลนคร เขต 1 540011 : บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง อนุสิทธิ์  วรรณจันทร์ ครู
113 สพป.สกลนคร เขต 1 540012 : บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา santana  uttarak ครู
114 สพป.สกลนคร เขต 1 540012 : บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา นางสาวจันทร์ทิมา  สุวรรณเจริญ ครู
115 สพป.สกลนคร เขต 1 540012 : บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา พูลทรัพย์  โพธิ์สุ ครู
116 สพป.สกลนคร เขต 1 540009 : บ้านน้อยจอมศรี นางไข่มุก  ฉันประเดิม ครู
117 สพป.สกลนคร เขต 1 540010 : บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ นางจริยา  น้อยสา ครู
118 สพป.สกลนคร เขต 1 540089 : อนุบาลกุสุมาลย์ สุรชัย  โกศัลวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
119 สพป.สกลนคร เขต 1 540090 : บ้านอีกุด คมกริช  ดงบัง ครู
120 สพป.สกลนคร เขต 1 540095 : ชุมชนนิรมัย นายธีรวัฒน์  การุญ ครู
121 สพป.สกลนคร เขต 1 540108 : นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์ ครูชำนาญการ
122 สพป.สกลนคร เขต 1 540109 : บ้านซ่งเต่า พัชยา  ร้อยพิลา ครู
123 สพป.สกลนคร เขต 1 540110 : บ้านกุงศรี นางสาวอรอนงค์   อ้วนอินทร์ ครูผู้ช่วย
124 สพป.สกลนคร เขต 1 540110 : บ้านกุงศรี อุเทน  ริดชาวนา ครู
125 สพป.สกลนคร เขต 1 540111 : บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) พัชรินทร์  เชือกพรม ครูผู้ช่วย
126 สพป.สกลนคร เขต 1 540113 : นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นางรัตนากร  ธีระธนานนท์ ครูชำนาญการ
127 สพป.สกลนคร เขต 1 540114 : บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี ขจรศักดิ์  โสรินทร์ ผู้อำนวยการ
128 สพป.สกลนคร เขต 1 540114 : บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นายพูลศักดิ์  อุดมเดช ครู
129 สพป.สกลนคร เขต 1 540094 : บ้านโคกม่วง นายนภณญ์  คำปิตะ ครู
130 สพป.สกลนคร เขต 1 540094 : บ้านโคกม่วง วนิดา  บุญอุ้ม ครู
131 สพป.สกลนคร เขต 1 540091 : บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา จอมขวัญ  ชุมมณเฑียร ครู
132 สพป.สกลนคร เขต 1 540091 : บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นายสุวัฒนา  เวชมานิตกุล ครู
133 สพป.สกลนคร เขต 1 540092 : บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ พรเทพ  สาทร ครู
134 สพป.สกลนคร เขต 1 540093 : บ้านม่วงวิทยา พงศ์หรัณย์  มากกลาง ครู
135 สพป.สกลนคร เขต 1 540093 : บ้านม่วงวิทยา วทัญญู  ชูอารมณ์ ครูผู้ช่วย
136 สพป.สกลนคร เขต 1 540093 : บ้านม่วงวิทยา วิระพร  พิทักษ์ชัยโสภณ ครู
137 สพป.สกลนคร เขต 1 540096 : บ้านนาดี นางสาวสุธาศิณี  นนท์เลาพล ครูผู้ช่วย
138 สพป.สกลนคร เขต 1 540096 : บ้านนาดี นางวงค์เดือน    คุณพิภาค ครู
139 สพป.สกลนคร เขต 1 540097 : ไพศาลวิทยา จุฑารัตน์  ทวีโคตร ครู
140 สพป.สกลนคร เขต 1 540097 : ไพศาลวิทยา ปริวัตร  ผายทอง ครูธุรการ
141 สพป.สกลนคร เขต 1 540097 : ไพศาลวิทยา ไผ่  ผากา ครูผู้ช่วย
142 สพป.สกลนคร เขต 1 540097 : ไพศาลวิทยา ประวิทย์  รูวันมอม ครู
143 สพป.สกลนคร เขต 1 540098 : บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 อธิภัทร  มีชัย ครู
144 สพป.สกลนคร เขต 1 540098 : บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 จิระวดี  หาญชัย ครู
145 สพป.สกลนคร เขต 1 540101 : บ้านกุดฮู นายธนศักดิ์  สังฆะศรี ครู
146 สพป.สกลนคร เขต 1 540101 : บ้านกุดฮู นายสิรวิชญ์  เขียวดี ครู
147 สพป.สกลนคร เขต 1 540099 : บ้านห้วยกอกหนองเค็ม นางสาวปัทมา  นาโควงศ์ ครู
148 สพป.สกลนคร เขต 1 540099 : บ้านห้วยกอกหนองเค็ม นายชาตรี  โสฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
149 สพป.สกลนคร เขต 1 540100 : บ้านกุดสะกอย พิมพ์ลภัทร   ต้องเดช ครู
150 สพป.สกลนคร เขต 1 540112 : บ้านอุ่มจาน มณีรัตน์  สักขินา ครู
151 สพป.สกลนคร เขต 1 540112 : บ้านอุ่มจาน อภิรักษ์  ไทยเหนือ ครู
152 สพป.สกลนคร เขต 1 540106 : บ้านโคกสะอาด สุนิสา  พุทธิไสย ครู
153 สพป.สกลนคร เขต 1 540107 : แก้งคำประชาสามัคคี สุนิสา  สงัดศรี ครูผู้ช่วย
154 สพป.สกลนคร เขต 1 540102 : ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 ทัศนีย์  เงินชาลี ครู
155 สพป.สกลนคร เขต 1 540102 : ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 นายสมศักดิ์  อุดมเดช ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 : บ้านสนามบิน วุฒิพงษ์  มัชฌิมา ครู
157 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 : บ้านสนามบิน นางรักคนา  วะลับ ครู
158 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 : บ้านสนามบิน อัฐสิทธิ์  น้อยทรง ธุรการ
159 สพป.สกลนคร เขต 1 540104 : บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เจษฎา  แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย
160 สพป.สกลนคร เขต 1 540105 : บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง สุทธิพงษ์  เวียงพรมมา ครู
161 สพป.สกลนคร เขต 1 540105 : บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อรรณพ   คำจวง ครูผู้ช่วย
162 สพป.สกลนคร เขต 1 540105 : บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง นายศุภชัย  ศรีจันทร์ ครู
163 สพป.สกลนคร เขต 1 540533 : บ้านจันทร์เพ็ญ รัชพล  สุรันนา ครู
164 สพป.สกลนคร เขต 1 540533 : บ้านจันทร์เพ็ญ นายวิเศษ  ปาเขียว ครู
165 สพป.สกลนคร เขต 1 540533 : บ้านจันทร์เพ็ญ อารมณ์ดี  วงศ์ประชา ครู
166 สพป.สกลนคร เขต 1 540534 : บ้านห้วยหวด ไพวัน  สำเภาทอง ครู
167 สพป.สกลนคร เขต 1 540534 : บ้านห้วยหวด นางรัตนาภรณ์  ปาเขียว ครู
168 สพป.สกลนคร เขต 1 540534 : บ้านห้วยหวด ศศิธร  รัตนะพลที ครูผู้ช่วย
169 สพป.สกลนคร เขต 1 540535 : บ้านกวนบุ่น ฐานุพงศ์  เลิศวรรณวัชร์ ผู้อำนวยการ
170 สพป.สกลนคร เขต 1 540535 : บ้านกวนบุ่น พยัคฆ์  วงศ์ประชา ครู
171 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 : บ้านโคกกลาง นายชัชวาลย์  ไตรธิเลน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
172 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 : บ้านโคกกลาง ชนิดาภา  เพ็งพันธ์ ครู
173 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 : บ้านโคกกลาง นางยุพิน   เผยกลาง ครู
174 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 : บ้านโคกกลาง นายปิติยวัฒน์  พิชัยคำ ครู
175 สพป.สกลนคร เขต 1 540536 : นางอยโพนปลาโหล กนกอร   พาชอบ ครู
176 สพป.สกลนคร เขต 1 540536 : นางอยโพนปลาโหล นายนพพร  ศรีพลพา ครู
177 สพป.สกลนคร เขต 1 540532 : อนุบาลเต่างอย เกรียงศักดิ์  งอยภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.สกลนคร เขต 1 540532 : อนุบาลเต่างอย นายวิชัย  เรืองเกษม ครูผู้ช่วย
179 สพป.สกลนคร เขต 1 540532 : อนุบาลเต่างอย นิตยา  เชื้อดวงผูย ครู
180 สพป.สกลนคร เขต 1 540538 : บ้านนาอ่างม่วงคำ ทณาสิทธิ์  บัณฑิตวรภูมิ ครู
181 สพป.สกลนคร เขต 1 540539 : บ้านนาตาลคำข่า สุปราณี  พิชัยคำ ครู
182 สพป.สกลนคร เขต 1 540539 : บ้านนาตาลคำข่า นายอนุสรณ์  ปรือทะเล ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.สกลนคร เขต 1 540540 : บ้านหนองบึงทวาย นายพูลชัย  ยางธิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ
184 สพป.สกลนคร เขต 1 540540 : บ้านหนองบึงทวาย มาลินี  หาดทวายกาญจน์ ครู
185 สพป.สกลนคร เขต 1 540540 : บ้านหนองบึงทวาย วันเพ็ญ  บุญดา ครูธุรการ
186 สพป.สกลนคร เขต 1 540541 : บ้านดงหลวง ณัฐวุฒิ  เลิศศรี ครู
187 สพป.สกลนคร เขต 1 540541 : บ้านดงหลวง Tanika  Kaiyapay ครู
188 สพป.สกลนคร เขต 1 540555 : บ้านด่านม่วงคำ วาริกา  แสนสุริวงค์ ครูธุรการ
189 สพป.สกลนคร เขต 1 540555 : บ้านด่านม่วงคำ นายกิตติ  แสนเมือง ครู
190 สพป.สกลนคร เขต 1 540556 : บ้านลาดค้อ พงษ์เทพ  หล้าพรหม ธุรการโรงเรียน
191 สพป.สกลนคร เขต 1 540557 : บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สุมิตรชัย  ด่านลาพล ครู
192 สพป.สกลนคร เขต 1 540557 : บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สันติสุข  ไตรแก้ว ธุรการโรงเรียน
193 สพป.สกลนคร เขต 1 540558 : บ้านหนองกอมป่าขาว นางวราพร  พลราชม ครู
194 สพป.สกลนคร เขต 1 540558 : บ้านหนองกอมป่าขาว นายประภาส  แก้วเคน ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.สกลนคร เขต 1 540558 : บ้านหนองกอมป่าขาว นพพล  ศุภวิทยาเจริญกุล ครูผู้ช่วย
196 สพป.สกลนคร เขต 1 540558 : บ้านหนองกอมป่าขาว นางสุภาพร  สรวัตร ครู
197 สพป.สกลนคร เขต 1 540559 : บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ เอกชัย  ศรีวิไล ครู
198 สพป.สกลนคร เขต 1 540559 : บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ นางลำพูล  เพ็งสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.สกลนคร เขต 1 540544 : บ้านนามนประชาสามัคคี อุทิศ  ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.สกลนคร เขต 1 540545 : บ้านห้วยหีบวิทยาธาร นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม ครู
201 สพป.สกลนคร เขต 1 540546 : บ้านนาสีนวล สุมาลี  คำโสมศรี ครูธุรการ
202 สพป.สกลนคร เขต 1 540546 : บ้านนาสีนวล นางปันใจ  ปริโต ครูชำนาญการพิเศษ
203 สพป.สกลนคร เขต 1 540547 : บ้านห้วยแคน รัตนี  ทองพันธ์ุ์ ครู
204 สพป.สกลนคร เขต 1 540547 : บ้านห้วยแคน นางลดาวัลย์  ถิ่นตองโขบ ครูชำนาญการพิเศษ
205 สพป.สกลนคร เขต 1 540547 : บ้านห้วยแคน นัฐพงษ์  โพนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.สกลนคร เขต 1 540548 : บ้านหนองแข้โนนมาลา กิตติ  วงศ์เครือศร ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.สกลนคร เขต 1 540548 : บ้านหนองแข้โนนมาลา รุงเรือง  ไวยบุรี ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.สกลนคร เขต 1 540542 : บ้านตองโขบ วรรณิตา  เมืองโคตร ธุรการ
209 สพป.สกลนคร เขต 1 540542 : บ้านตองโขบ กัมปนาท  มุลเมืองแสน ครู
210 สพป.สกลนคร เขต 1 540543 : อนุบาลโคกศรีสุพรรณ พีรวัฒน์  ทองเพชร ครูผู้ช่วย
211 สพป.สกลนคร เขต 1 540550 : บ้านแมดนาท่ม อดิศักดิ์  ศรีนา ครู
212 สพป.สกลนคร เขต 1 540550 : บ้านแมดนาท่ม ยิ้มยวน  มาลีลัย ครู
213 สพป.สกลนคร เขต 1 540551 : บ้านโพนทองประชาอุทิศ ผ่องศรี  พรหมเชษฐา ครู
214 สพป.สกลนคร เขต 1 540551 : บ้านโพนทองประชาอุทิศ นางวัฒนา  คำโสมศรี ครู
215 สพป.สกลนคร เขต 1 540552 : บ้านไร่นาดี ชมพูนุท  นนทะคำจันทร์ ครู
216 สพป.สกลนคร เขต 1 540553 : บ้านห้วยยาง นายพงษ์เพชร  คำสงค์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง
217 สพป.สกลนคร เขต 1 540554 : บ้านดงหนองเหียน นายอุทัน  วงศ์ศรียา ครู
218 สพป.สกลนคร เขต 1 540554 : บ้านดงหนองเหียน นางสาวนิรารัตน์  ชาโฮง ครู
219 สพป.สกลนคร เขต 1 540549 : บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สถาพร  พลราชม ครู
220 สพป.สกลนคร เขต 1 540549 : บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา อนุวัตร  พลราชม ครู
221 สพป.สกลนคร เขต 1 540549 : บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา อรจิรา  พลราชม ครู
222 สพป.สกลนคร เขต 1 540587 : บ้านโนนกุง สุริยา  ราชกรม ครู
223 สพป.สกลนคร เขต 1 540587 : บ้านโนนกุง นิพนธ์  ประมาชิด ครู
224 สพป.สกลนคร เขต 1 540590 : บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย อารยา  วรพันธุ์ ครูผู้ช่วย
225 สพป.สกลนคร เขต 1 540590 : บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย นางสาวพัชรินทร์  คณานันท์ ครู
226 สพป.สกลนคร เขต 1 540596 : นาแก้วพิทยาคม วรพรรณ  บุดดีด้วง ครู
227 สพป.สกลนคร เขต 1 540596 : นาแก้วพิทยาคม นายวีระพนธ์  วรพันธ์ุ ครูชำนาญการพิเศษ
228 สพป.สกลนคร เขต 1 540600 : บ้านกลางนาเดื่อ เพียงตะวัน  ทวีโคตร ครู
229 สพป.สกลนคร เขต 1 540603 : บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นางนภัทร  สาครเจริญ ครูผู้ช่วย
230 สพป.สกลนคร เขต 1 540604 : หนองผือเทพนิมิต นางสาวกาญจนา  วงศ์ศรีชา ครู
231 สพป.สกลนคร เขต 1 540604 : หนองผือเทพนิมิต นางสาวนภาพร  ประชุมพร ครูผู้ช่วย
232 สพป.สกลนคร เขต 1 540605 : บ้านโคกแก้ว บุษบา   เคะนะอ่อน ครู
233 สพป.สกลนคร เขต 1 540605 : บ้านโคกแก้ว นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เทศ ครูอัตราจ้าง
234 สพป.สกลนคร เขต 1 540605 : บ้านโคกแก้ว นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เทศ ครูอัตราจ้าง
235 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 : บ้านนาเดื่อ นิภาพร  อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
236 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 : บ้านนาเดื่อ พชร   ภิญไธสงค์ พนักงานราชการ
237 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 : บ้านนาเดื่อ นันฐณภรณ์  รักษาขันธ์ ครูธุรการ
238 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 : บ้านนาเดื่อ เรืองศักดิ์  อุ่นคำ ครู
239 สพป.สกลนคร เขต 1 540591 : บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ teerana  nonsuk ครู
240 สพป.สกลนคร เขต 1 540592 : บ้านป่าผาง กัญญารัตน์  แสงวงค์ ธุรการ
241 สพป.สกลนคร เขต 1 540592 : บ้านป่าผาง นางสาวนารินรักษ์  ขวาวงศา ครู
242 สพป.สกลนคร เขต 1 540595 : บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง Yuwathida  Makkawan ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
243 สพป.สกลนคร เขต 1 540602 : โพนงามโคกวิทยาคาร นางสาริสา  พลชำนิ ครู
244 สพป.สกลนคร เขต 1 540597 : บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง วิรวัฒน์  ไพใหล ครู
245 สพป.สกลนคร เขต 1 540597 : บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
246 สพป.สกลนคร เขต 1 540598 : ท่าศาลาราษฎร์วิทยา นายสายัญ  อำนวยโภชน์ ครู
247 สพป.สกลนคร เขต 1 540598 : ท่าศาลาราษฎร์วิทยา ศิริพร  รังหอม ครู
248 สพป.สกลนคร เขต 1 540599 : บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ นายพิทักษ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
249 สพป.สกลนคร เขต 1 540599 : บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ วนิดา  หนุดตะแสง ครู
250 สพป.สกลนคร เขต 1 540601 : โพนบกผดุงศาสตร์ นายศุภชัย   ราชมนเทียร ครู
251 สพป.สกลนคร เขต 1 540588 : อนุบาลโพนนาแก้ว นางวิสุดา  ศรีทะชิต ครูชำนาญการพิเศษ
252 สพป.สกลนคร เขต 1 540588 : อนุบาลโพนนาแก้ว ญาสุมินทร์  นนทมาตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
253 สพป.สกลนคร เขต 1 540588 : อนุบาลโพนนาแก้ว พุทธิพร  ราญคำรัตน์ ครู
254 สพป.สกลนคร เขต 1 540589 : บ้านโพนวัฒนาวิทยา ฤทัยทิพย์  ไชยวงศ์คต ครู
255 สพป.สกลนคร เขต 1 540593 : บ้านวังปลาเซือม parichad  upaphong ครู
256 สพป.สกลนคร เขต 1 540594 : บ้านนาจาน อรุณลักษณ์  ไขสีดา ครู
257 สพป.สกลนคร เขต 1 540594 : บ้านนาจาน นายวรยศ  สุมาลัย ครูผู้ช่วย
258 สพป.สกลนคร เขต 1 540615 : บ้านกกปลาซิวนาโด่ คมกริช  แก้วดี ครู
259 สพป.สกลนคร เขต 1 540616 : บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สำเนียง  สนองผัน ครู
260 สพป.สกลนคร เขต 1 540614 : บ้านโคกภู atthaporn  chumphoosaeng ครู
261 สพป.สกลนคร เขต 1 540614 : บ้านโคกภู อารมณ์  ดาบพลอ่อน ครู
262 สพป.สกลนคร เขต 1 540614 : บ้านโคกภู นายสมพัฒน์  จันทร์มาลา ครู
263 สพป.สกลนคร เขต 1 540611 : บ้านบ่อเดือนห้า นายสมจิตร  ชูอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.สกลนคร เขต 1 540611 : บ้านบ่อเดือนห้า นายมหรรณพ  สังข์กฤษณ์ ครู
265 สพป.สกลนคร เขต 1 540612 : อนุบาลภูพาน จินตนา  บุตตะหล้า ครู
266 สพป.สกลนคร เขต 1 540612 : อนุบาลภูพาน lakkhana  jitjak ครู
267 สพป.สกลนคร เขต 1 540613 : บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ ราตรี  หอมไสย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
268 สพป.สกลนคร เขต 1 540613 : บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ ศุภชัย  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
269 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 : เขื่อนน้ำพุง คารม  สมสาย ครู
270 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 : เขื่อนน้ำพุง นายเอกชัย  ศรีเลา ธุรการ
271 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 : เขื่อนน้ำพุง ศักดิ์ชัย  บุญย่อ ครู
272 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 : เขื่อนน้ำพุง นายบรรยง  รัตนโสภา ครู คศ. 3
273 สพป.สกลนคร เขต 1 540618 : บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา วลัยลักษณ์  ยมพินิจ ครูผู้ช่วย
274 สพป.สกลนคร เขต 1 540618 : บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา ชาญณรงค์  โพธิ ผู้บริหารสถานศึกษา
275 สพป.สกลนคร เขต 1 540618 : บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา นายประดิษฐ์  สุระเสน ครู
276 สพป.สกลนคร เขต 1 540619 : ชุมชนบ้านสร้างค้อ บรรชา  บุตรศรีรักษ์ ครู
277 สพป.สกลนคร เขต 1 540621 : บ้านชมภูพาน นางสุมาลี  เพชรไชย ครู
278 สพป.สกลนคร เขต 1 540622 : บ้านสะพานสาม รัตติกานต์  ผาลีพัฒน์ ครู
279 สพป.สกลนคร เขต 1 540623 : บ้านใหม่พัฒนา พิสมัย  ศรีลคร ครู
280 สพป.สกลนคร เขต 1 540609 : บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ นายพีระกรณ์  ทะชิตะสิงห์ ครู
281 สพป.สกลนคร เขต 1 540609 : บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ เกียรติภูมิ  มะแสงสม ครู
282 สพป.สกลนคร เขต 1 540610 : น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา ศักดิ์ชาย  แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
283 สพป.สกลนคร เขต 1 540610 : น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา รัฐพล  ประทุมวัน ครู
284 สพป.สกลนคร เขต 1 540625 : บ้านฮ่องสิมประชาสรร ปริยาภัทร  กำเนิดสิงห์ พนักงานราชการ
285 สพป.สกลนคร เขต 1 540625 : บ้านฮ่องสิมประชาสรร วรรณพร  สีแดด ครูผู้ช่วย
286 สพป.สกลนคร เขต 1 540620 : บ้านหลุบเลา somjit  laonuadwan ครู
287 สพป.สกลนคร เขต 1 540620 : บ้านหลุบเลา นางสาวนิศากร  บุตรวิชา ครูผู้ช่วย
288 สพป.สกลนคร เขต 1 540074 : กุดบากราษฎร์บำรุง ิboonlue  namnit ครู
289 สพป.สกลนคร เขต 1 540074 : กุดบากราษฎร์บำรุง นายถนอม  แพงคำฮัก ผอ
290 สพป.สกลนคร เขต 1 540087 : บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ศิริวัฒนา  ไชยฮั่ง ครู
291 สพป.สกลนคร เขต 1 540087 : บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ศักดิภัทร  ภูมีศรี ครูผู้ช่วย
292 สพป.สกลนคร เขต 1 540088 : บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี นางสายยนต์  ดาบพิมพ์ศรี ครู
293 สพป.สกลนคร เขต 1 540088 : บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี ปริญญา  สาระราช ครู
294 สพป.สกลนคร เขต 1 540082 : ชุมชนบ้านกุดไห นายสิริชัย  ใจศิริ ครู
295 สพป.สกลนคร เขต 1 540082 : ชุมชนบ้านกุดไห นางเอื้อมพร   พองพรหม ครู
296 สพป.สกลนคร เขต 1 540082 : ชุมชนบ้านกุดไห นายวิชัย  วงศ์ธรรม ครู
297 สพป.สกลนคร เขต 1 540083 : บ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา" นางศศิธร  บุญไชย ครู
298 สพป.สกลนคร เขต 1 540083 : บ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา" กิตติสิทธิ์  ธิโสภา ครูผู้ช่วย
299 สพป.สกลนคร เขต 1 540084 : บ้านค้อน้อย มนตรี  นามศรี ครู
300 สพป.สกลนคร เขต 1 540085 : บ้านค้อใหญ่ ฉวีวรรณ  ทิพม้อม ครู
301 สพป.สกลนคร เขต 1 540081 : บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สมปอง  โถชัยคำ ครู
302 สพป.สกลนคร เขต 1 540079 : บ้านกุดน้ำใส นางวิภา  โททุมพล ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
303 สพป.สกลนคร เขต 1 540079 : บ้านกุดน้ำใส นางวิภา  โททุมพล ครู
304 สพป.สกลนคร เขต 1 540080 : บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นางสุวรรณี  สอนสูญ ครู
305 สพป.สกลนคร เขต 1 540075 : บ้านนาขาม นายทองอินทร์  ดาบโสมศรี ครู
306 สพป.สกลนคร เขต 1 540075 : บ้านนาขาม ศรัณย์รัชต์  ปรางค์แก้ว ครูผู้ช่วย
307 สพป.สกลนคร เขต 1 540076 : บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นายอุบล  จันทร์นาค ครู
308 สพป.สกลนคร เขต 1 540077 : บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ อนัญญา  ศิริเกตุ ครู
309 สพป.สกลนคร เขต 1 540077 : บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สุทธิดา  อุดมนา ครู
310 สพป.สกลนคร เขต 1 540078 : บ้านเชิงดอย นายทรงเผ่า  งึ้มโพธิ์ขวาง ครู
311 สพป.สกลนคร เขต 1 540078 : บ้านเชิงดอย ประยูร  จักรพิมพ์ ครู