รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สกลนคร เขต 2 540193 : บ้านดอนม่วย มณีรัตน์  บุญยืน ครู
2 สพป.สกลนคร เขต 2 540193 : บ้านดอนม่วย สุธิมนต์  อ่อนสุระทุม ธุรการ
3 สพป.สกลนคร เขต 2 540193 : บ้านดอนม่วย สราวุฒิ  บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.สกลนคร เขต 2 540194 : บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สิรินทร์ทร  พรหมส่วน ธุรการ
5 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 : บ้านช้างมิ่ง นางสาวเเสงเดือน  สมผล ครูผู้ช่วย
6 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 : บ้านช้างมิ่ง นันท์นภัส  แก้วกาไลย ครูผู้ช่วย
7 สพป.สกลนคร เขต 2 540196 : บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายอดินันท์  สุจริต ครู
8 สพป.สกลนคร เขต 2 540197 : บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ภัทราภรณ์  ป้องกัน ครูผู้ช่วย
9 สพป.สกลนคร เขต 2 540197 : บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง จตุพล  ชนะชัยพันธ์ุ ครู
10 สพป.สกลนคร เขต 2 540198 : บ้านตาลเลียน นางสาวสุชานัน   ศรีสร้อย ครู
11 สพป.สกลนคร เขต 2 540185 : บ้านเชิงชุม ภิเรทชัย  คำทะเนตร ครู
12 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 : บ้านโนนพอก ปทุมวดี  วรดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.สกลนคร เขต 2 540189 : บ้านกุดน้ำขุ่น นายนครมา   พนันชัย ครู
14 สพป.สกลนคร เขต 2 540190 : บ้านนาขามผดุงวิทยา นางรัชนี  ทิลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
15 สพป.สกลนคร เขต 2 540192 : บ้านถ่อน อภูดม  นาโควงค์สกุล ครู
16 สพป.สกลนคร เขต 2 540208 : บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสุจิตรา  วงษ์สมศรี ครู
17 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 : บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร พิมพ์ชนก   อัคพิน ธุรการโรงเรียน
18 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 : บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร จิตระดา  งามแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 : บ้านนาเลา นายชยณัฏฐ์   ศรีดารักษ์ ธุรการโรงเรียน
20 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 : บ้านนาเลา มะลินดา  มะลิทอง ธุรการโรงเรียน
21 สพป.สกลนคร เขต 2 540211 : บ้านอูนดง ธิดาทิพย์  ถานะลุน ครู
22 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 : บ้านนาใน แสงมณี   นรบุตร ครู
23 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 : บ้านนาใน ชมภูนุช  ชุมพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.สกลนคร เขต 2 540213 : บ้านผักคำภู นายเกริกเกียรติ  เผ่ามงคล ธุรการโรงเรียน
25 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 : บ้านโนนเรือตอเรือ นายศราวุธ  วงศ์เตชะ ธุรการ
26 สพป.สกลนคร เขต 2 540177 : ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นิตยา  เจริญอินทร์ ครู
27 สพป.สกลนคร เขต 2 540177 : ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) อิสยาพร  หาญมนตรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
28 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 : บ้านกลางหนองดินดำ นางสาวนิภารัตน์  ฝูงที ธุรการโรงเรียน
29 สพป.สกลนคร เขต 2 540179 : บ้านนาสาวนาน นางจุฑารัตน  สุวรรณ ครู
30 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 : ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ วรวุฒิ  แพงดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
31 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก นายดิเรก  ภาโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก สารี่  ไชยตะมาตย์ ครู
33 สพป.สกลนคร เขต 2 540162 : บ้านบะฮี รัตนา  วงษ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.สกลนคร เขต 2 540162 : บ้านบะฮี วิชชุดา  ทุมรี ธุรการ
35 สพป.สกลนคร เขต 2 540163 : บ้านท่าสองคอน นิภาพร  โคตรจำปา ธุรการ
36 สพป.สกลนคร เขต 2 540164 : บ้านนาตากาง ประทุมวัน  เตียงพลกรัง ครู
37 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 : บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นภาพร  อุสาพรม ครูผู้ช่วย
38 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 : บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางอรพิน  แก้วก่า ครูธุรการ
39 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 : บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวอรพรรณ   บุญศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
40 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 : บ้านบะหัวเมย นางสาวกรรณธิญา  เรียมแน ธุรการ
41 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 : บ้านบะหัวเมย ทองเปรียว  จันทร์ทองศรี ครู
42 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 : อนุบาลพรรณานิคม นางวันเพ็ญ  สุจริต ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 : อนุบาลพรรณานิคม นงนุช  เอี่ยมคง ครู
44 สพป.สกลนคร เขต 2 540159 : วัดสุทธิมงคล นายวีรชาติ   กาญจนกัณโห ึครู
45 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 : บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พนิดา  วรรณโนมัย ธุรการโรงเรียน
46 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 : บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) ปิยะวรรณ  พันดา ครูธุรการ
47 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง กชนันท์  บัวชุม ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง จิตรวดี  ไอยะไกรษร ธุรการ
49 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง จิตรวดี  ไอยะไกรษร ธุรการ
50 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง จิตรวดี  ไอยะไกรษร ธุรการ
51 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง จิตรวดี  ไอยะไกรษร ธุรการ
52 สพป.สกลนคร เขต 2 540167 : พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
53 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 : ชุมชนบดมาดพอกน้อย จิรประภา  อ่อนธรรมา ครู
54 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 : บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ ธนวุฒิ  ทิพวงศ์ษา พนักงานธุรการ
55 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 : บ้านสมสะอาด มะลิซ้อน  ระหันสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 : บ้านสมสะอาด มะลิซ้อน  ระหันสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.สกลนคร เขต 2 540182 : บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง ไวรัลยา  ผ่านสุวรรณ ครู
58 สพป.สกลนคร เขต 2 540182 : บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา ครู
59 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 : บ้านสูงเนินสามัคคี นายอิสระ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย
60 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 : บ้านทิดไทย นางสาวพรรณิภา  ไชยศรี ครูผู้ช่วย
61 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 : บ้านทิดไทย อมรรัตน์  พรมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.สกลนคร เขต 2 540207 : บ้านคำแหว นางน้ำฝน  ชัยพงษ์ ครูผู้ช่วย
63 สพป.สกลนคร เขต 2 540207 : บ้านคำแหว นายทิวากร  ธิวะโต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
64 สพป.สกลนคร เขต 2 540200 : บ้านไร่บ้านไฮ่ กิตติพงษ์  พรมทอง ครู
65 สพป.สกลนคร เขต 2 540200 : บ้านไร่บ้านไฮ่ พัชรินทร์  ไชยตะมาตย์ ครู
66 สพป.สกลนคร เขต 2 540201 : บ้านคำข่า พงศกร  นนธิราช ครู
67 สพป.สกลนคร เขต 2 540202 : บ้านโนนอุดม กิตติศักดิ์  เสือประโคน ครู
68 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 : บ้านโคก นางศรีตระกูล  สุทธิโคตร ครู
69 สพป.สกลนคร เขต 2 540204 : บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวธิดารัตน์  คลังทอง ครูธุรการ
70 สพป.สกลนคร เขต 2 540204 : บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายอดุลย์  นารินรักษ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 : บ้านหินแตก พรพรรณ อุตหลุด  อุตหลุด ครูผู้ช่วย
72 สพป.สกลนคร เขต 2 540168 : บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) นางพิมพัชร์  การุญ ครู
73 สพป.สกลนคร เขต 2 540168 : บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) พิมพัชร์  การุญ ครู
74 สพป.สกลนคร เขต 2 540169 : บ้านบึง นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู
75 สพป.สกลนคร เขต 2 540170 : บ้านหนองหวาย สุจิตรา  เมืองแสน ครู
76 สพป.สกลนคร เขต 2 540171 : บ้านเปือย นางวิรัตน์  อัมราช ครู
77 สพป.สกลนคร เขต 2 540172 : บ้านขมิ้น นางมณีไพ  แก้วก่า ครู
78 สพป.สกลนคร เขต 2 540184 : บ้านบัว (สระพังวิทยา) ณัฐพล  ทองมุล ครู
79 สพป.สกลนคร เขต 2 540184 : บ้านบัว (สระพังวิทยา) เกศินี  เห็นหลอด ครู
80 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง กาลติมา  แก้วดี ธุรการโรงเรียน
81 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง นัชพิศุทธิ์  คำทะเนตร ครู
82 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง กาญจณี  สุวรรณโพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
83 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง ชลธิชา  สินโน ครู
84 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง สิทธิพร  ประทุม ผู้บริหารสถานศึกษา
85 สพป.สกลนคร เขต 2 540187 : บ้านดอนกอย ภิราภรณ์  อุปรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 : บ้านโนนทรายคำ รัชนี  กันบุรมย์ ครู
87 สพป.สกลนคร เขต 2 540237 : บ้านนาถ่อน นางจินดา  มิตรจันทร์ ครู
88 สพป.สกลนคร เขต 2 540238 : บ้านต้นผึ้ง นางอนงค์นารถ   ไชยรา ครู
89 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ นิยะดา  กระพุทธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ สุปราณี  สาระเศรษฐ์ ครู
91 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ นิตยา  จันกุ ครูผู้ช่วย
92 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม ปาณิสรา  วงศ์ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
93 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม นายประยูร  วงศ์ธรรม ครู
94 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม เนตนภิส  วงศ์ธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.สกลนคร เขต 2 540241 : บ้านขัวขอนแคน ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
96 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 : บ้านดอนดู่ นางสาวทัดทรวง  สัตยารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 : บ้านดอนดู่ นางสาวอมรลักษณ์   สัพโส ครู
98 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น ศศิธร  สังกฤษ ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น วิรุจน์  มาตราช ครูธุรการ
100 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี นายบรรจง  คำหล้า ครู ชำนาญการ
101 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี จีระนันท์  นิสีดา ธุรการโรงเรียน
102 สพป.สกลนคร เขต 2 540214 : บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายสาทิตย์  วงค์มีแก้ว ครู
103 สพป.สกลนคร เขต 2 540215 : บ้านนาเหมือง นายสมพาด  เจริญไชย ครู
104 สพป.สกลนคร เขต 2 540215 : บ้านนาเหมือง สุกัญญา  ฮังโยธา ธุรการโรงเรียน
105 สพป.สกลนคร เขต 2 540216 : บ้านดอนตาลโนนสูง อุษณีย์  เคนสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
106 สพป.สกลนคร เขต 2 540220 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางทองพูน  บุตราช ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.สกลนคร เขต 2 540220 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวกนกกาญจน์  แสนศิริวัฒนกุล ธุรการ
108 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 : บ้านสร้างขุ่ย อัจจิมา  อัจจิมา บุตรชารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.สกลนคร เขต 2 540222 : ชุมชนดงม่วงไข่ นางวิไลพร  แซ่ตั้ง ครู
110 สพป.สกลนคร เขต 2 540223 : บ้านผ้าขาวโพนแพง จิรารัตน์  บุญพูน ธุรการโรงเรียน
111 สพป.สกลนคร เขต 2 540223 : บ้านผ้าขาวโพนแพง น้ำฟ้า  แสนอุบล ธุรการโรงเรียน
112 สพป.สกลนคร เขต 2 540224 : บ้านม่วงคำ สุรีพร  สีแดงเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ
113 สพป.สกลนคร เขต 2 540225 : บ้านดอนหวาย ชญาญ์พัฏฐ์  ผาตินาวิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
114 สพป.สกลนคร เขต 2 540226 : บ้านนาแยง จิตราภา  สาขามุละ เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.สกลนคร เขต 2 540227 : บ้านหนองบัว มลิวรรณ  กุลแก้ว ครู
116 สพป.สกลนคร เขต 2 540228 : บ้านแร่ เจษฎา   ไชยเชษฐ์ ครูผู้ช่วย
117 สพป.สกลนคร เขต 2 540228 : บ้านแร่ นางสาวพันธุ์ทิตย์  ฮามวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
118 สพป.สกลนคร เขต 2 540229 : บ้านสมสะอาด ศิริพันธ์  ศูนย์จันทร์ ครู
119 สพป.สกลนคร เขต 2 540229 : บ้านสมสะอาด นางพิมพ์วลัญช์  สัพโส ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.สกลนคร เขต 2 540235 : บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางก่องแก้ว  ธรรมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
121 สพป.สกลนคร เขต 2 540230 : บ้านหนองไฮ นางสาวสุรัตนา  นรสาร ครูผู้ช่วย
122 สพป.สกลนคร เขต 2 540231 : บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) ปราโมทย์  เสนาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
123 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 : ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางสาวนริน  สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
124 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 : ชุมชนบ้านฝั่งแดง บุสราคัม  ฝูงพิลา พนักงานราชการ
125 สพป.สกลนคร เขต 2 540218 : บ้านท่าลาด นายธนกร  การุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
126 สพป.สกลนคร เขต 2 540219 : บ้านสงเปลือย นายสุขสิน  นาเมืองรักษ์ ครู
127 สพป.สกลนคร เขต 2 540219 : บ้านสงเปลือย เริงชัย  เริงชัย วีระพูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.สกลนคร เขต 2 540232 : บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายเอกลักษณ์  สายทอง ธุรการโรงเรียน
129 สพป.สกลนคร เขต 2 540233 : บ้านอุ่มเหม้า นายขวัญเมือง  ศิริบำรุง ครู
130 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นิรวัล  เหลาพรม ครู
131 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายอุทิศ  จันทรังสี ครู
132 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นางสาวพิมประภา  ทองประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.สกลนคร เขต 2 540345 : บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ทักษิณ  ศรีหนองห้าง ครู
134 สพป.สกลนคร เขต 2 540345 : บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ พิมพ์ลดา  กุลโท ครูธุรการ
135 สพป.สกลนคร เขต 2 540346 : บ้านดงบังป่าโจด ประสิทธิ์  คำจวง ครู
136 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง ชาติชาย  เหมะธุลิน ธุรการ
137 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง ศุภจิรา   ฤทธิธรรม ธุรการโรงเรียน
138 สพป.สกลนคร เขต 2 540348 : บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ศศิชญาน์  แก้วคำสอน ครู
139 สพป.สกลนคร เขต 2 540344 : บ้านทุ่งเชือก นางทัศชณีย์  พันธุโคตร ครู
140 สพป.สกลนคร เขต 2 540339 : บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) โสภิดา  สิงหาด ธุรการโรงเรียน
141 สพป.สกลนคร เขต 2 540340 : บ้านหนองแปน นางเกตุแก้ว  คำโสภา ครู
142 สพป.สกลนคร เขต 2 540340 : บ้านหนองแปน กมลชนก  นันทราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 : บ้านคำบ่อ จุฬาลักษณ์  ศรีประภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
144 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 : บ้านคำบ่อ รุ่งทิวา  พวงประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 : บ้านคำบ่อ นางฤทัยทิพย์  สีวงษา ครู
146 สพป.สกลนคร เขต 2 540342 : บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาวกฤติยาพรรณ  แก้วคำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง วงศกร  สมัครการ ครู
148 สพป.สกลนคร เขต 2 540338 : บ้านดงคำโพธิ์ ธัญลักษณ์  ศรีระวรรณ ครู
149 สพป.สกลนคร เขต 2 540338 : บ้านดงคำโพธิ์ ปัญญา  โสระธิวา ครู
150 สพป.สกลนคร เขต 2 540336 : บ้านดอนยานาง นายสำเร็จ  เอกมาตร ครู
151 สพป.สกลนคร เขต 2 540336 : บ้านดอนยานาง นางวิลัยพร  เหมะธุลิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 : บ้านโคกศาลา กฤษณา  พรหมจักร ครู
153 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 : บ้านโคกศาลา นายนิติศาสตร์  ทิพย์มณี ครูธุรการโรงเรียน
154 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 : บ้านโคกศาลา ประนมไพร  บุญรักษา ครู
155 สพป.สกลนคร เขต 2 540332 : บ้านผักตบ นางสาวจุรีภรณ์  พรหมศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.สกลนคร เขต 2 540333 : บ้านไฮ่ปลาโหล ธวัชชัย  ศรีสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.สกลนคร เขต 2 540333 : บ้านไฮ่ปลาโหล ประริฉัตร  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.สกลนคร เขต 2 540334 : บ้านนาบ่อ นายธวัชชัย  แก้วหัวนิล ธุรการ
159 สพป.สกลนคร เขต 2 540334 : บ้านนาบ่อ นางสาวภัสรา  สาขามุละ ครู
160 สพป.สกลนคร เขต 2 540334 : บ้านนาบ่อ ทอแสง  สมพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.สกลนคร เขต 2 540335 : บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม aroon  khamkamen ครู
162 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 : บ้านโพนไผ่ นายประเวศ  อัคพิน ครู
163 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 : บ้านโพนไผ่ นายพนมไพ  ไชยบุตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 : บ้านโพนไผ่ เมธินี  นันทราช ครู
165 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 : บ้านโพนไผ่ นางสาวปัทมา  เพ็งคำปั้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
166 สพป.สกลนคร เขต 2 540329 : บ้านห้วยบาง นางสาวจิราวรรณ  นันทราช ธุรการโรงเรียน
167 สพป.สกลนคร เขต 2 540330 : บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วิวัฒน์  บุญรักษา ครู
168 สพป.สกลนคร เขต 2 540330 : บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง อดิศร   ศิริงามเมือง ธุรการ
169 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 : บ้านหนองแวง นางสาวปริศนา  เนืองแก้ว ธุรการ
170 สพป.สกลนคร เขต 2 540325 : วาริชภูมิพิทยาคาร นางรำพันธ์  ไชยบุตร ครู
171 สพป.สกลนคร เขต 2 540325 : วาริชภูมิพิทยาคาร นายชัยณรงค์  มีบุญ ครูผู้ช่วย
172 สพป.สกลนคร เขต 2 540326 : บ้านธาตุกุดพร้าว นางสาวอภิญญา   หัศกรรจ์ ธุรการโรงเรียน
173 สพป.สกลนคร เขต 2 540327 : บ้านกุดตะกาบ สุดาวดี  สุรินทะ ครู
174 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 : บ้านจำปาศิริราษฎร์ ไกรศร  พรมนิต ธุรการโรงเรียน
175 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 : บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางสาวมยุรี  ฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร จิริยาพร  ติงสะ ครู
177 สพป.สกลนคร เขต 2 540351 : บ้านดอนยาวประชากรอุปการ สุกัญญา  แก้วทรายขาว ครู
178 สพป.สกลนคร เขต 2 540503 : บ้านห้วยเหล็กไฟ นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์ ครู
179 สพป.สกลนคร เขต 2 540504 : บ้านดงสว่าง นางวินัฎดา  เป้งคำภา ครู
180 สพป.สกลนคร เขต 2 540505 : บ้านหนองเบญจ กษมา  อาจทุมมา ครูผู้ช่วย
181 สพป.สกลนคร เขต 2 540505 : บ้านหนองเบญจ กนกวรรณ  พานะลม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
182 สพป.สกลนคร เขต 2 540508 : บ้านสุวรรณคาม สุนทรา  นนสุราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.สกลนคร เขต 2 540508 : บ้านสุวรรณคาม อรพรรณ   แก้วชิน ครู
184 สพป.สกลนคร เขต 2 540508 : บ้านสุวรรณคาม ณัชชา   ไตรยขันธ์ ครู
185 สพป.สกลนคร เขต 2 540510 : บ้านอูนโคก นางสาวธรรมาภรณ์  บุญยอด ครูผู้ช่วย
186 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 : บ้านหนองบัวบาน อภัสรา  วงศรีจันทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.สกลนคร เขต 2 540507 : บ้านโคกมะนาวทันสมัย นิภา  บุญไชยโย ครู
188 สพป.สกลนคร เขต 2 540506 : ชุมชนบ้านหนองปลิง ธงชัย  สารีนันท์ ธุรการ
189 สพป.สกลนคร เขต 2 540421 : บ้านค้อใต้ นางสาวสายใจ  คำแก้ว ครูธุรการโรงเรียน
190 สพป.สกลนคร เขต 2 540421 : บ้านค้อใต้ ธญาณี  สุทิน พนักงานธุรการ
191 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 : บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ประพล  จันทบุตร ครูผู้ช่วย
192 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 : บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ทิพากร  เกษร ครู
193 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 : บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) วิชัย  ต้นเกษ พนักงานราชการ
194 สพป.สกลนคร เขต 2 540423 : บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) พรพรรณ  บุ้งทอง ครู
195 สพป.สกลนคร เขต 2 540423 : บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) จรูญ  บุริพา ครู
196 สพป.สกลนคร เขต 2 540424 : ชุมพลศึกษา เมธวัจน์  ธนธรธีรไพศาล ครูผู้ช่วย
197 สพป.สกลนคร เขต 2 540424 : ชุมพลศึกษา นายอดินันท์    ไชยเดช ครู
198 สพป.สกลนคร เขต 2 540425 : คำเจริญวิทยา นายชำนาญ  ปักษี ครู
199 สพป.สกลนคร เขต 2 540425 : คำเจริญวิทยา หนึ่งฤทัย  อัมวงศ์ ธุรการ
200 สพป.สกลนคร เขต 2 540426 : กุดจิกนาสมบูรณ์ นายวิศรุต  อุดมลาภ ครู
201 สพป.สกลนคร เขต 2 540426 : กุดจิกนาสมบูรณ์ สุนิสา  พงษ์ุอดทา ธุรการโรงเรียน
202 สพป.สกลนคร เขต 2 540426 : กุดจิกนาสมบูรณ์ พิฐชญาณ์  เรืองกิจวัฒนาพร ครูธุรการ
203 สพป.สกลนคร เขต 2 540418 : บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) ประวิตร  คำภูแสน ครู
204 สพป.สกลนคร เขต 2 540418 : บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) บรรจง  หอมพิทักษ์ ครู
205 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 : บ้านยางคำ นางนฤมล  กุลชาติ ครู
206 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 : บ้านยางคำ นางสาวธัญฑิตา  ชายกวด ครูผู้ช่วย
207 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด ชูเกียรติ  ศิริดล ครู
208 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด นางสาวมาลีพร  ด้วงโต้ด ครู
209 สพป.สกลนคร เขต 2 540415 : บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางนภา  โตอุตตชนม์ ครู
210 สพป.สกลนคร เขต 2 540415 : บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา ปวีณา  หลักคำ ครูผู้ช่วย
211 สพป.สกลนคร เขต 2 540416 : บ้านหนองหมากแซว วรรณฉวี  กลางนา ครู
212 สพป.สกลนคร เขต 2 540416 : บ้านหนองหมากแซว สุวิภา  ธนะภูมิชัย ุครูธุรการ
213 สพป.สกลนคร เขต 2 540417 : บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) ศิริวิทย์  พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู
214 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางสาวศิรินภา  บุญรักษา ครู
215 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายอนันต์  กองธรรม ธุรการโรงเรียน
216 สพป.สกลนคร เขต 2 540367 : บ้านโคกคอนดอนม่วย ปรียะพร  วงษาจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
217 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 : บ้านบึงโน อภิวันทน์  คำผง ครู
218 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 : บ้านบึงโน เสาวลักษณ์  บุญรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 : บ้านหนองไผ่ นายเทพพิทักษ์  ศิริโสม ครู
220 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 : บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สุดารัตน์  กันทะมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
221 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 : บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นายจตุรภัทร  ธิอัมพร ธุรการ
222 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 : บ้านตาล นิวัติศักดิ์  โคตรปัญญา ครู คศ. 3
223 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 : บ้านตาล รัฐศักดิ์  ศรีวงษ์ ธุรการโรงเรียน
224 สพป.สกลนคร เขต 2 540381 : บ้านตาลโกน นายศักดิ์ชาย  สมโชค ครู
225 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) รัชพล  น้อยชื่น ครู
226 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ศุภชัย ชรัตน์  ชรัตน์ ครู อัตราจ้าง
227 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นางศศิธร   บุณยะวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
228 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วรรณนิภา  ปินะสา ครูผู้ช่วย
229 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) บุญนำ  บุญล้ำ ครู
230 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ นางสาวหมวย  สอนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.สกลนคร เขต 2 540383 : บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ชนนิกานต์  นันทราช ครู
232 สพป.สกลนคร เขต 2 540385 : บ้านหนองหลักช้าง นางทิพย์วรรณ  ภูสังวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.สกลนคร เขต 2 540386 : บ้านนาเตียง นายธีระศักดิ์  ทองโคตร ครู
234 สพป.สกลนคร เขต 2 540387 : บ้านหนองหวาย สุวรรณา  โพธิ์ศรี ครู
235 สพป.สกลนคร เขต 2 540387 : บ้านหนองหวาย จุรีพร  ศรีเทา ธุรการ
236 สพป.สกลนคร เขต 2 540397 : ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา อำนาจ  สีสุด ครู
237 สพป.สกลนคร เขต 2 540398 : บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางวรรณทิภา  คำผง ครู
238 สพป.สกลนคร เขต 2 540399 : บ้านม้า กิตติพงษ์  โภคาพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง บุญสินธุ์  พงษ์ไทย ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
240 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง ปราณี  ดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ
241 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง นางสาวชยามล  ชาติสุข ธุรการ
242 สพป.สกลนคร เขต 2 540401 : บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นายชัยวัฒน์  โอตาไสย ครู
243 สพป.สกลนคร เขต 2 540402 : บ้านหนองหว้า นางละอองดาว  ไชยศรีหา ครู
244 สพป.สกลนคร เขต 2 540394 : บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์ ธุรการ
245 สพป.สกลนคร เขต 2 540394 : บ้านหินโงมโนนสร้างไพ แป้ง  นางสาวพรชิตา ยอดจำปา ธุรการ
246 สพป.สกลนคร เขต 2 540395 : บ้านโคกหลวง นายวิทูรย์  จันทร์ต้น ครู
247 สพป.สกลนคร เขต 2 540391 : บ้านคันชา นางพรทิพา   สรรพโส เจ้าหน้าที่ธุรการ
248 สพป.สกลนคร เขต 2 540391 : บ้านคันชา นายพิทักษ์  คำพวง พนักงานธุรการ
249 สพป.สกลนคร เขต 2 540392 : บ้านหนองหอย นางสาวประพาพร  คิอินธิ ครู
250 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ นางสาวลลิตา  สัพโส ธุรการโรงเรียน
251 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ ศักดา  ดัดผ่อง ครู
252 สพป.สกลนคร เขต 2 540427 : บงใต้โนนรังพัฒนา ขวัญฤทัย  พามี ครู
253 สพป.สกลนคร เขต 2 540427 : บงใต้โนนรังพัฒนา ขวัญฤทัย  พามี ครู
254 สพป.สกลนคร เขต 2 540428 : บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) ประกายแก้ว  เตโชจิตร ครู
255 สพป.สกลนคร เขต 2 540429 : บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นางสาวณัฐยา   บัวชุม ธุรการ
256 สพป.สกลนคร เขต 2 540429 : บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) ปรีดาภร์  โสภาพ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
257 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางอรชร  ศรีสร้อย ครู
258 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวนวพร  โสรินทร์ ครูผู้ช่วย
259 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายสินธุวัตร  ศรีสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ
260 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นีรนุช  วุฒนาม ครูธุรการ
261 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 : บ้านโคกหนองกุง ปิยะพร   จักรอันดี ธุรการโรงเรียน
262 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 : บ้านโคกหนองกุง ไพเราะ  สุเมผา ครู
263 สพป.สกลนคร เขต 2 540432 : บ้านคำนาดี นางสาวนุชนภางค์  พ่อคุณตรง ครู
264 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 : ชุมชนบงเหนือ นางอนามิกา  โพธิ์สิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
265 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 : ชุมชนบงเหนือ ขวัญฤทัย  นรสาร ครู
266 สพป.สกลนคร เขต 2 540434 : บ้านดอนหัน นางศิริวรรณ์  ทะสี ครู คศ.3
267 สพป.สกลนคร เขต 2 540435 : บ้านขาว นางสาวอินทิรา ไชยมุล  นางสาวอินทิรา ไชยมุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
268 สพป.สกลนคร เขต 2 540436 : บ้านบาก ภาวิณี  จันทร์อ่อน ครูผู้ช่วย
269 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 : บ้านจำปานาถ่อน อรรถพล  สุเมผา ธุรการ
270 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 : บ้านจำปานาถ่อน นางสงวน  แสงจันทร์ ครู
271 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 : บ้านโคกสวัสดี นางสาวจิตตานันทิ์  มหาโยธี ครู
272 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 : บ้านโคกสวัสดี นายสุรศักดิ์  อุ่นแก้ว ครูผู้ช่วย
273 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 : บ้านโคกสวัสดี จิราวรรณ  บุริพา ครู
274 สพป.สกลนคร เขต 2 540439 : บ้านโนนสะอาด พุฒิพงศ์  ขันแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
275 สพป.สกลนคร เขต 2 540420 : บ้านหนองกุง ธนวรรธน์  นาคราช ครู
276 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา กรรณิการ์  อินทรีย์ ครู
277 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา สุนีย์  ทองเลิศ ครูชำนาญพิเศษ
278 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา บุษยา  ไชยเทพ ธุรการ
279 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 : บ้านดอนม่วงไข่ สมพร  บุญนาค ครู
280 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 : บ้านดอนม่วงไข่ รำแพน  ประทุมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
281 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 : บ้านคำไชยวาน นางสาวรัตนา   เกษทองมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
282 สพป.สกลนคร เขต 2 540412 : บ้านนาทม กรวรรณ  สุวรรณชัยรบ ธุรการ
283 สพป.สกลนคร เขต 2 540413 : บ้านคำสะแนน นายอภิสิทธิ์  แจ่มจันทร์ ธุรการ
284 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 : บ้านหนามแท่ง นางสาวเจนจิรา  แสนเสิก ธุรการโรงเรียน
285 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 : บ้านหนามแท่ง เจนจิรา  แสนเสิก ธุรการโรงเรียน
286 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 : บ้านถ่อน อนุรักษ์  ดอนเส ผู้อำนวยการโรงเรียน
287 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 : บ้านหนองบัวแพ นางสาววรรณฉวี   พิลาวงค์ ธุรการ
288 สพป.สกลนคร เขต 2 540365 : บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง saroj  jongmun ครู
289 สพป.สกลนคร เขต 2 540355 : บ้านหนองตาล นายทัดตะวัน  มหาวัง ธุรการโรงเรียน
290 สพป.สกลนคร เขต 2 540355 : บ้านหนองตาล นันทิยา  สรวงศิริ ครู
291 สพป.สกลนคร เขต 2 540355 : บ้านหนองตาล นายหนุ่มดี  แก้วมุกดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
292 สพป.สกลนคร เขต 2 540359 : บ้านทุ่งปลากัด นางสาวสุกานดา  เสนงาม ธุรการ
293 สพป.สกลนคร เขต 2 540380 : บ้านหนองหอยคัน นางนภาภรณ์  ราชไชย ครู
294 สพป.สกลนคร เขต 2 540388 : บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ปิยนุช  แสนอุบล เจ้าหน้าที่ธุรการ
295 สพป.สกลนคร เขต 2 540388 : บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ชาตรี  สรรพโส ครู
296 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา อาทิตยา  ชาพา เจ้าหน้าที่ธุรการ
297 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา สุทธิพงษ์  แลนเชย อัตราจ้าง
298 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา วรัญญา  คำสะอาด ธุรการโรงเรียน
299 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา สลับ  หอมสร้อย ครู
300 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา พนิดา  แสนมิตร ธุรการ
301 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา ณัฐกานต์  ดาวเรือง ครูผู้ช่วย
302 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 : บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สรญา  นางสาวสรญา หอมทุมมา ธุรการโรงเรียน
303 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 : บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) อรจิรา  พันล้ำ ครูอัตราจ้าง
304 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง นายสมสมัย  หารธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
305 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง ปราโมทย์  โพธิืดี ธุรการ
306 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง อภิชาติ  สีปัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
307 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 : บ้านค้อโพนสวางยางชุม กรรณิกา   ดีแท้ ธุรการโรงเรียน
308 สพป.สกลนคร เขต 2 540362 : บ้านดอนเชียงยืน กชพร  ทนุจันทร์ ครู
309 สพป.สกลนคร เขต 2 540362 : บ้านดอนเชียงยืน นางสาวสายสุดา   นามชัยสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
310 สพป.สกลนคร เขต 2 540363 : บ้านคำชนดงต้อง จิรัชยา  นามชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ
311 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 : บ้านนางัว สายสุนีย์  สีสถาน ธุรการ
312 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 : บ้านนางัว นายสมชาย  คุุณละ เจ้าหน้าที่ธุรการ
313 สพป.สกลนคร เขต 2 540379 : บ้านโคกสีไค นายคมกริช  คชพล เจ้าหน้าที่ธุรการ
314 สพป.สกลนคร เขต 2 540379 : บ้านโคกสีไค อรชา  ทัศน์บุตร ครู
315 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 : ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง วีระพงษ์   สุริยะจันทร์ ครู
316 สพป.สกลนคร เขต 2 540374 : บ้านแวง อภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม ครู
317 สพป.สกลนคร เขต 2 540374 : บ้านแวง นายสมัคร  เจริญสุข ครู
318 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 : บ้านโนนเสาขวัญ นายนัทธพงศ์  พะนิรัมย์ ครูผู้ช่วย
319 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 : บ้านโพนงาม ประภาพร  ศิริบุตร ธุรการ
320 สพป.สกลนคร เขต 2 540377 : บ้านสร้างแป้น นางสาวอภิญญา  พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
321 สพป.สกลนคร เขต 2 540404 : บ้านหนองชาด นางอัญชุลี  แสงลี ครู
322 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 : บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) เสด็จ  แก้วแสนเมือง ครูชำนาญการ
323 สพป.สกลนคร เขต 2 540403 : บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ทนงศักดิ์  อาจหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ
324 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 : อนุบาลสว่างแดนดิน ประสาร  น้อยก้อม ครูผู้ช่วย
325 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 : อนุบาลสว่างแดนดิน กานดา  ธีรสิรินานนท์ ครู
326 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 : อนุบาลสว่างแดนดิน นางนิยะดา  อินทรเกษม ครู
327 สพป.สกลนคร เขต 2 540353 : บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) วนิดา  พันธ์เทียม ครู
328 สพป.สกลนคร เขต 2 540354 : บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวกาญจนา  สุริยะวิทยะ ครูคศ.3
329 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 : บ้านหวาย อาภาสี  ฮมแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
330 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 : บ้านหวาย นายจักรพันธ์  คำตั้งหน้า ครูผู้ช่วย
331 สพป.สกลนคร เขต 2 540408 : หนองหลวงวิทยานุกูล ยุพา  ทรายทอง ครูผู้ช่วย
332 สพป.สกลนคร เขต 2 540409 : บ้านโคกดินแดง นายปิยะ  สุวรรณเขตต์ ครูชำนาญการิเศษ
333 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ นันทนา  ถินวิจารย์ ครู
334 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ นางสาววนิกร  บุญวิจิตร ธุรการ
335 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ  นายศักดิ์นรินทร์ วรรณพัฒน์ ครู
336 สพป.สกลนคร เขต 2 540411 : บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น กัญญา  แสนศิริ ครูธุรการ
337 สพป.สกลนคร เขต 2 540411 : บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น อภิสิทธิ์  ศรีวิพันธุ์ ครู
338 สพป.สกลนคร เขต 2 540456 : บ้านชัยชนะ ศศิภรณ์  ผ่องกมล ครู
339 สพป.สกลนคร เขต 2 540456 : บ้านชัยชนะ Podjana  Thipphawan ครู
340 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 : ชุมชนบ้านท่าศิลา วชิรวิชญ์  นายกชน ครู
341 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 : ชุมชนบ้านท่าศิลา นายชัยวัฒน์  ทิพย์บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
342 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 : ชุมชนบ้านท่าศิลา กัลยา  ปาสานะเต ครู
343 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 : บ้านภูตะคาม นายจิราวุธ  เลิศสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
344 สพป.สกลนคร เขต 2 540459 : บ้านสีสุกห้วยโมง ถิรกร  รัชตะทองไชย ครู
345 สพป.สกลนคร เขต 2 540459 : บ้านสีสุกห้วยโมง เรณู  ปลัดศรีช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
346 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว นายสฤษดิ์  ฝุ่นเงิน ครูชำนาญการ
347 สพป.สกลนคร เขต 2 540461 : บ้านท่าวารี สุดารัตน์  แก้วหยาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
348 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี นางสาวสุดารัตน์  สุนารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
349 สพป.สกลนคร เขต 2 540451 : บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) วรวุฒิ  นันทราช ครู
350 สพป.สกลนคร เขต 2 540451 : บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ประวิทย์   จันทร์โพธิ์ ครู
351 สพป.สกลนคร เขต 2 540452 : บ้านโพนสวาง นวมินทร์  อินธิปีก ครู
352 สพป.สกลนคร เขต 2 540452 : บ้านโพนสวาง จาตุรงค์  ยตะโคตร ครูผู้ช่วย
353 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 : บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายบรรณศักดิ์  เกลี้ยงกลิ่น พนักงานราชการ
354 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 : บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายอมรเดช  แสงลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
355 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม รัตนา  ผลบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
356 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม พิชญารัตน์  เทพคันที ครูอัตราจ้าง
357 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม วิศรุฒ  วิศรุฒ พรมเสนา ครู
358 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม นายศรัณย์  แสงเทพ ครู
359 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 : บ้านหนองม่วง นางสาวรักษ์สุดา   พระหันธงชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
360 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 : บ้านหนองม่วง ลักษณีวรรณ  นามวงษ์ ครู
361 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด มิลตรา  มิลตรา ภูปานผา เจ้าหน้าที่ธุรการ
362 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวรจนา  เเสงลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
363 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา รัตน์ชนก  ฝุ่นเงิน ครู
364 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา ภคมน  ธนกรกุลชัย ครู
365 สพป.สกลนคร เขต 2 540446 : บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวปิยนันท์  ชนะมาร ธุรการ
366 สพป.สกลนคร เขต 2 540447 : บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นางสาวกฤตตากานต์   ทัศนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
367 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 : บ้านไทยเจริญ โกวัฒน์  ศรีอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน
368 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 : อุดมสังวรวิทยา นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์ ครู
369 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 : อุดมสังวรวิทยา กมลชนก  ศรีสุดา ครู
370 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 : อุดมสังวรวิทยา มัชฌิมา  บุญเลิศ ครู
371 สพป.สกลนคร เขต 2 540440 : ชุมชนส่องดาว ธนัช  สุริยมาตร ธุรการ
372 สพป.สกลนคร เขต 2 540441 : หนองใสพรเจริญวิทยา วรนรรณ  ก้อนด้วง ครู ค.ศ.2
373 สพป.สกลนคร เขต 2 540442 : บ้านทันสมัย มัลลิกา  แสงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
374 สพป.สกลนคร เขต 2 540443 : บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์  จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
375 สพป.สกลนคร เขต 2 540571 : บ้านโคกศิลา นายอุทัย  โคตรบัญชา ครู
376 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 : บ้านหนองทุ่มหนองโจด ธีระพล  พรหมสาขันธ์ ครู
377 สพป.สกลนคร เขต 2 540573 : บ้านคำบอน นำพร  อินทะวงษ์ ครูผู้ช่วย
378 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 : อนุบาลเจริญศิลป์ ฉลองชัย  เราะไทยสงค์ ครู
379 สพป.สกลนคร เขต 2 540561 : บ้านทุ่งคำ กมลชนก  บัวบาน ธุรการ
380 สพป.สกลนคร เขต 2 540561 : บ้านทุ่งคำ ฐาปนีย์  จันทร์ศรี ครูธุรการ
381 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก สุนิสาข์  เปลี่ยนผึ้ง ครูผู้ช่วย
382 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก อินธุอร  สงกาผัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
383 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก ภาริณี   ยันตะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
384 สพป.สกลนคร เขต 2 540568 : บ้านนาดี พรพิมล  อัคนิจ ครูผู้ช่วย
385 สพป.สกลนคร เขต 2 540568 : บ้านนาดี นัดสุดา  แก้วศรี ครูผู้ช่วย
386 สพป.สกลนคร เขต 2 540568 : บ้านนาดี เมวดี  วังกะสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
387 สพป.สกลนคร เขต 2 540569 : บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) ประภาส  กาญจนกัณโห ครู
388 สพป.สกลนคร เขต 2 540569 : บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) กิตติชัย  คำทองแก้ว ครู
389 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 : บ้านแกดำ นายพงค์ศักดิ์  สุวรรณโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
390 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 : บ้านแกดำ นางสาวศิริรัตน์   นำสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
391 สพป.สกลนคร เขต 2 540562 : บ้านหนองฮังแหลว วัชระ  พิมพ์สิทธิ์ ครูธุรการ
392 สพป.สกลนคร เขต 2 540580 : บ้านทุ่งแก สมศักดิ์  ขุนทูน ครู
393 สพป.สกลนคร เขต 2 540580 : บ้านทุ่งแก ปิยะกาญจน์  สุขจิตต์ ธุรการ
394 สพป.สกลนคร เขต 2 540578 : บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) เนตรชนก  อุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
395 สพป.สกลนคร เขต 2 540578 : บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สรนิตย์  บุญศรีรัตน์ ครู
396 สพป.สกลนคร เขต 2 540579 : บ้านดอนชัยวิทยา นายคุณากร  แก้วคำแสน ครู
397 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ธัญญาทิพย์   แสนเมือง ครูผู้ช่วย
398 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ประยุร  ดารา ครูธุรการ
399 สพป.สกลนคร เขต 2 540564 : หนองจาน นางพิสดา  พระราช ครู
400 สพป.สกลนคร เขต 2 540564 : หนองจาน นางสาวนพรัตน์  คำแหงพล ครูธุรการ
401 สพป.สกลนคร เขต 2 540565 : บ้านหนองน้อย นายธนากร  ยิ่งยืน ครู
402 สพป.สกลนคร เขต 2 540566 : บ้านหนองแสง ทศพล  มีพรหม ครู
403 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 : บ้านเหล่าบ้านถ่อน ไพลิน  สุมังคละ ครู
404 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 : บ้านหนองแวงน้อย กันยากานต์   จักรเสน ครูธุรการ
405 สพป.สกลนคร เขต 2 540576 : บ้านดงบาก ทศพล  ใจดี ครู
406 สพป.สกลนคร เขต 2 540577 : บ้านโพนบกหนองผือ นายวานิช  วิภาวิน ครู ชำนาญการพิเศษ
407 สพป.สกลนคร เขต 2 540585 : บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) ปิยะมล  ตนแรง ครูชำนาญการพิเศษ
408 สพป.สกลนคร เขต 2 540585 : บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสุกัลยา  โยปัดทุม ครู
409 สพป.สกลนคร เขต 2 540586 : บ้านคำเม็ก เอื้อน  บุญรุ่ง ครู
410 สพป.สกลนคร เขต 2 540586 : บ้านคำเม็ก คมกฤช  คำหงษา ครู
411 สพป.สกลนคร เขต 2 540581 : บ้านนาสีนวล วีระยุทธ  อ่อนสุระทุม ครู
412 สพป.สกลนคร เขต 2 540584 : ทุ่งเจริญพัฒนา ธิดารัตน์  สุวรรณา ครูผู้ช่วย
413 สพป.สกลนคร เขต 2 540582 : บ้านดงสง่า ธนายุทธ  ช่อมะลิ ครู
414 สพป.สกลนคร เขต 2 540582 : บ้านดงสง่า ณัฐวุฒิ  จัดตาดี ครู
415 สพป.สกลนคร เขต 2 540582 : บ้านดงสง่า บังอร  แสนละมุน ครู
416 สพป.สกลนคร เขต 2 540583 : บ้านหนองแปน วัชรพล  อาจษาสิงห์ ครู
417 สพป.สกลนคร เขต 2 540583 : บ้านหนองแปน พิพรรษพร  ทรัพย์เพิ่ม ครู