รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สกลนคร เขต 3 540284 : บ้านกุดเรือคำ จีรศักดิ์  ศรีรัตน์ ครู
2 สพป.สกลนคร เขต 3 540288 : บ้านจำปาดง ว่าที่ร้อยตรีเอกสิทธิ์  โยธาสุข ธุรการ
3 สพป.สกลนคร เขต 3 540288 : บ้านจำปาดง นางบุญลม  เพียสา ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.สกลนคร เขต 3 540293 : บ้านห้วยน้ำเที่ยง คมสันต์  แก้วศรีรัง ครู
5 สพป.สกลนคร เขต 3 540318 : บ้านขัวก่าย ธิดารัตน์  เจริญศิลป์ ครูธุรการ
6 สพป.สกลนคร เขต 3 540319 : บ้านขาม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์   อนุศาสน์ ธุรการ
7 สพป.สกลนคร เขต 3 540320 : บ้านวังเวิน วงค์เดือน  ศรีสมยา ครู
8 สพป.สกลนคร เขต 3 540320 : บ้านวังเวิน อำนวย  มูลดี ครู
9 สพป.สกลนคร เขต 3 540321 : บ้านส้งเปือย สถาพร  สิงห์โต ครู
10 สพป.สกลนคร เขต 3 540322 : บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว จีระพันธ์  แสงสุข ครู
11 สพป.สกลนคร เขต 3 540323 : บ้านโคกถาวร นางสาวชุติมา  ปันจันสิงห์ ธุรการ
12 สพป.สกลนคร เขต 3 540249 : บ้านคอนศรีบะสะแบง นางสุมนา   อ่อนนาง ครู
13 สพป.สกลนคร เขต 3 540250 : บ้านนาโพธิ์ ศรีวิชัย  สีรักษ์ ครูธุรการ
14 สพป.สกลนคร เขต 3 540250 : บ้านนาโพธิ์ วิรพรรณ์  นารินรักษ์ ครู
15 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 : บ้านคำเจริญ นางธัญญาภรณ์  กองสิงห์ ครู
16 สพป.สกลนคร เขต 3 540285 : บ้านคูสะคาม นายดชา  อุปชัย ครู
17 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 : บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม ทวิชชัย  ต้นภูบาล ครู
18 สพป.สกลนคร เขต 3 540289 : บ้านโคกแสง สมบัติ  พระราช หัวหน่าเจ้าหน้าที่
19 สพป.สกลนคร เขต 3 540289 : บ้านโคกแสง ธีราภรณ์  หอมเฮ้า ครู
20 สพป.สกลนคร เขต 3 540289 : บ้านโคกแสง นายวิทวัส  โกพล เจ้าหน้าที่
21 สพป.สกลนคร เขต 3 540260 : บ้านเดื่อศรีคันไชย วิพัฒน์  จันทร์หล้า ครู
22 สพป.สกลนคร เขต 3 540261 : บ้านขุนภูมิ นายอานุภาพ  แจ้งไชย ธุระการ
23 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 : บ้านยางคำ นายกิติพร  สัพโส ครู
24 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 : บ้านยางคำ จินตนา  ศรีสร้อย ครู
25 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 : บ้านยางคำ พิรุณ  อ่อนสุระทุม ครู โรงเรียนบ้านยางคำ
26 สพป.สกลนคร เขต 3 540263 : บ้านโนนแพง ชญา  เพ็งโมดา ธุรการโรงเรียน
27 สพป.สกลนคร เขต 3 540264 : ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก นายสมชาติ  พงศ์ศรี ครู
28 สพป.สกลนคร เขต 3 540317 : บ้านวังหว้า พิชิต  สุจริต ครู
29 สพป.สกลนคร เขต 3 540317 : บ้านวังหว้า นางมัลลิกา  สุขเกษม ครู
30 สพป.สกลนคร เขต 3 540313 : บ้านนาอวนน้อย วิชาญ  บัณฑิต ครู
31 สพป.สกลนคร เขต 3 540314 : บ้านโคกกลาง ธีรวุฒิ  ชมภูแดง ครู
32 สพป.สกลนคร เขต 3 540315 : บ้านโคกสว่าง ณัธิกา  ต่วนสอาด ครู
33 สพป.สกลนคร เขต 3 540316 : ท่าศรีไคลวิทยาคม นายแสวง  แก้วกันหา ครู
34 สพป.สกลนคร เขต 3 540316 : ท่าศรีไคลวิทยาคม มณีรัตน์  ทาวังราช ครูธุรการ
35 สพป.สกลนคร เขต 3 540308 : บ้านธาตุตาลเดี่ยว พิสมัย  สารโพคา ครูธุรการ
36 สพป.สกลนคร เขต 3 540309 : บ้านหนองตากวย นายกิตติคุณ  สิมศิริวัฒน์ ครู
37 สพป.สกลนคร เขต 3 540309 : บ้านหนองตากวย ประภัสสร  วรรณขาว ครูผู้ช่วย
38 สพป.สกลนคร เขต 3 540309 : บ้านหนองตากวย นางสาวเจนจิรา   สมแก้ว ธุรการ
39 สพป.สกลนคร เขต 3 540310 : บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม รำไพร  ฤทธิธรรม ครู
40 สพป.สกลนคร เขต 3 540311 : บ้านหนองฮาง นายศักดินนท์   ภาคี ครู
41 สพป.สกลนคร เขต 3 540312 : บ้านโนนแต้ ประชาชาติ  ไชยพรม ครู
42 สพป.สกลนคร เขต 3 540254 : บ้านกุดจิก จิราพร  อาษาเสน ครูธุรการ
43 สพป.สกลนคร เขต 3 540255 : บ้านหนองขุ่นนาคำ นายอำนาจ  สีเขียว ครู
44 สพป.สกลนคร เขต 3 540258 : บ้านหนองม่วง เอกวิทย์  ธุระนนท์ ครู
45 สพป.สกลนคร เขต 3 540247 : บ้านดอนมุยหนองแฝก สุธิตา  พลศรีดา ครูธุรการ
46 สพป.สกลนคร เขต 3 540297 : บ้านกุดเรือ พลรัตน์  ราชวงค์ ครู
47 สพป.สกลนคร เขต 3 540299 : บ้านหนองแสงคำ นายสมพร  แขกวันวงค์ ครู
48 สพป.สกลนคร เขต 3 540294 : บ้านนาซอ สุพัตตรา  ช่วยรักษา ครู
49 สพป.สกลนคร เขต 3 540295 : บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา กรกนก  ศิลารัตน์ ครู
50 สพป.สกลนคร เขต 3 540296 : บ้านดอนยานาง นางสาวเสาวนี  พลขันธ์ ครู
51 สพป.สกลนคร เขต 3 540251 : บ้านหินเหิบ นุจรี  วะชุม ธุรการโรงเรียน
52 สพป.สกลนคร เขต 3 540248 : บ้านสุวรรณคีรี ชลิดา  ยศมา ครู
53 สพป.สกลนคร เขต 3 540252 : บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ นายสุทิน  จวงโคตร ครู
54 สพป.สกลนคร เขต 3 540253 : บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง นายธนาวุฒิ   แสนมณี ครูธุรการ
55 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 : บ้านปลาหลาย พิทักษ์ชัย   พลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 : บ้านปลาหลาย ฉัตรชัย  กลั่นบุศย์ ครู
57 สพป.สกลนคร เขต 3 540257 : บ้านนาง่ามเล้า สุนิสา  นิลแสง ครู
58 สพป.สกลนคร เขต 3 540245 : อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ปกรณ์  ไปยะพรหม ครู
59 สพป.สกลนคร เขต 3 540245 : อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) รัชฎากุล  อินทรา ครูธุรการ
60 สพป.สกลนคร เขต 3 540246 : บ้านวังบง นางสาวธัญลักษณ์  ชิณวงศ์ ครู
61 สพป.สกลนคร เขต 3 540265 : ชุมชนขัวสูงสวรรค์ อัมรินทร์  ก้อนแพง ครู
62 สพป.สกลนคร เขต 3 540266 : บ้านโนนอุดม พรทิพย์  ชุมภูแสง ครูธุรการ
63 สพป.สกลนคร เขต 3 540266 : บ้านโนนอุดม นิธิทัศน์  ชายกวด ครูผู้ช่วย
64 สพป.สกลนคร เขต 3 540267 : บ้านดอนแดง นิสิตรา  สุทธิอาจ ครู
65 สพป.สกลนคร เขต 3 540268 : บ้านแก้ง นพรัตน์  เคนสี ธุรการโรงเรียน
66 สพป.สกลนคร เขต 3 540268 : บ้านแก้ง ชาติชาย  วารีย์ ครู
67 สพป.สกลนคร เขต 3 540269 : บ้านโคกสะอาด นายไพบูลย์  นามวงษา ครู
68 สพป.สกลนคร เขต 3 540270 : บ้านศรีวิชัย ประสิทธิ์  มาศรี ครูผู้ช่วย
69 สพป.สกลนคร เขต 3 540270 : บ้านศรีวิชัย จริยา  กิตติธรรม ครู
70 สพป.สกลนคร เขต 3 540272 : บ้านห้วยแสง วาสนา  บุตรเพ็ง ธุรการ
71 สพป.สกลนคร เขต 3 540272 : บ้านห้วยแสง ภัทชญา  มะโนสินธุ์ ครู
72 สพป.สกลนคร เขต 3 540301 : บ้านห้วยหินลาด ปาริชาต  บุษบงค์ ครู
73 สพป.สกลนคร เขต 3 540302 : บ้านห้วยหิน แววตา  กาญบุตร ครู
74 สพป.สกลนคร เขต 3 540303 : บ้านโนนทับช้าง นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเฉลิม ครู
75 สพป.สกลนคร เขต 3 540303 : บ้านโนนทับช้าง เดชาธร  จันทะเดช ครูผู้ช่วย
76 สพป.สกลนคร เขต 3 540304 : บ้านวังเยี่ยม พัชรี  กลยนีย์ ครู
77 สพป.สกลนคร เขต 3 540305 : บ้านโพนสวาง จินตหรา  สิงเสนา ครูผู้ช่วย
78 สพป.สกลนคร เขต 3 540300 : บ้านหนองแวง นางละมัย  มณีปกรณ์ ครู
79 สพป.สกลนคร เขต 3 540300 : บ้านหนองแวง ธนพนธ์  โพธิสว่าง พนักงานราชการ
80 สพป.สกลนคร เขต 3 540259 : บ้านโนนเจริญศิลป์ สายัณห์  บาลจบ ครู
81 สพป.สกลนคร เขต 3 540306 : บ้านนาบัว อานนท์  กาสุริย์ ครู
82 สพป.สกลนคร เขต 3 540307 : บ้านโคกก่องหนองแวง นางละอองทิพย์   เกษรจันทร์ ครู
83 สพป.สกลนคร เขต 3 540307 : บ้านโคกก่องหนองแวง อนุสรา  ทองพรม ธุรการ
84 สพป.สกลนคร เขต 3 540279 : บ้านนาจาร วิชุดา  เมาบุดดา ครูผู้ช่วย
85 สพป.สกลนคร เขต 3 540271 : บ้านตาดโตน นางศศิธร  นาเมืองรักษ์ ครู
86 สพป.สกลนคร เขต 3 540271 : บ้านตาดโตน นิภารัตน์  พลราชม ครู
87 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 : บ้านบะป่าคา อนุรัตน์  โคตรรัตน์ ธุรการ
88 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 : บ้านบะป่าคา ณรงค์ฤทธิ์  เช่าวันดี ธุรการ
89 สพป.สกลนคร เขต 3 540276 : บ้านน้ำบุ้น นางสุทธิวรรณ  บัวศรี ครู
90 สพป.สกลนคร เขต 3 540276 : บ้านน้ำบุ้น เจษราพร  หมั่นคูณ ครู
91 สพป.สกลนคร เขต 3 540277 : บ้านเชียงเพ็ง ชฎาภรณ์  ฟองอ่อน ธุรการโรงเรียน
92 สพป.สกลนคร เขต 3 540278 : บ้านทุ่งโพธิ์ นางสาวผ่องพรรณ   เจินธรรม ครู
93 สพป.สกลนคร เขต 3 540278 : บ้านทุ่งโพธิ์ มนตรี  นาคีย์ ครูผู้ช่วย
94 สพป.สกลนคร เขต 3 540273 : บ้านหนองสนม นางสาวสุธิมา  สิงห์ประเสริฐ ธุรการโรงเรียน
95 สพป.สกลนคร เขต 3 540273 : บ้านหนองสนม วาสนา  โถชารี ครูผู้ช่วย
96 สพป.สกลนคร เขต 3 540274 : บ้านโพนแพง นายปิยบุตร  ชาคำหลอย ครูธุรการ
97 สพป.สกลนคร เขต 3 540280 : บ้านโนนชนะสังคม นางสาวภัทรา  ปัญจมาตย์ ครู
98 สพป.สกลนคร เขต 3 540281 : โรงเรียนบ้านนาคอย นางสาวกนกวรรณ  นันทสุทา ธุรการโรงเรียน
99 สพป.สกลนคร เขต 3 540282 : บ้านก่อ สุดารัตน์  นาคม่วง ครู
100 สพป.สกลนคร เขต 3 540324 : บ้านบะนกทา นันทวรรณ  บุญโพธิ์ ครู
101 สพป.สกลนคร เขต 3 540283 : บ้านนายม เยาวเรศ  เพ็ชราชัย ครู
102 สพป.สกลนคร เขต 3 540286 : บ้านวังโพน นางนภาภรณ์  อุปชัย ครู
103 สพป.สกลนคร เขต 3 540290 : บ้านอินทร์แปลง นายทัศนัย   ทองไสย เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.สกลนคร เขต 3 540292 : บ้านโคกก่องคูสะคาม นวรัตน์  แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 : อนุบาลคำตากล้า นายโคจร  อินธิปีก ครู
106 สพป.สกลนคร เขต 3 540513 : บ้านหนองพอกน้อย นิวัฒน์  อินทร์บัว ครู
107 สพป.สกลนคร เขต 3 540513 : บ้านหนองพอกน้อย ชมภูนุช  ผากงคำ ครู
108 สพป.สกลนคร เขต 3 540514 : บ้านหนองเหมือดเมี่ยง นิตยา   หงษ์บินมา ครู
109 สพป.สกลนคร เขต 3 540519 : บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ วรินรำไพ  คำอ้วน ครู
110 สพป.สกลนคร เขต 3 540521 : บ้านแสนสุขสามัคคี นางเกษสินี  ไขไพวัน ครู
111 สพป.สกลนคร เขต 3 540521 : บ้านแสนสุขสามัคคี นายพิชิต   ไขไพวัน ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 : บ้านสันติสุขสระแก้ว สุพัฒตรา  พองพรหม ครู
113 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 : บ้านสันติสุขสระแก้ว ธนิกพนธ์  เชื้อแก้ว ครู
114 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 : บ้านสันติสุขสระแก้ว พัทจรี  ชูพันธ์ ครู
115 สพป.สกลนคร เขต 3 540518 : ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ประดับ  เรืองนุ่น ครู
116 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 : บ้านหนองแสงดงอีบ่าง amornrat  polchai ครู
117 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 : บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นางสมสอาด  อินสุข ครู
118 สพป.สกลนคร เขต 3 540517 : บ้านดอนคำ เด่นนภา  คะอังกุ ครู
119 สพป.สกลนคร เขต 3 540515 : บ้านนาแต้ เกษณี  ต้นคำ ธุรการ
120 สพป.สกลนคร เขต 3 540522 : แพดพิทยารัตน์ ประสพโชค  สู่สุข ครูผู้ช่วย
121 สพป.สกลนคร เขต 3 540522 : แพดพิทยารัตน์ นายทรงศาสตร์   โมคมูล ครู
122 สพป.สกลนคร เขต 3 540524 : บ้านกุดจาน นางพัชรมณ  แช่มชื่น ครู
123 สพป.สกลนคร เขต 3 540525 : บ้านดงบัง นายสมรัก   โสมศรี ครู คศ. 3
124 สพป.สกลนคร เขต 3 540526 : บ้านดงอีด่อย โฉมสุรีย์  แสนเสน ครู
125 สพป.สกลนคร เขต 3 540527 : บ้านหนองบัวสิม นางชลธิชา  กิ่งชัยวงค์ ครู
126 สพป.สกลนคร เขต 3 540527 : บ้านหนองบัวสิม นายพงษ์ปกรณ์   อินธิปีก ครู
127 สพป.สกลนคร เขต 3 540528 : บ้านนาถ่อน นายวิไชย  แจ้งโห ครู
128 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 : เพียพิทยาพัฒน์ ธัญญารัตน์  นังตะลา ครู
129 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 : เพียพิทยาพัฒน์ นายวีระยุทธ  เพริศแก้ว ครู
130 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 : เพียพิทยาพัฒน์ นายสุริยา  เอ้มะราช ครู
131 สพป.สกลนคร เขต 3 540530 : บ้านท่างาม นางสาวเย็นฤดี  นนตระอุดร ครูผู้ช่วย
132 สพป.สกลนคร เขต 3 540130 : บ้านดงห้วยเปลือย คนิตย์ถา  โป๊ะพนม พนักงานราชการ
133 สพป.สกลนคร เขต 3 540152 : นาข่าวิทยา ศุภโชค  ภูชมชื่น ธุรการโรงเรียน
134 สพป.สกลนคร เขต 3 540152 : นาข่าวิทยา ศุภโชค   ภูชมชื่น ธุรการโรงเรียน
135 สพป.สกลนคร เขต 3 540153 : บ้านหนองลาด กาญจนา  ยาวะโนภาส ครู
136 สพป.สกลนคร เขต 3 540154 : บ้านหนองท่มท่ากระดัน ปทิตตา  กาญจนสุขเมฆิน ครู
137 สพป.สกลนคร เขต 3 540155 : บ้านซ่อมดู่ กันต์กนิษฐ์  ในเวียง ครู
138 สพป.สกลนคร เขต 3 540157 : บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ นิมนรัก  สิงห์คำมา ครูผู้ช่วย
139 สพป.สกลนคร เขต 3 540132 : บ้านด่านสมบูรณ์ นางสาวณัฏฐ์กัญจนี  สุวรรณบุตร ครู
140 สพป.สกลนคร เขต 3 540131 : ขาวสง่าเจริญวิทย์ ศราวุธ  วงค์พิมสอน ครู คศ.1
141 สพป.สกลนคร เขต 3 540131 : ขาวสง่าเจริญวิทย์ นายเอกวิทย์  วิเศษสา ครู
142 สพป.สกลนคร เขต 3 540129 : บ้านดงหม้อทอง สุทธิพร  ศุภวุฒิ ครูผู้ช่วย
143 สพป.สกลนคร เขต 3 540129 : บ้านดงหม้อทอง วารินท์  นิลมาตร ครู
144 สพป.สกลนคร เขต 3 540148 : บ้านคำยาง นางกัลยา   ทองมนต์ ครู
145 สพป.สกลนคร เขต 3 540149 : บ้านดงเหนือ นายจิรเดช  วรรณทอง ธุรการ
146 สพป.สกลนคร เขต 3 540150 : บ้านดอนแดงคำอ้อ จิราภรณ์  พลพันธ์ ครู
147 สพป.สกลนคร เขต 3 540150 : บ้านดอนแดงคำอ้อ เดชา  ไค่นุ่นโพธิ์ ธุรการ
148 สพป.สกลนคร เขต 3 540151 : บ้านท่าช้างเจริญไพศาล จิระวิทย์  อำภาวงค์ ครูผู้ช่วย
149 สพป.สกลนคร เขต 3 540156 : คำปลาฝานาทวี นางนงค์รักษ์  เพชรราม ครู
150 สพป.สกลนคร เขต 3 540141 : บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สุรชัย  ลือชัย ครู
151 สพป.สกลนคร เขต 3 540142 : บ้านน้ำจั้น นายพรชัย  แสงทอง พนักงานราชการ
152 สพป.สกลนคร เขต 3 540143 : บ้านโนนไทย เพิ่มศักดิ์  อาจหาญ ครู
153 สพป.สกลนคร เขต 3 540147 : บ้านสามแยกพิทักษ์ ณัฐนิชา  ปู่วัง ครู
154 สพป.สกลนคร เขต 3 540120 : บ้านโนนสะอาดนาเหมือด นายณัฏฐศรัณยุ  แบขุนทด ครู
155 สพป.สกลนคร เขต 3 540120 : บ้านโนนสะอาดนาเหมือด วรัญญู  ทองกรอบ ครูผู้ช่วย
156 สพป.สกลนคร เขต 3 540121 : ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) วัฒนา  พันธุ์สะอาด ครู คศ. 3
157 สพป.สกลนคร เขต 3 540122 : บ้านพุทธรักษา เสถียน   ต้นคำ ครู
158 สพป.สกลนคร เขต 3 540123 : บ้านคำภูทอง วรุณยุภา  ดีสีแก้ว ครู
159 สพป.สกลนคร เขต 3 540124 : สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ นายธวัชชัย  เพริศแก้ว ครู
160 สพป.สกลนคร เขต 3 540146 : บ้านลึมบอง นางสาวลัดดา   วาระภาพ ธุรการ
161 สพป.สกลนคร เขต 3 540146 : บ้านลึมบอง ศักดิ์สิทธิ์  พ่อขันชาย ครู
162 สพป.สกลนคร เขต 3 540116 : บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ นางทิพย์สุดา  ธิศรี ครู
163 สพป.สกลนคร เขต 3 540117 : บ้านหว้านสหวิทยา นางสาวศิริลักษณ์  วะชุม ครู
164 สพป.สกลนคร เขต 3 540117 : บ้านหว้านสหวิทยา นายเจนภพ  ชาไมล์ ครู
165 สพป.สกลนคร เขต 3 540119 : บ้านสรศรี สุกันยา  จันทร์ละคร ครู
166 สพป.สกลนคร เขต 3 540144 : บ้านจาร วิทยา  ศรีมงค์ ครู
167 สพป.สกลนคร เขต 3 540145 : บ้านดงยาง ประริวรรษ   บัวปัดชา ครู
168 สพป.สกลนคร เขต 3 540115 : อนุบาลบ้านม่วง นางสาวศิริพร   พรหมส่วน ครู
169 สพป.สกลนคร เขต 3 540118 : ประชานาดอกไม้ ธิตินัฐ  พละศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
170 สพป.สกลนคร เขต 3 540125 : ชุมชนบ้านมาย arom  chincha ครู
171 สพป.สกลนคร เขต 3 540126 : นาจานกล้วยน้อย นายวิรัตน์  แง่พรหม ครู
172 สพป.สกลนคร เขต 3 540127 : บ้านหนองบ่อ นางสาวสิรินาท  นามการ ครูธุรการ
173 สพป.สกลนคร เขต 3 540133 : บ้านโพธิ์ชัย นายสมถวิลน์  แง่พรหม ครู คศ3
174 สพป.สกลนคร เขต 3 540134 : บ้านบ่อแดง พัชรี   สาฆ้อง ครู
175 สพป.สกลนคร เขต 3 540136 : บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี ทิพย์สุดา  พิลากุล ครูผู้ช่วย
176 สพป.สกลนคร เขต 3 540137 : โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น ชมพูนุช  มังธานี ครู
177 สพป.สกลนคร เขต 3 540137 : โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น กุลณดา  มาลาศรี ธุรการโรงเรียน
178 สพป.สกลนคร เขต 3 540138 : บ้านนาดูนนาดี นางปรียานาถ  จำปาเหลือง ครู
179 สพป.สกลนคร เขต 3 540139 : บ้านโนนแสบง นางสาวภารตรี  มาตราช ครู
180 สพป.สกลนคร เขต 3 540140 : ชุมชนบ้านห้วยหลัว นายวัชรพล  คำสะอาด ครู
181 สพป.สกลนคร เขต 3 540140 : ชุมชนบ้านห้วยหลัว พิศมัย  วงศ์คำษา ครู คศ.2
182 สพป.สกลนคร เขต 3 540135 : บ้านห้วยทราย นางสาวจิรนันท์  ผายดี ครู
183 สพป.สกลนคร เขต 3 540135 : บ้านห้วยทราย ไพบูลย์  จักรบุตร ครู
184 สพป.สกลนคร เขต 3 540128 : บ้านเหล่าผักใส่ นายไตรรัตน์  สายสินธุ์ ครูผู้ช่วย
185 สพป.สกลนคร เขต 3 540128 : บ้านเหล่าผักใส่ ศิรินทิพย์  ตั้งศิริ ครูผู้ช่วย
186 สพป.สกลนคร เขต 3 540488 : บ้านท่าก้อน เยาวภา  เหลาพรหม ครู
187 สพป.สกลนคร เขต 3 540489 : บ้านดอนแดง วิจิตรา  หล้าอามาตย์ ครูผู้ช่วย
188 สพป.สกลนคร เขต 3 540490 : บ้านท่าควาย นายอิทธิพัทธ์  แก้วฝ่าย ครู
189 สพป.สกลนคร เขต 3 540491 : บ้านนาหวาย รติยา  ลีพรม ครู
190 สพป.สกลนคร เขต 3 540491 : บ้านนาหวาย นนธิยา  แก้วฝ่าย ครูธุรการโรงเรียน
191 สพป.สกลนคร เขต 3 540492 : บ้านโพนก่อ นางสาวปริศนา  ลีพรม ธุรการโรงเรียน
192 สพป.สกลนคร เขต 3 540496 : บ้านโนนสวรรค์ ภาวินี  บุตรแสน ครูผู้ช่วย
193 สพป.สกลนคร เขต 3 540494 : บ้านสงเปือย นายณัฏฐนันทร์  อินธิระ ธุรการโรงเรียน
194 สพป.สกลนคร เขต 3 540495 : บ้านนากะทาด สหรัฐ  โทอิ้ง ครู
195 สพป.สกลนคร เขต 3 540495 : บ้านนากะทาด ศรีจันทร์  เพื่อนใจมี ครู
196 สพป.สกลนคร เขต 3 540493 : บ้านนาฮี นางรัตติยา  วรเมธานนทกุล ครู
197 สพป.สกลนคร เขต 3 540472 : บ้านบะหว้า สิทธิชัย  ไตรโยธี ครู
198 สพป.สกลนคร เขต 3 540469 : บ้านบะยาว นางสาวพรรณนิภา  ผากงคำ ครู
199 สพป.สกลนคร เขต 3 540471 : บ้านวังม่วง นางสาวธาริกา  ภาคสุโพธิ์ ธุรการโรงเรียน
200 สพป.สกลนคร เขต 3 540468 : บ้านเม่นน้อย นายพินิจ  ไตรโยธี ครูธุรการโรงเรียน
201 สพป.สกลนคร เขต 3 540502 : บ้านดงสาร นางสาวจิรัญญา  สุภัก ครูผู้ช่วย
202 สพป.สกลนคร เขต 3 540502 : บ้านดงสาร ญะรันญา  โคตรรัตน์ ครูผู้ช่วย
203 สพป.สกลนคร เขต 3 540483 : บ้านเสาวัด นางสุวรรณา  พูมพิจครู ครู
204 สพป.สกลนคร เขต 3 540483 : บ้านเสาวัด ไพจิตร  คิดโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.สกลนคร เขต 3 540484 : บ้านท่าแร่ดงปลาปาก นางสาววะราภรณ์  จันทร์ชนะ ครู
206 สพป.สกลนคร เขต 3 540484 : บ้านท่าแร่ดงปลาปาก นางสาววะราภรณ์  จันทร์ชนะ ครู
207 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 : บ้านดงเสียว นายจีรวัฒน์  แก้วฝ่าย ครู
208 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 : บ้านดงเสียว นางสาวนันทิกานต์  น้อยชื่น ครู
209 สพป.สกลนคร เขต 3 540482 : ชุมชนบ้านโพนงาม นายเอกพันธ์  อรกุล ครู
210 สพป.สกลนคร เขต 3 540467 : ชุมชนบ้านกลางนาโน เกษมณี  เงินลาง ครู
211 สพป.สกลนคร เขต 3 540470 : บ้านแพงน้อย นางสาวสุภัตรา  สังขะนิตย์ ธุรการ
212 สพป.สกลนคร เขต 3 540470 : บ้านแพงน้อย ฤาชัย  ช่วยรักษา ครู
213 สพป.สกลนคร เขต 3 540473 : บ้านคึม นางสาววีนา  เพื่อนใจมี ธุรการ
214 สพป.สกลนคร เขต 3 540474 : บ้านเซือม นายพุฒินันท์   รัตนภักดี ครู
215 สพป.สกลนคร เขต 3 540475 : บ้านแพงใหญ่ ธีระดา  นิสิทธิชัย ครู
216 สพป.สกลนคร เขต 3 540487 : บ้านข้าวแป้ง นวพร  ปานสมุทร ครู
217 สพป.สกลนคร เขต 3 540487 : บ้านข้าวแป้ง มยุรา  คำลอย ธุรการโรงเรียน
218 สพป.สกลนคร เขต 3 540487 : บ้านข้าวแป้ง นายวีระวัฒน์  แก้วบัวสา ครู
219 สพป.สกลนคร เขต 3 540480 : บ้านกุดจอกน้อย ชลละดา  เครือบุดดี ครู
220 สพป.สกลนคร เขต 3 540481 : บ้านโคกไม้ล้ม ศิริลักษณ์  ศรีสร้อย ธุรการโรงเรียน
221 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 : โรงเรียนบ้านวาใหญ่ มนต์ชัย  สุชัยสิทธิ์ พนักงานราชการ
222 สพป.สกลนคร เขต 3 540477 : บ้านวาน้อย อัญชลี  อัครจันทร์ ครู
223 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 : บ้านหนองบัวแดง นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์ ครู
224 สพป.สกลนคร เขต 3 540479 : บ้านกุดจอก อภิศักดิ์  คำสงค์ ครู
225 สพป.สกลนคร เขต 3 540501 : บ้านหนองสามขา แสงไทย  แก้วฝ่าย ธุรการ
226 สพป.สกลนคร เขต 3 540499 : บ้านถ้ำเต่า กฤษดา  บุญชาญ ครู
227 สพป.สกลนคร เขต 3 540500 : บ้านนาดอกไม้ อรอุมา  เดชขันธ์ ครู
228 สพป.สกลนคร เขต 3 540497 : บ้านหนองผือ นางสุรัชฎา  เดชขันธ์ ครู
229 สพป.สกลนคร เขต 3 540497 : บ้านหนองผือ จุฑามาศ  แน่นอุดร ครูผู้ช่วย
230 สพป.สกลนคร เขต 3 540498 : บ้านดอนทอย กรรณิการ์  แก้วฝ่าย ครู
231 สพป.สกลนคร เขต 3 540466 : บ้านนายอ นายจักรพงษ์  แจนโกนดี ครู
232 สพป.สกลนคร เขต 3 540464 : บ้านหนองตาไก้ นายวิฑูรย์  ไชยปัญหา ครู
233 สพป.สกลนคร เขต 3 540465 : บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ นางกัลย์ธิดา  ใครบุตร ครู
234 สพป.สกลนคร เขต 3 540465 : บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ พจนารถ  วรรณสุ ธุรการโรงเรียน
235 สพป.สกลนคร เขต 3 540462 : บ้านอากาศ บุษบา  มานิตย์ ครู
236 สพป.สกลนคร เขต 3 540463 : บ้านนาเมือง เสทื้อน  อินทะประเสริฐ ครู
237 สพป.สกลนคร เขต 2 540561 : บ้านทุ่งคำ นายสมจันทร์  ประแดงปุย ครู คศ.3
238 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 : บ้านหนองแวงน้อย วิษณุ  ผ่องแผ้ว ครู