รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สกลนคร เขต 3 540284 : บ้านกุดเรือคำ นิตยา  ผะดาเวช ครู
2 สพป.สกลนคร เขต 3 540284 : บ้านกุดเรือคำ จีรศักดิ์  ศรีรัตน์ ครู
3 สพป.สกลนคร เขต 3 540284 : บ้านกุดเรือคำ นางสาวกัญญารัตน์  นิธิเจริญ ครู
4 สพป.สกลนคร เขต 3 540288 : บ้านจำปาดง ว่าที่ร้อยตรีเอกสิทธิ์  โยธาสุข ธุรการ
5 สพป.สกลนคร เขต 3 540288 : บ้านจำปาดง นางบุญลม  เพียสา ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.สกลนคร เขต 3 540293 : บ้านห้วยน้ำเที่ยง อัญชลี  ศรีวิชัย ธุรการโรงเรียน
7 สพป.สกลนคร เขต 3 540293 : บ้านห้วยน้ำเที่ยง สุวรรณี  ขันเลบ ครู
8 สพป.สกลนคร เขต 3 540293 : บ้านห้วยน้ำเที่ยง นายนิสิต  นวลตา ครู
9 สพป.สกลนคร เขต 3 540318 : บ้านขัวก่าย นายเติมศักดิ์  หอมเอื้อม ครู
10 สพป.สกลนคร เขต 3 540318 : บ้านขัวก่าย อรรคพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู
11 สพป.สกลนคร เขต 3 540318 : บ้านขัวก่าย ธิดารัตน์  เจริญศิลป์ ครูธุรการ
12 สพป.สกลนคร เขต 3 540319 : บ้านขาม ชาญวุฒิ  ชาลีเชียงพิณ ครู
13 สพป.สกลนคร เขต 3 540319 : บ้านขาม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์   อนุศาสน์ ธุรการ
14 สพป.สกลนคร เขต 3 540319 : บ้านขาม รสกรณ์  พลรัตน์ ครู
15 สพป.สกลนคร เขต 3 540320 : บ้านวังเวิน วงค์เดือน  ศรีสมยา ครู
16 สพป.สกลนคร เขต 3 540320 : บ้านวังเวิน อำนวย  มูลดี ครู
17 สพป.สกลนคร เขต 3 540321 : บ้านส้งเปือย สถาพร  สิงห์โต ครู
18 สพป.สกลนคร เขต 3 540322 : บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว จีระพันธ์  แสงสุข ครู
19 สพป.สกลนคร เขต 3 540323 : บ้านโคกถาวร นางสาวชุติมา  ปันจันสิงห์ ธุรการ
20 สพป.สกลนคร เขต 3 540323 : บ้านโคกถาวร รัตติยา  ธิปัญญา ครู
21 สพป.สกลนคร เขต 3 540249 : บ้านคอนศรีบะสะแบง สุมนา  อ่อนนาง ครู
22 สพป.สกลนคร เขต 3 540249 : บ้านคอนศรีบะสะแบง พจณี  เกษรศรี ครู
23 สพป.สกลนคร เขต 3 540250 : บ้านนาโพธิ์ วิรพรรณ์  นารินรักษ์ ครู
24 สพป.สกลนคร เขต 3 540250 : บ้านนาโพธิ์ นายอภิชาติ  จันปลิว ครู
25 สพป.สกลนคร เขต 3 540250 : บ้านนาโพธิ์ ศรีวิชัย  สีรักษ์ ครูธุรการ
26 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 : บ้านคำเจริญ ทิพวัลย์  อินรีย์ ครู
27 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 : บ้านคำเจริญ นายคงศักดิ์  แก้วสุทอ ครู
28 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 : บ้านคำเจริญ นายทรงชัย  จันทประสาร ครู
29 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 : บ้านคำเจริญ นางธัญญาภรณ์  กองสิงห์ ครู
30 สพป.สกลนคร เขต 3 540285 : บ้านคูสะคาม นายดชา  อุปชัย ครู
31 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 : บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม จันนะพา  คำภูนิจ ธุรการโรงเรียน
32 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 : บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม พิกุลรัตน์  เหลาแตว ครู
33 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 : บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม ทวิชชัย  ต้นภูบาล ครู
34 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 : บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม นายทวิชชัย  ต้นภูบาล ครู
35 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 : บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม ภัทราวุธ  โคตรเรือง ครู
36 สพป.สกลนคร เขต 3 540289 : บ้านโคกแสง ธีราภรณ์  หอมเฮ้า ครู
37 สพป.สกลนคร เขต 3 540260 : บ้านเดื่อศรีคันไชย สุพรรณ  โพธิพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
38 สพป.สกลนคร เขต 3 540260 : บ้านเดื่อศรีคันไชย ขวัญภิรมย์  ต่ายเนาว์ดง ธุรการโรงเรียน
39 สพป.สกลนคร เขต 3 540260 : บ้านเดื่อศรีคันไชย วิพัฒน์  จันทร์หล้า ครู
40 สพป.สกลนคร เขต 3 540261 : บ้านขุนภูมิ พยุงศิลป์  บุตรชาติ ครู
41 สพป.สกลนคร เขต 3 540261 : บ้านขุนภูมิ นายอานุภาพ  แจ้งไชย ธุระการ
42 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 : บ้านยางคำ นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม ครู
43 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 : บ้านยางคำ อุทัยทิพย์  พ่อศรียา ธุรการโรงเรียน
44 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 : บ้านยางคำ นายกิติพร  สัพโส ครู
45 สพป.สกลนคร เขต 3 540263 : บ้านโนนแพง นายประจญ  คำภูแสน ครู ค.ศ 3
46 สพป.สกลนคร เขต 3 540263 : บ้านโนนแพง ชญา  เพ็งโมดา ธุรการโรงเรียน
47 สพป.สกลนคร เขต 3 540263 : บ้านโนนแพง นางสาวศิริวิมล   บุตรชาติ ธุรการโรงเรียน
48 สพป.สกลนคร เขต 3 540264 : ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก นายสมชาติ  พงศ์ศรี ครู
49 สพป.สกลนคร เขต 3 540317 : บ้านวังหว้า นายพิชิต  สุจริต ครู
50 สพป.สกลนคร เขต 3 540317 : บ้านวังหว้า นางมัลลิกา  สุขเกษม ครู
51 สพป.สกลนคร เขต 3 540313 : บ้านนาอวนน้อย วิชาญ  บัณฑิต ครู
52 สพป.สกลนคร เขต 3 540314 : บ้านโคกกลาง ธีรวุฒิ  ชมภูแดง ครู
53 สพป.สกลนคร เขต 3 540315 : บ้านโคกสว่าง ณัธิกา  ต่วนสอาด ครู
54 สพป.สกลนคร เขต 3 540316 : ท่าศรีไคลวิทยาคม นายแสวง  แก้วกันหา ครู
55 สพป.สกลนคร เขต 3 540308 : บ้านธาตุตาลเดี่ยว พิสมัย  สารโพคา ครูธุรการ
56 สพป.สกลนคร เขต 3 540309 : บ้านหนองตากวย ประภัสสร  วรรณขาว ครูผู้ช่วย
57 สพป.สกลนคร เขต 3 540310 : บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม รำไพร  ฤทธิธรรม ครู
58 สพป.สกลนคร เขต 3 540311 : บ้านหนองฮาง นายศักดินนท์   ภาคี ครู
59 สพป.สกลนคร เขต 3 540311 : บ้านหนองฮาง นายสุรสิทธิ์  ขันบรรจง ครู
60 สพป.สกลนคร เขต 3 540312 : บ้านโนนแต้ ประชาชาติ  ไชยพรม ครู
61 สพป.สกลนคร เขต 3 540254 : บ้านกุดจิก จิราพร  อาษาเสน ครูธุรการ
62 สพป.สกลนคร เขต 3 540255 : บ้านหนองขุ่นนาคำ นายอำนาจ  สีเขียว ครู
63 สพป.สกลนคร เขต 3 540255 : บ้านหนองขุ่นนาคำ ธนศักดิ์  สุวรรณเทน ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.สกลนคร เขต 3 540258 : บ้านหนองม่วง นายเอกวิทย์  เถายะบุตร ครู
65 สพป.สกลนคร เขต 3 540258 : บ้านหนองม่วง เอกวิทย์  ธุระนนท์ ครู
66 สพป.สกลนคร เขต 3 540247 : บ้านดอนมุยหนองแฝก สุธิตา  พลศรีดา ครูธุรการ
67 สพป.สกลนคร เขต 3 540297 : บ้านกุดเรือ พลรัตน์  ราชวงค์ ครู
68 สพป.สกลนคร เขต 3 540297 : บ้านกุดเรือ ภัทราพร  ปิ่นทะวงศ์ ครู
69 สพป.สกลนคร เขต 3 540299 : บ้านหนองแสงคำ นายสมพร  แขกวันวงค์ ครู
70 สพป.สกลนคร เขต 3 540294 : บ้านนาซอ สุพัตตรา  ช่วยรักษา ครู
71 สพป.สกลนคร เขต 3 540295 : บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา กรกนก  ศิลารัตน์ ครู
72 สพป.สกลนคร เขต 3 540295 : บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จิราพร  ทึงอวน ธุรการโรงเรียน
73 สพป.สกลนคร เขต 3 540296 : บ้านดอนยานาง นางสาวเสาวนี  พลขันธ์ ครู
74 สพป.สกลนคร เขต 3 540251 : บ้านหินเหิบ นุจรี  วะชุม ธุรการโรงเรียน
75 สพป.สกลนคร เขต 3 540251 : บ้านหินเหิบ นายศักดิ์ดา  อุปฌาใต้ ครู
76 สพป.สกลนคร เขต 3 540248 : บ้านสุวรรณคีรี ชลิดา  ยศมา ครู
77 สพป.สกลนคร เขต 3 540252 : บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ นายสุทิน  จวงโคตร ครู
78 สพป.สกลนคร เขต 3 540253 : บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง กอปร  ปัตพี ครู
79 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 : บ้านปลาหลาย นายอาวุธ  บุตรวัง ครู
80 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 : บ้านปลาหลาย พิทักษ์ชัย   พลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 : บ้านปลาหลาย นางสาววิไลพร  นาสมใจ ครู
82 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 : บ้านปลาหลาย ฉัตรชัย  กลั่นบุศย์ ครู
83 สพป.สกลนคร เขต 3 540257 : บ้านนาง่ามเล้า จันดา  ทอนฮามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.สกลนคร เขต 3 540245 : อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ปกรณ์  ไปยะพรหม ครู
85 สพป.สกลนคร เขต 3 540245 : อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) รัชฎากุล  อินทรา ครูธุรการ
86 สพป.สกลนคร เขต 3 540246 : บ้านวังบง นางสาวธัญลักษณ์  ชิณวงศ์ ครู
87 สพป.สกลนคร เขต 3 540265 : ชุมชนขัวสูงสวรรค์ อัมรินทร์  ก้อนแพง ครู
88 สพป.สกลนคร เขต 3 540265 : ชุมชนขัวสูงสวรรค์ พัชนี  กาสุริย์ ครู
89 สพป.สกลนคร เขต 3 540265 : ชุมชนขัวสูงสวรรค์ ขนิษฐา  เขียวคล้าย ครู
90 สพป.สกลนคร เขต 3 540266 : บ้านโนนอุดม พรทิพย์  ชุมภูแสง ครูธุรการ
91 สพป.สกลนคร เขต 3 540266 : บ้านโนนอุดม นิธิทัศน์  ชายกวด ครูผู้ช่วย
92 สพป.สกลนคร เขต 3 540267 : บ้านดอนแดง นิสิตรา  สุทธิอาจ ครู
93 สพป.สกลนคร เขต 3 540268 : บ้านแก้ง ชาติชาย  วารีย์ ครู
94 สพป.สกลนคร เขต 3 540268 : บ้านแก้ง กัลยาณีย์   ขันติยู ครู
95 สพป.สกลนคร เขต 3 540269 : บ้านโคกสะอาด นายไพบูลย์  นามวงษา ครู
96 สพป.สกลนคร เขต 3 540269 : บ้านโคกสะอาด นายชนวีร์  เขียวนิล ธุรการ
97 สพป.สกลนคร เขต 3 540270 : บ้านศรีวิชัย รัตนาภรณ์  ซึมเมฆ ครู
98 สพป.สกลนคร เขต 3 540270 : บ้านศรีวิชัย จริยา  กิตติธรรม ครู
99 สพป.สกลนคร เขต 3 540272 : บ้านห้วยแสง วาสนา  บุตรเพ็ง ธุรการ
100 สพป.สกลนคร เขต 3 540272 : บ้านห้วยแสง ทัตวรรณ  ไชยพรม ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.สกลนคร เขต 3 540301 : บ้านห้วยหินลาด ปาริชาต  บุษบงค์ ครู
102 สพป.สกลนคร เขต 3 540301 : บ้านห้วยหินลาด นางสาวยุวะธิดา   ไตรธรรม ครู
103 สพป.สกลนคร เขต 3 540302 : บ้านห้วยหิน แววตา  กาญบุตร ครู
104 สพป.สกลนคร เขต 3 540302 : บ้านห้วยหิน นัสฐาวรรณ  จันทศรี ครู
105 สพป.สกลนคร เขต 3 540303 : บ้านโนนทับช้าง นายอนุรักษ์  จันทร์ขาว ครูอัตราจ้าง
106 สพป.สกลนคร เขต 3 540303 : บ้านโนนทับช้าง เดชาธร  จันทะเดช ครูผู้ช่วย
107 สพป.สกลนคร เขต 3 540304 : บ้านวังเยี่ยม พายุ  อุปพงษ์ ครู
108 สพป.สกลนคร เขต 3 540304 : บ้านวังเยี่ยม พัชรี  กลยนีย์ ครู
109 สพป.สกลนคร เขต 3 540305 : บ้านโพนสวาง จินตหรา  สิงเสนา ครูผู้ช่วย
110 สพป.สกลนคร เขต 3 540305 : บ้านโพนสวาง อนุสา  ทองวงค์ษา ครูผู้ช่วย
111 สพป.สกลนคร เขต 3 540300 : บ้านหนองแวง นาง  ละมัย มณีปรณ์ ครู
112 สพป.สกลนคร เขต 3 540300 : บ้านหนองแวง นางละมัย  มณีปกรณ์ ครู
113 สพป.สกลนคร เขต 3 540259 : บ้านโนนเจริญศิลป์ สายัณห์  บาลจบ ครู
114 สพป.สกลนคร เขต 3 540306 : บ้านนาบัว พัฒนพงษ์  พันแสน ครู
115 สพป.สกลนคร เขต 3 540306 : บ้านนาบัว อานนท์  กาสุริย์ ครู
116 สพป.สกลนคร เขต 3 540307 : บ้านโคกก่องหนองแวง อนุสรา  ทองพรม ธุรการ
117 สพป.สกลนคร เขต 3 540307 : บ้านโคกก่องหนองแวง นางละอองทิพย์   เกษรจันทร์ ครู
118 สพป.สกลนคร เขต 3 540279 : บ้านนาจาร วิชุดา  เมาบุดดา ครูผู้ช่วย
119 สพป.สกลนคร เขต 3 540279 : บ้านนาจาร ภูมิพัฒน์  ไชยรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.สกลนคร เขต 3 540271 : บ้านตาดโตน นิภารัตน์  พลราชม ครู
121 สพป.สกลนคร เขต 3 540271 : บ้านตาดโตน นางศศิธร  นาเมืองรักษ์ ครู
122 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 : บ้านบะป่าคา นางรัศมี  อวนป้อง ครู
123 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 : บ้านบะป่าคา อนุรัตน์  โคตรรัตน์ ธุรการ
124 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 : บ้านบะป่าคา ศรายุทธ  ใยปางแก้ว ธุรการโรงเรียน
125 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 : บ้านบะป่าคา นายนพรัตน์  เคนสี ธุรการโรงเรยน
126 สพป.สกลนคร เขต 3 540276 : บ้านน้ำบุ้น นายศรี  ปงผาบ ครู
127 สพป.สกลนคร เขต 3 540276 : บ้านน้ำบุ้น นางสุทธิวรรณ  บัวศรี ครู
128 สพป.สกลนคร เขต 3 540277 : บ้านเชียงเพ็ง นายสินธุวัฒน์  อ่อนสุระทุม ธุรการ
129 สพป.สกลนคร เขต 3 540277 : บ้านเชียงเพ็ง นางสาวพัชราวดี  สุตะโคตร ธุรการ
130 สพป.สกลนคร เขต 3 540278 : บ้านทุ่งโพธิ์ นางสาวสุนิสา   เพริศแก้ว ครูอัตรจ้าง
131 สพป.สกลนคร เขต 3 540278 : บ้านทุ่งโพธิ์ นางสาวผ่องพรรณ   เจินธรรม ครู
132 สพป.สกลนคร เขต 3 540278 : บ้านทุ่งโพธิ์ สุมาลี  พละกรต ครู
133 สพป.สกลนคร เขต 3 540273 : บ้านหนองสนม นางแก้วใจ  สีมาคาม ครู
134 สพป.สกลนคร เขต 3 540273 : บ้านหนองสนม วาสนา  โถชารี ครูผู้ช่วย
135 สพป.สกลนคร เขต 3 540273 : บ้านหนองสนม นางสาวสุธิมา  สิงห์ประเสริฐ ธุรการโรงเรียน
136 สพป.สกลนคร เขต 3 540273 : บ้านหนองสนม นายพนาศักดิ์  ชาคำหลอย ครู
137 สพป.สกลนคร เขต 3 540274 : บ้านโพนแพง นายปิยบุตร  ชาคำหลอย ครูธุรการ
138 สพป.สกลนคร เขต 3 540274 : บ้านโพนแพง umpika  kaewphaitoon ครู
139 สพป.สกลนคร เขต 3 540280 : บ้านโนนชนะสังคม นางสาวภัทรา  ปัญจมาตย์ ครู
140 สพป.สกลนคร เขต 3 540280 : บ้านโนนชนะสังคม อธิว้ฒน์  บุษราคำ ธุรการโรงเรียน
141 สพป.สกลนคร เขต 3 540281 : โรงเรียนบ้านนาคอย นายวสันต์   ขันธุปัทม์ ครู
142 สพป.สกลนคร เขต 3 540281 : โรงเรียนบ้านนาคอย นางสาวกนกวรรณ  นันทสุทา ธุรการโรงเรียน
143 สพป.สกลนคร เขต 3 540282 : บ้านก่อ จุฬารัตน์  การุญ ครู
144 สพป.สกลนคร เขต 3 540282 : บ้านก่อ สุดารัตน์  นาคม่วง ครู
145 สพป.สกลนคร เขต 3 540324 : บ้านบะนกทา จันทร์จิรา   พลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.สกลนคร เขต 3 540324 : บ้านบะนกทา นายไกรศักดิ์  อินทรสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.สกลนคร เขต 3 540283 : บ้านนายม เยาวเรศ  เพ็ชราชัย ครู
148 สพป.สกลนคร เขต 3 540283 : บ้านนายม นายสมร  พิมพ์สุคะ ครู
149 สพป.สกลนคร เขต 3 540286 : บ้านวังโพน นางนภาภรณ์  อุปชัย ครู
150 สพป.สกลนคร เขต 3 540290 : บ้านอินทร์แปลง นายพูนสุข  อุปชัย ครู
151 สพป.สกลนคร เขต 3 540290 : บ้านอินทร์แปลง อินทร์ธิราภรณ์  คำสะใบ ครู
152 สพป.สกลนคร เขต 3 540290 : บ้านอินทร์แปลง พูนสุข  อุปชัย ครู
153 สพป.สกลนคร เขต 3 540290 : บ้านอินทร์แปลง นายทัศนัย   ทองไสย เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.สกลนคร เขต 3 540292 : บ้านโคกก่องคูสะคาม นวรัตน์  แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.สกลนคร เขต 3 540292 : บ้านโคกก่องคูสะคาม ขนิษฐา  คุณมี ธุรการ
156 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 : อนุบาลคำตากล้า นายโคจร  อินธิปีก ครู
157 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 : อนุบาลคำตากล้า นายแคล้ว  บุญรอด ครู
158 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 : อนุบาลคำตากล้า นายวีรวัตร  เคนสิน ครูอัตราจ้าง
159 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 : อนุบาลคำตากล้า นายสุจริต  ถารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.สกลนคร เขต 3 540513 : บ้านหนองพอกน้อย นิวัฒน์  อินทร์บัว ครู
161 สพป.สกลนคร เขต 3 540513 : บ้านหนองพอกน้อย ชมภูนุช  ผากงคำ ครู
162 สพป.สกลนคร เขต 3 540514 : บ้านหนองเหมือดเมี่ยง นิตยา   หงษ์บินมา ครู
163 สพป.สกลนคร เขต 3 540514 : บ้านหนองเหมือดเมี่ยง นายวุฒิชัย  หงษ์บินมา ครู
164 สพป.สกลนคร เขต 3 540519 : บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ วรินรำไพ  คำอ้วน ครู
165 สพป.สกลนคร เขต 3 540521 : บ้านแสนสุขสามัคคี นางเกษสินี  ไขไพวัน ครู
166 สพป.สกลนคร เขต 3 540521 : บ้านแสนสุขสามัคคี เกษสินี  ไขไพวัน ครู
167 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 : บ้านสันติสุขสระแก้ว พัทจรี  ชูพันธ์ ครู
168 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 : บ้านสันติสุขสระแก้ว preamnapa  wongtacha ครู
169 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 : บ้านสันติสุขสระแก้ว ธนิกพนธ์  เชื้อแก้ว ครู
170 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 : บ้านสันติสุขสระแก้ว สุพัฒตรา  พองพรหม ครู
171 สพป.สกลนคร เขต 3 540518 : ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ จินตนา  เบนเน็ท ครู
172 สพป.สกลนคร เขต 3 540518 : ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ประดับ  เรืองนุ่น ครู
173 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 : บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นางสาวพัชรีย์  ยืนยั่ง ครู
174 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 : บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นางสมสอาด  อินสุข ครู
175 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 : บ้านหนองแสงดงอีบ่าง amornrat  polchai ครู
176 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 : บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สกล  ภูมิประเสริฐ ครุู
177 สพป.สกลนคร เขต 3 540517 : บ้านดอนคำ ประภัสสร  อ่อนจงไกร ครู
178 สพป.สกลนคร เขต 3 540517 : บ้านดอนคำ เด่นนภา  คะอังกุ ครู
179 สพป.สกลนคร เขต 3 540515 : บ้านนาแต้ จิราพร  มานะกุล ครูผู้ช่วย
180 สพป.สกลนคร เขต 3 540515 : บ้านนาแต้ เกษณี  ต้นคำ ธุรการ
181 สพป.สกลนคร เขต 3 540515 : บ้านนาแต้ บุญเติม  พรมอารักษ์ ครู
182 สพป.สกลนคร เขต 3 540522 : แพดพิทยารัตน์ พิศิษฐพงษ์  ฉัตรศรี ครู
183 สพป.สกลนคร เขต 3 540522 : แพดพิทยารัตน์ นายทรงศาสตร์   โมคมูล ครู
184 สพป.สกลนคร เขต 3 540522 : แพดพิทยารัตน์ ประสพโชค  สู่สุข ครูผู้ช่วย
185 สพป.สกลนคร เขต 3 540523 : บ้านตาด ธนูทอง  รัตนกร ครู
186 สพป.สกลนคร เขต 3 540523 : บ้านตาด สหรัฐ  โทอิ้ง ครู
187 สพป.สกลนคร เขต 3 540524 : บ้านกุดจาน กุหลาบ  ปินะนัน ธุรการ
188 สพป.สกลนคร เขต 3 540524 : บ้านกุดจาน นฤรงค์  อุตรหงษ์ ครูผู้ช่วย
189 สพป.สกลนคร เขต 3 540524 : บ้านกุดจาน นางพัชรมณ  แช่มชื่น ครู
190 สพป.สกลนคร เขต 3 540524 : บ้านกุดจาน ศุภาวรรณ  ชูรา ครู
191 สพป.สกลนคร เขต 3 540525 : บ้านดงบัง นายสมรัก   โสมศรี ครู คศ. 3
192 สพป.สกลนคร เขต 3 540525 : บ้านดงบัง นายอรรถพล  นนตะเสน ครูผู้ช่วย
193 สพป.สกลนคร เขต 3 540526 : บ้านดงอีด่อย ปาริยา  พันธ์เสนา ครู
194 สพป.สกลนคร เขต 3 540526 : บ้านดงอีด่อย โฉมสุรีย์  แสนเสน ครู
195 สพป.สกลนคร เขต 3 540526 : บ้านดงอีด่อย เฉลิมพล  โพธาราม ครู
196 สพป.สกลนคร เขต 3 540527 : บ้านหนองบัวสิม นายพงษ์ปกรณ์   อินธิปีก ครู
197 สพป.สกลนคร เขต 3 540527 : บ้านหนองบัวสิม ทิฆัมพร  ทองนำ ครู
198 สพป.สกลนคร เขต 3 540528 : บ้านนาถ่อน นายวิไชย  แจ้งโห ครู
199 สพป.สกลนคร เขต 3 540528 : บ้านนาถ่อน นางบุญช่วย   พันธ์เสนา ผู้อำนวยการ
200 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 : เพียพิทยาพัฒน์ ธัญญารัตน์  นังตะลา ครู
201 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 : เพียพิทยาพัฒน์ นายสุริยา  เอ้มะราช ครู
202 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 : เพียพิทยาพัฒน์ นายวีระยุทธ  เพริศแก้ว ครู
203 สพป.สกลนคร เขต 3 540530 : บ้านท่างาม พงษ์เทพ  บุญพงษ์ ครู
204 สพป.สกลนคร เขต 3 540530 : บ้านท่างาม นางสาวเย็นฤดี  นนตระอุดร ครูผู้ช่วย
205 สพป.สกลนคร เขต 3 540530 : บ้านท่างาม นางสาววิภา  วงศ์อามาตย์ ครู
206 สพป.สกลนคร เขต 3 540130 : บ้านดงห้วยเปลือย คนิตย์ถา  โป๊ะพนม พนักงานราชการ
207 สพป.สกลนคร เขต 3 540130 : บ้านดงห้วยเปลือย นางสาวนฤมล  คุณบุราณ ครูผู้ช่วย
208 สพป.สกลนคร เขต 3 540152 : นาข่าวิทยา ศุภโชค   ภูชมชื่น ธุรการโรงเรียน
209 สพป.สกลนคร เขต 3 540152 : นาข่าวิทยา ศุภโชค  ภูชมชื่น ธุรการโรงเรียน
210 สพป.สกลนคร เขต 3 540153 : บ้านหนองลาด กาญจนา  ยาวะโนภาส ครู
211 สพป.สกลนคร เขต 3 540154 : บ้านหนองท่มท่ากระดัน ปทิตตา  กาญจนสุขเมฆิน ครู
212 สพป.สกลนคร เขต 3 540154 : บ้านหนองท่มท่ากระดัน นายแสวง  เสน่ห์พูด ครู คศ.3
213 สพป.สกลนคร เขต 3 540155 : บ้านซ่อมดู่ กันต์กนิษฐ์  ในเวียง ครู
214 สพป.สกลนคร เขต 3 540155 : บ้านซ่อมดู่ กาญจนา  ชัยเลิศ ครู
215 สพป.สกลนคร เขต 3 540157 : บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ นิมนรัก  สิงห์คำมา ครูผู้ช่วย
216 สพป.สกลนคร เขต 3 540132 : บ้านด่านสมบูรณ์ นายสันทนา  จักรโสภา ครู
217 สพป.สกลนคร เขต 3 540132 : บ้านด่านสมบูรณ์ นายอุทัย  บังพะจาร ครู
218 สพป.สกลนคร เขต 3 540132 : บ้านด่านสมบูรณ์ นางสาวณัฏฐ์กัญจนี  นารินรักษ์ ครูผู้ช่วย
219 สพป.สกลนคร เขต 3 540131 : ขาวสง่าเจริญวิทย์ ศราวุธ  วงค์พิมสอน ครู คศ.1
220 สพป.สกลนคร เขต 3 540129 : บ้านดงหม้อทอง สุทธิพร  ศุภวุฒิ ครูผู้ช่วย
221 สพป.สกลนคร เขต 3 540148 : บ้านคำยาง นางกัลยา   ทองมนต์ ครู
222 สพป.สกลนคร เขต 3 540149 : บ้านดงเหนือ กัณธิมา  ชาเหลา ธุรการโรงเรียน
223 สพป.สกลนคร เขต 3 540149 : บ้านดงเหนือ ปรียานุช  วงศ์ก้อม ครู
224 สพป.สกลนคร เขต 3 540150 : บ้านดอนแดงคำอ้อ อุดมพร   คำอ้วน ครู
225 สพป.สกลนคร เขต 3 540150 : บ้านดอนแดงคำอ้อ นางสาวจิราภรณ์  พลพันธ์ ครู
226 สพป.สกลนคร เขต 3 540151 : บ้านท่าช้างเจริญไพศาล นางสาวศิรินภา  สานุศิษย์ ครูผู้ช่วย
227 สพป.สกลนคร เขต 3 540151 : บ้านท่าช้างเจริญไพศาล จิระวิทย์  อำภาวงค์ ครูผู้ช่วย
228 สพป.สกลนคร เขต 3 540151 : บ้านท่าช้างเจริญไพศาล นายอัครเดช  หาญไชย ครูผู้ช่วย
229 สพป.สกลนคร เขต 3 540156 : คำปลาฝานาทวี นางนงค์รักษ์  เพชรราม ครู
230 สพป.สกลนคร เขต 3 540141 : บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สุรชัย  ลือชัย ครู
231 สพป.สกลนคร เขต 3 540142 : บ้านน้ำจั้น นายพรชัย  แสงทอง พนักงานราชการ
232 สพป.สกลนคร เขต 3 540142 : บ้านน้ำจั้น นางสาวสุภาพร  คำมุงคุณ ครู
233 สพป.สกลนคร เขต 3 540143 : บ้านโนนไทย กัณทนา  ธงอาษา ครู
234 สพป.สกลนคร เขต 3 540143 : บ้านโนนไทย เพิ่มศักดิ์  อาจหาญ ครู
235 สพป.สกลนคร เขต 3 540143 : บ้านโนนไทย ภานุเดช  ทองไสย ธุรการโรงเรียน
236 สพป.สกลนคร เขต 3 540147 : บ้านสามแยกพิทักษ์ ณัฐนิชา  ปู่วัง ครู
237 สพป.สกลนคร เขต 3 540147 : บ้านสามแยกพิทักษ์ นายกฤษณะ   นวลตา ครู
238 สพป.สกลนคร เขต 3 540120 : บ้านโนนสะอาดนาเหมือด นายณัฏฐศรัณยุ  แบขุนทด ครู
239 สพป.สกลนคร เขต 3 540120 : บ้านโนนสะอาดนาเหมือด ณัฏฐศรัณยุ  แบขุนทด ครู
240 สพป.สกลนคร เขต 3 540121 : ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) นางสาวอริศรา  กิริมิตร ครูผู้ช่วย
241 สพป.สกลนคร เขต 3 540121 : ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) วัฒนา  พันธุ์สะอาด ครู คศ. 3
242 สพป.สกลนคร เขต 3 540122 : บ้านพุทธรักษา สายัน  บุตรละคร ครู
243 สพป.สกลนคร เขต 3 540122 : บ้านพุทธรักษา เสถียน   ต้นคำ ครู
244 สพป.สกลนคร เขต 3 540122 : บ้านพุทธรักษา นายจรูญ  อุณหะโชติ ครู
245 สพป.สกลนคร เขต 3 540123 : บ้านคำภูทอง วรุณยุภา  ดีสีแก้ว ครู
246 สพป.สกลนคร เขต 3 540124 : สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ นายธวัชชัย  เพริศแก้ว ครู
247 สพป.สกลนคร เขต 3 540146 : บ้านลึมบอง นางสาวลัดดา   วาระภาพ ธุรการ
248 สพป.สกลนคร เขต 3 540146 : บ้านลึมบอง วัชรพงษ์  แสนมาโนช ครูผู้ช่วย
249 สพป.สกลนคร เขต 3 540146 : บ้านลึมบอง ศักดิ์สิทธิ์  พ่อขันชาย ครู
250 สพป.สกลนคร เขต 3 540116 : บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ นางทิพย์สุดา  ธิศรี ครู
251 สพป.สกลนคร เขต 3 540117 : บ้านหว้านสหวิทยา นายเจนภพ  ชาไมล์ ครู
252 สพป.สกลนคร เขต 3 540117 : บ้านหว้านสหวิทยา นางสาวศิริลักษณ์  วะชุม ครู
253 สพป.สกลนคร เขต 3 540119 : บ้านสรศรี สุกันยา  จันทร์ละคร ครู
254 สพป.สกลนคร เขต 3 540144 : บ้านจาร วิทยา  ศรีมงค์ ครูชำนาญการ
255 สพป.สกลนคร เขต 3 540144 : บ้านจาร นางสาวสิรินาท  นามการ ธุรการ
256 สพป.สกลนคร เขต 3 540144 : บ้านจาร นายธนบัตร  พละชัย ครู
257 สพป.สกลนคร เขต 3 540145 : บ้านดงยาง ประริวรรษ   บัวปัดชา ครู
258 สพป.สกลนคร เขต 3 540115 : อนุบาลบ้านม่วง นายณัฐพงษ์  โพนสูง ครู
259 สพป.สกลนคร เขต 3 540118 : ประชานาดอกไม้ ธิตินัฐ  พละศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
260 สพป.สกลนคร เขต 3 540125 : ชุมชนบ้านมาย arom  chincha ครู
261 สพป.สกลนคร เขต 3 540126 : นาจานกล้วยน้อย นายวิรัตน์  แง่พรหม ครู
262 สพป.สกลนคร เขต 3 540127 : บ้านหนองบ่อ นางศิรินันท์  สำเภา ครู
263 สพป.สกลนคร เขต 3 540127 : บ้านหนองบ่อ จักรพงศ์  พิลา ครูธุรการ
264 สพป.สกลนคร เขต 3 540127 : บ้านหนองบ่อ รัชฎาภรณ์  อินธิปีก ธุรการ
265 สพป.สกลนคร เขต 3 540133 : บ้านโพธิ์ชัย นายสมถวิลน์  แง่พรหม ครู คศ3
266 สพป.สกลนคร เขต 3 540134 : บ้านบ่อแดง พัชรี   สาฆ้อง ครู
267 สพป.สกลนคร เขต 3 540136 : บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี นางนันทวรรณ  บุญโพธิ์ ครู
268 สพป.สกลนคร เขต 3 540136 : บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี ชนัญฐิติพร  พุทธอาสน์ ครู
269 สพป.สกลนคร เขต 3 540137 : โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น วาริน  พันโกฏิ ครู
270 สพป.สกลนคร เขต 3 540137 : โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น ชมพูนุช  มังธานี ครู
271 สพป.สกลนคร เขต 3 540137 : โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น กุลณดา  มาลาศรี ธุรการโรงเรียน
272 สพป.สกลนคร เขต 3 540138 : บ้านนาดูนนาดี สุดารัตน์ สุวรรณกูฎ  สุวรรณกูฎ ครู
273 สพป.สกลนคร เขต 3 540138 : บ้านนาดูนนาดี นางปรียานาถ  จำปาเหลือง ครู
274 สพป.สกลนคร เขต 3 540139 : บ้านโนนแสบง นางสาวภารตรี  มาตราช ครู
275 สพป.สกลนคร เขต 3 540140 : ชุมชนบ้านห้วยหลัว นายวัชรพล  คำสะอาด ครู
276 สพป.สกลนคร เขต 3 540140 : ชุมชนบ้านห้วยหลัว พิศมัย  วงศ์คำษา ครู คศ.2
277 สพป.สกลนคร เขต 3 540135 : บ้านห้วยทราย นางสาวจิรนันท์  ผายดี ครู
278 สพป.สกลนคร เขต 3 540135 : บ้านห้วยทราย นางสาวเพชราภรณ์  แก้วพรม ครู
279 สพป.สกลนคร เขต 3 540135 : บ้านห้วยทราย ไพบูลย์  จักรบุตร ครู
280 สพป.สกลนคร เขต 3 540128 : บ้านเหล่าผักใส่ นายไตรรัตน์  สายสินธุ์ ครูผู้ช่วย
281 สพป.สกลนคร เขต 3 540128 : บ้านเหล่าผักใส่ ศิรินทิพย์  ตั้งศิริ ครูผู้ช่วย
282 สพป.สกลนคร เขต 3 540488 : บ้านท่าก้อน เยาวภา  เหลาพรหม ครู
283 สพป.สกลนคร เขต 3 540488 : บ้านท่าก้อน พรพรรณ  เถาโคตสี ธุรการโรงเรียน
284 สพป.สกลนคร เขต 3 540489 : บ้านดอนแดง นงนุช  จันทร์นวล ครู
285 สพป.สกลนคร เขต 3 540489 : บ้านดอนแดง วิจิตรา  หล้าอามาตย์ ครูผู้ช่วย
286 สพป.สกลนคร เขต 3 540489 : บ้านดอนแดง โศภิษฐ์  เบ้าจังหาร ครู
287 สพป.สกลนคร เขต 3 540490 : บ้านท่าควาย ภัทราวดี  อุปทุม ครู
288 สพป.สกลนคร เขต 3 540490 : บ้านท่าควาย นายอิทธิพัทธ์  แก้วฝ่าย ครู
289 สพป.สกลนคร เขต 3 540491 : บ้านนาหวาย รติยา   โพชะราช ครู
290 สพป.สกลนคร เขต 3 540491 : บ้านนาหวาย นนธิยา  แก้วฝ่าย ครูธุรการโรงเรียน
291 สพป.สกลนคร เขต 3 540491 : บ้านนาหวาย รติยา  ลีพรม ครู
292 สพป.สกลนคร เขต 3 540492 : บ้านโพนก่อ นางสาวปริศนา  ลีพรม ธุรการโรงเรียน
293 สพป.สกลนคร เขต 3 540492 : บ้านโพนก่อ นายเสกสันต์  จูมจันทา ครูชำนาญการพิเศษ
294 สพป.สกลนคร เขต 3 540496 : บ้านโนนสวรรค์ ภาวินี  บุตรแสน ครูผู้ช่วย
295 สพป.สกลนคร เขต 3 540496 : บ้านโนนสวรรค์ หลักทรัพย์  แสงนวล ครู
296 สพป.สกลนคร เขต 3 540494 : บ้านสงเปือย kompituk  madmingngio ครูอัตราจ้าง
297 สพป.สกลนคร เขต 3 540494 : บ้านสงเปือย นายณัฏฐนันทร์  อินธิระ ธุรการโรงเรียน
298 สพป.สกลนคร เขต 3 540495 : บ้านนากะทาด ศรีจันทร์  เพื่อนใจมี ครู
299 สพป.สกลนคร เขต 3 540495 : บ้านนากะทาด นายวัชรพันธ์  ใครบุตร ครู
300 สพป.สกลนคร เขต 3 540495 : บ้านนากะทาด นายธีระวัฒน์  ทับสีรัก ครู
301 สพป.สกลนคร เขต 3 540493 : บ้านนาฮี ชวลิต  วรเมธานนทกุล ครู
302 สพป.สกลนคร เขต 3 540493 : บ้านนาฮี นางรัตติยา  วรเมธานนทกุล ครู
303 สพป.สกลนคร เขต 3 540472 : บ้านบะหว้า สิทธิชัย  ไตรโยธี ครู
304 สพป.สกลนคร เขต 3 540469 : บ้านบะยาว นางสาวพรรณนิภา  ผากงคำ ครู
305 สพป.สกลนคร เขต 3 540469 : บ้านบะยาว นางรุจิกร   ศรีสร้อย ครู
306 สพป.สกลนคร เขต 3 540471 : บ้านวังม่วง เอกชัย  พรมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
307 สพป.สกลนคร เขต 3 540471 : บ้านวังม่วง นางสาวธาริกา  ภาคสุโพธิ์ ธุรการโรงเรียน
308 สพป.สกลนคร เขต 3 540468 : บ้านเม่นน้อย นายสายันต์  วะเกิดเป้ง ครู
309 สพป.สกลนคร เขต 3 540502 : บ้านดงสาร ญะรันญา  คำมุลตรี ครูผู้ช่วย
310 สพป.สกลนคร เขต 3 540502 : บ้านดงสาร นิรมล  ศรีสูงเนิน ครู
311 สพป.สกลนคร เขต 3 540502 : บ้านดงสาร นายยุทธิชัย  เครือจันผา ครูชำนาญการพิเศษ
312 สพป.สกลนคร เขต 3 540483 : บ้านเสาวัด นางสุวรรณา  พูมพิจครู ครู
313 สพป.สกลนคร เขต 3 540483 : บ้านเสาวัด ไพจิตร  คิดโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
314 สพป.สกลนคร เขต 3 540484 : บ้านท่าแร่ดงปลาปาก สานิท  แก่นท้าว ครู
315 สพป.สกลนคร เขต 3 540484 : บ้านท่าแร่ดงปลาปาก นางรัตนภรณ์  ผายเงิน พนักงานราชการ
316 สพป.สกลนคร เขต 3 540484 : บ้านท่าแร่ดงปลาปาก นางสาววะราภรณ์  จันทร์ชนะ ครู
317 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 : บ้านดงเสียว นางสาวิตรี  เดชขันธ์ ครู
318 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 : บ้านดงเสียว นายแสงบุญ  เถาโคตรศรี ครู
319 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 : บ้านดงเสียว นางสาวนันทิกานต์  น้อยชื่น ครู
320 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 : บ้านดงเสียว นายกฤษฎา  โพยนอก ครู
321 สพป.สกลนคร เขต 3 540486 : บ้านดงมะกุ้ม พรทิพย์  ราชคม ธุรการ
322 สพป.สกลนคร เขต 3 540486 : บ้านดงมะกุ้ม นางสาวกรรณิกา  จำปาไชยศรี ครู
323 สพป.สกลนคร เขต 3 540482 : ชุมชนบ้านโพนงาม นายยศดนัย  สุขจร ครู
324 สพป.สกลนคร เขต 3 540482 : ชุมชนบ้านโพนงาม นายเอกพันธ์  อรกุล ครู
325 สพป.สกลนคร เขต 3 540467 : ชุมชนบ้านกลางนาโน นายวงศธร  แก้วฝ่าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
326 สพป.สกลนคร เขต 3 540467 : ชุมชนบ้านกลางนาโน chittima  konphaeng ครู
327 สพป.สกลนคร เขต 3 540467 : ชุมชนบ้านกลางนาโน เกษมณี  เงินลาง ครู
328 สพป.สกลนคร เขต 3 540470 : บ้านแพงน้อย ฤาชัย  ช่วยรักษา ครู
329 สพป.สกลนคร เขต 3 540470 : บ้านแพงน้อย นางสาวสุภัตรา  สังขะนิตย์ ธุรการ
330 สพป.สกลนคร เขต 3 540473 : บ้านคึม นางสาววีนา  เพื่อนใจมี ธุรการ
331 สพป.สกลนคร เขต 3 540473 : บ้านคึม นายเอกชัย  พรมทอง ธุรการ
332 สพป.สกลนคร เขต 3 540474 : บ้านเซือม นายวิทยาลงกรณ์  ชูพันธ์ ครู
333 สพป.สกลนคร เขต 3 540474 : บ้านเซือม วิทยาลงกรณ์  ชูพันธ์ ครู
334 สพป.สกลนคร เขต 3 540474 : บ้านเซือม นางสายพิน  เศษเพ็ง เจ้าหน้าที่
335 สพป.สกลนคร เขต 3 540475 : บ้านแพงใหญ่ ธีระดา  นิสิทธิชัย ครู
336 สพป.สกลนคร เขต 3 540487 : บ้านข้าวแป้ง นายวีระวัฒน์  แก้วบัวสา ครู
337 สพป.สกลนคร เขต 3 540487 : บ้านข้าวแป้ง มยุรา  คำลอย ธุรการโรงเรียน
338 สพป.สกลนคร เขต 3 540487 : บ้านข้าวแป้ง นวพร  ปานสมุทร ครู
339 สพป.สกลนคร เขต 3 540480 : บ้านกุดจอกน้อย นางชลละดา  เครือบุดดี ครู
340 สพป.สกลนคร เขต 3 540480 : บ้านกุดจอกน้อย ชลละดา  เครือบุดดี ครู
341 สพป.สกลนคร เขต 3 540481 : บ้านโคกไม้ล้ม พัชริดา  อาจทุมมา ธุรการโรงเรียน
342 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 : โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ปฏิพน  แง่มสุราช ครู โรงเรียนบ้านวาใหญ่
343 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 : โรงเรียนบ้านวาใหญ่ นายสุทัศน์  งอยภูธร ครู
344 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 : โรงเรียนบ้านวาใหญ่ อรรถพล  อุตระหงษ์ ครูอัตราจ้าง
345 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 : โรงเรียนบ้านวาใหญ่ มนต์ชัย  สุชัยสิทธิ์ พนักงานราชการ
346 สพป.สกลนคร เขต 3 540477 : บ้านวาน้อย อัญชลี  อัครจันทร์ ครู
347 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 : บ้านหนองบัวแดง นางไพวรรณ  ชาติผา ครู
348 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 : บ้านหนองบัวแดง นายทินกร  แขกวันวงค์ ธุรการโรงเรียน
349 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 : บ้านหนองบัวแดง นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์ ครู
350 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 : บ้านหนองบัวแดง วริดา  เรืองฤาหาร ครู
351 สพป.สกลนคร เขต 3 540479 : บ้านกุดจอก อภิศักดิ์  คำสงค์ ครู
352 สพป.สกลนคร เขต 3 540501 : บ้านหนองสามขา แสงไทย  แก้วฝ่าย ธุรการ
353 สพป.สกลนคร เขต 3 540499 : บ้านถ้ำเต่า นายวงศ์นรินทร์  แก้วฝ่าย ครู
354 สพป.สกลนคร เขต 3 540499 : บ้านถ้ำเต่า กฤษดา  บุญชาญ ครู
355 สพป.สกลนคร เขต 3 540499 : บ้านถ้ำเต่า กองมา  บุญชาญ ผอ
356 สพป.สกลนคร เขต 3 540500 : บ้านนาดอกไม้ อรอุมา  เดชขันธ์ ครู
357 สพป.สกลนคร เขต 3 540500 : บ้านนาดอกไม้ นายคำ  ศรีสมัย ครู
358 สพป.สกลนคร เขต 3 540497 : บ้านหนองผือ นางสุรัชฎา  เดชขันธ์ ครู
359 สพป.สกลนคร เขต 3 540498 : บ้านดอนทอย กรรณิการ์  แก้วฝ่าย ครู
360 สพป.สกลนคร เขต 3 540466 : บ้านนายอ นายสุครีพ  คำมุลตรี ช้างไม้ 3
361 สพป.สกลนคร เขต 3 540466 : บ้านนายอ นายจักรพงษ์  แจนโกนดี ครู
362 สพป.สกลนคร เขต 3 540464 : บ้านหนองตาไก้ นายวิฑูรย์  ไชยปัญหา ครู
363 สพป.สกลนคร เขต 3 540465 : บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ นางกัลย์ธิดา  ใครบุตร ครู
364 สพป.สกลนคร เขต 3 540465 : บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ พจนารถ  วรรณสุ ธุรการโรงเรียน
365 สพป.สกลนคร เขต 3 540462 : บ้านอากาศ บุษบา  มานิตย์ ครู
366 สพป.สกลนคร เขต 3 540463 : บ้านนาเมือง เสทื้อน  อินทะประเสริฐ ครู
367 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 : บ้านหนองทุ่มหนองโจด ธีระพล  พรหมสาขันธ์ ครู
368 สพป.สกลนคร เขต 2 540561 : บ้านทุ่งคำ นายสมจันทร์  ประแดงปุย ครู คศ.3
369 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 : บ้านหนองแวงน้อย วิษณุ  ผ่องแผ้ว ครู
370 สพป.สกลนคร เขต 2 540581 : บ้านนาสีนวล พิทยา  ไชยเพ็ชร ครู