รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.นครพนม 190456 : ปิยะมหาราชาลัย รัศมี  เจริญรัตน์ ครู
2 สพม.นครพนม 190457 : คำเตยอุปถัมภ์ ธนันพัชญ์  บริวารภูริวัฒน์ ครู
3 สพม.นครพนม 190458 : นครพนมวิทยาคม นางศินีนาฎ  วงค์ศรีชา ครู
4 สพม.นครพนม 190459 : ศรีโคตรบูรณ์ ธานินทร์  อุพร ครู
5 สพม.นครพนม 190460 : บ้านผึ้งวิทยาคม ธงไชย  บุญยะศรี ครู
6 สพม.นครพนม 190461 : ศรีบัวบานวิทยาคม เชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์ ครู
7 สพม.นครพนม 190461 : ศรีบัวบานวิทยาคม นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์ ครู
8 สพม.นครพนม 190462 : วังกระแสวิทยาคม สุชาติ  พันธ์ก้อม ครู
9 สพม.นครพนม 190463 : ปลาปากวิทยา นายมงคล  ธนาไสย ครู
10 สพม.นครพนม 190464 : กุตาไก้วิทยาคม สุวัฒน์  ปุกมณี ครู
11 สพม.นครพนม 190464 : กุตาไก้วิทยาคม สังเวียน  ีสีแก้ว ครู
12 สพม.นครพนม 190465 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นางสาวนพรัตน์  น้ำคำ ครู
13 สพม.นครพนม 190465 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ประทีป  คร้อโนนแดง ครู
14 สพม.นครพนม 190466 : ธรรมโฆษิตวิทยา ภานุวัตร  บัวชุม ครู
15 สพม.นครพนม 190467 : โคกสว่างประชาสรรค์ ชายชัย  ภูมิประเสริฐ ครู
16 สพม.นครพนม 190468 : มหาชัยวิทยาคม รัตดาวรรณ  วงค์คำจันทร์ ครู
17 สพม.นครพนม 190478 : ธาตุพนม นายอลงกรณ์  จันทรโคตร ครู
18 สพม.นครพนม 190480 : อุ่มเหม้าประชาสรรค์ จามจุรี  สิทธิจักร ครู
19 สพม.นครพนม 190481 : โพนแพงพิทยาคม จุลศักดิ์  ก็อกพิมพ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
20 สพม.นครพนม 190481 : โพนแพงพิทยาคม นางรดากุล  ฝาวัง ครู
21 สพม.นครพนม 190482 : กุดฉิมวิทยาคม จุฑาทิพย์  ศรีนา พนักงานราชการ
22 สพม.นครพนม 190506 : วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภานุวัฒน์  โพธิสาขา ครู
23 สพม.นครพนม 190479 : นาถ่อนพัฒนา พรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์ ครู
24 สพม.นครพนม 190483 : เรณูนครวิทยานุกูล นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา ครู
25 สพม.นครพนม 190484 : ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ชณิการ์  ผันผ่อน ครู
26 สพม.นครพนม 190484 : ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา จุรีรัตน์  แมดจ่อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
27 สพม.นครพนม 190487 : พระซองสามัคคีวิทยา ศิริพร  กลางประพันธ์ ครู
28 สพม.นครพนม 190488 : หนองบ่อวิทยานุกูล จิราภรณ์  กวานสุพรรณ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 สพม.นครพนม 190489 : ธรรมากรวิทยานุกูล นายอภิเดช  ราชแผ้ว ครู
30 สพม.นครพนม 190486 : นาแกสามัคคีวิทยา กมณชนค  ชัยธนาราวิสิฐ ครู คศ.1
31 สพม.นครพนม 190505 : หนองโพธิ์พิทยาคม ปริวัธ  ขอดเมชัย ครู
32 สพม.นครพนม 190469 : อุเทนพัฒนา นายเสกสรรค์  บินศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
33 สพม.นครพนม 190469 : อุเทนพัฒนา ไพโรจน์  มาตชัยเคน ครู
34 สพม.นครพนม 190470 : ไชยบุรีวิทยาคม สพม. 22 นายไพโรจน์  นาโควงศ์ ครู
35 สพม.นครพนม 190472 : รามราชพิทยาคม อนุวัฒน์  เดชไธสง ครู
36 สพม.นครพนม 190473 : ท่าจำปาวิทยา นางรัชนี  สมรฤทธิ์ ครู
37 สพม.นครพนม 190473 : ท่าจำปาวิทยา เสรี  พ่อพิลา ครู
38 สพม.นครพนม 190474 : เชียงยืนวิทยา นิติกร  คำชุม ครู
39 สพม.นครพนม 190475 : บ้านแพงพิทยาคม เพ็ญนภา  บำรุงสุข ครู
40 สพม.นครพนม 190475 : บ้านแพงพิทยาคม ทินกรณ์  วรกา ครู
41 สพม.นครพนม 190477 : ภูลังกาพิทยาคม เบญญาภา  สรรพโชติ ครูผู้ช่วย
42 สพม.นครพนม 190477 : ภูลังกาพิทยาคม ศิราวุธ   นันทะวงศ์ ครู
43 สพม.นครพนม 190490 : สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นายจักรกฤษณ์  แสนมะฮุง ครูผู้ช่วย
44 สพม.นครพนม 190491 : สามผงวิทยาคม สุรีย์พร  ไกรสิน ครูผู้ช่วย
45 สพม.นครพนม 190491 : สามผงวิทยาคม นายนำพล  ขาวดีภัทร์ ครู
46 สพม.นครพนม 190492 : สนธิราษฎร์วิทยา วิชญะ  ทีระฆัง ครู
47 สพม.นครพนม 190494 : นาคำราษฎร์รังสรรค์ วีระศักดิ์  สำราญเนตร ครู
48 สพม.นครพนม 190493 : บ้านข่าพิทยาคม นิวัตร  ขันทะชา ครู
49 สพม.นครพนม 190496 : นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ธรณินทร์  เหง้าน้อย ครูผู้ช่วย
50 สพม.นครพนม 190497 : นางัวราษฎร์รังสรรค์ จินตนา  ลินพ่อค้า ครู
51 สพม.นครพนม 190498 : ดอนเสียวแดงพิทยาคม ชนินทร์  จันไตร ครู
52 สพม.นครพนม 190498 : ดอนเสียวแดงพิทยาคม ฤดีวรรณ  ชัยเสนา ครู
53 สพม.นครพนม 190499 : อุดมพัฒนศึกษา ศักดา  สารคำ ครู
54 สพม.นครพนม 190499 : อุดมพัฒนศึกษา ประชิด  อัปมาโน ครู
55 สพม.นครพนม 190500 : โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์ ครู
56 สพม.นครพนม 190501 : ค้อวิทยาคม arworn  anuyahong พนักงานราชการ
57 สพม.นครพนม 190502 : นาทมวิทยา นางสาวอรอุมา  ขอบชัยแสง ครู
58 สพม.นครพนม 190503 : หนองซนพิทยาคม อภิชาติ  กิจจะคม ครู
59 สพม.นครพนม 190503 : หนองซนพิทยาคม นางสาวเกสรา  สุระขันธ์ ครู
60 สพม.นครพนม 190507 : หนองแวงวิทยานุกูล ดาวรอง  ลาเดิ่น ครูชำนาญการ