รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครพนม เขต 1 190040 : บ้านกุรุคุ รุ่งนภา  สุภา ครู
2 สพป.นครพนม เขต 1 190040 : บ้านกุรุคุ เอื้อมจิตร  เสน่หา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพป.นครพนม เขต 1 190041 : บ้านหนองบัวด่านเก่า นันทิดา  นางสาวนันทิดา ดวงคุณ ธุรการ
4 สพป.นครพนม เขต 1 190042 : บ้านหนองหญ้าไซ หนึ่งฤทัย  สารณีย์ ครู
5 สพป.นครพนม เขต 1 190042 : บ้านหนองหญ้าไซ นายภิชัย  โทปะ ครู
6 สพป.นครพนม เขต 1 190042 : บ้านหนองหญ้าไซ นันทิดา   ยาปัญ ธุรการโรงเรียน
7 สพป.นครพนม เขต 1 190028 : รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ นายมีศักดิ์  ซ้ายสุพรรณ ครู
8 สพป.นครพนม เขต 1 190028 : รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ นายธรรมศักดิ์  ทักษิณวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาคาร
9 สพป.นครพนม เขต 1 190029 : บ้านไทยสามัคคี ตติยา  เจริญยิ่ง ครู
10 สพป.นครพนม เขต 1 190030 : บ้านนาป่ง มะลิสา  จันดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.นครพนม เขต 1 190030 : บ้านนาป่ง เนตรนภา  สุวรรณมาโจ ครู
12 สพป.นครพนม เขต 1 190051 : บ้านกล้วย ทศพล  พึ่งบุญไพศาล ุธุรการ
13 สพป.นครพนม เขต 1 190052 : บ้านชะโนต รุ่งเรือง  สว่าง ครู
14 สพป.นครพนม เขต 1 190053 : บ้านชะโงมนาโดน เอกวุฒิ  อาทิตย์โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.นครพนม เขต 1 190053 : บ้านชะโงมนาโดน ปริญญา  พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.นครพนม เขต 1 190054 : บ้านขามเฒ่า นายสันติภาพ  วงษ์ศรีญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.นครพนม เขต 1 190054 : บ้านขามเฒ่า นางเติมศรี  ศาสตราศรัย ครู
18 สพป.นครพนม เขต 1 190054 : บ้านขามเฒ่า ทาริกา  ผาอินทร์ ธุรการโรงเรียน
19 สพป.นครพนม เขต 1 190033 : บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ศิโรรัตน์  วิเศษไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.นครพนม เขต 1 190034 : บ้านหนองยาว นางสาวชุลีพร   ผาบัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.นครพนม เขต 1 190035 : บ้านหนองดินแดง ศันสนีย์  แก้วบัวปัด ธุรการโรงเรียน
22 สพป.นครพนม เขต 1 190036 : บ้านดอนแดงเจริญทอง นายทรงศักดิ์  ไชยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.นครพนม เขต 1 190036 : บ้านดอนแดงเจริญทอง ประสบสุข  สุขประเสริฐ ครู
24 สพป.นครพนม เขต 1 190037 : บ้านวังไฮหนองกุง นายวีระ  ไมตรี ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.นครพนม เขต 1 190037 : บ้านวังไฮหนองกุง นางละอองดาว  สีวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.นครพนม เขต 1 190038 : บ้านทุ่งมน พิญดารัตน์  กลางประพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.นครพนม เขต 1 190038 : บ้านทุ่งมน นางวิไลวรรณ  มาตย์คม ครู
28 สพป.นครพนม เขต 1 190039 : บ้านโพนป่าหว้าน นุจรี  สีลา พนักงานราชการ
29 สพป.นครพนม เขต 1 190061 : บ้านนาคอกควาย วิฆเนศ  แสงนา ครู
30 สพป.นครพนม เขต 1 190061 : บ้านนาคอกควาย ภาษิวัตร  บุญวาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
31 สพป.นครพนม เขต 1 190062 : บ้านกกไฮ นางสาวสาลินี  แสงนา ธุรการโรงเรียนบ้านกกไฮ
32 สพป.นครพนม เขต 1 190050 : บ้านนาหลวง ชุติมา   วิวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.นครพนม เขต 1 190050 : บ้านนาหลวง ปวิตร  ปวิตร ศรีโคตร ครูธุรการ
34 สพป.นครพนม เขต 1 190047 : บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ธีรกิจ  วิทยสินธนา ครู
35 สพป.นครพนม เขต 1 190048 : บ้านหนองจันทน์ ปภัชญา  แสนเขื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.นครพนม เขต 1 190013 : บ้านนาทราย จิรวรรณ  นิวงษา ธุรการโรงเรียน
37 สพป.นครพนม เขต 1 190014 : บ้านนามูลฮิ้น ธัมรงค์  ทรงพุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ
38 สพป.นครพนม เขต 1 190015 : บ้านดอนยานาง มิ่งขวัญ  อ่อนพินา ธุรการโรงเรียนบ้านดอนยานาง
39 สพป.นครพนม เขต 1 190019 : บ้านนาคำโนนขาม ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ชนะพจน์ ธุรการโรงเรียน
40 สพป.นครพนม เขต 1 190008 : บ้านนาราชควาย วิษณุ  ทัสสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.นครพนม เขต 1 190008 : บ้านนาราชควาย อาภรณ์  สาระโพธิ์ ครู
42 สพป.นครพนม เขต 1 190009 : บ้านเนินสะอาด สุพัตรา  หาราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.นครพนม เขต 1 190010 : บ้านนาราชควายน้อย วิทยา  นครคำสิงห์ ครู
44 สพป.นครพนม เขต 1 190011 : บ้านสร้างหิน นางสาวชนากานต์  นิวงษา ธุรการ
45 สพป.นครพนม เขต 1 190012 : บ้านหนองบัวหนองแวง ญาณิน  ศรีบุรินทร์ ครู
46 สพป.นครพนม เขต 1 190063 : อนุบาลนครพนม นายณรัช  ไชยสุระ ครู
47 สพป.นครพนม เขต 1 190063 : อนุบาลนครพนม ภูษณิศา  ไชยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.นครพนม เขต 1 190055 : บ้านน้อยใต้ นางจรรยารักษ์  เพ็งลุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.นครพนม เขต 1 190001 : สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ประภาพรรณ  โคตรพัฒน์ ครู
50 สพป.นครพนม เขต 1 190060 : บ้านดงยอ นางสาวพยุดา   อุปทุม ธุรการโรงเรียน
51 สพป.นครพนม เขต 1 190060 : บ้านดงยอ นายประศักดิ์  กุนชน ครู
52 สพป.นครพนม เขต 1 190058 : บ้านกลางน้อย สุรชาติ  คำกรฤาชา เจ้าหน้าที่
53 สพป.นครพนม เขต 1 190059 : บ้านดงติ้ว สิรามล  ลาวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.นครพนม เขต 1 190059 : บ้านดงติ้ว นายประจบ  ดีพรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
55 สพป.นครพนม เขต 1 190056 : บ้านกลางบ้านหนาด ดรุณี  โคตจ้อย ครูอัตราจ้าง
56 สพป.นครพนม เขต 1 190056 : บ้านกลางบ้านหนาด เทพรักษ์  ชัยศิริวิเชียร ครูอัตราจ้าง
57 สพป.นครพนม เขต 1 190056 : บ้านกลางบ้านหนาด อัจฉราภรณ์  พิมพ์พงษ์ ธุรการ
58 สพป.นครพนม เขต 1 190057 : บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) ญาธิดา  อัลโทฟ ครู
59 สพป.นครพนม เขต 1 190057 : บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) ศิริรัตน์  วงค์ยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.นครพนม เขต 1 190023 : ชุมชนนามนวิทยาคาร วิราวรรณ  บุญชวลิต ครู
61 สพป.นครพนม เขต 1 190024 : บ้านผึ้ง คงศักดิ์  สมดวน ครู
62 สพป.นครพนม เขต 1 190024 : บ้านผึ้ง ปริญญา  ยศพรรษา ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.นครพนม เขต 1 190025 : บ้านวังกระแส นางศรีพนม  เทพบาล ครู
64 สพป.นครพนม เขต 1 190026 : บ้านสุขเจริญ นางจันทะจร  แสงนา ครูชำนาญการ
65 สพป.นครพนม เขต 1 190027 : ดงสว่างเจริญวิทย์ ยมสิทธิ์  บุญระมี ครูผู้ช่วย
66 สพป.นครพนม เขต 1 190031 : บ้านหนองปลาดุก นางสาวถนอมจิต  พรมน้อย ครู
67 สพป.นครพนม เขต 1 190031 : บ้านหนองปลาดุก ปาริฉัตร  คำเห็น ครู
68 สพป.นครพนม เขต 1 190022 : บ้านดอนม่วง นายสุนัน  หอมดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง
69 สพป.นครพนม เขต 1 190021 : บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน ณัฐกานต์  กาบุตร ธุรการ
70 สพป.นครพนม เขต 1 190016 : บ้านโพธิ์ตาก สุพัตรา  ภิรมย์ชม ครู
71 สพป.นครพนม เขต 1 190016 : บ้านโพธิ์ตาก สุรสิทธิ์  ไชยสุระ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
72 สพป.นครพนม เขต 1 190017 : บ้านสุขเกษม นางบุญเลื่อน  แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสุขเกษม
73 สพป.นครพนม เขต 1 190018 : บ้านหนองค้าโคกกุง เบญจวรรณ  อุตะโม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
74 สพป.นครพนม เขต 1 190020 : บ้านโคกก่อง นางสาวนีนา  บุรชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.นครพนม เขต 1 190046 : บ้านคำสว่าง เอนก  โยธายุทธ ครู
76 สพป.นครพนม เขต 1 190044 : บ้านหนองแซง นางสาวศิราณี   พรหมเมือง บุคลากรทางวิทยาศาสตร์
77 สพป.นครพนม เขต 1 190044 : บ้านหนองแซง นริศรา  อ่อนหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 สพป.นครพนม เขต 1 190045 : บ้านโชคอํานวย รุ่งอรุณ  จันทร์สว่าง ครู
79 สพป.นครพนม เขต 1 190043 : บ้านวังตามัว พัชรี  โคตราช ครู
80 สพป.นครพนม เขต 1 190065 : บ้านหนองญาติ ปรเมษฐ์  แก่นบุตร พนักงานราชการ
81 สพป.นครพนม เขต 1 190066 : บ้านดงโชค สุภาพร  อินคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.นครพนม เขต 1 190066 : บ้านดงโชค นางพรรณี  บัวสาย ครู
83 สพป.นครพนม เขต 1 190067 : บ้านคำพอก นางอาริสา  ภูมิเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคำพอก
84 สพป.นครพนม เขต 1 190068 : บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ นายอภิชัย  สุนทรส ครู
85 สพป.นครพนม เขต 1 190003 : บ้านสําราญ ยุทธนา  รัตโน ครู
86 สพป.นครพนม เขต 1 190007 : บ้านนาหัวบ่อ นางสาวจิราพัชร  ใสส่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.นครพนม เขต 1 190007 : บ้านนาหัวบ่อ นายเจษฎา  กิ่งคาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.นครพนม เขต 1 190271 : บ้านกุตาไก้ นายพิพัฒนวิทยา   สุนทราวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.นครพนม เขต 1 190272 : บ้านวังโพธิ์ นางสาววราศิณีย์  วาดไธสง ครู
90 สพป.นครพนม เขต 1 190272 : บ้านวังโพธิ์ ขวัญตา  คำศรี ธุรการ
91 สพป.นครพนม เขต 1 190273 : บ้านดอนดู่ นางสุนันทา   อ่อนหวาน ธุรการ
92 สพป.นครพนม เขต 1 190274 : บ้านโพนทา สุริยา  สุขบุตร ครู
93 สพป.นครพนม เขต 1 190277 : บ้านนางาม นางสาวนานาพร  นวลตา ครู
94 สพป.นครพนม เขต 1 190293 : บ้านนาดอกไม้ นายอังกูร  ถานัน ครู
95 สพป.นครพนม เขต 1 190303 : บ้านโคกสว่าง เทิดทูล  รักสุจริต ครู
96 สพป.นครพนม เขต 1 190306 : บ้านวังกะเบา นายไชยา  หงษ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.นครพนม เขต 1 190307 : บ้านนาสีนวล อุลัยพร  แก้วปี ธุรการ
98 สพป.นครพนม เขต 1 190310 : บ้านศรีธน นราธิป  โชคชยสุนทร ครู
99 สพป.นครพนม เขต 1 190312 : บ้านสว่างสำราญ นางสาวชัญญานุช  อุดมดี ครู
100 สพป.นครพนม เขต 1 190312 : บ้านสว่างสำราญ นางนพรัตน์  พุดลา ครู
101 สพป.นครพนม เขต 1 190312 : บ้านสว่างสำราญ นางสาวอนงค์  ขันตี ธุรการ
102 สพป.นครพนม เขต 1 190313 : บ้านโคกสูง นางสาวอินทิรา  ธนก่ำ ครู
103 สพป.นครพนม เขต 1 190314 : บ้านม่วง นภสร  โสมศรีแพง ครู
104 สพป.นครพนม เขต 1 190314 : บ้านม่วง หฤทัย  แพทย์ฤทธิ์ ครู
105 สพป.นครพนม เขต 1 190282 : บ้านนกเหาะ สดุดี  เพริดพราว ข้าราชการครู
106 สพป.นครพนม เขต 1 190279 : บ้านหนองบัวคำ นางสาวพรรณิภา   ศรีสุธรรม ครู
107 สพป.นครพนม เขต 1 190279 : บ้านหนองบัวคำ นภาพร  ด้วงขาว ครู
108 สพป.นครพนม เขต 1 190278 : โพนสวางนางิ้ววิทยา นายศักดิ์ดา   อุปพงษ์ ครู
109 สพป.นครพนม เขต 1 190275 : บ้านนามะเขือ นัฐวุฒิ  บุตดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.นครพนม เขต 1 190276 : บ้านหนองแสง สกุลวรรณ  หัตถีจี ครู
111 สพป.นครพนม เขต 1 190294 : ปลาปากราษฎร์บำรุง ศุภชิต  แก้วสอนดี ครู
112 สพป.นครพนม เขต 1 190295 : บ้านนาขาม นายอภินันท์  วิบรรณ์ ธุรการ
113 สพป.นครพนม เขต 1 190296 : บ้านวังยาง ปิยะนุช  นาติโน เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.นครพนม เขต 1 190297 : บ้านกอก วิเชียร  สูรย์ราช พนักงานธุรการ
115 สพป.นครพนม เขต 1 190298 : บ้านหนองบัว อวัชฎา  ไชยสุระ เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.นครพนม เขต 1 190299 : บ้านโคกกลาง ณัฐพัชร  ภูอากาศ ครู
117 สพป.นครพนม เขต 1 190300 : บ้านใหม่วังเซือม กมลศิริ   พ่อเสือ ธุรการโรงเรียน
118 สพป.นครพนม เขต 1 190300 : บ้านใหม่วังเซือม สิทธินันท์  บุญโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.นครพนม เขต 1 190301 : บ้านปลาปากน้อย นายพิพัฒน์พงศ์  สุริยนต์ ผู้บริหารสถานศึกษา
120 สพป.นครพนม เขต 1 190311 : บ้านวังสิม นางสาวรัชนี  เนื้อทอง ธุรการโรงเรียน
121 สพป.นครพนม เขต 1 190311 : บ้านวังสิม นายณรงค์ศักดิ์  ไกยะฝ่าย ครู
122 สพป.นครพนม เขต 1 190286 : บ้านห้วยไหล่ ตุลาพร  จำปา เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.นครพนม เขต 1 190302 : บ้านถาวรนาอุดม อรนุช  พลหาญ ครู
124 สพป.นครพนม เขต 1 190302 : บ้านถาวรนาอุดม บุษราคัม  แข็งแรง ครู
125 สพป.นครพนม เขต 1 190302 : บ้านถาวรนาอุดม ทรงพล  แกล้วกสิกรรม ธุรการ
126 สพป.นครพนม เขต 1 190280 : บ้านมหาชัย ปณิตา  แก้วกาหลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
127 สพป.นครพนม เขต 1 190281 : บ้านทันสมัย บุญเลิศ  อุ่นชัย ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.นครพนม เขต 1 190283 : บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง นางสาวอัจฉราพร  แสนสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
129 สพป.นครพนม เขต 1 190284 : บ้านวังม่วง นางสาวนันธิยา  จันทะคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
130 สพป.นครพนม เขต 1 190285 : บ้านดอนกลาง กิติรัตน์  เบ้าลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
131 สพป.นครพนม เขต 1 190285 : บ้านดอนกลาง นางสาวจิตรานุช  พิมพิชัย เจ้าหกน้าที่ธุรการ
132 สพป.นครพนม เขต 1 190304 : บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี นายอักษร  หัดระสา ครู
133 สพป.นครพนม เขต 1 190304 : บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สรเพชร   เหมือยป่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.นครพนม เขต 1 190304 : บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี บุญเหลือ  งามสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
135 สพป.นครพนม เขต 1 190308 : บ้านนาเชือก ประภาส  สารทอง ครู
136 สพป.นครพนม เขต 1 190287 : ชุมชนหนองฮีสามัคคี นายชัยณรงค์  แสงสุวรรณ ธุรการ
137 สพป.นครพนม เขต 1 190288 : บ้านนาสะเดา อำพล  พรมสำลี ธุรการโรงเรียน
138 สพป.นครพนม เขต 1 190289 : บ้านโพนทัน นางศรีสุดา  โพธิสาขา ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.นครพนม เขต 1 190292 : บ้านจรุกเตย นายถวัลย์  จันทร์ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.นครพนม เขต 1 190290 : บ้านกุงโกน นางสาวขวัญธิดา  เคนนาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
141 สพป.นครพนม เขต 1 190291 : บ้านหนองกกคูณ นายสุรวุฒิ  แก้วมณีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.นครพนม เขต 1 190145 : บ้านสร้างแห่ สุมาลี  กล่อมวิญญา ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.นครพนม เขต 1 190146 : บ้านกุดฉิม นายภาสกร  พลรัตน์ ครู
144 สพป.นครพนม เขต 1 190146 : บ้านกุดฉิม พรนภา  วงศ์บุญยัง ธุรการ
145 สพป.นครพนม เขต 1 190148 : บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สุลีรัตน์  อัตติยะ ครู
146 สพป.นครพนม เขต 1 190149 : ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ เจษฎา  สินนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.นครพนม เขต 1 190151 : บ้านหนองสะโน นายทัตเทพ  อินทนนท์ ธุรการ
148 สพป.นครพนม เขต 1 190152 : บ้านนาแกบึงเหล็ก สมฤดี  เพ็งลาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
149 สพป.นครพนม เขต 1 190153 : บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) นางสาวพัชรา  วงศ์สาขา ครูธุรการ
150 สพป.นครพนม เขต 1 190153 : บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) นางเพ็ญศรี  ไชยยงค์ ครู
151 สพป.นครพนม เขต 1 190115 : อนุบาลวัดพระธาตุพนม สุทธินันท์  โชติรัตน์พงศ์ธร ครู
152 สพป.นครพนม เขต 1 190115 : อนุบาลวัดพระธาตุพนม ทับทิม  บุญเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
153 สพป.นครพนม เขต 1 190115 : อนุบาลวัดพระธาตุพนม ตรีวุฒิ   คุณรักษ์ ครู
154 สพป.นครพนม เขต 1 190118 : บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) นางสาวสุริวัลย์  แซงดาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.นครพนม เขต 1 190118 : บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) เอกมินทร์  ชินโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.นครพนม เขต 1 190116 : บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3) ฐานิยา  ปัสสาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.นครพนม เขต 1 190116 : บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3) นายสมุทร  รังสิมาธนวัฒน์ ครู
158 สพป.นครพนม เขต 1 190123 : บ้านดอนแดง นางสาวพัชรีภรณ์  ธนดี ครูอัตราจ้าง
159 สพป.นครพนม เขต 1 190154 : นาถ่อนวิทยานุกูล ดวงนภา  หาญเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.นครพนม เขต 1 190154 : นาถ่อนวิทยานุกูล วีระศักดิ์  ศรีสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ
161 สพป.นครพนม เขต 1 190155 : นาถ่อนท่าวิทยาคาร นายศุภนัฐ  ศิริศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
162 สพป.นครพนม เขต 1 190155 : นาถ่อนท่าวิทยาคาร อติชาต  อินาลา ครูอัตราจ้าง
163 สพป.นครพนม เขต 1 190156 : บ้านดงยอ รินทร์ลภัส  สิริตรังธนากุล ครู
164 สพป.นครพนม เขต 1 190156 : บ้านดงยอ นางสาวสุพรรษา   จันทร์สิงห์ ครูผู้ช่วย
165 สพป.นครพนม เขต 1 190157 : บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร ยินดี  ผาทอง ครู โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
166 สพป.นครพนม เขต 1 190157 : บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นายวีระพันธ์   สาโรจน์ พนักงานราชการครู
167 สพป.นครพนม เขต 1 190159 : บ้านดงป่ายูง จิราภรณ์  สุริยนต์ ครูอัตราจ้าง
168 สพป.นครพนม เขต 1 190159 : บ้านดงป่ายูง ณัฐณิชา  แสนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.นครพนม เขต 1 190150 : บ้านหนองหญ้าม้า อัจฉรา  ศรีวร ครู
170 สพป.นครพนม เขต 1 190141 : บ้านขอนขว้าง นายพนธกร  พ่อลา เจ้าหน้าที่ธุรการโณงเรียน
171 สพป.นครพนม เขต 1 190141 : บ้านขอนขว้าง อภิสิทธิ์   อรรคนิตย์ ครู
172 สพป.นครพนม เขต 1 190141 : บ้านขอนขว้าง นางสาวธนิดา  แพงศรี ธุรการ
173 สพป.นครพนม เขต 1 190136 : บ้านขอนกองโพนทอง สุนิสา  สีกาลัง ธุรการ
174 สพป.นครพนม เขต 1 190137 : บ้านนาหนาด นางศรัญญา  มาติยา ธุรการโรงเรียน
175 สพป.นครพนม เขต 1 190137 : บ้านนาหนาด นางสาวโยชิตา   อกกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.นครพนม เขต 1 190138 : บ้านคำชะอี นางสาวสุภัควริณ  ตะวังทัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.นครพนม เขต 1 190132 : บ้านดอนข้าวหลาม โชคชัย  มหาโคตร ครู
178 สพป.นครพนม เขต 1 190132 : บ้านดอนข้าวหลาม ภัสราภรณ์  สกุลปั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
179 สพป.นครพนม เขต 1 190125 : บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) จรัญ  สุขคณา เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.นครพนม เขต 1 190125 : บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) ปาวิณี   พลรักษา ครู
181 สพป.นครพนม เขต 1 190126 : บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) จตุพร  จันทะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.นครพนม เขต 1 190126 : บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ธนากร  คำแสน ครู
183 สพป.นครพนม เขต 1 190127 : บ้านนาคำ บุญเรือน  จักรชุม ครู
184 สพป.นครพนม เขต 1 190127 : บ้านนาคำ พีระวัฒน์  สุทธิจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.นครพนม เขต 1 190128 : บ้านคับพวง สุภาพร  อุ่นลุม ครู
186 สพป.นครพนม เขต 1 190129 : บ้านทรายมูลคำผักแพว นางสาวสุมลตรา  พันโกฏิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
187 สพป.นครพนม เขต 1 190130 : บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) กุสุมาวดี  พ่อเพียโคตร ครูผู้ช่วย
188 สพป.นครพนม เขต 1 190131 : บ้านแก่งโพธิ์ ปริญญา   พรมจันทะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.นครพนม เขต 1 190134 : บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) รัตนาวดี   เทวี ธุรการ
190 สพป.นครพนม เขต 1 190135 : บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นางสาวณัฐธิดา  คำมุก ธุรการโรงเรียน
191 สพป.นครพนม เขต 1 190139 : บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา จิรนันท์  จันทร์หลอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.นครพนม เขต 1 190139 : บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา มินตรารัก  พามาสุทธิภัทร ครู
193 สพป.นครพนม เขต 1 190139 : บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ธัชชัย  ศิรินุมาศ ครู
194 สพป.นครพนม เขต 1 190119 : พระกลางวิทยาคาร นายจีระศักดิ์  ยิ่งแสวงดี ธุรการ
195 สพป.นครพนม เขต 1 190120 : มรุกขนคร วราลี  หาญชะนะ ครู
196 สพป.นครพนม เขต 1 190120 : มรุกขนคร วราลี  หาญชะนะ ครู
197 สพป.นครพนม เขต 1 190122 : บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) นางสาวตรีทิพย์  วิโย ผู้อำนวยการ
198 สพป.นครพนม เขต 1 190124 : บ้านหนองกุดแคน นายอภิวัฒน์  ไชโย เจ้าหน้าที่่ธุรการ
199 สพป.นครพนม เขต 1 190160 : บ้านโพนแพง รุ้งลาวัลย์  แสนเขื่อน ครูชำนาญการพิเศษ
200 สพป.นครพนม เขต 1 190161 : บ้านห้วยทราย ณัฐพล  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.นครพนม เขต 1 190162 : บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะ  อินทร์ติยะ ครู ชำนาญการพิเศษ
202 สพป.นครพนม เขต 1 190162 : บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ นางสาวธิดารัตน์  อินาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
203 สพป.นครพนม เขต 1 190162 : บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ รัตนาวดี  สอนที ครู
204 สพป.นครพนม เขต 1 190144 : บ้านแสนพันหมันหย่อน นายศุภฉัตร   รามางกูร ธุรการโรงเเรียน
205 สพป.นครพนม เขต 1 190144 : บ้านแสนพันหมันหย่อน ภาสกร  ทมานนท์ ครู
206 สพป.นครพนม เขต 1 190140 : อุ่มเหม้าวิทยาคาร ไพรัตน์  คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.นครพนม เขต 1 190142 : บ้านดอนสวรรค์ พรรณี  ตะวังทัน ธุรการ
208 สพป.นครพนม เขต 1 190143 : บ้านโสกแมว วิชัย  อินทนาม ครู
209 สพป.นครพนม เขต 1 190143 : บ้านโสกแมว นายอลงกรณ์  บำรุงสวัสดิ์ ครูธุรการ
210 สพป.นครพนม เขต 1 190133 : บ้านชาติพัฒนาสันติสุข สุชาติ  แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.นครพนม เขต 1 190331 : บ้านโคกหินแฮ่ ลำใจ  บัวชุม ครู
212 สพป.นครพนม เขต 1 190331 : บ้านโคกหินแฮ่ วรัญญู  มาตย์นอก ธุรการโรงเรียน
213 สพป.นครพนม เขต 1 190332 : บ้านหนองแซง นายคำมี  เขียวโป ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 สพป.นครพนม เขต 1 190333 : บ้านนาโดนใหม่ อภัสรา  หงสามนุษย์ ครูผู้ช่วย
215 สพป.นครพนม เขต 1 190333 : บ้านนาโดนใหม่ เจษฎา  อัตติยะ ธุรการ
216 สพป.นครพนม เขต 1 190334 : บ้านนาบัว เจนภพ  แก่นจันทร์ ธุรการโรงเรียน
217 สพป.นครพนม เขต 1 190334 : บ้านนาบัว จิราภรณ์  แก่นจันทร์ ครู
218 สพป.นครพนม เขต 1 190335 : บ้านนาม่วง ณาตยา  ศรีสุธรรม ธุรการ
219 สพป.นครพนม เขต 1 190336 : บ้านหนองกุง นายกริชติกร  อินทะวงษ์ ผู้อำนวยการ
220 สพป.นครพนม เขต 1 190336 : บ้านหนองกุง วรรณวิสา  จันทะเสน ครูผู้ช่วย
221 สพป.นครพนม เขต 1 190345 : บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) นายวัชรพล  แพนสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
222 สพป.นครพนม เขต 1 190348 : บ้านสร้างเม็ก นางสาวจารวี   ผาใต้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.นครพนม เขต 1 190351 : ลาดสว่างวิทยา สุวีระศักดิ์  พ่อเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว
224 สพป.นครพนม เขต 1 190349 : บ้านดอนขาว นายเดชมงคล  บัวย้อย เจ้าหน้าธุรการ
225 สพป.นครพนม เขต 1 190350 : บ้านนาขาม นางพิชญ์สินี  แสนคำ ครู
226 สพป.นครพนม เขต 1 190350 : บ้านนาขาม ศักดิ์มงคล  ผิวขำ ธุรการโรงเรียน
227 สพป.นครพนม เขต 1 190346 : บ้านเหิบ เรวัตร  หูมวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านเหิบ
228 สพป.นครพนม เขต 1 190344 : บ้านนายอ นางสามะลิวรรณ  โคตรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
229 สพป.นครพนม เขต 1 190337 : นางามวิทยาคาร นางจิรนันท์  แสงกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
230 สพป.นครพนม เขต 1 190337 : นางามวิทยาคาร นางจิรนันท์  แสงกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.นครพนม เขต 1 190338 : บ้านสร้างแป้น นางสาวมยุริญ  บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
232 สพป.นครพนม เขต 1 190339 : บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางสาวนิภารัตน์  ผาสุข ครูผู้ช่วย
233 สพป.นครพนม เขต 1 190341 : บ้านนายอน้อย มนตรี   บัวสาย ครู
234 สพป.นครพนม เขต 1 190342 : บ้านโนนสวรรค์ บุญจิรา  ถานัน ครู
235 สพป.นครพนม เขต 1 190342 : บ้านโนนสวรรค์ นางสาวณัฐชยา  ทีมอย พนักงานราชการ
236 สพป.นครพนม เขต 1 190342 : บ้านโนนสวรรค์ จันทร์เพ็ญ  พันธุมี ครูผู้ช่วย
237 สพป.นครพนม เขต 1 190342 : บ้านโนนสวรรค์ เกวลิน   มาตย์เชียงไชย เจ้าหน้าที่ธุการ
238 สพป.นครพนม เขต 1 190330 : บ้านเหล่าสำราญ อรอนงค์  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
239 สพป.นครพนม เขต 1 190330 : บ้านเหล่าสำราญ วชิราภรณ์  ศักดี ครูผู้ช่วย
240 สพป.นครพนม เขต 1 190330 : บ้านเหล่าสำราญ อรอนงค์  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.นครพนม เขต 1 190327 : บ้านดงบาก อัยรดา  หลักคำ ครูผู้สอน
242 สพป.นครพนม เขต 1 190327 : บ้านดงบาก นัฐลดา   บ้งชมโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
243 สพป.นครพนม เขต 1 190323 : โพนทองวิทยาคาร นายอนุวัฒน์  ถาวรชน ครู
244 สพป.นครพนม เขต 1 190323 : โพนทองวิทยาคาร นายทวิช  ทำมาน ครูชำนาญการพิเศษ
245 สพป.นครพนม เขต 1 190323 : โพนทองวิทยาคาร ศิริการย์  สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
246 สพป.นครพนม เขต 1 190324 : บ้านดงมะเอก นางเพ็ญนภา  ธงยศ รก.ผอ.ร.ร.
247 สพป.นครพนม เขต 1 190340 : บ้านคำผาสุก นางเพียงฤทัย  ศรีสุมัง ธุรการโรงเรียน
248 สพป.นครพนม เขต 1 190340 : บ้านคำผาสุก นางปนัดดา  เตโช ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.นครพนม เขต 1 190315 : เรณูวิทยาคาร นางกุลธิดา  ลุมวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
250 สพป.นครพนม เขต 1 190316 : บ้านโนนสังข์ จุฑารัตน์  แสงศุกร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
251 สพป.นครพนม เขต 1 190318 : บ้านโพนสาวเอ้ นางมะลิวรรณ์  สุขณา ครูผู้ช่วย
252 สพป.นครพนม เขต 1 190317 : บ้านนาบั่ว นางสาวรัตนา  ราชสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
253 สพป.นครพนม เขต 1 190317 : บ้านนาบั่ว นายธนะเมศฐ์   ชุติภัทร์บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.นครพนม เขต 1 190319 : บ้านโคกกลาง นางจิรัชญา  ลุมวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.นครพนม เขต 1 190319 : บ้านโคกกลาง ทรงวุฒิ  อินทร์ติยะ ึครู
256 สพป.นครพนม เขต 1 190319 : บ้านโคกกลาง ไทยธนุ  คณานันท์ ธรุการ
257 สพป.นครพนม เขต 1 190321 : บ้านนาโดนเก่า ณัฐิยา  ตะมิน เจ้าหน้าท่ธุรการ
258 สพป.นครพนม เขต 1 190321 : บ้านนาโดนเก่า นางสาววิไรรัตน์  ชัยอาคม เจ้าหน้าที่ธุรการ
259 สพป.นครพนม เขต 1 190322 : บ้านทุ่งสว่าง ภาณุวัฒน์  โกพลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
260 สพป.นครพนม เขต 1 190325 : ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น มานิตย์  ครโสภา ครู
261 สพป.นครพนม เขต 1 190329 : บ้านหัวขัวใต้ มลทินี   แก้วมณีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
262 สพป.นครพนม เขต 1 190326 : บ้านนาดี ศิริลักษณ์  ธงยศ ธุรการโรงเรียน
263 สพป.นครพนม เขต 1 190210 : บ้านดอนโทน นางสาวจารุวรรณ  นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
264 สพป.นครพนม เขต 1 190210 : บ้านดอนโทน ทรัพย์สุรีย์  วงษา ครู
265 สพป.นครพนม เขต 1 190211 : ศรีโพนทองวิทยา วีระชัย  บุพศิริ ครู
266 สพป.นครพนม เขต 1 190212 : ดอนเหลืองทองวิทยา รุ่งณภา  เชื้อกุลา ครู
267 สพป.นครพนม เขต 1 190213 : บ้านจำปา กฤตติกา  พิมทอง เจ้าหน้าที่ธุการ
268 สพป.นครพนม เขต 1 190214 : ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ญาธิดา  เสตถา ครู
269 สพป.นครพนม เขต 1 190215 : นาผือบอนราษฎร์นุกูล เบญจวรรณ  พองผลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.นครพนม เขต 1 190216 : บ้านกลางมูลอ้น ทิฆัมพร  ทิฆัมพร นามเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
271 สพป.นครพนม เขต 1 190163 : อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  รอดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
272 สพป.นครพนม เขต 1 190164 : บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) สุดารัตน์  คำพิมพ์ ครูธุรการ
273 สพป.นครพนม เขต 1 190164 : บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) พงษ์เกษม  วงค์แก้ว ธุรการ
274 สพป.นครพนม เขต 1 190165 : ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล กิตติพงษ์  วงศ์ตาผา ครู
275 สพป.นครพนม เขต 1 190166 : บ้านนาป่งคอง ณัฐวุฒิ  เชื้อดวงผูย ครู
276 สพป.นครพนม เขต 1 190166 : บ้านนาป่งคอง พงศธร  โคตรภักดี ธุรการ
277 สพป.นครพนม เขต 1 190187 : บ้านนาคู่ ปวีณา  ชมภูศรี ครู
278 สพป.นครพนม เขต 1 190187 : บ้านนาคู่ ชนศักดิ์  ธนโม้ ครู
279 สพป.นครพนม เขต 1 190189 : บ้านแขนนาง จุฬารัตน์  วงศ์คำจันทร์ ธุรการโรงเรียน
280 สพป.นครพนม เขต 1 190190 : บ้านน้ำบ่อ นางสาวหทัยทิพย์  ลาดบาศรี ธุรการโรงเรียน
281 สพป.นครพนม เขต 1 190198 : บ้านนาเลียง นายวีระชน  โสมชิน ครู
282 สพป.นครพนม เขต 1 190199 : บ้านหนองคอง เยาวมาลย์  กำริสุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
283 สพป.นครพนม เขต 1 190200 : บ้านนามนดงติ้ววิทยา ชูศักดิ์  โกพล ครูชำนาญการพิเศษ
284 สพป.นครพนม เขต 1 190200 : บ้านนามนดงติ้ววิทยา นางสาววิไลลักษณ์  สูญราช ครูผู้ช่วย
285 สพป.นครพนม เขต 1 190201 : นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี เชิดศักดิ์  ศรีราช ครู
286 สพป.นครพนม เขต 1 190167 : บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) ณัฐมน  บุดดีหงษ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
287 สพป.นครพนม เขต 1 190167 : บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) นายไมตรี  เชื้อกุลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
288 สพป.นครพนม เขต 1 190167 : บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) นางนิชฌ์นิดา  จันทะสิน ครู
289 สพป.นครพนม เขต 1 190168 : บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี นางวาสนา  สุสินนะ ครูชำนาญการพิเศษ
290 สพป.นครพนม เขต 1 190168 : บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี วณิชชา  ภิบาลสิงห์ ครูธุรการ
291 สพป.นครพนม เขต 1 190169 : บ้านโพธิ์ศรี เพ็ญวรรณ  มีระหงษ์ ครู
292 สพป.นครพนม เขต 1 190170 : บ้านนาโสก นางสาวนิตยา  เชื้อดวงผูย ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
293 สพป.นครพนม เขต 1 190171 : บ้านนาทุ่งมั่ง นางสาวสารภี  รุจิราพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.นครพนม เขต 1 190197 : บ้านหนองยอโพนแพง นางสาวนิ่มอนงค์  ศรีชาหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง
295 สพป.นครพนม เขต 1 190188 : บ้านหนองหอยคำอ้อม สัญญาลักษ์  ไกยฝ่าย ธุรการโรงเรียน
296 สพป.นครพนม เขต 1 190193 : บ่อดอกซ้อนท่าวัด นายฤทัย  วิโย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
297 สพป.นครพนม เขต 1 190193 : บ่อดอกซ้อนท่าวัด นางสาวภูสิทธิ์  หล้าเพ็ง ธุรการโรงเรียน
298 สพป.นครพนม เขต 1 190194 : บ้านพระซองเหนือ ธีระวุฒิ  วงค์ตาผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
299 สพป.นครพนม เขต 1 190195 : นาเหนือทุ่งทองวิทยา นิชาภา  แก้วประจำ ธุรการโรงเรียน
300 สพป.นครพนม เขต 1 190196 : บ้านดงอินำ นางจุฑามาศ  ศรีสุธรรม ธุรการ
301 สพป.นครพนม เขต 1 190196 : บ้านดงอินำ นางสาวสุพัตรา  บัวทองจันทร์ ครู
302 สพป.นครพนม เขต 1 190192 : พระซองวิทยาคาร นายสุภารินทร์  คนแคล้ว ครู
303 สพป.นครพนม เขต 1 190192 : พระซองวิทยาคาร จิรวัฒน์  ภูผาใจ ครู
304 สพป.นครพนม เขต 1 190192 : พระซองวิทยาคาร นางสาวทัศนา  ครโสภา ธุรการ
305 สพป.นครพนม เขต 1 190180 : ธารน้ำใจ ภาวิณี  น้อยสีมุม ครู
306 สพป.นครพนม เขต 1 190180 : ธารน้ำใจ เมธาวี  บุญคร่ำ ธุรการ
307 สพป.นครพนม เขต 1 190172 : ชุมชนบ้านพิมาน สัญชัย  เชื้อกุลา ครูธุรการ
308 สพป.นครพนม เขต 1 190173 : บ้านพิมานท่า สายนิสา  ตันสมรส ธุรการโรงเรียน
309 สพป.นครพนม เขต 1 190177 : บ้านดงน้อยพัฒนา ชนากานต์  หอมสมบัติ ครู
310 สพป.นครพนม เขต 1 190178 : บ้านจอมมณี นางสาวนริศรา  เชื้อดวงผุย เจ้าหน้าที่ธุรการ
311 สพป.นครพนม เขต 1 190179 : บ้านปากบัง สีสุดา  สีสุดา ตันสมรส เจ้าหน้าที่ธุรการ
312 สพป.นครพนม เขต 1 190181 : ชุมชนบ้านพุ่มแก สุดารัตน์  พ่อธานี ธุระการโรงเรียน
313 สพป.นครพนม เขต 1 190183 : บ้านนางเลิศ ทวีวรรณ  ทวีวรรณ เคนนาดี พนักงานราชการ
314 สพป.นครพนม เขต 1 190186 : บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช” นางจิราวรรณ  วงศ์คะสุ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
315 สพป.นครพนม เขต 1 190184 : บ้านตับเต่าโนนจันทร์ ภัทราทิพย์   ธงวาส ครู
316 สพป.นครพนม เขต 1 190185 : บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ ทิพย์ธิดา  สีกาลัง ครู
317 สพป.นครพนม เขต 1 190176 : บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 นางสาวปริศนา   ฤทธิธาดา ธุรการโรงเรียน
318 สพป.นครพนม เขต 1 190174 : บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง ภาวดี  แสนสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
319 สพป.นครพนม เขต 1 190175 : บ้านเหล่าทุ่ง สันทนา  วงศ์เเสงน้อย ครู
320 สพป.นครพนม เขต 1 190209 : บ้านดงดู่งาม ธิดารัตน์  พ่อมี ครูธุรการ
321 สพป.นครพนม เขต 1 190209 : บ้านดงดู่งาม นายถนอง  พลราชม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงดู่งาม
322 สพป.นครพนม เขต 1 190206 : บ้านหนองบ่อ นางนิพัทรา   ตั้งตระกูล ครู
323 สพป.นครพนม เขต 1 190207 : บ้านดินดำหมากเฟือง นายณัฐชัย  ศิริสานต์ ธุรการโรงเรียน
324 สพป.นครพนม เขต 1 190208 : บ้านนากุงยางคำ บัญชา   ศิลาลัย ครู
325 สพป.นครพนม เขต 1 190205 : บ้านหนองห้าง อดิศักดิ์  วงศ์แก้ว ธุรการโรงเรียน
326 สพป.นครพนม เขต 1 190203 : บ้านคำเม็ก พัชราภรณ์  โพธิสาราช ครู
327 สพป.นครพนม เขต 1 190203 : บ้านคำเม็ก นางอินทิรา   ธารารมย์ ครู
328 สพป.นครพนม เขต 1 190203 : บ้านคำเม็ก วรรณี  นางสาววรรณี ชัยทอง ธุรการโรงเรียน
329 สพป.นครพนม เขต 1 190204 : บ้านหนองกุง ธนากร  รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
330 สพป.นครพนม เขต 1 190204 : บ้านหนองกุง บรรพต  พรหมพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
331 สพป.นครพนม เขต 1 190204 : บ้านหนองกุง พรนิภา  เพชรดีคาย ธุรการ
332 สพป.นครพนม เขต 1 190202 : หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สมคิด  ไชยต้นเทือก ครู
333 สพป.นครพนม เขต 1 190447 : หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี พูลชิด  จางจันทร์ ครู
334 สพป.นครพนม เขต 1 190448 : บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 ณรงค์เดช  ฉิมแสง ครู
335 สพป.นครพนม เขต 1 190452 : บ้านยอดชาดวิทยา สุนันทา  พองพลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
336 สพป.นครพนม เขต 1 190453 : บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง เยาวนาท   อาจสาลี ธุรการ
337 สพป.นครพนม เขต 1 190454 : บ้านหนองบึง วรกมล  เชียงไขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
338 สพป.นครพนม เขต 1 190455 : บ้านหนองแคน ศีลวัตร  ยาทองไชย ครู
339 สพป.นครพนม เขต 1 190442 : บ้านวังยาง รพีพรรณ  วินบาเพชร ครูผู้ช่วย
340 สพป.นครพนม เขต 1 190443 : บ้านนาขามส้มป่อย กฤตวิทย์  เชื้อสาทุม เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน
341 สพป.นครพนม เขต 1 190444 : บ้านหนองนางด่อน นายพิศตกาญจน์  ผางคนรัก ครูชำนาญการ
342 สพป.นครพนม เขต 1 190444 : บ้านหนองนางด่อน ปวีณา  บุญชาญ ธุรการ
343 สพป.นครพนม เขต 1 190445 : บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ นางสาวพนิดา   คำปัน ครู
344 สพป.นครพนม เขต 1 190446 : บ้านสามแยกหัวภูธร อาภากร   จันทร์ชนะ ธุรการ
345 สพป.นครพนม เขต 1 190450 : บ้านหนองโพธิ์วังโน ดวงใจ  คำมะเทพ ธุรการโรงเรียน
346 สพป.นครพนม เขต 1 190450 : บ้านหนองโพธิ์วังโน สุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ ครู
347 สพป.นครพนม เขต 1 190451 : บ้านโพนสวางหนองแหน นายพิทยา  ศิริสานต์ ครู