รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครพนม เขต 1 190040 : บ้านกุรุคุ ฉันทนา  ศิลารักษ์ ครู
2 สพป.นครพนม เขต 1 190040 : บ้านกุรุคุ รุ่งนภา  สุภา ครู
3 สพป.นครพนม เขต 1 190040 : บ้านกุรุคุ เอื้อมจิตร  เสน่หา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพป.นครพนม เขต 1 190041 : บ้านหนองบัวด่านเก่า นันทิดา  นางสาวนันทิดา ดวงคุณ ธุรการ
5 สพป.นครพนม เขต 1 190042 : บ้านหนองหญ้าไซ นายภิชัย  โทปะ ครู
6 สพป.นครพนม เขต 1 190042 : บ้านหนองหญ้าไซ หนึ่งฤทัย  สารณีย์ ครู
7 สพป.นครพนม เขต 1 190042 : บ้านหนองหญ้าไซ นันทิดา   ยาปัญ ธุรการโรงเรียน
8 สพป.นครพนม เขต 1 190028 : รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ นายมีศักดิ์  ซ้ายสุพรรณ ครู
9 สพป.นครพนม เขต 1 190028 : รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ นายธรรมศักดิ์  ทักษิณวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาคาร
10 สพป.นครพนม เขต 1 190029 : บ้านไทยสามัคคี ตติยา  เจริญยิ่ง ครู
11 สพป.นครพนม เขต 1 190029 : บ้านไทยสามัคคี สัมฤทธิ์  ภูมิชัย ธุรการ
12 สพป.นครพนม เขต 1 190030 : บ้านนาป่ง ไพบูลย์  เชื้อโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.นครพนม เขต 1 190051 : บ้านกล้วย ทศพล  พึ่งบุญไพศาล ุธุรการ
14 สพป.นครพนม เขต 1 190052 : บ้านชะโนต นางสุวิภา  เอกพิมพ์ ครู
15 สพป.นครพนม เขต 1 190053 : บ้านชะโงมนาโดน ไมตรี  สีดาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.นครพนม เขต 1 190054 : บ้านขามเฒ่า นางเติมศรี  ศาสตราศรัย ครู
17 สพป.นครพนม เขต 1 190032 : บ้านคำเตย ปิยพัทธ์  ปิ่นมุณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.นครพนม เขต 1 190032 : บ้านคำเตย นายสุระพล  พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.นครพนม เขต 1 190033 : บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ศิโรรัตน์  วิเศษไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.นครพนม เขต 1 190033 : บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ นายธนรักษ์  จันทร์สด ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.นครพนม เขต 1 190033 : บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ กัญญาลักษณ์  ศรีเพชร ครู
22 สพป.นครพนม เขต 1 190034 : บ้านหนองยาว นางสาวชุลีพร   ผาบัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.นครพนม เขต 1 190035 : บ้านหนองดินแดง ศันสนีย์  แก้วบัวปัด ธุรการโรงเรียน
24 สพป.นครพนม เขต 1 190035 : บ้านหนองดินแดง วิไลรัตน์  เหมมา ครูจ้างสอน
25 สพป.นครพนม เขต 1 190035 : บ้านหนองดินแดง สรัญญา   ประสงค์สุข ครู
26 สพป.นครพนม เขต 1 190036 : บ้านดอนแดงเจริญทอง ประสบสุข  สุขประเสริฐ ครู
27 สพป.นครพนม เขต 1 190037 : บ้านวังไฮหนองกุง นางละอองดาว  สีวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.นครพนม เขต 1 190037 : บ้านวังไฮหนองกุง นายวีระ  ไมตรี ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.นครพนม เขต 1 190038 : บ้านทุ่งมน พิญดารัตน์  มองบุญ ธุรการ
30 สพป.นครพนม เขต 1 190038 : บ้านทุ่งมน นางวิไลวรรณ  มาตย์คม ครู
31 สพป.นครพนม เขต 1 190039 : บ้านโพนป่าหว้าน นุจรี  สีลา พนักงานราชการ
32 สพป.นครพนม เขต 1 190061 : บ้านนาคอกควาย วิฆเนศ  แสงนา ครู
33 สพป.นครพนม เขต 1 190062 : บ้านกกไฮ นายกระจ่าง  หนูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกกไฮ
34 สพป.นครพนม เขต 1 190062 : บ้านกกไฮ นางสาวสาลินี  แสงนา ธุรการโรงเรียน
35 สพป.นครพนม เขต 1 190050 : บ้านนาหลวง กรรณิการ์  โคตรโยธี เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.นครพนม เขต 1 190047 : บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ธีรกิจ  วิทยสินธนา ครู
37 สพป.นครพนม เขต 1 190047 : บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ทศพร  แก่นจันทร์ ธุรการ
38 สพป.นครพนม เขต 1 190048 : บ้านหนองจันทน์ ศลิษา  ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.นครพนม เขต 1 190048 : บ้านหนองจันทน์ เนตรนภา  สุวรรณมาโจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.นครพนม เขต 1 190013 : บ้านนาทราย พลซื่อ  สลางสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นนาทราย
41 สพป.นครพนม เขต 1 190014 : บ้านนามูลฮิ้น วิวรรยา  รัตนวิรุฬห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42 สพป.นครพนม เขต 1 190015 : บ้านดอนยานาง นางสาวนันทพร  สีไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.นครพนม เขต 1 190019 : บ้านนาคำโนนขาม นางสมใจ  อุ่นเรือน ครู
44 สพป.นครพนม เขต 1 190019 : บ้านนาคำโนนขาม นางสาวอมรรัตน์  สุทธะมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
45 สพป.นครพนม เขต 1 190008 : บ้านนาราชควาย อาภรณ์  สาระโพธิ์ ครู
46 สพป.นครพนม เขต 1 190008 : บ้านนาราชควาย วิษณุ  ทัสสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
47 สพป.นครพนม เขต 1 190009 : บ้านเนินสะอาด สุพัตรา  หาราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.นครพนม เขต 1 190010 : บ้านนาราชควายน้อย วิทยา  นครคำสิงห์ ครู
49 สพป.นครพนม เขต 1 190011 : บ้านสร้างหิน นางสาวชนากานต์  นิวงษา ธุรการ
50 สพป.นครพนม เขต 1 190012 : บ้านหนองบัวหนองแวง ญาณิน  ศรีบุรินทร์ ครู
51 สพป.นครพนม เขต 1 190063 : อนุบาลนครพนม ภูษณิศา  ไชยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.นครพนม เขต 1 190063 : อนุบาลนครพนม ณรัช  ไชยสุระ ครู
53 สพป.นครพนม เขต 1 190055 : บ้านน้อยใต้ นางจรรยารักษ์  เพ็งลุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.นครพนม เขต 1 190001 : สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ประภาพรรณ  โคตรพัฒน์ ครู
55 สพป.นครพนม เขต 1 190060 : บ้านดงยอ พยุดา  อุปทุม ธุรการโรงเรียน
56 สพป.นครพนม เขต 1 190060 : บ้านดงยอ นายประศักดิ์  กุนชน ครู
57 สพป.นครพนม เขต 1 190058 : บ้านกลางน้อย นางสาวชุลีพร   นางสาวชุลีพร โคตรจ้อย ธุรการ
58 สพป.นครพนม เขต 1 190058 : บ้านกลางน้อย สุดา  ศิลปมงคล ลูกจ้าง
59 สพป.นครพนม เขต 1 190059 : บ้านดงติ้ว นายประจบ  ดีพรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
60 สพป.นครพนม เขต 1 190059 : บ้านดงติ้ว ปรียาภรณ์  ลามุงคุณ ามุงคุณพี่เลี้ยงเด็กพิการ
61 สพป.นครพนม เขต 1 190059 : บ้านดงติ้ว วิมลรัตน์  อุทัย ครู
62 สพป.นครพนม เขต 1 190056 : บ้านกลางบ้านหนาด เทพรักษ์  ชัยศิริวิเชียร ครูอัตราจ้าง
63 สพป.นครพนม เขต 1 190057 : บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) ญาธิดา  อัลโทฟ ครู
64 สพป.นครพนม เขต 1 190057 : บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) ศิริรัตน์  วงค์ยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.นครพนม เขต 1 190023 : ชุมชนนามนวิทยาคาร วิราวรรณ  บุญชวลิต ครู
66 สพป.นครพนม เขต 1 190024 : บ้านผึ้ง คงศักดิ์  สมดวน ครู
67 สพป.นครพนม เขต 1 190024 : บ้านผึ้ง ปริญญา  ยศพรรษา ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.นครพนม เขต 1 190025 : บ้านวังกระแส นางศรีพนม  เทพบาล ครู
69 สพป.นครพนม เขต 1 190026 : บ้านสุขเจริญ นายนิตินนท์  ฉิมแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
70 สพป.นครพนม เขต 1 190027 : ดงสว่างเจริญวิทย์ ยมสิทธิ์  บุญระมี ครูผู้ช่วย
71 สพป.นครพนม เขต 1 190031 : บ้านหนองปลาดุก ธัมรงค์  ทรงพุฒิ ครู
72 สพป.นครพนม เขต 1 190022 : บ้านดอนม่วง นายสุนัน  หอมดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง
73 สพป.นครพนม เขต 1 190021 : บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน พัชราภรณ์  พานันต์ ธุรการโรงเรียน
74 สพป.นครพนม เขต 1 190021 : บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน นางสาวเอราวัลย์  ทุมมา ครู
75 สพป.นครพนม เขต 1 190016 : บ้านโพธิ์ตาก สุรสิทธิ์  ไชยสุระ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.นครพนม เขต 1 190017 : บ้านสุขเกษม นางสาวชรินพร  เจริญเดช ธุรการโรงเรียน
77 สพป.นครพนม เขต 1 190017 : บ้านสุขเกษม นางบุญเลื่อน  แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสุขเกษม
78 สพป.นครพนม เขต 1 190018 : บ้านหนองค้าโคกกุง เบญจวรรณ  อุตะโม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
79 สพป.นครพนม เขต 1 190020 : บ้านโคกก่อง นางสาวนีนา  บุรชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.นครพนม เขต 1 190046 : บ้านคำสว่าง เอนก  โยธายุทธ ครู
81 สพป.นครพนม เขต 1 190044 : บ้านหนองแซง นางสาวศิราณี   พรหมเมือง บุคลากรทางวิทยาศาสตร์
82 สพป.นครพนม เขต 1 190044 : บ้านหนองแซง นริศรา  อ่อนหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
83 สพป.นครพนม เขต 1 190045 : บ้านโชคอํานวย นางรุ่งอรุณ   จันทร์สว่าง ครู
84 สพป.นครพนม เขต 1 190043 : บ้านวังตามัว นางสาวอติพร   เทพวงศา เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.นครพนม เขต 1 190043 : บ้านวังตามัว สมเดช  จันทร์ชนะ ครู
86 สพป.นครพนม เขต 1 190043 : บ้านวังตามัว พัชรี  โคตราช ครู
87 สพป.นครพนม เขต 1 190064 : เมืองนครพนม พนิดา  แสนคำ ธุรการโรงเรียนเมืองนครนม
88 สพป.นครพนม เขต 1 190064 : เมืองนครพนม นายฉัตรชัย  ปทุมไกยะ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม
89 สพป.นครพนม เขต 1 190065 : บ้านหนองญาติ ปรเมษฐ์  แก่นบุตร พนักงานราชการ
90 สพป.นครพนม เขต 1 190065 : บ้านหนองญาติ ภัทรพล  บุญโชติ ครู
91 สพป.นครพนม เขต 1 190065 : บ้านหนองญาติ ทองสวรรค์  สีหา ครู
92 สพป.นครพนม เขต 1 190066 : บ้านดงโชค นางพรรณี  บัวสาย ครู
93 สพป.นครพนม เขต 1 190066 : บ้านดงโชค สุนันท์  ฉายศรีวรรณ ครู
94 สพป.นครพนม เขต 1 190066 : บ้านดงโชค สุภาพร  อินคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
95 สพป.นครพนม เขต 1 190067 : บ้านคำพอก อดุลย์  คำเพชรดี ครู
96 สพป.นครพนม เขต 1 190067 : บ้านคำพอก อาริสา  ภูมิเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 สพป.นครพนม เขต 1 190068 : บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ นางสาวชนิตา  กมลคุรุสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.นครพนม เขต 1 190068 : บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ นายอภิชัย  สุนทรส ครู
99 สพป.นครพนม เขต 1 190003 : บ้านสําราญ ยุทธนา  รัตโน ครู
100 สพป.นครพนม เขต 1 190007 : บ้านนาหัวบ่อ นายเจษฎา  กิ่งคาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.นครพนม เขต 1 190007 : บ้านนาหัวบ่อ นางสาวจิราพัชร  ใสส่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.นครพนม เขต 1 190271 : บ้านกุตาไก้ นายพิพัฒนวิทยา   สุนทราวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.นครพนม เขต 1 190271 : บ้านกุตาไก้ วีระกุล  สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.นครพนม เขต 1 190272 : บ้านวังโพธิ์ ขวัญตา  คำศรี ธุรการ
105 สพป.นครพนม เขต 1 190272 : บ้านวังโพธิ์ นางสาววราศิณีย์  วาดไธสง ครูผู้ช่วย
106 สพป.นครพนม เขต 1 190273 : บ้านดอนดู่ นางสุนันทา   อ่อนหวาน ธุรการ
107 สพป.นครพนม เขต 1 190274 : บ้านโพนทา สุริยา  สุขบุตร ครู
108 สพป.นครพนม เขต 1 190277 : บ้านนางาม นางสาวนานาพร  นวลตา ครู
109 สพป.นครพนม เขต 1 190277 : บ้านนางาม ศศินันท์  หมั่นนันท์ ครู
110 สพป.นครพนม เขต 1 190293 : บ้านนาดอกไม้ นายอังกูร  ถานัน ครู
111 สพป.นครพนม เขต 1 190303 : บ้านโคกสว่าง เทิดทูล  รักสุจริต ครู
112 สพป.นครพนม เขต 1 190306 : บ้านวังกะเบา ไชยา  หงษ์ชัย ครู
113 สพป.นครพนม เขต 1 190307 : บ้านนาสีนวล สุรภาส  วงศ์สาคร ครู
114 สพป.นครพนม เขต 1 190307 : บ้านนาสีนวล อุลัยพร  แก้วปี ธุรการ
115 สพป.นครพนม เขต 1 190310 : บ้านศรีธน นราธิป  โชคชยสุนทร ครู
116 สพป.นครพนม เขต 1 190312 : บ้านสว่างสำราญ นางนพรัตน์  พุดลา ครู
117 สพป.นครพนม เขต 1 190312 : บ้านสว่างสำราญ นางสาวอนงค์  ขันตี ธุรการ
118 สพป.นครพนม เขต 1 190313 : บ้านโคกสูง นางศุจีภรณ์  ดีละ ครู
119 สพป.นครพนม เขต 1 190314 : บ้านม่วง นภสร  โสมศรีแพง ครู
120 สพป.นครพนม เขต 1 190314 : บ้านม่วง หฤทัย  แพทย์ฤทธิ์ ครู
121 สพป.นครพนม เขต 1 190282 : บ้านนกเหาะ สดุดี  เพริดพราว ข้าราชการครู
122 สพป.นครพนม เขต 1 190279 : บ้านหนองบัวคำ นภาพร  ด้วงขาว ครู
123 สพป.นครพนม เขต 1 190279 : บ้านหนองบัวคำ สุริยา  นันชนะ ครู
124 สพป.นครพนม เขต 1 190278 : โพนสวางนางิ้ววิทยา นายศักดิ์ดา   อุปพงษ์ ครู
125 สพป.นครพนม เขต 1 190275 : บ้านนามะเขือ นัฐวุฒิ  บุตดี ธุรการ
126 สพป.นครพนม เขต 1 190276 : บ้านหนองแสง สกุลวรรณ  หัตถีจี ครู
127 สพป.นครพนม เขต 1 190294 : ปลาปากราษฎร์บำรุง ศุภชิต  แก้วสอนดี ครู
128 สพป.นครพนม เขต 1 190295 : บ้านนาขาม อภินันท์  อภินันท์ วิบรรณ์ ธุรการโรงเรียน
129 สพป.นครพนม เขต 1 190295 : บ้านนาขาม นายสรเพชร   เหมือยป่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 สพป.นครพนม เขต 1 190295 : บ้านนาขาม นายเสมียน  จองลีพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
131 สพป.นครพนม เขต 1 190296 : บ้านวังยาง นายสมชัย  คำเห็น ผู้บริหารสถานศึกษา
132 สพป.นครพนม เขต 1 190296 : บ้านวังยาง ปิยะนุช  นาติโน เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.นครพนม เขต 1 190297 : บ้านกอก นายวิเชียร  สูรย์ราช พนักงานธุรการ
134 สพป.นครพนม เขต 1 190297 : บ้านกอก นายประกร  โพธิราช ผู้บริหารสถานศึกษา
135 สพป.นครพนม เขต 1 190298 : บ้านหนองบัว นายสุรพงษ์  ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.นครพนม เขต 1 190298 : บ้านหนองบัว นางสาวอวัชฎา  ไชยสุระ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
137 สพป.นครพนม เขต 1 190299 : บ้านโคกกลาง นางสาวเนตรนิภา  วงค์ษาโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.นครพนม เขต 1 190299 : บ้านโคกกลาง นางสาวเนตรนิภา  วงค์ษาโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.นครพนม เขต 1 190300 : บ้านใหม่วังเซือม นายสิทธินันท์  บุญโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.นครพนม เขต 1 190300 : บ้านใหม่วังเซือม กมลศิริ  พ่อเสือ ธุรการโรงเรียน
141 สพป.นครพนม เขต 1 190300 : บ้านใหม่วังเซือม ดารุณี  แก้วระดี ครู
142 สพป.นครพนม เขต 1 190301 : บ้านปลาปากน้อย นายลิขิต  ศรีวรมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา
143 สพป.นครพนม เขต 1 190311 : บ้านวังสิม รัชนี  เนื้อทอง ธุรการโรงเรียน
144 สพป.นครพนม เขต 1 190286 : บ้านห้วยไหล่ ตุลาพร  จำปา ครูธุรการ
145 สพป.นครพนม เขต 1 190286 : บ้านห้วยไหล่ นายสุปัด  ถิตย์ผาด ครู
146 สพป.นครพนม เขต 1 190302 : บ้านถาวรนาอุดม ทรงพล  แกล้วกสิกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.นครพนม เขต 1 190302 : บ้านถาวรนาอุดม อรนุช  พลหาญ ครู
148 สพป.นครพนม เขต 1 190280 : บ้านมหาชัย ปณิตา  แก้วกาหลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
149 สพป.นครพนม เขต 1 190281 : บ้านทันสมัย บุญเลิศ  อุ่นชัย ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.นครพนม เขต 1 190283 : บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง นางวีรวรรณ  สุทธิสุวรรณ ครู
151 สพป.นครพนม เขต 1 190283 : บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง นางสาวอัจฉราพร  แสนสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
152 สพป.นครพนม เขต 1 190284 : บ้านวังม่วง นันธิยา  จันทะคูณ ครูธุรการ
153 สพป.นครพนม เขต 1 190285 : บ้านดอนกลาง จิตรานุช  พิมพิชัย ธุรการ
154 สพป.นครพนม เขต 1 190304 : บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี นายรัฐวิขญ์  พรประจักษ์จิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
155 สพป.นครพนม เขต 1 190304 : บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี บุญเหลือ  งามสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
156 สพป.นครพนม เขต 1 190308 : บ้านนาเชือก ประภาส  สารทอง ครู
157 สพป.นครพนม เขต 1 190287 : ชุมชนหนองฮีสามัคคี นายชัยณรงค์  แสงสุวรรณ ธุรการ
158 สพป.นครพนม เขต 1 190288 : บ้านนาสะเดา อำพล  พรมสำลี ธุรการโรงเรียน
159 สพป.นครพนม เขต 1 190288 : บ้านนาสะเดา อำพล  พรมสำลี ธุรการโรงเรียน
160 สพป.นครพนม เขต 1 190289 : บ้านโพนทัน นางศรีสุดา  โพธิสาขา ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.นครพนม เขต 1 190292 : บ้านจรุกเตย นายถวัลย์  จันทร์ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
162 สพป.นครพนม เขต 1 190290 : บ้านกุงโกน นางสาวขวัญธิดา  เคนนาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
163 สพป.นครพนม เขต 1 190291 : บ้านหนองกกคูณ นายสุรวุฒิ   แก้วมณีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
164 สพป.นครพนม เขต 1 190145 : บ้านสร้างแห่ สุมาลี  กล่อมวิญญา ครูชำนาญการพิเศษ
165 สพป.นครพนม เขต 1 190146 : บ้านกุดฉิม นายภาสกร  พลรัตน์ ครู
166 สพป.นครพนม เขต 1 190148 : บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สุลีรัตน์  อัตติยะ ครู
167 สพป.นครพนม เขต 1 190149 : ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ อมรรัตน์  ลาภสาร ครู โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
168 สพป.นครพนม เขต 1 190151 : บ้านหนองสะโน นายทัตเทพ  อินทนนท์ ธุรการ
169 สพป.นครพนม เขต 1 190152 : บ้านนาแกบึงเหล็ก ยุพาวัลย์  สาลีเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
170 สพป.นครพนม เขต 1 190153 : บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) นางเพ็ญศรี  ไชยยงค์ ครู
171 สพป.นครพนม เขต 1 190153 : บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) พัชรา  วงศ์สาขา ธุรการโรงเรียน
172 สพป.นครพนม เขต 1 190153 : บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) นางบุญนุ้ย  ทีดี ครู
173 สพป.นครพนม เขต 1 190115 : อนุบาลวัดพระธาตุพนม ตรีวุฒิ   คุณรักษ์ ครู
174 สพป.นครพนม เขต 1 190115 : อนุบาลวัดพระธาตุพนม สุทธินันท์  โชติรัตน์พงศ์ธร ครู
175 สพป.นครพนม เขต 1 190115 : อนุบาลวัดพระธาตุพนม ทับทิม  บุญเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
176 สพป.นครพนม เขต 1 190118 : บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) เอกมินทร์  ชินโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
177 สพป.นครพนม เขต 1 190118 : บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) อรพิน  วจนะศิริ ครู
178 สพป.นครพนม เขต 1 190116 : บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) นายสมุทร  รังสิมาธนวัฒน์ ครู
179 สพป.นครพนม เขต 1 190116 : บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) ฐานิยา  ปัสสาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.นครพนม เขต 1 190123 : บ้านดอนแดง นางสาวพัชรีภรณ์  ธนดี ครูอัตราจ้าง
181 สพป.นครพนม เขต 1 190123 : บ้านดอนแดง พรพิมล  หงษ์นารี ครูผู้สอน
182 สพป.นครพนม เขต 1 190154 : นาถ่อนวิทยานุกูล วีระศักดิ์  ศรีสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ
183 สพป.นครพนม เขต 1 190154 : นาถ่อนวิทยานุกูล ดวงนภา  หาญเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
184 สพป.นครพนม เขต 1 190155 : นาถ่อนท่าวิทยาคาร อติชาต  อินาลา ครูอัตราจ้าง
185 สพป.นครพนม เขต 1 190156 : บ้านดงยอ รินทร์ลภัส  สิริตรังธนากุล ครู
186 สพป.นครพนม เขต 1 190157 : บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร ยินดี  ผาทอง ครู โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
187 สพป.นครพนม เขต 1 190159 : บ้านดงป่ายูง รัตนา  พิมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
188 สพป.นครพนม เขต 1 190159 : บ้านดงป่ายูง วรณัน  สมศรี ครูโรงเรียนบ้านดงป่ายง
189 สพป.นครพนม เขต 1 190150 : บ้านหนองหญ้าม้า อัจฉรา  ศรีวร ครู
190 สพป.นครพนม เขต 1 190141 : บ้านขอนขว้าง คูณสมบัติ  นารินรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
191 สพป.นครพนม เขต 1 190141 : บ้านขอนขว้าง นายพนธกร  พ่อลา เจ้าหน้าที่ธุรการโณงเรียน
192 สพป.นครพนม เขต 1 190141 : บ้านขอนขว้าง อภิสิทธิ์   อรรคนิตย์ ครู
193 สพป.นครพนม เขต 1 190136 : บ้านขอนกองโพนทอง นายทักษิณ  ฝาระมี ครู
194 สพป.นครพนม เขต 1 190136 : บ้านขอนกองโพนทอง สุนิสา  สีกาลัง ธุรการ
195 สพป.นครพนม เขต 1 190137 : บ้านนาหนาด นางสาวโยชิตา   อกกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.นครพนม เขต 1 190138 : บ้านคำชะอี เบญจพร  อมูลราษฎร์ เจ้าหน้าธุรการ
197 สพป.นครพนม เขต 1 190132 : บ้านดอนข้าวหลาม โชคชัย  มหาโคตร ครู
198 สพป.นครพนม เขต 1 190125 : บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) จรัญ  สุขคณา เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.นครพนม เขต 1 190125 : บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) ปาวิณี   พลรักษา ครู
200 สพป.นครพนม เขต 1 190126 : บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ธนากร  คำแสน ครู
201 สพป.นครพนม เขต 1 190127 : บ้านนาคำ พีระวัฒน์  สุทธิจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.นครพนม เขต 1 190127 : บ้านนาคำ บุญเรือน  จักรชุม ครู
203 สพป.นครพนม เขต 1 190128 : บ้านคับพวง สุภาพร  อุ่นลุม ครู
204 สพป.นครพนม เขต 1 190128 : บ้านคับพวง ชัยเดช  นันตะภักดิ์ ครู
205 สพป.นครพนม เขต 1 190129 : บ้านทรายมูลคำผักแพว ถาวร  สุวรรณไตรย์ ครู
206 สพป.นครพนม เขต 1 190129 : บ้านทรายมูลคำผักแพว นางสาวสุมลตรา  พันโกฏิ ครูธุรการ
207 สพป.นครพนม เขต 1 190129 : บ้านทรายมูลคำผักแพว วิลาศ  โพธิชาเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
208 สพป.นครพนม เขต 1 190130 : บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สุรพล  กองพอด ครู
209 สพป.นครพนม เขต 1 190131 : บ้านแก่งโพธิ์ มะลิวรรณ์  สลางสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.นครพนม เขต 1 190134 : บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) รัตนาวดี   เทวี ธุรการ
211 สพป.นครพนม เขต 1 190135 : บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์ ครู
212 สพป.นครพนม เขต 1 190139 : บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา จิรนันท์  จันทร์หลอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.นครพนม เขต 1 190139 : บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา นางสาวพัชรินทร์  พิมพา ครู
214 สพป.นครพนม เขต 1 190119 : พระกลางวิทยาคาร นายจีระศักดิ์  ยิ่งแสวงดี ธุรการ
215 สพป.นครพนม เขต 1 190120 : มรุกขนคร พนิชย์  แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
216 สพป.นครพนม เขต 1 190120 : มรุกขนคร ณัฐธิดา  คำมุก ธุรการ
217 สพป.นครพนม เขต 1 190122 : บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) นางสาวตรีทิพย์  วิโย ผู้อำนวยการ
218 สพป.นครพนม เขต 1 190124 : บ้านหนองกุดแคน นายวิโรจน์  อรรคนิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.นครพนม เขต 1 190124 : บ้านหนองกุดแคน นายอภิวัฒน์  ไชโย เจ้าหน้าที่่ธุรการ
220 สพป.นครพนม เขต 1 190160 : บ้านโพนแพง กนกวรรณ จวงแดง  จวงแดง ธุรการ
221 สพป.นครพนม เขต 1 190161 : บ้านห้วยทราย ณัฐพล  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
222 สพป.นครพนม เขต 1 190161 : บ้านห้วยทราย จิราภรณ์  สุริยนต์ ครูอัตราจ้าง
223 สพป.นครพนม เขต 1 190162 : บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะ  อินทร์ติยะ ครู ชำนาญการพิเศษ
224 สพป.นครพนม เขต 1 190144 : บ้านแสนพันหมันหย่อน ศุภฉัตร  รามางกูร ธุรการโรงเรียน
225 สพป.นครพนม เขต 1 190140 : อุ่มเหม้าวิทยาคาร ไพรัตน์  คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.นครพนม เขต 1 190142 : บ้านดอนสวรรค์ นางสาวพรรณี  ตะวังทัน ธุรการ
227 สพป.นครพนม เขต 1 190142 : บ้านดอนสวรรค์ นางนวลละออง  เนตรคุณ ครู
228 สพป.นครพนม เขต 1 190143 : บ้านโสกแมว นายอลงกรณ์  บำรุงสวัสดิ์ ครูธุรการ
229 สพป.นครพนม เขต 1 190143 : บ้านโสกแมว วิชัย  อินทนาม ครู
230 สพป.นครพนม เขต 1 190143 : บ้านโสกแมว นางสาวยุวดี  สุขเสน ครู
231 สพป.นครพนม เขต 1 190133 : บ้านชาติพัฒนาสันติสุข สุชาติ  แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.นครพนม เขต 1 190133 : บ้านชาติพัฒนาสันติสุข สุจิรา  สุทธิสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.นครพนม เขต 1 190331 : บ้านโคกหินแฮ่ ลำใจ  บัวชุม ครู
234 สพป.นครพนม เขต 1 190332 : บ้านหนองแซง นายสุรสิทธิ์  อินทร์ติยะ ครู
235 สพป.นครพนม เขต 1 190332 : บ้านหนองแซง นายคำมี  เขียวโป ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.นครพนม เขต 1 190333 : บ้านนาโดนใหม่ อภัสรา  หงสามนุษย์ ครูผู้ช่วย
237 สพป.นครพนม เขต 1 190334 : บ้านนาบัว เจนภพ  แก่นจันทร์ ธุรการโรงเรียน
238 สพป.นครพนม เขต 1 190335 : บ้านนาม่วง นิภารัตน์  บัวชุม ครูชำนาญการพิเศษ
239 สพป.นครพนม เขต 1 190335 : บ้านนาม่วง ณาตยา  ศรีสุธรรม ธุรการ
240 สพป.นครพนม เขต 1 190336 : บ้านหนองกุง วิวัฒน์  บุญพา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
241 สพป.นครพนม เขต 1 190345 : บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) นายวัชรพล  แพนสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
242 สพป.นครพนม เขต 1 190348 : บ้านสร้างเม็ก นางพวงผกา  ไตรราช ครูชำนาญการพิเศษ
243 สพป.นครพนม เขต 1 190351 : ลาดสว่างวิทยา สุวีระศักดิ์  พ่อเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว
244 สพป.นครพนม เขต 1 190349 : บ้านดอนขาว นายเดชมงคล  บัวย้อย เจ้าหน้าธุรการ
245 สพป.นครพนม เขต 1 190349 : บ้านดอนขาว นายบรรพต  บุญญานุภาพ ครู
246 สพป.นครพนม เขต 1 190350 : บ้านนาขาม นางพิชญ์สินี  แสนคำ ครู
247 สพป.นครพนม เขต 1 190350 : บ้านนาขาม ศักดิ์มงคล  ผิวขำ ธุรการโรงเรียน
248 สพป.นครพนม เขต 1 190346 : บ้านเหิบ วิพร  มาตย์นอก ครู
249 สพป.นครพนม เขต 1 190346 : บ้านเหิบ เรวัตร  หูมวงศ์ ธุรการโรงเรียน
250 สพป.นครพนม เขต 1 190344 : บ้านนายอ นางอัมพร  อรรคสังข์ ครู
251 สพป.นครพนม เขต 1 190337 : นางามวิทยาคาร นางจิรนันท์  แสงกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.นครพนม เขต 1 190337 : นางามวิทยาคาร นางพรเพ็ญ  สารทอง ครู
253 สพป.นครพนม เขต 1 190337 : นางามวิทยาคาร นางพรเพ็ญ  สารทอง ครู
254 สพป.นครพนม เขต 1 190337 : นางามวิทยาคาร นางสาวฉวีวรรณ  คำหาญ ครู
255 สพป.นครพนม เขต 1 190338 : บ้านสร้างแป้น นางสาวมยุริญ  บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
256 สพป.นครพนม เขต 1 190339 : บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางสาวนิภารัตน์  ผาสุข ครูผู้ช่วย
257 สพป.นครพนม เขต 1 190339 : บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา มานิดา  คำจันทร์ ครู
258 สพป.นครพนม เขต 1 190341 : บ้านนายอน้อย นายมนตรี  บัวสาย ครู
259 สพป.นครพนม เขต 1 190342 : บ้านโนนสวรรค์ จันทร์เพ็ญ  พันธุมี ครูผู้ช่วย
260 สพป.นครพนม เขต 1 190342 : บ้านโนนสวรรค์ นายธนพัชร์  วณิชพงษ์ศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
261 สพป.นครพนม เขต 1 190342 : บ้านโนนสวรรค์ นางสาวณัฐชยา  ทีมอย พนักงานราชการ
262 สพป.นครพนม เขต 1 190330 : บ้านเหล่าสำราญ อรอนงค์  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
263 สพป.นครพนม เขต 1 190330 : บ้านเหล่าสำราญ อรอนงค์  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.นครพนม เขต 1 190330 : บ้านเหล่าสำราญ มนัสวี  ผูกมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
265 สพป.นครพนม เขต 1 190327 : บ้านดงบาก นัฐลดา  บ้งชมโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.นครพนม เขต 1 190323 : โพนทองวิทยาคาร นายทวิช  ทำมาน ครูชำนาญการพิเศษ
267 สพป.นครพนม เขต 1 190323 : โพนทองวิทยาคาร ชนระชัย  ยะไวย์ ครู
268 สพป.นครพนม เขต 1 190323 : โพนทองวิทยาคาร ศิริการย์  สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
269 สพป.นครพนม เขต 1 190324 : บ้านดงมะเอก นางเพ็ญนภา  ธงยศ ครู
270 สพป.นครพนม เขต 1 190340 : บ้านคำผาสุก นางปนัดดา  เตโช ครูชำนาญการพิเศษ
271 สพป.นครพนม เขต 1 190315 : เรณูวิทยาคาร นางกุลธิดา  ลุมวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
272 สพป.นครพนม เขต 1 190316 : บ้านโนนสังข์ จุฑารัตน์  แสงศุกร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
273 สพป.นครพนม เขต 1 190316 : บ้านโนนสังข์ นายวีระชัย   อิ่นแก้ว ครู
274 สพป.นครพนม เขต 1 190318 : บ้านโพนสาวเอ้ นางศุภลักษณ์   ยอดมงคล ครู
275 สพป.นครพนม เขต 1 190317 : บ้านนาบั่ว นายเด่นชัย   สารทอง ครู
276 สพป.นครพนม เขต 1 190317 : บ้านนาบั่ว นายธนะเมศฐ์   ชุติภัทร์บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
277 สพป.นครพนม เขต 1 190317 : บ้านนาบั่ว นางสาวรัตนา   ราชสิน ธุรการ
278 สพป.นครพนม เขต 1 190319 : บ้านโคกกลาง นางจิรัชญา  ลุมวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
279 สพป.นครพนม เขต 1 190319 : บ้านโคกกลาง ทรงวุฒิ  อินทร์ติยะ ึครู
280 สพป.นครพนม เขต 1 190319 : บ้านโคกกลาง ไทยธนุ  คณานันท์ ธรุการ
281 สพป.นครพนม เขต 1 190321 : บ้านนาโดนเก่า ณัฐิยา  ตะมิน เจ้าหน้าท่ธุรการ
282 สพป.นครพนม เขต 1 190321 : บ้านนาโดนเก่า นางอาภรณ์  ตะมิน ครู
283 สพป.นครพนม เขต 1 190322 : บ้านทุ่งสว่าง ชนิดาภา  โกพลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
284 สพป.นครพนม เขต 1 190322 : บ้านทุ่งสว่าง นายวัชรพงษ์   อักขระ ครู
285 สพป.นครพนม เขต 1 190325 : ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น มานิตย์  ครโสภา ครู
286 สพป.นครพนม เขต 1 190329 : บ้านหัวขัวใต้ มิตรไทย  พรหมอารักษ์ ครู
287 สพป.นครพนม เขต 1 190329 : บ้านหัวขัวใต้ มลทินี   แก้วมณีชัย ธุรการโรงเรียน
288 สพป.นครพนม เขต 1 190326 : บ้านนาดี ชัยมุนินทร์  หงษาคำ ธุรการโรงเรียน
289 สพป.นครพนม เขต 1 190210 : บ้านดอนโทน นางสาวจารุวรรณ  นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
290 สพป.นครพนม เขต 1 190210 : บ้านดอนโทน นายวีรพันธ์  ซุยพิมพ์ ผู้อำนวยการ
291 สพป.นครพนม เขต 1 190211 : ศรีโพนทองวิทยา วีระชัย  บุพศิริ ครู
292 สพป.นครพนม เขต 1 190212 : ดอนเหลืองทองวิทยา รุ่งณภา  เชื้อกุลา ครู
293 สพป.นครพนม เขต 1 190213 : บ้านจำปา กฤตติกา  พิมทอง เจ้าหน้าที่ธุการ
294 สพป.นครพนม เขต 1 190213 : บ้านจำปา นางเมธินี  ขำวิทยโชติพันธุ์ ครู
295 สพป.นครพนม เขต 1 190214 : ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ญาธิดา  เสตถา ครู
296 สพป.นครพนม เขต 1 190214 : ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) นายประสิทธิ์ชัย  ตองตาสี ครู
297 สพป.นครพนม เขต 1 190215 : นาผือบอนราษฎร์นุกูล เบญจวรรณ  พองผลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
298 สพป.นครพนม เขต 1 190216 : บ้านกลางมูลอ้น ทิฆัมพร  ทิฆัมพร นามเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
299 สพป.นครพนม เขต 1 190163 : อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ จุฑาพัชร  วงศ์ตาผา ครู
300 สพป.นครพนม เขต 1 190164 : บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) สุดารัตน์  คำพิมพ์ ครูธุรการ
301 สพป.นครพนม เขต 1 190164 : บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) นายศิริพัฒน์  ธงยศ ครูชำนาญการพิเศษ
302 สพป.นครพนม เขต 1 190165 : ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล กิตติพงษ์  วงศ์ตาผา ครู
303 สพป.นครพนม เขต 1 190166 : บ้านนาป่งคอง ณัฐวุฒิ  เชื้อดวงผูย ครู
304 สพป.นครพนม เขต 1 190187 : บ้านนาคู่ ชนศักดิ์  ธนโม้ ครู
305 สพป.นครพนม เขต 1 190189 : บ้านแขนนาง นางสาวทิพย์สุดา  วงค์ศรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
306 สพป.นครพนม เขต 1 190189 : บ้านแขนนาง เข็มชาติ  วงศ์ศรีชา ครู
307 สพป.นครพนม เขต 1 190189 : บ้านแขนนาง นายเข็มชาติ  วงศ์ศรีชา ครูโรงเรียนบ้านแขนนาง
308 สพป.นครพนม เขต 1 190190 : บ้านน้ำบ่อ นางสาวหทัยทิพย์  ลาดบาศรี ธุรการโรงเรียน
309 สพป.นครพนม เขต 1 190198 : บ้านนาเลียง นายวีระชน  โสมชิน ครู
310 สพป.นครพนม เขต 1 190199 : บ้านหนองคอง เยาวมาลย์  กำริสุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
311 สพป.นครพนม เขต 1 190200 : บ้านนามนดงติ้ววิทยา ชูศักดิ์  โกพล ครูชำนาญการพิเศษ
312 สพป.นครพนม เขต 1 190201 : นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี เชิดศักดิ์  ศรีราช ครู
313 สพป.นครพนม เขต 1 190167 : บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) นางนิชฌ์นิดา  จันทะสิน ครู
314 สพป.นครพนม เขต 1 190167 : บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) นายไมตรี  เชื้อกุลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
315 สพป.นครพนม เขต 1 190167 : บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) ณัฐมน  บุดดีหงษ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
316 สพป.นครพนม เขต 1 190168 : บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี นางวาสนา  สุสินนะ ครูชำนาญการพิเศษ
317 สพป.นครพนม เขต 1 190169 : บ้านโพธิ์ศรี เพ็ญวรรณ  มีระหงษ์ ครู
318 สพป.นครพนม เขต 1 190170 : บ้านนาโสก นางสาวนิตยา  เชื้อดวงผูย ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
319 สพป.นครพนม เขต 1 190170 : บ้านนาโสก อรนิศวร์  เผือดผุด ครู
320 สพป.นครพนม เขต 1 190171 : บ้านนาทุ่งมั่ง ืนรินทร์  อินภูวา ครูช่วยสอน
321 สพป.นครพนม เขต 1 190171 : บ้านนาทุ่งมั่ง นางสาวสารภี  รุจิราพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
322 สพป.นครพนม เขต 1 190197 : บ้านหนองยอโพนแพง นางสาวนิ่มอนงค์  ศรีชาหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง
323 สพป.นครพนม เขต 1 190197 : บ้านหนองยอโพนแพง นางวนิดา  คำชมภู ครู
324 สพป.นครพนม เขต 1 190188 : บ้านหนองหอยคำอ้อม สัญญาลักษ์  ไกยฝ่าย ธุรการโรงเรียน
325 สพป.นครพนม เขต 1 190193 : บ่อดอกซ้อนท่าวัด นายฤทัย  วิโย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
326 สพป.นครพนม เขต 1 190194 : บ้านพระซองเหนือ ธีระวุฒิ  วงค์ตาผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
327 สพป.นครพนม เขต 1 190194 : บ้านพระซองเหนือ ดวงใจ  ปรัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
328 สพป.นครพนม เขต 1 190195 : นาเหนือทุ่งทองวิทยา นิชาภา  แก้วประจำ ธุรการ
329 สพป.นครพนม เขต 1 190195 : นาเหนือทุ่งทองวิทยา นางอรุณี   อรุณพิพัฒนพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
330 สพป.นครพนม เขต 1 190196 : บ้านดงอินำ นางสาวสุพัตรา  บัวทองจันทร์ ครู
331 สพป.นครพนม เขต 1 190192 : พระซองวิทยาคาร นางสาวทัศนา  ครโสภา ธุรการ
332 สพป.นครพนม เขต 1 190192 : พระซองวิทยาคาร จิรวัฒน์  ภูผาใจ ครู
333 สพป.นครพนม เขต 1 190180 : ธารน้ำใจ สรรณะรงษ์  กัลยาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
334 สพป.นครพนม เขต 1 190172 : ชุมชนบ้านพิมาน สัญชัย  เชื้อกุลา ครูธุรการ
335 สพป.นครพนม เขต 1 190172 : ชุมชนบ้านพิมาน อภิสิทธิ์   อุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
336 สพป.นครพนม เขต 1 190173 : บ้านพิมานท่า รัชนีย์  แก้วมะ ครู
337 สพป.นครพนม เขต 1 190173 : บ้านพิมานท่า สายนิสา  ตันสมรส ธุรการโรงเรียน
338 สพป.นครพนม เขต 1 190173 : บ้านพิมานท่า พูลศักดิ์  พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
339 สพป.นครพนม เขต 1 190177 : บ้านดงน้อยพัฒนา กลิ่นเกสร  นวล ครูชำนาญการพิเศษ
340 สพป.นครพนม เขต 1 190177 : บ้านดงน้อยพัฒนา จันทร์เพ็ญ  ลีคำพอก ูธุรการ
341 สพป.นครพนม เขต 1 190178 : บ้านจอมมณี มณีวรรณ  สกุลโพน ครูชำนาญการพิเศษ
342 สพป.นครพนม เขต 1 190179 : บ้านปากบัง เอกพงศ์  พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
343 สพป.นครพนม เขต 1 190179 : บ้านปากบัง สีสุดา  ตันสมรส ธุรการ
344 สพป.นครพนม เขต 1 190181 : ชุมชนบ้านพุ่มแก นางสาวขณิดา  พ่อสียา ธุรการโรงเรียน
345 สพป.นครพนม เขต 1 190181 : ชุมชนบ้านพุ่มแก สุดารัตน์  พ่อธานี ธุระการโรงเรียน
346 สพป.นครพนม เขต 1 190181 : ชุมชนบ้านพุ่มแก พรรณเทวา  พรหมโคตร ครู
347 สพป.นครพนม เขต 1 190182 : บ้านหนองหอยใหญ่ นายพงศ์ศักดิ์  แสนสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
348 สพป.นครพนม เขต 1 190183 : บ้านนางเลิศ นางสาวสุธิดา  ไชยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
349 สพป.นครพนม เขต 1 190183 : บ้านนางเลิศ โสภา  เชื้อกุลา ครู
350 สพป.นครพนม เขต 1 190183 : บ้านนางเลิศ ทวีวรรณ  ทวีวรรณ เคนนาดี พนักงานราชการ
351 สพป.นครพนม เขต 1 190186 : บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช” นายสุขธนัท  อินณะระ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกุงฮินดูสมาช
352 สพป.นครพนม เขต 1 190186 : บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช” นายศิริพงษ์   ทักษิณวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
353 สพป.นครพนม เขต 1 190186 : บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช” นางฐานิตา  นางลอย ผู้อำนวยการ
354 สพป.นครพนม เขต 1 190186 : บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช” นางจิราวรรณ   สำรวมใจ ครู
355 สพป.นครพนม เขต 1 190184 : บ้านตับเต่าโนนจันทร์ นายณัฐวุฒิ   คุณพูล ครูผู้ช่วย
356 สพป.นครพนม เขต 1 190184 : บ้านตับเต่าโนนจันทร์ สกุนา  แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
357 สพป.นครพนม เขต 1 190184 : บ้านตับเต่าโนนจันทร์ ขิม  สุวอ ธุรการ
358 สพป.นครพนม เขต 1 190185 : บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ ประภัสสร  พ่ออามาตย์ ธุรการ
359 สพป.นครพนม เขต 1 190185 : บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ ทิพย์ธิดา  สีกาลัง ครู
360 สพป.นครพนม เขต 1 190176 : บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 นางสาวปริศนา  ฤทธิธาดา ธุรการโรงเรียน
361 สพป.นครพนม เขต 1 190174 : บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง ภาวดี  แสนสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
362 สพป.นครพนม เขต 1 190174 : บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง นายบุญธง  บาดตาสาว ครู
363 สพป.นครพนม เขต 1 190175 : บ้านเหล่าทุ่ง ศิริรัตน์  สาลีทิพย์ ครู
364 สพป.นครพนม เขต 1 190175 : บ้านเหล่าทุ่ง สันทนา  วงศ์เเสงน้อย ครู
365 สพป.นครพนม เขต 1 190209 : บ้านดงดู่งาม นายถนอง  พลราชม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงดู่งาม
366 สพป.นครพนม เขต 1 190206 : บ้านหนองบ่อ พรรณิภา  จันทรสาร ครู
367 สพป.นครพนม เขต 1 190206 : บ้านหนองบ่อ สหมิตร  นามเกตุ ครู
368 สพป.นครพนม เขต 1 190207 : บ้านดินดำหมากเฟือง นางสาวพิมล  บุดดา ครูผู้ช่วย
369 สพป.นครพนม เขต 1 190207 : บ้านดินดำหมากเฟือง นางปิยะวรรณ  คำมุลคร ครู
370 สพป.นครพนม เขต 1 190208 : บ้านนากุงยางคำ บัญชา   ศิลาลัย ครู
371 สพป.นครพนม เขต 1 190205 : บ้านหนองห้าง อดิศักดิ์  วงศ์แก้ว ธุรการโรงเรียน
372 สพป.นครพนม เขต 1 190205 : บ้านหนองห้าง เพชรโมลี  ใจดี ครู
373 สพป.นครพนม เขต 1 190203 : บ้านคำเม็ก นางอินทิรา   ธารารมย์ ครู
374 สพป.นครพนม เขต 1 190203 : บ้านคำเม็ก วรรณี  นางสาววรรณี ชัยทอง ธุรการโรงเรียน
375 สพป.นครพนม เขต 1 190204 : บ้านหนองกุง บรรพต  พรหมพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
376 สพป.นครพนม เขต 1 190204 : บ้านหนองกุง พิเชษฐ์  ใจเที่ยง ผู้อำนวยการ
377 สพป.นครพนม เขต 1 190202 : หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สมคิด  ไชยต้นเทือก ครู
378 สพป.นครพนม เขต 1 190447 : หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี พูลชิด  จางจันทร์ ครู
379 สพป.นครพนม เขต 1 190448 : บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 ณรงค์เดช  ฉิมแสง ครู
380 สพป.นครพนม เขต 1 190449 : บ้านโนนหอม ศรีชัย  ผาแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
381 สพป.นครพนม เขต 1 190452 : บ้านยอดชาดวิทยา สุนันทา  เนตรทัศน์ ธุรการ
382 สพป.นครพนม เขต 1 190452 : บ้านยอดชาดวิทยา น้อย  คำมุลคร ครู
383 สพป.นครพนม เขต 1 190453 : บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง เทพวิมล  โคตรตาแสง ครู
384 สพป.นครพนม เขต 1 190454 : บ้านหนองบึง วรกมล  เชียงไขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
385 สพป.นครพนม เขต 1 190454 : บ้านหนองบึง กายนต์  แสนสุริวงค์ ครู
386 สพป.นครพนม เขต 1 190454 : บ้านหนองบึง ปวีณา บุญชาญ  ปวีณา บุญชาญ ครูอัตราจ้าง
387 สพป.นครพนม เขต 1 190455 : บ้านหนองแคน อารี  ศรีนา ครู
388 สพป.นครพนม เขต 1 190455 : บ้านหนองแคน ศีลวัตร  ยาทองไชย ครู
389 สพป.นครพนม เขต 1 190442 : บ้านวังยาง รพีพรรณ  วินบาเพชร ครูผู้ช่วย
390 สพป.นครพนม เขต 1 190443 : บ้านนาขามส้มป่อย กฤตวิทย์  เชื้อสาทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
391 สพป.นครพนม เขต 1 190443 : บ้านนาขามส้มป่อย เยาวนาท  อาจสาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
392 สพป.นครพนม เขต 1 190444 : บ้านหนองนางด่อน นายพิศตกาญจน์  ผางคนรัก ครูชำนาญการ
393 สพป.นครพนม เขต 1 190445 : บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สุภาพร  ปากหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
394 สพป.นครพนม เขต 1 190445 : บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ พนิดา  คำปัน ครู
395 สพป.นครพนม เขต 1 190446 : บ้านสามแยกหัวภูธร นายสำรอง  จันทร์ชนะ ครูช่วยสอน
396 สพป.นครพนม เขต 1 190446 : บ้านสามแยกหัวภูธร อาภากร  จันทร์ชนะ ธุรการโรงเรียน
397 สพป.นครพนม เขต 1 190450 : บ้านหนองโพธิ์วังโน สุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ ครู
398 สพป.นครพนม เขต 1 190451 : บ้านโพนสวางหนองแหน นายพิทยา  ศิริสานต์ ครู