รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครพนม เขต 2 190086 : ชุมชนบ้านไชยบุรี วิภารัตน์  งอกวงษ์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.นครพนม เขต 2 190087 : บ้านตาลปากน้ำ นางสาวเบญจา  ไวยพาลี ครู
3 สพป.นครพนม เขต 2 190089 : บ้านนาหนองบก นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย ครู
4 สพป.นครพนม เขต 2 190090 : บ้านวังโพธิ์ บุษรา  ดวงปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.นครพนม เขต 2 190091 : บ้านหาดกวน นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์ ครู
6 สพป.นครพนม เขต 2 190092 : บ้านแก้วปัดโป่ง สุธีรชัย  นาชัยฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
7 สพป.นครพนม เขต 2 190094 : บ้านดอนดู่ นายสนัทนันท์  เดชขันธ์ ครู
8 สพป.นครพนม เขต 2 190094 : บ้านดอนดู่ ชิตณรงค์  ไอยวัน ครูอัตราจ้าง
9 สพป.นครพนม เขต 2 190071 : ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว นางบุญรินทร์  ตรีศรี ครู
10 สพป.นครพนม เขต 2 190072 : บ้านท่าจำปา นางธารินี  เกษมสิน ครู
11 สพป.นครพนม เขต 2 190073 : บ้านห้วยพระ นางสาวชไมพร  เบ้าลี ธุรการ
12 สพป.นครพนม เขต 2 190073 : บ้านห้วยพระ ธนวัฒน์  สามารถ ครูผู้ช่วย
13 สพป.นครพนม เขต 2 190074 : บ้านดอนแดง สุทธิชัย  ผ่านสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 สพป.นครพนม เขต 2 190075 : บ้านคำเตย นายเจียง  ช่วยสุมาน ครู
15 สพป.นครพนม เขต 2 190076 : บ้านดอนติ้ว พรนิภา  พันธ์ุคุ้มเก่า ครูธุรการ
16 สพป.นครพนม เขต 2 190078 : บ้านท่าแต้ปุ่งแก สุนารี  นุชสุ่ม ครูผู้ช่วย
17 สพป.นครพนม เขต 2 190079 : บ้านท่าอุเทน วัชราภรณ์  ปัฏนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน
18 สพป.นครพนม เขต 2 190070 : บ้านน้อยนาเหนือ เสาวลักษณ์  กำภูศิริ ครู
19 สพป.นครพนม เขต 2 190070 : บ้านน้อยนาเหนือ เพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์ ครู
20 สพป.นครพนม เขต 2 190069 : อุเทนวิทยาคาร การัณย์  คำแปง ครู
21 สพป.นครพนม เขต 2 190081 : บ้านนาผักปอด สมประสงค์  เนาวรัคน์ พนักงานราชการ
22 สพป.นครพนม เขต 2 190082 : บ้านโพน นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน ครู
23 สพป.นครพนม เขต 2 190083 : บ้านธาตุ ไพศาล  นครังสุ ครู
24 สพป.นครพนม เขต 2 190084 : บ้านน้อยทวย วารุณี  บัวชา ครู
25 สพป.นครพนม เขต 2 190080 : บ้านตาล นางปราณี  จันทะขิน ครู
26 สพป.นครพนม เขต 2 190095 : บ้านพนอม ชาลินี  ครรทักษ์ ครู
27 สพป.นครพนม เขต 2 190095 : บ้านพนอม อภิรดี  กุจนา ครูผู้ช่วย
28 สพป.นครพนม เขต 2 190096 : บ้านดง สุพรรณี  เผ่าพงษ์ ครู
29 สพป.นครพนม เขต 2 190097 : บ้านหนองสาหร่าย ลลิตา คงภูธร  ลลิตา คงภูธร ธุรการ
30 สพป.นครพนม เขต 2 190099 : บ้านเหล่าหนาด นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์ ครู
31 สพป.นครพนม เขต 2 190093 : บ้านเหล่าศรีโหนโห่ นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์ ครู
32 สพป.นครพนม เขต 2 190100 : บ้านพะทาย ภักสร  ภูมิศาสตร์ ครูผู้ช่วย
33 สพป.นครพนม เขต 2 190103 : บ้านนาข่าท่า นายวชิรวิทย์  พรมไพสน ครูผู้ช่วย
34 สพป.นครพนม เขต 2 190103 : บ้านนาข่าท่า รัตติพงษ์  ต้นน้อย ครูผู้ช่วย
35 สพป.นครพนม เขต 2 190104 : บ้านโคกสว่าง นางจันเพชร   ดายังหยุด ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.นครพนม เขต 2 190114 : บ้านบุ่ง นางสาวอนงค์นาฎ  เรืองประจักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.นครพนม เขต 2 190112 : บ้านโพนแดง นางสุชญา  จันทะขิน ครู
38 สพป.นครพนม เขต 2 190113 : ไตรราษฎร์วิทยาคาร นายเฉลิมศักดิ์  นายเฉลิมศักดิ์ ป้องหลักคำ ธุรการ
39 สพป.นครพนม เขต 2 190113 : ไตรราษฎร์วิทยาคาร นายณัฐพงค์  ภูชุม ครู
40 สพป.นครพนม เขต 2 190113 : ไตรราษฎร์วิทยาคาร นายเฉลิมศักดิ์  ป้องหลักคำ ธุรการ
41 สพป.นครพนม เขต 2 190109 : บ้านรามราช นายนเรศ  ประเสริฐสังข์ ธุรการ
42 สพป.นครพนม เขต 2 190109 : บ้านรามราช นายนิกร  อาษาวัง ครูโรงเรียนบ้านรามราช
43 สพป.นครพนม เขต 2 190110 : บ้านแพงสะพัง นายบุรินทร์  ภะวะ ครู
44 สพป.นครพนม เขต 2 190111 : บ้านโพนก่อ นางอัจฉรา  คำชุม ครู คศ.1
45 สพป.นครพนม เขต 2 190108 : บ้านม่วงนาสีดา ชุมพล  ไชยสุระ ธุรการ
46 สพป.นครพนม เขต 2 190105 : บ้านเวินพระบาท sangthong  singkhane ธุรการ
47 สพป.นครพนม เขต 2 190106 : บ้านเชียงยืน จินตนา  แดงประสาท ครู
48 สพป.นครพนม เขต 2 190106 : บ้านเชียงยืน ทรงเดช  ตะโพธิ์ พนักงานราชการ
49 สพป.นครพนม เขต 2 190107 : บ้านปากทวย บัณฑิต  มูลโคตร ครู
50 สพป.นครพนม เขต 2 190101 : บ้านหนองเทา อภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา
51 สพป.นครพนม เขต 2 190101 : บ้านหนองเทา ปิยะ  พรหมอารักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา
52 สพป.นครพนม เขต 2 190102 : บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย อดุลไทย  บัวชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
53 สพป.นครพนม เขต 2 190256 : บ้านนาเข นางอรุณี  ภูดีทิพย์ ครู
54 สพป.นครพนม เขต 2 190256 : บ้านนาเข นายภูวไนย  สุนา ครู
55 สพป.นครพนม เขต 2 190261 : บ้านโคกสายทอง บรรณฑรวรรณ  ป้องกัน ครู
56 สพป.นครพนม เขต 2 190249 : บ้านนางัว รัสรินทร์  อุดมกัน ครู
57 สพป.นครพนม เขต 2 190250 : บ้านพืชผล นางสาวศุภรัตน์   พลสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
58 สพป.นครพนม เขต 2 190244 : บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ นิรมล  ผาสุขเลิศ ครู
59 สพป.นครพนม เขต 2 190244 : บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ ฐิติญา  สมเทพ ธุรการ
60 สพป.นครพนม เขต 2 190246 : บ้านดอนบาก พัฒนพงศ์  ลมชิด ครู
61 สพป.นครพนม เขต 2 190241 : อนุบาลบ้านแพง นายประพงษ์  เวียงวัฒนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
62 สพป.นครพนม เขต 2 190243 : บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี นางชลนิภัทร์  ทันอินทรอาจ ครูผู้ช่วย
63 สพป.นครพนม เขต 2 190254 : บ้านหัวหาด ธีระพร  นิลสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.นครพนม เขต 2 190248 : ชุมชนไผ่ล้อม ชูพงษ์  อุดมมา ครู
65 สพป.นครพนม เขต 2 190251 : บ้านนาโพธิ์ นางกนกกาญจน์   ศรีสำราญ ครู
66 สพป.นครพนม เขต 2 190252 : บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ก้องภพ  เลิศอุปเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
67 สพป.นครพนม เขต 2 190252 : บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา วัชระ  ศรีรักษา ธุรการ
68 สพป.นครพนม เขต 2 190255 : บ้านโพนทอง กิตติพงษ์  อัคศรี จนท.ธุรการโรงเรียน
69 สพป.นครพนม เขต 2 190255 : บ้านโพนทอง สุภัตรา  ผลละออ ครู
70 สพป.นครพนม เขต 2 190255 : บ้านโพนทอง นายสุชาติ  เสนาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.นครพนม เขต 2 190260 : บ้านนาดีหัวภู ชัชวาลย์  สิทธิพรหม ครู
72 สพป.นครพนม เขต 2 190263 : บ้านโคกยาว นางสาววัลยา  แก้วคนตรง ครู
73 สพป.นครพนม เขต 2 190247 : บ้านม่วงชี นายประสิทธิ์  โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.นครพนม เขต 2 190247 : บ้านม่วงชี สมนึก  ชายเจริญ ธุรการ
75 สพป.นครพนม เขต 2 190257 : บ้านดอนสะฝาง อภิสิทธิ์  ดีโคตร ครู
76 สพป.นครพนม เขต 2 190258 : บ้านโคกพะธาย นายณิกร   กรีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.นครพนม เขต 2 190259 : บ้านป่าหว้าน นรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา ครู
78 สพป.นครพนม เขต 2 190264 : บ้านหนองแวง นางสาวจันทร์จิรา  เครือสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
79 สพป.นครพนม เขต 2 190265 : ชุมชนนาพระชัย ศุภกานต์  แก้วกัณหา ธุรการ
80 สพป.นครพนม เขต 2 190266 : บ้านนาข่าคำพอก รอบคอบ  ติธรรม ครู
81 สพป.นครพนม เขต 2 190267 : บ้านไชยศรี วีระ  ไชยคำ ครู
82 สพป.นครพนม เขต 2 190267 : บ้านไชยศรี อาทิตย์  อื้อสกุล จนท.ธุรการโรงเรียน
83 สพป.นครพนม เขต 2 190268 : บ้านคำนกกก นางสาววันทนา  เพลียมา ครู
84 สพป.นครพนม เขต 2 190268 : บ้านคำนกกก นางสาววันทนา   เพลียมา ครู
85 สพป.นครพนม เขต 2 190269 : บ้านดอนกลาง นายศราวุฒิ  ผิวขำ ครูผู้ช่วย
86 สพป.นครพนม เขต 2 190262 : บ้านนากระแต้ นางวิภาดา  ยศทอง ผู้อำนวยการโีงเรียน
87 สพป.นครพนม เขต 2 190376 : บ้านดงหนองบัว นายละไม  แก้วมุงคุณ ครู คศ.3
88 สพป.นครพนม เขต 2 190378 : บ้านดอนสมอ บรรจง  วันทา ครู
89 สพป.นครพนม เขต 2 190379 : บ้านดอนมะจ่าง นายอภิเชษฐ์  พิมพาเลีย ธุรการ
90 สพป.นครพนม เขต 2 190380 : บ้านดอนแดง นิรันดร์  แก้วฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
91 สพป.นครพนม เขต 2 190366 : บ้านนาเพียง นางรุ่งนภา  แก้วดวงดี ครู
92 สพป.นครพนม เขต 2 190381 : บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) พุฒิพงษ์  เลไพจืตร ครู
93 สพป.นครพนม เขต 2 190388 : บ้านนาคํา นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์ ครู
94 สพป.นครพนม เขต 2 190389 : บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า ครู
95 สพป.นครพนม เขต 2 190390 : บ้านคําสว่าง จุฑามาศ  ยอดสะอึ ครู
96 สพป.นครพนม เขต 2 190391 : บ้านอุ่มไผ่ ปนิดา  เวกสูงเนิน ครู
97 สพป.นครพนม เขต 2 190392 : บ้านภูกระแต มะนัตย์  เณรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.นครพนม เขต 2 190393 : บ้านโพนงาม นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์ ครู
99 สพป.นครพนม เขต 2 190394 : บ้านเหล่า สุรพัศ  เสโนฤทธิ์ ครู
100 สพป.นครพนม เขต 2 190396 : บ้านอีอูด โสวัต  มัยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.นครพนม เขต 2 190387 : บ้านนาเดื่อ อุษา  สุธรรม ธุรการ
102 สพป.นครพนม เขต 2 190387 : บ้านนาเดื่อ นายแดง   สุธรรม ครู
103 สพป.นครพนม เขต 2 190395 : บ้านนาชุมใหม่นิรมิต เนดี้  สมรฤทธิ์ ครู
104 สพป.นครพนม เขต 2 190385 : บ้านจอมศรี นางวิไลลักษณ์  มัยวงศ์ ครู
105 สพป.นครพนม เขต 2 190385 : บ้านจอมศรี นางวัชรี  แจ้งไชย ครู
106 สพป.นครพนม เขต 2 190386 : บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา นายบุญชู   ใจใส ครู
107 สพป.นครพนม เขต 2 190377 : บ้านข่า มินตรา  คำใบ ครูธุรการโรงเรียน
108 สพป.นครพนม เขต 2 190375 : บ้านขามเปี้ย ภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์ ครูผู้ช่วย
109 สพป.นครพนม เขต 2 190355 : ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา จตุพล   จั่นกัน ครู
110 สพป.นครพนม เขต 2 190356 : ชุมชนเอื้องก่อนาดี วุฒิคุณ  ฮาบพนม ครู
111 สพป.นครพนม เขต 2 190357 : บ้านหนองผือ นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์ ครู
112 สพป.นครพนม เขต 2 190358 : บ้านเซียงเซา นันทิญา  คะปัญญา ครู
113 สพป.นครพนม เขต 2 190382 : บ้านดงขวาง ว่าที่ พ.ต.ทินกร   วงศ์พัฒน์ ครู
114 สพป.นครพนม เขต 2 190383 : บ้านนาจาน นายอารี  ศรีลาศักดิ์ ครู
115 สพป.นครพนม เขต 2 190359 : ประชาสนธิ์นุสรณ์ นางสาวนิรมล   ชาสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.นครพนม เขต 2 190359 : ประชาสนธิ์นุสรณ์ แสงเดือน  วะยะลุน ครู
117 สพป.นครพนม เขต 2 190352 : บ้านนาโพธิ์ ปรานอม  ดาเชิงเขา ครู
118 สพป.นครพนม เขต 2 190353 : บ้านโพนสว่าง นายยุทธพันธ์  ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.นครพนม เขต 2 190354 : บ้านโพนขาว นายประกอบ  รัตน์รองใต้ ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.นครพนม เขต 2 190384 : บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) นายปรีดา  ภูดีทิพย์ ครู
121 สพป.นครพนม เขต 2 190371 : บ้านยางงอย สิริพร  ว่องไว ครู
122 สพป.นครพนม เขต 2 190372 : บ้านหนองบาท้าว ศักดิ์สิทธิ์  ศรีจงนงค์ ครูธุรการ
123 สพป.นครพนม เขต 2 190373 : บ้านปฏิรูป ถนิม  ฮาบพนม ครู
124 สพป.นครพนม เขต 2 190365 : บ้านแค พัชรินทร์  สิงหาคำ ธุรการ
125 สพป.นครพนม เขต 2 190360 : บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) ธนพงษ์  คำเกษ ครู
126 สพป.นครพนม เขต 2 190361 : บ้านศรีเวินชัย นางสาวศิรินภา  วรรณวงศ์ ธุรการ
127 สพป.นครพนม เขต 2 190362 : ชุมชนบ้านสามผง pirunya  pilamat ครูธุรการ
128 สพป.นครพนม เขต 2 190363 : บ้านนาหนองหวาย จริยธรรม  เกษมสินธุ์ ครู
129 สพป.นครพนม เขต 2 190364 : บ้านดงน้อย เกษร  คนหาญ ครูผู้ช่วย
130 สพป.นครพนม เขต 2 190367 : บ้านคําไฮ นางสาวพิชญาภา  สาริศรี ครูผู้ช่วย
131 สพป.นครพนม เขต 2 190367 : บ้านคําไฮ นางชวัลพัชร์  ทองลาภ ครู
132 สพป.นครพนม เขต 2 190368 : บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) อริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ ครูผู้ช่วย
133 สพป.นครพนม เขต 2 190369 : บ้านเสียวสงคราม สานิตย์   นิลทร ครู
134 สพป.นครพนม เขต 2 190370 : บ้านอ้วน คำเตือน  เดชบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.นครพนม เขต 2 190238 : ราษฎร์สามัคคี นายพีระพงษ์   นามไพร ครูผู้ช่วย
136 สพป.นครพนม เขต 2 190238 : ราษฎร์สามัคคี ดิเรก  ลิภา ครู
137 สพป.นครพนม เขต 2 190235 : บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สุภาวดี  ชินโคตร ครู
138 สพป.นครพนม เขต 2 190235 : บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว คณิต  ศรีมุงคุล ครู
139 สพป.นครพนม เขต 2 190234 : ชุมชนประสานมิตร สมจิตร  บุรีขันธ์ ครู
140 สพป.นครพนม เขต 2 190223 : บ้านนากะทืมโนนสะอาด นางสาวธัญพัฒน์   โกษาแสง ครู
141 สพป.นครพนม เขต 2 190217 : ชุมชนนางัว ปฏิมาพร  นาโควงศ์ ครู
142 สพป.นครพนม เขต 2 190218 : บ้านนาคอย กรรณิกา  ปารีพันธ์ ธุรการ
143 สพป.นครพนม เขต 2 190218 : บ้านนาคอย นางสุดที่รัก  อุ่มอาษา ครู
144 สพป.นครพนม เขต 2 190219 : บ้านอูนนา นางนิตยา  ไชยวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
145 สพป.นครพนม เขต 2 190220 : บ้านโนนกุง นางสาวผกามาศ  อุปรี ครูอัตราจ้าง
146 สพป.นครพนม เขต 2 190220 : บ้านโนนกุง นายดาบชัย  อุปรี ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.นครพนม เขต 2 190221 : บ้านสามัคคี ฉันทนา  ไชยต้นเทือก ครู
148 สพป.นครพนม เขต 2 190221 : บ้านสามัคคี นายประเภท  วะชุม ครู
149 สพป.นครพนม เขต 2 190222 : บ้านกุดน้ำใส ฝนทิพย์  ไฮวัง ครู
150 สพป.นครพนม เขต 2 190222 : บ้านกุดน้ำใส นายทองมา  ไฮวัง ครู
151 สพป.นครพนม เขต 2 190233 : บ้านนาหว้า อรวรรนี   ไชยปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.นครพนม เขต 2 190233 : บ้านนาหว้า นายยงยุทธ  อินอุเทน ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.นครพนม เขต 2 190236 : บ้านตาลราษฎร์อุทิศ นายประกอบกิจ   โพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน
154 สพป.นครพนม เขต 2 190237 : บ้านนาพระโนนห้วยแคน ทรัพย์ศิริ  โคตรพรหม ครู
155 สพป.นครพนม เขต 2 190237 : บ้านนาพระโนนห้วยแคน กิตติยา  โกษาแสง ธุรการ
156 สพป.นครพนม เขต 2 190239 : บ้านอูนยางคำ นางวาริษา  วะชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.นครพนม เขต 2 190239 : บ้านอูนยางคำ นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์ ครู คศ. 2
158 สพป.นครพนม เขต 2 190240 : บ้านหนองบัว นางสาวยุภาดี  ประกิ่ง ธุรการ
159 สพป.นครพนม เขต 2 190224 : บ้านดอนแดง นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี ครูชำนาญการพิเศษ
160 สพป.นครพนม เขต 2 190225 : บ้านเสียววิทยา จารุวรรณ  ศรีสร้อย ครู
161 สพป.นครพนม เขต 2 190226 : บ้านดอนพะธาย นายพันศักดิ์  เคนไชยวงศ์ ธุรการโรงเรียน
162 สพป.นครพนม เขต 2 190227 : บ้านโคกสะอาด เหรียญทอง  กาฬหว้า ครู
163 สพป.นครพนม เขต 2 190228 : บ้านเหล่าพัฒนา นางสาวพนิดา  วงศ์ล่าม ครู
164 สพป.นครพนม เขต 2 190228 : บ้านเหล่าพัฒนา นางสาวปริชาติ  ปากสีมน ครูธุรการ
165 สพป.นครพนม เขต 2 190229 : บ้านหนองดุด พิพัฒน์พงษ์   สารคำ ครู
166 สพป.นครพนม เขต 2 190229 : บ้านหนองดุด นายปิยะ  เจียมไพเราะ ครู
167 สพป.นครพนม เขต 2 190230 : บ้านดอนศาลา นางภาวนา  แง่มสุราช ครู
168 สพป.นครพนม เขต 2 190231 : บ้านนาน้อย สมเกียรติ  สาไชย ครู
169 สพป.นครพนม เขต 2 190232 : บ้านดอนปอหนองโอง นางสาวแววตา  เดชขันธ์ ครู
170 สพป.นครพนม เขต 2 190409 : บ้านนาขมิ้น ขวัญชัย  บุระมุข ครู
171 สพป.นครพนม เขต 2 190409 : บ้านนาขมิ้น บดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม ครู
172 สพป.นครพนม เขต 2 190410 : บ้านดงวิทยาคาร ขนิษฐา  เปาวะนา ครู
173 สพป.นครพนม เขต 2 190410 : บ้านดงวิทยาคาร วนิดา  แสงสุข ครู
174 สพป.นครพนม เขต 2 190412 : บ้านขามเตี้ยใหญ่ นายประสิทธิ์  ขุณิกากอน ผุ้อำนวยการ
175 สพป.นครพนม เขต 2 190413 : บ้านขามเตี้ยน้อย สาธิยา  อาจวิชัย ครูผู้ช่วย
176 สพป.นครพนม เขต 2 190415 : บ้านดอนยางทุ่งน้อย พนม  ก้องเวหา ครูผู้ช่วย
177 สพป.นครพนม เขต 2 190416 : บ้านอ้อวังหมากเห็บ ธิดาภรณ์  ฮาดทักวงค์ ครูธุรการโรงเรียน
178 สพป.นครพนม เขต 2 190418 : บ้านนาใน นายภุชงค์  บุพศิริ ธุรการโรงเรียน
179 สพป.นครพนม เขต 2 190419 : บ้านนาผักหมนาหมากแงว อติวิชย์  ศรีจันทร์ ครู
180 สพป.นครพนม เขต 2 190407 : บ้านนาล้อมกุดตะกล้า ชัยชนะ  เขียวโป ครู
181 สพป.นครพนม เขต 2 190404 : บ้านนาหัวบ่อ นางสาวจินตนา  จ่าเห็ม ครู
182 สพป.นครพนม เขต 2 190405 : บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก นายวัยชัย   ไพราชสูง ครู
183 สพป.นครพนม เขต 2 190405 : บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก กมล  พิทักษ์เทพสมบัติ ครู คศ.3
184 สพป.นครพนม เขต 2 190406 : บ้านโพนตูมหนองแสง นางสาวนวลฉวี  คุณปัญญา ครู
185 สพป.นครพนม เขต 2 190420 : บ้านค้อ จิราภา  วรรณจักร ครู
186 สพป.นครพนม เขต 2 190421 : บ้านขว้างคลีชูชาติ ชัชฎาพร  เรืองศรี ครู
187 สพป.นครพนม เขต 2 190422 : บ้านหนองท่ม ชัยยันต์  อินอุเทน ครูผู้ช่วย
188 สพป.นครพนม เขต 2 190423 : บ้านงิ้วสร้างแก้ว จิราทิพย์  แก้วไพศาล ครูผู้ช่วย
189 สพป.นครพนม เขต 2 190424 : บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นางศิริพร  แก้วไพศาล ครู
190 สพป.นครพนม เขต 2 190424 : บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นายศิริ  บุญกิจ ครู
191 สพป.นครพนม เขต 2 190425 : บ้านนาคำ นายเชิดชัย  โกษาแสง ครู
192 สพป.นครพนม เขต 2 190426 : บ้านนาเต่า นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์ ครู
193 สพป.นครพนม เขต 2 190403 : บ้านต้าย ภัทรจารีย์  มณีรัตน์ ครู คศ.๑
194 สพป.นครพนม เขต 2 190401 : บ้านโพนจาน อรนุช  ดวงดูสัน ครู
195 สพป.นครพนม เขต 2 190402 : บ้านบงคํา นางสาวบังอร  วงศ์สกล ครู
196 สพป.นครพนม เขต 2 190408 : บ้านโพนบก สนธยา  มันทะ ครู
197 สพป.นครพนม เขต 2 190411 : บ้านโพนเพ็ก พวันตี  กันตะมา ครู
198 สพป.นครพนม เขต 2 190414 : บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม คำผล  แก้วสีสม ครู
199 สพป.นครพนม เขต 2 190397 : บ้านโพนสวรรค์ บุณฑริกา  ลองจำนงค์ ครู
200 สพป.นครพนม เขต 2 190398 : บ้านเสาเล้า นายบุญถม  พิมโกทา ครู
201 สพป.นครพนม เขต 2 190399 : บ้านหนองนางเลิง นางสาวอรทัย  ขวาไชยวี ครูชำนาญการพิเศษ
202 สพป.นครพนม เขต 2 190400 : บ้านท่าเรือ นางศศิกานต์  ภูติโส ครู
203 สพป.นครพนม เขต 2 190417 : บ้านหนองหญ้าปล้อง สายใจ  สุวรรณมาโจ ครูธุรการ
204 สพป.นครพนม เขต 2 190417 : บ้านหนองหญ้าปล้อง กรองทอง  อาจวิชัย ครู
205 สพป.นครพนม เขต 2 190439 : บ้านหมูม้น นายสิทธิชัย  อ่อนสุด ครู
206 สพป.นครพนม เขต 2 190439 : บ้านหมูม้น โสภิดา  พ่อชมภู ครู
207 สพป.นครพนม เขต 2 190440 : บ้านโคกศรี ก้าน  จ้งจันศรี ครู
208 สพป.นครพนม เขต 2 190434 : บ้านคำแม่นาง นางสาวสิรินดา  นันตะบุตร ครูโรงเรียนบ้านคำแม่นาง
209 สพป.นครพนม เขต 2 190438 : บ้านดอนเตย นายยุทธนา  บุญชาญ ครู
210 สพป.นครพนม เขต 2 190431 : บ้านท่าพันโฮง นางรุ้งนภา  พลสุวรรณ์ ครู
211 สพป.นครพนม เขต 2 190432 : บ้านเหล่าส้มป่อย นายธนู  นาโควงค์ ครู
212 สพป.นครพนม เขต 2 190427 : บ้านนาทม สำเร็จ   ติภู ครู
213 สพป.นครพนม เขต 2 190427 : บ้านนาทม อภินันด์  ทองกันทม ครู
214 สพป.นครพนม เขต 2 190428 : บ้านดอนแดงดอนดู่ นายสุระศักดิ์  สุดยะดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
215 สพป.นครพนม เขต 2 190429 : บ้านพันห่าวดอนดู่ แก้วตา  ศรีสะอาด ครู
216 สพป.นครพนม เขต 2 190430 : บ้านนาโดโพธิ์ศรี นางสาวพรทิวา  ถาบุตร ครูผู้ช่วย
217 สพป.นครพนม เขต 2 190433 : บ้านหนองซน ณรงค์เดช  ศรีมามาศ ครู
218 สพป.นครพนม เขต 2 190437 : บ้านชัยมงคล อารดา  สะอาด ครู
219 สพป.นครพนม เขต 2 190435 : บ้านนานอ เวิน  ริทัศน์โส ครู
220 สพป.นครพนม เขต 2 190435 : บ้านนานอ นางสาวนวรัตน์  คาภัยวงศ์ ครูธุรการ
221 สพป.นครพนม เขต 2 190436 : บ้านนาดีวิทยา นายธนวัฒน์  นาระวิน ครู
222 สพป.นครพนม เขต 2 190436 : บ้านนาดีวิทยา ปฏิภาณ   กวดวงศ์ษา ครู
223 สพป.นครพนม เขต 2 190436 : บ้านนาดีวิทยา ธนาชาติ  จันปุ่ม ครูโรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
224 สพป.นครพนม เขต 2 190441 : เพียงหลวง 10 นายหลักชัย  วงษ์หมอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา