รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.มุกดาหาร 730247 : มุกดาหาร จรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์ ครู
2 สพม.มุกดาหาร 730247 : มุกดาหาร สังเวียน  แผนสุพัด ครู
3 สพม.มุกดาหาร 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม ครู
4 สพม.มุกดาหาร 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร เบญจมาศ  จันปุ่ม ครู
5 สพม.มุกดาหาร 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร วนาสัน  บันหาร พนักงานราชการ
6 สพม.มุกดาหาร 730250 : นวมินทราชูทิศ อีสาน เศรษฐพงษ์  อุ่นทานนท์ ครู
7 สพม.มุกดาหาร 730250 : นวมินทราชูทิศ อีสาน สำรวย  คำมุงคุณ ครู
8 สพม.มุกดาหาร 730251 : คำป่าหลายสรรพวิทย์ นายธีระพงษ์  อาจวิชัย ครู
9 สพม.มุกดาหาร 730252 : ดงเย็นวิทยาคม กิติยา  ราชบุรี ครู
10 สพม.มุกดาหาร 730253 : นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ฐิติภัสร์  ธีร์ธนนวรา ครู
11 สพม.มุกดาหาร 730253 : นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ชิติพงษ์  ซาเสน ครู
12 สพม.มุกดาหาร 730254 : มุกดาวิทยานุกูล สราวุธ  มาห้างหว้า ครู
13 สพม.มุกดาหาร 730254 : มุกดาวิทยานุกูล นายวิชาญ  วาปี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
14 สพม.มุกดาหาร 730255 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธนดล  ปุ่นกอ ครู
15 สพม.มุกดาหาร 730256 : ดงมอนวิทยาคม นายสมศักดิ์  นะกุลรัมย์ ครู
16 สพม.มุกดาหาร 730257 : เมืองมุกวิทยาคม วิรวุฒิ  แสนโสม ครู
17 สพม.มุกดาหาร 730257 : เมืองมุกวิทยาคม ภนุวัฒน์  สุดาชม ครู
18 สพม.มุกดาหาร 730259 : คำสร้อยพิทยาสรรค์ วุฒิศาสตร์  แสนโคตร ครู
19 สพม.มุกดาหาร 730261 : ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นางจุฑารัตน์  จงกนกพล ครูผู้ช่วย
20 สพม.มุกดาหาร 730262 : แวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรณิการ์  พันพั่ว ครู
21 สพม.มุกดาหาร 730263 : โชคชัยวิทยา นันทกา   สุวรรณไตรย์ ครู
22 สพม.มุกดาหาร 730264 : ดอนตาลวิทยา จุฑามาส  ทวีบุตร ครู
23 สพม.มุกดาหาร 730265 : โพธิ์ไทรวิทยา ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู ครู
24 สพม.มุกดาหาร 730266 : ผาเทิบวิทยา นางสาวธิดาพร  บับพาน ครู
25 สพม.มุกดาหาร 730267 : ดงหลวงวิทยา ปานใจ   สุขเสมอ ครู
26 สพม.มุกดาหาร 730268 : กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายขงเขต  ท้าวสบาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
27 สพม.มุกดาหาร 730270 : คำบกวิทยาคาร นางแจ่มนภา  พึ่งทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
28 สพม.มุกดาหาร 730271 : ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ จินตนา  น้อยทรง ครู
29 สพม.มุกดาหาร 730271 : ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สุพิชา  คิดค้า ครู
30 สพม.มุกดาหาร 730272 : คำชะอีพิทยาคม นายวัชรพล   ห้วยทราย ครู
31 สพม.มุกดาหาร 730273 : เหล่าประชาอุทิศ นายเทพสุริยา  ศรีสุภา ครูผู้ช่วย
32 สพม.มุกดาหาร 730273 : เหล่าประชาอุทิศ นัฐภูมิ  อุดมพร ครู
33 สพม.มุกดาหาร 730275 : หนองสูงสามัคคีวิทยา ธนู   วรรณเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพม.มุกดาหาร 730276 : พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ศรศิลป์  หอมสุดใจ ครู
35 สพม.มุกดาหาร 730277 : หนองแวงวิทยาคม เมธวีธ์  กุมารสิทธิ์ ครู