รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มุกดาหาร 730062 : บ้านกุดแข้ อภินันท์  ก้อนใจจิตร ครู
2 สพป.มุกดาหาร 730063 : บ้านกุดแข้ใต้ ภุชงค์  อินไชยา ครู
3 สพป.มุกดาหาร 730063 : บ้านกุดแข้ใต้ นายสงขลา  ผายพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.มุกดาหาร 730065 : บ้านดงยางนันทวัน วนิดา  สุพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.มุกดาหาร 730008 : บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 อริสรา  มาตคม ครูผู้ช่วย
6 สพป.มุกดาหาร 730009 : แก้งโนนคำประชาสรรค์ นางสาวกนกวรรณ  ไชยเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.มุกดาหาร 730010 : บ้านคำป่าหลาย นเรศ  เนตรวงศ์ ครู
8 สพป.มุกดาหาร 730011 : บ้านนาคำน้อย2 มณีวรรณ  ภูบุตรตะ ครู
9 สพป.มุกดาหาร 730012 : บ้านนาตะแบง1 Lapin  Somboon ครูชำนาญการ
10 สพป.มุกดาหาร 730012 : บ้านนาตะแบง1 พัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์ ครู
11 สพป.มุกดาหาร 730013 : บ้านนาสองห้อง นายณัฐพล   จันทะมัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.มุกดาหาร 730013 : บ้านนาสองห้อง sopol  jaimun ครู
13 สพป.มุกดาหาร 730013 : บ้านนาสองห้อง นายเกียรติชัย  วงค์จันทร์ ครูธุรการ
14 สพป.มุกดาหาร 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ ชัยยา  วงศาภิวัฒน์ ครู
15 สพป.มุกดาหาร 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ ทินกร  จันทรโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.มุกดาหาร 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ นิพนธ์  ลายทอง ครู
17 สพป.มุกดาหาร 730015 : คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา นางจีรวัฒน์  ภาคภูมิ ครู
18 สพป.มุกดาหาร 730015 : คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา นายรณชัย  ปัญญาพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.มุกดาหาร 730015 : คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ชลธิญา  ผุยคำสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.มุกดาหาร 730016 : บ้านคำเขือง กิจจา  พิมพานนท์ ครูชำนาญการ
21 สพป.มุกดาหาร 730016 : บ้านคำเขือง ธิดารัตน์  รัตนตรัยวงศ์ ครู
22 สพป.มุกดาหาร 730017 : บ้านคำเม็ก สายใจ  อินผิว ครู
23 สพป.มุกดาหาร 730018 : บ้านโค้งสำราญ บุญยก  สุวรรณพันธ์ ครู
24 สพป.มุกดาหาร 730019 : บ้านดงมัน สุดใจ  มูลสาร ครู
25 สพป.มุกดาหาร 730019 : บ้านดงมัน วิชัย  พรมเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.มุกดาหาร 730020 : โนนสะอาดราษฎร์บำรุง ไมตรี  ผิวอ่อน พนักงานราชการ
27 สพป.มุกดาหาร 730020 : โนนสะอาดราษฎร์บำรุง กิ่งกาญจน์  ธนพุทธิวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.มุกดาหาร 730020 : โนนสะอาดราษฎร์บำรุง นางรัชนี   มานิตย์ ครู
29 สพป.มุกดาหาร 730021 : บ้านพรานอ้น คำคาร  ศรีวิชา ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.มุกดาหาร 730021 : บ้านพรานอ้น นายเฉลิมพล  วันจรัญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.มุกดาหาร 730022 : บ้านเหล่าคราม punpen  chaedgota ครู
32 สพป.มุกดาหาร 730022 : บ้านเหล่าคราม สุริวัน  วงษ์ชา ครู
33 สพป.มุกดาหาร 730077 : บ้านเหมืองบ่า ภิมรรัตน์  บัวพันธ์ ครู
34 สพป.มุกดาหาร 730077 : บ้านเหมืองบ่า วชิราภรณ์   ปรีประสาท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.มุกดาหาร 730055 : บ้านนาดี2 วีรเดช  กุลวงศ์ ธุรการโรงเรียน
36 สพป.มุกดาหาร 730055 : บ้านนาดี2 suthon  moontreesree ครู
37 สพป.มุกดาหาร 730058 : บ้านสงเปือยเหนือ นางปรีญา  แสนสุข ครู
38 สพป.มุกดาหาร 730058 : บ้านสงเปือยเหนือ นางสาวเนตรนภา  สิงขรณ์ ครูผู้ช่วย
39 สพป.มุกดาหาร 730059 : ห้วยยางจอมมณี จำรอน  สุวรรณทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.มุกดาหาร 730061 : บ้านไร่ พัฒน์ธนเดช  ภาคภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
41 สพป.มุกดาหาร 730051 : บ้านดงมอน พิณทิพา  จันรอง ครู
42 สพป.มุกดาหาร 730051 : บ้านดงมอน ณัชพร   ภาคภูมิ ธุรการโรงเรียน
43 สพป.มุกดาหาร 730051 : บ้านดงมอน นายอำนวย  แฝงสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.มุกดาหาร 730029 : บ้านดงเย็น นางสาวพัชรี   คนยืน ครูธุรการ
45 สพป.มุกดาหาร 730029 : บ้านดงเย็น นายสมหวัง  ดีดวงพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.มุกดาหาร 730029 : บ้านดงเย็น นายชวนชัย  ท้าวบุตร ครูชำนาญการ
47 สพป.มุกดาหาร 730030 : บ้านคำบง2 สุภาพร  กุลสิงห์ ครู
48 สพป.มุกดาหาร 730031 : บ้านโคกขามเลียน นางสาวปาริชาติ  ทองเหลือง ครู
49 สพป.มุกดาหาร 730031 : บ้านโคกขามเลียน แหลมทอง  แสนสุข ครู
50 สพป.มุกดาหาร 730031 : บ้านโคกขามเลียน นายมะลุตร์  สมยา ครู
51 สพป.มุกดาหาร 730032 : นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง เสาวคนธ์   ฉัตรวิไล ครู
52 สพป.มุกดาหาร 730033 : บ้านป่งโพน ยศพนธ์  บัวชน ครู
53 สพป.มุกดาหาร 730034 : บ้านโพนสวาง กิตติยา  โคตรพุ้ย ครูผู้ช่วย
54 สพป.มุกดาหาร 730034 : บ้านโพนสวาง กิตติภพ  ภูมิกาศปักชัยกุล ครู
55 สพป.มุกดาหาร 730035 : บ้านสามขัว นิติพงษ์  ไชยขันธ์ ครู
56 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน นายโอนัด  เพชราเวช ผู้อำนวยการ
57 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน kannika  khamsiew พนักงานราชการ
58 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน วราภรณ์  พันดวง ครู
59 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน นิภาพร  พรมเทศ ธุรการ
60 สพป.มุกดาหาร 730005 : บ้านบุ่งอุทัย ศิริพร  ธิพรพันธ์ ธุรการโรงเรียน
61 สพป.มุกดาหาร 730005 : บ้านบุ่งอุทัย เมธาวิร  ชาวนา ครู
62 สพป.มุกดาหาร 730007 : บ้านส้มป่อย ดารากร  โพธิ์ไทรย์ ครู
63 สพป.มุกดาหาร 730007 : บ้านส้มป่อย จันทร์เพ็ญ  ศรีคำ ครู
64 สพป.มุกดาหาร 730002 : บ้านท่าไค้ ธนชัย  ใจตรง ครูธุรการโรงเรียน
65 สพป.มุกดาหาร 730002 : บ้านท่าไค้ ทักสิทธิ์  พิกุลศรี ธุรการ
66 สพป.มุกดาหาร 730004 : บ้านโนนศรี ชลลัดดา  ทองสีมา ธุรการโรงเรียน
67 สพป.มุกดาหาร 730004 : บ้านโนนศรี ทวีทรัพย์  โชติภัคพิพัฒน์ ครู
68 สพป.มุกดาหาร 730037 : บ้านป่งเปือย วีรนุช   นาโสก ครู
69 สพป.มุกดาหาร 730037 : บ้านป่งเปือย นัฏธิณีย์  นาโสก เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.มุกดาหาร 730038 : บ้านนาโด่ นาฏศิลป์  ดรหมั่น ครู
71 สพป.มุกดาหาร 730038 : บ้านนาโด่ เหมือน  เบญมาตย์ ครู
72 สพป.มุกดาหาร 730039 : แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สรินธร   นาโสก ธุรการ
73 สพป.มุกดาหาร 730039 : แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สุเทพ  สุวรรณไตรย์ ครู
74 สพป.มุกดาหาร 730040 : ชุมชนนาโสก ทวีศักดิ์  ศรีทอง ครู
75 สพป.มุกดาหาร 730040 : ชุมชนนาโสก ฝนทิพย์  นาโสก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.มุกดาหาร 730041 : บ้านหนองน้ำเต้า นางสลับ  อุบลสาร ครู
77 สพป.มุกดาหาร 730041 : บ้านหนองน้ำเต้า นิรุจน์  เพียรจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 สพป.มุกดาหาร 730042 : บ้านนาหัวภู สุภิชา  กั้ววิจารย์ ครู
79 สพป.มุกดาหาร 730042 : บ้านนาหัวภู ประยงค์  นาโสก ครู ชำนาญการ
80 สพป.มุกดาหาร 730246 : บ้านเหล่าป่าเป้ด ภัทรานิษฐ์  เกียรตินราวงศ์ ครูธุรการ
81 สพป.มุกดาหาร 730246 : บ้านเหล่าป่าเป้ด สุสกิต  วังคะฮาต ครู
82 สพป.มุกดาหาร 730044 : บ้านคำผักหนอกสงเปือย นายอดุลย์  ลมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.มุกดาหาร 730046 : บ้านดอนม่วย นายไชยา  จันทรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
84 สพป.มุกดาหาร 730046 : บ้านดอนม่วย นางศิรินาถ  มโนใจ ครู
85 สพป.มุกดาหาร 730049 : บ้านหนองแอก เพ็ญศิริ  พรหมกิ่งแก้ว ครู
86 สพป.มุกดาหาร 730047 : ชุมชนบางทรายใหญ่ ลักขณาพร  ลักขณาพร เติมวงศ์ ธุรการ
87 สพป.มุกดาหาร 730048 : บ้านหนองหอยป่าหวาย นงค์ลักษณ์  โสมดา ครู
88 สพป.มุกดาหาร 730025 : บ้านป่าหวาย สุทธิศักดิ์  เพชราเวช ครู
89 สพป.มุกดาหาร 730025 : บ้านป่าหวาย ณัชชาภัทร  ไวว่อง ธุรการโรงเรียน
90 สพป.มุกดาหาร 730025 : บ้านป่าหวาย เอื้อมกาญจน์  จันทพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.มุกดาหาร 730026 : บ้านพังคอง จักรพงค์  อุระ ครู
92 สพป.มุกดาหาร 730026 : บ้านพังคอง ศุทธินี  จันรอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.มุกดาหาร 730027 : บ้านสงเปือย นางหอมจันทร์  บุญรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.มุกดาหาร 730027 : บ้านสงเปือย นางสาวกัลยาณี   ทาคำห่อ ครูผู้ช่วย
95 สพป.มุกดาหาร 730027 : บ้านสงเปือย สำเร็จ  สุพร ครู
96 สพป.มุกดาหาร 730028 : บ้านหนองบัว บุญเยื้อน  ศรีสุภา ครู
97 สพป.มุกดาหาร 730023 : บ้านหนองแวง ประวัติ  สวัสดิ์วงศ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.มุกดาหาร 730023 : บ้านหนองแวง บัณฑิต  บุรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.มุกดาหาร 730024 : บ้านโคก1 ชัยยุทธ  แสนโสม ครู
100 สพป.มุกดาหาร 730052 : บ้านคำผึ้ง นราวิชญ์  คนเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.มุกดาหาร 730052 : บ้านคำผึ้ง วิพารัต  ตรีศรี ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.มุกดาหาร 730052 : บ้านคำผึ้ง นายเนย  ภูมิลา ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.มุกดาหาร 730053 : บ้านจอมมณีใต้ เมตตา  จันปุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.มุกดาหาร 730053 : บ้านจอมมณีใต้ กิตติชัย  ไขขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.มุกดาหาร 730053 : บ้านจอมมณีใต้ สุกัญญา  สุพร ธุรการโรงเรียน
106 สพป.มุกดาหาร 730054 : บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) อาทิตย์  ทองรอบ ผู้บริหาร
107 สพป.มุกดาหาร 730054 : บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) ลักคณา  ทิสานนท์ ครู
108 สพป.มุกดาหาร 730056 : บ้านโนนตูม เจษฎา  พิลายนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.มุกดาหาร 730057 : บ้านผึ่งแดด ศศิวิไล  เสียงใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.มุกดาหาร 730057 : บ้านผึ่งแดด สุนันทา  รัตนวงค์ ธุรการโรงเรียน
111 สพป.มุกดาหาร 730060 : บ้านหนองไผ่ ชุลีพร  สุพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
112 สพป.มุกดาหาร 730060 : บ้านหนองไผ่ paiwan  suporn ครู
113 สพป.มุกดาหาร 730066 : บ้านนาถ่อน นายสุบรร  สุนทรส ครู
114 สพป.มุกดาหาร 730066 : บ้านนาถ่อน จิณัฐตา  จริยกุลโชค เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.มุกดาหาร 730067 : บ้านนาโสกน้อย พัชรียา  อุตส่าห์ พนักงานธุรการโรงเรียน
116 สพป.มุกดาหาร 730068 : ชุมชนโพนทราย รุจิรดา  คำลือชัย ครู
117 สพป.มุกดาหาร 730068 : ชุมชนโพนทราย ศศิธร  แน่นอุดร ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.มุกดาหาร 730069 : บ้านม่วงหัก อรพรรณ  คนซื่อ ครู
119 สพป.มุกดาหาร 730070 : บ้านหนองหญ้าไซย์ ทัศวรรณ  สนิมค้ำ ธุรการโรงเรียน
120 สพป.มุกดาหาร 730050 : คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา อุราวรรณ  ห้วยทราย ครู
121 สพป.มุกดาหาร 730045 : คำฮีเบญจวิทย์ นายกฤติพงศ์   โภคาพานิช ครูผู้ช่วย
122 สพป.มุกดาหาร 730064 : บ้านแก่นเต่า wipawadee  panghom พนักงานราชการ
123 สพป.มุกดาหาร 730071 : คำสายทองวิทยา นางฐิตินันท์  ทองเจริญบัวงาม ครู
124 สพป.มุกดาหาร 730072 : บ้านกุดโง้ง อรอุมา  ลุมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.มุกดาหาร 730072 : บ้านกุดโง้ง ไพรินทร์  สุพรรณโมก ครู
126 สพป.มุกดาหาร 730073 : บ้านดานคำ พงษ์ชัย  วรชิน ครู
127 สพป.มุกดาหาร 730073 : บ้านดานคำ นางพรสวรรค์  สอนสุภาพ ครู
128 สพป.มุกดาหาร 730074 : นาคำน้อยวิทยา ฤทธิ์กล้า  ขุนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.มุกดาหาร 730075 : เมืองใหม่ อัมพร  ถิตย์ฉาย ครู
130 สพป.มุกดาหาร 730075 : เมืองใหม่ อัมพร  ถิตย์ฉาย ครู
131 สพป.มุกดาหาร 730076 : บ้านศูนย์ไหม กิตติชัย  อาจหาญ ครูผู้ช่วย
132 สพป.มุกดาหาร 730076 : บ้านศูนย์ไหม ทิวาพร  ไชยขันธุ์ ครู
133 สพป.มุกดาหาร 730076 : บ้านศูนย์ไหม ศุภลักษณ์  ไชยสิทธิ์ ธุรการ
134 สพป.มุกดาหาร 730003 : บ้านนาโปน้อย นพรัตน์  เฉิดวาสนา ธุรการ
135 สพป.มุกดาหาร 730003 : บ้านนาโปน้อย อังกูร  อ้วนพรหมมา ผู้อำนวยการ
136 สพป.มุกดาหาร 730006 : มุกดาลัย สุรสิทธิ์  กุลวงศ์ ครู
137 สพป.มุกดาหาร 730043 : บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ฐิติยาภรณ์  งามพิมลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.มุกดาหาร 730078 : อนุบาลมุกดาหาร นายเกริกไกร   หนองสูง ครู
139 สพป.มุกดาหาร 730001 : ชุมชนศรีบุญเรือง นางวัชรี  อัครทวีทอง ครู
140 สพป.มุกดาหาร 730154 : คำแฮดประชาสรรค์ นายสมชัย  เจริญไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.มุกดาหาร 730156 : บ้านนาหลวง2 ธัญญาภรณ์  คนหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.มุกดาหาร 730156 : บ้านนาหลวง2 สิรินันทร์  จันทราศรศิริ ข้าราชการครู
143 สพป.มุกดาหาร 730157 : บ้านบะ ชุมพล  ประเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.มุกดาหาร 730157 : บ้านบะ วรายุทธ  อาษาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
145 สพป.มุกดาหาร 730158 : บ้านป่าแดง อภิชัย  เบ็ญมาตย์ ครู
146 สพป.มุกดาหาร 730158 : บ้านป่าแดง อนงลักษณ์  มั่นใจ ครู
147 สพป.มุกดาหาร 730159 : บ้านหนองสระพัง ธนากฤต  ด้วยโชติ ครูธุรการ
148 สพป.มุกดาหาร 730159 : บ้านหนองสระพัง นายอานนท์  ปันฟู ครู
149 สพป.มุกดาหาร 730160 : บ้านอุ่มไผ่ ประวัติ  สิมมา ครู
150 สพป.มุกดาหาร 730161 : ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นายประวิทย์  วงค์จันทร์ ครูธุรการ
151 สพป.มุกดาหาร 730162 : บ้านคำบง1 pratoomwan  thongmon ครู
152 สพป.มุกดาหาร 730162 : บ้านคำบง1 สังคม  วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.มุกดาหาร 730162 : บ้านคำบง1 นางสาวรัญจวน  ข่าสะโปน เจ้าหน้าที่
154 สพป.มุกดาหาร 730162 : บ้านคำบง1 จริยา  สาระกิจ ธุรการโรงเรียน
155 สพป.มุกดาหาร 730163 : บ้านคำพอก2 สุรดา  ไชยศรี ูธุรการ
156 สพป.มุกดาหาร 730165 : บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นายวชิระ  สุดาบุตร ธุรการโรงเรียน
157 สพป.มุกดาหาร 730165 : บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นายธงชัย  บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
158 สพป.มุกดาหาร 730167 : ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน วีระชัย   อุฒามาตย์ ครู
159 สพป.มุกดาหาร 730167 : ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน นางนงค์พิลา  สิงห์ขัน ครูชำนาญการ
160 สพป.มุกดาหาร 730168 : บ้านห้วยกอก1 ณัฐพงษ์  พยัคฆพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.มุกดาหาร 730169 : เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ นิชาภา  สารไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
162 สพป.มุกดาหาร 730170 : บ้านนากอก ณัฐกร  สอนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก
163 สพป.มุกดาหาร 730170 : บ้านนากอก นายวิบูลย์  ยุบลพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.มุกดาหาร 730171 : บ้านนาสองเหมือง นายอภิเชก  เผ่าภูไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.มุกดาหาร 730172 : บ้านน้ำเที่ยง 2 นายจักรี  บุญวัง ครูอัตราจ้าง
166 สพป.มุกดาหาร 730173 : บ้านนาอุดม นายจิรศักดิ์  อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.มุกดาหาร 730174 : บ้านขอนแก่น วุฒิไกร  แกระหัน ครูผู้ช่วย
168 สพป.มุกดาหาร 730174 : บ้านขอนแก่น นางนุจรีย์  โภคสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
169 สพป.มุกดาหาร 730175 : บ้านคำไหล ลดาวัลย์  บุญธิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.มุกดาหาร 730175 : บ้านคำไหล วิโรจน์  สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.มุกดาหาร 730176 : คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 พุทธวรรณ  รุ่งโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.มุกดาหาร 730177 : บ้านป่าเตย นงเยาว์   จันดาวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.มุกดาหาร 730177 : บ้านป่าเตย ณัฐพงศ์  เก่งกว่าสิงห์ ครู
174 สพป.มุกดาหาร 730152 : บ้านโนนเกษม มนาส  สาระไชย ครู
175 สพป.มุกดาหาร 730152 : บ้านโนนเกษม ณัฎยา  ศรีสมบูรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.มุกดาหาร 730153 : บ้านภูแผงม้า สกุลรัตน์  แสนโสม ครูผู้ช่วย
177 สพป.มุกดาหาร 730153 : บ้านภูแผงม้า นางสาวมาลินี   ทองคำ ครูผู้ช่วย
178 สพป.มุกดาหาร 730149 : ชุมชนบ้านม่วงไข่ กชพร  ผลสิน ครูผู้ช่วย
179 สพป.มุกดาหาร 730149 : ชุมชนบ้านม่วงไข่ ณัฐชยา  พรรคสมาน ธุรการ
180 สพป.มุกดาหาร 730150 : บ้านคำสร้อย ภาวนา  อยู่สถาพร ครู
181 สพป.มุกดาหาร 730151 : บ้านด่านมน ปิยะดา  กล้าหาญ ธุรการ
182 สพป.มุกดาหาร 730151 : บ้านด่านมน อัญชลี  อุคำ ครู
183 สพป.มุกดาหาร 730155 : บ้านคำนางโอก ปรียนันท์  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
184 สพป.มุกดาหาร 730166 : บ้านหนองนกเขียน นางสาวจุฬาลักษณ์   ไตรยวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.มุกดาหาร 730166 : บ้านหนองนกเขียน นางสาววรัญญา  เอกธนกฤตกุล ธุรการโรงเรียน
186 สพป.มุกดาหาร 730164 : บ้านนิคมร่มเกล้า สุริยา  เสียงเย็น ผู้บริหารสถานศึกษา
187 สพป.มุกดาหาร 730178 : ป่งแดงวิทยาคม ศิริรัตน์  ทรัพย์ผล ครู
188 สพป.มุกดาหาร 730178 : ป่งแดงวิทยาคม จรินทร์  ภูนาเมือง ครู
189 สพป.มุกดาหาร 730179 : บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นายทินกร  วิชิตพันธ์ ครูชำนาญการ
190 สพป.มุกดาหาร 730179 : บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน laddawan  suwannapan ครู
191 สพป.มุกดาหาร 730180 : บ้านโนนสะอาด2 ณรงค์เดช  ปุณขันธุ์ ครู
192 สพป.มุกดาหาร 730180 : บ้านโนนสะอาด2 กนกวรรณ  เสียงล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.มุกดาหาร 730181 : หนองข่าประชาอุทิศ ทองสิน  นามเหลา ครู
194 สพป.มุกดาหาร 730181 : หนองข่าประชาอุทิศ ขวัญชนก  สุคำภา ครูผู้ช่วย
195 สพป.มุกดาหาร 730182 : บ้านหนองแวงใหญ่ วิสุทธิ์  ไชยบุญตา ครู
196 สพป.มุกดาหาร 730113 : ชุมชนดอนตาล นายจิรพิพัฒน์  ลาลำโกน ครู
197 สพป.มุกดาหาร 730114 : บ้านนาม่วง นางสาวจินตนา   นาลงพรม ครูผู้ช่วย
198 สพป.มุกดาหาร 730115 : บ้านโพนสว่าง นางสาวสาวิกา  นาลงพรม ธุรการโรงเรียน
199 สพป.มุกดาหาร 730116 : บ้านห้วยกอก2 เจียงคำ  สกุลไทย ครู
200 สพป.มุกดาหาร 730116 : บ้านห้วยกอก2 นายนิติพงศ์  จงเทพ ธุรการโรงเรียน
201 สพป.มุกดาหาร 730117 : นาสะเม็งวิทยา เศรษฐพงศ์  อุณวงศ์ ครู
202 สพป.มุกดาหาร 730117 : นาสะเม็งวิทยา อภินันท์  มังกะเทศ ครู
203 สพป.มุกดาหาร 730118 : บ้านโคกพัฒนา นางสาวสราภรณ์  นาโสก ครู
204 สพป.มุกดาหาร 730119 : บ้านนาสะโน รื่นเริง  บุญพิมพ์ ครู
205 สพป.มุกดาหาร 730119 : บ้านนาสะโน โอฬาร  สุธรรม ธุรการ
206 สพป.มุกดาหาร 730120 : นาหว้าประชาสรรค์ นายจักรกรี  งามสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.มุกดาหาร 730121 : บ้านหนองกระยัง บุญตา  เสนา ครู
208 สพป.มุกดาหาร 730126 : บ้านภูผาหอมพัฒนา นางอัญชลี  รอบคอบ ครู
209 สพป.มุกดาหาร 730135 : บ้านแก้ง2 ดอกอ้อ  เดชกุญชร ครู
210 สพป.มุกดาหาร 730137 : บ้านคำดู่ วรรณวิภา  ซามงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
211 สพป.มุกดาหาร 730137 : บ้านคำดู่ นายเกียรติศักดิ์  พิกุลศรี ครูผู้สอน
212 สพป.มุกดาหาร 730137 : บ้านคำดู่ นายสมจิต  คำผาสุข ครู
213 สพป.มุกดาหาร 730138 : บ้านดง นางโสภิตา  โฮมหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
214 สพป.มุกดาหาร 730139 : บ้านนาคำน้อย1 ณัฐชัญ  ยืนยง ครู
215 สพป.มุกดาหาร 730139 : บ้านนาคำน้อย1 เสริมศักดิ์  แสนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
216 สพป.มุกดาหาร 730141 : บ้านภูวง วริยา  อรรคนิตย์ ครู
217 สพป.มุกดาหาร 730124 : บ้านภูล้อม นางสาวณัฐมน  สมตน ครู
218 สพป.มุกดาหาร 730124 : บ้านภูล้อม พิทยา  ศรีลาศักดิ์ ครู
219 สพป.มุกดาหาร 730125 : บ้านหนองบอน นางสาวอาทิตติยา   ตาลสมรส ครูผู้ช่วย
220 สพป.มุกดาหาร 730122 : บ้านบาก2 นายโสภณ  หอมนาน ธุรการโรงเรียน
221 สพป.มุกดาหาร 730122 : บ้านบาก2 ปรียาพร  อุตส่าห์ ธุรการโรงเรียน
222 สพป.มุกดาหาร 730123 : บ้านนายาง นายสุนทร  แก้วทอง ครู
223 สพป.มุกดาหาร 730127 : ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นายไพโรจน์  ยืนยง ผู้อำนวยการ
224 สพป.มุกดาหาร 730127 : ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นายชมภู  ศรีระวงค์ ครู
225 สพป.มุกดาหาร 730132 : บ้านห้วยทราย2 ยุทธการ  ควรนาม ครู
226 สพป.มุกดาหาร 730132 : บ้านห้วยทราย2 ภักดี  พันธุโพธิ์ ครู
227 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก นางสาววิริยา  จันทพันธ์ ครู
228 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก yuwadee  pimsane ครูอัตราจ้าง
229 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก นายอรรคพล  แดนดี ครู
230 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก นายชัยบัญชา  ปุยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.มุกดาหาร 730128 : บ้านนาทาม กฤตย์  พันธุโพธิ์ ครูชำนาญการ
232 สพป.มุกดาหาร 730128 : บ้านนาทาม เชาวเรศ  ใจทัด ครู
233 สพป.มุกดาหาร 730129 : บ้านนาป่ง นายภานุวัฒน์  สายสุดตา ชำนาญการพิเศษ
234 สพป.มุกดาหาร 730130 : บ้านนามน ศันสนีย์  ชินดา ครูผู้ช่วย
235 สพป.มุกดาหาร 730131 : บ้านโนนสวาท อภิชาติ  สมไวย์ ครู
236 สพป.มุกดาหาร 730134 : ชุมชนโพธิ์ไทร สุกัญญา  อินพรหมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
237 สพป.มุกดาหาร 730134 : ชุมชนโพธิ์ไทร กชพร  ภูศรีฐาน เ้จ้าหน้าที่ธุรการ
238 สพป.มุกดาหาร 730140 : บ้านนาโพธิ์ นางเยาวรัช  ปัญญาสาย ครู
239 สพป.มุกดาหาร 730140 : บ้านนาโพธิ์ นายปรัชญา  ซามงค์ ครูอัตราจ้าง
240 สพป.มุกดาหาร 730136 : บ้านโคกหนองหล่ม ศิริกร  ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
241 สพป.มุกดาหาร 730136 : บ้านโคกหนองหล่ม นางสาวพัชยา  กุชโร ครู
242 สพป.มุกดาหาร 730142 : บ้านเหล่าหมี กฤตานน  ลาดนาเลา ครูผู้ช่วย
243 สพป.มุกดาหาร 730143 : บ้านโคกสว่าง1 สมยศ  ซาเสน ครู
244 สพป.มุกดาหาร 730143 : บ้านโคกสว่าง1 สุราลัย  บุราณเดช ครู
245 สพป.มุกดาหาร 730143 : บ้านโคกสว่าง1 หนูรัก  ไตรยศ ครู
246 สพป.มุกดาหาร 730148 : บ้านเหล่าแขมทอง ฉัตรสุดา  ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
247 สพป.มุกดาหาร 730144 : บ้านท่าห้วยคำ นางสาวสุภัคษร  จันทรักษ์ ครู
248 สพป.มุกดาหาร 730145 : บ้านนายอ sin  pawong ครู
249 สพป.มุกดาหาร 730145 : บ้านนายอ ดอกมะลิ  ใจตรง ครู
250 สพป.มุกดาหาร 730146 : บ้านป่าพยอม ณภาภัช  ปรุงเรณู ครู
251 สพป.มุกดาหาร 730146 : บ้านป่าพยอม สุภาพร  ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.มุกดาหาร 730147 : สยามกลการ4 pramote  sompol ครู
253 สพป.มุกดาหาร 730147 : สยามกลการ4 จิรภา  กุลพิมาย ครู
254 สพป.มุกดาหาร 730187 : บ้านกกตูม นายวุฒิวา  อุทโท ครู
255 สพป.มุกดาหาร 730188 : บ้านแก้งนาง piya  kwangsavad ครู
256 สพป.มุกดาหาร 730188 : บ้านแก้งนาง นิมิตร  อุณวงค์ ครู
257 สพป.มุกดาหาร 730189 : บ้านขัวสูง นางสาวปิยะพร   แสนศรี พนักงานราชการ
258 สพป.มุกดาหาร 730190 : บ้านนาหินกอง ศรีสุนทร   จันหา ครูชำนาญการพิเศษ
259 สพป.มุกดาหาร 730190 : บ้านนาหินกอง รัศมี  พรมษา ครูผู้ช่วย
260 สพป.มุกดาหาร 730191 : บ้านปากช่อง อิสระ  ศรีปัตตา ครูชำนาญการพิเศษ
261 สพป.มุกดาหาร 730191 : บ้านปากช่อง นายวัสสา  เหลือผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
262 สพป.มุกดาหาร 730192 : สยามกลการ 5 ขณิษฐา  เชื้อคมตา เจ้าหน้าทีาธุรการ
263 สพป.มุกดาหาร 730193 : บ้านสานแว้ กุศล  เหลือศิริ ครู
264 สพป.มุกดาหาร 730193 : บ้านสานแว้ ขจรศักดิ์  ว่องไว ครู
265 สพป.มุกดาหาร 730193 : บ้านสานแว้ สุนิสา  พูลยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.มุกดาหาร 730194 : หมู่บ้านป่าไม้ โกสินธ์  พรหมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
267 สพป.มุกดาหาร 730206 : บ้านชะโนด 2 พรพรรณ  สมัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
268 สพป.มุกดาหาร 730206 : บ้านชะโนด 2 นายศักดิ์ดา  คำมุงคุณ ครู
269 สพป.มุกดาหาร 730208 : บ้านหนองยาง ศาสตรา  เพียงงาม ครู
270 สพป.มุกดาหาร 730208 : บ้านหนองยาง ฐิติพันธ์  หลานเศษฐา ครูผู้ช่วย
271 สพป.มุกดาหาร 730208 : บ้านหนองยาง นายสกลวรรธ  เดชะคำภู เจ้าหน้าที่ธุรการ
272 สพป.มุกดาหาร 730211 : บ้านย้อมพัฒนา สรวิชญ์   โคตรพรม ธุรการ
273 สพป.มุกดาหาร 730211 : บ้านย้อมพัฒนา วิไลพร  บริสุทธิ์ ครู
274 สพป.มุกดาหาร 730186 : บ้านโสก ปริยาภัทร  ปุณขันธุ์ ครู
275 สพป.มุกดาหาร 730184 : บ้านเปียด นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์ ครู
276 สพป.มุกดาหาร 730185 : บ้านโพนแดง นายบุญพมา  จันทร์สองดวง ครู
277 สพป.มุกดาหาร 730185 : บ้านโพนแดง นายพงศักดิ์   คนหมั่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
278 สพป.มุกดาหาร 730183 : บ้านดงหลวง นางสาวสุนิษา  สุภาวงศ์ ครูผู้ช่วย
279 สพป.มุกดาหาร 730183 : บ้านดงหลวง นางชุติมณฑน์  พ่ออามาตย์ ครู
280 สพป.มุกดาหาร 730197 : บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ นายคเณศวร  นวลตา ครูผู้ช่วย
281 สพป.มุกดาหาร 730197 : บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ วันเพ๊ญ  วรรณขาว ครู
282 สพป.มุกดาหาร 730197 : บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ศักดิ์สิทธิ์  จันปุ่ม ครู
283 สพป.มุกดาหาร 730198 : บ้านนาหลัก นางสาวเยาวพา  สีธรรม ครู
284 สพป.มุกดาหาร 730199 : บ้านฝั่งแดง นายดุษฎี  สมสวย ครูชำนาญการพิเศษ
285 สพป.มุกดาหาร 730201 : บ้านมะนาว จินดารัตน์  หลาบโพธิ์ ธุรการ
286 สพป.มุกดาหาร 730202 : บ้านหนองคอง วายุภักดิ์  รัตนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.มุกดาหาร 730203 : พระราชทานบ้านหนองหมู ภัทชรีญา  ไชยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
288 สพป.มุกดาหาร 730200 : บ้านโพนไฮ จำนงค์  วังคะฮาต ครูชำนาญการพิเศษ
289 สพป.มุกดาหาร 730200 : บ้านโพนไฮ นางสาวเสาวลักษณ์  สายหยุด ครูผู้ช่วย
290 สพป.มุกดาหาร 730204 : บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว sirirat  chuekamhod เจ้าหน้าที่ธุรการ
291 สพป.มุกดาหาร 730196 : บ้านก้านเหลืองดง ศรีสวาสดิ์  นามเหลา ครู
292 สพป.มุกดาหาร 730195 : ร่มเกล้า นันทพร  สายตา ครู
293 สพป.มุกดาหาร 730205 : ชุมชนบ้านหนองบัว ธานุวัฒน์  รอบคอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.มุกดาหาร 730205 : ชุมชนบ้านหนองบัว punya  jitamart ครู
295 สพป.มุกดาหาร 730207 : บ้านน้ำบ่อดง ธวัชชัย  คำมุงคุณ ครู
296 สพป.มุกดาหาร 730207 : บ้านน้ำบ่อดง Montita  pengpant ครู
297 สพป.มุกดาหาร 730210 : บ้านเหล่าดง นายธีรบูรณ์  ไชยเพ็ชร ครู
298 สพป.มุกดาหาร 730210 : บ้านเหล่าดง นายสิทธิพล  พ่ออามาตย์ ครู(อัตราจ้าง)
299 สพป.มุกดาหาร 730209 : บ้านหนองหนาว ไชยพันธ์  พันธ์ชาติ ครู
300 สพป.มุกดาหาร 730096 : ชุมชนบ้านคำชะอี สุพรรณวดี  น่านโพธิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
301 สพป.มุกดาหาร 730096 : ชุมชนบ้านคำชะอี วนิดา  แสนโสม ครูชำนาญการพิเศษ
302 สพป.มุกดาหาร 730097 : บ้านกกไฮโนนน้ำคำ บุปผาพร  สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
303 สพป.มุกดาหาร 730097 : บ้านกกไฮโนนน้ำคำ ลัดดา  ไกยฝ่าย ครูชำนาญการพิเศษ
304 สพป.มุกดาหาร 730098 : บ้านแก้งช้างเนียม วิรัช  สุนันทา ครู
305 สพป.มุกดาหาร 730098 : บ้านแก้งช้างเนียม สุพัสดิ์  สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
306 สพป.มุกดาหาร 730099 : บ้านนาปุ่ง รักสยาม  แสนสุข ครูชำนาญการพิเศษ
307 สพป.มุกดาหาร 730100 : บ้านโนนสว่าง1 พิทยา  วังคะฮาต ครู
308 สพป.มุกดาหาร 730100 : บ้านโนนสว่าง1 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  วังคะฮาต ธุรการโรงเรียน
309 สพป.มุกดาหาร 730101 : บ้านหนองกะปาด ศรีสุพรรณ  แสนโสม ครู
310 สพป.มุกดาหาร 730101 : บ้านหนองกะปาด นางสุนัฎฐา  เสียงล้ำ ครู
311 สพป.มุกดาหาร 730101 : บ้านหนองกะปาด ปิ่นแก้ว  วังคะฮาต ครู
312 สพป.มุกดาหาร 730102 : วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย มะลาวัลย์  สุวรรณไตรย์ ครู
313 สพป.มุกดาหาร 730102 : วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย บวร  อินทร์หา ครู
314 สพป.มุกดาหาร 730102 : วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย มะลาวัลย์  สุวรรณไตรย์ ครู
315 สพป.มุกดาหาร 730103 : บ้านกลาง ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
316 สพป.มุกดาหาร 730103 : บ้านกลาง นายประยงค์  เบญมาตย์ ครู
317 สพป.มุกดาหาร 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล นายอนุชิต  สุวรรณไตรย์ ครูธุรการ
318 สพป.มุกดาหาร 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล นางรุ้งชีวา  วังโคตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
319 สพป.มุกดาหาร 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล เชาวน์วัศ  สลางสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
320 สพป.มุกดาหาร 730105 : บ้านบาก ๑ วินิช  เสียงล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ
321 สพป.มุกดาหาร 730105 : บ้านบาก ๑ วินิช  เสียงล้ำ ครู
322 สพป.มุกดาหาร 730106 : บ้านห้วยลำโมง ชลิตา  ธรรมประสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
323 สพป.มุกดาหาร 730106 : บ้านห้วยลำโมง ชลิตา  ธรรมประสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
324 สพป.มุกดาหาร 730106 : บ้านห้วยลำโมง ปภัสสร  พลวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
325 สพป.มุกดาหาร 730079 : บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สุพัตรา  บางพรมบาง ครูธุรการ
326 สพป.มุกดาหาร 730079 : บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 จิรภา  พรหมพิบูลย์ ครู
327 สพป.มุกดาหาร 730084 : บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" วรัมพร  บุตรสาร ธุรการโรงเรียน
328 สพป.มุกดาหาร 730084 : บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" สมชาย  วังคะฮาต ครู
329 สพป.มุกดาหาร 730084 : บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" ชมัยพร  เสียงล้ำ ครู
330 สพป.มุกดาหาร 730095 : ห้วยตาเปอะ สุรศักดิ์  อัฐนาค ครู
331 สพป.มุกดาหาร 730095 : ห้วยตาเปอะ แสงสุวรรณ  นาฤทธิ์ ข้าราชการครู
332 สพป.มุกดาหาร 730086 : บ้านค้อ นายบุญทอม  สุพรรณ ผู้อำนวยการ
333 สพป.มุกดาหาร 730086 : บ้านค้อ ชลิดา  บรรจง ธุรการโรงเรียน
334 สพป.มุกดาหาร 730087 : บ้านโคก2 นายเชิญสิน  ไชยเพชร ผู้อำนวยการ
335 สพป.มุกดาหาร 730088 : บ้านดงยาง1 วรภัทรศกร  ใจมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
336 สพป.มุกดาหาร 730088 : บ้านดงยาง1 นางสาวรัตติกาล  แสนสุข ครู
337 สพป.มุกดาหาร 730092 : ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) bunchob  usai ผู้อำนวยการ
338 สพป.มุกดาหาร 730092 : ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) ตติยา  เรืองแสง ครูชำนาญการ
339 สพป.มุกดาหาร 730081 : บ้านโนนสังข์ศรี นางเชิดชล  บุตรดีวงศ์ ครู
340 สพป.มุกดาหาร 730080 : บ้านซ่ง นางพิลัยรัตน์ คนซื่อ  คนซื่อ ครู
341 สพป.มุกดาหาร 730082 : บ้านม่วง นางทัศนีย์  พรหมทา ครู
342 สพป.มุกดาหาร 730083 : บ้านแมด นางภควดี  กลางประพันธ์ ครู
343 สพป.มุกดาหาร 730085 : บ้านเหล่า ชลธิดา  คล่องดี ครู
344 สพป.มุกดาหาร 730094 : บ้านหนองสระพังทอง นายศิวากร  เรืองแสง ครู
345 สพป.มุกดาหาร 730094 : บ้านหนองสระพังทอง นายรื่นเริง  สุขรี่ ครู
346 สพป.มุกดาหาร 730094 : บ้านหนองสระพังทอง ศุภกฤต  แสนโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
347 สพป.มุกดาหาร 730089 : บ้านดอนป่าแคน นางสาวบุญน้อม  ขำคม เจ้าหน้าที่ธุรการ
348 สพป.มุกดาหาร 730089 : บ้านดอนป่าแคน นายจิรัฐวัฒนา  พรหมพิงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
349 สพป.มุกดาหาร 730090 : บ้านตูมหวาน นายฉลอม  เสียงล้ำ ครู
350 สพป.มุกดาหาร 730090 : บ้านตูมหวาน เอกราช   พรหมพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
351 สพป.มุกดาหาร 730091 : บ้านแฝก นางสาวอัจฉราภรณ์  ปากหวาน ครู
352 สพป.มุกดาหาร 730091 : บ้านแฝก worakanyapilai  kaerahan ผู้อำนวยการ
353 สพป.มุกดาหาร 730093 : โพนงาม ศศิธร  ภูล้นแก้ว ครู
354 สพป.มุกดาหาร 730093 : โพนงาม ประทุมพร  เพ็ญมาก ครู
355 สพป.มุกดาหาร 730109 : บ้านนาหลวง1 นางระวิพรรณ  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง ๑
356 สพป.มุกดาหาร 730110 : บ้านหนองบง พรทิพา  ศรีสุภา ครู
357 สพป.มุกดาหาร 730107 : บ้านหนองเอี่ยน นายครรชิต  เสียงล้ำ ครูชำนาญการ
358 สพป.มุกดาหาร 730107 : บ้านหนองเอี่ยน กนกทิพย์  วงศ์คะสุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
359 สพป.มุกดาหาร 730108 : บ้านโคกสว่าง2 นิสดา   แสนสุข ธุรการ
360 สพป.มุกดาหาร 730108 : บ้านโคกสว่าง2 ธนิสดา  แสนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
361 สพป.มุกดาหาร 730108 : บ้านโคกสว่าง2 นายศุภวัฒน์  รัชอินทร์ ธุรการ
362 สพป.มุกดาหาร 730111 : บ้านหนองไฮ รุจิเรข  ผิวขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
363 สพป.มุกดาหาร 730111 : บ้านหนองไฮ ภูริวัตร  ดีพรหม ครูผู้ช่วย
364 สพป.มุกดาหาร 730111 : บ้านหนองไฮ นางอรอนงค์  สุพร ครู
365 สพป.มุกดาหาร 730112 : บ้านเหล่าสร้างถ่อ นางทิพวรรณ  สุวรรณไตรย์ ครู
366 สพป.มุกดาหาร 730221 : เมืองพาลุกากรภูมิ ปัญญา  วงษ์ดี ครู
367 สพป.มุกดาหาร 730221 : เมืองพาลุกากรภูมิ สุนทร  ชุมศรี ครู
368 สพป.มุกดาหาร 730223 : บ้านชะโนด 1 สุชาสินี  บุญพอ ครูผู้ช่วย
369 สพป.มุกดาหาร 730216 : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา chumpol  wannasa ครู
370 สพป.มุกดาหาร 730216 : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา Bella  Muangkote ครู
371 สพป.มุกดาหาร 730222 : บ้านขามป้อม ทักษิณ  มวลมนตรี ครูผู้ช่วย
372 สพป.มุกดาหาร 730224 : บ้านทรายทอง จุฑารัตน์  จุฑารัตน์ กาฬหว้า ครู
373 สพป.มุกดาหาร 730226 : ชุมชนบ้านบางทรายน้อย สุรินทร์  รูปดี ครู
374 สพป.มุกดาหาร 730226 : ชุมชนบ้านบางทรายน้อย จิราภา  สายสุริย์ ธุรการ
375 สพป.มุกดาหาร 730217 : บ้านสองคอน กฤษณพงษ์  บัวระพันธ์ ครู
376 สพป.มุกดาหาร 730215 : บ้านป่งขาม นายสายฟ้า  อ่อนมณี ครู
377 สพป.มุกดาหาร 730215 : บ้านป่งขาม นางทัศนีย์  บุญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
378 สพป.มุกดาหาร 730213 : บ้านนาขามป้อมวิทยาคม อัจฉรา  เมืองโคตร ครูอัตราจ้าง
379 สพป.มุกดาหาร 730213 : บ้านนาขามป้อมวิทยาคม นางสาวอัจฉราพร  นีระนิตย์ ครู
380 สพป.มุกดาหาร 730214 : บ้านนาดีโคกสวาท wanna  rattanamalee ครู
381 สพป.มุกดาหาร 730212 : บ้านหว้านใหญ่ Yimlamai  Muangkhot ครู
382 สพป.มุกดาหาร 730218 : หนองผือดอนม่วง เสาวณิต  เพชรนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
383 สพป.มุกดาหาร 730218 : หนองผือดอนม่วง นายมงคล  กิตติยศธาดา ครูชำนาญการพิเศษ
384 สพป.มุกดาหาร 730219 : บ้านหว้านน้อย เกษร  กิ่งมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
385 สพป.มุกดาหาร 730220 : บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง นางสาวจันทิรา  เมืองโคตร ครูผู้ช่วย
386 สพป.มุกดาหาร 730225 : บ้านโนนสว่าง 2 นางสาวสุกันยา  ทองขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
387 สพป.มุกดาหาร 730225 : บ้านโนนสว่าง 2 นางนิ่มนวล  ใจสุข ครู
388 สพป.มุกดาหาร 730233 : บ้านโนนยาง อรนุช  แสนขาว ครู
389 สพป.มุกดาหาร 730233 : บ้านโนนยาง นางชฎาพร  ทองคุณ ครู
390 สพป.มุกดาหาร 730234 : บ้านคำพอก 1 ดาลุน  บุญเพิ่ม ครู
391 สพป.มุกดาหาร 730235 : บ้านงิ้ว สง่า  กลางประพันธ์ ครู
392 สพป.มุกดาหาร 730235 : บ้านงิ้ว อารียา  คนหาญ ครู
393 สพป.มุกดาหาร 730236 : บ้านวังนอง นางสาวบุณฑริกา  กลางประพันธ์ ธุรการ
394 สพป.มุกดาหาร 730236 : บ้านวังนอง ณัฐดนัย  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
395 สพป.มุกดาหาร 730236 : บ้านวังนอง ศิริศักดิ์  สุวรรณไตรย์ ครู
396 สพป.มุกดาหาร 730237 : บ้านหนองโอใหญ่ วาปี  กลางประพันธ์ ครู
397 สพป.มุกดาหาร 730239 : บ้านคำพี้ baikham  mahaup ครูชำนาญการพิเศษ
398 สพป.มุกดาหาร 730241 : บ้านเป้าป่าแสด นางสุภาพร  กุมารสิทธิ์ ครู
399 สพป.มุกดาหาร 730241 : บ้านเป้าป่าแสด นางสาวจุฑามาศ   ไทยานนท์ ครู
400 สพป.มุกดาหาร 730242 : บ้านภู วิบูลย์  ทิพย์ลม ผู้อำนวยการโรงเรียน
401 สพป.มุกดาหาร 730242 : บ้านภู วีระชาติ  ปัททุม ธุรการ
402 สพป.มุกดาหาร 730242 : บ้านภู นางปราณี   นามเหลา ครู
403 สพป.มุกดาหาร 730232 : บ้านวังไฮ นายจรูญ  คนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
404 สพป.มุกดาหาร 730232 : บ้านวังไฮ นางสุภิญญา  แสนสุข ลูกจ้าง
405 สพป.มุกดาหาร 730229 : บ้านนาตะแบง 2 ธีรวัฒน์  รูปเหลี่ยม ครู
406 สพป.มุกดาหาร 730229 : บ้านนาตะแบง 2 นายสมประเสริฐ  คนหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
407 สพป.มุกดาหาร 730231 : บ้านบุ่ง นายชาญชัย    แก้วศรีนวม ครู
408 สพป.มุกดาหาร 730231 : บ้านบุ่ง ธนกร  อาจวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
409 สพป.มุกดาหาร 730231 : บ้านบุ่ง พลายแก้ว  แสนโคตร ครู ชำนาญการ
410 สพป.มุกดาหาร 730238 : บ้านโคกกลาง นพรัตน์  วังคะฮาต เจ้าหน้าที่ธุรการ
411 สพป.มุกดาหาร 730238 : บ้านโคกกลาง สริอาภรณ์  กลางประพันธ์ ครู
412 สพป.มุกดาหาร 730243 : บ้านแวง อุระ  เกรียงสมร ครู
413 สพป.มุกดาหาร 730240 : บ้านโคกหินกอง ทองพูล  ไตรยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
414 สพป.มุกดาหาร 730240 : บ้านโคกหินกอง ขวัญธิดา  ศรีลาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
415 สพป.มุกดาหาร 730240 : บ้านโคกหินกอง ไสว  แก้วหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
416 สพป.มุกดาหาร 730244 : บ้านหลุบปึ้ง พิสุทธิ์ศรี  เกรียงสมร ครู
417 สพป.มุกดาหาร 730245 : บ้านเหล่าน้อย นางสาวนุชนาถ   บุญคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
418 สพป.มุกดาหาร 730245 : บ้านเหล่าน้อย นาย  ณรงค์ชัย เสนานาค ครู
419 สพป.มุกดาหาร 730230 : บ้านนาหนองแคน ปิลันทนา  กลางประพันธ์ ครู
420 สพป.มุกดาหาร 730228 : บ้านคันแท นางสาวณัฐพร  แก้วเมืองน้อย ธุรการ
421 สพป.มุกดาหาร 730227 : ชุมชนเมืองหนองสูง รัตมณี  ศิริการ ครูผู้ช่วย
422 สพป.มุกดาหาร 730227 : ชุมชนเมืองหนองสูง นางประกายวันต์  อาจวิชัย ครู