รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มุกดาหาร 730062 : บ้านกุดแข้ อภินันท์  ก้อนใจจิตร ครู
2 สพป.มุกดาหาร 730063 : บ้านกุดแข้ใต้ ภุชงค์  อินไชยา ครู
3 สพป.มุกดาหาร 730065 : บ้านดงยางนันทวัน นางสาววนิดา  สุพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.มุกดาหาร 730008 : บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 อริสรา  มาตคม ครูผู้ช่วย
5 สพป.มุกดาหาร 730009 : แก้งโนนคำประชาสรรค์ คณิต  จันทร์สด ธุรการ
6 สพป.มุกดาหาร 730010 : บ้านคำป่าหลาย นเรศ  เนตรวงศ์ ครู
7 สพป.มุกดาหาร 730011 : บ้านนาคำน้อย2 มณีวรรณ  ภูบุตรตะ ครู
8 สพป.มุกดาหาร 730011 : บ้านนาคำน้อย2 อ้อยฟ้า  จันทะคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.มุกดาหาร 730012 : บ้านนาตะแบง1 พัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์ ครู
10 สพป.มุกดาหาร 730013 : บ้านนาสองห้อง นายณัฐพล   จันทะมัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.มุกดาหาร 730013 : บ้านนาสองห้อง นายเกียรติชัย  วงค์จันทร์ ครูธุรการ
12 สพป.มุกดาหาร 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ นิพนธ์  ลายทอง ครู
13 สพป.มุกดาหาร 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ ทินกร  จันทรโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.มุกดาหาร 730015 : คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ชลธิญา  ผุยคำสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.มุกดาหาร 730016 : บ้านคำเขือง ธิดารัตน์  รัตนตรัยวงศ์ ครู
16 สพป.มุกดาหาร 730017 : บ้านคำเม็ก สายใจ  อินผิว ครู
17 สพป.มุกดาหาร 730018 : บ้านโค้งสำราญ บุญยก  สุวรรณพันธ์ ครู
18 สพป.มุกดาหาร 730019 : บ้านดงมัน วิชัย  พรมเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.มุกดาหาร 730020 : โนนสะอาดราษฎร์บำรุง กิ่งกาญจน์  ธนพุทธิวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.มุกดาหาร 730020 : โนนสะอาดราษฎร์บำรุง นางรัชนี   มานิตย์ ครู
21 สพป.มุกดาหาร 730021 : บ้านพรานอ้น นายเฉลิมพล  วันจรัญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.มุกดาหาร 730022 : บ้านเหล่าคราม punpen  chaedgota ครู
23 สพป.มุกดาหาร 730077 : บ้านเหมืองบ่า วชิราภรณ์   ปรีประสาท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.มุกดาหาร 730055 : บ้านนาดี2 วีรเดช  กุลวงศ์ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.มุกดาหาร 730055 : บ้านนาดี2 suthon  moontreesree ครู
26 สพป.มุกดาหาร 730058 : บ้านสงเปือยเหนือ นางสาวเนตรนภา  สิงขรณ์ ครูผู้ช่วย
27 สพป.มุกดาหาร 730058 : บ้านสงเปือยเหนือ นางปรีญา  แสนสุข ครู
28 สพป.มุกดาหาร 730059 : ห้วยยางจอมมณี จำรอน  สุวรรณทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.มุกดาหาร 730061 : บ้านไร่ ครูดาว  นางสาวแสงระวี ปัญญาวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.มุกดาหาร 730061 : บ้านไร่ พัฒน์ธนเดช  ภาคภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 สพป.มุกดาหาร 730051 : บ้านดงมอน ณัชพร   ภาคภูมิ ธุรการโรงเรียน
32 สพป.มุกดาหาร 730029 : บ้านดงเย็น นายชวนชัย  ท้าวบุตร ครูชำนาญการ
33 สพป.มุกดาหาร 730030 : บ้านคำบง2 สุภาพร  กุลสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.มุกดาหาร 730031 : บ้านโคกขามเลียน นายมะลุตร์  สมยา ครู
35 สพป.มุกดาหาร 730031 : บ้านโคกขามเลียน นางสาวปาริชาติ  ทองเหลือง ครู
36 สพป.มุกดาหาร 730032 : นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง นายสุริยะฉัตร  โคตรเครื่อง ครูผู้ช่วย
37 สพป.มุกดาหาร 730033 : บ้านป่งโพน ยศพนธ์  บัวชน ครู
38 สพป.มุกดาหาร 730034 : บ้านโพนสวาง นิทรา  แก้วศรีนวม ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.มุกดาหาร 730034 : บ้านโพนสวาง กิตติภพ  ภูมิกาศปักชัยกุล ครู
40 สพป.มุกดาหาร 730035 : บ้านสามขัว นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ ครู
41 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน ศุภัคชญา  ว่องสาริกัน ครู
42 สพป.มุกดาหาร 730005 : บ้านบุ่งอุทัย ศิริพร  ธิพรพันธ์ ธุรการโรงเรียน
43 สพป.มุกดาหาร 730007 : บ้านส้มป่อย นายทักสิทธิ์  พิกุลศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.มุกดาหาร 730002 : บ้านท่าไค้ นายทวีโรจน์  ไชยพันธ์แสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.มุกดาหาร 730002 : บ้านท่าไค้ สายรุ่ง   ปิยะนันท์ ครู
46 สพป.มุกดาหาร 730004 : บ้านโนนศรี ชลลัดดา  ทองสีมา ธุรการโรงเรียน
47 สพป.มุกดาหาร 730037 : บ้านป่งเปือย นัฏธิณีย์  นาโสก เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.มุกดาหาร 730038 : บ้านนาโด่ นาฏศิลป์  ดรหมั่น ครู
49 สพป.มุกดาหาร 730039 : แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สรินธร   นาโสก ธุรการ
50 สพป.มุกดาหาร 730040 : ชุมชนนาโสก ฝนทิพย์  นาโสก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
51 สพป.มุกดาหาร 730041 : บ้านหนองน้ำเต้า นิรุจน์  เพียรจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.มุกดาหาร 730042 : บ้านนาหัวภู สุภิชา  จิตนวล ครู
53 สพป.มุกดาหาร 730042 : บ้านนาหัวภู ประยงค์  นาโสก ครู ชำนาญการ
54 สพป.มุกดาหาร 730246 : บ้านเหล่าป่าเป้ด ภัทรานิษฐ์  เกียรตินราวงศ์ ครูธุรการ
55 สพป.มุกดาหาร 730044 : บ้านคำผักหนอกสงเปือย มัณฑนา   ปิยะศิริกุล ธุรการ
56 สพป.มุกดาหาร 730046 : บ้านดอนม่วย ศุภโชค  มุลพรม ธุรการ
57 สพป.มุกดาหาร 730046 : บ้านดอนม่วย นางศิรินาถ  มโนใจ ครู
58 สพป.มุกดาหาร 730049 : บ้านหนองแอก เพ็ญศิริ  พรหมกิ่งแก้ว ครู
59 สพป.มุกดาหาร 730047 : ชุมชนบางทรายใหญ่ ลักขณาพร  ลักขณาพร เติมวงศ์ ธุรการ
60 สพป.มุกดาหาร 730048 : บ้านหนองหอยป่าหวาย นายไชยา  จันทรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
61 สพป.มุกดาหาร 730048 : บ้านหนองหอยป่าหวาย นงค์ลักษณ์  โสมดา ครู
62 สพป.มุกดาหาร 730025 : บ้านป่าหวาย ณัชชาภัทร  ไวว่อง ธุรการโรงเรียน
63 สพป.มุกดาหาร 730026 : บ้านพังคอง ศุทธินี  จันรอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.มุกดาหาร 730027 : บ้านสงเปือย สำเร็จ  สุพร ครู
65 สพป.มุกดาหาร 730028 : บ้านหนองบัว บุญเยื้อน  ศรีสุภา ครู
66 สพป.มุกดาหาร 730023 : บ้านหนองแวง บัณฑิต  บุรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.มุกดาหาร 730023 : บ้านหนองแวง ประวัติ  สวัสดิ์วงศ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.มุกดาหาร 730024 : บ้านโคก1 ชัยยุทธ  แสนโสม ครู
69 สพป.มุกดาหาร 730052 : บ้านคำผึ้ง นราวิชญ์  คนเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.มุกดาหาร 730052 : บ้านคำผึ้ง นายเนย  ภูมิลา ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.มุกดาหาร 730053 : บ้านจอมมณีใต้ ธัญพิชชา  พลเชียงสา ครูผู้ช่วย
72 สพป.มุกดาหาร 730054 : บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) ลักคณา  ทิสานนท์ ครู
73 สพป.มุกดาหาร 730056 : บ้านโนนตูม อภิญญา  พลกุล ครูธุรการ
74 สพป.มุกดาหาร 730057 : บ้านผึ่งแดด ศศิวิไล  เสียงใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.มุกดาหาร 730060 : บ้านหนองไผ่ ชุลีพร  สุพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.มุกดาหาร 730060 : บ้านหนองไผ่ ศิริรัตน์  สุพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.มุกดาหาร 730066 : บ้านนาถ่อน จิณัฐตา  จริยกุลโชค เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.มุกดาหาร 730067 : บ้านนาโสกน้อย พัชรียา  อุตส่าห์ พนักงานธุรการโรงเรียน
79 สพป.มุกดาหาร 730068 : ชุมชนโพนทราย ศศิธร  แน่นอุดร ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.มุกดาหาร 730068 : ชุมชนโพนทราย รุจิรดา  คำลือชัย ครู
81 สพป.มุกดาหาร 730069 : บ้านม่วงหัก อรพรรณ  คนซื่อ ครู
82 สพป.มุกดาหาร 730070 : บ้านหนองหญ้าไซย์ ทัศวรรณ  สนิมค้ำ ธุรการโรงเรียน
83 สพป.มุกดาหาร 730050 : คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา อุราวรรณ  ห้วยทราย ครู
84 สพป.มุกดาหาร 730045 : คำฮีเบญจวิทย์ นายกฤติพงศ์   โภคาพานิช ครู
85 สพป.มุกดาหาร 730064 : บ้านแก่นเต่า wipawadee  panghom พนักงานราชการ
86 สพป.มุกดาหาร 730071 : คำสายทองวิทยา นางฐิตินันท์  ทองเจริญบัวงาม ครู
87 สพป.มุกดาหาร 730072 : บ้านกุดโง้ง อรอุมา  ลุมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.มุกดาหาร 730073 : บ้านดานคำ นายพงษ์ชัย  วรชิน ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.มุกดาหาร 730074 : นาคำน้อยวิทยา นางสาวขนิษฐา  พิกุลศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
90 สพป.มุกดาหาร 730075 : เมืองใหม่ อัจฉรา  อันทะชัย ครูผู้ช่วย
91 สพป.มุกดาหาร 730076 : บ้านศูนย์ไหม ศุภลักษณ์  ไชยสิทธิ์ ธุรการ
92 สพป.มุกดาหาร 730003 : บ้านนาโปน้อย นพรัตน์  เฉิดวาสนา ธุรการ
93 สพป.มุกดาหาร 730006 : มุกดาลัย สุรสิทธิ์  กุลวงศ์ ครู
94 สพป.มุกดาหาร 730006 : มุกดาลัย นางพัชรี   สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.มุกดาหาร 730043 : บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ฐิติยาภรณ์  งามพิมลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.มุกดาหาร 730078 : อนุบาลมุกดาหาร นายเกริกไกร   หนองสูง ครู
97 สพป.มุกดาหาร 730001 : ชุมชนศรีบุญเรือง นางวัชรี  อัครทวีทอง ครู
98 สพป.มุกดาหาร 730154 : คำแฮดประชาสรรค์ นายสมชัย  เจริญไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.มุกดาหาร 730156 : บ้านนาหลวง2 ธัญญาภรณ์  คนหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.มุกดาหาร 730157 : บ้านบะ ประภาส  หมั่นเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.มุกดาหาร 730158 : บ้านป่าแดง อนงลักษณ์  มั่นใจ ครู
102 สพป.มุกดาหาร 730159 : บ้านหนองสระพัง นายอานนท์  ปันฟู ครู
103 สพป.มุกดาหาร 730160 : บ้านอุ่มไผ่ ประวัติ  สิมมา ครู
104 สพป.มุกดาหาร 730161 : ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นายประวิทย์  วงค์จันทร์ ครูธุรการ
105 สพป.มุกดาหาร 730162 : บ้านคำบง1 นางสาวรัญจวน  ข่าสะโปน เจ้าหน้าที่
106 สพป.มุกดาหาร 730162 : บ้านคำบง1 สังคม  วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.มุกดาหาร 730163 : บ้านคำพอก2 สุรดา  ไชยศรี ูธุรการ
108 สพป.มุกดาหาร 730165 : บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นายธงชัย  บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
109 สพป.มุกดาหาร 730167 : ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน นางนงค์พิลา  สิงห์ขัน ครูชำนาญการ
110 สพป.มุกดาหาร 730168 : บ้านห้วยกอก1 วิลินญา  หลงมา ธุรการโรงเรียน
111 สพป.มุกดาหาร 730169 : เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ นิชาภา  สารไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.มุกดาหาร 730170 : บ้านนากอก จุฑาทิพย์  พิญญพงษ์ ครูผู้ช่วย
113 สพป.มุกดาหาร 730171 : บ้านนาสองเหมือง นายอภิเชก  เผ่าภูไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.มุกดาหาร 730171 : บ้านนาสองเหมือง วิลาสินี  ปู่ทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
115 สพป.มุกดาหาร 730172 : บ้านน้ำเที่ยง 2 จุรารัตนรวี  ทองจันทรารักษ์ ธุรการ
116 สพป.มุกดาหาร 730173 : บ้านนาอุดม นายจิรศักดิ์  อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.มุกดาหาร 730174 : บ้านขอนแก่น นางนุจรีย์  โภคสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
118 สพป.มุกดาหาร 730175 : บ้านคำไหล วิโรจน์  สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.มุกดาหาร 730176 : คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 พุทธวรรณ  รุ่งโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.มุกดาหาร 730177 : บ้านป่าเตย ณัฐพงศ์  เก่งกว่าสิงห์ ครู
121 สพป.มุกดาหาร 730177 : บ้านป่าเตย กิตติศักดิ์  บุตดีวงค์ ครู
122 สพป.มุกดาหาร 730152 : บ้านโนนเกษม ภิญญดา  สาระไชย ธุรการโรงเรียน
123 สพป.มุกดาหาร 730153 : บ้านภูแผงม้า สกุลรัตน์  แสนโสม ครูผู้ช่วย
124 สพป.มุกดาหาร 730153 : บ้านภูแผงม้า นางสาวมาลินี   ทองคำ ครูผู้ช่วย
125 สพป.มุกดาหาร 730149 : ชุมชนบ้านม่วงไข่ ณัฐชยา  พรรคสมาน ธุรการ
126 สพป.มุกดาหาร 730150 : บ้านคำสร้อย ภาวนา  อยู่สถาพร ครู
127 สพป.มุกดาหาร 730151 : บ้านด่านมน ปิยะดา  กล้าหาญ ธุรการ
128 สพป.มุกดาหาร 730155 : บ้านคำนางโอก ปรียนันท์  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
129 สพป.มุกดาหาร 730166 : บ้านหนองนกเขียน เพ็ญภรณ์  สุคำภา ธุรการ
130 สพป.มุกดาหาร 730164 : บ้านนิคมร่มเกล้า นายไผ่  ผากา ครู
131 สพป.มุกดาหาร 730178 : ป่งแดงวิทยาคม จรินทร์  ภูนาเมือง ครู
132 สพป.มุกดาหาร 730179 : บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นายทินกร  วิชิตพันธ์ ครูชำนาญการ
133 สพป.มุกดาหาร 730180 : บ้านโนนสะอาด2 ณรงค์เดช  ปุณขันธุ์ ครู
134 สพป.มุกดาหาร 730180 : บ้านโนนสะอาด2 นางสาวรักชนก  สุภิวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.มุกดาหาร 730181 : หนองข่าประชาอุทิศ ทองสิน  นามเหลา ครู
136 สพป.มุกดาหาร 730181 : หนองข่าประชาอุทิศ ขวัญชนก  สุคำภา ครูผู้ช่วย
137 สพป.มุกดาหาร 730182 : บ้านหนองแวงใหญ่ วิสุทธิ์  ไชยบุญตา ครู
138 สพป.มุกดาหาร 730113 : ชุมชนดอนตาล นายจิรพิพัฒน์  ลาลำโกน ครู
139 สพป.มุกดาหาร 730114 : บ้านนาม่วง นางสาวจินตนา   นาลงพรม ครูผู้ช่วย
140 สพป.มุกดาหาร 730115 : บ้านโพนสว่าง นายขจรศักดิ์  ว่องไว ครู
141 สพป.มุกดาหาร 730115 : บ้านโพนสว่าง นางสาวสาวิกา  นาลงพรม ธุรการโรงเรียน
142 สพป.มุกดาหาร 730116 : บ้านห้วยกอก2 จารุพิชญา   กรึ่มพิมาย ธุรการ
143 สพป.มุกดาหาร 730117 : นาสะเม็งวิทยา เศรษฐพงศ์  อุณวงศ์ ครู
144 สพป.มุกดาหาร 730118 : บ้านโคกพัฒนา นางสาวสราภรณ์  นาโสก ครู
145 สพป.มุกดาหาร 730119 : บ้านนาสะโน โอฬาร  สุธรรม ธุรการ
146 สพป.มุกดาหาร 730120 : นาหว้าประชาสรรค์ นายจักรกรี  งามสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.มุกดาหาร 730121 : บ้านหนองกระยัง มณีรัตน์  น้อยนาดี ครู
148 สพป.มุกดาหาร 730126 : บ้านภูผาหอมพัฒนา นางอัญชลี  รอบคอบ ครู
149 สพป.มุกดาหาร 730135 : บ้านแก้ง2 ดอกอ้อ  เดชกุญชร ครู
150 สพป.มุกดาหาร 730137 : บ้านคำดู่ วรรณวิภา  ซามงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.มุกดาหาร 730137 : บ้านคำดู่ นายสมจิต  คำผาสุข ครู
152 สพป.มุกดาหาร 730138 : บ้านดง นางโสภิตา  โฮมหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.มุกดาหาร 730139 : บ้านนาคำน้อย1 เสริมศักดิ์  แสนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
154 สพป.มุกดาหาร 730141 : บ้านภูวง วริยา  อรรคนิตย์ ครู
155 สพป.มุกดาหาร 730124 : บ้านภูล้อม นางสาวณัฐมน  สมตน ครู
156 สพป.มุกดาหาร 730125 : บ้านหนองบอน กาญจน์อธิป  รินทราช ครูผู้ช่วย
157 สพป.มุกดาหาร 730122 : บ้านบาก2 ธนกฤติ  อนุเคน ครู ชำนาญการพิเศษ
158 สพป.มุกดาหาร 730122 : บ้านบาก2 ปรียาพร  อุตส่าห์ ธุรการโรงเรียน
159 สพป.มุกดาหาร 730123 : บ้านนายาง นายสุนทร  แก้วทอง ครู
160 สพป.มุกดาหาร 730127 : ป่าไร่ป่าชาดวิทยา กชพร  สุขสุทธิ ครูธุรการ
161 สพป.มุกดาหาร 730132 : บ้านห้วยทราย2 ภักดี  พันธุโพธิ์ ครู
162 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก นายชัยบัญชา  ปุยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.มุกดาหาร 730128 : บ้านนาทาม นายสิทธิศักดิ์  พิลาตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.มุกดาหาร 730128 : บ้านนาทาม กฤตย์  พันธุโพธิ์ ครูชำนาญการ
165 สพป.มุกดาหาร 730129 : บ้านนาป่ง นายภานุวัฒน์  สายสุดตา ชำนาญการพิเศษ
166 สพป.มุกดาหาร 730130 : บ้านนามน ศันสนีย์  ชินดา ครูผู้ช่วย
167 สพป.มุกดาหาร 730131 : บ้านโนนสวาท อภิชาติ  สมไวย์ ครู
168 สพป.มุกดาหาร 730134 : ชุมชนโพธิ์ไทร โกสินธ์  พรหมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.มุกดาหาร 730134 : ชุมชนโพธิ์ไทร ปณิตา   ยืนยง ธุรการ
170 สพป.มุกดาหาร 730140 : บ้านนาโพธิ์ นายปรัชญา  ซามงค์ ครูอัตราจ้าง
171 สพป.มุกดาหาร 730136 : บ้านโคกหนองหล่ม นางสาวพัชยา  กุชโร ครู
172 สพป.มุกดาหาร 730136 : บ้านโคกหนองหล่ม ศิริกร  ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.มุกดาหาร 730142 : บ้านเหล่าหมี กฤตานน  ลาดนาเลา ครูผู้ช่วย
174 สพป.มุกดาหาร 730143 : บ้านโคกสว่าง1 สมยศ  ซาเสน ครู
175 สพป.มุกดาหาร 730148 : บ้านเหล่าแขมทอง กุลนิภา  ซาเสน ธุรการ
176 สพป.มุกดาหาร 730144 : บ้านท่าห้วยคำ นางสาวสุภัคษร  จันทรักษ์ ครู
177 สพป.มุกดาหาร 730145 : บ้านนายอ ดอกมะลิ  ใจตรง ครู
178 สพป.มุกดาหาร 730146 : บ้านป่าพยอม ณภาภัช  ปรุงเรณู ครู
179 สพป.มุกดาหาร 730146 : บ้านป่าพยอม สุภาพร  ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.มุกดาหาร 730147 : สยามกลการ4 จิรภา  กุลพิมาย ครู
181 สพป.มุกดาหาร 730187 : บ้านกกตูม นายวุฒิวา  อุทโท ครู
182 สพป.มุกดาหาร 730188 : บ้านแก้งนาง จิราภา  สายสุริย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
183 สพป.มุกดาหาร 730189 : บ้านขัวสูง นางสาวปิยะพร   แสนศรี พนักงานราชการ
184 สพป.มุกดาหาร 730190 : บ้านนาหินกอง รัศมี  พรมษา ครูผู้ช่วย
185 สพป.มุกดาหาร 730191 : บ้านปากช่อง นายวัสสา  เหลือผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
186 สพป.มุกดาหาร 730192 : สยามกลการ 5 ขณิษฐา  เชื้อคมตา เจ้าหน้าทีาธุรการ
187 สพป.มุกดาหาร 730193 : บ้านสานแว้ สุนิสา  พูลยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.มุกดาหาร 730194 : หมู่บ้านป่าไม้ สุทธิการณ์  เชื้อคมตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.มุกดาหาร 730206 : บ้านชะโนด 2 นายศักดิ์ดา  คำมุงคุณ ครู
190 สพป.มุกดาหาร 730206 : บ้านชะโนด 2 รัชณก  กงนะ ครูผู้ช่วย
191 สพป.มุกดาหาร 730208 : บ้านหนองยาง ฐิติพันธ์  หลานเศษฐา ครูผู้ช่วย
192 สพป.มุกดาหาร 730211 : บ้านย้อมพัฒนา สรวิชญ์   โคตรพรม ธุรการ
193 สพป.มุกดาหาร 730211 : บ้านย้อมพัฒนา วิไลพร  บริสุทธิ์ ครู
194 สพป.มุกดาหาร 730186 : บ้านโสก ปริยาภัทร  ปุณขันธุ์ ครู
195 สพป.มุกดาหาร 730184 : บ้านเปียด นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์ ครู
196 สพป.มุกดาหาร 730185 : บ้านโพนแดง นายบุญพมา  จันทร์สองดวง ครู
197 สพป.มุกดาหาร 730183 : บ้านดงหลวง นางชุติมณฑน์  พ่ออามาตย์ ครู
198 สพป.มุกดาหาร 730183 : บ้านดงหลวง นางสาวสุนิษา  สุภาวงศ์ ครูผู้ช่วย
199 สพป.มุกดาหาร 730197 : บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ธวัชชัย  นนท์พละ ครู
200 สพป.มุกดาหาร 730198 : บ้านนาหลัก นางสาวเยาวพา  สีธรรม ครู
201 สพป.มุกดาหาร 730199 : บ้านฝั่งแดง นายดุษฎี  สมสวย ครูชำนาญการพิเศษ
202 สพป.มุกดาหาร 730201 : บ้านมะนาว จินดารัตน์  หลาบโพธิ์ ธุรการ
203 สพป.มุกดาหาร 730202 : บ้านหนองคอง วายุภักดิ์  รัตนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.มุกดาหาร 730203 : พระราชทานบ้านหนองหมู ภัทชรีญา  ไชยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.มุกดาหาร 730200 : บ้านโพนไฮ นางสาวเสาวลักษณ์  สายหยุด ครู
206 สพป.มุกดาหาร 730204 : บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว sirirat  chuekamhod เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.มุกดาหาร 730196 : บ้านก้านเหลืองดง พัชรี  จันโทวาท ธุรการ
208 สพป.มุกดาหาร 730195 : ร่มเกล้า นันทพร  สายตา ครู
209 สพป.มุกดาหาร 730205 : ชุมชนบ้านหนองบัว punya  jitamart ครู
210 สพป.มุกดาหาร 730205 : ชุมชนบ้านหนองบัว ธานุวัฒน์  รอบคอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
211 สพป.มุกดาหาร 730207 : บ้านน้ำบ่อดง นายธวัชชัย  คำมุงคุณ ครู
212 สพป.มุกดาหาร 730210 : บ้านเหล่าดง พิมลรัตน์  คำมุงคุณ ธุรการ
213 สพป.มุกดาหาร 730209 : บ้านหนองหนาว ไชยพันธ์  พันธ์ชาติ ครู
214 สพป.มุกดาหาร 730096 : ชุมชนบ้านคำชะอี สุพรรณวดี  น่านโพธิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.มุกดาหาร 730097 : บ้านกกไฮโนนน้ำคำ บุปผาพร  สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.มุกดาหาร 730098 : บ้านแก้งช้างเนียม สุพัสดิ์  สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
217 สพป.มุกดาหาร 730099 : บ้านนาปุ่ง รักสยาม  แสนสุข ครูชำนาญการพิเศษ
218 สพป.มุกดาหาร 730100 : บ้านโนนสว่าง1 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  วังคะฮาต ธุรการโรงเรียน
219 สพป.มุกดาหาร 730101 : บ้านหนองกะปาด ปิ่นแก้ว  วังคะฮาต ครู
220 สพป.มุกดาหาร 730101 : บ้านหนองกะปาด สุนัฎฐา   เสียงล้ำ ครู
221 สพป.มุกดาหาร 730102 : วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย มะลาวัลย์  สุวรรณไตรย์ ครู
222 สพป.มุกดาหาร 730103 : บ้านกลาง ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.มุกดาหาร 730103 : บ้านกลาง รุจิรา  ผิวขำ ธุรการ
224 สพป.มุกดาหาร 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล นางรุ้งชีวา  วังโคตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.มุกดาหาร 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล แววลดา   ปัททุม ธุรการ
226 สพป.มุกดาหาร 730105 : บ้านบาก ๑ วินิช  เสียงล้ำ ครู
227 สพป.มุกดาหาร 730105 : บ้านบาก ๑ วินิช  เสียงล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ
228 สพป.มุกดาหาร 730106 : บ้านห้วยลำโมง ชลิตา  ธรรมประสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.มุกดาหาร 730079 : บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สุพัตรา  บางพรมบาง ครูธุรการ
230 สพป.มุกดาหาร 730079 : บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 จิรภา  พรหมพิบูลย์ ครู
231 สพป.มุกดาหาร 730084 : บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" วรัมพร  บุตรสาร ธุรการโรงเรียน
232 สพป.มุกดาหาร 730095 : ห้วยตาเปอะ วัลลภ  จิตจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.มุกดาหาร 730095 : ห้วยตาเปอะ สุรศักดิ์  อัฐนาค ครู
234 สพป.มุกดาหาร 730086 : บ้านค้อ ปภัสสร  พลวงค์ ธุรการ
235 สพป.มุกดาหาร 730087 : บ้านโคก2 นายเชิญสิน  ไชยเพชร ผู้อำนวยการ
236 สพป.มุกดาหาร 730088 : บ้านดงยาง1 วรภัทรศกร  ใจมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
237 สพป.มุกดาหาร 730092 : ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) ทวีวัชร์  นาโสก ครู
238 สพป.มุกดาหาร 730081 : บ้านโนนสังข์ศรี นางสาวปภัสสรา  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.มุกดาหาร 730080 : บ้านซ่ง นางพิลัยรัตน์ คนซื่อ  คนซื่อ ครู
240 สพป.มุกดาหาร 730082 : บ้านม่วง นางทัศนีย์  พรหมทา ครู
241 สพป.มุกดาหาร 730083 : บ้านแมด ศิริพัฒน์   ยืนยั่ง ธุรการ
242 สพป.มุกดาหาร 730085 : บ้านเหล่า ชลธิดา  คล่องดี ครู
243 สพป.มุกดาหาร 730094 : บ้านหนองสระพังทอง ธีรพงศ์  แสนยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
244 สพป.มุกดาหาร 730089 : บ้านดอนป่าแคน นางสาวบุญน้อม  ขำคม เจ้าหน้าที่ธุรการ
245 สพป.มุกดาหาร 730089 : บ้านดอนป่าแคน นายจิรัฐวัฒนา  พรหมพิงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
246 สพป.มุกดาหาร 730090 : บ้านตูมหวาน เอกราช   พรหมพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
247 สพป.มุกดาหาร 730091 : บ้านแฝก นางสาวอัจฉราภรณ์  ปากหวาน ครู
248 สพป.มุกดาหาร 730093 : โพนงาม ประทุมพร  เพ็ญมาก ครู
249 สพป.มุกดาหาร 730093 : โพนงาม ศศิธร  ภูล้นแก้ว ครู
250 สพป.มุกดาหาร 730109 : บ้านนาหลวง1 นางสุภัคณิตา   อาบุญงาม ครู
251 สพป.มุกดาหาร 730110 : บ้านหนองบง นิสา   รัตนวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.มุกดาหาร 730110 : บ้านหนองบง พรทิพา  ศรีสุภา ครู
253 สพป.มุกดาหาร 730107 : บ้านหนองเอี่ยน กนกทิพย์  วงศ์คะสุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
254 สพป.มุกดาหาร 730108 : บ้านโคกสว่าง2 นายศุภวัฒน์  รัชอินทร์ ธุรการ
255 สพป.มุกดาหาร 730111 : บ้านหนองไฮ ภูริวัตร  ดีพรหม ครูผู้ช่วย
256 สพป.มุกดาหาร 730112 : บ้านเหล่าสร้างถ่อ นางทิพวรรณ  สุวรรณไตรย์ ครู
257 สพป.มุกดาหาร 730221 : เมืองพาลุกากรภูมิ สุนทร  ชุมศรี ครู
258 สพป.มุกดาหาร 730223 : บ้านชะโนด 1 สุชาสินี  บุญพอ ครูผู้ช่วย
259 สพป.มุกดาหาร 730216 : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา chumpol  wannasa ครู
260 สพป.มุกดาหาร 730222 : บ้านขามป้อม ทักษิณ  มวลมนตรี ครูผู้ช่วย
261 สพป.มุกดาหาร 730224 : บ้านทรายทอง จุฑารัตน์  จุฑารัตน์ กาฬหว้า ครู
262 สพป.มุกดาหาร 730226 : ชุมชนบ้านบางทรายน้อย สุรินทร์  รูปดี ครู
263 สพป.มุกดาหาร 730217 : บ้านสองคอน กฤษณพงษ์  บัวระพันธ์ ครู
264 สพป.มุกดาหาร 730215 : บ้านป่งขาม นายสายฟ้า  อ่อนมณี ครู
265 สพป.มุกดาหาร 730213 : บ้านนาขามป้อมวิทยาคม นางสาวอัจฉราพร  นีระนิตย์ ครู
266 สพป.มุกดาหาร 730214 : บ้านนาดีโคกสวาท wanna  rattanamalee ครู
267 สพป.มุกดาหาร 730212 : บ้านหว้านใหญ่ Yimlamai  Muangkhot ครู
268 สพป.มุกดาหาร 730218 : หนองผือดอนม่วง เสาวณิต  เพชรนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
269 สพป.มุกดาหาร 730219 : บ้านหว้านน้อย เกษร  กิ่งมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.มุกดาหาร 730220 : บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง นางสาวจันทิรา  เมืองโคตร ครูผู้ช่วย
271 สพป.มุกดาหาร 730225 : บ้านโนนสว่าง 2 นางนิ่มนวล  ใจสุข ครู
272 สพป.มุกดาหาร 730225 : บ้านโนนสว่าง 2 นางสาวสุกันยา  ทองขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
273 สพป.มุกดาหาร 730233 : บ้านโนนยาง นางชฎาพร  ทองคุณ ครู
274 สพป.มุกดาหาร 730234 : บ้านคำพอก 1 ดาลุน  บุญเพิ่ม ครู
275 สพป.มุกดาหาร 730235 : บ้านงิ้ว นิติพงษ์  ไชยขันธ์ ครู
276 สพป.มุกดาหาร 730236 : บ้านวังนอง ณัฐดนัย  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
277 สพป.มุกดาหาร 730236 : บ้านวังนอง อธิปัตย์  อาจวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
278 สพป.มุกดาหาร 730237 : บ้านหนองโอใหญ่ วาปี  กลางประพันธ์ ครู
279 สพป.มุกดาหาร 730239 : บ้านคำพี้ baikham  mahaup ครูชำนาญการพิเศษ
280 สพป.มุกดาหาร 730241 : บ้านเป้าป่าแสด นางสาวจุฑามาศ   ไทยานนท์ ครู
281 สพป.มุกดาหาร 730242 : บ้านภู วีระชาติ  ปัททุม ธุรการ
282 สพป.มุกดาหาร 730242 : บ้านภู วิบูลย์  ทิพย์ลม ผู้อำนวยการโรงเรียน
283 สพป.มุกดาหาร 730232 : บ้านวังไฮ ปิลันทนา  กลางประพันธ์ ธุรการ
284 สพป.มุกดาหาร 730229 : บ้านนาตะแบง 2 ธีรวัฒน์  รูปเหลี่ยม ครู
285 สพป.มุกดาหาร 730231 : บ้านบุ่ง ศิรินทิพย์  จำปา เจ้าหน้าที่ธุรการ
286 สพป.มุกดาหาร 730238 : บ้านโคกกลาง นพรัตน์  วังคะฮาต เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.มุกดาหาร 730243 : บ้านแวง รัชนี   บาทชารี ธุรการ
288 สพป.มุกดาหาร 730240 : บ้านโคกหินกอง ทองพูล  ไตรยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
289 สพป.มุกดาหาร 730240 : บ้านโคกหินกอง ไสว  แก้วหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
290 สพป.มุกดาหาร 730244 : บ้านหลุบปึ้ง พิสุทธิ์ศรี  เกรียงสมร ครู
291 สพป.มุกดาหาร 730245 : บ้านเหล่าน้อย นางสาวนุชนาถ   บุญคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
292 สพป.มุกดาหาร 730230 : บ้านนาหนองแคน นางสาวณัฐชานันท์   วงค์คำจันทร์ ธุรการ
293 สพป.มุกดาหาร 730228 : บ้านคันแท นายธนกร  อาจวิชัย ธุรการ
294 สพป.มุกดาหาร 730227 : ชุมชนเมืองหนองสูง นางประกายวันต์  อาจวิชัย ครู