รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เชียงใหม่ 130985 : วัฒโนทัยพายัพ พงษ์พัฒน์  ยะพลหา ครู
2 สพม.เชียงใหม่ 130985 : วัฒโนทัยพายัพ นายบพิธ  กิจมี ครูชำนาญการ
3 สพม.เชียงใหม่ 130986 : หอพระ หนึ่งฤทัย  ปินชัย ครู
4 สพม.เชียงใหม่ 130986 : หอพระ วัชรพงค์  โพธิวงค์ ครู
5 สพม.เชียงใหม่ 130987 : กาวิละวิทยาลัย นางสาวคฑามาศ  อรินติ๊บ ครูผู้ช่วย
6 สพม.เชียงใหม่ 130987 : กาวิละวิทยาลัย กรภัทร์  สมบัติโพธิกุล ครู
7 สพม.เชียงใหม่ 130997 : ดอยสะเก็ดวิทยาคม นางสาวสาวิตรี  มือแข็ง เจ้าหน้าที่
8 สพม.เชียงใหม่ 131011 : สันกำแพง วันเพ็ญ  จันทรมณี ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพม.เชียงใหม่ 131011 : สันกำแพง กิติญา  สังข์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพม.เชียงใหม่ 131011 : สันกำแพง เกศินี  ปุงปี่แก้ว ครู
11 สพม.เชียงใหม่ 131022 : แม่ออนวิทยาลัย นายชาญชัย  ไพยารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
12 สพม.เชียงใหม่ 130998 : แม่แตง สุจิตรา  ขุนคำ เจ้าหน้าที่การเงิน
13 สพม.เชียงใหม่ 130998 : แม่แตง รชา  เสรีกุล ครูระดับปฏิบัติการ
14 สพม.เชียงใหม่ 130998 : แม่แตง ชลนที  บุญทา ครู
15 สพม.เชียงใหม่ 130998 : แม่แตง นุชจรีย์  เงินคำมูล ครู
16 สพม.เชียงใหม่ 130999 : แม่หอพระวิทยาคม สุขุมาลย์  พนิชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ
17 สพม.เชียงใหม่ 131000 : สันป่ายางวิทยาคม ปรัชญา  ก๋าอิน ครู
18 สพม.เชียงใหม่ 131000 : สันป่ายางวิทยาคม อรรถพล  สานุวงษ์ ครู
19 สพม.เชียงใหม่ 131001 : แม่ริมวิทยาคม เยาวลักษณ์  ปิยนันทคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพม.เชียงใหม่ 131001 : แม่ริมวิทยาคม อรทัย  ชุมภูคำ ครู
21 สพม.เชียงใหม่ 131001 : แม่ริมวิทยาคม ทิวาพร  สร้างใหม่ ครู
22 สพม.เชียงใหม่ 131002 : นวมินทราชูทิศ พายัพ กชพรรณ  กันทาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพม.เชียงใหม่ 131004 : สะเมิงพิทยาคม นายกฤษฎา  ไชยมงคล ครู
24 สพม.เชียงใหม่ 131008 : พร้าววิทยาคม นางสาวสมัชญา  เทพสุวรรณ ครู
25 สพม.เชียงใหม่ 131012 : สันทรายวิทยาคม นายอุทัย  สมณะ ครู ชำนาญการพิเศษ
26 สพม.เชียงใหม่ 131012 : สันทรายวิทยาคม เสถียร  กันธิยะ ครู
27 สพม.เชียงใหม่ 130994 : เชียงดาววิทยาคม จุฬาลักษณ์  จอมปิน ครูอัตรจ้าง
28 สพม.เชียงใหม่ 130994 : เชียงดาววิทยาคม สมเกียรติ  ดำฤทธิ์ ครู
29 สพม.เชียงใหม่ 130995 : อรุโณทัยวิทยาคม กฤตานน  กันทะมาลา ครู
30 สพม.เชียงใหม่ 131005 : ฝางชนูปถัมภ์ นายภาณุพงศ์  เลขอิน ครูผู้ช่วย
31 สพม.เชียงใหม่ 131005 : ฝางชนูปถัมภ์ เกียรติศักดิ์  ศรีทรายคำ ครู
32 สพม.เชียงใหม่ 131019 : เวียงแหงวิทยาคม สุธาสินี  ก้อนใจ ครู
33 สพม.เชียงใหม่ 131019 : เวียงแหงวิทยาคม กัญชนา สุเป็ง  สุเป็ง ครู
34 สพม.เชียงใหม่ 131020 : ไชยปราการ กรรณิการ์   คำจันทร์ ครู
35 สพม.เชียงใหม่ 131009 : สันป่าตองวิทยาคม ทิพากร  สงวนวงษ์ ครู
36 สพม.เชียงใหม่ 131009 : สันป่าตองวิทยาคม สมร  ปาดวง ครู
37 สพม.เชียงใหม่ 131010 : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ นางบุญศรี  แสนศิริ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพม.เชียงใหม่ 131013 : หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กมลรัตน์  ดาอินวงค์ ครู
39 สพม.เชียงใหม่ 131013 : หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โสภณ  กิติกุศล เจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพม.เชียงใหม่ 131018 : สารภีพิทยาคม ธีระศักดิ์  โพธินาม ครู ชำนาญการ
41 สพม.เชียงใหม่ 131021 : บ้านกาดวิทยาคม นายประยูร  แก้วมูล ครู ชำนาญการ
42 สพม.เชียงใหม่ 131021 : บ้านกาดวิทยาคม นางสาวรัตติกาล  จันตาดี ครูชำนาญการ
43 สพม.เชียงใหม่ 131023 : สองแคววิทยาคม ธัญวรินทร์  ศรีเที่ยง ครู คศ.2
44 สพม.เชียงใหม่ 131024 : สันติสุข นายณรงค์ชัย  สุดวง ครู
45 สพม.เชียงใหม่ 130991 : จอมทอง นายยศรินทร์   รัตนสมาหาร ครู
46 สพม.เชียงใหม่ 130992 : แม่แจ่ม สามารถ   ใสญาติ ครู
47 สพม.เชียงใหม่ 131014 : ฮอดพิทยาคม สุพรรณี  วรวัฒนเมธี ครู
48 สพม.เชียงใหม่ 131014 : ฮอดพิทยาคม นารีรัตน์  กูลเม็ง ครู
49 สพม.เชียงใหม่ 131015 : ดอยเต่าวิทยาคม ศิวพร  วงค์กันยา ครูชำนาญการ
50 สพม.เชียงใหม่ 131016 : อมก๋อยวิทยาคม นายวีระพงค์  กล้าแข็ง ครูชำนาญการ
51 สพม.เชียงใหม่ 131016 : อมก๋อยวิทยาคม จรรยา  แดงมูล ครู
52 สพม.เชียงใหม่ 131017 : แม่ตื่นวิทยาคม นายนริศ  อากาศทิพย์ ครู
53 สพม.เชียงใหม่ 131065 : มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ นายศรัณยู  อินทรี ครูผู้ช่วย