รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130016 : ศรีเนห์รู นางสาวอัมพวัน  อุปนันท์ ครุ
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130017 : วัดช่างเคี่ยน ไตรทศ  ปากาศ ครู
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130019 : วัดข่วงสิงห์ นางเมทิกา  วงค์อัญญา ครูชำนาญการ
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130020 : วัดป่าตัน คมกฤษณ์  ขันตี ครู
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130001 : ท่าศาลา สดายุ  ธีรสวัสดิ์ ครู
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130028 : วัดป่าแดด ณภิตา  ศิริมงคลภัค ครูชำนาญการ
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130029 : วัดวังสิงห์คำ อภิชญา  วงศ์หล้า ธุรการ
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130031 : พุทธิโศภน นายปราโมทย์  ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130030 : อนุบาลเชียงใหม่ ศรีมณี  เสนากุล นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130025 : วัดขะจาว นายพชร  วงศ์เมฆ ครู
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130010 : บ้านแม่เหียะสามัคคี นางสาวเจนจิรา  ศรีจันทร์ ธุรการ
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130011 : บ้านดอนปิน นางสาวยุพิน  กาวี ครู
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130024 : ชุมชนวัดท่าเดื่อ นางอรุณณี  วงศ์ภูดินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130022 : วัดป่าข่อยใต้ นายพรพิพัฒน์  ปวงจักร์ทา ธุรการ
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130026 : บ้านท่าหลุกสันทราย คณิน  นนทศิลา ครู
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130014 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 อนุสรณ์  อนันต์วิไล ครู
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130015 : สังวาลย์วิทยา นางสาววรินทร์ลดา  ศรีสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130007 : บ้านเชิงดอยสุเทพ สุภพงศ์  สุวรรณมาศ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130008 : วัดสวนดอก ประเชษฐ  คำปิงชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130008 : วัดสวนดอก รัฐพงศ์  ชุ่มใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสวนดอก
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130013 : บ้านห้วยทราย ธนชาติ  ฤกษ์หร่าย ครูผู้ช่วย
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130003 : วัดหนองป่าครั่ง นพดล  อ้ายเสาร์ ครู
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130005 : วัดเสาหิน นางกรวรรณ  จันทรบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130005 : วัดเสาหิน วิโรจน์   สะอิ ครู
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130154 : บ้านแม่ดอกแดง รัตติกาล  ยมนา ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130156 : บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สุทิน  ศรีวงศ์วรรณ ครู
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130158 : บ้านร้องขี้เหล็ก นายศิธานนท์  ชัยวรัตถ์สุนทร ครู
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130139 : บ้านบ่อหิน ศุภโชค  แรงจริง ครู
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130145 : เทพเสด็จวิทยา วรรธนณัฐ  วงค์ติ๊บ ผอ
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130167 : บ้านป่าไม้แดง กัลยา  จันทร์แดง ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130168 : บ้านป่าป้อง ละออทิพย์  จินะมอย พนักงานราชการ
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130147 : บ้านปางแดง นายนพดล  ลีเลิศยานนท์ ครู
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130140 : บ้านปางน้ำถุ ธัญพิชชา  ธรรมคำหมื่น ธุรการ
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130141 : บ้านแม่หวาน นายธงไชย  เกตุทะจักร์ ครูชำนาญการ
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130142 : บ้านโป่งกุ่ม นางสาวอริสา  ชุมภูแสน ครูผู้ช่วย
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130161 : แม่คือวิทยา นิษฐ์วรา  เมธีธันยนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130173 : บ้านตลาดขี้เหล็ก นางสาวเกศิณี  ศรีบุญเรือง ครู
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130175 : แม่โป่งประชาสามัคคี ธีรภัทร  ทองบุญ ครู
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130176 : บ้านแม่ฮ้อยเงิน เบญจวรรณ  เมฆะ ครูปฏิบัติการ
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130153 : บ้านสันทราย พิจิตตรา  พรหมเมตจิต ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130152 : บ้านลวงเหนือ วรัท  จิตวิทยาจำเริญ ครู
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130170 : บ้านป่างิ้ว นุจริน  แก้วสว่าง ครูผู้ช่วย
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130134 : บ้านป่าขุย นายจรัล  จันทิพย์ ครูชำนาญการ
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130138 : บ้านป่าเสร้า นายฉัตรชัย  ปินตาเลิศ ครู
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130165 : บ้านป่าเหมือด นเรศ  สีธิใจ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130561 : บ้านดอนปีน สุภาภรณ์  มาอุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130562 : บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สุพิชฌาย์  ปุรณะพรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130549 : บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท เจษฎา  ทองเสถียรกิจ ครูผู้ช่วย
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130550 : วัดสันมะฮกฟ้า พรพรรณ  เมืองสุวรรณ ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130551 : วัดสันป่าค่า จุราเนตร  คำดี ธุรการโรงเรียน
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130564 : วัดทรายมูลรัตนศึกษา สุจิตรา  ปาปวน ธุรการ
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130580 : บ้านบวกค้าง วุฒิกร   โหล่แก้ว ครู
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130581 : วัดป่าตาล พิมพาภรณ์  เงินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130583 : บ้านกอสะเลียม ว่าที่ร้อยตรีรณภพ   อภิวงค์งาม ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130583 : บ้านกอสะเลียม นางสาวกมลพรรณ   สุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130574 : บ้านปงป่าเอื้อง นายศักดิ์สุบรรณ  คันธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130552 : บ้านมอญ นางสาวศิวาภรณ์  จันทกลาง ครู
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130553 : วัดสันกลางเหนือ นางสุภาลักษณ์  ภูมิมณี ครู
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130555 : สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ กัมพล  อิ่นคำ ครู
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130556 : บ้านสันกำแพง นายกิติพันธ์   พรหมชนะ ครู
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130557 : วัดบ้านน้อย ศตนันท์  ไชยมิ่งโต ครู
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130575 : บ้านแม่ปูคา ปาริชาต  สุวรรณมา ครู
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130577 : วัดล้านตอง อนุชา  คันธรส ธุรการ
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130569 : วัดบ้านโห้ง นิภาพร  หยั่งถึง ครูชำนาญการ
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130571 : วัดแม่ผาแหน จิราพร  หล้าเที่ยง ครู
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130954 : แม่ตะไคร้ นางสาวณัฎชนิจกานต์  พือทอ ธุรการ
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130955 : ทาเหนือวิทยา ชญาภรณ์  ดาวเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130952 : วัดห้วยทราย อนุทิน  บุญทา ครู
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130953 : วัดดอนชัย นริศรา  ปันอินทร์ ครู
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130947 : บ้านออนกลาง นางสุรพรรค์  กันทาเหมย ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130948 : วัดเปาสามขา นางสาวสุวิมล  ปันทะนันท์ ครู
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130946 : บ้านออนหลวย อัญชริกา  ไชยคำวัง ธุรการ