รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130016 : ศรีเนห์รู นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี ครูผู้ช่วย
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130017 : วัดช่างเคี่ยน กันตินันท์  โภคินอธิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130018 : วัดเจ็ดยอด วิริยา  ใจเจริญ ครู ค.ศ.1
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130019 : วัดข่วงสิงห์ นางสาววิไลวรรณ  วังบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130019 : วัดข่วงสิงห์ นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง ครู
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130020 : วัดป่าตัน คมกฤษณ์  ขันตี ครูผู้ช่วย
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130021 : อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง นายราชัน  คำบุญเรือง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130032 : คำเที่ยงอนุสสรณ์ จงกลนี  เต็งวิลัย ครู
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130001 : ท่าศาลา สดายุ  ธีรสวัสดิ์ ครู
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130002 : วัดดอนจั่น ประดิษฐ์  เสมณี ครู
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130028 : วัดป่าแดด รัสรินทร์  วชิราเรืองรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130029 : วัดวังสิงห์คำ นางสาวไกรวัลย์  ปัญญาฤทธิ์ ครู
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130029 : วัดวังสิงห์คำ อภิชญา  วงศ์หล้า ธุรการ
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130031 : พุทธิโศภน ปราโมทย์  ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130030 : อนุบาลเชียงใหม่ ศรีมณี  เสนากุล นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130025 : วัดขะจาว จตุพร  ธนันไชย ครู
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130025 : วัดขะจาว นางศิราณี   โกฎแก้ว ครูชำนาญการ
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130012 : ศิริมังคลาจารย์ นางคชาภรณ์  หลานคำ ครู
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130010 : บ้านแม่เหียะสามัคคี นางนุจรินทร์  ทิมัน ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130010 : บ้านแม่เหียะสามัคคี นางสาวปาริชาติ  โกวิทยางกูร ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130011 : บ้านดอนปิน มนชยา  ทิพย์วงค์ ครู คศ.2
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130011 : บ้านดอนปิน ภัทรานิษฐ์  ดวงใจธรรม คศ. 2
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130024 : ชุมชนวัดท่าเดื่อ นางสาวอรุณณี  ประกอบศรี ครู คศ.2
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130022 : วัดป่าข่อยใต้ เขมิกา   วงศ์ใหญ่ ครู
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130022 : วัดป่าข่อยใต้ พรพิพัฒน์  ปวงจักร์ทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130023 : วัดร้องอ้อ อัมพร  ชัยวาปิน ครู คศ.1
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130023 : วัดร้องอ้อ กรรณิการ์  เกลียวกลม ครู
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130026 : บ้านท่าหลุกสันทราย บุญสรวม  แดงเรือน ครูชำนาญการ
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130014 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 JIRAROCHE  MAPLIENSRI ครูธุรการ
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130015 : สังวาลย์วิทยา ธน  เทพปิตุพงศ์ คศ.1
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130007 : บ้านเชิงดอยสุเทพ นางพรพนา  ไชยวงค์ ครู คศ.3
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130008 : วัดสวนดอก ประเชษฐ  คำปิงชัย ครูชำนาญการ
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130008 : วัดสวนดอก นายชัชวาล  ธิมา ครู คศ.1
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130009 : บ้านโป่งน้อย นายสุภาพ   บริบูรณ์ ครู ชำนาญการ
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130009 : บ้านโป่งน้อย ภัทรพงศ์  เจียระนันท์ ครูชำนาญการ
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130013 : บ้านห้วยทราย เจนจิรา  ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130013 : บ้านห้วยทราย yongyooth  vornprapon ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130003 : วัดหนองป่าครั่ง นพดล  อ้ายเสาร์ ครู
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130004 : ชุมชนบ้านบวกครกน้อย นายวิโรจน์  สะอิ ครูผู้ช่วย
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130005 : วัดเสาหิน กรวรรณ  จันทรบุตร ครู
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130005 : วัดเสาหิน korawan  jantaraboot ครู
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130006 : วัดเมืองสาตร จริญญา  ศรีวิกะ ครูชำนาญการ
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130006 : วัดเมืองสาตร surapun  malai ครุ
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130154 : บ้านแม่ดอกแดง ณัฐนรี  สัมพันธสิทธิ์ ครู คศ.3
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130156 : บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สมยศ  ลำเนาว์ ครู
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130158 : บ้านร้องขี้เหล็ก ณัฏฐ์ณิชชา  ไชยวัณณ์ ครูชำนาญการ
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130158 : บ้านร้องขี้เหล็ก ศิธานนท์  ชัยวรัตถ์สุนทร ครู
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130139 : บ้านบ่อหิน นางจุฑามาศ  จันทร์ศร ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130139 : บ้านบ่อหิน จุฑาทิพย์  ใจแปง ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130172 : บ้านแม่จ้อง นางสุภาพร  พันธุ์เกษม ครู คศ.3
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130145 : เทพเสด็จวิทยา สุพรรณิการ์  ลิขิตตระกูลรุ่ง ครู
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130167 : บ้านป่าไม้แดง นางสาวกัลยา  จันทร์แดง ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130168 : บ้านป่าป้อง อรชร  ริยะกาศ ครู คศ.3
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130147 : บ้านปางแดง อินทร  ชมชื่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130147 : บ้านปางแดง ประภากร  หลู่จิ่ง ครู
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130140 : บ้านปางน้ำถุ ธัญพิชชา  ธรรมคำหมื่น ธุรการ
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130140 : บ้านปางน้ำถุ suchada  nithiwanan ครูค.ศ.1
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130141 : บ้านแม่หวาน pawasan  wongpiboon ครู
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130142 : บ้านโป่งกุ่ม นายสวัสดิ์  มายัง ครู
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130161 : แม่คือวิทยา นางกฤติภร  รุ่งศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130173 : บ้านตลาดขี้เหล็ก punnita  kongwut ครู
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130175 : แม่โป่งประชาสามัคคี ธีรภัทร  ทองบุญ ครู คศ.1
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130176 : บ้านแม่ฮ้อยเงิน นายวิเชียร  ริยะกาศ ครู
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130176 : บ้านแม่ฮ้อยเงิน ปริญญาพร  ชัยชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130153 : บ้านสันทราย พิจิตตรา  พรหมเมตจิต ครู
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130151 : ชลประทานผาแตก ณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง ครู
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130152 : บ้านลวงเหนือ ถนอมศรี  บัวลอยลม ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130150 : บ้านป่าสักงาม อรุณวรรณ  ญานะ ครูผู้ช่วย
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130170 : บ้านป่างิ้ว นพดล  แตะต้อย ธุรการ
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130170 : บ้านป่างิ้ว อมรา  ใจอินทร์ ธุรการ
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130134 : บ้านป่าขุย เอกพงษ์  อุ่นอุโมงค์ ครูอัตราจ้าง
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130134 : บ้านป่าขุย จรัล  จันทิพย์ ครู คศ.1
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130138 : บ้านป่าเสร้า บุญเกิด  โอมฤก ครู
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130138 : บ้านป่าเสร้า นายฉัตรชัย  ปินตาเลิศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130165 : บ้านป่าเหมือด นเรศ  สีธิใจ คศ.2
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130164 : บ้านสันต้นม่วงเหนือ สำราญ   ชาวศรี ครู
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130164 : บ้านสันต้นม่วงเหนือ นางสาวรุ่งลาวัลย์   กันเต็ง ครู
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130164 : บ้านสันต้นม่วงเหนือ พรทนา  ปันศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130561 : บ้านดอนปีน นางสาวสุภาภรณ์  มาอุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130562 : บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) นางสาวสุพิชฌาย์  ปุรณะพรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130548 : บ้านหนองโค้ง Sairoong  Jaikampan
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130549 : บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท นายนิพนธ์  จูเรือน พนักงานราชการ
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130549 : บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท นางพัชราภรณ์  ขุนแก้วพะเนา ครูชำนาญการ
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130550 : วัดสันมะฮกฟ้า พรพรรณ  เมืองสุวรรณ ครู
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130551 : วัดสันป่าค่า กาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม ครู
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130564 : วัดทรายมูลรัตนศึกษา นางสาวเพียงตะวัน  ชัยชมภู ครูอัตราจ้าง
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130564 : วัดทรายมูลรัตนศึกษา สวาท  สำลี ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130580 : บ้านบวกค้าง ทวีพร  มาน้อย ครู
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130580 : บ้านบวกค้าง กานต์สุชาพัฒน์  ทองมีศรี ครู
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130581 : วัดป่าตาล นายชัช  หมอยา ครู ค.ศ.3
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130583 : บ้านกอสะเลียม ว่าที่ร้อยตรีรณภพ  อภิวงค์งาม ครู ชำนาญการ
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130574 : บ้านปงป่าเอื้อง นางสาวจันทร์เพ็ญ  เลิศคำฟู ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130574 : บ้านปงป่าเอื้อง นายเสถียร  ณ เชียงใหม่ ครู
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130565 : วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร นายอดุลย์วิชญ์  สีเกี้ยวฝั้น ครู ค.ศ. 1
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130552 : บ้านมอญ Suphaluk  Phoommanee ครู
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130553 : วัดสันกลางเหนือ จิตรกร  ศรีคำมูล ธุรการ
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130555 : สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ กัมพล  อิ่นคำ ครู
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130556 : บ้านสันกำแพง มยุรี  ปัทมรังสรรค์ ครู
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130557 : วัดบ้านน้อย Duangchai  Boonmati ครู คศ.3
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130563 : วัดสันโค้ง นางมาลา  บูรณา ครู
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130575 : บ้านแม่ปูคา นายศักดิ์สุบรรณ  คันธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130575 : บ้านแม่ปูคา จุไรรัตน์  อินต๊ะแสน ครู
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130577 : วัดล้านตอง อนุชา  คันธรส ธุรการ
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130569 : วัดบ้านโห้ง นิภาพร  หยั่งถึง ชำนาญการ
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130571 : วัดแม่ผาแหน อังค์ริสา  ปิงยอง ครู คศ.3
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130954 : แม่ตะไคร้ นางสาวณัฎชนิจกานต์   พือทอ ธุรการ
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130954 : แม่ตะไคร้ ธวัชชัย  มันทากาศ ครูผุ้ช่วย
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130955 : ทาเหนือวิทยา ภูริเดช  สุขนันท์ ครูผู้ช่วย
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130955 : ทาเหนือวิทยา พิชัย  ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130955 : ทาเหนือวิทยา นพนันท์  ขัดเงางาม ครู
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130934 : หมู่บ้านสหกรณ์ 2 พรรณทิวา  พวงมาลัย ครู
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130934 : หมู่บ้านสหกรณ์ 2 นายภีระพงษ์  ใจปัญญา ครู
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130952 : วัดห้วยทราย สุวิชชา  ไชยเมืองชื่น ครู
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130953 : วัดดอนชัย น้ำฝน  เหลายา ครู
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130941 : วัดห้วยแก้ว สรรค์ธร  ปาทา ครู
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130941 : วัดห้วยแก้ว จีรวรรณ  สุวรรณ ครู
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130947 : บ้านออนกลาง นางสุรพรรค์  กันทาเหมย ครู
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130948 : วัดเปาสามขา นางสาวสุวิมล  ปันทะนันท์ ครู
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130948 : วัดเปาสามขา นางมัชฌิมาพร  กาศโอสถ ครู
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130946 : บ้านออนหลวย ธิดา  เปลา เจ้าหน้าที่ธุรการ