รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130016 : ศรีเนห์รู นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี ครูผู้ช่วย
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130017 : วัดช่างเคี่ยน ไตรทศ  ปากาศ ครู
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130018 : วัดเจ็ดยอด วิริยา  ใจเจริญ ครู ค.ศ.1
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130018 : วัดเจ็ดยอด จิราวรรณ  แสนอ่อง ครูผู้ช่วย
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130019 : วัดข่วงสิงห์ นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง ครู
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130019 : วัดข่วงสิงห์ นางเมทิกา  วงค์อัญญา ครูชำนาญการ
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130020 : วัดป่าตัน คมกฤษณ์  ขันตี ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130021 : อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง นายราชัน  คำบุญเรือง หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130032 : คำเที่ยงอนุสสรณ์ จงกลนี  เต็งวิลัย ครู
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130001 : ท่าศาลา สดายุ  ธีรสวัสดิ์ ครู
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130002 : วัดดอนจั่น ประดิษฐ์  เสมณี ครู
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130028 : วัดป่าแดด ณภิตา  ศิริมงคลภัค ครูชำนาญการ
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130028 : วัดป่าแดด รัสรินทร์  วชิราเรืองรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130029 : วัดวังสิงห์คำ นางสาวไกรวัลย์  ปัญญาฤทธิ์ ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130029 : วัดวังสิงห์คำ สุรพงษ์  คำใจ ครู
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130029 : วัดวังสิงห์คำ อภิชญา  วงศ์หล้า ธุรการ
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130031 : พุทธิโศภน ปราโมทย์  ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130030 : อนุบาลเชียงใหม่ นางศรีมณี  เสนากุล นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130025 : วัดขะจาว พชร  วงศ์เมฆ ครู
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130012 : ศิริมังคลาจารย์ นางคชาภรณ์  หลานคำ ครู
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130010 : บ้านแม่เหียะสามัคคี นางสาวปาริชาติ  โกวิทยางกูร ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130011 : บ้านดอนปิน มนชยา  ทิพย์วงค์ ครู ชำนาญการ
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130011 : บ้านดอนปิน ภัทรานิษฐ์  ดวงใจธรรม คศ. 2
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130024 : ชุมชนวัดท่าเดื่อ นางสาวอรุณณี  ประกอบศรี ครู คศ.2
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130022 : วัดป่าข่อยใต้ พรพิพัฒน์  ปวงจักร์ทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130023 : วัดร้องอ้อ ภาคิน  จุลมาศ ครูธุรการ
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130026 : บ้านท่าหลุกสันทราย คณิน  นนทศิลา ครู
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130014 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 JIRAROCHE  MAPLIENSRI ครูธุรการ
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130014 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 พัชราภา  พิพัฒนสุภรณ์ ครู
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130015 : สังวาลย์วิทยา วรินทร์ลดา  ศรีสุวรรณ์ ครูคอมพิวเตอร์
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130015 : สังวาลย์วิทยา นางสาวศุทธินี  วรินทรเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130007 : บ้านเชิงดอยสุเทพ นายสุภพงศ์  สุวรรณมาศ ครู
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130008 : วัดสวนดอก ประเชษฐ  คำปิงชัย ครูชำนาญการ
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130009 : บ้านโป่งน้อย นางสาวชลินทรา  จันทร์ธีระโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130013 : บ้านห้วยทราย อัจฉริยา  ไชยวงศ์ ครู
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130003 : วัดหนองป่าครั่ง นพดล  อ้ายเสาร์ ครู
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130004 : ชุมชนบ้านบวกครกน้อย อุทัยวรรณ  ไชยคุณ ครูชำนาญการ
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130004 : ชุมชนบ้านบวกครกน้อย นายวิโรจน์  สะอิ ครูผู้ช่วย
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130005 : วัดเสาหิน korawan  jantaraboot ครู
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130006 : วัดเมืองสาตร จริญญา  ศรีวิกะ ครูชำนาญการ
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130154 : บ้านแม่ดอกแดง ณัฐนรี  สัมพันธสิทธิ์ ครู คศ.3
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130154 : บ้านแม่ดอกแดง นางสาวรัตติกาล  ยมนา ครู
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130156 : บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สมยศ  ลำเนาว์ ครู
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130158 : บ้านร้องขี้เหล็ก ศิธานนท์  ชัยวรัตถ์สุนทร ครู
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130139 : บ้านบ่อหิน นางจุฑามาศ  จันทร์ศร ครู
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130145 : เทพเสด็จวิทยา สุพรรณิการ์  ลิขิตตระกูลรุ่ง ครู
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130167 : บ้านป่าไม้แดง นางสาวกัลยา  จันทร์แดง ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130168 : บ้านป่าป้อง อรชร  ริยะกาศ ครู คศ.3
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130147 : บ้านปางแดง นพดล  ลีเลิศยานนท์ ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130140 : บ้านปางน้ำถุ นางสาวธัญพิชชา  ธรรมคำหมื่น ธุรการ
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130140 : บ้านปางน้ำถุ suchada  nithiwanan ครูค.ศ.1
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130141 : บ้านแม่หวาน รจเรจ  วงศ์ขันธ์ ครู
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130142 : บ้านโป่งกุ่ม นายสวัสดิ์  มายัง ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130161 : แม่คือวิทยา นางกฤติภร  รุ่งศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130173 : บ้านตลาดขี้เหล็ก punnita  kongwut ครู
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130175 : แม่โป่งประชาสามัคคี ธีรภัทร  ทองบุญ ครู
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130176 : บ้านแม่ฮ้อยเงิน นางสาวภูษณิศา  ทองอาญา ธุรการโรงเรียน
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130153 : บ้านสันทราย พิจิตตรา  พรหมเมตจิต ครู
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130151 : ชลประทานผาแตก ณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง ครูชำนาญการ
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130152 : บ้านลวงเหนือ วรณัน  ศรีมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130150 : บ้านป่าสักงาม อรุณวรรณ  ญานะ ครูผู้ช่วย
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130170 : บ้านป่างิ้ว นพดล  แตะต้อย ธุรการ
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130170 : บ้านป่างิ้ว อมรา  ใจอินทร์ ธุรการ
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130134 : บ้านป่าขุย จรัล  จันทิพย์ ครู คศ.1
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130138 : บ้านป่าเสร้า นายฉัตรชัย  ปินตาเลิศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130165 : บ้านป่าเหมือด นเรศ  สีธิใจ คศ.2
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130164 : บ้านสันต้นม่วงเหนือ พรทนา  ปันศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130164 : บ้านสันต้นม่วงเหนือ สำราญ   ชาวศรี ครู
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130164 : บ้านสันต้นม่วงเหนือ นางสาวรุ่งลาวัลย์   กันเต็ง ครู
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130561 : บ้านดอนปีน นางสาวสุภาภรณ์  มาอุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130562 : บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) นางสาวสุพิชฌาย์  ปุรณะพรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130548 : บ้านหนองโค้ง นางสาวขนิษฐา  กาตั้ง ครูชำนาญการ
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130549 : บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท นางพัชราภรณ์  ขุนแก้วพะเนา ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130550 : วัดสันมะฮกฟ้า พรพรรณ  เมืองสุวรรณ ครู
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130551 : วัดสันป่าค่า กาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม ครู
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130564 : วัดทรายมูลรัตนศึกษา สวาท  สำลี ครู
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130564 : วัดทรายมูลรัตนศึกษา นางลักษณา  ปัญญาเหล็ก ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130564 : วัดทรายมูลรัตนศึกษา นางสาวจีราพร  เขียวกันยะ ครูผู้ช่วย
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130580 : บ้านบวกค้าง นางวันเพ็ญ   ชาวน่าน ครู
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130581 : วัดป่าตาล พิมพาภรณ์  เงินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130581 : วัดป่าตาล นายชัช  หมอยา ครู ค.ศ.3
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130583 : บ้านกอสะเลียม ว่าที่ร้อยตรีรณภพ  อภิวงค์งาม ครู ชำนาญการ
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130574 : บ้านปงป่าเอื้อง นายเสถียร  ณ เชียงใหม่ ครู
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130565 : วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร อดุลย์วิชญ์  สีเกี้ยวฝั้น ครู
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130552 : บ้านมอญ Suphaluk  Phoommanee ครู
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130553 : วัดสันกลางเหนือ จิตรกร  ศรีคำมูล ธุรการ
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130555 : สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ กัมพล  อิ่นคำ ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130556 : บ้านสันกำแพง กิติพันธ์  พรหมชนะ ครูชำนาญการ
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130557 : วัดบ้านน้อย ศตนันท์  ไชยมิ่งโต ครู คศ.
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130563 : วัดสันโค้ง นางสาวชฎาภรณ์   สุปัญญา ครู
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130575 : บ้านแม่ปูคา จุไรรัตน์  อินต๊ะแสน ครู
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130577 : วัดล้านตอง อนุชา  คันธรส ธุรการ
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130569 : วัดบ้านโห้ง นิภาพร  หยั่งถึง ชำนาญการ
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130571 : วัดแม่ผาแหน อังค์ริสา  ปิงยอง ครู คศ.3
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130954 : แม่ตะไคร้ นางสาวณัฎชนิจกานต์   พือทอ ธุรการ
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130954 : แม่ตะไคร้ จงกล  จำเริญ ครูชำนาญการ
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130955 : ทาเหนือวิทยา ชญาภรณ์  ฺดาวเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130934 : หมู่บ้านสหกรณ์ 2 พรรณทิวา  พวงมาลัย ครู
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130934 : หมู่บ้านสหกรณ์ 2 นายภีระพงษ์  ใจปัญญา ครู
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130952 : วัดห้วยทราย สุวิชชา   ไชยเมืองชื่น ครู
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130953 : วัดดอนชัย นริศรา  ปันอินทร์ ครู
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130953 : วัดดอนชัย น้ำฝน  เหลายา ครู
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130941 : วัดห้วยแก้ว นายสรรค์ธร  ปาทา ครูชำนาญการ
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130947 : บ้านออนกลาง นางสุรพรรค์  กันทาเหมย ครู
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130948 : วัดเปาสามขา นางสาวสุวิมล  ปันทะนันท์ ครู
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130946 : บ้านออนหลวย ธิดา  เปลา เจ้าหน้าที่ธุรการ