รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130404 : บ้านเมืองกื้ด นางสุธินันท์  ทุนคำ ครู
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130405 : บ้านแม่ตะมาน ลักขณ์  มณีวระ ครูผู้ช่วย
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130405 : บ้านแม่ตะมาน นายนิรุตติ์  เขตสิทธิ ครู
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130406 : บ้านต้นขาม ปวีณา  ลังกาพินธุ์ ครู
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130397 : บ้านบวกหมื้อ นายนันทวัฒน์  สกุลชัยลี ธุรการ
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130397 : บ้านบวกหมื้อ พนมวรรณ  จันทร์เลิศ ครู
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130398 : สันป่าสักวิทยา นายอดิศักดิ์  วงศ์วาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130400 : ร่ำเปิงวิทยา นางทับทอง  สินชัยกิจ ครู
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130400 : ร่ำเปิงวิทยา นายอำนวย  มูลติ๊บ ครูธุรการ
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130403 : วัดห้วยไร่ เบญจพร  จอมนงค์ ธุรการโรงเรียน
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130403 : วัดห้วยไร่ นางคนึงนิตย์  พงษ์โสด ครู
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130409 : ชุมชนวัดช่อแล นายกฤษฎาญุตม์  ประพรหมมา ครู
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130410 : บ้านสันป่าสัก นายกฤษฎาญุตม์  ประพรหมมา ครู
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130411 : บ้านใหม่ นายกฤษฎาญุตม์  ประพรหมมา ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130408 : บ้านปางไม้แดง ลัดดาว  คำวัง ครูธุรการ
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130407 : บ้านช้างใน ศิวิมล  นักสอน ครู
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130407 : บ้านช้างใน นายอมร  ไชยาส้าว ครู
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130412 : วัดช่อแลสาขาบ้านดง นายกฤษฎาญุตม์  ประพรหมมา ครู
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130415 : บ้านเป้าวิทยาคาร เดือนนวล  สมเพาะ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130415 : บ้านเป้าวิทยาคาร จำรอง  เปาชัย ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130362 : วัดปางมะกล้วย สายพิน  มูลสา ครู
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130362 : วัดปางมะกล้วย นางสาวบุษบง  วอดู เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130364 : ป่าแป๋วิทยา สุขเกษม  ดิษบรรจง ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130365 : บ้านแม่เลา เบญญาภา  เชื้ออินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130365 : บ้านแม่เลา นางนริศรา   ไฝปวง ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130365 : บ้านแม่เลา นางสาวพนิดา  ชุ่มใจ ครู
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130367 : บ้านแม่ไคร้ วันดี  วิวัฒน์รัตนกุล ครู
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130368 : บ้านแม่แสะ ทัศนาภรณ์  สมบูรณ์ ครู
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130368 : บ้านแม่แสะ จิระศักดิ์  ต๊ะคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130368 : บ้านแม่แสะ สุนิสา   กวาวสิบสาม ครูผู้ช่วย
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130369 : บ้านแม่แมม สุกัญญา   โข่วะกา ธุรการโรงเรียน
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130369 : บ้านแม่แมม nathamon  boonlub ครูธุรการ
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130369 : บ้านแม่แมม ณเรศ   กัณทวีชัย ครู
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130389 : บ้านก๋ายน้อย กาญจนา  ทาวี ครู
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130392 : วัดบ้านเหล่า ศรายุทธ  บัวคลี่ ครู
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130384 : วัดแม่กะ เพ็ญพรรณ  ชมถิ่น ครู
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130378 : ภูดินวิทยา นางสาวละมัย  ชุมภู ครู
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130378 : ภูดินวิทยา พฤกษา  สกุลเขื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130383 : วัดทุ่งหลวง อภิวัฒน์  แสนใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130383 : วัดทุ่งหลวง สายสุนีย์  บุบผชาติกุล ครู คศ.3
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130377 : วัดนาเม็ง นางสาวศิริกัญญา  กางกั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130377 : วัดนาเม็ง ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  ใหญ่ยิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130374 : บ้านผึ้ง นายประพัฒน์  โปธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130385 : บ้านปางฮ่าง วรวิทย์  อินทะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130385 : บ้านปางฮ่าง เกียรติพงษ์  พร้อมใจ ครูชำนาญการ
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130386 : สบเปิงวิทยา เอื้อมเดือน  โพลาลัย ครูชำนาญการ
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130387 : วัดท่าข้าม ปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง ครู
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130387 : วัดท่าข้าม สิงห์ทอน  ทองคำโฮ้ง ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130387 : วัดท่าข้าม สายรุ้ง  บุญมี ครูอัตราจ้าง
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130388 : บ้านผาหมอน พิมพกานต์  จอมจันทร์ ครู
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130388 : บ้านผาหมอน นายยะเปา  แซ่เฒ้า ครู
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130417 : สันป่ายางวิทยาคาร นางสาวศิรินทร์  ภูมิมาลา ครู
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130417 : สันป่ายางวิทยาคาร จามรี  จารุบุณย์ ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130417 : สันป่ายางวิทยาคาร นางสุพรรณ  เมืองโสม ครู
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130418 : สันป่าตึงวิทยาคาร รัตนา  อินทร์ศวร ครู
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130418 : สันป่าตึงวิทยาคาร พนม  อินทยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130418 : สันป่าตึงวิทยาคาร ว่าที่พันตรี รักษา  ไชยชนะ ครูค.ศ2
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130419 : บ้านหนองก๋าย ประพันธ์  สิทธิยศ ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130420 : บ้านเอียก กรวัฒน์  ชื่่นเย็น เจ้าหน้าทีสารสนเทศ
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130420 : บ้านเอียก พรทิพย์  วงคำ ครูธุรการ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130380 : สันมหาพนวิทยา ศิรินันท์  สำราญ ครู
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130360 : บ้านปางกว้าง วลาพร  กันธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130360 : บ้านปางกว้าง ศิริกัญญา  ใจวังโลก ครูผู้ช่วย
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130351 : ป่าจี้วังแดงวิทยา นายศักดิ์สยาม  แหวนเพ็ชร์ พนักงานราชการ(สายสอน)
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130351 : ป่าจี้วังแดงวิทยา นายิกา  ตาคำ ครู
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130354 : บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) ศิริพร  พรสิรินทิพย์ ครูชำนาญการ
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130354 : บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) นำมัย  แก้วหล้า ครู
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130356 : บ้านทับเดื่อ ลัยวลี  ลี้ตระกูล พนักงานราชการ
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130357 : วัดหนองออน คล้ายเดือน  กันธะวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130358 : บ้านสันป่าตอง รจรินทร์  อินต๊ะคำ ธุรการโรงเรียน
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130359 : บ้านปางห้วยตาด นายสุทธิรัตน์  ชูศรี ครู
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130359 : บ้านปางห้วยตาด สิดาพร  อรุณสิริวัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130359 : บ้านปางห้วยตาด วริทธิ์พล  มะลิเฝือ ครู
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130442 : บ้านสันคะยอม วนิดา  อุปจันทร์ ธุรการโรงเรียน
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130443 : บ้านน้ำริน นงคราญ  ราชาตัน ครู
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130443 : บ้านน้ำริน ทรงชัย  ชุมชอบ ธุการโรงเรียน
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130451 : บ้านพระนอน อรรถพงศ์  ขันมะลิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130424 : บ้านบวกจั่น นางสาวบุณยาพร   ธนะสาร ครูธุรการ
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130424 : บ้านบวกจั่น นางสาวอาทิตยา  ภัชรวาที ครูอัตราจ้าง
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130426 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 นางดวงดาว  อุตะมัง ครู
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130426 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ศิริรัตน์  หทัยพิชิตชัย ครู
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130426 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สุนิษา  สุรินทร์แก้ว ครูปฏิบัติการ
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130421 : บ้านโป่งแยงใน อารีย์  ยะขัติ ํุธุรการโรงเรียน
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130422 : โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ นางสาวรุ้ง  มณีวระ ครูธุรการ
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130422 : โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ นางสาวเปรมฤทัย  ไชยวรรณ์ ครูผู้ช่วย
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130422 : โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ นายดิฐพงษ์  เด่นระมณี ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130422 : โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ นายอัครเดช  กุณราชา ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130423 : บ้านกองแหะ พัชราภรณ์  ดวงวิโรจน์ ครูผู้ช่วย
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130423 : บ้านกองแหะ พรมเทพ  แก้วดอกรัก ครูผู้ช่วย
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130423 : บ้านกองแหะ ศิริทร  พัฒนเกียรติชีวิน ธุรการ
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130428 : บ้านทุ่งโป่ง นันทพร  ทิพย์พนะ ครูชำนาญการ
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130431 : บ้านปางไฮ ศิริวรรณ  เวียงทอง ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130427 : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 นายศรัณย์  จอมแปง ครูชำนาญการ
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130427 : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 นางสาวพิมพ์อร  พิมพ์สมแดง ครูธุรการ
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130427 : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 วรพจน์  พุ่มตระกูล ครู
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130452 : บ้านแม่สา ชลกนก  สารศรี ครู
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130448 : วัดทรายมูล อุเทน  กาศศรีนุก ครู
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130448 : วัดทรายมูล นางสาวปรียาลักษณ์  อินทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130448 : วัดทรายมูล ศิริพร  ชัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130448 : วัดทรายมูล ปิยณัฐ  ปิยณัฐ สุปรีดา ธุรการ
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130447 : บ้านริมใต้ นวลละออ  จุมปามัญ ครู
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130453 : มูลนิธิมหาราช 5 ขวัญดาว  แสนคำหมื่น ครู
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130453 : มูลนิธิมหาราช 5 ณิชาพร  สร้อยงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130459 : บ้านสะลวงนอก นางจิรดา  โอดเกลี้ยว ครู
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130460 : บ้านกาดฮาว นุชจรินทร์  ทองมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130461 : บ้านเมืองก๊ะ กนกวรรณ   ปันดงเขียว ครู
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130464 : บ้านป่าติ้ว พนินทร  มณีวรรณ ครู
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130464 : บ้านป่าติ้ว พจนี  เพ็ญงาม ครู
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130464 : บ้านป่าติ้ว พจนเวทย์  ศูนย์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130464 : บ้านป่าติ้ว กัลป์  ณ เชียงใหม๋ ครูธุรการโรงเรียน
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130454 : บ้านหนองปลามัน ฐิติกาญจน์  สะอาด ครู
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130454 : บ้านหนองปลามัน นางสุรีย์รัตน์   พรหมชนะ ครู
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130454 : บ้านหนองปลามัน นางสาวทัศนาวลัย   สิงห์แก้ว ครู
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130437 : บ้านต้นผึ้ง ภัทรานิษฐ์  ชูชื่น ครู
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130437 : บ้านต้นผึ้ง ปวีณา  วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130437 : บ้านต้นผึ้ง กรเกตุ  ฟุ้งวิทยา ครู
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130536 : บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า เลิศฤทธิ์  ริบือ พนักงานราชการ
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130536 : บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สุกฤษฎิ์  นาย สุกฤษฎิ์ ดวงป้อ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130537 : บ้านห้วยน้ำจาง นายพงศ์พันธุ์  สารศรี ครู
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130529 : บ้านแม่ขะปู ทัศพงษ์เดช  ดวงพิมพ์ ครู
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130529 : บ้านแม่ขะปู ทัศพงษ์เดช  ดวงพิมพ์ ครูชำนาญการ
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130530 : บ้านแม่ยางห้า วราภรณ์  คำดอน ครู
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130530 : บ้านแม่ยางห้า นายประเสริฐ   อุปนันท์ ธุรการ
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130531 : บ้านบ่อแก้ว นางสาวชุดา  พะนะ เจ้าพนักงานธุรการ
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130531 : บ้านบ่อแก้ว นายพนมวัลย์  สุริยมณฑล ครู
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130533 : บ้านแม่โต๋ นางสาวณัฐกานต์  ไชยานะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130535 : บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สุจิรา  สวิหนิ ครุ
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130535 : บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม วรรณาภรณ์   เวนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130532 : วัดอมลอง มงคล  เเก้วอิน ครูอัตราจ้าง
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130523 : ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน สิริพิมล  แก้วชมภู ครูผู้ช่วย
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130538 : วัดงิ้วเฒ่า เพ็ญศรี  เหย่อมู ธุรการ
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130539 : วัดปางเติม บุษยามาศ  ติยานิน ครู
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130541 : วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ นางโสภิดา  สิทธิ ครู
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130542 : บ้านนากู่ วีรยุทธ  สิงห์มณี ครู
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130543 : บ้านปางขุม sutthipong  chaiwong ครู
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130543 : บ้านปางขุม จรรยา  ภูพิทักษ์ธรรม ครู
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130544 : บ้านแม่แว พีชญา  บิดาหก เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130544 : บ้านแม่แว วิศรุต  กันทะวงค์ ครู
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130545 : วัดยั้งเมิน ปวิตร  เขียวออน เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130547 : บ้านกิ่วเสือ อรอนงค์  พิทักษ์พันธกิจ พนักงนราชการ
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130522 : บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก นางจารุมน   ใจแก้วแดง ครูผู้ช่วย
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130520 : ทรายทองราษฎร์อุทิศ นางอัญจิดา  ชัยชะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130520 : ทรายทองราษฎร์อุทิศ วัชราภรณ์  กิตติลีมาศักดิ์ ครูผู้ช่วย
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130521 : บ้านแม่ลานคำ นางสาวธัณยพร  อะตำมา ธุรการ
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130521 : บ้านแม่ลานคำ เพชรรัตน์  บุญธีร์ ครูผู้ช่วย
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130517 : ชุมชนบ้านแม่สาบ ภัตตินันท์  สายนาค ครู คศ.1
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130519 : ชุมชนบ้านดง Rungruang  Tasuwan ครู
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130519 : ชุมชนบ้านดง ูภูมิธารา  ธำรงศักดิ์เสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130524 : วัดแม่เลย ศศิธร  ใจซื่อ ครู
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130524 : วัดแม่เลย วชิราลักษณ์  ขันธสีมา ครู
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130527 : บ้านป่าลาน นัฐวุฒิ  เกลอะมู เจ้าหน้าที่ธุรกาเร
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130528 : วัดบ้านป้อก จิรนนท์  มั่งมูล ครู
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130528 : วัดบ้านป้อก ยุพิน  นำเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130528 : วัดบ้านป้อก นวลจันทร์  จันไชยชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130253 : บ้านห้วยบง โนรี  รินเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130255 : ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ณัฐชานันท์  สุวรรณ์มาลี ธุรการ
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130255 : ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา นางสาวผ่องศรี  สิทธิราช ครู
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130250 : สหกรณ์ดำริ สิริวิมล  ไชยรังษี เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130244 : ชุมชนบ้านโป่ง กาญจนา  หน่อปัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130244 : ชุมชนบ้านโป่ง สุพรรษา  อ้ายเสาร์ ครู
161 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130236 : พร้าวบูรพา ประทิน ตั้งใจ  นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา
162 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130237 : บ้านต้นรุง นายสมนึก  ทนันชัย ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130237 : บ้านต้นรุง นายปิยพงศ์  เชาว์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130238 : บ้านป่าตุ้ม นางสาวเยาวลักษณ์  คำผง ธุรการ
165 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130239 : บ้านป่าไหน่ กัลยารัตน์  ผันรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130239 : บ้านป่าไหน่ อนิตา  ปันทะเมา ธุรการ
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130239 : บ้านป่าไหน่ นางจินตนา  สิทธิราช ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130242 : บ้านสันกลาง นางสาววรนุช  ยิมิสุโท ครู
169 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130242 : บ้านสันกลาง โอฬาร  ชมดี ครู
170 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130242 : บ้านสันกลาง ประภาศิริ  ปราโมทย์ ครู
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130243 : ประชาสามัคคีวิทยา นางไก่ทอง  สุนันต๊ะ ครู
172 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130243 : ประชาสามัคคีวิทยา ดรุณี  แก้วเมืองอินทร์ ธุรการ
173 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130263 : ประดู่วิทยา พิชญานิษฐ์  มงคล ครู
174 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130265 : บ้านแม่ปั๋ง อภิชาติ  พันอัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
175 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130267 : บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง จำลอง  สกล ครู
176 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130267 : บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง ศราวุฒิ  บัวชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130275 : บ้านแม่เหียะ นายสุทัศน์  ไชยเรือน ครู คศ.3
178 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130275 : บ้านแม่เหียะ จิรวัฒน์ ชัยศรีเวียง  ชัยศรีเวียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
179 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130279 : บ้านขุนแจ๋ รัศมี  เรืองธเนศ ครู
180 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130247 : บ้านแจ่งกู่เรือง สาริศ  สิทธิราช ครูชำนาญการ
181 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130247 : บ้านแจ่งกู่เรือง สาริศ  สิทธิราช ครูชำนาญการ
182 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130247 : บ้านแจ่งกู่เรือง จันทร์ฉาย   ปรีชาจารย์ ธุรการ
183 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130258 : บ้านสันปง นายจรัญ  สิทธิราช ครูชำนาญการ
184 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130258 : บ้านสันปง นายอัศฏา  สิทธิแก้ว ครูผู้ช่วย
185 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130261 : บ้านแม่ปาคี นายนพพร  บุญทรง ครู
186 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130261 : บ้านแม่ปาคี อุษณีย์  บัวเปิด ครู
187 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130261 : บ้านแม่ปาคี นายเชาวฤทธิ์  ตาใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาคี
188 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130256 : บ้านหนองปิด เกศรินทร์  บุญทราย เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130256 : บ้านหนองปิด นายอนุชา  ปัญญารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130257 : บ้านท่ามะเกี๋ยง ชัญญาภัค  แซ่ติ้ง ครูชำนาญการ
191 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130272 : บ้านหลวง นางสาวกรรณิกา  เจิมศรี ครู
192 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130272 : บ้านหลวง วชิรญาณ์  สิทธิ ธุรการโรงเรียน
193 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130269 : บ้านนาบุญโหล่งขอด เกษร  วรรณรังษี ครูอัตรจ้าง
194 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130269 : บ้านนาบุญโหล่งขอด นายอำนวย  เรียนยอย ครู
195 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130597 : บ้านเมืองขอน ฐิตินันท์  วงค์จักร์ ครู คศ.2
196 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130597 : บ้านเมืองขอน ฐิตินันท์  วงค์จักร์ ครู คศ.2
197 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130599 : บ้านป่าเหมือด โสภิตา  แสงเขียว ธุรการโรงเรียน
198 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130600 : วัดแม่แก้ดน้อย ณรงค์  ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130600 : วัดแม่แก้ดน้อย นายณรงค์  ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
200 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130600 : วัดแม่แก้ดน้อย นางสาวเชษฐ์สุดา  โปธา ครู
201 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130600 : วัดแม่แก้ดน้อย สุพรรณี  บุญทา ธุรการ
202 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130601 : บ้านศรีบุญเรือง ธนัฐฐา  ตาแสงสา ครูธุรการ
203 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130601 : บ้านศรีบุญเรือง วิศิษฏ์  ศรีพุ่ม ครู คศ.2
204 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130629 : บ้านโปง ฐิตินัทที  คำคูณ ครู คศ.3
205 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130603 : บ้านหัวฝาย สรัญธร  แสงสุวรรณ ครู
206 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130603 : บ้านหัวฝาย สุดารัตน์  สุริยะวงษ์ ครู
207 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130609 : บ้านหนองมะจับ วัชรินทร์  ซำศิริ ธุรการโรงเรียน
208 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130609 : บ้านหนองมะจับ มงคล  มนูญชัย ครู
209 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130610 : บ้านโป่ง นิตยา  จอมนวล ธุรการโรงเรียน
210 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130610 : บ้านโป่ง นายโสภณ  ยศวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130611 : บ้านร่มหลวง นางสุวิมล  สุวรรณเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
212 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130611 : บ้านร่มหลวง วาสนา  มหาวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130612 : บ้านศรีงาม รัตติกาล  จูมภูวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130612 : บ้านศรีงาม ภควรรณ  เมืองมูล ธุรการ
215 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130613 : บ้านแม่แต นิธิโรจน์  ดวงธีระกาญจน์ ครูผู้ช่วย
216 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130627 : บ้านเจดีย์แม่ครัว นางสาวอังคนา  นารัตน์ ครู
217 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130627 : บ้านเจดีย์แม่ครัว นายศุภวัทน์  ปาเปาอ้าย ครูผู้ช่วย
218 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130627 : บ้านเจดีย์แม่ครัว ประหยัด  ปะละมัย ข้าราชการครู
219 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130616 : บ้านแม่แฝก พิมพิวรรณ  กันทะเมืองลี้ ธุรการ
220 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130616 : บ้านแม่แฝก นพคุณ  ศรียา ครู
221 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130631 : บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) กฤตภรณ์  คำรินทร์ ครู
222 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130631 : บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) นายทองปาน  สมานวงศ์ ครู
223 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130632 : วัดสันคะยอม พัชรินทร์  ธันยกิตติพัชร์ ธุรการ
224 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130632 : วัดสันคะยอม รุ้งสุดา  บุตรตา ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130596 : วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) ปทุมพร  เอื้อแท้ ครู
226 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130596 : วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) นิภา  โกวิทวานิชย์ ครู
227 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130591 : บ้านหลักปัน น้ำฝน  พรหมศรี ผู้ดูแลระบบ
228 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130593 : บ้านป่าก้าง รัชนี  ศรีแพงมน ธุรการโรงเรียน
229 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130593 : บ้านป่าก้าง สุวิมล  สุจินพรัหม ครุ
230 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130589 : บ้านสันพระเนตร นภัสวรรณ  เตชะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
231 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130589 : บ้านสันพระเนตร พัชรีพร  เจียมตน ครู
232 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130587 : บ้านสันศรี จรรยาภรณ์  โกลเดมันน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
233 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130587 : บ้านสันศรี อารี  สายหมอก ครู
234 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130587 : บ้านสันศรี สการะ  นิมมานเหมินท์ ครู
235 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130637 : บ้านหนองไคร้ ลลิตา  ญี่นาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
236 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130637 : บ้านหนองไคร้ ชันย์ชนก  ใจอ้าย ครู
237 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130635 : บ้านท่าเกวียน นางชะอ้อน  พรมญาน ครู
238 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130635 : บ้านท่าเกวียน กันต์พจน์  ปัญญา ครู
239 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130622 : บ้านห้วยเกี๋ยง ศุภวัชร์  จันทาพูน ครูผู้ช่วย
240 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130622 : บ้านห้วยเกี๋ยง ชนัญชิดา  อาษากิจ ธุรการโรงเรียน
241 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130623 : บ้านแม่โจ้ สุทิน  จำจิตร ครู
242 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130621 : บ้านป่าบง ณัฐฐาวี  จันทร์ศิริ ธุรการ
243 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130626 : บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) นางยุพิน  อำนา ครู
244 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130594 : บ้านบวกเปา ปุญยทรรศน์   รู้จัก ครู
245 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130594 : บ้านบวกเปา โรจน์รัศมี   ทับทิมทอง ครู
246 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130608 : ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อนันต์  ใจกล้า ครูชำนาญการ
247 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130608 : ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ นายอนัน  ใจกล้า ครูชำนาญการ
248 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130608 : ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ นายจิรเมธ  ปัญญา ครูธุรการ
249 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 131064 : รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) นางนิภาพร    ชื่นชูภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน