รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130404 : บ้านเมืองกื้ด นางสุธินันท์  ทุนคำ ครู
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130405 : บ้านแม่ตะมาน ลักขณ์  มณีวระ ครูผู้ช่วย
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130397 : บ้านบวกหมื้อ นายนันทวัฒน์  สกุลชัยลี ธุรการ
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130397 : บ้านบวกหมื้อ พนมวรรณ  จันทร์เลิศ ครู
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130398 : สันป่าสักวิทยา นายอดิศักดิ์  วงศ์วาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130400 : ร่ำเปิงวิทยา นายอำนวย  มูลติ๊บ ครูธุรการ
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130403 : วัดห้วยไร่ นางคนึงนิตย์  พงษ์โสด ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130403 : วัดห้วยไร่ เบญจพร  จอมนงค์ ธุรการโรงเรียน
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130409 : ชุมชนวัดช่อแล นายกฤษฎาญุตม์  ประพรหมมา ครู
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130408 : บ้านปางไม้แดง ลัดดาว  คำวัง ครูธุรการ
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130407 : บ้านช้างใน นายอมร  ไชยาส้าว ครู
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130415 : บ้านเป้าวิทยาคาร จำรอง  เปาชัย ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130362 : วัดปางมะกล้วย สายพิน  มูลสา ครู
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130362 : วัดปางมะกล้วย นางสาวสายพิน   มูลสา ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130364 : ป่าแป๋วิทยา กรรณิการ์  ดวงแสง ครู
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130365 : บ้านแม่เลา นางสาวพนิดา  ชุ่มใจ ครู
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130367 : บ้านแม่ไคร้ วันดี  วิวัฒน์รัตนกุล ครู
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130368 : บ้านแม่แสะ สุนิสา   กวาวสิบสาม ครูผู้ช่วย
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130369 : บ้านแม่แมม ณเรศ   กัณทวีชัย ครู
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130369 : บ้านแม่แมม สุกัญญา   โข่วะกา ธุรการโรงเรียน
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130389 : บ้านก๋ายน้อย กาญจนา  ทาวี ครู
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130392 : วัดบ้านเหล่า ศรายุทธ  บัวคลี่ ครู
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130384 : วัดแม่กะ เพ็ญพรรณ  ชมถิ่น ครู
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130378 : ภูดินวิทยา พฤกษา  สกุลเขื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130383 : วัดทุ่งหลวง สายสุนีย์  บุบผชาติกุล ครู คศ.3
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130383 : วัดทุ่งหลวง กฤษณ์ติภูมิ  ยืนยง ครู
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130377 : วัดนาเม็ง ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  ใหญ่ยิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130374 : บ้านผึ้ง นายประพัฒน์  โปธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130385 : บ้านปางฮ่าง เกียรติพงษ์  พร้อมใจ ครูชำนาญการ
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130386 : สบเปิงวิทยา เอื้อมเดือน  โพลาลัย ครูชำนาญการ
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130387 : วัดท่าข้าม ปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง ครู
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130388 : บ้านผาหมอน พิมพกานต์  จอมจันทร์ ครู
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130417 : สันป่ายางวิทยาคาร จามรี  จารุบุณย์ ครู
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130417 : สันป่ายางวิทยาคาร นางสาวศิรินทร์  ภูมิมาลา ครู
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130417 : สันป่ายางวิทยาคาร นางสุพรรณ  เมืองโสม ครู
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130380 : สันมหาพนวิทยา ศิรินันท์  สำราญ ครู
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130360 : บ้านปางกว้าง ศิริกัญญา  ใจวังโลก ครูผู้ช่วย
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130351 : ป่าจี้วังแดงวิทยา นายศักดิ์สยาม  แหวนเพ็ชร์ พนักงานราชการ(สายสอน)
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130354 : บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) นำมัย  แก้วหล้า ครู
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130354 : บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) แอนนา  มูลตะโล ครูผู้ช่วย
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130356 : บ้านทับเดื่อ ลัยวลี  ลี้ตระกูล พนักงานราชการ
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130357 : วัดหนองออน คล้ายเดือน  กันธะวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130357 : วัดหนองออน อรพิน  ชัยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130359 : บ้านปางห้วยตาด นายสุทธิรัตน์  ชูศรี ครู
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130359 : บ้านปางห้วยตาด สิดาพร  อรุณสิริวัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130442 : บ้านสันคะยอม วนิดา  อุปจันทร์ ธุรการโรงเรียน
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130443 : บ้านน้ำริน ทรงชัย  ชุมชอบ ธุการโรงเรียน
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130451 : บ้านพระนอน อรรถพงศ์  ขันมะลิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130424 : บ้านบวกจั่น นางสาวบุณยาพร   ธนะสาร ครูธุรการ
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130424 : บ้านบวกจั่น นางสาวอาทิตยา  ภัชรวาที ครูอัตราจ้าง
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130426 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 นายอนุวัฒน์  อินชัย ครู
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130421 : บ้านโป่งแยงใน ปลายอักษร   คำหวาย ครู
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130421 : บ้านโป่งแยงใน อารีย์  ยะขัติ ํุธุรการโรงเรียน
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130422 : โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ นางสาวรุ้ง  มณีวระ ครูธุรการ
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130422 : โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ นายอัครเดช  กุณราชา ครู
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130423 : บ้านกองแหะ ศิริทร  พัฒนเกียรติชีวิน ธุรการ
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130423 : บ้านกองแหะ พรมเทพ  แก้วดอกรัก ครูผู้ช่วย
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130428 : บ้านทุ่งโป่ง นันทพร  ทิพย์พนะ ครูชำนาญการ
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130428 : บ้านทุ่งโป่ง พลอยปภัส  พรมมีเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130431 : บ้านปางไฮ ศิริวรรณ  เวียงทอง ครู
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130427 : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 นางสาวพิมพ์อร  พิมพ์สมแดง ครูธุรการ
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130427 : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 วรพจน์  พุ่มตระกูล ครู
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130452 : บ้านแม่สา ชลกนก  สารศรี ครู
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130448 : วัดทรายมูล ปิยณัฐ  ปิยณัฐ สุปรีดา ธุรการ
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130448 : วัดทรายมูล ศิริพร  ชัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130447 : บ้านริมใต้ นวลละออ  จุมปามัญ ครู
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130447 : บ้านริมใต้ นายกำธร  ชมภูเทศ ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130453 : มูลนิธิมหาราช 5 ณิชาพร  สร้อยงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130453 : มูลนิธิมหาราช 5 ขวัญดาว  แสนคำหมื่น ครู
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130459 : บ้านสะลวงนอก นางจิรดา  โอดเกลี้ยว ครู
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130460 : บ้านกาดฮาว นุชจรินทร์  ทองมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130461 : บ้านเมืองก๊ะ กนกวรรณ   ปันดงเขียว ครู
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130464 : บ้านป่าติ้ว พจนี  เพ็ญงาม ครู
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130464 : บ้านป่าติ้ว พนินทร  มณีวรรณ ครู
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130454 : บ้านหนองปลามัน นางสาวทัศนาวลัย   สิงห์แก้ว ครู
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130454 : บ้านหนองปลามัน ฐิติกาญจน์  สะอาด ครู
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130454 : บ้านหนองปลามัน นางสุรีย์รัตน์   พรหมชนะ ครู
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130437 : บ้านต้นผึ้ง ภัทรานิษฐ์  ชูชื่น ครู
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130437 : บ้านต้นผึ้ง วิราสิณี  จิตรสง่า ครูผู้ช่วย
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130437 : บ้านต้นผึ้ง ปวีณา  วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130536 : บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สุกฤษฎิ์  นาย สุกฤษฎิ์ ดวงป้อ ธุรการโรงเรียน
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130537 : บ้านห้วยน้ำจาง นายพงศ์พันธุ์  สารศรี ครู
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130529 : บ้านแม่ขะปู Prachya  Kulpaisal ชนก
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130530 : บ้านแม่ยางห้า นายประเสริฐ   อุปนันท์ ธุรการ
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130531 : บ้านบ่อแก้ว นายพนมวัลย์  สุริยมณฑล ครู
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130531 : บ้านบ่อแก้ว นางสาวชุดา  พะนะ เจ้าพนักงานธุรการ
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130533 : บ้านแม่โต๋ นางสาวณัฐกานต์  ไชยานะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130535 : บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม วรรณาภรณ์   เวนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130535 : บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สุจิรา  สวิหนิ ครุ
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130538 : วัดงิ้วเฒ่า เสฏฐวุฒิ  แว่นจันทร์ ครู
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130539 : วัดปางเติม บุษยามาศ  ติยานิน ครู
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130541 : วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ นางโสภิดา  สิทธิ ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130542 : บ้านนากู่ วีรยุทธ  สิงห์มณี ครู
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130543 : บ้านปางขุม สุทธิพงษ์  ไชยวงค์ ครู
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130543 : บ้านปางขุม จรรยา  ภูพิทักษ์ธรรม ครู
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130544 : บ้านแม่แว พีชญา  บิดาหก เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130544 : บ้านแม่แว วิศรุต  กันทะวงค์ ครู
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130544 : บ้านแม่แว อาทิตย์   ขันธะสีมา ผอ รร
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130545 : วัดยั้งเมิน นายปวิตร  เขียวออน เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130545 : วัดยั้งเมิน ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  กาวี ครู
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130547 : บ้านกิ่วเสือ นายปรัชญา  ปู่ก้อน ครู
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130534 : บ้านแม่ตะละ นายอติวิชญ์  ประทุม ครูผู้ช่วย
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130522 : บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก นางจารุมน   ใจแก้วแดง ครูผู้ช่วย
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130520 : ทรายทองราษฎร์อุทิศ วัชราภรณ์  กิตติลีมาศักดิ์ ครูผู้ช่วย
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130521 : บ้านแม่ลานคำ นางสาวธัณยพร  อะตำมา ธุรการ
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130517 : ชุมชนบ้านแม่สาบ สุนิษา  ชอบธรรม ครูอัตราจ้าง
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130519 : ชุมชนบ้านดง ูภูมิธารา  ธำรงศักดิ์เสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130524 : วัดแม่เลย ธัญญรัตน์  สุนทรวิภาตพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130524 : วัดแม่เลย วชิราลักษณ์  ขันธสีมา ครู
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130527 : บ้านป่าลาน นัฐวุฒิ  เกลอะมู เจ้าหน้าที่ธุรกาเร
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130528 : วัดบ้านป้อก นวลจันทร์  จันไชยชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130253 : บ้านห้วยบง โนรี  รินเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130255 : ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา นางสาวผ่องศรี  สิทธิราช ครู
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130250 : สหกรณ์ดำริ สิริวิมล  ไชยรังษี เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130250 : สหกรณ์ดำริ นายพรศักดิ์  ดงสงเคราะห์ ครู
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130244 : ชุมชนบ้านโป่ง สุพรรษา  อ้ายเสาร์ ครู
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130236 : พร้าวบูรพา ประทิน ตั้งใจ  นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130237 : บ้านต้นรุง นางสาวธีราภรณ์  อภัย ครู
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130238 : บ้านป่าตุ้ม นางสาวเยาวลักษณ์  คำผง ธุรการ
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130239 : บ้านป่าไหน่ อนิตา  ปันทะเมา ธุรการ
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130239 : บ้านป่าไหน่ กัลยารัตน์  ผันรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130242 : บ้านสันกลาง ประภาศิริ  ปราโมทย์ ครู
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130242 : บ้านสันกลาง โอฬาร  ชมดี ครู
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130243 : ประชาสามัคคีวิทยา ดรุณี  แก้วเมืองอินทร์ ธุรการ
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130263 : ประดู่วิทยา พิชญานิษฐ์  มงคล ครู
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130265 : บ้านแม่ปั๋ง อภิชาติ  พันอัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130267 : บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง ศราวุฒิ  บัวชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130275 : บ้านแม่เหียะ จิรวัฒน์ ชัยศรีเวียง  ชัยศรีเวียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130279 : บ้านขุนแจ๋ รัศมี  เรืองธเนศ ครู
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130247 : บ้านแจ่งกู่เรือง จันทร์ฉาย   ปรีชาจารย์ ธุรการ
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130247 : บ้านแจ่งกู่เรือง สาริศ  สิทธิราช ครูชำนาญการ
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130258 : บ้านสันปง นายจรัญ  สิทธิราช ครูชำนาญการ
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130258 : บ้านสันปง อัศฎา  สิทธิแก้ว ครู
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130261 : บ้านแม่ปาคี อุษณีย์  บัวเปิด ครู
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130261 : บ้านแม่ปาคี นายเชาวฤทธิ์  ตาใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาคี
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130256 : บ้านหนองปิด เกศรินทร์  บุญทราย เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130257 : บ้านท่ามะเกี๋ยง ชัญญาภัค  แซ่ติ้ง ครูชำนาญการ
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130272 : บ้านหลวง ธวัชชัย  หงษ์ประสิทธิ์ ครู
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130269 : บ้านนาบุญโหล่งขอด เกษร  วรรณรังษี ครูอัตรจ้าง
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130597 : บ้านเมืองขอน ฐิตินันท์  วงค์จักร์ ครู คศ.2
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130599 : บ้านป่าเหมือด โสภิตา  แสงเขียว ธุรการโรงเรียน
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130600 : วัดแม่แก้ดน้อย ณรงค์  ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130600 : วัดแม่แก้ดน้อย นายณรงค์  ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130600 : วัดแม่แก้ดน้อย นางสาวเชษฐ์สุดา  โปธา ครู
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130601 : บ้านศรีบุญเรือง ธนัฐฐา  ตาแสงสา ครูธุรการ
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130629 : บ้านโปง ฐิตินัทที  คำคูณ ครู คศ.3
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130629 : บ้านโปง กฤษฎา  ท้าวคำ ครูผู้ช่วย
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130629 : บ้านโปง ฤทัยรัตน์  นิรันต์ ธุรการ
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130603 : บ้านหัวฝาย สรัญธร  แสงสุวรรณ ครู
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130603 : บ้านหัวฝาย สุดารัตน์  สุริยะวงษ์ ครู
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130609 : บ้านหนองมะจับ วัชรินทร์  ซำศิริ ธุรการโรงเรียน
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130610 : บ้านโป่ง นิตยา  จอมนวล ธุรการโรงเรียน
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130610 : บ้านโป่ง นายโสภณ  ยศวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130611 : บ้านร่มหลวง วาสนา  มหาวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130612 : บ้านศรีงาม รัตติกาล  จูมภูวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130613 : บ้านแม่แต นางสาวอชิรญา  ซาวศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130613 : บ้านแม่แต นิธิโรจน์  ดวงธีระกาญจน์ ครู คศ.1
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130627 : บ้านเจดีย์แม่ครัว นางสาวอังคนา  นารัตน์ ครู
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130627 : บ้านเจดีย์แม่ครัว นายศุภวัทน์  ปาเปาอ้าย ครูผู้ช่วย
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130616 : บ้านแม่แฝก นพคุณ  ศรียา ครู
161 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130616 : บ้านแม่แฝก พิมพิวรรณ  กันทะเมืองลี้ ธุรการ
162 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130631 : บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) นายทองปาน  สมานวงศ์ ครู
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130631 : บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) กฤตภรณ์  คำรินทร์ ครู
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130632 : วัดสันคะยอม นางสาวชนานุช  แก่งศิริ ครู
165 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130632 : วัดสันคะยอม ชนานุช  แก่งศิริ ครู
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130632 : วัดสันคะยอม รุ้งสุดา  บุตรตา ครูชำนาญการพิเศษ
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130596 : วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) นิภา  โกวิทวานิชย์ ครู
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130596 : วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) ปทุมพร  เอื้อแท้ ครู
169 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130630 : สันทรายหลวง นายประพันธ์  ทองหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน
170 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130591 : บ้านหลักปัน น้ำฝน  พรหมศรี ผู้ดูแลระบบ
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130593 : บ้านป่าก้าง รัชนี  ศรีแพงมน ธุรการโรงเรียน
172 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130589 : บ้านสันพระเนตร นภัสวรรณ  เตชะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130587 : บ้านสันศรี สการะ  นิมมานเหมินท์ ครู
174 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130637 : บ้านหนองไคร้ ชันย์ชนก  ใจอ้าย ครู
175 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130637 : บ้านหนองไคร้ วิทยา  จิโนเป็ง ครู
176 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130635 : บ้านท่าเกวียน นางชะอ้อน  พรมญาน ครู
177 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130622 : บ้านห้วยเกี๋ยง ชนัญชิดา  อาษากิจ ธุรการโรงเรียน
178 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130623 : บ้านแม่โจ้ สุทิน  จำจิตร ครู
179 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130621 : บ้านป่าบง นางสาว  เรนุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล
180 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130626 : บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) นางยุพิน  อำนา ครู
181 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130594 : บ้านบวกเปา ธนภัทร  อินต๊ะพรม ครูชำนาญการ
182 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130608 : ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ นายอนัน  ใจกล้า ครูชำนาญการ
183 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130608 : ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ นายจิรเมธ  ปัญญา ครูธุรการ
184 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130608 : ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อนันต์  ใจกล้า ครูชำนาญการ
185 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 131064 : รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) นางนิภาพร    ชื่นชูภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน