รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130099 : บ้านถ้ำ นางเครือวรรณ  ไชยวัณณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130100 : บ้านเชียงดาว สุนารีย์  พวงสายใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130100 : บ้านเชียงดาว ฉัตรชัย  ศรีไว ครู
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130102 : บ้านทุ่งหลุก เกษรา  ศิลรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130102 : บ้านทุ่งหลุก ภาวนา  โนนทนวงศ์ ครู
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130102 : บ้านทุ่งหลุก กรณิกา  อิ่นแก้ว ธุรการโรงเรียน
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 : บ้านปางแดง นางสาวกนกพร  นาวาเรือน ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 : บ้านปางแดง บุศรินทร์   กันทา ครู
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130095 : บ้านทุ่งละคร นางสาวมณฑิรา  ปัญญาราษฎร์ ครู
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130096 : บ้านดอน นางทิพปภา  อภิญญาวิศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130096 : บ้านดอน นายจงรักษ์  อมรวิไลกุล ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 : ชุมชนบ้านวังจ๊อม นายนิรันดร  ทนันชัยบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 : ชุมชนบ้านวังจ๊อม นายปัญญา  โป่เมือง ครู
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 : ชุมชนบ้านวังจ๊อม นางสุกัลยา  งานหมั่น ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130115 : บ้านห้วยทรายขาว ไกรวิทย์  อภิวงค์งาม ครูอัตราจ้าง
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130115 : บ้านห้วยทรายขาว สุดารักษ์  ปิงทะวัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 : พัฒนาต้นน้ำขุนคอง นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ ครู
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 : พัฒนาต้นน้ำขุนคอง วีรพงษ์ คำผง  คำผง ครู
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130109 : บ้านแม่กอนใน เอกศิววัชร์  กันทา ครู
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130110 : บ้านทุ่งข้าวพวง นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ ครู คศ.3
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130110 : บ้านทุ่งข้าวพวง นางสุภัค  ถุงเกษแก้ว ครู
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130117 : บ้านออน นายประหยัด  คงบุญแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130117 : บ้านออน อภิชาติ   ตุ้ยเกี๋ยง ครูผู้ช่วย
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130118 : บ้านปางเฟือง นางสาวอาภาภิรมย์   ศรีวิชัย ครู คศ.1
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130119 : บ้านแม่ป๋าม ณัฐกร  เจริญศรี ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130120 : บ้านปางมะเยา วิลาวัลย์  ชมภูเทพ ครู
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130120 : บ้านปางมะเยา เทวินทร์  หน่อแก้ว ครูผู้ช่วย
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130121 : มิตรมวลชนเชียงใหม่ บัณฑิตย์  ทาปิมปา ครู
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130121 : มิตรมวลชนเชียงใหม่ นายจักรวาล  จารุรัตนพงษ์ ครู
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130122 : บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ กาญจนา  อิวกาศ ครู
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130122 : บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ อรรถพล  ไวมาลี ครู
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130123 : บ้านเมืองคอง ชัยยศ  พิทักษ์ศร ครูผู้ช่วย
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130123 : บ้านเมืองคอง รัฐพล  อินไชสา ครู
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130124 : บ้านวังมะริว นางสาวอรอุมา  อินฟูลำ ครู ชำนาญการพิเศษ
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 : บ้านหนองบัว นายทัชชกร  แก้วคำปา ครูผู้ช่วย
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 : บ้านหนองบัว สุกฤษฏิ์พล  โชติอรรฐพล ครู
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 : บ้านหนองบัว ชคัตตรัย  อำไพรัตน์ รกน.ผู้อำนวยการ
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130126 : ดอยสามหมื่น นัฐพล  สุขเสาร์ ครู
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 : ชุมชนบ้านเมืองงาย บรรเจิด  วิมลสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 : ชุมชนบ้านเมืองงาย นางสาวสุชาดา  บุญมาลา ครูชำนาญการ
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 : ชุมชนบ้านเมืองงาย บรรเจิด  วิมลสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 : ชุมชนบ้านเมืองงาย ทัศนัย  ดาวแสง ครูชำนาญการ
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 : บ้านใหม่ วรรณ์วิภา  ศรีสุวรรณ์ ครูธุรการ
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 : บ้านใหม่ นายนพดล  ใจบุญ ครูชำนาญการ
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 : บ้านใหม่ นางสาวนันท์นภัส  ไชยเลิศ ครูผู้ช่วย
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130127 : บ้านเมืองนะ อนุสรณ์  ทาอินทร์ ครู
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130128 : บ้านอรุโณทัย อุดร  ใจบุญ ครู
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130128 : บ้านอรุโณทัย นครินทร์  น้อยปุก ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 : แกน้อยศึกษา ชัยพล  เขมารัชพล ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 : แกน้อยศึกษา ยงยุทธ  ชาวน่าน ครูคศ.1
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 : บ้านหนองเขียว นายจตุลักษณ์  ใจเร็ว ครู
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 : บ้านหนองเขียว พิชญา  แสงเมือง ครูผู้ช่วย
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 : บ้านหนองเขียว ผกาพันธ์  ใจมา ครู วิทยฐานนะชำนาญการ
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 : บ้านหนองเขียว นายอรรถพล  คำปัน ครู
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130131 : โครงการหลวงแกน้อย ยุทธนันท์   มาแดงสาย ครูผู้ช่วย
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130132 : บ้านรินหลวง ธีระพงศ์  พันธ์ธง ครู
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130132 : บ้านรินหลวง วสันต์  ทองเงิน ครู
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 : บ้านนาหวาย นที  ตันกุล ครู
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 : บ้านนาหวาย ธัชพล  สุวรรณพงษ์ ครู
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 : บ้านนาหวาย สุวรี  รักประชา ครู
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130107 : เบญจม 2 บ้านน้ำรู กชพร  ศรีอ่อน ครูผู้ช่วย
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130107 : เบญจม 2 บ้านน้ำรู นางจินตนา  โกฏิแก้ว ครู
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130091 : บ้านแม่แมะ วรัญชิต  กุนุ ครูอัตราจ้าง
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130092 : บ้านสันป่าเกี๊ยะ นิติ  วุฒิธนากรกุล ครู
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130084 : บ้านป่าบง นายศิลป์ชัย  กาไชย ครู
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130085 : วัดจอมคีรี วิลาวัณย์  จิตตาวงศ์ ครู
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130086 : บ้านแม่นะ บุณยากร  อมรมนตรี ครู คศ.2
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130087 : บ้านสบคาบ ธัญญ์พิชชา  คำวัง ครู
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130089 : บ้านแม่อ้อใน เกวรินทร์  ศรีวิลัย ครู คศ.1
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130089 : บ้านแม่อ้อใน วรรณา  เอกตะ ผู้อำนวยการ
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130090 : วัดปางมะโอ นายวงค์สุพัฒน์  แสนแอ่น ครูธุรการ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130201 : บ้านต้นผึ้ง นางกรรณิการ์  จันสม ครู คศ.1
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130201 : บ้านต้นผึ้ง ปภินวิช  เต็มใจ ครู
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130202 : บ้านหัวฝาย นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130204 : บ้านป่าบง กิ่งการณ์  ทิพากร ครูผู้ช่วย
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130206 : บ้านโป่งน้ำร้อน ประวิชชา  ยะทา ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130207 : บ้านหัวนา นายสุเมธ  บุตรดา ครู
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130208 : บ้านม่วงชุม นายสิทธิพงษ์  จันสม ครูชำนาญการ
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 : บ้านลาน นายอดิศักดิ์   มาอินทร์ ครู คศ.2
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 : บ้านลาน ชาตรี  สาระพันธ์ ครูผู้ช่วย
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130211 : บ้านห้วยหมากเลี่ยม นายธนกฅฤต  หิรัญสิริกร ครู คศ.1
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130199 : บ้านขอบด้ง นางสาวกัลยา  ใจคำ ครู
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130199 : บ้านขอบด้ง นายทองสุข  คำหนิ้ว ครู
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130200 : บ้านม่อนปิ่น นางสาวศุภรดา  อภิชัย ครู
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 : บ้านเวียงหวาย นิตยา  ยงค์เขตการณ์ ครูผู้่ช่วย
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 : บ้านเวียงหวาย อดิเรก  ปินคำ ครูชำนาญการ
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 : บ้านเวียงหวาย นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย ครูชำนาญการ
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 : บ้านสันม่วง เจตสุภา  ใหนาค ครู
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 : บ้านสันม่วง นายวิธวินท์  มูลปราการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130219 : บ้านแม่ข่า วิลาวัลย์  ชมสวน ครูชำนาญการ
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130221 : บ้านดงป่าลัน อนุศิษฏ์  ปัญเชื้อ ครูผู้ช่วย
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130221 : บ้านดงป่าลัน รัชนีวรรณ  ผ่องพรรณ์ ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130222 : บ้านสันต้นเปา นางศิระกาญจน์  กันธิยะ ธุรการ
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 : บ้านปางปอย นายถนุพันธ์  มูลเจริญ ครูผู้ช่วย
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 : บ้านปางปอย นายฉัตรชัย  จันทร์หอม ครู คศ.1
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130224 : บ้านโป่งนก อาภรณ์  ลุนละวัน ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130225 : บ้านห้วยไคร้ ธนากษิณ  โนสุ ครูผู้ช่วย
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130225 : บ้านห้วยไคร้ จารุณี  ศรีกันยา ครู คศ1
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130226 : บ้านแม่คะ ปัฏฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชร  เฟื่องเพ็ชร ครูชำนาญการ
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130226 : บ้านแม่คะ นายประเสริฐ  พอนา ครู
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130227 : บ้านเหมืองแร่ ธนู  ดวงเสาร์ ครูชำนาญการ
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130227 : บ้านเหมืองแร่ อานนท์  ก๋าบุตร์ ครู
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130192 : บ้านทุ่งหลุก นางตติญาภรณ์   อินคต ครูผู้ช่วย
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130193 : บ้านยาง นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร ครู คศ.3
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130194 : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 นางสาวศศิธร  ทาสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130195 : บ้านห้วยห้อม สุมาลิน  เลาย่าง ครู คศ.1
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130195 : บ้านห้วยห้อม นางเรวดี  จันต๊ะพรม ครูชำนาญการ
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130196 : บ้านหนองขวาง บานเย็น  ไชยศรี ครู คศ.3
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130197 : บ้านหลวง นางสาวสุกัลญา  เกตุสุจา ครู คศ.1
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130198 : เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวฐิติพร  โพธิ์จุมพล ครู คศ.1
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130198 : เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกุลธร  ดอนแก้ว ครู
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130223 : วิรุณเทพ พงษ์พันธุ์  เทพทอง ครู
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130223 : วิรุณเทพ นางสาวนารดา  กลิ่นคุณธรรม ครู
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130190 : บ้านแม่งอนกลาง เดือนเพ็ญ  พีรวรรธนเมธาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130190 : บ้านแม่งอนกลาง กุลรัศมิ์   มีสุข ครู
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130189 : บ้านสันป่าแดง อภิชาติ  ธิป๋า ครู
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130184 : บ้านปางสัก สิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร ครู คศ.1
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 : บ้านแม่สูนน้อย ภูวดล  กุมารแก้ว ครูผู้ช่วย
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 : บ้านแม่สูนน้อย นายเจตติพงค์  ปืนตา ครู
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130186 : บ้านต้นส้าน ธเนศ  ประยูรสุข ครู
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130187 : บ้านหนองยาว นายเอกลักษณ์  ฤาชา ครู
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130187 : บ้านหนองยาว นายนคร   บุญเกิดไวย์ ครู คศ.1
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130183 : ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง พรรณี  วังพฤกษ์ ครู
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130235 : บ้านห้วยเฮี่ยน ชนนิกานต์  ทองขันนาค ธุรการ
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130235 : บ้านห้วยเฮี่ยน รัชติกาล  โปธา ครู
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 : บ้านแม่ใจ นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ ครูผู้ช่วย
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 : บ้านแม่ใจ นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ ครูผู้ช่วย
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130234 : บ้านห้วยบอน ดวงใจ  เชหมือ ครู
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130234 : บ้านห้วยบอน ดวงใจ  เชหมือ ครูผู้ช่วย
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130181 : บ้านโป่งถืบ นางสาวปรียนันท์  ทิพากร ครูผู้ช่วย
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130181 : บ้านโป่งถืบ นายนราเมศ  กุลสุวรรณ ครูผู้ช่วย
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 : บ้านหนองตุ้ม เปมิกา  ธิดา ธุรการ
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 : บ้านหนองตุ้ม วรรณระวี  แสนสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 : บ้านหนองตุ้ม อริสา  ไชยยา ครู
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 : บ้านศรีดอนชัย ธำรงค์  วาสนาวณิช ครู
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 : บ้านศรีดอนชัย ทรงพล  กันแก้ว ครู
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 : บ้านศรีดอนชัย นางจิราพร  พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 : บ้านเวียงฝาง ภราดร  พิมลวิชยากิจ ครูชำนาญการ
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 : บ้านเวียงฝาง คมสันต์  สมฤทธิ์ ครู คศ.๑
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 : บ้านสันทรายคองน้อย นิภาพร  ธิใจ ครู คศ.1
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 : บ้านสันทรายคองน้อย เกศรัศชญาญ์   วันคำ พนักงานราชการ
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 : บ้านสันทรายคองน้อย สุกัญญา   เพชรศรี ครู
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 : บ้านสันต้นดู่ นายเกื้อกูล  ิือินต๊ะ ธุรการ
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 : บ้านสันต้นดู่ วัทธิกร  แสงใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 : บ้านสันต้นดู่ กาญจนา   พงษ์เต้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง พิพัฒน์  สรรพสุข ครู
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง นายธิติบดินทร์  สมเพ็ญ ครู
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง สานิตย์  เตชะสาย ครูผู้ช่วย
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า ครู
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130212 : วัดนันทาราม ธมน  สังข์สำราญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130212 : วัดนันทาราม จันทนา  แก้วคำ ครูชำนาญการ
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130213 : บ้านสันทราย คชาภรณ์  อินทะชัย ครู คศ.1
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130214 : วัดศรีบุญเรือง บุญเจิด  สมบูรณ์ ครู
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130467 : วัดห้วยน้ำเย็น อาสา  แก้วติ๊บ ครู
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130469 : ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ นางสาวปิณฑิรา  พรหมนุชานนท์ ครู
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130469 : ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ นายณฐพงศ์  ติ๊บปิง ครู
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130470 : บ้านท่ามะแกง คณาศักดิ์  จริยพัฒนกุล ครู
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130470 : บ้านท่ามะแกง พัชยา  โชตินนชัย ครู
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130505 : บ้านห้วยปู นายปณิธาน  วิมลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130505 : บ้านห้วยปู นางนิศานาถ  เที่ยงออน ครู
161 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130506 : เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สัญญา  ช่างคำมูล ครูชำนาญการพิเศษ
162 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130506 : เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พรชัย  นุ่มวงษ์ ครู
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130509 : ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 นายเอกนรินทร์  คล้ายหริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130509 : ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ชวลิต  ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 นายสมนึก  อินหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อภิชาติ  สุวพงษ์ ครู
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130472 : บ้านห้วยศาลา ฐิติพร  พรหมงาม ครูผู้ช่วย
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130472 : บ้านห้วยศาลา สุนทรี  ศิริภูวนันท์ ครู
169 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130473 : โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สมพร  กำลังศรี ครู คศ.3
170 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130474 : กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) นางสาวจันทนา  กองอรินทร์ ครูผู้ช่วย
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 : บ้านสุขฤทัย นางสาวนิชนันท์   กันทะอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 : บ้านสุขฤทัย นายวุฒิชัย  ใบตัน ธุรการ
173 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 : บ้านสุขฤทัย ปิยะวัฒน์  ไชยชื่น ครู
174 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130476 : ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 นายเอกพันธ์  ทนันไชย ครู
175 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130476 : ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ชนะศักดิ์  ยะแก้ว ครูผู้ช่วย
176 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง วิภาวรรณ   สุราช ครูผู้ช่วย
177 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง นางสาวสายทอง  ผิวตอง ครู
178 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง ปัทมา  จันทรา ครูอัตราจ้าง
179 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง หัสพงศ์  งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130495 : บ้านป่าก๊อ กรรณิการ์   ผัดก๋า ครู
181 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130495 : บ้านป่าก๊อ นางสาวชัญญานุช  วงค์ปัญญา ครู
182 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 : บ้านป่าแดง นางสาวอมลสิริ  ผลปัญญา ครู คศ.1
183 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 : บ้านป่าแดง จริยา  อาจองกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
184 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130502 : ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) นายไกรวิชญ์  ผลบุญ ครู
185 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130502 : ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) พัชรินทร์  อินขาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
186 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130503 : บ้านปางต้นเดื่อ นายวัฒนพงษ์  บุญหมั่น ครู คศ.2
187 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130504 : บ้านสันป่าเหียว เอกราช  ท่วมฤทธิ์ ครูผู้สอน
188 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130479 : บ้านหนองขี้นกยาง อากร  บุญหมั่น ครู คศ.3
189 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สาธิต  หนูอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย นายฐิติ  นวชุติวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130485 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 อัจฉรา  คำปา ครูผู้ช่วย
192 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130488 : บ้านห้วยคอกหมู จุฑารัตน์  ธีสา ครูผู้ช่วย
193 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 : ชุมชนบ้านคาย นายกฤตภาส  ทิพย์มาน ครู
194 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 : ชุมชนบ้านคาย วิทยา  ศรีวิลัย ครู คศ.2
195 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 : ชุมชนบ้านคาย นางชวนพิศ  คล้ายหริ่ม ครูชำนาญการ
196 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130478 : ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) กิตติ  กันทะวงค์ ครู คศ.1
197 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130480 : บ้านห้วยม่วง นายปรัชญา  ไชยวงค์ ครูผู้ช่วย
198 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130480 : บ้านห้วยม่วง จุฑามาศ  พวงจันทร์ต๊ะ ครู คศ.1
199 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130481 : บ้านฮ่างต่ำ เกษศรินทร์  ใบตัน ครู คศ.1
200 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว เรวัฒน์  ไชยบาล ครู
201 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว อดิศวร  แก่นเมือง ครูผู้ช่วย
202 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว กลวัชร  ใจคำ ครูผู้ช่วย
203 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว จิรัฐติกาล  บุญสนอง ครูชำนาญการ
204 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว ธีราภรณ์  อภัย ครู
205 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130512 : บ้านโป่งไฮ นายวิกรม  ชัยมูล ครู
206 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130513 : บ้านห้วยป่าซาง ปริศนา  กำทอง ครู
207 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130514 : บ้านดง ชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์ ครู คศ.1
208 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130515 : ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม ครู
209 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130515 : ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายประหยัด  โกฎแก้ว ครู
210 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130516 : บ้านสันป่าข่า สุภูมิชัย  วงค์เจริญ ครู
211 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130516 : บ้านสันป่าข่า ศิรินุช  ลาภิวงค์ ครู คศ.3
212 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 : บ้านดอนชัย นัฐพงษ์  วัชรากรศิริ ครูผู้ช่วย
213 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 : บ้านดอนชัย นายสุทิน  กาละวัน ครู
214 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130490 : บ้านโละ อาทิตย์  ทองสุวรรณ์ ครู
215 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130490 : บ้านโละ ธนัชพงศ์  วิญญา ครูผู้ช่วย
216 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130491 : บ้านสันปอธง จุฑารัตน์  ใจอาษา ครู
217 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 : บ้านสันต้นหมื้อ วิทวัฒน์  ณวรรณมา ครู
218 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 : บ้านสันต้นหมื้อ พัชรี  แสงทอง ครู
219 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 : บ้านเปียงหลวง นางสาวเบญจพร  อินปั๋นแก้ว ครูผู้ช่วย
220 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 : บ้านเปียงหลวง ดวงดี  เป็งสุรินทร์ ครู
221 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130875 : บ้านจอง กวีวัธน์   พิพัฒน์ชาตรีกุล ครู
222 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130875 : บ้านจอง นราวิชญ์  จันทร์อินทร์ ครู คศ.1
223 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130876 : บ้านห้วยไคร้ นางสาวจีราภา  อินตา ครุ
224 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130876 : บ้านห้วยไคร้ อรุณี  ใหม่ดี ครู
225 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130879 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปุญญพัฒน์  จันสา ครูคศ.1
226 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130869 : บ้านกองลม เขมณิกา  อมรศักดิ์ ครู คศ.3
227 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 : บ้านเวียงแหง ปวินตรา  นันตา ครูชำนาญการพิเศษ
228 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 : บ้านเวียงแหง นางสาวนฤมล  ขันเบาะ ครู
229 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 : บ้านเวียงแหง ว่าที่ร.ต.หญิงหงษ์หยก  ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
230 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130871 : บ้านนามน นายประเทือง  จันทร์แก้ว ครู คศ.2
231 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 : บ้านปางป๋อ นางสาวนพมาศ  เรืองยศ ครู
232 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 : บ้านปางป๋อ วัชระ  อินปิก ครู
233 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 : บ้านปางป๋อ ปิยะดา  ครองสมบัติ ครู
234 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130877 : บ้านม่วงป๊อก นายอัฐกานต์   เติ๊กทอน ครูผู้ช่วย
235 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130889 : บ้านปงตำ มัลลิกา  บัวนุ่ม ครู
236 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130890 : บ้านห้วยบง พิมพ์จิต  เนียมทรัพย์ ครู
237 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130892 : วัดอรัญญวาสี ปัถยานี  คำมามุง ธุรการ
238 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130892 : วัดอรัญญวาสี สุรเดช  แก้วปัญญา ครูธุรการ
239 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130893 : วัดบ้านท่า นางสาวเจนจิรา  บุญชู ครู
240 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130904 : บ้านแม่ทะลบ อำไพ  ทานา ครู
241 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130905 : วัดป่าแดง นายวิทยา  หน่อคำ ครูชำนาญการพิเศษ
242 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130905 : วัดป่าแดง นางศิริพร  ไพศาลนิรันดร์กุล ครูคศ.1
243 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 : บ้านป่างิ้ว กนกพร  ไทยใหม่ ครูผู้ช่วย
244 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 : บ้านป่างิ้ว หทัยวรรณ   สิงห์ใจ ครูชำนาญการพิเศษ
245 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 : บ้านป่างิ้ว สุภาวดี  ก๋าคำ ธุรการ
246 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 : บ้านป่างิ้ว วีระพันธ์  จอมจิตร ครู
247 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130907 : บ้านห้วยต้นตอง ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย  งามรูป ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
248 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130907 : บ้านห้วยต้นตอง นริศรา  ชุ่มเรือน ครู
249 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 : บ้านเวียงผาพัฒนา นางศิรินันท์  คำวงค์ปิน ครูชำนาญการพิเศษ
250 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 : บ้านเวียงผาพัฒนา ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ  ทองกำเหนิด ครูผู้ช่วย
251 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130880 : บ้านแม่ขิ กฤษดาพร  นทีนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
252 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130880 : บ้านแม่ขิ นางสาวนันทนา  วรรณชัย ครูชำนาญการ
253 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130881 : ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีวรรณ์  ศรีวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
254 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 : บ้านอ่าย ธันยารัศม์  ธรรมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
255 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 : บ้านอ่าย สันติ  บุญลา ครูอัตราจ้าง
256 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 : บ้านอ่าย พิมประภา  มูลก้อนแก้ว ครูผู้ช่วย
257 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130884 : บ้านถ้ำตับเตา นางลัดดา  บุญศิลปไทย ชำนาญการพิเศษ
258 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130884 : บ้านถ้ำตับเตา นางฐิติมา  อภัย ครูค.ศ1
259 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 : บ้านหัวฝาย ภัทรานิษฐ์  อาภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
260 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 : บ้านหัวฝาย นางสาวกานต์พิชชา   สุยะพอ ครูชำนาญการพิเศษ
261 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 : บ้านหัวฝาย สมฤทัย  ชัยวงค์ ครูชำนาญการ
262 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 : บ้านสินชัย นางสาวสุมัญชรี  วรรณสาร ครู
263 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 : บ้านสินชัย นายบริวัตร  เมธาวิตากุล ครู
264 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 : บ้านสินชัย นางสาวสุภาภรณ์  ยอดแก้ว ครูผู้ช่วย
265 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130901 : บ้านผาแดง วรวิทย์  อินต๊ะแก้ว ครูชำนาญการ
266 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130897 : บ้านต้นโชค กรกช   วัฒน์วิริยะ ครู
267 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130897 : บ้านต้นโชค นายพลกฤต  ศรีนันตา ครูผู้ช่วย
268 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 : บ้านปงวิทยาสรรค์ ศิวกร  ชัยพินิจ ครูผู้ช่วย
269 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 : บ้านปงวิทยาสรรค์ ทนงศักดิ์  เนตรสมบูรณ์ ครูคศ.2
270 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 : บ้านปงวิทยาสรรค์ ภวิศวร์ศักดิ์  อภิวงค์ ครู คศ.1
271 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130899 : สันติวนา นพพันธ์  ฝั้นหล่อ ครู
272 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130894 : บ้านห้วยไผ่ ภควรรณ  อยู่เย็น ครูผู้ช่วย
273 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 : บ้านใหม่หนองบัว ดวงเดือน  ลัยยะ ธุรการโรงเรียน
274 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 : บ้านใหม่หนองบัว ทิพยรัตน์  เรือนวงค์ ครู
275 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 : บ้านใหม่หนองบัว พิทยา  กาสุริยะ ครู
276 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 131066 : โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) นางสาวภัสสร  แก้วดี ครูผู้ช่วย