รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130099 : บ้านถ้ำ นางเครือวรรณ  ไชยวัณณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130100 : บ้านเชียงดาว ฉัตรชัย  ศรีไว ครู
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130102 : บ้านทุ่งหลุก เกษรา  ศิลรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 : บ้านปางแดง นางสาวกนกพร  นาวาเรือน ครู
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 : บ้านปางแดง บุศรินทร์   กันทา ครู
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130095 : บ้านทุ่งละคร นางสาวมณฑิรา  ปัญญาราษฎร์ ครู
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130096 : บ้านดอน เชาวลิต  หล่อเถิน ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130096 : บ้านดอน นางทิพปภา  อภิญญาวิศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 : ชุมชนบ้านวังจ๊อม นายนิรันดร  ทนันชัยบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 : ชุมชนบ้านวังจ๊อม นางสุกัลยา  งานหมั่น ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130115 : บ้านห้วยทรายขาว สุดารักษ์  ปิงทะวัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130115 : บ้านห้วยทรายขาว นายยุทธพงศ์  สายคำฟู ครู
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 : พัฒนาต้นน้ำขุนคอง นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ ครู
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 : พัฒนาต้นน้ำขุนคอง วีรพงษ์ คำผง  คำผง ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130109 : บ้านแม่กอนใน เอกศิววัชร์  กันทา ครู
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130110 : บ้านทุ่งข้าวพวง นางสุภัค  ถุงเกษแก้ว ครู
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130110 : บ้านทุ่งข้าวพวง นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ ครู คศ.3
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130117 : บ้านออน อภิชาติ   ตุ้ยเกี๋ยง ครูผู้ช่วย
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130118 : บ้านปางเฟือง นางสาวอาภาภิรมย์   ศรีวิชัย ครู คศ.1
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130119 : บ้านแม่ป๋าม ณัฐกร  เจริญศรี ครู
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130120 : บ้านปางมะเยา เทวินทร์  หน่อแก้ว ครูผู้ช่วย
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130121 : มิตรมวลชนเชียงใหม่ นางสาวประภาพร  กิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130121 : มิตรมวลชนเชียงใหม่ บัณฑิตย์  ทาปิมปา ครู
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130122 : บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ กาญจนา  อิวกาศ ครู
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130123 : บ้านเมืองคอง ชัยยศ  พิทักษ์ศร ครูผู้ช่วย
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130124 : บ้านวังมะริว นางสาวอรอุมา  อินฟูลำ ครู ชำนาญการพิเศษ
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 : บ้านหนองบัว นายทัชชกร  แก้วคำปา ครูผู้ช่วย
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130126 : ดอยสามหมื่น นัฐพล  สุขเสาร์ ครู
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130126 : ดอยสามหมื่น นายนิพนธ์  ดอกพอ ครู
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 : ชุมชนบ้านเมืองงาย นางสาวสุชาดา  บุญมาลา ครูชำนาญการ
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 : บ้านใหม่ นางสาวนันท์นภัส  ไชยเลิศ ครูผู้ช่วย
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 : บ้านใหม่ นายนพดล  ใจบุญ ครูชำนาญการ
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130127 : บ้านเมืองนะ อนุสรณ์  ทาอินทร์ ครู
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130128 : บ้านอรุโณทัย นครินทร์  น้อยปุก ครู
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130128 : บ้านอรุโณทัย อุดร  ใจบุญ ครู
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 : แกน้อยศึกษา ชัยพล  เขมารัชพล ครู
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 : บ้านหนองเขียว นายอรรถพล  คำปัน ครู
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130131 : โครงการหลวงแกน้อย ยุทธนันท์   มาแดงสาย ครูผู้ช่วย
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130132 : บ้านรินหลวง ธีระพงศ์  พันธ์ธง ครู
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 : บ้านนาหวาย ธัชพล  สุวรรณพงษ์ ครู
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 : บ้านนาหวาย นที  ตันกุล ครู
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130107 : เบญจม 2 บ้านน้ำรู กชพร  ศรีอ่อน ครูผู้ช่วย
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130091 : บ้านแม่แมะ วรัญชิต  กุนุ ครูอัตราจ้าง
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130092 : บ้านสันป่าเกี๊ยะ นิติ  วุฒิธนากรกุล ครู
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130084 : บ้านป่าบง นายศิลป์ชัย  กาไชย ครู
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130085 : วัดจอมคีรี วิลาวัณย์  จิตตาวงศ์ ครู
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130086 : บ้านแม่นะ บุณยากร  อมรมนตรี ครู คศ.2
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130087 : บ้านสบคาบ ธัญญ์พิชชา  คำวัง ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130089 : บ้านแม่อ้อใน วรรณา  เอกตะ ผู้อำนวยการ
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130089 : บ้านแม่อ้อใน กิตตินันท์  ลือยศ ครู
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130090 : วัดปางมะโอ นายวงค์สุพัฒน์  แสนแอ่น ครูธุรการ
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130201 : บ้านต้นผึ้ง นางกรรณิการ์  จันสม ครู คศ.1
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130201 : บ้านต้นผึ้ง ปภินวิช  เต็มใจ ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130202 : บ้านหัวฝาย นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130204 : บ้านป่าบง กิ่งการณ์  ทิพากร ครูผู้ช่วย
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130206 : บ้านโป่งน้ำร้อน ประวิชชา  ยะทา ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130206 : บ้านโป่งน้ำร้อน นฤพร  จำคำ ธุรการ
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130207 : บ้านหัวนา นายสุเมธ  บุตรดา ครู
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130208 : บ้านม่วงชุม นายสิทธิพงษ์  จันสม ครูชำนาญการ
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 : บ้านลาน นายปกรณ์  เจริญดี ครู
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 : บ้านลาน ชาตรี  สาระพันธ์ ครูผู้ช่วย
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 : บ้านลาน ภัทรพันธ์  ชัยมณี ครู
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130211 : บ้านห้วยหมากเลี่ยม นายธนกฅฤต  หิรัญสิริกร ครู คศ.1
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130199 : บ้านขอบด้ง นางสาวกัลยา  ใจคำ ครู
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130200 : บ้านม่อนปิ่น นางสาวศุภรดา  อภิชัย ครู
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 : บ้านเวียงหวาย นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย ครูชำนาญการ
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 : บ้านสันม่วง เจตสุภา  ใหนาค ครู
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130219 : บ้านแม่ข่า วิลาวัลย์  ชมสวน ครูชำนาญการ
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130221 : บ้านดงป่าลัน อนุศิษฏ์  ปัญเชื้อ ครูผู้ช่วย
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130221 : บ้านดงป่าลัน รัชนีวรรณ  ผ่องพรรณ์ ครู
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130222 : บ้านสันต้นเปา นางศิระกาญจน์  กันธิยะ ธุรการ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 : บ้านปางปอย นายฉัตรชัย  จันทร์หอม ครู คศ.1
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 : บ้านปางปอย นายถนุพันธ์  มูลเจริญ ครู
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130224 : บ้านโป่งนก อาภรณ์  ลุนละวัน ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130225 : บ้านห้วยไคร้ จารุณี  ศรีกันยา ครู คศ1
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130226 : บ้านแม่คะ สุบิน  สูนเงิน ครู
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130227 : บ้านเหมืองแร่ นายไกรศรี  ดวงจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130227 : บ้านเหมืองแร่ ธนู  ดวงเสาร์ ครูชำนาญการ
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130192 : บ้านทุ่งหลุก นางตติญาภรณ์   อินคต ครูผู้ช่วย
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130193 : บ้านยาง นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130194 : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 นางสาวศศิธร  ทาสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130195 : บ้านห้วยห้อม สุมาลิน  เลาย่าง ครู คศ.1
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130196 : บ้านหนองขวาง บานเย็น  ไชยศรี ครู คศ.3
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130197 : บ้านหลวง นางสาวสุกัลญา  เกตุสุจา ครู คศ.1
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130198 : เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกุลธร  ดอนแก้ว ครู
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130223 : วิรุณเทพ พงษ์พันธุ์  เทพทอง ครู
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130190 : บ้านแม่งอนกลาง กุลรัศมิ์   มีสุข ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130189 : บ้านสันป่าแดง อภิชาติ  ธิป๋า ครู
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130184 : บ้านปางสัก สิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร ครู คศ.1
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 : บ้านแม่สูนน้อย ภูวดล  กุมารแก้ว ครูผู้ช่วย
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130186 : บ้านต้นส้าน ธเนศ  ประยูรสุข ครู
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130187 : บ้านหนองยาว นายเอกลักษณ์  ฤาชา ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130183 : ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง พรรณี  วังพฤกษ์ ครู
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130235 : บ้านห้วยเฮี่ยน รัชติกาล  โปธา ครู
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 : บ้านแม่ใจ นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ ครู คศ.1
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130234 : บ้านห้วยบอน ศดานนท์  สุริวงค์ ครูผู้ช่วย
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130234 : บ้านห้วยบอน ดวงใจ  เชหมือ ครู
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130181 : บ้านโป่งถืบ นางสาวปรียนันท์  ทิพากร ครูผู้ช่วย
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 : บ้านหนองตุ้ม วรรณระวี  แสนสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 : บ้านหนองตุ้ม อริสา  ไชยยา ครู
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 : บ้านศรีดอนชัย ทรงพล  กันแก้ว ครู
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 : บ้านเวียงฝาง ภราดร  พิมลวิชยากิจ ครูชำนาญการ
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 : บ้านสันทรายคองน้อย เกศรัศชญาญ์   วันคำ พนักงานราชการ
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 : บ้านสันต้นดู่ นายเกื้อกูล  ิือินต๊ะ ธุรการ
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง สานิตย์  เตชะสาย ครูผู้ช่วย
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง นายธิติบดินทร์  สมเพ็ญ ครู
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130212 : วัดนันทาราม ธมน  สังข์สำราญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130213 : บ้านสันทราย คชาภรณ์  อินทะชัย ครู คศ.1
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130213 : บ้านสันทราย นายเฉลิมพล   ศรีตันดา ครู
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130214 : วัดศรีบุญเรือง บุญเจิด  สมบูรณ์ ครู
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130467 : วัดห้วยน้ำเย็น อาสา  แก้วติ๊บ ครู
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130469 : ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ปวันกฤษฏิ์  มะธี ครูชำนาญการ
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130469 : ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ปุณิกา  อินสุวรรณ์ ครูชำนาญการ
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130470 : บ้านท่ามะแกง คณาศักดิ์  จริยพัฒนกุล ครู
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130505 : บ้านห้วยปู นายปณิธาน  วิมลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130506 : เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พรชัย  นุ่มวงษ์ ครู
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130509 : ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ชวลิต  ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อภิชาติ  สุวพงษ์ ครูชำนาญการ
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 นายสมนึก  อินหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130472 : บ้านห้วยศาลา ฐิติพร  พรหมงาม ครูผู้ช่วย
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130473 : โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม นายสมพร   กำลังศรี ครู
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130473 : โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สมพร  กำลังศรี ครู คศ.3
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130474 : กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) นางสาวจันทนา  กองอรินทร์ ครูผู้ช่วย
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 : บ้านสุขฤทัย นางสาวนิชนันท์   กันทะอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 : บ้านสุขฤทัย ปิยะวัฒน์  ไชยชื่น ครู
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 : บ้านสุขฤทัย นายวัชรากร  สุขวัฒนะ ครู
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 : บ้านสุขฤทัย นายวุฒิชัย  ใบตัน ธุรการ
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130476 : ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ชนะศักดิ์  ยะแก้ว ครูผู้ช่วย
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง ปัทมา  จันทรา ครู
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง หัสพงศ์  งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130495 : บ้านป่าก๊อ นางสาวชัญญานุช  วงค์ปัญญา ครู
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 : บ้านป่าแดง นางสาวอมลสิริ  ผลปัญญา ครู คศ.1
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 : บ้านป่าแดง นางอัญชลี  ตันเตโช เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130502 : ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) นายไกรวิชญ์  ผลบุญ ครู
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130503 : บ้านปางต้นเดื่อ นายวัฒนพงษ์  บุญหมั่น ครู คศ.2
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130504 : บ้านสันป่าเหียว เอกราช  ท่วมฤทธิ์ ครูผู้สอน
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130479 : บ้านหนองขี้นกยาง อากร  บุญหมั่น ครู คศ.3
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย นายฐิติ  นวชุติวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สถาปนา  กาสุยะ ครู
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130485 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 อัจฉรา  คำปา ครูผู้ช่วย
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130488 : บ้านห้วยคอกหมู จุฑารัตน์  ธีสา ครูผู้ช่วย
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130488 : บ้านห้วยคอกหมู ปนัดดา  เรือนบุตร ครู
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 : ชุมชนบ้านคาย นายกฤตภาส  ทิพย์มาน ครู
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130478 : ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) กิตติ  กันทะวงค์ ครู คศ.1
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130480 : บ้านห้วยม่วง นายปรัชญา  ไชยวงค์ ครูผู้ช่วย
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130481 : บ้านฮ่างต่ำ เกษศรินทร์  ใบตัน ครู คศ.1
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว อดิศวร  แก่นเมือง ครูผู้ช่วย
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว กลวัชร  ใจคำ ครูผู้ช่วย
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130512 : บ้านโป่งไฮ นายวิกรม  ชัยมูล ครู
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130513 : บ้านห้วยป่าซาง ปริศนา  กำทอง ครู
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130514 : บ้านดง ชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์ ครู คศ.1
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130515 : ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม ครู
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130516 : บ้านสันป่าข่า สุภูมิชัย  วงค์เจริญ ครู
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 : บ้านดอนชัย นายสุทิน  กาละวัน ครู
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 : บ้านดอนชัย นัฐพงษ์  วัชรากรศิริ ครู คศ.1
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130490 : บ้านโละ ธนัชพงศ์  วิญญา ครูผู้ช่วย
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130490 : บ้านโละ อาทิตย์  ทองสุวรรณ์ ครู
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130491 : บ้านสันปอธง จุฑารัตน์  ใจอาษา ครู
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 : บ้านสันต้นหมื้อ วิทวัฒน์  ณวรรณมา ครู
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 : บ้านเปียงหลวง ดวงนที   พันตามน ครูผู้ช่วย
161 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130875 : บ้านจอง กวีวัธน์   พิพัฒน์ชาตรีกุล ครู
162 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130875 : บ้านจอง นราวิชญ์  จันทร์อินทร์ ครู คศ.1
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130876 : บ้านห้วยไคร้ อรุณี  ใหม่ดี ครู
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130879 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปุญญพัฒน์  จันสา ครูคศ.1
165 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130869 : บ้านกองลม เขมณิกา  อมรศักดิ์ ครู คศ.3
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 : บ้านเวียงแหง นางสาวนฤมล  ขันเบาะ ครู
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130871 : บ้านนามน นายประเทือง  จันทร์แก้ว ครู คศ.2
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 : บ้านปางป๋อ นางสาวนพมาศ  เรืองยศ ครู
169 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130877 : บ้านม่วงป๊อก นายอัฐกานต์   เติ๊กทอน ครูผู้ช่วย
170 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130877 : บ้านม่วงป๊อก วรการ  ประพัฒน์สิริ ครูผู้ช่วย
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130889 : บ้านปงตำ มัลลิกา  บัวนุ่ม ครู
172 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130889 : บ้านปงตำ อรอำไพ  ศรีวิชัย ครู
173 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130890 : บ้านห้วยบง ธีระพันธ์  ชัยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130890 : บ้านห้วยบง พิมพ์จิต  เนียมทรัพย์ ครู
175 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130892 : วัดอรัญญวาสี ปัถยานี  คำมามุง ธุรการ
176 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130893 : วัดบ้านท่า นางสาวเจนจิรา  บุญชู ครู
177 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130904 : บ้านแม่ทะลบ อำไพ  ทานา ครู
178 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130905 : วัดป่าแดง นายวิทยา  หน่อคำ ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 : บ้านป่างิ้ว สุภาวดี  ก๋าคำ ธุรการ
180 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 : บ้านป่างิ้ว กนกพร  ไทยใหม่ ครูผู้ช่วย
181 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130907 : บ้านห้วยต้นตอง นางสาวศิริพร  บุญชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 : บ้านเวียงผาพัฒนา กฤษณะ  ทองกำเหนิด ครู
183 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130880 : บ้านแม่ขิ กฤษดาพร  นทีนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
184 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130881 : ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีวรรณ์  ศรีวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 : บ้านอ่าย สันติ  บุญลา ครูอัตราจ้าง
186 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130884 : บ้านถ้ำตับเตา นางลัดดา  บุญศิลปไทย ชำนาญการพิเศษ
187 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 : บ้านหัวฝาย สมฤทัย  ชัยวงค์ ครูชำนาญการ
188 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 : บ้านหัวฝาย ภัทรานิษฐ์  อาภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 : บ้านหัวฝาย นางสาวพิชญธิดา  นิติพัฒนาภาคิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 : บ้านสินชัย นางสาวสุภาภรณ์  ยอดแก้ว ครูผู้ช่วย
191 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 : บ้านสินชัย นายบริวัตร  เมธาวิตากุล ครู
192 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130901 : บ้านผาแดง วรวิทย์  อินต๊ะแก้ว ครูชำนาญการ
193 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130897 : บ้านต้นโชค พัชรินทร์   อุ่นบ้าน ครู
194 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130897 : บ้านต้นโชค กรกช   วัฒน์วิริยะ ครู
195 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 : บ้านปงวิทยาสรรค์ ศิวกร  ชัยพินิจ ครูผู้ช่วย
196 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130899 : สันติวนา นพพันธ์  ฝั้นหล่อ ครู
197 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130894 : บ้านห้วยไผ่ ภควรรณ  อยู่เย็น ครูผู้ช่วย
198 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 : บ้านใหม่หนองบัว ทิพยรัตน์  เรือนวงค์ ครู
199 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 : บ้านใหม่หนองบัว อภิศักดิ์  ไชยเสน ครู
200 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 : บ้านใหม่หนองบัว พิทยา  กาสุริยะ ครู