รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 : วัดช่างกระดาษ สุวิชา  เจริญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130687 : บ้านแม่กุ้งหลวง นิตยา  เรือนงาม ครู
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 : บ้านหัวริน จันทร์ฉาย  ทองอาภรณ์ ครู
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130675 : วัดน้ำบ่อหลวง นายเจนณรงค์  ไชยสว่าง ครู
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130660 : บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) tun  lokkumlue ครู
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130661 : วัดท่ากาน อันทิกา  ปรีดาพงษ์ ครูผู้ช่วย
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130663 : วัดสามหลัง นางสาวปาณิศา  ทองล้วน ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130647 : กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ทรัพย์ศิริ  สุใจคำ ครูธุรการ
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130649 : บ้านเปียง ธัญญารัตน์  กันทศรี ครู
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130640 : บ้านร่องน้ำ ชาตรี  ศรีล้อม ธุรการ
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130641 : วัดดงป่างิ้ว นางสาวไลพร  ภิรมย์สกุล ครู
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130643 : บ้านม่วงพี่น้อง นางสาวประภา  ดวงเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130668 : วัดโรงวัว sarinya  srinanta ครูอัตราจ้าง
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 : วัดกู่คำ สุครอง  แสงสุวรรณ์ ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130656 : ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สุภาภรณ์  ตั้งธนวุฒิเวทย์ ครู
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130652 : สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) บงการ  ศรีนันตา ครู
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 : วัดอุเม็ง นางสาวศุภรา   เรือนตุ้ย ครู
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 : วัดอุเม็ง นางสาวศุภรา  เรือนตุ้ย ครู
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130678 : บ้านห้วยส้ม อทิชนันท์  สิงห์แก้ววัสกุล ธุรการโรงเรียน
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130730 : บ้านแสนตอ นางสาวมนัสนันท์  อุตมะแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130732 : บ้านน้ำแพร่ มิรันตี  จันทร์ดี ครู
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130746 : บ้านปง นายณรงค์   ก้อนแหวน ครู คศ.1
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 : วัดคีรีเขต นางสาววิริยา  ศิลป์ฐิติยานนท์ ครู
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130748 : วัดประชาเกษม ณลดา  บุญมา ครู
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130759 : วัดช่างคำ กิตติพงษ์  หมื่นใจ ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130759 : วัดช่างคำ ชุติกาญจน์  ทิพย์รัตน์ ครู
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130739 : วัดจอมทอง คริสตพร  ดาวทอง ครูผู้ช่วย
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130755 : บ้านไร่ นิรชญาวรรณ  มีณรงค์ ครูชํานาญการพิเศษ
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130756 : บ้านท้าวบุญเรือง รัตติกร  นามลือ ครู
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130737 : บ้านวังศรี อรุณรัตน์  ภักตรา ครูผู้ช่วย
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130760 : บ้านป่าตาล นางสาวกฤษณา  วัฒนาจินดา ครู
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130757 : บ้านสันผักหวาน นางปรียาภรณ์  ไทรงาม ครู
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130742 : บ้านสันทราย ชุติมา  กันทวีชัย ครู
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 : บ้านสันป่าสัก มนัสชนม์  มูลเมือง ครู
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130751 : บ้านตองกาย มัลลิกา  สิงห์ครา ครู
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 : บ้านฟ่อน สาธิต  แก้วมา ครูผู้ช่วย
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 : บ้านฟ่อน นายศุภชัย  สายคำวงศ์ ครูชำนาญการ
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130724 : วัดพระเจ้าเหลื้อม นางสาวจีราภรณ์  จองแดง ครู
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130729 : บ้านทรายมูล พิมใจ   สุภารัตน์ ครู
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130731 : บ้านดง นายณรงค์ศักดิ์  อินทะรส ครู
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130745 : วัดศรีล้อม กฤตลักษณ์  โพธิ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130744 : วัดศรีสว่าง นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130703 : บ้านปากเหมือง นายเอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์ ครู
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130692 : วัดพญาชมภู นายเกรียงไกร  สมการณ์ ครู คศ.3
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130693 : วัดท่าต้นกวาว แสงจันทร์   ใจแก้ว ครูชำนาญการ
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 : วัดแม่สะลาบ เฉลียว  บุญชุ่ม ครู ค.ศ.3
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130715 : วัดนันทาราม ขนิษฐา  อุตมะแก้ว ธุรการ
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130701 : วัดบวกครกเหนือ ภัทราวรรณ  เขียววัน ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130711 : ชุมชนวัดศรีคำชมภู นายเกรียงไกร  ตาสา ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130712 : วัดเทพาราม นางสาวส่งศรี  พุทธเกิด ครู
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130689 : วัดเวฬุวัน ไชยนันต์  อ่อนนุ่ม ครู
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130690 : วัดศรีโพธาราม ศรุดา  เมืองอินทร์ ธุรการโรงเรียน
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 : บ้านสันทราย ณัชพร  หล้าใหม่ ครูผู้ช่วย
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130707 : วัดศรีดอนชัย นภัทร  เสาร์แก้วคำ ครู
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130691 : ชุมชนวัดปากกอง สินธพ  จินดาหลวง ครูอัตราจ้าง
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130721 : วัดสันดอนมูล นางสาวนิตยา  เรืองกิตติเศรษฐ์ ครู
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130697 : วัดพระนอนหนองผึ้ง นายสุรชัย  ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130699 : วัดกองทราย พรกมล  อยู่ดี ครูผู้ช่วย
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130717 : เวียงเศรษฐีวิทยา ฤทัยรัตน์  โสมนัส ครู
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130914 : บ้านเหล่าป่าฝาง จิตร  อิวาง ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130915 : บ้านใหม่สวรรค์ นางสาวพรทิพา  ตาอ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130915 : บ้านใหม่สวรรค์ นางสาวชฎาภรณ์  คำจริง ครู
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130916 : วัดทุ่งศาลา จันทร์จิรา  พูลทจักร ครู
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130917 : วัดห้วยแก้ว สายสวาท  กันทะมัง ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 : บ้านพันตน นายธีระชัย  หาระกรณ์ ครู
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130920 : วัดมะกับตองหลวง ภัทรมาส  ขวัญกลัด ครู
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130921 : ไตรมิตรวิทยา นางกันยา  ปันเด็ง ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130910 : บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) บัญชา  อินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130909 : วัดศิริชัยนิมิตร นางสาวอภิญญา  หลวงมูล ครู
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130923 : บ้านทุ่งหลวง สุกัญญา  ซุ่นล้อ ครู
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130924 : บ้านหนองเต่า นางสาวภาวนา  กิตติธนาภิวัฒน์ ครู
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130925 : แม่วินสามัคคี นางสาวพรทิวา  เมืองลือ ครู
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130927 : บ้านห้วยตอง นิติธาดา  หล้าสา ครู ชำนาญการพิเศษ
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130928 : หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง นางปิยาภัทร   ศรีเที่ยง ครู
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130929 : พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง นายกฤษสุคนธ์  คำตุ้ย ครู ค.ศ.1
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 : แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130931 : บ้านห้วยข้าวลีบ มยุรี  ไชยปัญโญ ครู
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130974 : บ้านเหล่าเป้า นายเผ่าพันธ์  ยาวิลาศ ครู
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130977 : บ้านดอยหล่อ skawwan  na chiangmai ครู
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130977 : บ้านดอยหล่อ วราภรณ์  พรหมมินทร์ ครู
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130978 : วัดวังขามป้อม กัลยา  ธิสิงห์ ครู
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130979 : บ้านดงป่าหวาย นายประพันธ์  ไชยโสภา ครู
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130958 : กรป.กลางอุปถัมภ์ นางพัชรทัย  ชัยวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130973 : วัดดอนชื่น วชิรญาณ์  ศิริรัตน์ ครูผู้ช่วย
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130960 : วัดหนองหลั้ว เกศรินทร์  ชุดเงิน ครู
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130961 : วัดศรีดอนชัย กัลยรัชต์  รัตนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130963 : บ้านห้วยน้ำขาว นายพีรพงษ์  วีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130971 : บ้านสามหลัง โรงเรียนบ้านสามหลัง  นางพาริณี รวดเร็ว ครูชำนาญการ
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130971 : บ้านสามหลัง นางสาวชวณันทร์  ทธภรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130970 : บ้านหัวข่วง นางอรัชพร  แก้วดุลดุก ครู ค.ศ.3
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130967 : บ้านแม่ขาน พิสิษฐ์พล  ตันอินต๊ะ ครูธุรการ
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130966 : บ้านใหม่หนองหอย นางสาวจันทร์จิรา  ปันเรือน ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 131060 : สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์  วาทินี พะแก่ ธุรการโรงเรียน