รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 : วัดช่างกระดาษ นิภาภรณ์  ไชยโสภา ธุรการ
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 : วัดช่างกระดาษ สุวิชา  เจริญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 : วัดช่างกระดาษ นางพิศยา  ดวงติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130687 : บ้านแม่กุ้งหลวง นิตยา  เรือนงาม ครู
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 : บ้านหัวริน นางสาววิรัญญา   จันต๊ะวงศ์ ธุรการ
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 : บ้านหัวริน นางสาวจันทร์จิรา  ปันเรือน ครูธุรการโรงเรียน
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 : บ้านหัวริน จันทร์ฉาย  ทองอาภรณ์ ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130675 : วัดน้ำบ่อหลวง นายบุญช่วย  อุดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130659 : วัดท้องฝาย ธนากร  แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องฝาย
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130660 : บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) tun  lokkumlue ครู
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130661 : วัดท่ากาน อันทิกา  ปรีดาพงษ์ ครูผู้ช่วย
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130663 : วัดสามหลัง นางสาวปาณิศา  ทองล้วน ครูผู้ช่วย
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130644 : วัดท่าโป่ง สุภาพร  ละอูม ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130647 : กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา นายสำเร็จ  ไชยวัณณ์ ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130647 : กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ทรัพย์ศิริ  สุใจคำ ครูธุรการ
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130649 : บ้านเปียง อำไพ  ตุ่นวัน ครู
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130640 : บ้านร่องน้ำ ชาตรี  ศรีล้อม ธุรการ
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130641 : วัดดงป่างิ้ว สมพล  ถนอมเสียง ครู
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130641 : วัดดงป่างิ้ว นายเจริญ  พรหมแก้ว ครู
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130643 : บ้านม่วงพี่น้อง นางสาวประภา  ดวงเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130668 : วัดโรงวัว sarinya  srinanta ครูอัตราจ้าง
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 : วัดกู่คำ สุครอง  แสงสุวรรณ์ ครู
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 : วัดกู่คำ วราภรณ์  อารีมิตร ครูคศ.2
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 : วัดกู่คำ sukrong  sangsuwan ครู
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130656 : ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สมหวัง  จำปามูล ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130656 : ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สุภาภรณ์  ตั้งธนวุฒิเวทย์ ครู
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130652 : สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) บงการ  ศรีนันตา ครู
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130652 : สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นางรัชฎา  เรียนมั่น ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 : วัดอุเม็ง นางสาวศุภรา  เรือนตุ้ย ครู
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 : วัดอุเม็ง นางสาวศุภรา   เรือนตุ้ย ครู
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 : วัดอุเม็ง นายเกรียงไกร  ชำนาญค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130678 : บ้านห้วยส้ม อทิชนันท์  สิงห์แก้ววัสกุล ธุรการโรงเรียน
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130735 : วัดขุนคง อิสราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130736 : บ้านท่าขุนคง จีราพรรณ  ใจเถิง ครู
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130730 : บ้านแสนตอ นางนิดา  สุภัคธนะ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130732 : บ้านน้ำแพร่ สุวิทย์  จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130746 : บ้านปง รำจวน  จักษุแก้ว ครู
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130746 : บ้านปง นายณรงค์   ก้อนแหวน ครู คศ.1
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 : วัดคีรีเขต นางชูศรี  ไวโย ครู
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 : วัดคีรีเขต กรรณิการ์  จิตติวรเชษฐ์ ธุรการโรงเรียน
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 : วัดคีรีเขต อัจฉราพร  กันทา ธุรการ
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130748 : วัดประชาเกษม ณลดา  บุญมา ครู
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130748 : วัดประชาเกษม ธีรพิชญ์   เตปา ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130759 : วัดช่างคำ ชานนท์  นันไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130759 : วัดช่างคำ ชุติกาญจน์  ทิพย์รัตน์ ครู
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130739 : วัดจอมทอง ราตรี  สุภาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130739 : วัดจอมทอง คริสตพร  ดาวทอง ครูผู้ช่วย
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130755 : บ้านไร่ นิรชญาวรรณ  มีณรงค์ ครูชํานาญการพิเศษ
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130756 : บ้านท้าวบุญเรือง นางสายพรรณ  โปธิปัน ครู คศ.3
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130756 : บ้านท้าวบุญเรือง รัตติกร  นามลือ ครู
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130737 : บ้านวังศรี ศรุดา  เมืองอินทร์ ครูธุรการ
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130737 : บ้านวังศรี อรุณรัตน์  ภักตรา ครูผู้ช่วย
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130760 : บ้านป่าตาล นางสาวกฤษณา  วัฒนาจินดา ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130757 : บ้านสันผักหวาน ปรียาภรณ์  ไทรงาม ครู
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130757 : บ้านสันผักหวาน สรวิศ   ทัศนะวรพจน์ ครู
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130740 : วัดศรีสุพรรณ์ นางสาวดารุณี  แก่นการ ครูธุรการ
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130742 : บ้านสันทราย ชุติมา  กันทวีชัย ครู
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 : บ้านสันป่าสัก มนัสชนม์  มูลเมือง ครูชำนาญการ
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 : บ้านสันป่าสัก นายพิษณุ  ดาราณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 : บ้านสันป่าสัก นายไกรวิชญ์  อินต๊ะชมภู ธุรการโรงเรียน
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130751 : บ้านตองกาย กันยาณี  สุวรรณทอง ครูผู้ช่วย
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130751 : บ้านตองกาย มัลลิกา  สิงห์ครา ครู
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 : บ้านฟ่อน นายศุภชัย  สายคำวงศ์ ครูชำนาญการ
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 : บ้านฟ่อน นายฉกรรจ์  เชื้อจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 : บ้านฟ่อน สาธิต  แก้วมา ครูผู้ช่วย
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130724 : วัดพระเจ้าเหลื้อม นางสุนทรี  ศรีคำซาว ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130725 : บ้านหนองตอง สายัณห์  อินปั๋น ครู
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130729 : บ้านทรายมูล พิมใจ   สุภารัตน์ ครู
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130729 : บ้านทรายมูล สิริรักษ์  ชัยเมืองยอง ครูชำนาญการ
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130731 : บ้านดง นายณรงค์ศักดิ์  อินทะรส ครู
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130745 : วัดศรีล้อม กฤตลักษณ์  โพธิ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130744 : วัดศรีสว่าง นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130744 : วัดศรีสว่าง อัญชณา  สืบสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130703 : บ้านปากเหมือง นางพรสวรรค์  ชาวเวียง ครู
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130703 : บ้านปากเหมือง เอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์ ครู
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130692 : วัดพญาชมภู นายเกรียงไกร  สมการณ์ ครู คศ.3
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130693 : วัดท่าต้นกวาว ศรีพรรณ์  เกษรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130693 : วัดท่าต้นกวาว แสงจันทร์   ใจแก้ว ครูชำนาญการ
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 : วัดแม่สะลาบ เฉลียว  บุญชุ่ม ครู ค.ศ.3
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 : วัดแม่สะลาบ พิราวรรณ  ปันใจแก้ว ครู
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 : วัดแม่สะลาบ ประสิทธิ์   ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130715 : วัดนันทาราม ทีรายุธ  หลวงแก้ว ครูอัตราจ้าง
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130715 : วัดนันทาราม นายสรชัช  ภิระเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130719 : วัดตำหนัก สิบเอกบุญสม  ยานะธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130701 : วัดบวกครกเหนือ ภัทราวรรณ  เขียววัน ครู
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130711 : ชุมชนวัดศรีคำชมภู นายเกรียงไกร  ตาสา ครู
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130711 : ชุมชนวัดศรีคำชมภู สุพิตร  เหลาพรม ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130712 : วัดเทพาราม นายปรัชญากร  ธรรมปัญญา ครู ค.ศ.3
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130712 : วัดเทพาราม ส่งศรี  พุทธเกิด พนักงานราชการ
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130689 : วัดเวฬุวัน ไชยนันต์  อ่อนนุ่ม ครู
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130690 : วัดศรีโพธาราม นายพูลทรัพย์  ตื้อแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130690 : วัดศรีโพธาราม สายสวาท  โล่ห์ศิริปัญหา ครู คศ.3 รร.วัดศรีโพธาราม
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 : บ้านสันทราย วิษณุพงษ์  กาบทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 : บ้านสันทราย นางพรรณนิภา  ชาติโยธิน ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 : บ้านสันทราย นายวิเชียร  สุแก้ว ครูชำนาญการ
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130707 : วัดศรีดอนชัย นภัทร  เสาร์แก้วคำ ครู
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130691 : ชุมชนวัดปากกอง สินธพ  จินดาหลวง ครูอัตราจ้าง
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130691 : ชุมชนวัดปากกอง สุนันท์  ศรียศ ครู
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130721 : วัดสันดอนมูล อินทร์ศร  จอมแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130721 : วัดสันดอนมูล นางบานเย็น  พงศธรพิพัฒน์ ครู
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130697 : วัดพระนอนหนองผึ้ง นายอนุสรณ์  ยาวุฑฒิ ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130697 : วัดพระนอนหนองผึ้ง นิราพร  พึ่งนิล ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130699 : วัดกองทราย พรกมล  อยู่ดี ครูผู้ช่วย
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130717 : เวียงเศรษฐีวิทยา ฤทัยรัตน์  โสมนัส ครู
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130717 : เวียงเศรษฐีวิทยา นายจักรพันธ์  ชะนันป่า ครู
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130914 : บ้านเหล่าป่าฝาง จิตร  อิวาง ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130915 : บ้านใหม่สวรรค์ หอมหวล  ปันต๊ะทา ครู คศ.3
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130915 : บ้านใหม่สวรรค์ นางสาวพรทิพา  ตาอ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130916 : วัดทุ่งศาลา นายวิชาญ  คำราพิช ครู
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130917 : วัดห้วยแก้ว สายสวาท  กันทะมัง ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 : บ้านพันตน ธีรพล  ขันโท ครูอัตราจ้าง
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 : บ้านพันตน นายธีระชัย  หาระกรณ์ ครู
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 : บ้านพันตน นายธีรพล  ขันโท ครู
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 : บ้านพันตน นางมนัญญา   อมาตยกุล ครูคศ 3
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130920 : วัดมะกับตองหลวง ภัทรมาส  ขวัญกลัด ครู
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130921 : ไตรมิตรวิทยา สฤษดิ์  กันทะมัง ครู คศ.3
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130921 : ไตรมิตรวิทยา นางกันยา  ปันเด็ง ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130922 : วัดสารภีวิทยาคาร นายฐิติพงค์  เรือนพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130910 : บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) นายกัมพล   โยกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130908 : บ้านใหม่ปางเติม พศุตม์  พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130908 : บ้านใหม่ปางเติม นิรันดร์  ปันเขียว ครู
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130909 : วัดศิริชัยนิมิตร มงคล  ตันนรา ครูคศ.3
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130909 : วัดศิริชัยนิมิตร มลิวัลย์  ปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130923 : บ้านทุ่งหลวง สุกัญญา  ซุ่นล้อ ครู
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130924 : บ้านหนองเต่า สุธน  เขียวแสน ครู
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130924 : บ้านหนองเต่า นายสมชัย  โนลอย ครูชำนาญการพิเศษ
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130925 : แม่วินสามัคคี นางสาวพรทิวา  เมืองลือ ครู
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130925 : แม่วินสามัคคี นายฉลอง  มูลยศ ครู คศ.3
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130927 : บ้านห้วยตอง นิติธาดา  หล้าสา ครู ชำนาญการพิเศษ
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130927 : บ้านห้วยตอง ธนวิชญ์  มณีรัตน์จงสกุล ธุรการโรงเรียน
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130928 : หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง นายกฤษฎา  เกตุสระ ครูผู้ช่วย
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130928 : หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง พีระพัฒน์  เรือนมา คศ.1/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130929 : พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ฐิตารัตน์  คัมภีระ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130929 : พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง นายกฤษสุคนธ์  คำตุ้ย ครู ค.ศ.1
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 : แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 : แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 : แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นางสาวจันทร์ฟอง  คำหล้า ครูอัตราจ้าง
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 : แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130931 : บ้านห้วยข้าวลีบ นางสาวชวณันทร์  ทธภรณ์ ครู คศ.3
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130931 : บ้านห้วยข้าวลีบ นายสุรพงษ์  สุริจันทร์ ครูคศ.3
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130974 : บ้านเหล่าเป้า ปพิชญา  แอ่นดอน ครูชำนาญการ
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130974 : บ้านเหล่าเป้า นายเผ่าพันธ์  ยาวิลาศ ครู
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130975 : บ้านเจริญสามัคคี ณัฐวัฒน์  ศรีอ้าย ธุรการ
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130977 : บ้านดอยหล่อ skawwan  na chiangmai ครู
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130978 : วัดวังขามป้อม กัลยา  ธิสิงห์ ครู
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130979 : บ้านดงป่าหวาย นายประพันธ์  ไชยโสภา ครู
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130958 : กรป.กลางอุปถัมภ์ นายบัญชา  อินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130958 : กรป.กลางอุปถัมภ์ นางพัชรทัย  ชัยวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130973 : วัดดอนชื่น วชิรญาณ์  ศิริรัตน์ ครูผู้ช่วย
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130960 : วัดหนองหลั้ว เกศรินทร์  ชุดเงิน ครู
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130961 : วัดศรีดอนชัย กัลยรัชต์  รัตนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130963 : บ้านห้วยน้ำขาว นายพีรพงษ์  วีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130971 : บ้านสามหลัง โรงเรียนบ้านสามหลัง  นางพาริณี รวดเร็ว ครูชำนาญการ
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130970 : บ้านหัวข่วง พรวลัย  ธาตุทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130970 : บ้านหัวข่วง นางอาทร  วิชัยพรหม ครู ค.ศ.3
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130967 : บ้านแม่ขาน พิสิษฐ์พล  ตันอินต๊ะ ครูธุรการ
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130967 : บ้านแม่ขาน จตุรวิทย์  กรรณิกา ครูอัตราจ้างโรงเรียน
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130966 : บ้านใหม่หนองหอย ศศิธร  แสนธรรม ครู
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 131060 : สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ นายศิวดล  เชื้อหมั้น ครู
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 131060 : สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ศรีวิไล  กันเรือง ครู