รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130831 : บ้านนาคอเรือ นิพนธ์  ยืนยงคีรีมาศ เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130831 : บ้านนาคอเรือ วรณัน  โพธิป้อม ครูธุรการ
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130832 : บ้านเด่นวิทยา สุรีย์รัตน์   จันทร์สีสม ครู
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130832 : บ้านเด่นวิทยา อารีย์   แง่โว้ ครูธุรการ
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130838 : บ้านแม่งูด อาทิตยา  อิ่นคำมา ครูผู้ช่วย
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130839 : บ้านตีนตก นางสาววรัฎฐยา  ปันมูล ธุรการโรงเรียน
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 : แม่โถวิทยาคม จิรายุทธ  ไพศาลธารา ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 : แม่โถวิทยาคม ประเสริฐ  สานา ครู
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130798 : บ้านแม่อมลอง นางสาวรสนันท์   มอตู ครูคศ.1
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130799 : บ้านดอกแดง อนงค์  อัมพรพนา ครู
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 : บ้านกองลอย นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ ครู
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 : บ้านกองลอย กรรณิการ์  จันทร์ทิวงค์ ครู
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 : บ้านทุ่ง อรวรรณ  แสนผาบ ครู
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 : บ้านทุ่ง ศุธาดา  บุญทา ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 : บ้านทุ่ง จิราพร  แต้มดื่ม ครูผู้ช่วย
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130802 : โรงเรียนบ้านบ่อสลี โชติ  สุวรรณ ธุรการ
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130806 : บ้านบ่อหลวง ณัฐพล  สุวิกาโล ครู
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 : บ้านวังกอง เชิดพงค์  วงค์ห้อ ครู
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 : บ้านวังกอง นางสาวมนัสนันท์   ต๋าคํา ครูธุรการ
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 : บ้านวังกอง นางสาวณพัชญา   รักสีขาว ครูผู้ช่วย
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130808 : บ้านขุน นางกานต์รวี  เปิ้นปาดง ครูผู้ช่วย
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130808 : บ้านขุน พิมพ์วิภา  ต๊ะสู้ ครูอัตราจ้าง
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130808 : บ้านขุน สุนิษา  ใยยะ ครูผู้ช่วย
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130809 : บ้านนาฟ่อน พัชราภรณ์  หงษ์เขียว ครูชำนาญการ
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130810 : บ้านแม่ลาย นางสาวณัฐกานต์   ชัยยะ ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130811 : บ้านกิ่วลม วลัยลักษณ์  มูลไว พนักงานราชการ
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130812 : บ้านแม่สะนาม ณัฐฐินีย์  แก่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130813 : บ้านแม่ลายเหนือ อัศวิน  จันทร์ศร ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130814 : บ้านพุย นายวรภรพงศ์  ปันเดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130815 : บ้านเตียนอาง จักรี  วชิรพงศ์ไพร ครู
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130815 : บ้านเตียนอาง ครองขวัญ   เผ่าฟู ครู
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130834 : บ้านตาลใต้ วศินี  อ่างคำ ครู
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130836 : บ้านตาลเหนือ วิมลวรรณ  ชัยวงศ์ ครู
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130835 : บ้านทุ่งโป่ง อนุพงษ์  จันทรมานนท์ ครู
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130829 : บ้านผาแตน กันยา  พอเซอ ครู
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130829 : บ้านผาแตน สมบัติ   สาคร ครู
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130823 : บ้านโค้งงาม ดวงทิตย์  สกุณีวนาลัย ธุรการ
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130824 : บ้านดอยคำ นายปัณณธร  คำสม เจ้าหน้ารที่ธุรการ
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130817 : บ้านแม่ลอง เบญจวรรณ  ปินตาอินทร์ ครูชำนาญการ
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130818 : ชุมชนบ้านท่าข้าม เมธาวี  ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130819 : บ้านหางดง นภาพร  ตากลม ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130820 : ชุมชนบ้านแม่ทัง นายชวัลวิทส์  ศรีกระจ่าง พนักงานราชการ
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 : บ้านกองหิน นภาพร  อิ่นอ้าย ครู
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 : บ้านกองหิน ธนิษฐา  ตุ่นคำ ครูผู้ข่วย
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 : บ้านกองหิน ชุติกาญจน์  ดวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 : บ้านกองหิน เศรณี  มรกตคันโธ ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130822 : บ้านวังลุง ธัญญรัตน์  กันทะลือ ครู
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130822 : บ้านวังลุง ชัยรัตน์  ปิโข่ ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130826 : บ้านแควมะกอก สุมิตร  สมสวย ครูผู้ช่วย
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130828 : บ้านดงดำ นางกุลิสรา  กิติกุล ครู
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130828 : บ้านดงดำ ปรางค์ฉัตร  กาศวิบูลย์ ครูผู้ช่วย
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 : บ้านสันติสุข จิรพันธ์  สุกิตติกุล ครู
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130840 : บ้านถิ่นสำราญ กัญญาณัฐ  สาก้อน ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130841 : บ้านผาจุก รุ่งทิวา  สาหัส ครูผู้ช่วย
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130841 : บ้านผาจุก อัจฉรา  พวงมาลัย ธุรการ
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130863 : บ้านไร่ สังวาลย์  ตันใจ ธุรการ
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130864 : ชุมชนบ้านดอยเต่า นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 : บ้านฉิมพลี ปวรพัชร  วงค์เสนา ครูผู้ช่วย
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130844 : บ้านวังหลวง นางกานดา   ธีรตระกูล ครูชานาญพืเศษ
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130845 : บ้านแปลง 5 ราตรี  สิทธิ์คงตั้ง พนักงานราชการ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130846 : ศูนย์อพยพแปลง 8 สุจิตรา  ก้อนเขื่อน ครู
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130846 : ศูนย์อพยพแปลง 8 พิชญากร  ยศเดชากิตติ์ ครู
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130852 : บ้านน้อยห้วยรินวิทยา ผกาพรรณ  ปันมูล ครู
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130853 : บ้านโท้งวิทยา นางสาวพิมพา  ต้อนรับ ครูอัตราจ้าง
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130854 : บ้านหนองผักบุ้ง ปัญญา  จินะโต้ง ครู
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130855 : บ้านบงตัน จันทนี  บุญเป็ง ครูผู้ช่วย
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130850 : บ้านแอ่นใหม่ อุบล  ดวงต๋า ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130851 : บ้านแอ่นจัดสรร มานะ  พันธ์ศรี ครูชำนาญการ
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130849 : บ้านวังหม้อ ทรงศักดิ์  สุขถา ครูจ้างสอน
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130856 : บ้านเกาะหลวง ศุกร์ศิริ  ก๋องตา ครู
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130857 : บ้านโปง ชลธิชา  ไชยแก้ว ครูชำนาญการ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130862 : บ้านงิ้วสูง ธนพร  แก้วจา ครูจ้าง
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130858 : บ้านโปงทุ่ง มยุรา  มณีเกี๋ยง ครู
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130860 : บ้านแม่บวน มินตรา  ถาวร ครูผู้ช่วย
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130861 : บ้านแม่ตูบ พิชามญชุ์  อินตาปุม ครู
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130842 : บ้านแปลง 2 นงค์นุช  มีมาเมิน ครูผู้ช่วย
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130842 : บ้านแปลง 2 นางสาวขวัญดาว  แก้วลา ครู
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130843 : ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ธวัชชัย  สิทธิ ครู
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130791 : บ้านนาเกียน นายธรรมลักษณ์  วงศ์ษาราษฎร์ ครู
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130793 : บ้านห่างหลวง สมชาย  นิศามณีรุ่งโรจน์ ครู
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130795 : บ้านใบหนา นายภาณุวัฒน์  กีฬาแปง ครู
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130795 : บ้านใบหนา นายศักรินทร์  ลี ครู
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130796 : บ้านอูตูม นายบัญชา   หาดทราย ครู
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130982 : บ้านผีปานเหนือ นายณัฐพล  ทองถี ครูผู้ช่วย
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130982 : บ้านผีปานเหนือ นางสาวสุภาพร  ดวงแก้ว ครู
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130983 : บ้านแม่สะเต นายวิบูลย์  ปรัชญาภูวดล ครู
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 : บ้านแม่โขง ทรงกลด  ภูคาม ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 : บ้านแม่โขง พิชญธิดา  กิจรักษา ครูผู้ช่วย
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130788 : บ้านมูเซอ ทศพร  สายทอง ครู
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130766 : บ้านห้วยปูลิง นางสาวนิตยา  ทานา ครู
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 : บ้านห้วยไม้หก เอกชัย  ไชยสิทธิ์ ครู
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 : ตรีมิตรวิทยา มนสิชา  เรือนแก้ว ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 : ตรีมิตรวิทยา พชธกร  ดวงสว่าง ครู
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 : ตรีมิตรวิทยา เสาวรัตน์  วิชัย ครูชำนาญการ
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130763 : บ้านห้วยน้ำขาว ชลธี  อินต๊ะปัญญา ครู
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130761 : บ้านแม่ตื่น จตุพงษ์  มังแก้ว พนักงานราชการ
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130764 : บ้านขุนแม่ตื่นน้อย เบญจวรรณ  ทะตั๋น ครูผู้ช่วย
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130764 : บ้านขุนแม่ตื่นน้อย เพ็ณณี  วงค์สม ธุรการ
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 : บ้านห้วยหล่อดูก ธิติพงศ์  ต่อติด ครู
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130770 : บ้านซิแบร นิรัชรา  แปโค ครู
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130767 : ชุมชนบ้านใหม่ ชยพล  โพธิวงศา ครู
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130771 : ทุ่งต้นงิ้ว วิรัตน์  ติสกุลรัตนสกุล พนักงานราชการ
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130786 : บ้านยางเปียง อุทิศ  แสนธิวัง ครูผู้ช่วย
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130786 : บ้านยางเปียง วิทยา  วงค์ชมภู ครู
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130787 : บ้านยางครก ศุภวัฒน์  วงศ์ฉายา ครู
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130789 : บ้านนาไคร้ สุริยา  ดวงแก้ว ครูผู้ช่วย
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130789 : บ้านนาไคร้ วีระพงศ์  คันทะเนตร ครู
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130775 : บ้านสบลาน ณัทนพงศ์  ขันเงิน บุคลากรวิทยาศาสตร์
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130776 : บ้านหลวง พรรณุกุล   พรมทา ครู
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130777 : บ้านแม่ลานหลวง วิจิตรา  กาวิชัย ครู
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 : บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สุคนทิพย์  เลาย่าง ครู
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 : บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง เอกพงษ์  บงกชลาวัณย์ ครู
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 : บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง นาย สุริยา  กำมังละการ ครู
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130981 : บ้านห้วยโค้ง อรรถวิชย์  คล่ำคง ครู
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130981 : บ้านห้วยโค้ง นางสาวอุไรวรรณ  วอริแกะ ครูผู้ช่วย
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130794 : บ้านขุนตื่น วรศักดิ์  ผ่องใส ครู
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 : บ้านแม่หลองน้อย ศิลาพร  นะมะหุต ครูผู้ช่วย
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 : บ้านแม่หลองน้อย นายปรัตถกร   เป็งใจ พนักงานราชการ
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130774 : บ้านผาปูน นายอมร  ดวงดอก ครู
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130778 : ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด พฤกษา   สีมาเรณู ครู
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130780 : บ้านทุ่งจำเริง นายกิติพันธ์  ทิประมูล ครู
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130781 : บ้านยางแก้ว นายวิรัตน์   กริ่นซ้อน พนักงานราชการ
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130782 : บ้านตุงลอย วสันต์  บุญประสม ครู
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130783 : บ้านตุงติง พินิจนันท์  ทานา ครู
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 : บ้านแม่ต๋อม ภัคพงศ์  สิงห์วงค์ พนักงานราชการ
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 : บ้านแม่ต๋อม ธวัตชัย  งามพิง ครู
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 : บ้านแม่อ่างขาง ชุมพล  ยี่สมศรี ครู
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 : บ้านแม่อ่างขาง กรกนก  ฤทธิกรณ์ ครู
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 : บ้านแม่อ่างขาง ดนัย  สิระยานนท์ ครูผู้ช่วย
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130772 : ชุมชนบ้านอมก๋อย ธนากร  เมืองคำ ครู
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130773 : บ้านยางเปา นายปรีชา  เลาหาง ครูผู้ช่วย