รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130060 : บ้านแปะ นายสมเจตน์  พรหมซาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130060 : บ้านแปะ นางสาวอภิญญา   เชียงชีระ ครูผู้ช่วย
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130061 : บ้านห้วยทราย ปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ ครูชำนาญการ
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130062 : บ้านข่วงเปาใต้ นายถนอมชาติ  สุนันทธาตรี ธุรการโรงเรียน
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130062 : บ้านข่วงเปาใต้ นางนราภรณ์  สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130063 : บ้านท่าข้าม อรุณรัตน์  โปทาพันธ์ ธุรการ
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130064 : บ้านบนนา ปรีชา  ไชยวงค์ ครู คศ.1
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130065 : บ้านขุนแปะ พงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์ ครู
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130066 : บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย นิวัฒน์   สายชลค้ำจุน ครูผู้ช่วย
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130066 : บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เกศรินทร์  จุมปา ครูคศ.2
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130069 : บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร นางรัชนี  ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130069 : บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร วิชชุพันธ์  ขันคำ ครู
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130076 : บ้านสบแปะ วรวลัญช์  คำตุ้ย ครูอัตราจ้าง
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130076 : บ้านสบแปะ ชมพูนุท  คำติ ธุรการโรงเรียน
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130042 : บ้านปากทางท่าลี่ นางประภาภรณ์  ทิพย์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130036 : นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ นางสาวสุทธิดา  สนธิคุณ ครูธุรการ
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130037 : บ้านเมืองอาง พัชรี  จันโม ครู
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130038 : บ้านน้ำตกแม่กลาง ประวิทย์  ก้อนสุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130039 : บ้านเมืองกลาง บุสกร  หมื่นแก้ว พนักงานราชการ
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130040 : วัดพระบาท อาทิตยา  ทะวงค์ ธุรการ
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130044 : บ้านแม่ปอน ทิพย์วรรณ  เทพวงค์ ครูอัตราจ้าง
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130044 : บ้านแม่ปอน ปฏิภาณ  จินาวงค์ ครู
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130045 : บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย โสภา  แสนใจบาล ครูอัตราจ้าง
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130048 : ศรีจอมทอง ศิริลักษณ์  อินต๊ะยศ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130048 : ศรีจอมทอง วันเพ็ญ  เบี้ยวบรรจง ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130049 : บ้านห้วยส้มป่อย สวิชญา  นามวงศ์ ธุรการโรงเรียน
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130056 : บ้านห้วยน้ำดิบ นางสาววิชิตา  เสริมวุฒิกล้า ครูผู้ช่วย
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130058 : บ้านขุนแตะ นางสาวกาญจนา  นันธิสิงห์ ครู
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130034 : บ้านขุนยะ ว่าที่ร้อยตรีกำธร  กัลยาณี ครู
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130035 : บ้านขุนกลาง เกียรติสุดา  วรส ครู ชำนาญการ
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130070 : บ้านวังน้ำหยาด เสาวนีย์  คำอุด ผู้อำนวยการ
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130071 : บ้านแม่สอย นางสุชา  ยาไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130071 : บ้านแม่สอย ธีระวัฒน์  ก๋องเงิน ครูชำนาญการ
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130072 : บ้านโรงวัว นางสาวรุ่งทิวา  เครือไชยแก้ว ครู
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130073 : บ้านหนองคัน วิบูลย์  รุจิเลิศ ครู คศ.3
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130075 : บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย นายไกรศรี  วงค์ษา ครู
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130077 : บ้านใหม่สารภี กมลพรรณ   ปาวิลา ครู
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130083 : ป่ากล้วยพัฒนา นายประหยัด  รัตนคีรีกุล ครู
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130067 : บ้านห้วยสะแพด นางปนิดา   จันทร์วงศ์ เจ้าหน้าที่
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130067 : บ้านห้วยสะแพด ปนิดา  จันทร์วงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130067 : บ้านห้วยสะแพด นางสาววรีรัตน์  กันทะหลี ครูอัตราจ้าง
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130078 : วัดพุทธนิมิตร กรร์ณัฐฐ์  จีระวัฒโนบล ธุรการโรงเรียน
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130079 : บ้านหาดนาค สิรินาถ  ศรีใจ ครู คศ. 2
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130081 : ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) วลัยภรณ์  ธรรมพันธ์ ครู
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130082 : บ้านห้วยม่วง รัชดาภรณ์  ไชยเดช ครู
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130053 : บ้านท่าหลุก นางอุษา  เป็งใจยะ ครู คศ.3
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130051 : บ้านสบเตี๊ยะ ทองฉาย  ณ ลำปาง ครู คศ.3
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130287 : บ้านกองแขก นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130288 : บ้านอมเม็ง ภัฑฐ์ธฬโชค  ปัญญาวัฒน์ธนกุล ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130289 : ออป.13 ดุสิต  นัคคีย์ ครู
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130290 : บ้านโม่งหลวง พิราวรรณ  ปามาละ ครู
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130291 : บ้านอมขูด นายอดิเรก  สารขาว ครู คศ.2
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130292 : บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ นายวิรัตน์  ธนะเพิ่ม ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130293 : บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน อรพรรณ  ถาวร ครูอัตราจ้าง
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130293 : บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน นายสิทธิศักดิ์  มนทนม ครู คศ.2
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130344 : บ้านแจ่มหลวง นายสมชาติ  สันติชัยชาญ ครูอัตราจ้าง
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130344 : บ้านแจ่มหลวง บุษบาภรณ์  วังสมบัติ ครูผู้ช่วย
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130347 : บ้านห้วยยา นายศรีวัน  คำพ่าย ครู
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130327 : บ้านขุนแม่รวม ดนัย  แสนธิวัง ครูคศ.1
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130327 : บ้านขุนแม่รวม อนัน  เสียงโต ครู
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130333 : บ้านทุ่งยาว นางผ่องพรรณ  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130333 : บ้านทุ่งยาว เครือวัลย์  วางวงศ์ ครชำนาญการพิเศษ
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130334 : บ้านต่อเรือ พิชชาพร  ธีรวิทยากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130334 : บ้านต่อเรือ จันทร์เพ็ญ  สารินจา ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130335 : ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ณภัทร  วงค์ถามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130335 : ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง นายบุญเลิศ  ทิพจร ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130337 : บ้านแม่ปาน อุทุมพร  ปัญญา ครู
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130337 : บ้านแม่ปาน นายนพรัตน์  บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130338 : อินทนนท์วิทยา นายอาคม  ศรีสวัสดิ์ ครู
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130338 : อินทนนท์วิทยา ยุพิน  ริทู ครูผู้ช่วย
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130339 : บ้านเนินวิทยา นงลักษณ์  วุฒิโอสถ เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130323 : ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม นายสมบัติ  เรีอนคำฟู ึครูชำนาญการ
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130282 : บ้านสามสบ นายทรงพล  มณทนม ครูชำนาญการ
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130283 : บ้านผานัง นายพิทักษ์  สวนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130283 : บ้านผานัง นางสาวอุทุมพร  กิติรัตน์ ครูชำนาญการ
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130285 : ชุมชนตำบลท่าผา ชญานิษฐ์  นันทวงศ์ ครูอัตราจ้าง
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130285 : ชุมชนตำบลท่าผา นางวิรินดา  แสงปัน ครูชำนาญการ
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130322 : บ้านทัพ ศรีสุดา  สะตะ ครูผู้ช่วย
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130322 : บ้านทัพ เอื้องจิต  ชัยชนะ ครูชำนาญการ
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130322 : บ้านทัพ นิศาชล  องอาจ ธุรการ
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130340 : สามัคคีสันม่วง สุชิน  บุญเมือง ครู
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130341 : บ้านจันทร์ อำพร  เจริญสุขสมบัติ ครูผู้ช่วย
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130341 : บ้านจันทร์ อำพร  เจริญสุขสมบัติ ครู
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130350 : บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย กาญจนา  ก๋องแก้ว ครู
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130350 : บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย แสงเดือน  แปงดีวงศ์ ครูผู้ช่วย
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130306 : บ้านสองธาร วรัชชพล  ธรรมปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130313 : บ้านทุ่งแก ศุภฤกษ์  บำเพ็ชร ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130307 : บ้านปางหินฝน พัชรี  บุญทิพย์ ครูผู้ช่วย
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130307 : บ้านปางหินฝน สุริยัน  เวียงแสน ครูผู้ช่วย
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130308 : บ้านพุย อารีรัตน์  แสนสามก๋อง ครูผู้ช่วย
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130308 : บ้านพุย วิทยา กันทะหลี  กันทะหลี ครู
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130309 : บ้านแม่ตูม แก้วเรือน  กันทะวัง ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130310 : บ้านเฮาะวิทยา นายชัยรัตน์  นะต๋าคำ ครูผู้ช่วย
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130310 : บ้านเฮาะวิทยา นายไกรศรี  อานันท์ ครูชำนาญการ
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130311 : บ้านแปะสามัคคี ธัญยรัตน์  พลเดช ครู
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130311 : บ้านแปะสามัคคี นางสาวณิชกานต์  ธรรมชาติอุดม ครู
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130312 : บ้านแม่แฮใต้ นายพิเจตส์  ปองสุข ครูชำนาญการ
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130314 : บ้านแม่หงานหลวง บุศยรินทร์   พิพัฒน์คงถาวร ครูผู้ช่วย
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130314 : บ้านแม่หงานหลวง เจษฎาภรณ์  ปะปานา ครูผู้ช่วย
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130314 : บ้านแม่หงานหลวง บุศยรินทร์   พิพัฒน์คงถาวร ครูผู้ช่วย
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130316 : บ้านพุย สาขาพุยใต้ ต้อย  จิตอรุณ ครู
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130342 : บ้านแม่แดดน้อย สมศักกดิ์  แสงอรุณ ครูผู้ช่วย
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130343 : บ้านห้วยปู นายธัชชัย  เถินภู่วิไล ครูคศ.2
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130343 : บ้านห้วยปู นางสุภาพร  สว่างไพรวัลย์ ครูผู้ช่วย
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130343 : บ้านห้วยปู กฤษฎา  อินไผ่ ครู
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130346 : บ้านแม่ตะละเหนือ บุญยืน  เรืองกิตติเศรษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130346 : บ้านแม่ตะละเหนือ Sakchai  Sanpilum ครู
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130329 : บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ นิพนธ์  เนติบัณฑิตไพร ครูอัตราจ้าง
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130348 : บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ธัญญาภัทร์  โชคสิริสมบูรณ์ ครู
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130348 : บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น นายชูชัย  โพดู ครูอัตราจ้าง
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130348 : บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น นางสาวมนชยา  อรจง ครูผู้ช่วย
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130349 : บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ เอกนรินทร์  อุประ ครู
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130296 : บ้านแม่มุ นางเกียรติ์สุดา   อรุณรัศมีสกุล ครู คศ.2
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130296 : บ้านแม่มุ นายอาทิตย์  โพธิชนะ ครู คศ .1
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130298 : บ้านแม่นาจร นายอังคาร  วงค์มะโน ครู
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130299 : บ้านแม่มะลอ นางสาวนภาพร  ชุมสงฆ์ พนักงานราชการ
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130300 : บ้านแม่วาก พัชรินทร์  วงค์ติ๊บ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130300 : บ้านแม่วาก น.ส.อังคณา  นะที ครู
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130301 : บ้านสบวาก นางสาวพรพิรุณ  วงศ์ใหญ่ ครู
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130345 : บ้านแม่แฮเหนือ ชูเกียรติ  สกุลวัฒนะ ครูชำนาญการ
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130345 : บ้านแม่แฮเหนือ นายสมบูรณ์  อินทราชา ครู
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130328 : บ้านสบแม่รวม สุจิราภรณ์  อิทธิมะธะ ครู
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130330 : บ้านห้วยผา นางนีลา  เฟื่องฟูกิจการ ครู คศ.3
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130294 : บ้านแม่ซา รุ่งโรจน์  เทพสูา ครู คศ.1
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130295 : บ้านแม่หอย เอกชัย  สิงห์คำ ครู
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130295 : บ้านแม่หอย ชูชาติ  ฝายหิน ครูชำนาญการ
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130297 : บ้านแม่เอาะ นางสาวมนัสวี  รู้แหลม ครู
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130297 : บ้านแม่เอาะ พรพิมล  ใจบาล ครู คศ1
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130318 : บ้านแม่ศึก นางสาวสุนารี   รบชนะ ครู
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130315 : บ้านขุนแม่นาย นางสาวพรพรรณ  อุ่นใจ ครู
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130315 : บ้านขุนแม่นาย นายสมจิตร  ดวงใจไพรวัลย์ ครู
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130324 : บ้านผาละปิ ณัฏฐกานต์  ดำรงรักษ์ธัญญา ครูผู้ช่วย
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130325 : บ้านปางอุ๋ง Kittichai  Ruamsaktong ครูผู้ช่วย
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130325 : บ้านปางอุ๋ง นางสุรีย์  ธนกิจดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130326 : บ้านขุนแม่หยอด นายเอกลักษณ์  ตาแก้ว ครู
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130326 : บ้านขุนแม่หยอด ณิชาภัทร  ตันอุตม์ ครูผู้ช่วย
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130331 : บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ นายไกรศิลป์   ใจยา ครูชำนาญการ
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130332 : บ้านปางเกี๊ยะ ชัชพงศ์  ทองขัน ครู
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130302 : บ้านนากลาง นายณัฐกานต์  ชัยวงค์ ครูผู้ช่วย
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130303 : บ้านนาฮ่อง สงัด  ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการ
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130303 : บ้านนาฮ่อง รัตนภา  สร้อยเกษม ครูคศ.2
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130303 : บ้านนาฮ่อง ชัชนิตย์  นพคุณมงคลชัย ครู
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130303 : บ้านนาฮ่อง ธัญพิชชา   เลิศศรี ธุรการ
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130305 : บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ยุทธพงษ์  พรหมเสน ครู
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 131062 : บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ นางสาวรตรีศรัณย์ภัทร  นวลผ่อง ครู