รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130060 : บ้านแปะ กนก  แสนใจ ธุรการ
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130060 : บ้านแปะ อภิญญา  เชียงชีระ ครู
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130061 : บ้านห้วยทราย ปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ ครูชำนาญการ
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130062 : บ้านข่วงเปาใต้ นางสาวศิริลักษณ์   ลอยทายี่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130063 : บ้านท่าข้าม กนกอร  บุญเทียม เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130064 : บ้านบนนา ปรีชา  ไชยวงค์ ครู คศ.1
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130065 : บ้านขุนแปะ พงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์ ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130066 : บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย นางสาวชมพูนุท  คำติ ธุรการโรงเรียน
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130066 : บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย นิวัฒน์   สายชลค้ำจุน ครูผู้ช่วย
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130069 : บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร วิชชุพันธ์  ขันคำ ครู
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130076 : บ้านสบแปะ วรวลัญช์  คำตุ้ย ครูอัตราจ้าง
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130042 : บ้านปากทางท่าลี่ นางสาวจริยา  ใจพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130036 : นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ เบญจวรรณ  จันทวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130037 : บ้านเมืองอาง พัชรี  จันโม ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130038 : บ้านน้ำตกแม่กลาง ประวิทย์  ก้อนสุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130039 : บ้านเมืองกลาง นางสาววราภรณ์  วิจิตรรังสรรค์ ธุรการ
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130040 : วัดพระบาท ิจิราพา  กิจเรืองทรัพย์ ธุรการ
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130044 : บ้านแม่ปอน อาทิตยา  ทะวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130045 : บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย โสภา  แสนใจบาล ครูอัตราจ้าง
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130048 : ศรีจอมทอง วันเพ็ญ  เบี้ยวบรรจง ครู
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130049 : บ้านห้วยส้มป่อย สวิชญา  นามวงศ์ ธุรการโรงเรียน
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130056 : บ้านห้วยน้ำดิบ นางสาวณัฐณิชา  ปันทวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130058 : บ้านขุนแตะ นางสาวกาญจนา  นันธิสิงห์ ครู
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130034 : บ้านขุนยะ ว่าที่ร้อยตรีกำธร  กัลยาณี ครู
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130035 : บ้านขุนกลาง เกียรติสุดา  วรส ครู ชำนาญการ
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130035 : บ้านขุนกลาง สุนิสา  จันทิพย์ ครู
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130070 : บ้านวังน้ำหยาด ชัชชญา  มะโนธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130071 : บ้านแม่สอย ธีระวัฒน์  ก๋องเงิน ครูชำนาญการ
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130072 : บ้านโรงวัว นางสาวรุ่งทิวา  เครือไชยแก้ว ครู
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130073 : บ้านหนองคัน วิบูลย์  รุจิเลิศ ครู คศ.3
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130075 : บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย นายไกรศรี  วงค์ษา ครู
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130077 : บ้านใหม่สารภี กมลพรรณ   ปาวิลา ครู
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130083 : ป่ากล้วยพัฒนา นายประหยัด  รัตนคีรีกุล ครู
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130067 : บ้านห้วยสะแพด นายปรานต์วัศ  ฝั้นอย่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130078 : วัดพุทธนิมิตร นางสาวโสรยา  สีธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130079 : บ้านหาดนาค นางสาวกรรณิการ์  ปัญญา ครูชำนาญการ
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130079 : บ้านหาดนาค สิรินาถ  ศรีใจ ครู คศ. 2
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130079 : บ้านหาดนาค นางสาวบุญทอง  มหายาโน ครูชำนาญการ
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130081 : ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) วลัยภรณ์  ธรรมพันธ์ ครู
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130082 : บ้านห้วยม่วง พัชรินทร์  ชัยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130082 : บ้านห้วยม่วง นางปวีณา  ชัยวงค์ ธุรการโรงเรียน
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130053 : บ้านท่าหลุก นางสาว ศิริพร   ตั๋นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130053 : บ้านท่าหลุก นางอุษา  เป็งใจยะ ครู คศ.3
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130051 : บ้านสบเตี๊ยะ สุรศักดิ์  ดอกตุ้ย ครู
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130051 : บ้านสบเตี๊ยะ ศิลป์สุดา  เชื้อเดช ธุรการโรงเรียน
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130287 : บ้านกองแขก นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ ครู
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130287 : บ้านกองแขก นายยุทธนา  ฉัตรใจคำ ลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130288 : บ้านอมเม็ง นางสาวณิชดาภา   มะโนภัทรกุล ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130289 : ออป.13 ดุสิต  นัคคีย์ ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130290 : บ้านโม่งหลวง เมธุรส  พิมศร ครูผู้ช่วย
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130291 : บ้านอมขูด นายอดิเรก  สารขาว ครู คศ.2
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130292 : บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ นางสาวพรพนิต  กุญแจทรัพย์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130292 : บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ นายวิรัตน์  ธนะเพิ่ม ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130293 : บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน นายอนุรักษ์  เสรีรุ่งเรืองชัย ธุรการ
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130344 : บ้านแจ่มหลวง นายสมชาติ  สันติชัยชาญ ครูอัตราจ้าง
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130344 : บ้านแจ่มหลวง นางสาวอรัญญา  วิเวกวนารมณ์ ธุรการโรงเรียน
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130347 : บ้านห้วยยา นางสาวนภารัตน์  คีรีรังสี ครูธุรการ
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130327 : บ้านขุนแม่รวม นรชิต  แกนุ ครู
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130333 : บ้านทุ่งยาว เครือวัลย์  วางวงศ์ ครชำนาญการพิเศษ
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130333 : บ้านทุ่งยาว นางสาวเบญจวรรณ  เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130334 : บ้านต่อเรือ กาญจนา  คืนมาเมือง เจ้าที่ธุรการ
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130335 : ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง วรัฐชณาน์  สมวถา เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130337 : บ้านแม่ปาน กิตติ์ธเนศ  นะที ครูธุรการโรงเรียน
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130338 : อินทนนท์วิทยา นางพิชชาพร   ธีรวิทยากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130339 : บ้านเนินวิทยา พัชรพร  เส็จจัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130323 : ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม นายสมบัติ  เรีอนคำฟู ึครูชำนาญการ
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130282 : บ้านสามสบ ปัทมาพร  นัคคีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130283 : บ้านผานัง นางสาวอุทุมพร  กิติรัตน์ ครูชำนาญการ
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130283 : บ้านผานัง นายธนวัฒน์  มุทุมณ ธุรการโรงเรียน
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130285 : ชุมชนตำบลท่าผา ชญานิษฐ์  นันทวงศ์ ครูอัตราจ้าง
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130322 : บ้านทัพ นางเอื้องจิต  ชัยชนะ ครูชำนาญพิเศษ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130322 : บ้านทัพ ศรีสุดา  สะตะ ครูผู้ช่วย
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130322 : บ้านทัพ นางสาวสุพัตรา  โสภาณะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130340 : สามัคคีสันม่วง สุชิน  บุญเมือง ครู
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130340 : สามัคคีสันม่วง ประภารัตน์   ชื่นชูไพร เจ้าหน้าที่พัสดุ
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130341 : บ้านจันทร์ อำพร  เจริญสุขสมบัติ ครูผู้ช่วย
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130350 : บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย กาญจนา  ก๋องแก้ว ครู
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130306 : บ้านสองธาร วรัชชพล  ธรรมปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130313 : บ้านทุ่งแก สุดารัตน์  ทานา เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130307 : บ้านปางหินฝน พัชรี  บุญทิพย์ ครู
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130308 : หลวงพัฒนาบ้านพุย นางสาวกมลทิพย์  จิตสุข ธุรการโรงเรียน
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130309 : บ้านแม่ตูม แก้วเรือน  กันทะวัง ครู
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130310 : บ้านเฮาะวิทยา นายชัยรัตน์  นะต๋าคำ ครูผู้ช่วย
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130311 : บ้านแปะสามัคคี สาโรจน์  พุทธมายา เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130312 : บ้านแม่แฮใต้ นายพิเจตส์  ปองสุข ครูชำนาญการ
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130314 : บ้านแม่หงานหลวง เจษฎาภรณ์  ปะปานา ครูผู้ช่วย
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130314 : บ้านแม่หงานหลวง นางสาวศุภดา  โชติเลิศสกุล ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130314 : บ้านแม่หงานหลวง นางสาวศิริวรรณ  มุนินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130316 : หลวงพัฒนาบ้านพุย สาขาพุยใต้ อลงกรณ์  โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130316 : หลวงพัฒนาบ้านพุย สาขาพุยใต้ ต้อย  จิตอรุณ ครู
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130342 : บ้านแม่แดดน้อย สมศักกดิ์  แสงอรุณ ครูผู้ช่วย
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130343 : บ้านห้วยปู ปรีชา  ร่มชัยสุขสันต์ ธุรการ
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130346 : บ้านแม่ตะละเหนือ พิภู  เรืองกิตติเศรษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130329 : บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ นิพนธ์  เนติบัณฑิตไพร ครูอัตราจ้าง
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130348 : บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์   สาฟูวงศ์ ครู
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130349 : บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ เอกนรินทร์  อุประ ครู
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130296 : บ้านแม่มุ นางเกียรติ์สุดา   อรุณรัศมีสกุล ครู คศ.2
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130296 : บ้านแม่มุ นางสาวอาทิตยา  เกติ ธุรการโรงเรียน
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130298 : บ้านแม่นาจร นายอังคาร  วงค์มะโน ครู
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130299 : บ้านแม่มะลอ นางสาวสุภาพร  แจ่มใส เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130300 : บ้านแม่วาก พิทยา  ลิตจะบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130301 : บ้านสบวาก นางสาวพรพิรุณ  วงศ์ใหญ่ ครู
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130301 : บ้านสบวาก นายปริเวส  ริยะนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130345 : บ้านแม่แฮเหนือ นายเฉลิมพันธ์  สารอิ่น ครู
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130345 : บ้านแม่แฮเหนือ นายสุรศักดิ์  เด็ดดวงเดือน ครู
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130345 : บ้านแม่แฮเหนือ ชูเกียรติ  สกุลวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130328 : บ้านสบแม่รวม นางสาวสุรีรัตน์  ชัยวิเศษกุล ธุรการโรงเรียน
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130328 : บ้านสบแม่รวม สุจิราภรณ์  อิทธิมะธะ ครู
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130330 : บ้านห้วยผา นางนีลา  เฟื่องฟูกิจการ ครู คศ.3
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130294 : บ้านแม่ซา ธนวันต์  น้อยมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130295 : บ้านแม่หอย นางสาวอภิวันท์  ปริญญานิลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130295 : บ้านแม่หอย ชูชาติ  ฝายหิน ครูชำนาญการ
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130297 : บ้านแม่เอาะ นางสาวมนัสวี  รู้แหลม ครู
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130297 : บ้านแม่เอาะ อุทัยวรรณ  คำมา ครู
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130297 : บ้านแม่เอาะ นางสาวนิตยา  คุ้มกันนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130318 : บ้านแม่ศึก วิลาสินี  สมยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130318 : บ้านแม่ศึก ณัฐพล  กอบกำ ครูผู้ช่วย
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130318 : บ้านแม่ศึก นางสาวสุนารี   รบชนะ ครู
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130315 : บ้านขุนแม่นาย นางสาวพรพรรณ  อุ่นใจ ครู
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130315 : บ้านขุนแม่นาย นางสาวดวงสมร  เถมินพนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130324 : บ้านผาละปิ ณัฏฐกานต์  ดำรงรักษ์ธัญญา ครูผู้ช่วย
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130325 : บ้านปางอุ๋ง นางสาวสิรินทิพย์  เหลี่ยมพันธุ์ ครูผู้ช่วย
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130325 : บ้านปางอุ๋ง นายวัชรินทร์   กระจ่างโชคช่วง ครูชำนาญการ
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130326 : บ้านขุนแม่หยอด นางสาวเพชรรัตน์  มงคลวาท ครูธุรการ
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130331 : บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ นายไกรศิลป์   ใจยา ครูชำนาญการ
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130331 : บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ นางสาว จิตลัดดา  ภูผาอารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130332 : บ้านปางเกี๊ยะ ศิริลักษณ์  ผ่องพันธ์ ครู
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130332 : บ้านปางเกี๊ยะ วิศรุต  อุทุมเพ็ญ ครู
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130302 : บ้านนากลาง นางสาวปรางค์ทิพย์   สุวรรณ ครูผู้ชาวย
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130303 : บ้านนาฮ่อง นางสาวจิราภรณ์   จริยา เจ้าหน้าที่ธุระการ
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130305 : บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด นายจุติศักดิ์   โก่งสายเงิน เจ้าหน้าที่
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130305 : บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด นายสนิท  แสงแก้ว ครูธุรการ
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 131062 : บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ นางสาวรตรีศรัณย์ภัทร  นวลผ่อง ครู