รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำพูน เขต 2 510164 : บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ รัตติยา  เทพรักษา ครูธุรการ
2 สพป.ลำพูน เขต 2 510165 : บ้านห้วยกาน สนิท  สงคุ้ม ครู
3 สพป.ลำพูน เขต 2 510165 : บ้านห้วยกาน พัทธนันท์  ชัยศิระเวทย์ ธุรการ
4 สพป.ลำพูน เขต 2 510166 : บ้านห้วยห้า สุรีย์พร   กันทากาศ ครู คศ.1
5 สพป.ลำพูน เขต 2 510167 : บ้านห้วยน้ำดิบ อิสริยาภรณ์  ชัยสมภาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.ลำพูน เขต 2 510167 : บ้านห้วยน้ำดิบ อรพิน  ไชยเชษฐ ครู
7 สพป.ลำพูน เขต 2 510176 : บ้านห้วยแพ่ง สมจิต  ไชยเชษฐ ครู
8 สพป.ลำพูน เขต 2 510200 : บ้านห้วยแทง นางอัจฉรา  นิเกษ ครู
9 สพป.ลำพูน เขต 2 510193 : บ้านป่าพลู นางสาวธนชาดา  วงศ์กิติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ลำพูน เขต 2 510195 : วัดวังหลวง จักราวุธ  บัณฑิต ครู
11 สพป.ลำพูน เขต 2 510196 : บ้านห้วยหละ อภิชาต  บังคมเนตร ครู
12 สพป.ลำพูน เขต 2 510184 : บ้านศรีเตี้ย สุเพชร  มั่นจรรยา ครู
13 สพป.ลำพูน เขต 2 510185 : บ้านสันปูเลย กัลยา  รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.ลำพูน เขต 2 510185 : บ้านสันปูเลย นฤมล  ชมภูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.ลำพูน เขต 2 510186 : บ้านหนองปลาสะวาย นางสาวนฤทัย  ใจเปี้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ลำพูน เขต 2 510191 : บ้านหนองสูน นราลักษณ์  ทาสี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
17 สพป.ลำพูน เขต 2 510177 : บ้านเหล่ายาว สราวุธ  สมสุนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.ลำพูน เขต 2 510178 : บ้านม่วงโตน ธนาศักดิ์  นิธิเกษมสมบัติ ครูผู้ช่วย
19 สพป.ลำพูน เขต 2 510179 : ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) นางรินจง  ไชยห้วยห้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
20 สพป.ลำพูน เขต 2 510180 : บ้านดอยแดน ริณดา  เรือลม ครูธุรการ
21 สพป.ลำพูน เขต 2 510118 : บ้านก้อจัดสรร ชลธิชา  เปี้ยฝั้น ธุรการ
22 สพป.ลำพูน เขต 2 510140 : บ้านห้วยหญ้าไซ นางสาวเสรี  ยาอุตม์ ครู
23 สพป.ลำพูน เขต 2 510141 : บ้านป่าคา ปรมาภรณ์  มะโนตัน ธุรการ
24 สพป.ลำพูน เขต 2 510141 : บ้านป่าคา นายทรงพล  เตจ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.ลำพูน เขต 2 510142 : บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) นางปาริชาติ  สุราชพล ครู
26 สพป.ลำพูน เขต 2 510142 : บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) นายวิเชียร  สิงห์ชัย ครู
27 สพป.ลำพูน เขต 2 510143 : บ้านปางส้าน ตาล  ณ. เชียงใหม่ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
28 สพป.ลำพูน เขต 2 510125 : บ้านนาทราย พรพิมล  แก้วภูสี ครู คศ.2
29 สพป.ลำพูน เขต 2 510126 : บ้านฮั่ว นางสาวเจนจิรา  ปุ๊ดภาษี พนักงานราชการ
30 สพป.ลำพูน เขต 2 510127 : บ้านผาลาด ถิรนันท์  พิมพ์กะภีร์ ครู
31 สพป.ลำพูน เขต 2 510128 : บ้านนาเลี่ยง จารุวรรณ  อะคะปัน ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ลำพูน เขต 2 510129 : บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สุชัช  ทัศนีย์คติ ครู
33 สพป.ลำพูน เขต 2 510130 : บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) อนิรุทธิ์  ธนเรืองสุวรรณ ครู
34 สพป.ลำพูน เขต 2 510163 : ชุมชนบ้านป่าไผ่ ศุภชัย  ปัดแก้ว ครู ชำนาญการ
35 สพป.ลำพูน เขต 2 510161 : บ้านห้วยแหน นางสาวสุกฤตา  แก้วสุรินทร์ ธุรการ
36 สพป.ลำพูน เขต 2 510162 : บ้านหล่ายท่า นางสาวพิชชาภา  โปร่งใจ ครูชำนาญการ
37 สพป.ลำพูน เขต 2 510158 : บ้านดงสักงาม สุนันท์  ศรีสุวรรณ ครู
38 สพป.ลำพูน เขต 2 510159 : บ้านป่าจี้ จันทร์จิรา  อ่อนพรม ครู
39 สพป.ลำพูน เขต 2 510138 : บ้านวังมน อรรถพล   คำศรีแก้ว ครูธุรการโรงเรียน
40 สพป.ลำพูน เขต 2 510139 : บ้านสันป่าสัก นางสาวปณิตา   หุปประดง ครู
41 สพป.ลำพูน เขต 2 510150 : บ้านแม่เทย รัชราภรณ์  คำมูล ครู
42 สพป.ลำพูน เขต 2 510152 : บ้านวงศ์ษาพัฒนา อังควิภา  ธิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.ลำพูน เขต 2 510153 : บ้านแม่แนต ลลิตา  เจนสว่าง ธุรการโรงเรียนบ้านแม่แนต
44 สพป.ลำพูน เขต 2 510154 : บ้านสันวิไล นางสาวชมพูนุช  เส้าเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ลำพูน เขต 2 510137 : ชุมชนบ้านแม่ตืน นางรุ่งทิพย์  สุทธิรักษา ครู
46 สพป.ลำพูน เขต 2 510121 : บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว เบญจา  ต๋าคำนวล ครูธุรการ
47 สพป.ลำพูน เขต 2 510119 : บ้านผาต้าย ว่าที่ร้อยตรีรัตนศักดิ์  อินต๊ะจันทร์ ครู
48 สพป.ลำพูน เขต 2 510120 : บ้านแม่ลาน นางชลดา  อินต๊ะจันทร์ เจ้าหน้าที่ธูรการ
49 สพป.ลำพูน เขต 2 510120 : บ้านแม่ลาน ดิษยุทธ์  บัวจูม ผู้อำนวยการ
50 สพป.ลำพูน เขต 2 510145 : บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โสภี  ศรีใจต๊ะ ครู
51 สพป.ลำพูน เขต 2 510147 : บ้านโฮ่ง นายอนุกุล  วงค์ปาลีย์ ครู
52 สพป.ลำพูน เขต 2 510148 : บ้านม่วงสามปี ภูมิพัฒน์   อนรรฆเวช ครูหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
53 สพป.ลำพูน เขต 2 510149 : บ้านนากลาง อภินันท์  อุตวงศ์ ครู
54 สพป.ลำพูน เขต 2 510149 : บ้านนากลาง นางสาววลีรัตน์  ต๊ะนะสา ครู
55 สพป.ลำพูน เขต 2 510156 : อนุบาลวังดิน ศุภชัย  วงศ์ปาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.ลำพูน เขต 2 510157 : บ้านฮ่อมต้อ นิรชา  ปินตา ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ลำพูน เขต 2 510157 : บ้านฮ่อมต้อ กาญจนา  เต๊าะศรีอ้าย ครู
58 สพป.ลำพูน เขต 2 510157 : บ้านฮ่อมต้อ นางปาริฉัตร  เกตุภาค ครูชำนาญการ
59 สพป.ลำพูน เขต 2 510133 : บ้านห้วยบง สุจิตรา   เรือนอินทร์ ธุรการ
60 สพป.ลำพูน เขต 2 510134 : บ้านแม่ป้อกใน พรนภา  โกษารักษ์ ธุรการ
61 สพป.ลำพูน เขต 2 510134 : บ้านแม่ป้อกใน ภัทราพร  ขัดสี ครู
62 สพป.ลำพูน เขต 2 510135 : บ้านแม่ป้อก นายสันทัด  วรรณภิระ ครู คศ.3
63 สพป.ลำพูน เขต 2 510132 : บ้านปาง ปริฉัตร  เจริญสุข ธุรการโรงเรียน
64 สพป.ลำพูน เขต 2 510245 : บ้านไม้ตะเคียน คาร  เรือนฟ้างาม ครู
65 สพป.ลำพูน เขต 2 510247 : บ้านทุ่งข้าวหาง ศรัตราวุธ  แซ่เฮ้อ ครู
66 สพป.ลำพูน เขต 2 510248 : บ้านห้วยงูสิงห์ นางสาวจุฬามณี  ปันวัง ครูชำนาญการ
67 สพป.ลำพูน เขต 2 510249 : บ้านหนองหลัก นายสิรภพ  ดอนชัยสกุล ครู
68 สพป.ลำพูน เขต 2 510250 : บ้านไม้สลี นางน้ำฝน   สีสิงห์ ครู
69 สพป.ลำพูน เขต 2 510251 : บ้านห้วยห้าง นางสาวโศรยา  ทาจา ครูธุรการ
70 สพป.ลำพูน เขต 2 510252 : บ้านแม่แสม นางสาวนิภา  ทองน้อย ครู
71 สพป.ลำพูน เขต 2 510253 : บ้านห้วยไร่ ฉัตรหทัย  นาหลวง ครู
72 สพป.ลำพูน เขต 2 510253 : บ้านห้วยไร่ นางสาวสกาวเดือน  พิธะธง ครู
73 สพป.ลำพูน เขต 2 510254 : บ้านทุ่งหัวช้าง นางเบญจมาภรณ์  คำแปง ครู
74 สพป.ลำพูน เขต 2 510254 : บ้านทุ่งหัวช้าง กนกพรรณ  วรรณ์คำ ครูค.ศ.1
75 สพป.ลำพูน เขต 2 510255 : บ้านแม่ปันเดง นวลอนงค์  ไชยยา ครูผู้ช่วย
76 สพป.ลำพูน เขต 2 510256 : บ้านโป่งแดง นายพันชีพ  ก๋าวิบูล ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.ลำพูน เขต 2 510256 : บ้านโป่งแดง นายระบิล  หล้าภิละ ครู
78 สพป.ลำพูน เขต 2 510259 : สามัคคีศรีวิชัย ธนารัตน์  นันตา ครู คศ.2
79 สพป.ลำพูน เขต 2 510260 : บ้านดง นางสาววันเพ็ญ  อินต๊ะขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.ลำพูน เขต 2 510265 : บ้านห้วยปิง ัณัฐกฤตา   แสงผาบ ครู
81 สพป.ลำพูน เขต 2 510261 : บ้านดอนมูล เกรียงศักดิ์  สุทา ครู
82 สพป.ลำพูน เขต 2 510262 : บ้านปวง พัชรพล  หนองภิวงค์ ครู
83 สพป.ลำพูน เขต 2 510262 : บ้านปวง กมลภัทร  รัตนเพ็ญ ครู
84 สพป.ลำพูน เขต 2 510263 : บ้านแม่บอน ณัฐพร  แปงคำ ธุรการ
85 สพป.ลำพูน เขต 2 510264 : บ้านห้วยโป่ง สมโภช  ขันทะสินธุ์ ครูอัตราจ้าง
86 สพป.ลำพูน เขต 2 510289 : วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) พงษ์ศักดิ์  ไชยชนะ ครู
87 สพป.ลำพูน เขต 2 510289 : วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) ทัศณีย์  วัฒนาศักดิ์ดำรง ครูผู้ช่วย
88 สพป.ลำพูน เขต 2 510291 : วัดร้องธาร นางสาวปราณปริยา  พิมพา ครู
89 สพป.ลำพูน เขต 2 510292 : วัดบ้านเวียงหนองล่อง พรพิมล  ธรรมจารี ครู
90 สพป.ลำพูน เขต 2 510292 : วัดบ้านเวียงหนองล่อง พิไลพร  ชมสวน ธุรการ
91 สพป.ลำพูน เขต 2 510278 : บ้านห้วยปันจ๊อย นายสมพล  หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.ลำพูน เขต 2 510280 : บ้านล้องเครือกวาว นางรัตนา  จอมขันเงิน ครู คศ.3
93 สพป.ลำพูน เขต 2 510281 : วัดหนองยวง พัชรินทร์  อุปนันท์ ธุรการโรงเรียน
94 สพป.ลำพูน เขต 2 510282 : บ้านต้นผึ้ง นางสุทธิรักษ์  มณีทอง ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.ลำพูน เขต 2 510283 : วัดวังสะแกง นางสาวอรทัย  กันทะลอม ครูธุรการ
96 สพป.ลำพูน เขต 2 510285 : บ้านท่าหลุก นางสุพิน  ชัยวงค์ ครู
97 สพป.ลำพูน เขต 2 510286 : บ้านท่าช้าง นางสาวชนัญชิดา   วรรณศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ