รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ลำปาง ลำพูน 510296 : บ้านแป้นพิทยาคม ยาใจ  ทาแป้น ครู
2 สพม.ลำปาง ลำพูน 510293 : จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชนกกร  ตาเจริญเมือง ลูกจ้างชั่วคราว
3 สพม.ลำปาง ลำพูน 510293 : จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วีระชาติ  จีปูคำ ครู
4 สพม.ลำปาง ลำพูน 510297 : แม่ทาวิทยาคม นายศักดิ์นรินทร์  รักอ่อน ครู
5 สพม.ลำปาง ลำพูน 510305 : ป่าซาง นางนุชรินทร์  พรมรักษา ครู
6 สพม.ลำปาง ลำพูน 510305 : ป่าซาง สุเทพ  ใจยะปัน ครู
7 สพม.ลำปาง ลำพูน 510309 : ป่าตาลบ้านธิพิทยา บัญญัติ  ปัญญาคำ ครู
8 สพม.ลำปาง ลำพูน 510309 : ป่าตาลบ้านธิพิทยา paritporn  uppanan ครู
9 สพม.ลำปาง ลำพูน 510294 : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นิตยา  สิงหคำ ครู
10 สพม.ลำปาง ลำพูน 510298 : ทาขุมเงินวิทยาคาร แจ่มจรัส  คำวงษา ครู
11 สพม.ลำปาง ลำพูน 510295 : อุโมงค์วิทยาคม นางสาวเจนจิรา  อินกองงาม ครู
12 สพม.ลำปาง ลำพูน 510295 : อุโมงค์วิทยาคม นัฏฐิยา  เมืองอินทร์ ครู
13 สพม.ลำปาง ลำพูน 510307 : น้ำดิบวิทยาคม อัมพิกา  ติ๊บกวาง เจ้าหน้าที่พัสดุ
14 สพม.ลำปาง ลำพูน 510306 : วชิรป่าซาง นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง ครู ชำนาญการพิเศษ
15 สพม.ลำปาง ลำพูน 510299 : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำไพ  สิทธิกาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
16 สพม.ลำปาง ลำพูน 510300 : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา พัชราภรณ์  ทองมาก ครู
17 สพม.ลำปาง ลำพูน 510304 : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม อัมพร  ฝั้นอุด ครู
18 สพม.ลำปาง ลำพูน 510304 : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม พิชญา  หล้าเป็ง ครู
19 สพม.ลำปาง ลำพูน 510302 : แม่ตืนวิทยา ลำเพา  สุภะ ครู
20 สพม.ลำปาง ลำพูน 510302 : แม่ตืนวิทยา อุรุพงษ์  วิทยาพูน ครู
21 สพม.ลำปาง ลำพูน 510302 : แม่ตืนวิทยา นายสยาม  พรหมใจ ครู
22 สพม.ลำปาง ลำพูน 510301 : เวียงเจดีย์วิทยา อลงกรณ์  จอมขันเงิน ครู
23 สพม.ลำปาง ลำพูน 510301 : เวียงเจดีย์วิทยา กฤษณะ  สมุททารินทร์ ครู ชำนาญการ
24 สพม.ลำปาง ลำพูน 500517 : กิ่วลมวิทยา ทวีทรัพย์  ใจใหม่ ครู
25 สพม.ลำปาง ลำพูน 500519 : โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายสมบัติ  รัตนโชติกุล ครู
26 สพม.ลำปาง ลำพูน 500519 : โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กมลภพ  วสิษฐวุฒิ ครู
27 สพม.ลำปาง ลำพูน 500520 : เมืองมายวิทยา นายไกรวุฒิ  ชัยมงคลกุล ครูผู้ช่วย
28 สพม.ลำปาง ลำพูน 500513 : บุญวาทย์วิทยาลัย ธนภพ  กรุงวงศ์ เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
29 สพม.ลำปาง ลำพูน 500522 : แม่เมาะวิทยา ธนากร  ทำมาตา ครู
30 สพม.ลำปาง ลำพูน 500514 : ลำปางกัลยาณี รุจิรัตน์  เป็งสา ครู
31 สพม.ลำปาง ลำพูน 500523 : สบจางวิทยา ยุทธนา  เทพอาวุธ ครู
32 สพม.ลำปาง ลำพูน 500516 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร วิชาญ  ยาวิชัย ครู
33 สพม.ลำปาง ลำพูน 500518 : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา นวพล  วงศ์นันตา ครู
34 สพม.ลำปาง ลำพูน 500528 : ประชาราชวิทยา นายวีระยุทธ  มณีวรรณ์ ครู
35 สพม.ลำปาง ลำพูน 500527 : ประชารัฐธรรมคุณ นางอมรภัค  ธรรมสุภา ครู
36 สพม.ลำปาง ลำพูน 500538 : ห้างฉัตรวิทยา รุ่งรัชนี   วิมาละ ครู
37 สพม.ลำปาง ลำพูน 500539 : แม่สันวิทยา สุภาพ  วงค์ษา ครู
38 สพม.ลำปาง ลำพูน 500540 : เวียงตาลพิทยาคม สมหมาย  กันธิดา ครู
39 สพม.ลำปาง ลำพูน 500534 : แม่ทะวิทยา นรินทร์  สายเทพ ครูอัตราจ้าง
40 สพม.ลำปาง ลำพูน 500537 : สบปราบพิทยาคม พัชราพร   วรรณารักษ์ ครู
41 สพม.ลำปาง ลำพูน 500524 : เกาะคาวิทยาคม อุทัย  วรรณโวหาร ครู
42 สพม.ลำปาง ลำพูน 500526 : เสริมงามวิทยาคม ชัยมงคล  หินใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
43 สพม.ลำปาง ลำพูน 500533 : แม่พริกวิทยา อำไพ  รังน้อย ครู
44 สพม.ลำปาง ลำพูน 500535 : แม่ทะประชาสามัคคี นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
45 สพม.ลำปาง ลำพูน 500535 : แม่ทะประชาสามัคคี นางชุติมน  เป็งแก้ว ครู
46 สพม.ลำปาง ลำพูน 500535 : แม่ทะประชาสามัคคี นายศุภศักดิิ์  พรภัทรนันท์ ครู
47 สพม.ลำปาง ลำพูน 500525 : ไหล่หินวิทยา Duangdao  chaiwan ครู
48 สพม.ลำปาง ลำพูน 500532 : เวียงมอกวิทยา อนุสรณ์  สุขยืน ครู
49 สพม.ลำปาง ลำพูน 500532 : เวียงมอกวิทยา ธัชพล  เจริญคำ ครู
50 สพม.ลำปาง ลำพูน 500536 : แม่ทะพัฒนศึกษา ณัฐภัทร  ใจหมั้น ครู
51 สพม.ลำปาง ลำพูน 500531 : เถินวิทยา แสงเดือน   ท่าดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
52 สพม.ลำปาง ลำพูน 500541 : เมืองปานวิทยา คึกฤทธิ์  นิวันติ ครู
53 สพม.ลำปาง ลำพูน 500530 : วังเหนือวิทยา นางเกษณี  เครือกลางรงค์ ครู
54 สพม.ลำปาง ลำพูน 500542 : ทุ่งกว๋าววิทยาคม ปรัชญา  จันทร์แก้ว ครู
55 สพม.ลำปาง ลำพูน 500543 : เมืองปานพัฒนวิทย์ ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม ครู
56 สพม.ลำปาง ลำพูน 500544 : ทุ่งอุดมวิทยา ธิปไตย  รุ่งเลิศ ครูชำนาญการ
57 สพม.ลำปาง ลำพูน 500529 : แจ้ห่มวิทยา นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง หัวหน้างานพัสดุ