รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำปาง เขต 1 500058 : วัดหลวงวิทยา ธงไชย  จันต๊ะวงค์ ครู
2 สพป.ลำปาง เขต 1 500059 : วัดพระเจ้านั่งแท่น สุกัญญา ฟังอารมณ์  สุกัญญา ฟังอารมณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.ลำปาง เขต 1 500062 : บ้านกาศเมฆ บุษราคัม  จิตร์วิไลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ลำปาง เขต 1 500063 : บ้านศรีหมวดเกล้า ณัฐกาญจน์  กันทะโฮ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.ลำปาง เขต 1 500055 : บ้านโทกหัวช้าง ดลฤทัย  กลั่นภูมิศรี ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 : ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา รุ่งทิวา  ถาน้อย ครู
7 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 : ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา พีรวัตร  ธรรมลังกา ธุรการโรงเรียน
8 สพป.ลำปาง เขต 1 500028 : บ้านสำเภา วริศรา  เต็มกันทา ธุรการโรงเรียน
9 สพป.ลำปาง เขต 1 500050 : อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ภัคภร  ทวีจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ลำปาง เขต 1 500052 : ธงชัยวิทยา ภัควรินทร์  ปิงขอด ธุรการ
11 สพป.ลำปาง เขต 1 500052 : ธงชัยวิทยา อัญชลี  หน่อเครือคำ ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ลำปาง เขต 1 500079 : บ้านทุ่งฝาย ศศิวิมล  สีดาโคตร์ ธุรการโรงเรียน
13 สพป.ลำปาง เขต 1 500080 : บ้านท่าโทก ปุณิกา  สมจิตต์ ธุรการโรงเรียน
14 สพป.ลำปาง เขต 1 500017 : นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นางสาวอาทิตยา  มูลศรี ธุรการ
15 สพป.ลำปาง เขต 1 500019 : นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สุภาวรรณ  กุณะด้วง ธุรการ
16 สพป.ลำปาง เขต 1 500032 : วัดน้ำโท้ง อัฉราพรรณ  อินทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ลำปาง เขต 1 500077 : บ้านห้วยเป้ง วิภาวดี  ปอสี ครู
18 สพป.ลำปาง เขต 1 500078 : ทุ่งฝางวิทยา ระวิวรรณ  อย่างตระกูล ครู
19 สพป.ลำปาง เขต 1 500074 : วัดค่ากลาง คิณกรณ์  สุระทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.ลำปาง เขต 1 500075 : วัดทุ่งโจ้ ฉัตรสุดา  ใจสิน ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ลำปาง เขต 1 500076 : บ้านสบค่อม มณีรัตน์  ยะทุ่งตัน ธุรการ
22 สพป.ลำปาง เขต 1 500076 : บ้านสบค่อม นฤมล  สร้อยอ้าย ครูผู้ช่วย
23 สพป.ลำปาง เขต 1 500073 : บ้านบ่อหิน นางพรณิชา  ขัดฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.ลำปาง เขต 1 500069 : วัดบ้านเป้า นางงามตา  มามิ่ง ครู
25 สพป.ลำปาง เขต 1 500072 : แม่ก๋งวิทยา จงรักษ์  บุญยืน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
26 สพป.ลำปาง เขต 1 500009 : บ้านแม่อาง ศรัณย์ญา  ฉายศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.ลำปาง เขต 1 500012 : วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ชลทิศ  พิมสาร ธุรการ
28 สพป.ลำปาง เขต 1 500012 : วัดศรีปรีดานุเคราะห์ รชนีกร  ณ ลำปาง ธุรการ
29 สพป.ลำปาง เขต 1 500014 : บ้านหัวทุ่ง นางสาวแสงอรุณ  ติ๊บบุตร ธุรการโรงเรียน
30 สพป.ลำปาง เขต 1 500084 : วัดเสด็จ สุนทรี  คำรพมิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.ลำปาง เขต 1 500084 : วัดเสด็จ พรทิพย์  ลวงคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
32 สพป.ลำปาง เขต 1 500085 : ชุมชนบ้านทราย ชัชฎา  ใจมาบุตร ธุรการ
33 สพป.ลำปาง เขต 1 500086 : บ้านทรายมูล ภาวิกา  อุดเวียง ธุรการ
34 สพป.ลำปาง เขต 1 500088 : บ้านจำค่า นางเบญจวรรณ   ศรีคำ ครูธุรการโรงเรียน
35 สพป.ลำปาง เขต 1 500088 : บ้านจำค่า กรรณิกา   ใจอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านจำค่า
36 สพป.ลำปาง เขต 1 500040 : บ้านเอื้อม นางนงคราญ  ยอดวีระพงศ์ ครู
37 สพป.ลำปาง เขต 1 500042 : บ้านทุ่งกล้วย สุนทรี  จุ้ยเจ๊ก เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.ลำปาง เขต 1 500043 : วัดบ้านฮ่อง อรวดี  นิติสุทธิกา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
39 สพป.ลำปาง เขต 1 500046 : วัดบ้านสัก อมรพรรณ  สร้อยวัน ธุรการ
40 สพป.ลำปาง เขต 1 500047 : บ้านแม่เฟือง นางสุจิตรา  คณะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่เฟือง
41 สพป.ลำปาง เขต 1 500047 : บ้านแม่เฟือง นางปราณี  ทาวงศ์มา ครู
42 สพป.ลำปาง เขต 1 500089 : บ้านหมากหัววัง นางสาวธิดารัตน์  เอี่ยมโอษฐ์ ธุรการ
43 สพป.ลำปาง เขต 1 500089 : บ้านหมากหัววัง นางละเอียด  โรจน์รุ่ง ครู
44 สพป.ลำปาง เขต 1 500011 : บ้านบุญนาค เกศรินทร์  แสนจิตร ครูอัตราจ้าง
45 สพป.ลำปาง เขต 1 500008 : วัดบ้านแลง กฤติกา  นาระกิจ ธุรการโรงเรียน
46 สพป.ลำปาง เขต 1 500022 : วัดนาน้อย นางหงษ์สุดา  วงศ์ก่ำ ครู
47 สพป.ลำปาง เขต 1 500026 : บ้านกาด นางสาวจันทร์ธิวา   พรมประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
48 สพป.ลำปาง เขต 1 500026 : บ้านกาด สาวิตตรี   ยุชมภู ธุรการโรงเรียน
49 สพป.ลำปาง เขต 1 500024 : บ้านทุ่งกู่ด้าย วิไลลักษณ์  ปัญญาเจริญ ครู
50 สพป.ลำปาง เขต 1 500025 : บ้านป่าตันกุมเมือง วนิดา  กันตะกนิษฐ์ ครู
51 สพป.ลำปาง เขต 1 500005 : วัดต้นต้อง นางสาวศิริลักษณ์  ณ ลำปาง ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.ลำปาง เขต 1 500006 : บ้านไร่(ประชาสามัคคี) นายอิทธิ  ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.ลำปาง เขต 1 500001 : พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) นายอิทธิ  ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.ลำปาง เขต 1 500002 : บ้านปงวัง คณากร  เนียวกุล ครูอัตราจ้างสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
55 สพป.ลำปาง เขต 1 500048 : บ้านปงสนุก สกุลทอง  ทองหล่อ ครู
56 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 : อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จีระศักดิ์  คำพิฑูรย์ ครู
57 สพป.ลำปาง เขต 1 500461 : กอรวกพิทยาสรรค์ นางสาวพัชรี  จันทร์ต๊ะ ครู
58 สพป.ลำปาง เขต 1 500461 : กอรวกพิทยาสรรค์ นางกุลชญา  กันธิยาใจ ธุรการโรงเรียน
59 สพป.ลำปาง เขต 1 500462 : บ้านทาน ดลยา  ขัดหนูวงค์ ธุรการ
60 สพป.ลำปาง เขต 1 500463 : บ้านวังตม ระพีพรรณ  ระพีพรรณ มูลไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ลำปาง เขต 1 500464 : บ้านนาแช่ ธวัชชัย  ทนันชัย ครูคณิต
62 สพป.ลำปาง เขต 1 500467 : บ้านนาสัก พัชรินทร์  การินวงศ์ ธุรการ
63 สพป.ลำปาง เขต 1 500470 : บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นางสาวกุลชญา   เต็มสวัสดิ์ ครู
64 สพป.ลำปาง เขต 1 500471 : บ้านแม่จาง พรพิมล  วงศ์อ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.ลำปาง เขต 1 500465 : วัดสบจาง วิทยา คำแสนเดช  คำแสนเดช ครู
66 สพป.ลำปาง เขต 1 500450 : วัดท่าสี วาสนาพรรณ  รัตน้ำหิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
67 สพป.ลำปาง เขต 1 500469 : บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง นางสุภาภรณ์  พรมทอง พนักงานราชการ
68 สพป.ลำปาง เขต 1 500469 : บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง นางสาวธิติพร   พุดสวย ครูอัตราจ้าง
69 สพป.ลำปาง เขต 1 500454 : บ้านจำปุย สุรชัย  ปอกเครือ เจ้าหน้าที่พัสดุ
70 สพป.ลำปาง เขต 1 500449 : วัดหัวฝาย สุวิทย์  อุปแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.ลำปาง เขต 1 500456 : บ้านเวียงหงส์ล้านนา โชติกา  มะวงศ์ไว ธุรการ
72 สพป.ลำปาง เขต 1 500457 : วัดบ้านแขม โชติกา  มะวงศ์ไว ธุรการ
73 สพป.ลำปาง เขต 1 500460 : อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) จิตวดี  เก่งจริง ครู
74 สพป.ลำปาง เขต 1 500472 : สบป้าดวิทยา สิริญญา  วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.ลำปาง เขต 1 500473 : บ้านสบเติ๋น อรทัย  แสนวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ลำปาง เขต 1 500473 : บ้านสบเติ๋น อรทัย  แสนวิชัย ธุรการโรงเรียน
77 สพป.ลำปาง เขต 1 500475 : สบเมาะวิทยา จุฑารัตน์  ฝั้นสืบ ครู
78 สพป.ลำปาง เขต 1 500232 : แม่แป้นวิทยา นายสมชาย  นันทะเสน ครู
79 สพป.ลำปาง เขต 1 500233 : แม่ฮ่างวิทยา วัฒนาวิชญ์  จันทราพันธ์ ครู
80 สพป.ลำปาง เขต 1 500233 : แม่ฮ่างวิทยา นายอลงกรณ์  ไชยหมอน ครู
81 สพป.ลำปาง เขต 1 500247 : บ้านโป่ง อมรรัตน์  ตนเตชะ ธุรการ
82 สพป.ลำปาง เขต 1 500248 : บ้านสบพลึง สุพรรษา  จอมอินทร์ ครู
83 สพป.ลำปาง เขต 1 500249 : บ้านใหม่ ศิริพร  อ่องประกิจ ธุรการโรงเรียน
84 สพป.ลำปาง เขต 1 500258 : ชุมชนบ้านร้อง มัณฑนันท์  เลิศประสิทธิ์ ครู
85 สพป.ลำปาง เขต 1 500259 : บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 นางเบญจมาศ  ดวงคำปัน ครู
86 สพป.ลำปาง เขต 1 500259 : บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 อุมาพร  บุรพาสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
87 สพป.ลำปาง เขต 1 500260 : บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว สโรชา  ภูธิเบศน์ ครูอัตราจ้าง
88 สพป.ลำปาง เขต 1 500261 : ผาแดงวิทยา อดิเรก  ยอดเมือง ครู
89 สพป.ลำปาง เขต 1 500262 : บ้านแม่งาวใต้ เพชรา  บุญเรือง ครู
90 สพป.ลำปาง เขต 1 500263 : บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า เบญจวรรณ  พันโนลิต ครู
91 สพป.ลำปาง เขต 1 500252 : บ้านหวด นางสาวสำรวย  แก้วก้อน ธุรการโรงเรียน
92 สพป.ลำปาง เขต 1 500253 : ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) บุญพัตร  อุดมเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.ลำปาง เขต 1 500253 : ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ปาณิศรา  อินทรปัญญา ครู
94 สพป.ลำปาง เขต 1 500227 : ชุมชนบ้านแหง จิราภรณ์  ก่อเถาว์ ธุรการ
95 สพป.ลำปาง เขต 1 500229 : บ้านบ่อห้อ ปฏิรูป  จันทร์ตาวงค์ พนักงานราชการ
96 สพป.ลำปาง เขต 1 500256 : บ้านห้วยหก นางสาวสรพรรณ  วงค์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.ลำปาง เขต 1 500243 : บ้านอ้อน นางรุ่งนภา  เสมอมิตร ครู
98 สพป.ลำปาง เขต 1 500245 : บ้านแม่กวัก เพลิน  สุขรัตน์ ครู
99 สพป.ลำปาง เขต 1 500265 : บ้านห้วยอูน นางศิรารัตน์  เรือนนาค ครู
100 สพป.ลำปาง เขต 1 500266 : บ้านขุนแหง นางศิริพร  จัดของ ครู
101 สพป.ลำปาง เขต 1 500269 : บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา เบญจวรรณ  ชัยสวัสดิ์ ธุรการ
102 สพป.ลำปาง เขต 1 500239 : บ้านแม่ตีบ กาญจนา  จันทร์สิงห์ ธุรการ
103 สพป.ลำปาง เขต 1 500240 : บ้านงิ้วงาม สมัย  บุญทาทอง ครู
104 สพป.ลำปาง เขต 1 500241 : บ้านทุ่ง ฑีวรัตร  ใจรัก ธุรการ
105 สพป.ลำปาง เขต 1 500235 : บ้านหลวงใต้ นางสาวสุทธิญา  เจริญทะขิล ธุรการโรงเรียน
106 สพป.ลำปาง เขต 1 500226 : บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล นางสาวญาณิศา   วรรณวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
107 สพป.ลำปาง เขต 1 500225 : อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) นางสาววดีอุษา  นันทะสี ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ลำปาง เขต 1 500399 : ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ภัทรกร  กาชาติ ธุรการโรงเรียน
109 สพป.ลำปาง เขต 1 500404 : บ้านสัน สุภาภรณ์  ชุ่มใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.ลำปาง เขต 1 500412 : บ้านเหล่า รัตนา  สายคำฟู เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.ลำปาง เขต 1 500413 : เมืองยาววิทยา ภัทรานิษฐ์  จะมัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ลำปาง เขต 1 500415 : ชุมชนบ้านสันกำแพง ณัฐกิตติ์  ใจกันทา ธุรการ
113 สพป.ลำปาง เขต 1 500418 : บ้านป่าเหียง ศักดิ์  นามะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ลำปาง เขต 1 500419 : บ้านโป่งขวาก จันจิรา  สุทธคุณ ธุรการ
115 สพป.ลำปาง เขต 1 500420 : บ้านหัวทุ่ง นายวสันต์  หมื่นบุญเป็ง ธุรการ
116 สพป.ลำปาง เขต 1 500422 : บ้านปันเต้า ภัทรศรี  บุญสูง ครู
117 สพป.ลำปาง เขต 1 500411 : บ้านทุ่งหก ดวงใจ  ดวงสาร ธุรการ
118 สพป.ลำปาง เขต 1 500409 : บ้านทุ่งผา นางสาวสุมินตรา  มิ่งเชื้อ ครู
119 สพป.ลำปาง เขต 1 500398 : บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก ครู
120 สพป.ลำปาง เขต 1 500394 : บ้านยางอ้อย นิลาวัลย์  ใจคำท้าว ธุรการ
121 สพป.ลำปาง เขต 1 500395 : บ้านทุ่งเกวียน ภัทรา  ปากกล้า ธุรการ
122 สพป.ลำปาง เขต 1 500397 : บ้านดอนหัววัง ปัทมาภรณ์  พัฒนชัย ครู
123 สพป.ลำปาง เขต 1 500393 : บ้านสันทราย ภัทรา  ปากกล้า ธุรการ
124 สพป.ลำปาง เขต 1 500408 : ทุ่งหนองขามวิทยา นางมัทรี  มิ่งเชื้อ ธุรการ
125 สพป.ลำปาง เขต 1 500392 : บ้านปันง้าว สุกัญญารัตน์  สัตย์มาก ธุรการ
126 สพป.ลำปาง เขต 1 500390 : อนุบาลห้างฉัตร พงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง ครู
127 สพป.ลำปาง เขต 1 500391 : ชุมชนบ้านแม่ฮาว อรอุมา   แก้วสว่าง ครู