รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690061 : บ้านเหล่าป่าสา สุทธิกร  ธรรมสุทธิ์ ครู
2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690062 : บ้านขุนฝาง นางวนิดา  ทาจ๋อย ครู
3 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690012 : บ้านบ่อพระ ชลธิชา  พรมน้อย ธุรการ
4 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690013 : บ้านหาดเสือเต้น ศศิธร  มากคล้าย ครู
5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690013 : บ้านหาดเสือเต้น ณัฐญา  ศรีธวัช ธุรการ
6 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690013 : บ้านหาดเสือเต้น pakjira  Mongckoltaspron ครู
7 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690014 : บ้านคุ้งตะเภา จรินทร์พร  วิจิตรกุล ธุรการโรงเรียน
8 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690015 : ป่าขนุนเจริญวิทยา นายเจษฎาธรณ์  พรมโสภา ครูคศ.1
9 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690016 : ป่ากล้วยเสริมวิทยา สุทธิภาภรณ์  ปานธูป ธุรการโรงเรียน
10 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690017 : บ้านหัวหาด พัชราภรณ์  พลอยแก้ว ธุรการ
11 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690017 : บ้านหัวหาด พลสรรค์  ขาวนวล ครู
12 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690043 : วัดศรีธาราม นายทวีสิน  เหลี่ยมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690039 : ชุมชนเมืองปากฝาง ชวกร  ล่องลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690039 : ชุมชนเมืองปากฝาง นายชวกร  นายชวกร ล่องลอย ธุรการ
15 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690040 : บ้านงิ้วงาม นายสุรพล  ทำนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690040 : บ้านงิ้วงาม สุนิสา  สุขุม ธุรการ
17 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690042 : มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์) นายพิษณุ   จันทร์ยวง ครู
18 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690002 : บ้านวังถ้ำ นายพีรวัส  ทองตีฆา ครู
19 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690007 : บ้านห้วยฉลอง สิริวิมล  ยืนสี ธุรการ
20 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690007 : บ้านห้วยฉลอง ทรงลักษณ์  เกตุปั้น ครู
21 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690033 : วัดอรัญญิการาม นพพาพร  เนียมเปีย ธุรการโรงเรียน
22 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690034 : วัดดอย นฤมล  คำพงษ์ ธุรการ
23 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690035 : ม่อนดินแดงวิทยาคม วาสนา  ขีดขิน ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690036 : พิชัยดาบหัก 1 ณิชกุล  กำปนาท ธุรการโรงเรียน
25 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690036 : พิชัยดาบหัก 1 ประภาส  แดงโชติ ผู้บริหารโรงเรียน
26 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690032 : อนุบาลอุตรดิตถ์ นายประกาศ  เพียสามารถ ครูเชี่ยวชาญ
27 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690052 : น้ำริดราษฎร์บำรุง ชัยรัตน์  เชื้อเดช ธุรการโณงเรียน
28 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690053 : ชายเขาวิทยา นราธิป  คงสุข ธุรการโรงเรียน
29 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690053 : ชายเขาวิทยา นายณัฐภูมิ  มั่งคั่ง ครูธุรการโรงเรียน
30 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690031 : วัดคุ้งวารี นางนิตยา  ชัยหัง ครู
31 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690031 : วัดคุ้งวารี พนอ  คำลือ ครู
32 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690030 : บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) ดวงเนตร  แขงามขำ ครู
33 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690064 : บ้านเด่นด่าน เบญจมาศ  เพ็งปาน ครู
34 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690065 : สามัคยาราม ศุภชัย  ขรรวาระนาท ผู้บริหารโรงเรียน
35 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690008 : วัดคุ้งยาง ศิริพร  ร่องอังจันทร์ ธุรการ
36 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690055 : ปางต้นผึ้ง นางลำดวน  ดานะ ครูชำนาญการ
37 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690056 : ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว นัธนันท์  บุญส่ง ธุรการโรงเรียน
38 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690050 : ราษฎร์อุปถัมภ์ นายณัฏฐนันท์  บุญส่ง พนักงานธุรการ
39 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690051 : บ้านน้ำไคร้ ฐตภา  จันทร์อิ่ม ธุรการโรงเรียน
40 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690045 : ชุมชนด่านวิทยา วรษา  เภาผ่อง ธุรการ
41 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690045 : ชุมชนด่านวิทยา นางสิรินันท์  ศักดิ์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ
42 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690046 : วัดแม่เฉย ดวงเดือน  จันเทวี ธุรการ
43 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690047 : ราษฎร์อํานวย นางสาวกุลธนันท์   มาทำมา ธุรการ
44 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690048 : ประชาชนอุทิศ นางสาวพรชนก  ปานวน ครูผู้ช่วย
45 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690048 : ประชาชนอุทิศ นางทิพย์วรรณ  นิมิศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690049 : ราษฎร์ดําริ นางปรียา    จันทร์เจ๊ก ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690023 : หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) นางพัชรินทร์  ชำนาญ ครู
48 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690024 : สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ บุษกร  คุ้มอักษร ครู
49 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690025 : วัดทุ่งเศรษฐี เพ็ญนภา  บุญแส ธุรการ
50 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690057 : วัดวังยาง นายเทวิน  ปัญญาธิ ครู
51 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690004 : วัดผาจักร นฤภร  รัตนสมบูรณ์ ครู
52 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690059 : วัดคลองนาพง เพ็ญแข  อุทธา ครู
53 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690003 : วัดพระฝาง หรรษา  ภูมิประเทศ ครู
54 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690003 : วัดพระฝาง นิทัศน์  ทิงาม ธุรการโรงเรียน
55 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690026 : บ้านวังโป่ง พรพรรณ   สอนศรี ธุรการโรงเรียน
56 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690027 : วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) ทองวัน  นันทภาณุวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690028 : วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) นางรุ่งรัศมิ์  จันทรา ครู
58 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690044 : บ้านหนองป่าไร่ นายถกลเกียรติ  ใหม่ตาจักร์ ครู คศ.3
59 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690067 : บ้านวังดิน นิรัตน์  ผ่องใส ผู้บริหารโรงเรียน
60 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690067 : บ้านวังดิน หนึ่งฤทัย  โตมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน
61 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690066 : สามัคคีวิทยา ภาวิศ  ธรรมไชย ธุรการ
62 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690071 : วัดสิงห์ศรีสว่าง ศักดิ์ชัย  วงษ์รีย์ ครู
63 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690001 : วัดดอยแก้ว Suphawit  Thatoi ครู
64 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690018 : บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) นางสายพิณ  เรียงสา ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690019 : วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) นางสาววิชญาภรณ์  มุขไกร พนักงานธุรการ
66 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690019 : วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) นางสาวกชกร  เหล็กมั่น ธุรการโรงเรียน
67 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690020 : บ้านซ่านสามัคคี วีรพล  ฉ่ำด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690020 : บ้านซ่านสามัคคี ประจวบ  อยู่นิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690020 : บ้านซ่านสามัคคี ปัญญาพร  แสงซิว ธุรการ
70 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690021 : ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)  จรินทร์พร วิจิตรกุล ครูธุรการ
71 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690022 : บ้านดงช้างดี ภิญญาพัชญ์  ยศมาดี ครู
72 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690068 : นาน้อยวิทยา นางสาวพรรณราย  พรมพิลา ธุรการ
73 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690005 : วัดช่องลม ภัทราภรณ์   แบบวา ธุรการ
74 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690069 : บ้านหาดงิ้ว นายอุเทน  แก้วทิ ผู้อำนวยการ
75 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690070 : บ้านวังแดง เศกสรรค์  นพศิริ ครู
76 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690076 : บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ตระการ  ปั้นคุ่ย ครู
77 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690077 : บ้านแหลมถ่อนสามัคคี อัญชลี  นามโชติ ครู
78 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690078 : ศรีอุทิศ จิตตวดี  สีตาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690079 : บ้านข่อยสูง ธนากร  มีเทียม ครูผู้ช่วย
80 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690079 : บ้านข่อยสูง นางสาวสาวิตรี  ขำฉา เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690087 : บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) นางปิยนาถ  น่วมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
82 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690088 : บ้านไชยมงคล นางสมใจ  สุริยะวงค์ ครู
83 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690089 : บ้านเหล่า นางกาญจนา  อภัยภักดี ครู
84 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690094 : บ้านชําทอง อารีรัตน์  กังขอนนอก ครู
85 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690094 : บ้านชําทอง พรรษา  โมตเหลี่ยม ธุรการโรงเรียน
86 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690095 : ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สรัญญา  จารุชาต ครู
87 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690085 : พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) suchin  paungput ครู
88 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690082 : ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ทนงศักดิ์  คำยา ธุรการ
89 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690083 : หมู่ห้าสามัคคี สนิท  แทนเทือก ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
90 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690090 : บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) นางสาวจารุวรรณ  จันทะนา ธุรการโรงเรียน
91 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690093 : วัดบ้านใหม่ ณัฐกิจ  ขำฉา เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690074 : บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) คนาลัย  ชัยภูมิ ธุรการ
93 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690080 : บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ชมชื่น  ชมภู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690080 : บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ ครู
95 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690080 : บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เจม  เม่นวังแดง ผู้บริหารโรงเรียน
96 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690072 : ชุมชนบ้านวังหิน ชำนาญ  สิงห์ใส ผู้บริหารโรงเรียน
97 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690073 : บ้านท่าอวน นางณัฐชา  วงศ์ชัย ครู
98 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690073 : บ้านท่าอวน นางสาวพรปวีณา  ศรีน่วม ธุรการโรงเรียนบ้านท่าอวน
99 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690086 : บ้านเด่นสําโรง ยุวเรศ  พรมเนตร ธุรการ
100 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690092 : บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สุนีย์  ธิช่างทอง ครู
101 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690096 : บ้านหาดสองแคว ปฐมพงศ์  แดงกองโค ครู
102 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690186 : บ้านคลองกล้วย นายปริญญา  สะลิม ครู
103 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690187 : บ้านปากคลอง นางธนัชชา  แก้วกก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
104 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690187 : บ้านปากคลอง นายจตุรงค์  บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690188 : บ้านกองโค สุนีย์  แหยมคง ธุรการโรงเรียน
106 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690191 : บ้านท่าเดื่อ รัชดา  อ่อนแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690191 : บ้านท่าเดื่อ นายสุนทร  พลอยมี ครู
108 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690191 : บ้านท่าเดื่อ คณิสรัชต์  กองแสน ธุรการโรงเรียน
109 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690192 : บ้านป่าแต้ว นายพลกฤษณ์  คำเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690193 : บ้านบึงท่ายวน ทวีศักดิ์  จูเจียม ธุรการ
111 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690203 : บ้านป่ากะพี้ สมพงษ์  ธรรมชัย ผู้บริหารโรงเรียน
112 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690204 : วัดดอกไม้ เยาวภรณ์  สมโภชน์ พนักงานธุรการ
113 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690179 : บ้านหาดทับยา นางสาวชาลิสา  บุญช่วยชู ธุรการโรงเรียน
114 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690216 : บ้านท่าสัก จรรยา  จรรยา แสนสนั่น ธุรการ
115 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690216 : บ้านท่าสัก สมคิด  กอบกำ ครู
116 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690218 : บ้านชําสอง สุริยา  มาติดต่อ ครู
117 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690221 : บ้านชําหนึ่ง เบญจวรรณ  ป้อมสาหร่าย ครู
118 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690223 : บ้านชําตก นางสาวสุรีวรรณ  แสนฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690200 : บ้านเต่าไหเหนือ อัจฉราพรรณ  ดำสอน ธุรการโรงเรียน
120 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690200 : บ้านเต่าไหเหนือ นางจำเนียร  กล่อมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
121 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690229 : บ้านหนองกวาง ศิริลักษณ์   เกียรติญัติอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690229 : บ้านหนองกวาง ศิริลักษณ์  เกียรติญัติอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690225 : บ้านนายาง เอก  กิ่งจันทร์ ผู้บริหารโรงเรียน
124 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690226 : บ้านหลักร้อย นายสมปอง   มาศรี ครู
125 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690227 : บ้านนาอิซาง นายเฉลิม  มั่นกำเหนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690212 : แหลมนกแก้ว เอนก  พลอยเล็ก ครู
127 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690214 : บ้านฟากบึง ระภาพรรณ  จันทร์ดำ ธุรการโรงเรียน
128 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690214 : บ้านฟากบึง อินธุอร  พรมทอง ธุรการ
129 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690209 : นาอินวิทยาคม ณัฏฐา  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม
130 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690180 : บ้านหน้าพระธาตุ จรรยาภรณ์  อ่อนจันทร์ ธุรการโรงเรียน
131 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690181 : บ้านคลองละวาน เรณู  สุวะ ครู
132 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690182 : บ้านหัวค่าย วิชาดา  ชาบาง ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690185 : บ้านคลองกะชี กนกกาญจน์  บัวอ่วม ครู
134 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690177 : บ้านในเมือง ชานนท์  กิ่งพวง ครู
135 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690213 : บ้านคลองเรียงงาม รุ่งรดา  ผดุงณธีกุล ผู้บริหารโรงเรียน
136 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690211 : บ้านคลองกะพั้ว Manat  Akadecho ครู
137 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690219 : บ้านดารา รุจิราภรณ์  ลำใย ธุรการ
138 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690219 : บ้านดารา จิราภรณ์  เพ็ชรสว่างเกิด ครู
139 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690194 : วัดบ้านเกาะ ศุภัสสรา  วงค์ยิ้มใย ธุรการโรงเรียน
140 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690195 : บ้านวังสําโม ประกิจ  สนโต ผู้บริหารโรงเรียน
141 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690220 : บ้านวังสะโม เพ็ญนภา  ฟักถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690184 : บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 พรชัย  บุญบุตร ธุรการโรงเรียน
143 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690190 : บ้านท้ายน้ำ รัตนาภรณ์   รอดจันทร์ ธุรการ
144 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690183 : วัดโรงม้า ดุษฏี  ทองปากน้ำ ผู้บริหารโรงเรียน
145 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690178 : บ้านดอนโพ เทียนชัย  ลิ้มสกุล ผู้บริหารโรงเรียน
146 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690202 : วัดพญาปันแดน สิริรัตน์  ศรีพรหมมา พนักงานธุรการ
147 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690201 : ชุมชนบ้านดง นางสาวกัลยา  ม่วงรัก ครู
148 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690208 : บ้านขอม นางสาวณิชกมล  เนื้อนุ้ย ธุรการ
149 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690208 : บ้านขอม ระเบียบ  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเีีรียน
150 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690206 : บ้านท่ามะปราง กมลทิพย์  อ้นชู ธุรการ
151 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690206 : บ้านท่ามะปราง สงกรานต์  ม่วงยิ้ม ครู
152 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690207 : บ้านทุ่งป่ากระถิน นางสาวลดาวัลย์  เล็กกระจ่าง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
153 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690207 : บ้านทุ่งป่ากระถิน จิณณวัตร  จันแสงศรี ครู
154 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690207 : บ้านทุ่งป่ากระถิน ณัฐฐินันท์  นวลหมวก ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690189 : บ้านคลองละมุง อุดมเกียรติ  บุญมา ธุรการ
156 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690189 : บ้านคลองละมุง ดิเรก  สวัสดี ผู้บริหารโรงเรียน
157 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690198 : วัดวังผักรุง จิราพร  น้อยทิม ธุรการ
158 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690198 : วัดวังผักรุง เบญญาภา  ภู่จันทร์ ธุรการ
159 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690199 : บ้านดินแดง วริษฐา  มีคล้าย ธุรการ
160 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690199 : บ้านดินแดง นางศิริพร  ปาณะจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690217 : วัดไร่อ้อย อุดมเกียรติ  บุญมา ธุรการโรงเรียน
162 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690197 : ไร่อ้อย ภูชิต  อินนิ่ม ธุรการโรงเรียน
163 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690197 : ไร่อ้อย นางปรียา  ปานเอี่ยม ครูชำนาญการ
164 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690258 : วัดน้ำใส อนาวิล  จันทร์แก้ว ธุรการโรงเรียน
165 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690259 : วัดนาทะเล อรสา  พรหมฝาย ครู
166 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690259 : วัดนาทะเล กนกวรรณ  ใจแน่น ธุรการโรงเรียน
167 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690260 : วัดห้องสูง เยาวเรศ  ทิติ๊บ ธุรการโรงเรียน
168 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690267 : บ้านชําผักหนาม มณเฑียร  แก้วกูล ครู
169 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690268 : บ้านห้วยทราย ผกากาญจน์  ทาขุน ธุรการโรงเรียน
170 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690269 : ด่านแม่คํามัน สุรินทร์  เนียมแก้ว ผู้บริหารโรงเรียน
171 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690269 : ด่านแม่คํามัน นายโกวิทย์  จันทร์แจ่มศรี ครู
172 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690264 : ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) สงกรานต์  อินอุด ธุรการ
173 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690270 : ชุมชนวัดบรมธาตุ สุวรรณา  สุขสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690252 : นานกกก เกียรติศักดิ์  จันแจ ผู้บริหารโรงเรียน
175 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690276 : วัดดงสระแก้ว วัชระ  วงศ์หล้า ธุรการโรงเรียน
176 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690276 : วัดดงสระแก้ว นางสาวอุทัยวดี  ทิพย์เคลือ ธุรการโรงเรียน
177 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690274 : วัดโพธิ์ทอง เดือนกวี  ทองก้อน ครูชำนาญการพิเศษ
178 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690275 : วัดสว่าง นางวิไลรัตน์  ถายา ครู
179 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690273 : ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา นายกันตภณ  แก้วเปี้ย ธุรการโรงเรียน
180 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690257 : วัดดอนสัก อัญชลี  เบาใจ ครู ชำนาญการ
181 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690253 : วัดใหม่ วันทนา  วงษ์เดช ครู
182 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690251 : บ้านห้วยใต้ นาตยา  เกตุวงศ์ ผู้บริหารโรงเรียน
183 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690249 : อนุบาลชุมชนหัวดง นางมาลี  จันทร์ดวงดี ครู ชำนาญการพิเศษ
184 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690308 : บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ถิรนันท์  ปัญญาเดช ธุรการโรงเรียน
185 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690313 : บ้านห้วยปลาดุก รจนา  มั่นสวาทะไพบูลย์ ครู
186 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690314 : บ้านหนองหิน RUNGROJ  YOOBANG ครู
187 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690293 : บ้านแสนขัน ไพรัตน์  สืบคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
188 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690294 : บ้านแพะ ชาญชัย  ขำฉา พนักงานธุรการ
189 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690295 : บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) อุทัยวรรณ  ธีระแนว พนักงานธุรการ
190 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690296 : บ้านปางหมิ่น เชาว์  ใจปวง ครู
191 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 : บ้านท่าช้าง นางปรมพร  ทิพย์พรม ครูผู้ช่วย
192 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 : บ้านท่าช้าง นางสาวคริษฐา  ดอกรัก ธุรการโรงเรียน
193 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690298 : บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นางสาวกัญญรักข  จิตรานุกูลกิจ ธุรการ
194 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690299 : เลอเดชประชานุสรณ์ นเรศ  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนขัน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์
195 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690309 : บ้านนาป่าคาย อรัญญา  อุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690310 : บ้านวังปรากฏ นายสุทัศน์  ทองจันทร์ ธุรการโรงเรียน
197 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690300 : บ้านน้ำหมีใหญ่ นางสาวศศิธร   นาคราช ธุรการ
198 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690301 : วังโป่งดํารงวิทย์ นายอภิเดช   แสงแก้ว ครู
199 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690301 : วังโป่งดํารงวิทย์ สุดารัตน์  ออนตะไคร้ ธุรการโรงเรียน
200 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690302 : บ้านร้องลึก ปวณรินทร์  อินยา ธุรการโรงเรียน
201 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690303 : บ้านปางวุ้น ศิวพร  เพ็งดี พนักงานธุรการ
202 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690304 : บ้านผักขวง สกาวรัตน์  แหยมไทย ธุรการ