รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690134 : ท่าปลาอนุสรณ์ 2 วันวิสาข์  วงษ์ยอด ครู
2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690134 : ท่าปลาอนุสรณ์ 2 นารี  สิงห์ทอง ครู
3 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690135 : บ้านสีเสียดบํารุง อัครวุฒิ  หงษ์สามสิบเจ็ด ครูผู้ช่วย
4 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690135 : บ้านสีเสียดบํารุง พงษ์บัญกช  สังข์ตรีหิรัญ ธุรการโรงเรียน
5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690136 : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สุริยันต์  พิมใจ ครู
6 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690137 : คุรุประชาสรรค์ศึกษา ชลดา  เพชรเล็ก ครูผู้ช่วย
7 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690138 : จริมอนุสรณ์ 2 พัสตราภรณ์  บัวศรี ธุรการ
8 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690139 : ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 โชติกา  ปันต๊ะ ครูธุรการ
9 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690142 : บ้านกิ่วเคียน กัญญารัตน์  นาคมูล ครู
10 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690127 : ท่าปลาอนุสรณ์ 1 ชนากานต์  พรมพันธ์ ครู
11 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690128 : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 วราภรณ์  ทองพุ่ม ครู
12 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690128 : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 ประดิภา  แก้วบุญมา ครู
13 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690129 : น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) วรุณยุพา  ทองสาย ครูผู้ช่วย
14 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690130 : สิงห์คอมพิทยา วิมลรัตน์   คำกระจาย ธุรการโรงเรียน
15 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690115 : ป่ากั้งวิทยา ประภา  ประกิจ ครู
16 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690116 : บ้านห้วยผึ้ง นายทองหมุน  เจริญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ
17 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690116 : บ้านห้วยผึ้ง กรรนิกา  จิตรักญาติ ธุรการ
18 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690119 : ไผ่งามวิทยา นิตยา  สายซอ ครู
19 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690112 : บ้านงอมมด นางสาวอารีรัตน์  ปัญญาแวว ครูผู้ช่วย
20 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690112 : บ้านงอมมด นงนุช  จันทร์โสดา ธุรการ
21 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690114 : ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ นงนุช  จันทร์โสดา ธุรการ
22 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690117 : น้ำพร้าสามัคคี สิริกร  เพิ่มบุญมา ครู
23 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690118 : บ้านห้วยต้าวิทยา กรองกาญจน์  มังคละ ครู
24 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690120 : บ้านน้ำหมัน ธัญญารัตน์  สอนสา ครู
25 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690121 : บ้านวังหัวดอย เฉลิมพล  นิ่มพญา ครูโรงเรียนบ้านวังหัวดอย
26 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690122 : บ้านนาต้นโพธิ์ จันทรี  วิชัยสุนทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
27 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690123 : บ้านน้ำลี พิมพารัตน์  สมหน่อ ครู
28 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690124 : บ้านน้ำต๊ะ อัญชลี  จุมพลศรี ครู
29 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690126 : จริมอนุสรณ์1 นางนงค์นุช  ไพรสนธิ์ ครู
30 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690101 : บ้านย่านดู่ รัชดาภรณ์   ตระกูล ธุรการ
31 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690102 : บ้านซําบ้อ สิริภากรณ์  หิรัญสวรรค์ ธุรการ
32 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690097 : ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร นายพสิษฐ์  เลิศอารีพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690105 : อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) สุนัน  ต๊ะปึง ธุรการ
34 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690107 : นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 ณัฐาศิริ  อ่อนจันทร์ ครู
35 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690108 : ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 นางนลิน  คงเกตุ รักษาการในตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690132 : นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 นิชานาถ   อินป๊อก ครูธุรการ
37 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690133 : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 ปวันรัตน์  ทองหลวง ครู
38 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690133 : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 นฤมล  อินทรีย์ ธุรการ
39 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690140 : ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 นายประทุม  ปลิวทอง ครู
40 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690161 : บ้านเด่นเหล็ก เจนจิรา  จันทร์จร ธุรการ
41 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690175 : บ้านปางเกลือ จุฑามณี  ไชยทิง ธุรการ
42 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690172 : ชุมชนบ้านนากล่ำ พรทิพย์  คำบ้านฝาย ธุรการโรงเรียน
43 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690173 : บ้านห้วยแมง นิตยา  ผาเจริญ ครู
44 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690174 : บ้านน้ำไคร้ วันรงค์  โพธิ์เจริญ ครู
45 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690169 : บ้านนาผักฮาด นางสาวศิริพร  จันลิ ธุรการโรงเรียน
46 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690151 : บ้านห้วยคอม ณัฐพล  สุริวงศ์ ครู
47 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690155 : บ้านห้วยเดื่อ นายยศธนพิชญ์  ผลาหาญ ธุรการ
48 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690157 : บ้านม่วง ภัทราภรณ์  นุ่มฟัก ธุรการ
49 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690158 : บ้านทรายขาว สุปราณี  พิชัย ครูชำนาญชำนาญการ
50 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690159 : บ้านหนองแห้ว นางสาวจันทนา   จอมสว่าง ธุรการ
51 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690146 : บ้านปากปาด วรรณกานต์  รักชาติ ธุรการโรงเรียน
52 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690143 : ชุมชนไกรลาสวิทยาคม โชกฤษฎิ์ติมา  สิทธิจินดา ธุรการ
53 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690144 : บ้านห้วยไคร้ สุธามาส  บัวคำป้อ ครู
54 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690165 : บ้านห้วยมุ่น ศิวพร  มากทรัพย์ ธุรการ
55 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690166 : บ้านห้วยโป่ง นางสาวศิรินันท์  สิงห์หะ ครู
56 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690168 : บ้านโป่งพาน วราทิพย์  นาสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690235 : ชุมชนวัดมหาธาตุ ประเดิมศักดิ์  ปิตุภูมิสวัสดิ์ ธุรการ
58 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690238 : บ้านห้วยลึก พรวิภา  ใจวงค์ ธุรการ
59 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690247 : บ้านนาไพร นางรัชดาภรณ์  ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ
60 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690244 : วัดโพธิ์ชัย กานต์พิชชา  รอดเข็ม ครู
61 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690245 : บ้านนาหน่ำ จุฑามาศ  คำสะใบ ครู
62 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690246 : วัดปากไพร จีราวรรณ   ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ
63 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690243 : บ้านไร่ตีนตก เฉลิมพงศ์  ศรีคำ ธุรการ
64 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690239 : วัดวังกอง นายมานพ  มีหอม ครูชำนาญการ
65 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690241 : อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) แคทลียา  ภักดีวิวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
66 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690242 : บ้านห้วยสูน เกียรติขจร  ไทยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690232 : บ้านนาแซง ปัทมพร  จูมปา ธุรการ
68 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690232 : บ้านนาแซง คำเพียร  อุปรีทอง ครู
69 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690233 : บ้านเดิ่น กัญกฤษ  เบี้ยวน้อย ครูชำนาญการ
70 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690234 : บ้านนาไร่เดียว นางอุษา  สิมศรี ครู
71 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690234 : บ้านนาไร่เดียว ประเดิมศักดิ์  ปิตุภูมิสวัสดิ์ ธุรการ
72 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690278 : บ้านม่วงชุม รวีวรรณ  พิสัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690279 : วัดนาขุม นางสาวสุภัทริน  ฝายแดง ครูชำนาญการ
74 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690280 : ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) นายกิตติชัย  สิมมา ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690289 : บ้านปางคอม อรทัย  นุปิง ครูผู้ช่วย
76 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690289 : บ้านปางคอม อัษฎางค์  หาญสวธา ครูผู้ช่วย
77 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690290 : บ้านบ่อเบี้ย เพ็ญนภา  กัลยา ครู
78 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690291 : บ้านเด่นชาติ ทนงศักดิ์  บุคำ ธุรการ
79 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690292 : บ้านห้วยยาง กุหลาบ  ท้าวทะ ครู
80 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690292 : บ้านห้วยยาง นายคณิต  ทิพย์โอสถ ครู
81 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690283 : บ้านน้ำแพ วาสนา  ปาทุม ธุรการ
82 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690283 : บ้านน้ำแพ ธันย์ชนก   นาทัน ครู
83 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690281 : อนุบาลบ้านโคก อนุสรา  สีกา ธุรการ
84 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690282 : บ้านห้วยครั่ง นางสาว กมลพรรณ  ขันทะ ครูผู้ช่วย
85 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690282 : บ้านห้วยครั่ง สมพิศ  เกษแก้ว ครู
86 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690284 : วัดจอมแจ้ง นายปรีดา  เพ็งพา ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690286 : วัดวังสัมพันธ์ อุษณีย์  ศรีลาฉิม ธุรการ
88 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690287 : ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ฌานชินะ  ญาณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690287 : ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ธีรโชติ  หล่ายโท้ ครู
90 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690288 : บ้านน้ำลัดสามัคคี อรพิน  ศรีวรวิทย์ ครู