รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.แพร่ 390301 : นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นายสุเนตร  ทะก๋า ครู
2 สพม.แพร่ 390302 : พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ฌาณกิรติ  รัตนปภานันท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
3 สพม.แพร่ 390303 : เมืองแพร่ ศุภชัย  ตาสาย ครู
4 สพม.แพร่ 390304 : ถิ่นโอภาสวิทยา มัตติกา   ธิราช หัวหน้าเจ้าหน้าที่
5 สพม.แพร่ 390304 : ถิ่นโอภาสวิทยา นรินธร  เจริญกุศล เจ้าหน้าที่พัสดุ
6 สพม.แพร่ 390305 : ท่าข้ามวิทยาคม นายสุรินทร์  ตุ่มคำ ครู
7 สพม.แพร่ 390306 : ห้วยม้าวิทยาคม นางอมรพรรณ  สุชนก ครูชำนาญการ
8 สพม.แพร่ 390308 : ร้องกวางอนุสรณ์ นางวิภาพรรณ  แก้วกัน ครู
9 สพม.แพร่ 390314 : สองพิทยาคม จีระกมล  ศรีนะ ครู
10 สพม.แพร่ 390314 : สองพิทยาคม วรางคณา  รัตนะ พนักงานราชการ
11 สพม.แพร่ 390315 : เวียงเทพวิทยา สุรีรัตน์  มีสอง ครูชำนาญการ
12 สพม.แพร่ 390318 : ม่วงไข่พิทยาคม นายจักรพันธ์  ต๊ะเรียน ครู
13 สพม.แพร่ 390310 : ลองวิทยา สิทธิพงศ์  กาศโอสถ ครู
14 สพม.แพร่ 390310 : ลองวิทยา วราวุธ  วงศ์ใหญ่ ครู
15 สพม.แพร่ 390311 : สูงเม่นชนูปถัมภ์ ตุลภาค  วุฒิเจริญ ธุรการ
16 สพม.แพร่ 390312 : บ้านกาศประชานุเคราะห์ นางสาวปิยพร  คลศิลป์ ครู
17 สพม.แพร่ 390312 : บ้านกาศประชานุเคราะห์ นายณัฐพงษ์  คำเพ็ง ครู
18 สพม.แพร่ 390313 : วิไลเกียรติอุปถัมภ์ นางสุชาดา  เรือนคำ ครู
19 สพม.แพร่ 390316 : วังชิ้นวิทยา นายสมบูรณ์  ตนาวรรณ ครู
20 สพม.แพร่ 390317 : สรอยเสรีวิทยา ศิริพงษ์  ทะหล้า ครู