รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.แพร่ เขต 1 390020 : บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) อัจฉริยะ  วงศ์ศิริ ครูผู้ช่วย
2 สพป.แพร่ เขต 1 390020 : บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) นางยุพดี  คำลือ ครู
3 สพป.แพร่ เขต 1 390023 : บ้านดอนดี(ประชานุกูล) ณิชชา  เฉลิมเลิ้ม ธุรการ
4 สพป.แพร่ เขต 1 390023 : บ้านดอนดี(ประชานุกูล) นางสาวสุพรรณี   แก้ววิเชียร ครู
5 สพป.แพร่ เขต 1 390024 : วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางจิรนุช  สุรีย์ ครู
6 สพป.แพร่ เขต 1 390001 : บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นาย  ณรงค์ สีเทา ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.แพร่ เขต 1 390001 : บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ณัฐธิดา  รุจิระพงศ์ ธุรการ
8 สพป.แพร่ เขต 1 390004 : วัดต้นไคร้ ณัฐรินีย์  โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.แพร่ เขต 1 390004 : วัดต้นไคร้ กมลวรรณ  วงศารัตนโชค ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.แพร่ เขต 1 390005 : บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) สุพัตรา  รัตนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.แพร่ เขต 1 390008 : บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) คำสุก  ศิริอุดมพงศ์ ครู
12 สพป.แพร่ เขต 1 390008 : บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ณัฐรินีย์  โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.แพร่ เขต 1 390061 : บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) อนงวรรณ  เชียงวงค์ ครู
14 สพป.แพร่ เขต 1 390037 : รัฐราษฎร์บำรุง นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.แพร่ เขต 1 390037 : รัฐราษฎร์บำรุง นายชัยณรงค์  กาศวิบูลย์ ครูอัตราจ้าง
16 สพป.แพร่ เขต 1 390037 : รัฐราษฎร์บำรุง นางสุมิตรา  เสียงหวาน พี่เลี้ยงเด็ก
17 สพป.แพร่ เขต 1 390038 : บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ศิมาพร  พริบไหว เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.แพร่ เขต 1 390033 : บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ดิเรก  ฉันทา ผ้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.แพร่ เขต 1 390033 : บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) กรรภิรมย์  หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.แพร่ เขต 1 390025 : อนุบาลแพร่ ศิริพร  ดวงใจ ธุรการโรงเรียน
21 สพป.แพร่ เขต 1 390019 : บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) เชิด  คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.แพร่ เขต 1 390052 : บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ธีรพงศ์  ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.แพร่ เขต 1 390051 : โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จิตฤทัย  กันจะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.แพร่ เขต 1 390051 : โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จุฑากร  เคราะห์ดี ครู
25 สพป.แพร่ เขต 1 390051 : โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โนรี  กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
26 สพป.แพร่ เขต 1 390046 : บ้านในเวียง นายหอมแต่ง  อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.แพร่ เขต 1 390046 : บ้านในเวียง สุดาพร  พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.แพร่ เขต 1 390011 : บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ธวัชชัย  นาห้วย ครู
29 สพป.แพร่ เขต 1 390011 : บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) พัชรินทร์  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.แพร่ เขต 1 390009 : บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) อุดร  บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.แพร่ เขต 1 390009 : บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ขวัญฤทัย  ไข่คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.แพร่ เขต 1 390003 : บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) พิรดา  สุกพันธ์ จนท.ธุรการโรงเรียน
33 สพป.แพร่ เขต 1 390002 : บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นพรัตน์  ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.แพร่ เขต 1 390042 : บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) นางสาวธนภรณ์  สุขคำ ครูผู้ช่วย
35 สพป.แพร่ เขต 1 390043 : บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางดลพร  แสนมงคล ครูวิทยฐานะชำนาญการ
36 สพป.แพร่ เขต 1 390043 : บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติพร  คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
37 สพป.แพร่ เขต 1 390044 : วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) นายพินิจศักดิ์  จรัญ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
38 สพป.แพร่ เขต 1 390044 : วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) นางวรุณพันธ์  ดาวดาษ ครู
39 สพป.แพร่ เขต 1 390040 : วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นายรณยุทธ์  วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.แพร่ เขต 1 390040 : วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) กุลวิมล  อินทนา ครู
41 สพป.แพร่ เขต 1 390029 : วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) พัชยา  วงค์ณรัตน์ ครู
42 สพป.แพร่ เขต 1 390029 : วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) กุลวดี  ปัญญาไวย จนท.ธุรการ
43 สพป.แพร่ เขต 1 390029 : วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) สุกัญญา  อะทะเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.แพร่ เขต 1 390030 : บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายพงษภัทร  ตันมา ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.แพร่ เขต 1 390030 : บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) จุรีรัตน์  ขัตติโย เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.แพร่ เขต 1 390032 : บ้านสันป่าสัก นางลัดดาวัลย์  ด้วงไพร เจ้าหน้าที๋ธุรการโรงเรียน
47 สพป.แพร่ เขต 1 390032 : บ้านสันป่าสัก ธีรวีร์  วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.แพร่ เขต 1 390060 : บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) กวินธิดา  ศรีคำภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
49 สพป.แพร่ เขต 1 390027 : บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) จตุพร  แดนเหมือง ครู
50 สพป.แพร่ เขต 1 390027 : บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางพิสมัย  แก้วทอง ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.แพร่ เขต 1 390026 : บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวทิพวรรณ  ปัญญากวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.แพร่ เขต 1 390035 : บ้านร่องฟอง เมตตา  คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.แพร่ เขต 1 390035 : บ้านร่องฟอง ฉัตรชนันทร์  ถุงคำ ธุรการโรงเรียน
54 สพป.แพร่ เขต 1 390058 : บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางสาวสุรีย์พร  อิ่มมาก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
55 สพป.แพร่ เขต 1 390058 : บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ
56 สพป.แพร่ เขต 1 390058 : บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) เนตรนภา  บุตรตะเคียน ธุรการ
57 สพป.แพร่ เขต 1 390059 : บ้านปากห้วย ศรีพจน์  เชียงวงค์ ผู้อำนวยการ
58 สพป.แพร่ เขต 1 390057 : บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ
59 สพป.แพร่ เขต 1 390057 : บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ
60 สพป.แพร่ เขต 1 390057 : บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ
61 สพป.แพร่ เขต 1 390057 : บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสาวสุรีย์พร  อิ่มมาก ธุรการโรงเรียน
62 สพป.แพร่ เขต 1 390013 : บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางนงนุช  เหมืองทอง ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.แพร่ เขต 1 390014 : บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) ชโลบล  เนื่องพืช ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.แพร่ เขต 1 390014 : บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายยงยุทธ  สุทธิดี ครูชำนาญการ
65 สพป.แพร่ เขต 1 390015 : บ้านแม่แคม นายมนต์ชัย  หมอนเขื่อน ครู
66 สพป.แพร่ เขต 1 390016 : บ้านนาคูหา มยุรีภรณ์  ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.แพร่ เขต 1 390016 : บ้านนาคูหา นางสาวรัตติยา  อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.แพร่ เขต 1 390016 : บ้านนาคูหา นางอมรศรี  นามลี ครูชำนาญการ
69 สพป.แพร่ เขต 1 390018 : บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวสุภกานต์  เขื่อนเก้า ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.แพร่ เขต 1 390018 : บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) ศจีรัตน์  อ้นจันทร์ ธุรการ
71 สพป.แพร่ เขต 1 390056 : บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางกาญจมาศ   ทะตัน ครู
72 สพป.แพร่ เขต 1 390054 : วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) จุฑารัตน์  สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
73 สพป.แพร่ เขต 1 390055 : บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) กุลธิดา  วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
74 สพป.แพร่ เขต 1 390053 : บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) สรัลรัตน์  ทนันชัย จนท.ธุรการ
75 สพป.แพร่ เขต 1 390050 : บ้านกาซ้อง นางสาวเกษินี  คะชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.แพร่ เขต 1 390047 : ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นายจิระศักดิ์  สารพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.แพร่ เขต 1 390047 : ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) ณัฐกิตติ์  ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.แพร่ เขต 1 390048 : บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) ปราณฤทัย  ปรีดี ครู
79 สพป.แพร่ เขต 1 390049 : วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นายสงวน  ท้าวน้อย ผุ้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.แพร่ เขต 1 390049 : วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) ศิริวรรณ  ธนานุศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.แพร่ เขต 1 390106 : บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) วิไลวรรณ  วันละ ครู
82 สพป.แพร่ เขต 1 390106 : บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายอิศรานุวัฒน์  หมูสาร ธุรการโรงเรียน
83 สพป.แพร่ เขต 1 390107 : ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สิรินธร  ใจวงค์ ครู
84 สพป.แพร่ เขต 1 390136 : บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) นางสาวปราชญาพร  แช่ใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.แพร่ เขต 1 390137 : บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) อรนิชา  เทพิกัน อัตราจ้าง
86 สพป.แพร่ เขต 1 390137 : บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ปราชญาพร  แช่ใจ ธุรการโรงเรียน
87 สพป.แพร่ เขต 1 390137 : บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ทิพวรรณ  เกี๋ยงคำ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.แพร่ เขต 1 390138 : บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) สุทธาทิพย์  ขุนพรม ครู
89 สพป.แพร่ เขต 1 390138 : บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) ปราชญาพร  แช่ใจ ธุรการโรงเรียน
90 สพป.แพร่ เขต 1 390123 : บ้านห้วยฮ่อม ภรทิพย์  กุลพรสิริปรีชา ธุรการ
91 สพป.แพร่ เขต 1 390123 : บ้านห้วยฮ่อม น.ส.รวีวรรณ  บุญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.แพร่ เขต 1 390116 : บ้านอ้อยวิทยาคาร พวงชมพู  เหมืองอุ่น ธุรการ
93 สพป.แพร่ เขต 1 390117 : บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นางอัญชลี  ตาขันทะ ครู
94 สพป.แพร่ เขต 1 390118 : บ้านป่ากล้วย นายพงศ์ศักดิ์  ครองสุข ครู
95 สพป.แพร่ เขต 1 390119 : บ้านห้วยอ้อย รวีวรรณ  บุญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.แพร่ เขต 1 390119 : บ้านห้วยอ้อย วิสุดา  กันหมุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.แพร่ เขต 1 390119 : บ้านห้วยอ้อย นายภานุพงค์  ดวงจิตต์ ครู
98 สพป.แพร่ เขต 1 390120 : บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางจรรยา  เลิศสัจจานุรักษ์ ครู
99 สพป.แพร่ เขต 1 390124 : บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) หฤทัยกาญจน์  ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.แพร่ เขต 1 390125 : บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นายบุญมา  ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.แพร่ เขต 1 390130 : บ้านแม่กะทิง สนธยา  บังวรรณ ครู
102 สพป.แพร่ เขต 1 390130 : บ้านแม่กะทิง ดุลปุริน  คลี่ใบ ครู
103 สพป.แพร่ เขต 1 390131 : บ้านวังปึ้ง สงวน  จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.แพร่ เขต 1 390131 : บ้านวังปึ้ง นิตยา  บุตรแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.แพร่ เขต 1 390132 : บ้านทุ่งคัวะ นายนิยม  วิรัตนชัยวรรณ ครู
106 สพป.แพร่ เขต 1 390132 : บ้านทุ่งคัวะ ธัญลักษณ์  วาสนะตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.แพร่ เขต 1 390102 : บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายพิชิตศักดิ์  เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
108 สพป.แพร่ เขต 1 390143 : บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) จันทกานติ์  กาสาร ธุรการ
109 สพป.แพร่ เขต 1 390143 : บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นางเยาวเรศ  ศรีมงคง ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.แพร่ เขต 1 390114 : บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายศุภชัย  ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
111 สพป.แพร่ เขต 1 390114 : บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน
112 สพป.แพร่ เขต 1 390115 : บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) นางสมพิศ  แสนศิริภัทรพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.แพร่ เขต 1 390113 : บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สายลดา  ไชยวรรณ์ ธุรการ
114 สพป.แพร่ เขต 1 390112 : บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน
115 สพป.แพร่ เขต 1 390112 : บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ณัฏฐกิตติ์  ได้พร เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.แพร่ เขต 1 390112 : บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นางสาวจุฑามาศ  ไข่ทา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
117 สพป.แพร่ เขต 1 390110 : บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) ศรสวรรค์  ชมภูอิน ธุรการโรงเรียน
118 สพป.แพร่ เขต 1 390110 : บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) บุษยา  ใจบุญทา จพง
119 สพป.แพร่ เขต 1 390110 : บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายอิสระ  เดือนดาว ครูชำนาญการ
120 สพป.แพร่ เขต 1 390109 : บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) วันดี  มะโนรา ครูชำนาญการพิเศษ
121 สพป.แพร่ เขต 1 390109 : บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) ศุภาพร  กูลโท ธุรการ
122 สพป.แพร่ เขต 1 390108 : บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สงคราม  ปันรัตน์ ครู
123 สพป.แพร่ เขต 1 390108 : บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน
124 สพป.แพร่ เขต 1 390103 : บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) สุกัญญา  อุทังกาศ ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.แพร่ เขต 1 390104 : บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) อำไพ  มูลเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.แพร่ เขต 1 390101 : บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วรพงษ์  สุกใส ครู
127 สพป.แพร่ เขต 1 390101 : บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวสิริวัลยา   คงเชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.แพร่ เขต 1 390139 : ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) สุภัคดิ์  กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.แพร่ เขต 1 390140 : บ้านใหม่จัดสรร สมคัด  กองศรี ครูพัสดุ
130 สพป.แพร่ เขต 1 390141 : บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) สุมิตรา  โนรินทร์ ครู
131 สพป.แพร่ เขต 1 390134 : บ้านห้วยโรงนอก นายธงชัย  คำปวง ผู้บริหารสถานศึกษา
132 สพป.แพร่ เขต 1 390134 : บ้านห้วยโรงนอก นายอนุพงศ์  ยองใย ครู
133 สพป.แพร่ เขต 1 390134 : บ้านห้วยโรงนอก นายชาญศักดิ์  เปรมประเสริฐ ครู
134 สพป.แพร่ เขต 1 390169 : บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาวเจษฎาพร  ผาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.แพร่ เขต 1 390170 : บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) นางฤทัยรัตน์  เพ็ชรหาญ ครูอัตราจ้าง
136 สพป.แพร่ เขต 1 390154 : บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) จักรกฤษ  ทองไหล พนักงานธุรการ
137 สพป.แพร่ เขต 1 390154 : บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) จักรกฤษ  ทองไหล พนักงานธุรการ
138 สพป.แพร่ เขต 1 390160 : บ้านแม่แรม กนกวรรณ  เดือนดาว ครู
139 สพป.แพร่ เขต 1 390153 : บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนงลักษณ์  เวียงยา ครู
140 สพป.แพร่ เขต 1 390153 : บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สุนิษา  เชียงหลวย ธุรการ
141 สพป.แพร่ เขต 1 390167 : วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) รุ่งพิทยา  ชัยศรีมา ครู
142 สพป.แพร่ เขต 1 390167 : วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นิรันดร์  แม่หล่าย ธุรการ
143 สพป.แพร่ เขต 1 390166 : ไทยรัฐวิทยา 31 เกศสุดา  ปิงหา เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.แพร่ เขต 1 390166 : ไทยรัฐวิทยา 31 เกศรินทร์  บุตรเชื้อ ธุรการ
145 สพป.แพร่ เขต 1 390183 : บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) ดีลาภ  ปราบสงบ ครู
146 สพป.แพร่ เขต 1 390183 : บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) พชร  ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
147 สพป.แพร่ เขต 1 390158 : ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) สมศักดิ์  พรหมมินทร์ ครู
148 สพป.แพร่ เขต 1 390158 : ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) ปภัสรา  พงษ์ศาลไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.แพร่ เขต 1 390159 : อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางอรอนงค์  มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
150 สพป.แพร่ เขต 1 390159 : อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสมพิศ  ประยูรศรี ครู ค.ศ.2
151 สพป.แพร่ เขต 1 390157 : บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ปัญชิกา  คำเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.แพร่ เขต 1 390157 : บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ธัญญรัตน์   คชปัญญา ครู
153 สพป.แพร่ เขต 1 390157 : บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) พชร  ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
154 สพป.แพร่ เขต 1 390162 : ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) ชนัญชิดา  ธนานุศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.แพร่ เขต 1 390164 : บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) วินัย  รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.แพร่ เขต 1 390164 : บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางสาวณัฐนารี  วิชัยพันธ์ ธุรการ
157 สพป.แพร่ เขต 1 390165 : บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สุภาวรรณ  ไชยวงค์ ธุรการ
158 สพป.แพร่ เขต 1 390165 : บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สุรภัส  สวนดอก ครู คศ.1
159 สพป.แพร่ เขต 1 390152 : บ้านแม่พร้าว นายพิชญุุตม์  คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.แพร่ เขต 1 390152 : บ้านแม่พร้าว มุกดา  มังคะละ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
161 สพป.แพร่ เขต 1 390152 : บ้านแม่พร้าว นางสาวสุภาวดี  ท้าวพันวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
162 สพป.แพร่ เขต 1 390152 : บ้านแม่พร้าว ภิญญาพัชญ์  นันตา พนักงานราชการ
163 สพป.แพร่ เขต 1 390150 : บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) รัตนาภรณ์  ถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
164 สพป.แพร่ เขต 1 390150 : บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
165 สพป.แพร่ เขต 1 390150 : บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) ชงกล  วังกาษร ครูอัตรจ้าง
166 สพป.แพร่ เขต 1 390151 : บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) จารุวรรณ  วารีกุล ครูผู้ช่วย
167 สพป.แพร่ เขต 1 390151 : บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
168 สพป.แพร่ เขต 1 390151 : บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) จารุวรรณ  วารีกุล ครู
169 สพป.แพร่ เขต 1 390146 : บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุภาวดี  ท้าวพันวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
170 สพป.แพร่ เขต 1 390146 : บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุชาดา  อุตมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
171 สพป.แพร่ เขต 1 390146 : บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สิริลักษณ์  เป็งคำ ครูธุรการ
172 สพป.แพร่ เขต 1 390146 : บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวอมรรัตน์   เลาหล้า ครู
173 สพป.แพร่ เขต 1 390148 : บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
174 สพป.แพร่ เขต 1 390148 : บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) พิษณุวัฒน์  เสาร์แดน ครู
175 สพป.แพร่ เขต 1 390149 : บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ลัคกี้  ธงชัย ครู
176 สพป.แพร่ เขต 1 390149 : บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) อัครวัฒน์  ชุ่มเชย ครูธุรการ
177 สพป.แพร่ เขต 1 390149 : บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) แคทรียา  ผิวงาม ธุรการ
178 สพป.แพร่ เขต 1 390144 : บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ชนิษฐ์ชา  นาต๊ะ ครู
179 สพป.แพร่ เขต 1 390144 : บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางพิศมัย  พักตรผิว ครู
180 สพป.แพร่ เขต 1 390144 : บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ณิศาชญา  ขันทะบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
181 สพป.แพร่ เขต 1 390177 : บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ดวงฤทัย   ธรรมสอน ธุรการโรงเรียน
182 สพป.แพร่ เขต 1 390177 : บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) วรพีรานันท์   ฐานะปัญญากุล ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.แพร่ เขต 1 390178 : วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) บุญยงค์  คำมณี ครู
184 สพป.แพร่ เขต 1 390178 : วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) รมณีย์  สันป่าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.แพร่ เขต 1 390179 : บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ชุลีรัตน์  ขอนพิกุล ครูชำนาญการพิเศษ
186 สพป.แพร่ เขต 1 390179 : บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) เจนจิรา  ตานาคำ ธุรการ
187 สพป.แพร่ เขต 1 390180 : บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) สาวิตรี  ปฏิเสน ธุรการ
188 สพป.แพร่ เขต 1 390180 : บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ทองคำ  ขอนดอก ครูชำนาญการ
189 สพป.แพร่ เขต 1 390181 : บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สุสิริ  ตาคำ ครู
190 สพป.แพร่ เขต 1 390182 : บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ศรสวรรค์  นันตา ธุรการ
191 สพป.แพร่ เขต 1 390182 : บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ทิพย์สุดา   ธรรมลังกา ครู
192 สพป.แพร่ เขต 1 390182 : บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) สุดา  พิทักษ์วาปี ครู
193 สพป.แพร่ เขต 1 390171 : บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) นางสาวสัจจา  ใจกุม ครู
194 สพป.แพร่ เขต 1 390172 : บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) ชฎาพร  ช่างทองเก่ง ธุรการ
195 สพป.แพร่ เขต 1 390172 : บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) รติพร  พิวงค์ ธุรการ
196 สพป.แพร่ เขต 1 390172 : บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสุวรรณา  หงษ์สามสิบเจ็ด ครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.แพร่ เขต 1 390173 : บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) จักรกฤษณ์  ม่วงรัก ครู
198 สพป.แพร่ เขต 1 390174 : บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) สุรสิทธิ์  ขอนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.แพร่ เขต 1 390174 : บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) กัญญาลักษณ์  กัญญาลักษณ์ สืบจากถิ่น ธรการโรงเรียน
200 สพป.แพร่ เขต 1 390175 : บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) Natthagritta  Numnual เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.แพร่ เขต 1 390175 : บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) สมศักดิ์  โสภารัตน์ ครู
202 สพป.แพร่ เขต 1 390176 : วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) บุญถนอม  ตันจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
203 สพป.แพร่ เขต 1 390176 : วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) เพ็ญนภา  ต้าวขวดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.แพร่ เขต 1 390176 : วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) วันฉัตร  ทับทิมแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
205 สพป.แพร่ เขต 1 390294 : แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) วิสุทธิ์  พิทยากิต ครู
206 สพป.แพร่ เขต 1 390295 : บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ศิริพร  จักรพรรดิ์ ธุรการ
207 สพป.แพร่ เขต 1 390295 : บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ธัญธเนศ  เวชขลัง ครู
208 สพป.แพร่ เขต 1 390297 : บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางสาวสายพิน  รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.แพร่ เขต 1 390299 : บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) วิชรปิลัณญ์  พงษ์มณี ครู
210 สพป.แพร่ เขต 1 390300 : บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายมนตรี  เค้าฝาย ครู
211 สพป.แพร่ เขต 1 390300 : บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) เจนจิรา  ราชสิกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.แพร่ เขต 1 390300 : บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) วิเชียร  ไชยบุญทา ครู
213 สพป.แพร่ เขต 1 390293 : บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ชลิตา  โลกคำลือ ธุรการโรงเรียน
214 สพป.แพร่ เขต 1 390293 : บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) อนิญชกาญจน์  เสาร์แดน ธุรการ
215 สพป.แพร่ เขต 1 390293 : บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ศุภรดา  จักรพรรดิ์ ธุรการ
216 สพป.แพร่ เขต 1 390293 : บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) กิตติศัพท์  ราชสิกข์ ครูอัตราจ้าง
217 สพป.แพร่ เขต 1 390298 : โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) นางนิตยา  วังกาวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
218 สพป.แพร่ เขต 1 390298 : โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) สายทอง  จันทอน ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.แพร่ เขต 1 390292 : บ้านหนองม่วงไข่ สุภาวดี  พิมสาร ธุรการ