รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.น่าน 250426 : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จรัญ  อุดอ้าย ครู
2 สพม.น่าน 250426 : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จรัญ  อุดอ้าย ครู
3 สพม.น่าน 250427 : สตรีศรีน่าน นายโชดก  สีต๊ะสาร ครูชำนาญการ
4 สพม.น่าน 250428 : บ่อสวกวิทยาคาร วรพล  ปุญญมัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพม.น่าน 250429 : น่านประชาอุทิศ ลัดดาวัลย์  นันคำ ครู
6 สพม.น่าน 250430 : แม่จริม นายรังสรรค์  ไกรสีกาจ ครู
7 สพม.น่าน 250431 : บ้านหลวง นางสุธิดา   โสภารัตน์ ครู
8 สพม.น่าน 250432 : นาน้อย นิ่มนภา  หลวงปัน ครู
9 สพม.น่าน 250432 : นาน้อย มงคล  แดงฟู ครู
10 สพม.น่าน 250441 : สา จินต์ชัญญา  อิทธิประเวศน์ ครู
11 สพม.น่าน 250441 : สา นางสาวณัฏฐ์ชยา  ธรรมชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพม.น่าน 250441 : สา นายอลงกรณ์  วีระพันธ์ ครู
13 สพม.น่าน 250443 : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อัญชลี  เกตุดี ครู
14 สพม.น่าน 250443 : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อรุณ   กันทะขู้ ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพม.น่าน 250444 : สารทิศพิทยาคม นงเยาว์   ผัสโน เจ้าหน้าที่พัสดุ
16 สพม.น่าน 250449 : นาหมื่นพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์   สุยะนา ครู
17 สพม.น่าน 250449 : นาหมื่นพิทยาคม กสานติ์  วรรณภพ ครู
18 สพม.น่าน 250450 : เมืองลีประชาสามัคคี นางสาวกานติมา  ปาคำ ครูผู้ช่วย
19 สพม.น่าน 250451 : สันติสุขพิทยาคม สุนันทา  ทิศหน่อ ครู
20 สพม.น่าน 250454 : น่านนคร นางกาญจนา  ปวนสุรินทร์ ครู
21 สพม.น่าน 250455 : ศรีนครน่าน นายสมทบ  สุปินะ ครู
22 สพม.น่าน 250462 : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวนัจพร  อินต๊ะรักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
23 สพม.น่าน 250462 : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ พริม  เทพทิพย์ ครู
24 สพม.น่าน 250462 : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวกนกวรรณ   จักรผัน ครูอัตราจ้าง
25 สพม.น่าน 250433 : ปัว เชิด  ปันแปง หัวหน้าพัสดุ
26 สพม.น่าน 250434 : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สุพจน์   สทธิแสน ครู
27 สพม.น่าน 250435 : เมืองแงง ปรีชา  กะรัตน์ ครู
28 สพม.น่าน 250435 : เมืองแงง วัชราภรณ์  อะทะจา ครู
29 สพม.น่าน 250436 : มัธยมป่ากลาง อัครพนธ์  คงตาล ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพม.น่าน 250437 : ท่าวังผาพิทยาคม จินตนา   อำขำ ครู
31 สพม.น่าน 250438 : สารธรรมวิทยาคาร กาญจนา  อุ่มมี ธุรการ
32 สพม.น่าน 250439 : หนองบัวพิทยาคม นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน ครูชำนาญการ
33 สพม.น่าน 250440 : เมืองยมวิทยาคาร เจริญเกียรติ  ใบยา ครู
34 สพม.น่าน 250440 : เมืองยมวิทยาคาร นายเจริญเกียรติ  ใบยา ครู
35 สพม.น่าน 250446 : ทุ่งช้าง ว่าที่ร้อยโทวิญญู   ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง
36 สพม.น่าน 250447 : เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" อำนาจ  จิตอารี ครู
37 สพม.น่าน 250448 : พระธาตุพิทยาคม นางสุภาพร  จิตตรง ครู
38 สพม.น่าน 250448 : พระธาตุพิทยาคม นายพงศ์ศักดิ์  อินปา ครู
39 สพม.น่าน 250452 : บ่อเกลือ วรางคณา  สุวรรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพม.น่าน 250453 : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวจุฬาลักษณ์   คำแสน ครู
41 สพม.น่าน 250453 : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายประดิษฐ์  หาญยุทธ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
42 สพม.น่าน 250457 : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสมโภชน์  หอมดอก ครู คศ.2
43 สพม.น่าน 250457 : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพลกิตติ์   อุดมพิทักษ์เดชา ครู