รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.น่าน เขต 1 250005 : บ้านนาผา วีระ  แสงทอง ครู
2 สพป.น่าน เขต 1 250006 : บ้านน้ำครกใหม่ นายณัฐพงศ์  เคร่งครัด ธุรการโรงเรียน
3 สพป.น่าน เขต 1 250009 : บ้านธงหลวง นงค์เนตร  จงดี ครู
4 สพป.น่าน เขต 1 250009 : บ้านธงหลวง ณัฐพงศ์  เคร่งครัด เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.น่าน เขต 1 250020 : บ้านไชยสถาน เด่น  วงศ์ไชยา ครู
6 สพป.น่าน เขต 1 250024 : บ้านศรีเกิด พิชญาภา  เหลี่ยมวิรัช ครูธุรการ
7 สพป.น่าน เขต 1 250003 : ชุมชนบ้านดู่ใต้ กนกวรรณ  พงศ์ธนาพร ครู
8 สพป.น่าน เขต 1 250026 : บ้านถืมตอง ณัฐวุฒิ  หลวงขันธุ์ ข้าราชการครู
9 สพป.น่าน เขต 1 250012 : บ้านซาวหลวง อรไท  วัฒนะ ครู
10 สพป.น่าน เขต 1 250012 : บ้านซาวหลวง นางสาวรัตติการ  สถานอุ่น ครูธุรการ
11 สพป.น่าน เขต 1 250014 : บ้านนวราษฎร์ นงลักษณ์  สุภานิล ครู
12 สพป.น่าน เขต 1 250015 : บ้านนาซาว chanathip  Zuiharn ครู
13 สพป.น่าน เขต 1 250019 : ดอนสะไมย์วิทยา ortai  kano เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.น่าน เขต 1 250002 : บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายอำนาจ  ศรีตระกูลวงค์ รองผู้อำนวยการ
15 สพป.น่าน เขต 1 250007 : ราชานุบาล อัจฉรา  อุ้มเมือง ธุรการ
16 สพป.น่าน เขต 1 250007 : ราชานุบาล กรกนก  แสวงผล ครู
17 สพป.น่าน เขต 1 250038 : บ้านวังหมอ ทัศนีย์  รัตนศิริ ครู
18 สพป.น่าน เขต 1 250039 : บ้านสะละภูเวียง นางวรามาศ  สีหราช ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.น่าน เขต 1 250041 : บ้านสันติภาพ นายฆนรุจ  กันคุ้ม ครู
20 สพป.น่าน เขต 1 250041 : บ้านสันติภาพ วิษณุกร   จินยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.น่าน เขต 1 250042 : บ้านทรายทอง รัชดา  สายอนันท์ ธุรการโรงเรียน
22 สพป.น่าน เขต 1 250034 : บ้านน้ำงาว ณัฐพงษ์   สุยาว ครู
23 สพป.น่าน เขต 1 250035 : บ้านผาขวาง ณัฐติยากร  มัชฌิมะ ครูธุรการ
24 สพป.น่าน เขต 1 250036 : บ้านผาตูบ พรพิมล  บุตรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.น่าน เขต 1 250037 : บ้านผาสิงห์ นางสาวอารีรัตน์  หมั่นสาร ครูธุรการ
26 สพป.น่าน เขต 1 250037 : บ้านผาสิงห์ สังวาล  ขำคม ครู
27 สพป.น่าน เขต 1 250025 : บ้านศรีนาป่าน นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน
28 สพป.น่าน เขต 1 250031 : บ้านห้วยมอญ นางนุจิรา  นิลาพันธุ์ ครู
29 สพป.น่าน เขต 1 250023 : บ้านเรือง นางกมลวรรณ  รวมคำ ครู
30 สพป.น่าน เขต 1 250021 : บ้านดอนเฟือง ศิเรียม  ทะอินทร์ ธุรการโรงเรียน
31 สพป.น่าน เขต 1 250018 : บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นางลำเทียน  อุตมา ครู
32 สพป.น่าน เขต 1 250016 : บ้านบ่อสวก นางเพียงรวี  อินน้อย ครู
33 สพป.น่าน เขต 1 250017 : บ้านป่าคา นางจีราวรรณ   ไวยประพีร์ ครู
34 สพป.น่าน เขต 1 250013 : บ้านต้าม นางธีรภรณ์  พุฒนา ครู
35 สพป.น่าน เขต 1 250011 : บ้านเชียงยืน นายวันชัย  โชติธนโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน
36 สพป.น่าน เขต 1 250011 : บ้านเชียงยืน นางสาวนภาพร  พรมวัน ธุรการโรงเรียน
37 สพป.น่าน เขต 1 250027 : บ้านน้ำโค้ง อนุสรณ์  วรรณภูษิต ครู คศ.1
38 สพป.น่าน เขต 1 250033 : บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน นายกฤษติกร  แปงผางา ครูอัตราจ้าง
39 สพป.น่าน เขต 1 250033 : บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน นางสาวสุนีย์  เมืองเพ็ชร ครู
40 สพป.น่าน เขต 1 250029 : บ้านสะเนียน ศุภฤกษ์   ชินายศ ครูธุรการ
41 สพป.น่าน เขต 1 250030 : บ้านสองแคว ปรารถนา  กองคำ ธุรการ
42 สพป.น่าน เขต 1 250030 : บ้านสองแคว วนารัตน์  ทิพย์สร ครู
43 สพป.น่าน เขต 1 250032 : บ้านปางเป๋ย ปิยวัฒน์  ทิพย์ปิยสกุล ครู
44 สพป.น่าน เขต 1 250043 : บ้านกาใส นางวัชรี  นุแปงถา ครู
45 สพป.น่าน เขต 1 250044 : บ้านวังตาว นางวรนุช  ศรีธิ ครู
46 สพป.น่าน เขต 1 250045 : บ้านห้วยปุก ปรินทร  พรมสาร ครู
47 สพป.น่าน เขต 1 250046 : บ้านห้วยเฮือ นางชิรญา  พิชัยวงศ์ ครู
48 สพป.น่าน เขต 1 250047 : บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี เชาว์  เมืองคำ ครู
49 สพป.น่าน เขต 1 250048 : บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวนฤมล  หาญกัน ครู
50 สพป.น่าน เขต 1 250302 : บ้านน้ำปาย นางสาวธนัตชนก  วาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
51 สพป.น่าน เขต 1 250303 : บ้านป่าสัก บุษยารัตน์  สิงห์คำโล ครู
52 สพป.น่าน เขต 1 250303 : บ้านป่าสัก จริยา  ชายนะ ครู
53 สพป.น่าน เขต 1 250305 : บ้านน้ำปูน นางสาวดวงรชฏ  มหาวงศนันท์ ครู
54 สพป.น่าน เขต 1 250305 : บ้านน้ำปูน นายปิยะพงษ์  ศรีอักษร ครู
55 สพป.น่าน เขต 1 250306 : บ้านน้ำพาง siriwan  singsri ครู
56 สพป.น่าน เขต 1 250306 : บ้านน้ำพาง กฤษฎา  เทพพงษ์ ครู
57 สพป.น่าน เขต 1 250310 : มิตรมวลชน 3 ปราการ  พิมสาร ครู
58 สพป.น่าน เขต 1 250311 : บ้านร่มเกล้า พงศกร  ศิริมาตย์ ครู
59 สพป.น่าน เขต 1 250301 : บ้านน้ำตวง ปฐมพงษ์  ทะแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
60 สพป.น่าน เขต 1 250290 : บ้านตอง มณทิรา  คำปา ครู
61 สพป.น่าน เขต 1 250291 : บ้านก้อ นายฐิติพงษ์  อุตยะราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.น่าน เขต 1 250293 : บ้านแคว้ง เอกชัย  ปิจดี ครู
63 สพป.น่าน เขต 1 250294 : บ้านพรหม บัญชา  พรพิชัยเวทย์ ครู
64 สพป.น่าน เขต 1 250295 : ชุมชนบ้านนาคา กฤษฎาพร  กันใจมา ธุรการ
65 สพป.น่าน เขต 1 250295 : ชุมชนบ้านนาคา อัญธิกา  พรมเกษา ครู
66 สพป.น่าน เขต 1 250300 : บ้านกิ่วน้ำ นายธีรวุฒิ  เยี่ยมยุทธวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
67 สพป.น่าน เขต 1 250300 : บ้านกิ่วน้ำ กันต์กฤช  ไชยโพธิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
68 สพป.น่าน เขต 1 250297 : บ้านห้วยบง หนึ่งหทัย  วิชาธิ ครู
69 สพป.น่าน เขต 1 250297 : บ้านห้วยบง เบญญาภา  กิตติเชรายุทธ ครูผู้ช่วย
70 สพป.น่าน เขต 1 250316 : บ้านพี้ใต้ นายอานนท์  ขันทะยศ ครู
71 สพป.น่าน เขต 1 250317 : บ้านพี้เหนือ สรรพวุธ  อินทร ครู
72 สพป.น่าน เขต 1 250317 : บ้านพี้เหนือ สราวุธ  สุขยิ่ง ครู
73 สพป.น่าน เขต 1 250320 : บ้านเป้า มานพ  มาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า
74 สพป.น่าน เขต 1 250319 : บ้านฟ้า วิทยา  เมฆะ ครู
75 สพป.น่าน เขต 1 250314 : บ้านวังยาว สุไมตรี  มหาวรรณ เจ้าหน้าที่
76 สพป.น่าน เขต 1 250314 : บ้านวังยาว ภัคภิญญ  วุฒิกร ธุรการ
77 สพป.น่าน เขต 1 250314 : บ้านวังยาว ปวิสา  ลำคำ ครู
78 สพป.น่าน เขต 1 250315 : รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สุนีย์  คุ้มฤทธิ์ ครู
79 สพป.น่าน เขต 1 250322 : บ้านดอนหล่ายทุ่ง เพ็ญจันทร์  จันต๊ะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
80 สพป.น่าน เขต 1 250312 : ชุมชนบ้านหลวง ศิวพร  ขัติยะ ครู
81 สพป.น่าน เขต 1 250312 : ชุมชนบ้านหลวง สุนทรี  จันทร์ผง ครู
82 สพป.น่าน เขต 1 250119 : บ้านน้ำหิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร  พรมฝั้น ครูธุรการ
83 สพป.น่าน เขต 1 250119 : บ้านน้ำหิน สวัสดิ์  หาดจันทร์ ครู
84 สพป.น่าน เขต 1 250120 : บ้านเชียงของ บุณณดา  หาญวุฒิพร ครู
85 สพป.น่าน เขต 1 250126 : บ้านห้วยเลา วรายุทธ์  เสนนะ พนักงานราชการ
86 สพป.น่าน เขต 1 250116 : บ้านนาหล่าย สมชาย  สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.น่าน เขต 1 250117 : บ้านบุ้ง นายสุทธิเกียรติ  ขันคำนันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.น่าน เขต 1 250114 : บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพชรพร  ใจบุญภักดีพันธ์ ธุรการ
89 สพป.น่าน เขต 1 250115 : ชุมชนบ้านนาหลวง พัฒนา  ไพเกาะ ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.น่าน เขต 1 250115 : ชุมชนบ้านนาหลวง นางคุณากร  ประสมสวย ครู
91 สพป.น่าน เขต 1 250134 : บ้านพืชเจริญ น.ส.นาถตยา  ตันถา ครูอัตราจ้าง
92 สพป.น่าน เขต 1 250134 : บ้านพืชเจริญ นางฤทัยรัตน์  ภูฆัง ครูอัตราจ้าง
93 สพป.น่าน เขต 1 250135 : บ้านน้ำพุ ศิราพร  ผาบสละ พนักงานราชการ
94 สพป.น่าน เขต 1 250137 : บ้านเปา นายพรชัย  คำฟู ครู
95 สพป.น่าน เขต 1 250138 : ชุมชนบ้านอ้อย กันยากร  วงศ์สารัตน์ ครู
96 สพป.น่าน เขต 1 250139 : บ้านนาไค้ พัฒน์นรี  ศิริเลิศวิมล เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.น่าน เขต 1 250139 : บ้านนาไค้ บัณฑิยา  โนอินทร์ ครู
98 สพป.น่าน เขต 1 250143 : บ้านทัพม่าน นิภา  พรมฝั้น ครู
99 สพป.น่าน เขต 1 250143 : บ้านทัพม่าน เครียบ  พรมฝั้น ครู
100 สพป.น่าน เขต 1 250121 : บ้านใหม่ นายกิจชัย  ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.น่าน เขต 1 250121 : บ้านใหม่ นางอมร  ราชปันติ๊บ ครู
102 สพป.น่าน เขต 1 250122 : บ้านหัวเมือง พิรุณพร  อินถา ครู
103 สพป.น่าน เขต 1 250122 : บ้านหัวเมือง นายศฤงคาร  เรืองการินทร์ ครู
104 สพป.น่าน เขต 1 250124 : บ้านน้ำหก นางบรรยาย  ธีรเวโรจน์ ครู
105 สพป.น่าน เขต 1 250125 : บ้านหนองบัว พรรณิการ์  เรืองนาราบ ธุรการโรงเรียน
106 สพป.น่าน เขต 1 250127 : บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 บุญครอง  อินแสง ครู
107 สพป.น่าน เขต 1 250129 : บ้านศาลา พิเชษฐ์  ปัญญาอุด ครู
108 สพป.น่าน เขต 1 250129 : บ้านศาลา นางสาวชัชฎาพร  นันฝั้น ครู
109 สพป.น่าน เขต 1 250130 : บ้านสถาน นางวันทนา  เสนนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.น่าน เขต 1 250130 : บ้านสถาน นายสุทธิศักดิ์  นันฝั้น ครู
111 สพป.น่าน เขต 1 250131 : บ้านนา เอกภักดิ์  ยินดีผล ครู
112 สพป.น่าน เขต 1 250131 : บ้านนา นางเพลิน  โรงคำ ครู
113 สพป.น่าน เขต 1 250132 : บ้านน้ำลัด เสาวลักษณ์  เวชมะโน ครู
114 สพป.น่าน เขต 1 250132 : บ้านน้ำลัด วิชัย  วงศ์นันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.น่าน เขต 1 250140 : บ้านสันทะ artit  suwankeereeyong ครู
116 สพป.น่าน เขต 1 250140 : บ้านสันทะ สุทธิพร  ทะนันไชย ครู
117 สพป.น่าน เขต 1 250144 : บ้านเชตวัน มัทนา  เทพสุคนธ์ ครู
118 สพป.น่าน เขต 1 250144 : บ้านเชตวัน ชญานันท์  มาขวา ครูธุรการ
119 สพป.น่าน เขต 1 250141 : บ้านห้วยส้ม วรัชญ์ชญา  สุวรัชญ์สิริกุล ครูวิกฤต
120 สพป.น่าน เขต 1 250141 : บ้านห้วยส้ม นิคม  กาศวิบูลย์ ครู
121 สพป.น่าน เขต 1 250142 : บ้านห้วยจอย นางสมคิด  ปริกเพชร ครู
122 สพป.น่าน เขต 1 250145 : บ้านส้าน นางสาวธัญรัศม์  จสินทร์จิโรภาส ครู
123 สพป.น่าน เขต 1 250146 : ประกิตเวชศักดิ์ วิธิสรรค์   ตันยอด ครูผู้ช่วย
124 สพป.น่าน เขต 1 250049 : ศรีเวียงสาวิทยาคาร จันทร์เพ็ญ  ธนะภาษี ครู
125 สพป.น่าน เขต 1 250049 : ศรีเวียงสาวิทยาคาร ทิชาภัทร์  เหล็กแ้ม ครู
126 สพป.น่าน เขต 1 250050 : ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางสาวปนัสยา  อุปถัมภ์ ธุรการ
127 สพป.น่าน เขต 1 250050 : ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) แจ่มศรี  พุทธวงศ์ ครู
128 สพป.น่าน เขต 1 250051 : บ้านดอนไชย นงลักษณ์  มะโนชัย ครู
129 สพป.น่าน เขต 1 250062 : บ้านขึ่งงามมงคล นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา ครู
130 สพป.น่าน เขต 1 250062 : บ้านขึ่งงามมงคล สิทธิณี  นันทะน้อย ครู
131 สพป.น่าน เขต 1 250063 : บ้านท่าลี่ นางจิราพร  อินทะนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.น่าน เขต 1 250103 : บ้านหลับมืนพรวน เรณู  หมื่นพรมแสน ครู
133 สพป.น่าน เขต 1 250103 : บ้านหลับมืนพรวน ศิริวิมล  อภิวัน ครู
134 สพป.น่าน เขต 1 250057 : บ้านปางสา นางจินตนา  เวียงนาค ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.น่าน เขต 1 250059 : บ้านนาเคียน ภูริชา  ศรีอินทร์ ธุรการโรงเรียน
136 สพป.น่าน เขต 1 250059 : บ้านนาเคียน นันชริกา  สนสาย ธุรการโรงเรียนบ้านนาเคียน
137 สพป.น่าน เขต 1 250060 : บ้านครกคำ พัฒนา  ใจแก้ว ครู
138 สพป.น่าน เขต 1 250058 : บ้านนากอก จงจิตร  วงค์พุทธคำ ครู
139 สพป.น่าน เขต 1 250058 : บ้านนากอก ประทุม  ธรรมไชย ครู
140 สพป.น่าน เขต 1 250055 : บ้านป่าสัก สุดา  สารถ้อย ครู
141 สพป.น่าน เขต 1 250054 : ตาลชุมศึกษาลัย สำอาง  ศรีตระกูลวงศ์ ครู
142 สพป.น่าน เขต 1 250054 : ตาลชุมศึกษาลัย อัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา  กรมทะนา ครู
143 สพป.น่าน เขต 1 250069 : ทุ่งศรีทอง นางนิสากร  ยศประสงค์ ครู
144 สพป.น่าน เขต 1 250070 : ศรีนาชื่น นางสาวปภัสสรา  ฐินันท์ ธุรการโรงเรียน
145 สพป.น่าน เขต 1 250100 : บ้านนาเหลืองไชยราม จันทนา  ธิคำ ครู
146 สพป.น่าน เขต 1 250100 : บ้านนาเหลืองไชยราม ไพโรจน์  ตะ๊เขียวหล้า ครู
147 สพป.น่าน เขต 1 250101 : ริมฝั่งน่านวิทยา ศรีอำไพ  ก้อนสมบัติ ครู
148 สพป.น่าน เขต 1 250104 : บ้านนาเหลืองใน สุวรรณา  พรมมา ธุรการ
149 สพป.น่าน เขต 1 250067 : ชุมชนบ้านน้ำปั้ว มาโนช  มาเฟือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
150 สพป.น่าน เขต 1 250068 : บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 นายจำเริญ  จ่าแสน ครู
151 สพป.น่าน เขต 1 250071 : บ้านวังม่วง นางพัฒนา  ปันธะนะ ครู
152 สพป.น่าน เขต 1 250099 : บ้านสาลี่ ปิยะนุช  นางปิยะนุช อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.น่าน เขต 1 250099 : บ้านสาลี่ สยมภู  นายสยมภู ขำทอง ครู
154 สพป.น่าน เขต 1 250097 : บ้านน้ำมวบ นายนิติพันธ์  ปางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.น่าน เขต 1 250097 : บ้านน้ำมวบ รัชดา  ปันทะนะ ครูธุรการ
156 สพป.น่าน เขต 1 250073 : บ้านแม่ขะนิง นางสาวธันย์ชนก  ศรีประสม ครู
157 สพป.น่าน เขต 1 250073 : บ้านแม่ขะนิง นางสาวรัชดา  หอมนวล ครูธุรการ
158 สพป.น่าน เขต 1 250074 : ภูเค็งพัฒนา กุลธิดา  บุญผล ธุรการโรงเรียน
159 สพป.น่าน เขต 1 250074 : ภูเค็งพัฒนา นายคำนวณ  มาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.น่าน เขต 1 250077 : ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ ขวัญเนตร  ธิคำ ครู
161 สพป.น่าน เขต 1 250075 : ไตรธารวิทยา พลอยปภัส  จะเฮิง ครู
162 สพป.น่าน เขต 1 250083 : บ้านหัวนา ดารุนีย์  กองยักษี ครู
163 สพป.น่าน เขต 1 250079 : บ้านวัวแดง นางกนกทอง  ใจดี ครู
164 สพป.น่าน เขต 1 250079 : บ้านวัวแดง ปิยะนุช  จ่าแสน ครู
165 สพป.น่าน เขต 1 250087 : บ้านสาคร พิมพิไล  ถึงสุข ธุรการ
166 สพป.น่าน เขต 1 250087 : บ้านสาคร กัลยา  แก้วภิรมย์ ครู
167 สพป.น่าน เขต 1 250088 : บ้านท่ามงคล ณัฐิดา  พลังฤทธิ์ ครู
168 สพป.น่าน เขต 1 250089 : บ้านจะเข้ภูหอม นางกรรณิการ์   ศรีใชยอุ๊ด ครู ชำนาญการ
169 สพป.น่าน เขต 1 250090 : บ้านไพรอุดม นายประจวบ  ตระกูลอิ่น ครูชำนาญการพิเศษ
170 สพป.น่าน เขต 1 250112 : บ้านฮากฮาน อเนกพงศ์  ไชยวุฒิ ครู
171 สพป.น่าน เขต 1 250113 : บ้านบ่อหอย ณัฐดนัย  อินทรสมใจ ครูผู้ช่วย
172 สพป.น่าน เขต 1 250108 : บ้านสะเลียม นายสุรัติ   ปัญญารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.น่าน เขต 1 250109 : บ้านห้วยหลอด จิตศิรินทร์  ลำน้อย ครูผู้ช่วย
174 สพป.น่าน เขต 1 250110 : บ้านป่าหุ่ง นางสาวชวัลนุช   ชุมภู ครู
175 สพป.น่าน เขต 1 250110 : บ้านป่าหุ่ง นายฉัตรชัย  พรมยะ ครู
176 สพป.น่าน เขต 1 250111 : บ้านนาก้า ขวัญชนก  แก้วสี ครู
177 สพป.น่าน เขต 1 250111 : บ้านนาก้า นางสาวณัฐวิกา  สีสนิท ครูธุรการ
178 สพป.น่าน เขต 1 250065 : บ้านสาลีก มงคล  ภัยญาราช ครู
179 สพป.น่าน เขต 1 250061 : ชุมชนบ้านใหม่ นายพิทักษ์  บุญตา ครู
180 สพป.น่าน เขต 1 250061 : ชุมชนบ้านใหม่ รัตติกาล  สีโน ครู
181 สพป.น่าน เขต 1 250093 : หาดทรายทองวิทยาคาร นางสาวผกาวรรณ  รับงาน ครู
182 สพป.น่าน เขต 1 250098 : บ้านส้านนาหนองใหม่ นางพชรพร   ปิยะโกศล ครู
183 สพป.น่าน เขต 1 250095 : วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ นายนิยม  กอบแก้ว ครู
184 สพป.น่าน เขต 1 250096 : บ้านนาสา นายนิตย์  กิวัฒนา ครู
185 สพป.น่าน เขต 1 250091 : บ้านไหล่น่าน นางหัทยาพร  วิชาเหล็ก ครู
186 สพป.น่าน เขต 1 250094 : ริมฝั่งว้าวิทยา นางศุภลักษณ์  ถาวร ครู
187 สพป.น่าน เขต 1 250094 : ริมฝั่งว้าวิทยา กรองกาญจ์  ศุภวาร ผอ.โรงเรียน
188 สพป.น่าน เขต 1 250107 : บ้านชมพู ดารารัตน์  ไชยเขียวแก้ว ครู
189 สพป.น่าน เขต 1 250107 : บ้านชมพู นางอัจฉรา  สีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมพู
190 สพป.น่าน เขต 1 250066 : บ้านม่วงเนิ้ง จินตนา  ุถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.น่าน เขต 1 250105 : บ้านฝั่งหมิ่น นายไพรวัน  มีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.น่าน เขต 1 250106 : บ้านห้วยน้ำอุ่น พรชัย  แก้วขอด ผอ.
193 สพป.น่าน เขต 1 250086 : บ้านพะเยา นายณัฐวุฒิ  ศิริพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.น่าน เขต 1 250084 : บ้านอ่ายนาผา นายสุทัศน์  ปันสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.น่าน เขต 1 250085 : บ้านนาไลย สุพิน  เสนสุวรณกุล ครู
196 สพป.น่าน เขต 1 250078 : บ้านปงสนุก ประทุม  ยอดคำ ครู
197 สพป.น่าน เขต 1 250078 : บ้านปงสนุก นางพิมลรัตน์  บุญเรือง ครู
198 สพป.น่าน เขต 1 250329 : ชุมชนบ้านนาทะนุง พิณนภา  เพชรสุข ครู
199 สพป.น่าน เขต 1 250330 : บ้านค้างอ้อย ณัฐธิดา  ครุธเกตุ ครูผู้ช่วย
200 สพป.น่าน เขต 1 250331 : บ้านน้ำเลา เกศินี  ธิปันแก้ว ครู
201 สพป.น่าน เขต 1 250331 : บ้านน้ำเลา วริตรา  ตันอิ่น ครู
202 สพป.น่าน เขต 1 250332 : บ้านห้วยนาย นางสุชาดา  จินะแปง ครู
203 สพป.น่าน เขต 1 250332 : บ้านห้วยนาย กัญญารัตน์  อุดแดง ธุรการโรงเรียน
204 สพป.น่าน เขต 1 250327 : บ้านคำเรือง บำเพ็ญ  ธนาสนิทกุล ครู
205 สพป.น่าน เขต 1 250327 : บ้านคำเรือง วนิดา  ธิเขียว ครู
206 สพป.น่าน เขต 1 250328 : บ้านนาบอน นางอัจฉราภรณ์  อินปาต๊ะ ครู
207 สพป.น่าน เขต 1 250328 : บ้านนาบอน นางอัจฉราภรณ์  อินปาต๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
208 สพป.น่าน เขต 1 250325 : ชุมชนบ้านบ่อแก้ว ขวัญชัย  สุทธเขตต์ ธุรการ
209 สพป.น่าน เขต 1 250326 : บ้านนายาง ปราณี  ใหม่เทวินทร์ ครู
210 สพป.น่าน เขต 1 250326 : บ้านนายาง รัชฎาภรณ์  สอนใจ ธุรการ
211 สพป.น่าน เขต 1 250335 : บ้านปิงใน นายปิยพงษ์  เฟื่องฟู พนักงานราชการ
212 สพป.น่าน เขต 1 250336 : บ้านปิงหลวง นัทธมน  สามารถกุล ครู
213 สพป.น่าน เขต 1 250337 : บ้านน้ำแพะ ดำรงค์ศักดิ์  สุธรรมจา ธุรการ
214 สพป.น่าน เขต 1 250337 : บ้านน้ำแพะ จักรี  สุทธิ ธุรการ
215 สพป.น่าน เขต 1 250338 : บ้านน้ำลี นายพุฒิพงศ์  ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.น่าน เขต 1 250339 : บ้านน้ำเคิม รมิดา  สิ่งต๊ะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.น่าน เขต 1 250340 : บ้านนาคา นางสาวศรสวรรค์  จันทร์วัง ครูผู้ช่วย
218 สพป.น่าน เขต 1 250340 : บ้านนาคา พิสิษฐ์กร  สารเถื่อนแก้ว ครู
219 สพป.น่าน เขต 1 250341 : อนุบาลเมืองลี ณัฐกิตติ์  อิสูง พนักงานราชการครู
220 สพป.น่าน เขต 1 250342 : บ้านน้ำอูน ยอดยิ่ง  จินะแปง ครู
221 สพป.น่าน เขต 1 250342 : บ้านน้ำอูน อรดาพร  กองแสง ธุรการ
222 สพป.น่าน เขต 1 250347 : บ้านโป่งคำ วาสนา  แสงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.น่าน เขต 1 250347 : บ้านโป่งคำ ภานุสรณ์  ยะติ ครูผู้ช่วย
224 สพป.น่าน เขต 1 250350 : บ้านดู่พงษ์ วิลาสธนัน  ขำบาง ครู
225 สพป.น่าน เขต 1 250345 : บ้านสบยาง จริยา  ตาสุขะ ครู
226 สพป.น่าน เขต 1 250346 : บ้านป่าอ้อย สุพิน  ปันทะวัง ครู
227 สพป.น่าน เขต 1 250343 : ป่าแลวหลวงวิทยา ภัครฐา  คำรินทร์ ธุรการโรงเรียน
228 สพป.น่าน เขต 1 250343 : ป่าแลวหลวงวิทยา พิพัฒน์  พังจันทร์ตา ครู
229 สพป.น่าน เขต 1 250351 : บ้านป่าแดด นางพิมพาภรณ์  ศิริรักษา ครู
230 สพป.น่าน เขต 1 250352 : บ้านศรีบุญเรือง ภานุมาศ  ท้าวชัยมูล ครู
231 สพป.น่าน เขต 1 250352 : บ้านศรีบุญเรือง ปาณิสรา   ธนูสาร ครูผู้ช่วย
232 สพป.น่าน เขต 1 250353 : บ้านห้วยแฮ้ว นายปิยะพงค์  ดู่อินทร์ ครู
233 สพป.น่าน เขต 1 250353 : บ้านห้วยแฮ้ว นายนุสาสดิ์  เกิดกุล ครู
234 สพป.น่าน เขต 1 250354 : บ้านศรีนาม่าน จิราพร  นันลังค์ ครู
235 สพป.น่าน เขต 1 250354 : บ้านศรีนาม่าน อรอนงค์  สมภิพงษ์ ครู
236 สพป.น่าน เขต 1 250355 : ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวสายรุ้ง  นามบ้านชาติ ครู
237 สพป.น่าน เขต 1 250355 : ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวจริยา  จิตวงศนันท์ ครู
238 สพป.น่าน เขต 1 250356 : บ้านดอนไพรวัลย์ นางสาวสุดาพร   แซ่โซ้ง ครู
239 สพป.น่าน เขต 1 250357 : บ้านปางช้าง อัญชลี  ทองมา ครู
240 สพป.น่าน เขต 1 250357 : บ้านปางช้าง ราตรี  แก้วอินทร์ ครู
241 สพป.น่าน เขต 1 250424 : บ้านหัวนา นางอารี  รังสิยารมณ์ ครู
242 สพป.น่าน เขต 1 250425 : บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นฤมล  ชมภูรักษ์ ธุรการโรงเรียน
243 สพป.น่าน เขต 1 250423 : บ้านม่วงใหม่ นายประวรรธน์  เศรษฐปิติวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
244 สพป.น่าน เขต 1 250423 : บ้านม่วงใหม่ กมล  เชียงลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
245 สพป.น่าน เขต 1 250422 : บ้านน้ำลัดสบแก่น นายนิวัฒน์  อัทธยศ ครูชำนาญการ
246 สพป.น่าน เขต 1 250422 : บ้านน้ำลัดสบแก่น นายกิตติชัย  ศรีตนไชย ธุรการ
247 สพป.น่าน เขต 1 250399 : บ้านน้ำเกี๋ยน ประเวศ  โทสุรินทร์ ครู
248 สพป.น่าน เขต 1 250400 : บ้านน้ำแก่นกลาง วรรณิศา  ธนะ ครู
249 สพป.น่าน เขต 1 250401 : บ้านน้ำแก่นเหนือ รจนา  สุขสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
250 สพป.น่าน เขต 1 250405 : บ้านทุ่งน้อย นางธันยพร  มหาวรกิติ์ ครู
251 สพป.น่าน เขต 1 250405 : บ้านทุ่งน้อย เกษม  ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
252 สพป.น่าน เขต 1 250408 : บ้านฝายแก้ว อริศรา  จ๋าวะนา ธุรการโรงเรียน
253 สพป.น่าน เขต 1 250410 : บ้านห้วยคำ นายอนันต์  สายสูง ครู
254 สพป.น่าน เขต 1 250411 : บ้านห้วยไฮ นิตยา  แก้วใส ครู
255 สพป.น่าน เขต 1 250411 : บ้านห้วยไฮ ทินกร  กระบิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ
256 สพป.น่าน เขต 1 250402 : บ้านป่าสัก นายธนูชัย  อ่อนชำนิ ครู
257 สพป.น่าน เขต 1 250412 : บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) นายพัฒนา  ไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.น่าน เขต 1 250419 : บ้านหัวเวียงเหนือ นางวิลาวรรณ  จันโนติ๊บ ธุรการโรงเรียน
259 สพป.น่าน เขต 1 250403 : บ้านม่วงตึ๊ด นายภูวนารถ  ทาตาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
260 สพป.น่าน เขต 1 250415 : บ้านเมืองจัง มัตติกา  รพีสันติ ครูธุรการ
261 สพป.น่าน เขต 1 250415 : บ้านเมืองจัง sombat  rungruang ครู
262 สพป.น่าน เขต 1 250417 : บ้านหาดเค็ด ampaiphan  sanpuranaphan ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเค็ด