รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.น่าน เขต 1 250005 : บ้านนาผา นางสาวนภาลักษณ์  จักรน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.น่าน เขต 1 250006 : บ้านน้ำครกใหม่ นายณัฐพงศ์  เคร่งครัด ธุรการโรงเรียน
3 สพป.น่าน เขต 1 250009 : บ้านธงหลวง นางชัชฎาภรณ์  มาเมือง ครูหัวหน้าเจ้าหน้าที่
4 สพป.น่าน เขต 1 250009 : บ้านธงหลวง นงค์เนตร  จงดี ครู
5 สพป.น่าน เขต 1 250020 : บ้านไชยสถาน เด่น  วงศ์ไชยา ครู
6 สพป.น่าน เขต 1 250024 : บ้านศรีเกิด พิชญาภา  เหลี่ยมวิรัช ครูธุรการ
7 สพป.น่าน เขต 1 250003 : ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางพาฐิฎาภรณ์   ดอนนันชัย ครู
8 สพป.น่าน เขต 1 250026 : บ้านถืมตอง ณัฐวุฒิ  หลวงขันธุ์ ข้าราชการครู
9 สพป.น่าน เขต 1 250012 : บ้านซาวหลวง นางสาวรัตติการ  สถานอุ่น ครูธุรการ
10 สพป.น่าน เขต 1 250014 : บ้านนวราษฎร์ นงลักษณ์  สุภานิล ครู
11 สพป.น่าน เขต 1 250015 : บ้านนาซาว phathinee  srinaunyai ครู
12 สพป.น่าน เขต 1 250019 : ดอนสะไมย์วิทยา ortai  kano เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.น่าน เขต 1 250002 : บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายอำนาจ  ศรีตระกูลวงค์ รองผู้อำนวยการ
14 สพป.น่าน เขต 1 250007 : ราชานุบาล อัจฉรา  อุ้มเมือง ธุรการ
15 สพป.น่าน เขต 1 250038 : บ้านวังหมอ ทัศนีย์  รัตนศิริ ครู
16 สพป.น่าน เขต 1 250039 : บ้านสะละภูเวียง นางวรามาศ  สีหราช ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.น่าน เขต 1 250041 : บ้านสันติภาพ นายฆนรุจ  กันคุ้ม ครู
18 สพป.น่าน เขต 1 250041 : บ้านสันติภาพ วิษณุกร   จินยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.น่าน เขต 1 250042 : บ้านทรายทอง รัชดา  สายอนันท์ ธุรการโรงเรียน
20 สพป.น่าน เขต 1 250034 : บ้านน้ำงาว ณัฐพงษ์   สุยาว ครู
21 สพป.น่าน เขต 1 250035 : บ้านผาขวาง ณัฐติยากร  มัชฌิมะ ครูธุรการ
22 สพป.น่าน เขต 1 250036 : บ้านผาตูบ นางสาวเพ็ญจันทร์  จันต๊ะกูล ผู้อำนวยการ
23 สพป.น่าน เขต 1 250036 : บ้านผาตูบ พรพิมล  บุตรการ ธุรการ
24 สพป.น่าน เขต 1 250037 : บ้านผาสิงห์ นางสาวอารีรัตน์  หมั่นสาร ครูธุรการ
25 สพป.น่าน เขต 1 250037 : บ้านผาสิงห์ สังวาล  ขำคม ครู
26 สพป.น่าน เขต 1 250025 : บ้านศรีนาป่าน นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน
27 สพป.น่าน เขต 1 250031 : บ้านห้วยมอญ นางนุจิรา  นิลาพันธุ์ ครู
28 สพป.น่าน เขต 1 250023 : บ้านเรือง นางกมลวรรณ  รวมคำ ครู
29 สพป.น่าน เขต 1 250021 : บ้านดอนเฟือง ศิเรียม  ทะอินทร์ ธุรการโรงเรียน
30 สพป.น่าน เขต 1 250018 : บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นางพินธรัตน์  ขันเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.น่าน เขต 1 250018 : บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นางลำเทียน  อุตมา ครู
32 สพป.น่าน เขต 1 250017 : บ้านป่าคา นางจีราวรรณ   ไวยประพีร์ ครู
33 สพป.น่าน เขต 1 250013 : บ้านต้าม นางธีรภรณ์  พุฒนา ครู
34 สพป.น่าน เขต 1 250011 : บ้านเชียงยืน นายวันชัย  โชติธนโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน
35 สพป.น่าน เขต 1 250011 : บ้านเชียงยืน นางสาวนภาพร  พรมวัน ธุรการโรงเรียน
36 สพป.น่าน เขต 1 250027 : บ้านน้ำโค้ง อนุสรณ์  วรรณภูษิต ครู คศ.1
37 สพป.น่าน เขต 1 250033 : บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน นายกฤษติกร  แปงผางา ครูอัตราจ้าง
38 สพป.น่าน เขต 1 250030 : บ้านสองแคว ปรารถนา  กองคำ ธุรการ
39 สพป.น่าน เขต 1 250032 : บ้านปางเป๋ย มลิวัลย์  ช่างพูด ครู
40 สพป.น่าน เขต 1 250032 : บ้านปางเป๋ย ปิยวัฒน์  ทิพย์ปิยสกุล ครู
41 สพป.น่าน เขต 1 250032 : บ้านปางเป๋ย สไบทิพย์  อินไสย ครูธุรการ
42 สพป.น่าน เขต 1 250043 : บ้านกาใส โยธิน  ดินสอแก้ว ธุรการ
43 สพป.น่าน เขต 1 250044 : บ้านวังตาว นางวรนุช  ศรีธิ ครู
44 สพป.น่าน เขต 1 250045 : บ้านห้วยปุก ปรินทร  พรมสาร ครู
45 สพป.น่าน เขต 1 250046 : บ้านห้วยเฮือ นางชิรญา  พิชัยวงศ์ ครู
46 สพป.น่าน เขต 1 250046 : บ้านห้วยเฮือ เดชา  ปิงยศ ครู
47 สพป.น่าน เขต 1 250047 : บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี เชาว์  เมืองคำ ครู
48 สพป.น่าน เขต 1 250048 : บ้านห้วยละเบ้ายา ธิดารัตน์  เพชรดิน ครู
49 สพป.น่าน เขต 1 250302 : บ้านน้ำปาย นางสาวธนัตชนก  วาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
50 สพป.น่าน เขต 1 250303 : บ้านป่าสัก นางสาวบุษยารัตน์  สิงห์คำโล ครู
51 สพป.น่าน เขต 1 250303 : บ้านป่าสัก นางสาวนิชานาถ   เตชะพิมพ์ ธุรการโรงเรียน
52 สพป.น่าน เขต 1 250305 : บ้านน้ำปูน นางสาวดวงรชฏ  มหาวงศนันท์ ครู
53 สพป.น่าน เขต 1 250306 : บ้านน้ำพาง siriwan  singsri ครู
54 สพป.น่าน เขต 1 250306 : บ้านน้ำพาง กฤษฎา  เทพพงษ์ ครู
55 สพป.น่าน เขต 1 250310 : มิตรมวลชน 3 ปราการ  พิมสาร ครู
56 สพป.น่าน เขต 1 250311 : บ้านร่มเกล้า พงศกร  ศิริมาตย์ ครู
57 สพป.น่าน เขต 1 250301 : บ้านน้ำตวง นางสาวชุณหกาญจน์   ยศไทย ครู
58 สพป.น่าน เขต 1 250290 : บ้านตอง มณทิรา  คำปา ครู
59 สพป.น่าน เขต 1 250291 : บ้านก้อ นายฐิติพงษ์  อุตยะราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.น่าน เขต 1 250293 : บ้านแคว้ง เอกชัย  ปิจดี ครู
61 สพป.น่าน เขต 1 250294 : บ้านพรหม บัญชา  พรพิชัยเวทย์ ครู
62 สพป.น่าน เขต 1 250295 : ชุมชนบ้านนาคา กฤษฎาพร  กันใจมา ธุรการ
63 สพป.น่าน เขต 1 250295 : ชุมชนบ้านนาคา อัญธิกา  พรมเกษา ครู
64 สพป.น่าน เขต 1 250300 : บ้านกิ่วน้ำ นายกันต์กฤช  ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการ
65 สพป.น่าน เขต 1 250297 : บ้านห้วยบง รัชนีกร  พงค์ศิระกิตติ ครูชำนาญการ
66 สพป.น่าน เขต 1 250316 : บ้านพี้ใต้ นายอานนท์  ขันทะยศ ครู
67 สพป.น่าน เขต 1 250317 : บ้านพี้เหนือ สรรพวุธ  อินทร ครู
68 สพป.น่าน เขต 1 250317 : บ้านพี้เหนือ สราวุธ  สุขยิ่ง ครู
69 สพป.น่าน เขต 1 250320 : บ้านเป้า มานพ  มาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า
70 สพป.น่าน เขต 1 250319 : บ้านฟ้า วิทยา  เมฆะ ครู
71 สพป.น่าน เขต 1 250314 : บ้านวังยาว ปวิสา  ลำคำ ครู
72 สพป.น่าน เขต 1 250315 : รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สุนีย์  คุ้มฤทธิ์ ครู
73 สพป.น่าน เขต 1 250322 : บ้านดอนหล่ายทุ่ง กรทิพย์  นุแปงถา ครู
74 สพป.น่าน เขต 1 250312 : ชุมชนบ้านหลวง ศิวพร  ขัติยะ ครู
75 สพป.น่าน เขต 1 250119 : บ้านน้ำหิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร  พรมฝั้น ครูธุรการ
76 สพป.น่าน เขต 1 250120 : บ้านเชียงของ บุณณดา  หาญวุฒิพร ครู
77 สพป.น่าน เขต 1 250126 : บ้านห้วยเลา วรายุทธ์  เสนนะ พนักงานราชการ
78 สพป.น่าน เขต 1 250116 : บ้านนาหล่าย สมชาย  สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.น่าน เขต 1 250117 : บ้านบุ้ง นายสุทธิเกียรติ  ขันคำนันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.น่าน เขต 1 250114 : บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพชรพร  ใจบุญภักดีพันธ์ ธุรการ
81 สพป.น่าน เขต 1 250115 : ชุมชนบ้านนาหลวง ธนากร  พิชัยวงศ์ ครู
82 สพป.น่าน เขต 1 250134 : บ้านพืชเจริญ ฤทัยรัตน์   ภุฆัง ธุรการ
83 สพป.น่าน เขต 1 250135 : บ้านน้ำพุ นางสาวนาถตยา  ตันถา ครู
84 สพป.น่าน เขต 1 250135 : บ้านน้ำพุ ศิราพร  ผาบสละ พนักงานราชการ
85 สพป.น่าน เขต 1 250137 : บ้านเปา นายพรชัย  คำฟู ครู
86 สพป.น่าน เขต 1 250138 : ชุมชนบ้านอ้อย กันยากร  วงศ์สารัตน์ ครู
87 สพป.น่าน เขต 1 250139 : บ้านนาไค้ พัฒน์นรี  ศิริเลิศวิมล เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.น่าน เขต 1 250143 : บ้านทัพม่าน นิภา  พรมฝั้น ครู
89 สพป.น่าน เขต 1 250121 : บ้านใหม่ นายกิจชัย  ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.น่าน เขต 1 250121 : บ้านใหม่ นางอมร  ราชปันติ๊บ ครู
91 สพป.น่าน เขต 1 250122 : บ้านหัวเมือง พิรุณพร  อินถา ครู
92 สพป.น่าน เขต 1 250124 : บ้านน้ำหก นางบรรยาย  ธีรเวโรจน์ ครู
93 สพป.น่าน เขต 1 250125 : บ้านหนองบัว พรรณิการ์  เรืองนาราบ ธุรการโรงเรียน
94 สพป.น่าน เขต 1 250127 : บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 บุญครอง  อินแสง ครู
95 สพป.น่าน เขต 1 250129 : บ้านศาลา นางสาวชัชฎาพร  นันฝั้น ครู
96 สพป.น่าน เขต 1 250130 : บ้านสถาน นางสาวกัญญาณัฐ   อิ่นคำ ธุรการ
97 สพป.น่าน เขต 1 250131 : บ้านนา เอกภักดิ์  ยินดีผล ครู
98 สพป.น่าน เขต 1 250132 : บ้านน้ำลัด เสาวลักษณ์  เวชมะโน ครู
99 สพป.น่าน เขต 1 250140 : บ้านสันทะ artit  suwankeereeyong ครู
100 สพป.น่าน เขต 1 250140 : บ้านสันทะ ศุภณัฐ  แก้วมีสุข ครู
101 สพป.น่าน เขต 1 250144 : บ้านเชตวัน ชญานันท์  มาขวา ครูธุรการ
102 สพป.น่าน เขต 1 250141 : บ้านห้วยส้ม นางสาวกัณฐิกา  ปะละลือ ธุรการ
103 สพป.น่าน เขต 1 250141 : บ้านห้วยส้ม ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรัชญ์ชญา  สุวรัชญ์สิริกุล ครูวิกฤต
104 สพป.น่าน เขต 1 250142 : บ้านห้วยจอย นางสมคิด  ปริกเพชร ครู
105 สพป.น่าน เขต 1 250145 : บ้านส้าน นางสาวธัญรัศม์  จสินทร์จิโรภาส ครู
106 สพป.น่าน เขต 1 250146 : ประกิตเวชศักดิ์ วิธิสรรค์   ตันยอด ครูผู้ช่วย
107 สพป.น่าน เขต 1 250049 : ศรีเวียงสาวิทยาคาร ทิชาภัทร์  เหล็กแ้ม ครู
108 สพป.น่าน เขต 1 250050 : ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางสาวปนัสยา  อุปถัมภ์ ธุรการ
109 สพป.น่าน เขต 1 250062 : บ้านขึ่งงามมงคล นายธีระวัฒน์  ทิพยปัญญา เจ้าหน้าที่พัสดุ
110 สพป.น่าน เขต 1 250062 : บ้านขึ่งงามมงคล นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา ครู
111 สพป.น่าน เขต 1 250063 : บ้านท่าลี่ นางจิราพร  อินทะนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.น่าน เขต 1 250103 : บ้านหลับมืนพรวน นางสาวเนาวรัตน์  คำอ้ายล้าน ครูชำนาญการ
113 สพป.น่าน เขต 1 250103 : บ้านหลับมืนพรวน ศิริวิมล  อภิวัน ครู
114 สพป.น่าน เขต 1 250056 : จอมจันทร์วิทยาคาร กุลธิดา  บุญผล ธุรการ
115 สพป.น่าน เขต 1 250057 : บ้านปางสา จินตนา  เวียงนาค ครู
116 สพป.น่าน เขต 1 250059 : บ้านนาเคียน ยุวเรศ  วุธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.น่าน เขต 1 250060 : บ้านครกคำ นายสัจจพันธ์  เตอะอำภา ครู
118 สพป.น่าน เขต 1 250058 : บ้านนากอก วรรณิภา  ทัศน์ศิริ ครู
119 สพป.น่าน เขต 1 250055 : บ้านป่าสัก สิทธิพงษ์  ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครกคำ
120 สพป.น่าน เขต 1 250054 : ตาลชุมศึกษาลัย ณัฏฐนันท์   ยศอาจ ธุรการ
121 สพป.น่าน เขต 1 250069 : ทุ่งศรีทอง นางนิสากร  ยศประสงค์ ครู
122 สพป.น่าน เขต 1 250070 : ศรีนาชื่น นางสาวปภัสสรา  ฐินันท์ ธุรการโรงเรียน
123 สพป.น่าน เขต 1 250100 : บ้านนาเหลืองไชยราม จันทนา  ธิคำ ครู
124 สพป.น่าน เขต 1 250100 : บ้านนาเหลืองไชยราม ไพโรจน์  ตะ๊เขียวหล้า ครู
125 สพป.น่าน เขต 1 250101 : ริมฝั่งน่านวิทยา ศรีอำไพ  ก้อนสมบัติ ครู
126 สพป.น่าน เขต 1 250104 : บ้านนาเหลืองใน สุวรรณา  พรมมา ธุรการ
127 สพป.น่าน เขต 1 250067 : ชุมชนบ้านน้ำปั้ว มาโนช  มาเฟือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
128 สพป.น่าน เขต 1 250099 : บ้านสาลี่ สยมภู  นายสยมภู ขำทอง ครู
129 สพป.น่าน เขต 1 250097 : บ้านน้ำมวบ รัชดา  ปันทะนะ ครูธุรการ
130 สพป.น่าน เขต 1 250073 : บ้านแม่ขะนิง นางสาวรัชดา  หอมนวล ครูธุรการ
131 สพป.น่าน เขต 1 250073 : บ้านแม่ขะนิง นางสาวธันย์ชนก  ศรีประสม ครู
132 สพป.น่าน เขต 1 250074 : ภูเค็งพัฒนา นายคำนวณ  มาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.น่าน เขต 1 250075 : ไตรธารวิทยา พลอยปภัส  จะเฮิง ครู
134 สพป.น่าน เขต 1 250083 : บ้านหัวนา ดารุนีย์  กองยักษี ครู
135 สพป.น่าน เขต 1 250079 : บ้านวัวแดง นางกนกทอง  ใจดี ครู
136 สพป.น่าน เขต 1 250087 : บ้านสาคร กัลยา  แก้วภิรมย์ ครู
137 สพป.น่าน เขต 1 250088 : บ้านท่ามงคล ณัฐิดา  พลังฤทธิ์ ครู
138 สพป.น่าน เขต 1 250089 : บ้านจะเข้ภูหอม นางกรรณิการ์   ศรีใชยอุ๊ด ครู ชำนาญการ
139 สพป.น่าน เขต 1 250090 : บ้านไพรอุดม นายประจวบ  ตระกูลอิ่น ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.น่าน เขต 1 250112 : บ้านฮากฮาน อเนกพงศ์  ไชยวุฒิ ครู
141 สพป.น่าน เขต 1 250113 : บ้านบ่อหอย นางสาวชนชญาณ์  วงค์คำมา ครูผู้ชาย
142 สพป.น่าน เขต 1 250108 : บ้านสะเลียม นายสุรัติ   ปัญญารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.น่าน เขต 1 250109 : บ้านห้วยหลอด พรพันธ์   ชุ่มใจ ครู
144 สพป.น่าน เขต 1 250110 : บ้านป่าหุ่ง นายฉัตรชัย  พรมยะ ครู
145 สพป.น่าน เขต 1 250111 : บ้านนาก้า อภิชญา  อะทะจา พนักงานราชการ
146 สพป.น่าน เขต 1 250065 : บ้านสาลีก มงคล  ภัยญาราช ครู
147 สพป.น่าน เขต 1 250061 : ชุมชนบ้านใหม่ รัตติกาล  สีโน ครู
148 สพป.น่าน เขต 1 250093 : หาดทรายทองวิทยาคาร นางสาวผกาวรรณ  รับงาน ครู
149 สพป.น่าน เขต 1 250098 : บ้านส้านนาหนองใหม่ นางพชรพร   ปิยะโกศล ครู
150 สพป.น่าน เขต 1 250095 : วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยนันต๊ะ ครูธุรการ
151 สพป.น่าน เขต 1 250095 : วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ นายนิยม  กอบแก้ว ครู
152 สพป.น่าน เขต 1 250096 : บ้านนาสา นางประกาย  ชัยมูล ครู
153 สพป.น่าน เขต 1 250096 : บ้านนาสา นายนิตย์  กิวัฒนา ครู
154 สพป.น่าน เขต 1 250091 : บ้านไหล่น่าน นางหัทยาพร  วิชาเหล็ก ครู
155 สพป.น่าน เขต 1 250091 : บ้านไหล่น่าน นางกาญจนา  ปราณีทะ ธุรการ
156 สพป.น่าน เขต 1 250094 : ริมฝั่งว้าวิทยา นางปาลิตา  วิจันทร์ใจ ธุรการโรงเรียน
157 สพป.น่าน เขต 1 250094 : ริมฝั่งว้าวิทยา นางศุภลักษณ์  ถาวร ครู
158 สพป.น่าน เขต 1 250107 : บ้านชมพู นางอัจฉรา  สีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมพู
159 สพป.น่าน เขต 1 250066 : บ้านม่วงเนิ้ง ญาณิกา  ขัติยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.น่าน เขต 1 250105 : บ้านฝั่งหมิ่น นายไพรวัน  มีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.น่าน เขต 1 250106 : บ้านห้วยน้ำอุ่น พงษกร  อินทราพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.น่าน เขต 1 250086 : บ้านพะเยา นายณัฐวุฒิ  ศิริพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.น่าน เขต 1 250084 : บ้านอ่ายนาผา บัณฑิต  ม่วงพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
164 สพป.น่าน เขต 1 250084 : บ้านอ่ายนาผา นายสุทัศน์  ปันสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.น่าน เขต 1 250085 : บ้านนาไลย สุพิน  เสนสุวรณกุล ครู
166 สพป.น่าน เขต 1 250078 : บ้านปงสนุก นางพิมลรัตน์  บุญเรือง ครู
167 สพป.น่าน เขต 1 250329 : ชุมชนบ้านนาทะนุง พิณนภา  เพชรสุข ครู
168 สพป.น่าน เขต 1 250330 : บ้านค้างอ้อย ณัฐธิดา  ครุธเกตุ ครูผู้ช่วย
169 สพป.น่าน เขต 1 250331 : บ้านน้ำเลา ปิยะพร  คำอ้ายด้วง ธุรการโรงเรียน
170 สพป.น่าน เขต 1 250332 : บ้านห้วยนาย นางสุชาดา  จินะแปง ครู
171 สพป.น่าน เขต 1 250332 : บ้านห้วยนาย ชนิดา  สารทอง ครู
172 สพป.น่าน เขต 1 250327 : บ้านคำเรือง นางสาวพิมพ์วิภา    การบุญ ครู
173 สพป.น่าน เขต 1 250328 : บ้านนาบอน นางอัจฉราภรณ์  อินปาต๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
174 สพป.น่าน เขต 1 250325 : ชุมชนบ้านบ่อแก้ว ขวัญชัย  สุทธเขตต์ ธุรการ
175 สพป.น่าน เขต 1 250326 : บ้านนายาง ปราณี  ใหม่เทวินทร์ ครู
176 สพป.น่าน เขต 1 250335 : บ้านปิงใน นายปิยพงษ์  เฟื่องฟู พนักงานราชการ
177 สพป.น่าน เขต 1 250336 : บ้านปิงหลวง นัทธมน  สามารถกุล ครู
178 สพป.น่าน เขต 1 250337 : บ้านน้ำแพะ จักรี  สุทธิ ธุรการ
179 สพป.น่าน เขต 1 250338 : บ้านน้ำลี สุชีพ   เพียรวิทูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.น่าน เขต 1 250339 : บ้านน้ำเคิม รมิดา  สิ่งต๊ะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.น่าน เขต 1 250340 : บ้านนาคา นางสาวศรสวรรค์  จันทร์วัง ครูผู้ช่วย
182 สพป.น่าน เขต 1 250341 : อนุบาลเมืองลี ณัฐกิตติ์  อิสูง พนักงานราชการครู
183 สพป.น่าน เขต 1 250347 : บ้านโป่งคำ ภานุสรณ์  ยะติ ครูผู้ช่วย
184 สพป.น่าน เขต 1 250347 : บ้านโป่งคำ วาสนา  แสงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.น่าน เขต 1 250350 : บ้านดู่พงษ์ วิลาสธนัน  ขำบาง ครู
186 สพป.น่าน เขต 1 250345 : บ้านสบยาง จริยา  ตาสุขะ ครู
187 สพป.น่าน เขต 1 250343 : ป่าแลวหลวงวิทยา พิพัฒน์  พังจันทร์ตา ครู
188 สพป.น่าน เขต 1 250351 : บ้านป่าแดด นางพิมพาภรณ์  ศิริรักษา ครู
189 สพป.น่าน เขต 1 250352 : บ้านศรีบุญเรือง เบญจมาศ  ธิมา ครูผู้ช่วย
190 สพป.น่าน เขต 1 250353 : บ้านห้วยแฮ้ว นายนุสาสดิ์  เกิดกุล ครู
191 สพป.น่าน เขต 1 250354 : บ้านศรีนาม่าน จิราพร  นันลังค์ ครู
192 สพป.น่าน เขต 1 250355 : ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวจริยา  จิตวงศนันท์ ครู
193 สพป.น่าน เขต 1 250356 : บ้านดอนไพรวัลย์ นางสาวสุดาพร   แซ่โซ้ง ครู
194 สพป.น่าน เขต 1 250357 : บ้านปางช้าง อัญชลี  ทองมา ครู
195 สพป.น่าน เขต 1 250425 : บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นฤมล  ชมภูรักษ์ ธุรการโรงเรียน
196 สพป.น่าน เขต 1 250423 : บ้านม่วงใหม่ กมล  เชียงลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.น่าน เขต 1 250423 : บ้านม่วงใหม่ นายประวรรธน์  เศรษฐปิติวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
198 สพป.น่าน เขต 1 250422 : บ้านน้ำลัดสบแก่น พจนีย์  วุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.น่าน เขต 1 250422 : บ้านน้ำลัดสบแก่น นายกิตติชัย  ศรีตนไชย ธุรการ
200 สพป.น่าน เขต 1 250399 : บ้านน้ำเกี๋ยน ประเวศ  โทสุรินทร์ ครู
201 สพป.น่าน เขต 1 250400 : บ้านน้ำแก่นกลาง วรรณิศา  ธนะ ครู
202 สพป.น่าน เขต 1 250401 : บ้านน้ำแก่นเหนือ รจนา  สุขสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
203 สพป.น่าน เขต 1 250405 : บ้านทุ่งน้อย นางธันยพร  มหาวรกิติ์ ครู
204 สพป.น่าน เขต 1 250405 : บ้านทุ่งน้อย เกษม  ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.น่าน เขต 1 250408 : บ้านฝายแก้ว สมบูรณ์  พงษ์รัตนานุกุล ครู
206 สพป.น่าน เขต 1 250411 : บ้านห้วยไฮ อัญชลี  สุขยิ่ง ครู
207 สพป.น่าน เขต 1 250412 : บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) นายพัฒนา  ไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.น่าน เขต 1 250419 : บ้านหัวเวียงเหนือ สุภัทรา  สุทธิ ครู
209 สพป.น่าน เขต 1 250403 : บ้านม่วงตึ๊ด นายภูวนารถ  ทาตาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
210 สพป.น่าน เขต 1 250415 : บ้านเมืองจัง มัตติกา  รพีสันติ ครูธุรการ
211 สพป.น่าน เขต 1 250417 : บ้านหาดเค็ด ampaiphan  sanpuranaphan ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเค็ด