รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.น่าน เขต 2 250229 : โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง นางชนิดาภา  นิลคง ครู คศ.2
2 สพป.น่าน เขต 2 250225 : บ้านพาน ปิยนุช  พุฒหมื่น ครู
3 สพป.น่าน เขต 2 250228 : บ้านดอนมูล (แงง) เกรียงศักดิ์  ราชภัณฑ์ ครู
4 สพป.น่าน เขต 2 250227 : บ้านนาก้อ วิรัตน์  ใจการณ์ ครู
5 สพป.น่าน เขต 2 250226 : บ้านปงสนุก ปิ่นรัก  วิยา ครู
6 สพป.น่าน เขต 2 250230 : บ้านนาวงศ์ ณัฐนิช  สมเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาวงศ์
7 สพป.น่าน เขต 2 250230 : บ้านนาวงศ์ สมัคร  เนตรทิพย์ ครู
8 สพป.น่าน เขต 2 250207 : บ้านเสี้ยว สง่า  จิตอารี ครู
9 สพป.น่าน เขต 2 250203 : บ้านแดนพนา สาคร  สะสม ครู
10 สพป.น่าน เขต 2 250206 : บ้านหนาด ดาราณี  เทพสุคนธ์ ครู
11 สพป.น่าน เขต 2 250204 : ศรีสระวงศ์ ณิชาพัฒน์  ณัฐภัคเมธินี ครู
12 สพป.น่าน เขต 2 250205 : บ้านห้วยท่าง นางธมลพร  บัวศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.น่าน เขต 2 250199 : บ้านป่าลาน สิตา  ประดิษฐ์ษร ครู
14 สพป.น่าน เขต 2 250196 : บ้านปรางค์ บุญนาค  ไชยศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.น่าน เขต 2 250197 : บ้านร้อง นทีกานต์  พรหมรักษ์ ครู
16 สพป.น่าน เขต 2 250200 : บ้านขอน นายสัจจา  สุภา ครู คศ.2
17 สพป.น่าน เขต 2 250198 : บ้านป่าหัด นางสาววิลาวัณย์  อินต๊ะเขื่อน ครู
18 สพป.น่าน เขต 2 250242 : ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ฤทธิกร  พิเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.น่าน เขต 2 250243 : สหราษฎร์บำรุง Wannakorn  Usoon เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
20 สพป.น่าน เขต 2 250238 : บ้านปางยาง นางสาวสิณิภา  ศิริรัตน์ ครู
21 สพป.น่าน เขต 2 250238 : บ้านปางยาง นางสาวนฤทัย  บุญเกิด ครู
22 สพป.น่าน เขต 2 250240 : บ้านผาเวียง ปิยะสันต์  วรรณภพ ครู คศ.2
23 สพป.น่าน เขต 2 250240 : บ้านผาเวียง ปิยะสันต์  วรรณภพ ครู คศ.3
24 สพป.น่าน เขต 2 250245 : พนาสวรรค์ ภัควรัตน์  จันทร์เปี้ย ครู
25 สพป.น่าน เขต 2 250244 : ภูคาวิทยาคม สุริยา  อยู่เชื้อ ครู
26 สพป.น่าน เขต 2 250244 : ภูคาวิทยาคม นายอนุสาร  ไชยวุฒิ ครู
27 สพป.น่าน เขต 2 250213 : วรนคร นราธร  มะโนรส ครูชำนาญการ
28 สพป.น่าน เขต 2 250208 : จอมแจ้งวิทยาคาร เพ็ญสิริ  กะรัตน์ ครู
29 สพป.น่าน เขต 2 250208 : จอมแจ้งวิทยาคาร สาลินี  ไชยศิลป์ ธุรการ
30 สพป.น่าน เขต 2 250220 : ชุมชนศิลาเพชร จงจินต์  เชื้อเมืองพาน ครู
31 สพป.น่าน เขต 2 250222 : บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) พนัส  ฉายาวัฒน์ ครู
32 สพป.น่าน เขต 2 250241 : ชุมชนศิลาแลง นายนพรัตน์   จูมปา ครู
33 สพป.น่าน เขต 2 250241 : ชุมชนศิลาแลง นริศรา  ฟูใจ ครู
34 สพป.น่าน เขต 2 250235 : ไตรประชาวิทยา วิมลรัตน์  ทักษิณ ครู
35 สพป.น่าน เขต 2 250217 : บ้านสกาดใต้ วิทยากร  จิตอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.น่าน เขต 2 250218 : สกาดพัฒนา นางวิภารัตน์  จันต๊ะวัน ครู
37 สพป.น่าน เขต 2 250219 : บ้านนาฝาง กิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์ ครู
38 สพป.น่าน เขต 2 250215 : บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สมชาย  กะรัตน์ ครู
39 สพป.น่าน เขต 2 250215 : บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ศิริภัชรพร  ขันแปง ครู
40 สพป.น่าน เขต 2 250216 : จตุราษฎร์ศึกษา ธนาคาร   บ่อคำ ครู
41 สพป.น่าน เขต 2 250233 : บ้านไร่ รัตนศักดิ์   เขื่อนธะนะ ครู
42 สพป.น่าน เขต 2 250232 : บ้านทุ่งเฮ้า กฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย ครู
43 สพป.น่าน เขต 2 250231 : บ้านน้ำยาว sudarat  narin ครู
44 สพป.น่าน เขต 2 250157 : บ้านยู้ กานต์ธิดา  โสุสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.น่าน เขต 2 250157 : บ้านยู้ ณัฐกฤษฏิ์  ปะทิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
46 สพป.น่าน เขต 2 250158 : บ้านน้ำฮาว อารยา  ผลรุ่ง ธุรการโรงเรียน
47 สพป.น่าน เขต 2 250159 : บ้านนาฝ่า สุกัลยา  ใจมูลมั่ง ครู
48 สพป.น่าน เขต 2 250160 : บ้านถ่อน สุภาพ  อินต๊ะ ครู
49 สพป.น่าน เขต 2 250160 : บ้านถ่อน นางสาวภัคจิรา  อูปต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถ่อน
50 สพป.น่าน เขต 2 250173 : บ้านสบหนอง อนุสรณ์  อ่วมสุข ครู
51 สพป.น่าน เขต 2 250174 : บ้านสบสาย สาลินี  ไชยยง ครู
52 สพป.น่าน เขต 2 250175 : ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สุเมศ  สรรพช่าง ครู
53 สพป.น่าน เขต 2 250175 : ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 นางพรรณี  ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ
54 สพป.น่าน เขต 2 250176 : บ้านปง วิภาวี  ศรีชัย ครู
55 สพป.น่าน เขต 2 250151 : บ้านวังว้า พัชรนันท์  เม่าทอง ครูผู้ช่วย
56 สพป.น่าน เขต 2 250152 : ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ประทิน  วงค์ไชย ครู
57 สพป.น่าน เขต 2 250147 : บ้านท่าวังผา มลฤดี  อินปา ครู
58 สพป.น่าน เขต 2 250153 : ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ศุภมาส  ยศหล้า ธุรการ
59 สพป.น่าน เขต 2 250155 : บ้านหนองบัว เครือจิตร  ริเป๊ก ครู
60 สพป.น่าน เขต 2 250156 : บ้านสบขุ่น ณิชากมล  ไชยสลี ธุรการ
61 สพป.น่าน เขต 2 250179 : บ้านนาหนุนสอง ชนาพร  ไชยศิลป์ ครู
62 สพป.น่าน เขต 2 250193 : บ้านสบเป็ด wattanasak  tepsen ครู
63 สพป.น่าน เขต 2 250194 : บ้านน้ำโมงปางสา วนัฐพงษ์  จิณะไชย ครู
64 สพป.น่าน เขต 2 250194 : บ้านน้ำโมงปางสา ทนงศักดิ์  สุทธหลวง ครู
65 สพป.น่าน เขต 2 250190 : บ้านน้ำพุร้อน นายมานนท์  จันทร์เจียม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
66 สพป.น่าน เขต 2 250191 : บ้านสันเจริญ รุ่งนภา  ศิริรัตน์ ครูผู้ช่วย
67 สพป.น่าน เขต 2 250192 : บ้านน้ำลักใต้ นางวัจนา  ญาณกรสกุล ครู
68 สพป.น่าน เขต 2 250187 : บ้านแหน นารีรัตน์  คำบุญเรือง ครู
69 สพป.น่าน เขต 2 250189 : บ้านน้ำแป่ง คันธารัตน์  ศรีคุณหลิ่ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.น่าน เขต 2 250189 : บ้านน้ำแป่ง ชินดนัย  สมเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.น่าน เขต 2 250161 : บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) กนกวรรณ  เทพกัน ธุรการโรงเรียน
72 สพป.น่าน เขต 2 250161 : บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) วริทธิ์นันท์  คำภิโล ครู
73 สพป.น่าน เขต 2 250164 : บ้านเสี้ยว นายเอกสิทธิ์   กาญจนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.น่าน เขต 2 250162 : บ้านพร้าว กาญจนา  จันทร์สุข ธุรการ
75 สพป.น่าน เขต 2 250163 : ไตรราษฎร์วิทยา ชโลบล  ทีฆาวงค์ ครู
76 สพป.น่าน เขต 2 250149 : บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) นายอดุลย์  ประทุม ครู
77 สพป.น่าน เขต 2 250148 : บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ธิษณาวดี  วิยา ธุรการ
78 สพป.น่าน เขต 2 250166 : ชุมชนบ้านดอนตัน จักรกริช  ดอกเกี๋ยง ครู
79 สพป.น่าน เขต 2 250167 : บ้านม่วง ภัควลัญชญ์   โรจน์หุตานนท์ ธุรการ
80 สพป.น่าน เขต 2 250167 : บ้านม่วง สิรินพรัตน์  ขันแปง ครูธุรการ
81 สพป.น่าน เขต 2 250168 : บ้านคัวะ นางชนม์นิภา  จาตุประยูร ครู คศ.3
82 สพป.น่าน เขต 2 250168 : บ้านคัวะ ธัญชนก  คำเฝ้า ครู
83 สพป.น่าน เขต 2 250169 : พัฒนานิคมวิทยา นางสมศรี  ธรรมราช ครู
84 สพป.น่าน เขต 2 250171 : บ้านดอยติ้ว เสาวณี  นิลกำจร ครูผู้ช่วย
85 สพป.น่าน เขต 2 250171 : บ้านดอยติ้ว นคเรศ  สุขเสนา ครู
86 สพป.น่าน เขต 2 250181 : บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ อนุธิดา  สมเงิน ธุรการโรงเรียน
87 สพป.น่าน เขต 2 250181 : บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ชาตรี  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.น่าน เขต 2 250183 : แสนทองวิทยา ประทีป  คำตัน ครู
89 สพป.น่าน เขต 2 250183 : แสนทองวิทยา panisa  chaisalee ครู
90 สพป.น่าน เขต 2 250183 : แสนทองวิทยา นิสิต  สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.น่าน เขต 2 250286 : เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาริกา  แปงคำใส ธุรการ
92 สพป.น่าน เขต 2 250287 : บ้านน้ำลาด อภิญญา  รัตนประภา ครู
93 สพป.น่าน เขต 2 250283 : ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) นายจารุวัฒน์  อรินทร์ ครู
94 สพป.น่าน เขต 2 250273 : มณีพฤกษ์ นพรัตน์  จิตอารี ครูชำนาญการ
95 สพป.น่าน เขต 2 250272 : ชุมชนบ้านทุ่งช้าง วีรศักดิ์  อิ่นอ้าย ครู
96 สพป.น่าน เขต 2 250282 : บ้านปางแก นายตะวัน  แก่นเมือง ครู
97 สพป.น่าน เขต 2 250275 : บ้านแพะกลาง สิบแสน  นาคทั่ง ครูธุรการ
98 สพป.น่าน เขต 2 250275 : บ้านแพะกลาง จินดา  ส่องสี ครู
99 สพป.น่าน เขต 2 250276 : บ้านน้ำพิ Pimparat  Lamtha tach
100 สพป.น่าน เขต 2 250276 : บ้านน้ำพิ นายเนติวัฒน์  ขจิตมงคลวิศน์ ครู
101 สพป.น่าน เขต 2 250288 : บ้านปอน จินตนา  สิงคะปะ ครู
102 สพป.น่าน เขต 2 250289 : บ้านน้ำเลียง อภิรุณ  คำตั๋น ครู
103 สพป.น่าน เขต 2 250277 : บ้านเวียงสอง วันชัย  คำหน่อ ครู
104 สพป.น่าน เขต 2 250277 : บ้านเวียงสอง วิไลพร  อยู่เชื้อ ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.น่าน เขต 2 250279 : บ้านน้ำสอด ชัยณรงค์  ธรรมสละ ครู
106 สพป.น่าน เขต 2 250274 : ชุมชนบ้านเฟือยลุง สุรีรัตน์  จันทบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.น่าน เขต 2 250256 : บ้านสบกอน พัชราภรณ์  อำไพ ครู
108 สพป.น่าน เขต 2 250257 : ชุมชนเจดีย์เชียงโคม นางศุภลักษณ์  กะมะโน ครู
109 สพป.น่าน เขต 2 250257 : ชุมชนเจดีย์เชียงโคม นางดวงฤทัย  ยะตุ้ย ครู
110 สพป.น่าน เขต 2 250259 : ไตรราษฎร์สามัคคี พิเชฐ  บุญวราเดชา ครู
111 สพป.น่าน เขต 2 250262 : บ้านกอก นางบุษบา  ทองหอม ครู คศ. 3
112 สพป.น่าน เขต 2 250263 : ไลออนส์บ้านหนองปลา จริยา   พงษ์พันธ์ ครู
113 สพป.น่าน เขต 2 250264 : บ้านหนอง สิริวิมล  จิตตรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.น่าน เขต 2 250265 : บ้านชี นายชิตพล  แคแดง ครู
115 สพป.น่าน เขต 2 250265 : บ้านชี นายมานพ  ขยายเสียง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
116 สพป.น่าน เขต 2 250270 : บ้านดอนแท่น ประนอม  ยศอาลัย ครู
117 สพป.น่าน เขต 2 250271 : บ้านใหม่ ดารณี  รินฤทธิ์ ครู
118 สพป.น่าน เขต 2 250251 : บ้านหนองผุก กรกช  กองคำ ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.น่าน เขต 2 250251 : บ้านหนองผุก ประภาพรรณ  เกรียงศักดานุกูล ธุรการโรงเรียน
120 สพป.น่าน เขต 2 250246 : ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เกตุมณี  นิธิสุวรรณ์เวช เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.น่าน เขต 2 250247 : บ้านส้อเด่นพัฒนา จุฑามาศ  กันบุญ ครู
122 สพป.น่าน เขต 2 250248 : บ้านดอนสบเปือ เติมศักดิ์  กุณา ครู
123 สพป.น่าน เขต 2 250249 : ไตรคามวิทยา นภารัตน์  สิงห์ธนะ ครู
124 สพป.น่าน เขต 2 250249 : ไตรคามวิทยา วิชายา   ผลคำ ครูผู้ช่วย
125 สพป.น่าน เขต 2 250249 : ไตรคามวิทยา พงษ์พัทธ์   ไชยชนะ ครูผู้ช่วย
126 สพป.น่าน เขต 2 250266 : บ้านเกวต นางสาวพิมพ์นารา  อนันตประเสริฐ ครู
127 สพป.น่าน เขต 2 250258 : บ้านน้ำคา ปิยพร  พัฒนพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.น่าน เขต 2 250260 : ไตรมิตรวิทยา สายสุดา  แสงรัตน์ ครูอัตราจ้าง
129 สพป.น่าน เขต 2 250261 : บ้านผาน้ำย้อย อุเทน  มังคละ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
130 สพป.น่าน เขต 2 250255 : ธาราบรรพต ทัศนีย์  ศักดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.น่าน เขต 2 250252 : บ้านดอนแก้ว นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์ ครูชำนาญการ
132 สพป.น่าน เขต 2 250252 : บ้านดอนแก้ว มาลี  ดานเรือง ครูธุรการ
133 สพป.น่าน เขต 2 250253 : บ้านพร้าวกลาง นายกชนันท์  กิระชัย ธุรการ
134 สพป.น่าน เขต 2 250269 : บ้านตึ๊ด พัฒน์  ขันทะสีมา ครู
135 สพป.น่าน เขต 2 250269 : บ้านตึ๊ด ณัฐพล  ขันทะสีมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.น่าน เขต 2 250267 : พระพุทธบาทวิทยา พิมพ์พรรณ  สมทรา ครู
137 สพป.น่าน เขต 2 250267 : พระพุทธบาทวิทยา รัชกร  เรือนติ๊บ ครู
138 สพป.น่าน เขต 2 250268 : บ้านเหล่าอ้อ นายถิรวัฒน์  เสารางทอย ธุรการโรงเรียน
139 สพป.น่าน เขต 2 250268 : บ้านเหล่าอ้อ นายสวัสดิ์  ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
140 สพป.น่าน เขต 2 250358 : บ้านสะปัน นายสุรชาติ  อุปจักร์ ครู
141 สพป.น่าน เขต 2 250358 : บ้านสะปัน มลฤทัย  สมสี ครู
142 สพป.น่าน เขต 2 250359 : บ้านสว้า สาริณี  คำงาม ครูผู้ช่วย
143 สพป.น่าน เขต 2 250362 : บ้านนาขวาง นางสาวจุฬารัตน์   รัตนบรรเทิง ครู
144 สพป.น่าน เขต 2 250363 : บ้านบ่อหลวง วาสนา  ปินตา ครูผู้ช่วย
145 สพป.น่าน เขต 2 250363 : บ้านบ่อหลวง กีรติญา  ไชยสลี ครู
146 สพป.น่าน เขต 2 250366 : บ้านผักเฮือก นางสาวสุพัตรา  กลัดคำ ครู
147 สพป.น่าน เขต 2 250367 : บ้านยอดดอยวัฒนา ปิยะพงษ์  ยอดหล้า ครูผู้ช่วย
148 สพป.น่าน เขต 2 250370 : ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว นางณชพร  พรหมมินทร์ ครููผู้ช่วย
149 สพป.น่าน เขต 2 250371 : บ้านนาบง ธวัช  เผ่าต๊ะไชย ครู
150 สพป.น่าน เขต 2 250372 : บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ชมพูนุช  อินต๊ะเม้า ครูผู้ช่วย
151 สพป.น่าน เขต 2 250360 : บ้านบ่อหยวก นายธนภูมิ  ฝีปากเพราะ ครู
152 สพป.น่าน เขต 2 250361 : บ้านขุนน้ำน่าน นิราวรรณ  บุญผล ครูผู้ช่วย
153 สพป.น่าน เขต 2 250361 : บ้านขุนน้ำน่าน นางสาวนิราวรรณ  บุญผล ครูผู้ช่วย
154 สพป.น่าน เขต 2 250368 : บ้านห่างทางหลวง กัลยา  ลำใน ครู คศ.2
155 สพป.น่าน เขต 2 250369 : บ้านสบมาง นางสาวสุภาพร  จิณเสน ครู
156 สพป.น่าน เขต 2 250369 : บ้านสบมาง อารีรัตน์  บุตรเชื้อ ครูผู้ช่วย
157 สพป.น่าน เขต 2 250378 : บ้านปางกอม อรรถพล  ภาพติ๊บ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.น่าน เขต 2 250378 : บ้านปางกอม สิทธิชัย   คำแสน ครู
159 สพป.น่าน เขต 2 250379 : บรรณโศภิษฐ์ วิรพงษ์  ทะก๋า ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.น่าน เขต 2 250373 : บ้านสองแคว ปฏิภาณ  อุตรชน ครูผู้ช่วย
161 สพป.น่าน เขต 2 250374 : บ้านปางปุก นางศิริวรรณ  คำตัน ครู ชำนาญการ
162 สพป.น่าน เขต 2 250375 : สมาคมพยาบาลไทย นายสุทธินันท์  ศรีคำภา ครู
163 สพป.น่าน เขต 2 250375 : สมาคมพยาบาลไทย ณัฐพร  ยินดี ครู
164 สพป.น่าน เขต 2 250376 : บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง นายจีรภัทร  ธงหิมะ ครู
165 สพป.น่าน เขต 2 250376 : บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง พรทิพย์  ยาวิไชย ครูคศ.1
166 สพป.น่าน เขต 2 250381 : บ้านผาสิงห์ ณัฐธินัล  วงษ์เจริญ ธุรการ
167 สพป.น่าน เขต 2 250381 : บ้านผาสิงห์ สรัลนุช  ศิริแก้ว ครู
168 สพป.น่าน เขต 2 250383 : บ้านสะเกิน พานุ  รัตนพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
169 สพป.น่าน เขต 2 250383 : บ้านสะเกิน นายปฐม  ศิริรัตน์ ธุรการโรงเรียน
170 สพป.น่าน เขต 2 250384 : บ้านผาหลัก นพดล  ปิงยศ ครู ชำนาญการ
171 สพป.น่าน เขต 2 250385 : บ้านปางส้าน นางกมลพร  จิณะเสน ครู
172 สพป.น่าน เขต 2 250395 : บ้านเปียงซ้อ กรรณิการ์  กันศร ครู
173 สพป.น่าน เขต 2 250395 : บ้านเปียงซ้อ กิติพงษ์  พันธุลี ครู
174 สพป.น่าน เขต 2 250396 : บ้านห้วยฟอง อุเทน  เขื่อนเมือง ครู
175 สพป.น่าน เขต 2 250396 : บ้านห้วยฟอง เกตุสุดา  แคแดง ครู
176 สพป.น่าน เขต 2 250393 : บ้านด่าน ตรีนุช  บุญเดช ครู
177 สพป.น่าน เขต 2 250393 : บ้านด่าน จารุวรรณ  ชะเต ครู ชำนาญการ
178 สพป.น่าน เขต 2 250394 : บ้านบวกหญ้า นางนารีรัตน์  สุทธการ พนักงานราชการ
179 สพป.น่าน เขต 2 250390 : บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นายยศศักดิ์  ศศิพงศ์ธาดากุล ครู
180 สพป.น่าน เขต 2 250390 : บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นายเสกสรร  รุณรักษา ครู
181 สพป.น่าน เขต 2 250387 : บ้านปางหก นายอนิรุจน์  ชาวส้าน พนักงานราชการ
182 สพป.น่าน เขต 2 250388 : บ้านห้วยโก๋น อุราลักษณ์  ผาหลัก ครูวิกฤต
183 สพป.น่าน เขต 2 250388 : บ้านห้วยโก๋น นายรังสรรค์  อินต๊ะแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
184 สพป.น่าน เขต 2 250391 : บ้านน้ำช้างพัฒนา นายทัน  ยาติกา ครู
185 สพป.น่าน เขต 2 250391 : บ้านน้ำช้างพัฒนา ตรัยพสิษฐ์  เสรีนวกุล ครู
186 สพป.น่าน เขต 2 250392 : บ้านน้ำรีพัฒนา วิภา  ผาแก้ว ครู
187 สพป.น่าน เขต 2 250392 : บ้านน้ำรีพัฒนา นายชาญวิทย์  มหัสพันธ์ ครู
188 สพป.น่าน เขต 2 250386 : บ้านสบปืน ชยกร  บุญมา ครู
189 สพป.น่าน เขต 2 250389 : บ้านห้วยทรายขาว รณกฤต  แสนนิทา พนักงานราชการ
190 สพป.น่าน เขต 2 250397 : หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ นางสาววันเพ็ญ  ไผทพิทักษ์วงค์ ครู
191 สพป.น่าน เขต 2 250397 : หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ จารุวัฒน์  อรินทร์ ครู
192 สพป.น่าน เขต 2 250397 : หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ กิตติศักดิ์  มูลเขียน ครู
193 สพป.น่าน เขต 2 250460 : บ้านน้ำปัวพัฒนา นภาดา  นภาดา เต้าเตี่ยง ครู
194 สพป.น่าน เขต 2 250460 : บ้านน้ำปัวพัฒนา นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร ครูชำนาญการ
195 สพป.น่าน เขต 2 250458 : ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ นางอัญญ์ชิสา  ทวีรัตน์บวรกุล ครู
196 สพป.น่าน เขต 2 250461 : ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ทิวากร  จิตอารี ผู้อำนวยการโรงเรียน