รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.พะเยา 320291 : พะเยาพิทยาคม สมหวัง  ศรีธิเลิศ เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.พะเยา 320292 : ฟากกว๊านวิทยาคม นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะ ครู
3 สพม.พะเยา 320293 : พะเยาประสาธน์วิทย์ นายนิคม  ลาภยศ ครูชำนาญการ
4 สพม.พะเยา 320300 : ดอกคำใต้วิทยาคม นายวิชวุฒิ  จีนาใหม่ หัวหน้างานพัสดุ
5 สพม.พะเยา 320301 : ถ้ำปินวิทยาคม นายจิระเดช   ซองคำ ครู
6 สพม.พะเยา 320302 : งำเมืองวิทยาคม ฉัตรปวีณ์   แสนสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพม.พะเยา 320302 : งำเมืองวิทยาคม นายอนุรักษ์  กระทง ครู
8 สพม.พะเยา 320306 : แม่ใจวิทยาคม นายบรรจบ  พรหมเผ่า ครู
9 สพม.พะเยา 320308 : ดงเจนวิทยาคม นายบรรจง   คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพม.พะเยา 320308 : ดงเจนวิทยาคม ณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครู
11 สพม.พะเยา 320309 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สงกรานต์   แก้วสา ครูชำนาญการ
12 สพม.พะเยา 320294 : จุนวิทยาคม ดุษฎี  ฟูคำ ครู
13 สพม.พะเยา 320294 : จุนวิทยาคม อรพิน  เมืองมูล ครู
14 สพม.พะเยา 320295 : พญาลอวิทยาคม ชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ ครู
15 สพม.พะเยา 320297 : เชียงคำวิทยาคม วรเชษฐ์   เด็ดขาด เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
16 สพม.พะเยา 320297 : เชียงคำวิทยาคม สุรเชษฐ์  สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 สพม.พะเยา 320297 : เชียงคำวิทยาคม ประสิทธิ์  บุญประเสริฐ ครู
18 สพม.พะเยา 320298 : ฝายกวางวิทยาคม นายรังสิต  สิงห์มหาไชย ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพม.พะเยา 320299 : เชียงม่วนวิทยาคม นายฉัตรชัย  กองแก้ว จนท.ธุรการ
20 สพม.พะเยา 320303 : ปงรัชดาภิเษก วัฒนานันท์  เดชยา ครู
21 สพม.พะเยา 320304 : ปงพัฒนาวิทยาคม สายใจ  สมจิต ครู
22 สพม.พะเยา 320304 : ปงพัฒนาวิทยาคม ภัทรจิต  ดิลกเดชาพล ครู
23 สพม.พะเยา 320305 : ขุนควรวิทยาคม ปานไพลิน  กันทะเนตร ครู
24 สพม.พะเยา 320307 : ภูซางวิทยาคม สว่างจิตร์  ตรีพร ครู