รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พะเยา เขต 1 320011 : บ้านจำป่าหวาย วุฒิชัย  วงค์เรือง ธุรการโรงเรียน
2 สพป.พะเยา เขต 1 320012 : บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) นางพวงพิศ  ปิงเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ
3 สพป.พะเยา เขต 1 320053 : บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) นายยงยศ  สุขเจริญ ครู
4 สพป.พะเยา เขต 1 320054 : บ้านศาลา สรินยา  วราโภค ธุรการโรงเรียน
5 สพป.พะเยา เขต 1 320027 : บ้านต๋อม นายศัสตราวุธ  วงศ์ราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.พะเยา เขต 1 320032 : ตำบลสันป่าม่วง เกษราภรณ์  จันต๊ะสาร ครู
7 สพป.พะเยา เขต 1 320049 : บ้านร่องห้า นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา ครู คศ.3
8 สพป.พะเยา เขต 1 320034 : บ้านต๊ำพระแล ถาวรีย์  ใจเที่ยง ธุรการ
9 สพป.พะเยา เขต 1 320037 : ชุมชนบ้านตุ้มท่า ไปยวิตร  ยะตา ธุรการ
10 สพป.พะเยา เขต 1 320038 : บ้านต๊ำเหล่า เจริญศรี  ไชยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.พะเยา เขต 1 320026 : บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) สุภารัช  สองคำชุม ครู
12 สพป.พะเยา เขต 1 320021 : บ้านสันเวียงใหม่ อัจฉราพรรณ  กาศสกุล ธุรการโรงเรียน
13 สพป.พะเยา เขต 1 320023 : บ้านสาง ตรีชฎา  ชาวน่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.พะเยา เขต 1 320048 : บ้านโป่ง กรรณิการ์  ดาวเหนือ ธุรการ
15 สพป.พะเยา เขต 1 320047 : บ้านใหม่ ดวงพร  ชิดสนิท ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.พะเยา เขต 1 320047 : บ้านใหม่ นางสาวฐิตาภา  ภาชนะ ธุรการ
17 สพป.พะเยา เขต 1 320016 : บ้านแม่กา สุภาพร  กาวาท ธุรการโรงเรียน
18 สพป.พะเยา เขต 1 320013 : บ้านห้วยเคียน อนวัช  สอนภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.พะเยา เขต 1 320014 : บ้านแม่ต๋ำบุญโยง พิษณุพงศ์  สันทราย ธุรการ
20 สพป.พะเยา เขต 1 320015 : อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก นางสุพรรณ  สันทราย ครู
21 สพป.พะเยา เขต 1 320008 : บ้านร่องคำ คชา  อ่องคำ ครู
22 สพป.พะเยา เขต 1 320006 : บ้านไร่ นันธิฌา  ศรีจันทร์ ครู
23 สพป.พะเยา เขต 1 320007 : บ้านแม่นาเรือใต้ พนิดา  มหาวงศ์ ธุรการ
24 สพป.พะเยา เขต 1 320046 : บ้านภูเงิน นางสาวสุภารัตน์  สมนาม ธุรการโรงเรียน
25 สพป.พะเยา เขต 1 320042 : บ้านห้วยบง อัญชลี  วันต๊ะ ธุรการโรงเรียน
26 สพป.พะเยา เขต 1 320043 : บ้านป่าคา สิดาพร  นามวงศ์ ธุรการ
27 สพป.พะเยา เขต 1 320040 : บ้านต๊ำม่อน แสงเดือน  สาคร ครู
28 สพป.พะเยา เขต 1 320001 : ชุมชนบ้านแม่ใส ปรียาภรณ์  บุญเรือง ธุรการโรงเรียน
29 สพป.พะเยา เขต 1 320055 : อนุบาลพะเยา นางเอธยา   หงษ์ทอง ครู
30 สพป.พะเยา เขต 1 320168 : บ้านหนองหล่ม จุรีย์  จันทร์สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
31 สพป.พะเยา เขต 1 320169 : บ้านแม่พริก อรพรรณ  ดวงแก้ว ธุรการ
32 สพป.พะเยา เขต 1 320170 : บ้านใหม่ กชมล  บัวนาค ธุรการโรงเรียน
33 สพป.พะเยา เขต 1 320152 : บ้านดง นายกิติคุณ  เมฆอากาศ ครู
34 สพป.พะเยา เขต 1 320144 : บ้านจำไก่ นายประสงค์  สารนวน ครูชำนาญการ
35 สพป.พะเยา เขต 1 320139 : บ้านดอกคำใต้ นางมณฑกาญจน์  คำวงค์ษา ครู
36 สพป.พะเยา เขต 1 320140 : ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) นางสาวศิริวรรณ  ไชยวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.พะเยา เขต 1 320162 : บ้านถ้ำประชาบำรุง ทิพย์วรรณ  กาศมณี ธุรการ
38 สพป.พะเยา เขต 1 320161 : บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ เอกนรินทร์  พรมแปง ครู
39 สพป.พะเยา เขต 1 320171 : บ้านปางงุ้น ดวงแข  อุ่นทา ครู
40 สพป.พะเยา เขต 1 320148 : บ้านทุ่งหลวง นางวันจันทร์  กาโน ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.พะเยา เขต 1 320150 : บ้านสันจกปก ธารารัตน์  เทพวงศ์ ครู
42 สพป.พะเยา เขต 1 320154 : บ้านค่า นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ ครู
43 สพป.พะเยา เขต 1 320155 : บ้านค่าบน วิทวัฒน์   ยินดี ธุรการ
44 สพป.พะเยา เขต 1 320142 : บ้านร่องจว้า สุนีย์  การเร็ว ธุรการ
45 สพป.พะเยา เขต 1 320146 : อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สุพรรณ  วงศ์ประสิทธิ์ ครู
46 สพป.พะเยา เขต 1 320147 : บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) ณัฐฐินันท์  มูลเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.พะเยา เขต 1 320163 : บ้านปาง อารีรัตน์  โพธาวัน ครู
48 สพป.พะเยา เขต 1 320165 : บ้านโพธิ์ทอง อัญชิษฐา  นันตา ธุรการโรงเรียน
49 สพป.พะเยา เขต 1 320166 : บ้านปิน เกศราภรณ์  ช่างฆ้อง ธุรการ
50 สพป.พะเยา เขต 1 320160 : บ้านวังขอนแดง ยุพดี  วังกาวรรณ ครู
51 สพป.พะเยา เขต 1 320156 : ชุมชนบ้านห้วยลาน สังวร  จันทร ครู คศ.2
52 สพป.พะเยา เขต 1 320158 : บ้านทุ่งต้นศรี kaset  wongprasit ครู
53 สพป.พะเยา เขต 1 320159 : บ้านเนินสมบูรณ์ นายณัฐพล   สมศรี ครูผู้ช่วย
54 สพป.พะเยา เขต 1 320243 : บ้านสันต้นม่วง นางเย็นจิตต์  คำจันตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.พะเยา เขต 1 320248 : บ้านป่าแฝกเหนือ ภูษิตา  ใจเอ้ย ธุรการโรงเรียน
56 สพป.พะเยา เขต 1 320228 : บ้านดงอินตา อลิษา  จินะวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.พะเยา เขต 1 320230 : บ้านดงบุญนาค นางสาวเหมยพิมพ์  ชุมพูเมืองชื่น ครู
58 สพป.พะเยา เขต 1 320225 : บ้านเหล่า มนชิต  เครือฝั้น ธุรการ
59 สพป.พะเยา เขต 1 320226 : บ้านไร่อ้อย เกียรติศักดิ์  ตะเขียว ครู
60 สพป.พะเยา เขต 1 320244 : บ้านห้วยเจริญราษฏร์ นางสหัสยา  ธิอุ่น ธุรการโรงเรียน
61 สพป.พะเยา เขต 1 320245 : ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี บุณยนุช   สันภูวรรณ ธุรการโรงเรียน
62 สพป.พะเยา เขต 1 320246 : บ้านหนองสระ นรา  สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ
63 สพป.พะเยา เขต 1 320227 : บ้านป่าตึง ปารวีย์  สุปันตา ครู
64 สพป.พะเยา เขต 1 320224 : บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) นายขวัญชัย  ดาสา ครู ค.ศ.3
65 สพป.พะเยา เขต 1 320232 : ชุมชนบ้านแม่สุก นางสุชิรา  สิงหธนากร ครู
66 สพป.พะเยา เขต 1 320232 : ชุมชนบ้านแม่สุก นภาลัย  คำวรัตน์ ธุรการ
67 สพป.พะเยา เขต 1 320233 : บ้านแม่จว้า นายกฤษดาพันธ์  พรมเผ่า ธุรการโรงเรียน
68 สพป.พะเยา เขต 1 320234 : บ้านแม่จว้าใต้ นางชลิดาวรรณ  มณีพรม ครูชำนาญการ
69 สพป.พะเยา เขต 1 320235 : อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) Sirapatsorn  Khamthaworn ครู
70 สพป.พะเยา เขต 1 320237 : บ้านป่าสักสามัคคี อำพัน  วินันท์ ครู
71 สพป.พะเยา เขต 1 320238 : บ้านทุ่งป่าข่า พันธ์นิภา   จันทร์ยอด ธุรการ
72 สพป.พะเยา เขต 1 320239 : เจริญใจ นางสุชาดา  ใฝ่จิต ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.พะเยา เขต 1 320250 : บ้านป่าแฝกใต้ นายชัชวาลย์  วงศ์ราษฎร์ ครูผู้ช่วย
74 สพป.พะเยา เขต 1 320275 : บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) นางสาวสุดฤทัย  ฟองจำ ธุรการโรงเรียน
75 สพป.พะเยา เขต 1 320276 : อนุบาลภูกามยาว สุภาคินี  โพธา ธุรการ
76 สพป.พะเยา เขต 1 320277 : บ้านแม่อิง วริษา  ยังรอด ธุรการ
77 สพป.พะเยา เขต 1 320280 : บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) ศจิกา  วงศ์ไชย ธุรการโรงเรียน
78 สพป.พะเยา เขต 1 320281 : บ้านร่องปอ เบญยวรรณ์  ก๋าซ้อน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
79 สพป.พะเยา เขต 1 320279 : บ้านสันต้นผึ้ง อังคณา  ชุ่มวงค์ ธุรการโรงเรียน
80 สพป.พะเยา เขต 1 320284 : บ้านอิงโค้ง นายกฤษฎา  เดชะบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.พะเยา เขต 1 320285 : บ้านห้วยแก้ว นายชาญณรงค์   วงค์ไชย ครู
82 สพป.พะเยา เขต 1 320286 : บ้านม่วงคำ สริญญา  สุวรรณเกษม ธุรการ
83 สพป.พะเยา เขต 1 320287 : บ้านกาดถี kannika  KUNCHAI ธุรการโรงเรียน
84 สพป.พะเยา เขต 1 320289 : บ้านหนองลาว นางสุภา   เชื้ออินต๊ะ ครู
85 สพป.พะเยา เขต 1 320290 : บ้านห้วยทรายขาว ชัชฎาภรณ์  ชุ่มใจ ธุรการ