รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พะเยา เขต 2 320069 : บ้านสร้อยศรี นายปิยชาติ  ธงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.พะเยา เขต 2 320070 : บ้านดอนมูล วาสนา  พรหมวรรณ์ ธุรการ
3 สพป.พะเยา เขต 2 320064 : บ้านจุน นายสมเกียรติ  แสนป้อ ครู
4 สพป.พะเยา เขต 2 320065 : บ้านห้วยกั้ง ลักษณารีย์  ดวงเต็ม ธุรการโรงเรียน
5 สพป.พะเยา เขต 2 320076 : บ้านร่องแมด นายเอกชัย  ชายวิชัย ครูผู้ช่วย
6 สพป.พะเยา เขต 2 320077 : บ้านสันหลวง อดุลย์  วรรณคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวง
7 สพป.พะเยา เขต 2 320078 : บ้านห้วยไคร้ นางสาวเยาวลักษณ์  พรมมี ครูธุรการ
8 สพป.พะเยา เขต 2 320079 : ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ประสิทธิ์  ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.พะเยา เขต 2 320068 : บ้านแม่ทะลาย พิชญาภา  สมบูรณ์จันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย
10 สพป.พะเยา เขต 2 320068 : บ้านแม่ทะลาย สุภาวดี  อินเสถียน ธุรการโรงเรียน
11 สพป.พะเยา เขต 2 320066 : บ้านธาตุขิงแกง สุเทพ   เครืออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.พะเยา เขต 2 320067 : บ้านแม่วังช้าง อารีย์  ขรรค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.พะเยา เขต 2 320067 : บ้านแม่วังช้าง ชยุติมันต์  ประจันทร์ ธุรการ
14 สพป.พะเยา เขต 2 320071 : บ้านร่องย้าง นายจรูญ  สุพรรณนนท์ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องย้าง
15 สพป.พะเยา เขต 2 320072 : บ้านเวียงลอ พรทิพย์   ไชยสาร ธุรการ
16 สพป.พะเยา เขต 2 320073 : บ้านศรีเมืองชุม นายสุพจน์  นวลดั้ว ครูคศ.2
17 สพป.พะเยา เขต 2 320074 : บ้านน้ำจุน นายสิงหา  กาชัย ผฝุ้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.พะเยา เขต 2 320080 : บ้านพวงพยอม กฤษฎาพร  เวียงลอ ธุรการ
19 สพป.พะเยา เขต 2 320082 : บ้านสักลอ นายทินกร  จอมสวรรค์ ครูผู้ช่วย
20 สพป.พะเยา เขต 2 320083 : บ้านสักทุ่ง นายประจวบ  อินสุวรรณ์ ครู
21 สพป.พะเยา เขต 2 320056 : อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จารุวรรณ์  คำมูล จนท.ธุรการ
22 สพป.พะเยา เขต 2 320058 : ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ลัดดาวัณย์  ธิมา ครู
23 สพป.พะเยา เขต 2 320059 : บ้านกิ่วแก้ว ทองพันธ์  วงศ์สม ครู
24 สพป.พะเยา เขต 2 320059 : บ้านกิ่วแก้ว อนุชัย  จันมา ธุรการโรงเรียน
25 สพป.พะเยา เขต 2 320057 : บ้านปงสนุก เกรียงศักดิ์   เรืองนภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
26 สพป.พะเยา เขต 2 320057 : บ้านปงสนุก นางสาวศิรภัส  เวียงลอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปงสนุก
27 สพป.พะเยา เขต 2 320057 : บ้านปงสนุก นายพีรวิชญ์  คุณารูป ครูธุรการ
28 สพป.พะเยา เขต 2 320060 : บ้านยางขาม ปิยชาติ  ธงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.พะเยา เขต 2 320060 : บ้านยางขาม กาญจนา  หอมนาน ครู
30 สพป.พะเยา เขต 2 320090 : บ้านวังเค็มใหม่ นางผ่องผิว  ศรีจันทร์ ครู
31 สพป.พะเยา เขต 2 320092 : บ้านดอนลาว นางสาวสุนา  สุยะวงศ์ ธุรการ
32 สพป.พะเยา เขต 2 320094 : ปัวพิทยา นางพิสมัย  อินปั๋น ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.พะเยา เขต 2 320094 : ปัวพิทยา จิรัชญาภรณ์  กิ่งก้าน ธุรการ
34 สพป.พะเยา เขต 2 320095 : บ้านร่องค้อม ธนาภรณ์  ธิปัญญา ธุรการโรงเรียน
35 สพป.พะเยา เขต 2 320095 : บ้านร่องค้อม เฉลิมศรี  หิมพานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.พะเยา เขต 2 320105 : บ้านปัวศรีพรม amphorn  sawangpon ธุรการ
37 สพป.พะเยา เขต 2 320106 : บ้านฝายกวาง วิสุนี  วงศ์สนิท ธุรการ
38 สพป.พะเยา เขต 2 320111 : บ้านแม่ต๋ำ เอนก  ยารังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.พะเยา เขต 2 320112 : บ้านแวน มยุรี  อ่อนคำ ครู
40 สพป.พะเยา เขต 2 320112 : บ้านแวน รสศุภรณ์  บัวแดง ครูธุรการ
41 สพป.พะเยา เขต 2 320118 : บ้านสันปูเลย นางศุภิสรา   สุพนธนา ธุรการโรงเรียน
42 สพป.พะเยา เขต 2 320119 : บ้านปางมดแดง นางดวงจันทร์  จ้องสาระ ครู
43 สพป.พะเยา เขต 2 320113 : ชุมชนบ้านเชียงบาน อัมพร  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.พะเยา เขต 2 320113 : ชุมชนบ้านเชียงบาน นายประภาส  พรพีระมานนท์ ครู
45 สพป.พะเยา เขต 2 320113 : ชุมชนบ้านเชียงบาน สุพิชา  งามเจริญ ธุรการ
46 สพป.พะเยา เขต 2 320114 : บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) นายคณิต  สมฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.พะเยา เขต 2 320116 : บ้านผาฮาว นายธนวัฒน์  ปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.พะเยา เขต 2 320117 : บ้านหัวทุ่ง นางสาวอภิชญา  คำมา ธุรการโรงเรียน
49 สพป.พะเยา เขต 2 320100 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) อำภา  กอใหญ่ ครูธุรการ
50 สพป.พะเยา เขต 2 320091 : บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) นางสุพินิจ  กวาวเจริญ ครู
51 สพป.พะเยา เขต 2 320093 : บ้านโจ้โก้ นายยงยุทธิ์  แดงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.พะเยา เขต 2 320093 : บ้านโจ้โก้ ธีรพรรณ   แจ้ใส ครู
53 สพป.พะเยา เขต 2 320098 : บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา นางสาวพิมพ์ปวีณ์  สนชาวไพร ครู
54 สพป.พะเยา เขต 2 320096 : บ้านใหม่ร่มเย็น พิกุล  หม่องยานะ ธุรการโรงเรียน
55 สพป.พะเยา เขต 2 320096 : บ้านใหม่ร่มเย็น ณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ ครู
56 สพป.พะเยา เขต 2 320097 : บ้านปางถ้ำ ชยพล  กรุงริรันดร์ ครูธุรการ
57 สพป.พะเยา เขต 2 320110 : บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวระลินธร  จุมพรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
58 สพป.พะเยา เขต 2 320104 : บ้านถ้ำผาลาด นางสาวศศิพิมล  คำมาปัน ธุรการ
59 สพป.พะเยา เขต 2 320099 : บ้านต้นผึ้ง โชติกา  ปัญญาเก่ง ธุรการโรงเรียน
60 สพป.พะเยา เขต 2 320099 : บ้านต้นผึ้ง นางนงเยาว์  มีสุข ครู ชำนาญการ
61 สพป.พะเยา เขต 2 320101 : บ้านคะแนง ศศิ  พรสุรพิชญางกูร ธุรการโรงเรียน
62 สพป.พะเยา เขต 2 320102 : บ้านน้ำมิน สายชล  ชัยวัน ครู
63 สพป.พะเยา เขต 2 320102 : บ้านน้ำมิน ธมนวรรณ  จันทร์มา ธุรการ
64 สพป.พะเยา เขต 2 320102 : บ้านน้ำมิน นายณัฐฐศรัณฐ์  พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน
65 สพป.พะเยา เขต 2 320103 : บ้านแฮะ นายสมบัติ  ราษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
66 สพป.พะเยา เขต 2 320103 : บ้านแฮะ ปฏิญญา  ดวงศรี ครู
67 สพป.พะเยา เขต 2 320088 : บ้านไชยพรม อภิรดี  ปัญจะศรี ธุรการโรงเรียน
68 สพป.พะเยา เขต 2 320089 : บ้านปี้ สุพจน์  ใจดี ครู
69 สพป.พะเยา เขต 2 320087 : บ้านพระนั่งดิน นางพิรพรรณ  ภูสมมาตร์ ครูฃำนาญการพิเศษ
70 สพป.พะเยา เขต 2 320086 : บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) นางจันทร์ฟอง   ปัญญาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.พะเยา เขต 2 320084 : อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รัชนี  พันตา ธุรการ
72 สพป.พะเยา เขต 2 320085 : อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง นายอิสรีย์  ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(สาขาบ้านแดนเมือง)
73 สพป.พะเยา เขต 2 320108 : บ้านแวนโค้ง อริสา  อิ่นคำ ธุรการ
74 สพป.พะเยา เขต 2 320108 : บ้านแวนโค้ง อาจารี  แสงแก้ว ครู
75 สพป.พะเยา เขต 2 320107 : บ้านทุ่งหล่ม มนัด  คำถิน ผู้อำนวยการ
76 สพป.พะเยา เขต 2 320120 : บ้านหนองบัวเงิน นางวันเพ็ญ  บุญยืน ครู
77 สพป.พะเยา เขต 2 320122 : บ้านจำบอน นายรุจวิภู  จักรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.พะเยา เขต 2 320121 : บ้านผาลาด เดือนนภา  ณ ลำปาง ครู
79 สพป.พะเยา เขต 2 320123 : ชัยชุมภู นางสาวบุษบา  หอมอ่อน ครูผู้ช่วย
80 สพป.พะเยา เขต 2 320124 : บ้านไชยสถาน อรพินท์  ขันแข็ง ธุรการโรงเรียน
81 สพป.พะเยา เขต 2 320125 : บ้านท่าม่าน ศิริรัตน์  ฟองคำ ครู
82 สพป.พะเยา เขต 2 320125 : บ้านท่าม่าน นางสาวชญาณี   เสมอ ธุรการโรงเรียน
83 สพป.พะเยา เขต 2 320126 : ชุมชนบ้านหลวง นริศรา  เร่งเร็ว ครูธุรการ
84 สพป.พะเยา เขต 2 320126 : ชุมชนบ้านหลวง นิคุณ  เหล่ากาวี ครู
85 สพป.พะเยา เขต 2 320127 : บ้านหล่ายทุ่ง วุฒิชัย  แทนรอด ครูชำนาญการ
86 สพป.พะเยา เขต 2 320128 : บ้านปงสนุก นายวรภพ  สุหิตานุเคราะห์ ครู
87 สพป.พะเยา เขต 2 320131 : บ้านบ่อเบี้ย นายสมฤทธิ์  เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.พะเยา เขต 2 320129 : อนุบาลเชียงม่วน นายประทีป  สร้อยนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.พะเยา เขต 2 320135 : บ้านท่าฟ้าใต้ อรพินท์  พุฒดี ครูธุรการ
90 สพป.พะเยา เขต 2 320137 : บ้านนาบัว มนตรี  เรือนไสว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว
91 สพป.พะเยา เขต 2 320137 : บ้านนาบัว ธวัชชัย  สืบแสน ธุรการ
92 สพป.พะเยา เขต 2 320137 : บ้านนาบัว ปรัชญาภรณ์  บ้านสระ ครูอัตราจ้าง
93 สพป.พะเยา เขต 2 320136 : บ้านทุ่งมอก ณรงค์ฤทธิ์  เหล่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.พะเยา เขต 2 320132 : บ้านสระ นายจักรพันธ์  ภาชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.พะเยา เขต 2 320133 : บ้านทุ่งหนอง นายทรงกิจ  บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.พะเยา เขต 2 320134 : บ้านท่าฟ้าเหนือ พอนญ์  เทพเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
97 สพป.พะเยา เขต 2 320134 : บ้านท่าฟ้าเหนือ นางวาสนา  จันต๊ะวงค์ ครู
98 สพป.พะเยา เขต 2 320187 : บ้านวังบง เครือสวรรค์  แสงสุข ครู
99 สพป.พะเยา เขต 2 320220 : บ้านใหม่น้ำเงิน นางสาวชนิกานต์  คำตัน ธุรการโรงเรียน
100 สพป.พะเยา เขต 2 320220 : บ้านใหม่น้ำเงิน นายสมพล  สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.พะเยา เขต 2 320221 : ชุมชนบ้านดอนไชย นางสาวทรรศนีย์  สีสัน ธุรการโรงเรียน
102 สพป.พะเยา เขต 2 320223 : บ้านควรเก๊าเงา นายสัจจา  บุญมา ครูธุรการ
103 สพป.พะเยา เขต 2 320218 : บ้านเลี้ยว ศักยะ  เย็นใจ ครู
104 สพป.พะเยา เขต 2 320219 : บ้านแบ่ง ณัฐธิดา  เทียมใจ ธุรการ
105 สพป.พะเยา เขต 2 320217 : บ้านปัว พิชยา  จันต๊ะ ครูธุรการ
106 สพป.พะเยา เขต 2 320217 : บ้านปัว ปภาดา  สนม ครูธุรการโรงเรียน
107 สพป.พะเยา เขต 2 320222 : บ้านปางผักหม นายสุรเชษฐ์  ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.พะเยา เขต 2 320188 : บ้านสีพรม กมลพรรณ  มานะ ธุรการ
109 สพป.พะเยา เขต 2 320190 : บ้านป่าคา สมปอง  เสมอใจ ครู ชำนาญการ
110 สพป.พะเยา เขต 2 320191 : บ้านใหม่พัฒนา นายศาสตรา  ทิวาศิริ ครู
111 สพป.พะเยา เขต 2 320191 : บ้านใหม่พัฒนา นายสุรชัย  วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.พะเยา เขต 2 320192 : บ้านควรดง นางมณีรัตน์  แสงภักดิ์ ครูธุรการโรงเรียน
113 สพป.พะเยา เขต 2 320200 : บ้านดอนแก้ว กนกพร  จันทร์ขาว ธุรการโรงเรียน
114 สพป.พะเยา เขต 2 320201 : บ้านดอนเงิน นางสาวรัตน์สุดา  สุริโย ครูอัตราจ้าง
115 สพป.พะเยา เขต 2 320201 : บ้านดอนเงิน ฐิติยา  สุดง ธุรการ
116 สพป.พะเยา เขต 2 320202 : บ้านหลวง มณิสร  พุทธชาติ ธุรการโรงเรียน
117 สพป.พะเยา เขต 2 320203 : บ้านดอนไชยป่าแขม อณิรุจน์  สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.พะเยา เขต 2 320204 : บ้านหล่ายฝายแก้ว พศวีร์  ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.พะเยา เขต 2 320206 : บ้านสันกลางนาดอ นายปรีชา  กาวีเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.พะเยา เขต 2 320206 : บ้านสันกลางนาดอ นายปรีชา  กาวีเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.พะเยา เขต 2 320208 : บ้านแฮะ วัชรพงษ์  สาวงศ์ตุ้ย ธุรการ
122 สพป.พะเยา เขต 2 320208 : บ้านแฮะ วิเชียร  ปิงยศ ครู
123 สพป.พะเยา เขต 2 320210 : บ้านทุ่งแต สุพรรณ  สุทธวงค์ ครู
124 สพป.พะเยา เขต 2 320184 : บ้านหนองท่าควาย นางสาวเกื้อกูล  ไชยอักษร ครู
125 สพป.พะเยา เขต 2 320184 : บ้านหนองท่าควาย นายศราวุธ  ชาญเชี่ยว ครูธุรการโรงเรีึยน
126 สพป.พะเยา เขต 2 320180 : อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นายศราวุธ  ชาญเชี่ยว ครูธุรการโรงเรีึยน
127 สพป.พะเยา เขต 2 320182 : บ้านห้วยแม่แดง นายอภิศักดิ์  สวยสม บ้านห้วยเเม่เเดง
128 สพป.พะเยา เขต 2 320183 : บ้านหมุ้น นายศราวุธ  ชาญเชี่ยว ครูธุรการโรงเรีึยน
129 สพป.พะเยา เขต 2 320173 : บ้านดู่ นางจุฑารัตน์  ขลุ่ยนาค ครูธุรการ
130 สพป.พะเยา เขต 2 320174 : ชุมชนบ้านบอน นายฑัชธรรม  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.พะเยา เขต 2 320175 : บ้านหนุน สว่างจิต  วรรณโกฏิ ครู
132 สพป.พะเยา เขต 2 320176 : บ้านม่วง ชลลิดา  ชลลิดา สมคิด ธุรการโรงเรียน
133 สพป.พะเยา เขต 2 320176 : บ้านม่วง สาวิตรี  บุญแรง ครู
134 สพป.พะเยา เขต 2 320178 : บ้านบุญเรือง นางสาวกมลกานต์  สวยสม ธุรการ
135 สพป.พะเยา เขต 2 320179 : บ้านห้วยสิงห์ บงกช  ปัญญาไว ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.พะเยา เขต 2 320211 : ราชานุเคราะห์ อุปัญญา  เขียวน้ำชุม ครู
137 สพป.พะเยา เขต 2 320211 : ราชานุเคราะห์ นครินทร์  ปัญจขันธ์ ครู
138 สพป.พะเยา เขต 2 320212 : บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) วนิฐา  ปัญญาส่อง ครูธุรการ
139 สพป.พะเยา เขต 2 320205 : บ้านแม่ทาย นางสาวปาลีรัตน์  วังวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.พะเยา เขต 2 320215 : บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก นางสาวณัฐพร  ช่างเหลา พนักงานราชการ
141 สพป.พะเยา เขต 2 320197 : บ้านขุนกำลัง นุชธิดา  สมณะ ธุรการโรงเรียน
142 สพป.พะเยา เขต 2 320198 : บ้านสันติสุข วิไล  ไชยรุ่งเรือง ธุรการโรงเรียน
143 สพป.พะเยา เขต 2 320198 : บ้านสันติสุข พิชิต  เปล่งใส ครู
144 สพป.พะเยา เขต 2 320198 : บ้านสันติสุข สุทธิกานต์  สมรวย ธุรการโรงเรียน
145 สพป.พะเยา เขต 2 320198 : บ้านสันติสุข ณัฐพร  สุวรรณโน ครู
146 สพป.พะเยา เขต 2 320194 : บ้านนาอ้อม วิวัฒน์  พนาบำรุง ครูชำนาญการ
147 สพป.พะเยา เขต 2 320193 : บ้านสบขาม ศรัญญา  สุริโย ธุรการ
148 สพป.พะเยา เขต 2 320195 : บ้านผาตั้ง เกศยามณชุ์   ศิริคำ ครู
149 สพป.พะเยา เขต 2 320196 : บ้านน้ำปุก สมพงษ์  สืบเครือพรม ผู้อำนวยการ
150 สพป.พะเยา เขต 2 320252 : บ้านสะแล่ง ปรานอม  รัตนขอดสกุล ครู
151 สพป.พะเยา เขต 2 320253 : บ้านร้องเชียงแรง พัฒน์พงศ์  เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน
152 สพป.พะเยา เขต 2 320253 : บ้านร้องเชียงแรง เอกภพ  วงศ์ชัย ครู
153 สพป.พะเยา เขต 2 320254 : บ้านน้ำเปื๋อย นายไหล่  ธนะ ครู
154 สพป.พะเยา เขต 2 320255 : บ้านดอนไชย สายทอง  จันทาพูน ครู
155 สพป.พะเยา เขต 2 320274 : บ้านก๊อน้อย วิสิทธิ์  เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.พะเยา เขต 2 320272 : บ้านทุ่งกล้วย เสาวลักษณ์  อุ่นคำ ครู
157 สพป.พะเยา เขต 2 320273 : บ้านก๊อหลวง วิจารย์  หมดสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.พะเยา เขต 2 320267 : บ้านแกใหม่นิคม เกษร  ปวงคำ ธุรการ
159 สพป.พะเยา เขต 2 320271 : บ้านสา บุษราภรณ์  อินเต็ม ครูธุรการ
160 สพป.พะเยา เขต 2 320264 : ชุมชนบ้านหนองเลา วรรณฤดี  บุญประเสริฐ ครู
161 สพป.พะเยา เขต 2 320264 : ชุมชนบ้านหนองเลา อภิสรา  สมฤทธิ์ ครูธุรการ
162 สพป.พะเยา เขต 2 320265 : บ้านป่าสัก จันทภา  เเก้วศรีโวย ครูธุรการ
163 สพป.พะเยา เขต 2 320262 : บ้านสถาน นางทัศนวรรณ  อะนาโรจน์ ครูธุรการ
164 สพป.พะเยา เขต 2 320261 : บ้านทุ่งติ้ว นายอภิชาติ  ดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
165 สพป.พะเยา เขต 2 320266 : บ้านแก นิพันธ์  จันทร์กิเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.พะเยา เขต 2 320256 : บ้านสบบง นายสมัย  มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง
167 สพป.พะเยา เขต 2 320270 : บ้านปง กฤตพร  กันทะมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.พะเยา เขต 2 320270 : บ้านปง ศิริประภา  คนงาน ธุรการโรงเรียน
169 สพป.พะเยา เขต 2 320259 : บ้านฮวก ณัฐวดี  ชมภูชนะภัย ธุรการโรงเรียน
170 สพป.พะเยา เขต 2 320257 : อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ชญาภา  สร้อยสวิง ธุรการโรงเรียน
171 สพป.พะเยา เขต 2 320269 : บ้านปงใหม่ สุพรรษา  อินคำวงศ์ ครูธุรการ
172 สพป.พะเยา เขต 2 320269 : บ้านปงใหม่ ปวรัศ  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน