รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เชียงราย 120694 : สามัคคีวิทยาคม นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์ ครู
2 สพม.เชียงราย 120695 : ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เสกสรรค์  อาษายศ ครูชำนาญการ
3 สพม.เชียงราย 120696 : เม็งรายมหาราชวิทยาคม อุษณิษา  มหาวรรณ์ ครู
4 สพม.เชียงราย 120697 : ห้วยสักวิทยาคม มัลลิกา  สิทธิบุญมา ครู
5 สพม.เชียงราย 120698 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นายวชิรวิชญ์  บุญมา ครู
6 สพม.เชียงราย 120699 : ดอนชัยวิทยาคม ธมนต์  บุญเรือง ครู
7 สพม.เชียงราย 120700 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ก่อเกียรติ  ศิจิตต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
8 สพม.เชียงราย 120700 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ภานุสรณ์  หน่อแก้ว เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
9 สพม.เชียงราย 120701 : สามัคคีวิทยาคม 2 เฉลิมเกียรติ  ไชยอุประ หน้าหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพม.เชียงราย 120704 : ดอนศิลาผางามวิทยาคม นิตยา  ระวิงทอง ครู
11 สพม.เชียงราย 120704 : ดอนศิลาผางามวิทยาคม มิ่งขวัญ  เทพวงศ์ ครู
12 สพม.เชียงราย 120703 : เวียงชัยวิทยาคม หาญ  เสนนะ ครู
13 สพม.เชียงราย 120735 : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เจต  เพชราเวช ครู
14 สพม.เชียงราย 120710 : พานพิทยาคม กัญญารัตน์  รักแม่ ครู ชำนาญการพิเศษ
15 สพม.เชียงราย 120711 : พานพิเศษพิทยา วรรณา  ลุนเดิม ธุรการโรงเรียน
16 สพม.เชียงราย 120711 : พานพิเศษพิทยา อุไรวรรณ  เชื้อเมืองพาน ครูชำนาญการ
17 สพม.เชียงราย 120712 : นครวิทยาคม กำธร  ตันมาละ ครู
18 สพม.เชียงราย 120713 : แม่อ้อวิทยาคม อรรถพงษ์  คำวิลัย ครูผู้ช่วย
19 สพม.เชียงราย 120713 : แม่อ้อวิทยาคม เกียรติศักดิ์  จันทร์ตา ครูชำนาญการ
20 สพม.เชียงราย 120713 : แม่อ้อวิทยาคม โยธกา  ขันทะฤทธิ์ ครู
21 สพม.เชียงราย 120713 : แม่อ้อวิทยาคม กิตติ  เจริญเกียรติ ครู
22 สพม.เชียงราย 120714 : ดอยงามวิทยาคม นายภานุวัตร  ช่วยแก้ไข ครู
23 สพม.เชียงราย 120715 : ป่าแดดวิทยาคม นายสมควร  จารุธนภัทร์ ครู
24 สพม.เชียงราย 120723 : แม่สรวยวิทยาคม อนุภาพ  มงคล ครู
25 สพม.เชียงราย 120724 : วาวีวิทยาคม มนัลยา  จินะแปง ครู
26 สพม.เชียงราย 120726 : เวียงป่าเป้าวิทยาคม มัทนา  กุลชัย พนักงานราชการ
27 สพม.เชียงราย 120726 : เวียงป่าเป้าวิทยาคม สุรเชษฐ์  กุลชัย พนักงานราชการ
28 สพม.เชียงราย 120725 : แม่เจดีย์วิทยาคม นายสุริยัน  จันดา ครู
29 สพม.เชียงราย 120734 : แม่ลาววิทยาคม กลอยใจ  สุทธิทรัพย์ ครู
30 สพม.เชียงราย 120717 : จันจว้าวิทยาคม รัตนา  ดวงใจ ครู
31 สพม.เชียงราย 120716 : แม่จันวิทยาคม นายพงษ์สิทธิ์  นันทญา ครู
32 สพม.เชียงราย 120719 : เชียงแสนวิทยาคม เกรียงไกร  อภิธนัง ครู
33 สพม.เชียงราย 120720 : บ้านแซววิทยาคม นางสาวอภิลดา  ขันคำ ครู
34 สพม.เชียงราย 120721 : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สุวิชา  จิตบาล ครู
35 สพม.เชียงราย 120722 : วัดถ้ำปลาวิทยาคม นายพิษณุ  ปิงสมปาน ครู
36 สพม.เชียงราย 120733 : สันติคีรีวิทยาคม คมกริช  บุญวงค์ ครู
37 สพม.เชียงราย 120736 : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก พงศ์สุชน  พิพัฒธนปาณคุณ พนักงานราชการ
38 สพม.เชียงราย 120705 : เชียงของวิทยาคม ปฐม  สมศรี ครู
39 สพม.เชียงราย 120706 : บุญเรืองวิทยาคม อนุทัศน์  อัศวภูมิ ครู
40 สพม.เชียงราย 120706 : บุญเรืองวิทยาคม ธิดารัตน์  ชมภูชัย ครูผู้ช่วย
41 สพม.เชียงราย 120707 : ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิบูลย์  แสงทอง ครูชำนาญการ
42 สพม.เชียงราย 120708 : เทิงวิทยาคม เนตรนภา  แก้วประภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
43 สพม.เชียงราย 120709 : ปล้องวิทยาคม นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ ครู
44 สพม.เชียงราย 120727 : พญาเม็งราย เยาวลักษณ์  ใจแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพม.เชียงราย 120727 : พญาเม็งราย รังษิมันตุ์  คันธธีรพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพม.เชียงราย 120729 : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม นิรุด  ไชยเกษม ครู ชำนาญการ
47 สพม.เชียงราย 120728 : ไม้ยาวิทยาคม นางณิศวรา  จุลฤทธิ์ ครู
48 สพม.เชียงราย 120730 : เวียงแก่นวิทยาคม อารีย์  หมั่นพัฒนาการ ครู
49 สพม.เชียงราย 120731 : ขุนตาลวิทยาคม นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครู
50 สพม.เชียงราย 120732 : ยางฮอมวิทยาคม พิชฌา  หอมนาน ครูชำนาญการ