รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงราย เขต 1 120083 : บ้านโป่งเกลือ อัจฉราภรณ์  ยศบุญ ครู
2 สพป.เชียงราย เขต 1 120084 : บ้านโป่งช้าง จักรี  ราชบุญยืน ครู
3 สพป.เชียงราย เขต 1 120085 : ดอยลานพิทยา อัฐวิทย์  โทนะใจ ครู
4 สพป.เชียงราย เขต 1 120086 : บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สุรชัย  ชมภู ครู ชำนาญการ
5 สพป.เชียงราย เขต 1 120089 : บ้านจำบอน นางกัลยา  สุริยะโชติ ครู
6 สพป.เชียงราย เขต 1 120040 : บ้านผาเสริฐ รติรัตน์  พุทธรักษา ครู
7 สพป.เชียงราย เขต 1 120042 : บ้านโป่งนาคำ สุนันท์  เพชรโพธหาร ครูชำนาญการ
8 สพป.เชียงราย เขต 1 120044 : บ้านดอยฮาง อนรรฆพร  ไวดี ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.เชียงราย เขต 1 120060 : บ้านโป่งน้ำร้อน นิตย์รดี  บุตธินันชัย ธุรการโรงเรียน
10 สพป.เชียงราย เขต 1 120069 : บ้านท่าสาย surapong   suttapreeda ครู
11 สพป.เชียงราย เขต 1 120070 : บ้านหัวดอย ณัฐปภัสร์  ปริยาภัสร์ ธุรการโรงเรียน
12 สพป.เชียงราย เขต 1 120070 : บ้านหัวดอย มาลินี  พัวตระกุล ครู
13 สพป.เชียงราย เขต 1 120029 : ห้วยพลูพิทยา Amornrat  Nuengwong ครูชำนาญการ
14 สพป.เชียงราย เขต 1 120030 : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด นายอนันต์  สิงห์หา ครู
15 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 : บ้านถ้ำผาตอง นิศารัตน์   ไชยมูล ครู
16 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 : บ้านบ่อทอง นางวาสนา  พัวตระกูล ครู
17 สพป.เชียงราย เขต 1 120028 : บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) กมลพรรณ  วงศ์ดวง พนักงานราชการ
18 สพป.เชียงราย เขต 1 120026 : อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ธีร์สุดา  รวมจิตต์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
19 สพป.เชียงราย เขต 1 120027 : บ้านนางแลใน กิ่งกาน  สุภิมล ครู
20 สพป.เชียงราย เขต 1 120024 : บ้านนางแล ชลดา  เชื้อเมืองพาน ครู
21 สพป.เชียงราย เขต 1 120025 : บ้านสันต้นขาม นางสาวผกาสินี  ปางเก้ ครู
22 สพป.เชียงราย เขต 1 120022 : บ้านโป่งพระบาท นางสาวศิริกานดา  คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
23 สพป.เชียงราย เขต 1 120023 : บ้านโป่งน้ำตก สายทอง  ปงกันมูล ครู
24 สพป.เชียงราย เขต 1 120019 : บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) วนิดา  รัศมี ครู
25 สพป.เชียงราย เขต 1 120020 : บ้านขัวแคร่ นิคม  ศรียอด ครู
26 สพป.เชียงราย เขต 1 120021 : บ้านป่าสักไก่ กุลรภัส  กาบตุ้ม พนักงานราชการ
27 สพป.เชียงราย เขต 1 120061 : บ้านริมลาว ทรงศักดิ์  หงษ์หิน ครู
28 สพป.เชียงราย เขต 1 120061 : บ้านริมลาว อดิศร  สุธรรม ครูผู้ช่วย
29 สพป.เชียงราย เขต 1 120062 : บ้านป่าอ้อดอนชัย นางวาสนา  อินต๊ะรัตน์ ครู
30 สพป.เชียงราย เขต 1 120063 : บ้านห้วยทราย จ่าสิบเอกสยาม  จันปุย ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.เชียงราย เขต 1 120063 : บ้านห้วยทราย ศิริลักษณ์   สุทธแก้ว ครูธุรการ
32 สพป.เชียงราย เขต 1 120064 : บ้านปุยคำ สัจวรรณ  อินเทพ ครู
33 สพป.เชียงราย เขต 1 120065 : บ้านสันกลาง สุจิตตรา  อินยาศรี ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 : บ้านหนองหม้อ นายเด่นชัย  ดวงสม ครู ชำนาญการพิเศษ
35 สพป.เชียงราย เขต 1 120053 : บ้านแม่กรณ์ กาญจนวรรณ  สอนคำ ครูชำนาญการ
36 สพป.เชียงราย เขต 1 120054 : บ้านปางริมกรณ์ เตือนใจ  อุ่นปิง ครูผู้ช่วย
37 สพป.เชียงราย เขต 1 120054 : บ้านปางริมกรณ์ สุพรรณ  แก้วเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.เชียงราย เขต 1 120057 : บ้านปางคึก นางเรวดี  วงค์แสง ครู
39 สพป.เชียงราย เขต 1 120052 : บ้านปางลาว เมธินี  สุวรรณ์ ครูฃำนาญการ
40 สพป.เชียงราย เขต 1 120050 : บ้านเวียงกลาง นางศิริลักษณ์  น้องรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.เชียงราย เขต 1 120046 : ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง นางสาวอภิญญา  มะโนคำ ครู
42 สพป.เชียงราย เขต 1 120047 : ห้วยเจริญวิทยา นงลักษณ์  ตันตระกูล ครู
43 สพป.เชียงราย เขต 1 120048 : บ้านหนองบัวแดง ประทีปทอง  พลเยี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ
44 สพป.เชียงราย เขต 1 120049 : บ้านโล๊ะป่าห้า อัมพิกา  จันต๊ะคาด เจ้าหน้าที่พัสดุ
45 สพป.เชียงราย เขต 1 120038 : บ้านห้วยทรายขาว ชาคริต  คำโมนะ ครูผู้ช่วย
46 สพป.เชียงราย เขต 1 120039 : บ้านรวมมิตร นายศราวุฒิ  คำอ้าย ครู
47 สพป.เชียงราย เขต 1 120041 : ผาขวางวิทยา สุริยันต์  หน่อคำหล้า ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.เชียงราย เขต 1 120033 : แม่ยาววิทยา ว่าที่ร้อยตรีหงษ์เพชร   ทองอินทร์ ครู
49 สพป.เชียงราย เขต 1 120034 : บ้านทุ่งหลวง นายพนาสัน  กันธิยะ ครู
50 สพป.เชียงราย เขต 1 120036 : บ้านห้วยขม สายใจ  แก้วเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.เชียงราย เขต 1 120003 : อนุบาลหัวฝาย สุพักตร์  แสนทวีสุข ครู
52 สพป.เชียงราย เขต 1 120004 : อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ทองเดิน  เผ่าดี ผู้อำนวยการโรงเรีย
53 สพป.เชียงราย เขต 1 120006 : บ้านป่ายางมน ดวงฤทัย  จินดาหลวง ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.เชียงราย เขต 1 120018 : บ้านป่ายางหลวง กุสาวดี  โยธา ครู
55 สพป.เชียงราย เขต 1 120014 : บ้านน้ำลัด Tanawan  Chandang ครู
56 สพป.เชียงราย เขต 1 120016 : บ้านเวียงกือนา นายเกรียงไกร  เตชวงศ์ ครูชำนาญการ
57 สพป.เชียงราย เขต 1 120002 : อนุบาลเชียงราย ละลิตรา  ฐิติวงศ์ไพศาล ครู
58 สพป.เชียงราย เขต 1 120001 : บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) นางพิมพ์พิชชา   กันทาสุวรรณ์ ครูชำนาญการ
59 สพป.เชียงราย เขต 1 120068 : อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) บุญชัช  ผลทิพย์ ครู
60 สพป.เชียงราย เขต 1 120005 : บ้านห้วยชมภู นายชิติพัทธ์  เที่ยงมงคลชัย ครูผู้ช่วย
61 สพป.เชียงราย เขต 1 120005 : บ้านห้วยชมภู นายวีระพล  กองแหวน ครู
62 สพป.เชียงราย เขต 1 120009 : บ้านปางขอน ปวีณา  ช่างแท้ ครู
63 สพป.เชียงราย เขต 1 120010 : บ้านผาลั้ง อัญธิดา  เชื้อชาญ ครู
64 สพป.เชียงราย เขต 1 120010 : บ้านผาลั้ง รชวิศว์   บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลั้ง
65 สพป.เชียงราย เขต 1 120011 : บ้านจะคือ นายจำรัศ  เขื่อนเพชร ครู
66 สพป.เชียงราย เขต 1 120055 : บ้านห้วยแม่เลี่ยม นุกูล  ปัญญา ครู
67 สพป.เชียงราย เขต 1 120055 : บ้านห้วยแม่เลี่ยม นายวีระพงษ์  จิโนปว ครูผู้ช่วย
68 สพป.เชียงราย เขต 1 120059 : แม่มอญวิทยา เอกชัย  วงศ์คำ ครู
69 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 : บ้านห้วยแม่ซ้าย นางพุธแก้ว  กำแพงคำ ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.เชียงราย เขต 1 120081 : บ้านป่าก๊อ นายธัญเทพ  มหายศ ครูผู้ช่วย
71 สพป.เชียงราย เขต 1 120082 : บ้านหัวดง นายวิชัย  ไชยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
72 สพป.เชียงราย เขต 1 120082 : บ้านหัวดง ธารทิพย์  ธิมงคล ครู
73 สพป.เชียงราย เขต 1 120077 : บ้านดงป่าเหมี้ยง นคร  อินต๊ะทราย ครูอัตราจ้าง
74 สพป.เชียงราย เขต 1 120078 : บ้านป่าแหย่ง นางปิยะวรรณ์  แสงทองล้วน ครู
75 สพป.เชียงราย เขต 1 120079 : บ้านโป่งฮึ้ง จรรยา  สวามิวัสดุ์ ครู
76 สพป.เชียงราย เขต 1 120080 : บ้านร่องปลาขาว นายพิษณุ  พลอยศรี ครูชำนาญการ
77 สพป.เชียงราย เขต 1 120074 : อนุบาลห้วยสัก ชลิตา  มะโนวรรณ์ ครู
78 สพป.เชียงราย เขต 1 120075 : บ้านร่องเผียว มิธทิรา  แก้วร่วง ครู
79 สพป.เชียงราย เขต 1 120076 : ร่องเบ้อวิทยา อภิชาติ  แสนสิทธิ์ ครู
80 สพป.เชียงราย เขต 1 120523 : บ้านดอน นายทองแดง  วุฒิเศลา ครู
81 สพป.เชียงราย เขต 1 120524 : บ้านชัยพฤกษ์ รัชญา  ชูคำ ครู
82 สพป.เชียงราย เขต 1 120525 : บ้านช่องลม เกษรินทร์  พรมแจ้ ครู
83 สพป.เชียงราย เขต 1 120526 : บ้านจอเจริญ นางสุชาดา  ศรีเกิด ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.เชียงราย เขต 1 120528 : บ้านดอยงาม ดิลก  สาระคำ ครู
85 สพป.เชียงราย เขต 1 120529 : บ้านสมานมิตร จินดารัตน์  สาระคำ ครู
86 สพป.เชียงราย เขต 1 120535 : บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา นางอินทิรา  รอดสุวรรณ ครู
87 สพป.เชียงราย เขต 1 120536 : บ้านร่องห้า วิทวัส  ธนารักษ์ ครู
88 สพป.เชียงราย เขต 1 120537 : ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ศรัณยา  กันทิ ครู
89 สพป.เชียงราย เขต 1 120538 : บ้านป่าบง นายจีระศักดิ์  รัตนแสง ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.เชียงราย เขต 1 120539 : บ้านหนองบัวผาบ่ม นางธัญรดา  หัวนา เจ้าหน้าที่พัสดุ
91 สพป.เชียงราย เขต 1 120519 : บ้านเมืองชุม ศิลปี  ธำรงอัตนาถ ครู
92 สพป.เชียงราย เขต 1 120520 : เวียงแก้ววิทยา นางรัติยา  ศุขมณี ครู
93 สพป.เชียงราย เขต 1 120517 : บ้านศรีเวียง นางสาวกานต์นรินทร์  สุขเสริม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.เชียงราย เขต 1 120514 : บ้านเวียงชัย มนทิตา  ถาแดง ธุรการโรงเรียน
95 สพป.เชียงราย เขต 1 120515 : อนุบาลเวียงชัย นางลาวัลย์  สุขเกษม ครู
96 สพป.เชียงราย เขต 1 120531 : บ้านเวียงเดิม จีรานุช  สกุลเวช ครู
97 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 : อนุบาลดงมหาวัน นายมานัส  มณีวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
98 สพป.เชียงราย เขต 1 120660 : บ้านปงเคียน นางสาวพันวิภา  กาวินจ๊ะ ครู
99 สพป.เชียงราย เขต 1 120661 : บ้านร่องหวาย ณัฐพล  อินถานา ครู
100 สพป.เชียงราย เขต 1 120658 : บ้านโป่ง คนึงนิจ  ยาป้อม ครู
101 สพป.เชียงราย เขต 1 120656 : บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) อพันตรี  คำคุณเมือง ครู
102 สพป.เชียงราย เขต 1 120653 : บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) พิณทิพย์  สมใจ ครู
103 สพป.เชียงราย เขต 1 120654 : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง พรหมจรินทร์  ชั่งทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
104 สพป.เชียงราย เขต 1 120655 : เวียงเชียงรุ้งวิทยา มัลลิกา  เครือแก้ว ครู
105 สพป.เชียงราย เขต 1 120663 : บ้านป่าซาง นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร ครู
106 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 : บ้านห้วยหมากเอียก ชนัญชิตา  บุญคำปัน ครู
107 สพป.เชียงราย เขต 1 120665 : บ้านห้วยห้างป่าสา กัญจน์ณิษา  สิทธิขันแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
108 สพป.เชียงราย เขต 1 120666 : บ้านห้วยขี้เหล็ก นางสาวอัญชิษฐา  ประสันใจ ครูผู้ช่วย
109 สพป.เชียงราย เขต 1 120667 : บ้านป่าซางเหนือ ศิริพร  ไชยวงค์ษา ครู
110 สพป.เชียงราย เขต 1 120667 : บ้านป่าซางเหนือ ณฐิตา  เพ็ชร์จินดา ธุรการโรงเรียน
111 สพป.เชียงราย เขต 1 120693 : บ้านกกน้อยวิทยา นายสหัศทยา  สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
112 สพป.เชียงราย เขต 1 120045 : บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ นางพยุง  เพ็ชรรัตน์ ครู
113 สพป.เชียงราย เขต 1 120692 : ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ พิมพ์นารี  ธนะเรือง ครู