รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงราย เขต 2 120247 : เจริญเมืองวิทยา นายจีระศักดิ์  คุณากรการัณย์ ครู
2 สพป.เชียงราย เขต 2 120248 : บ้านเจริญเมือง รัตนา  มณเฑียร ครูผู้สอน
3 สพป.เชียงราย เขต 2 120249 : บ้านป่าตึง นางปวริสร  กันจินะ ครู
4 สพป.เชียงราย เขต 2 120250 : บ้านป่าบง นางสาวสิริลักษณ์  เขียววรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.เชียงราย เขต 2 120302 : บ้านสิบสอง รดา  ไฝเอ้ย ครู
6 สพป.เชียงราย เขต 2 120303 : บ้านจำคาวตอง ชูชาติ  ตาคำ ครู
7 สพป.เชียงราย เขต 2 120304 : สันหนองควาย นางทองพูน  ยอดแก้ว ครู
8 สพป.เชียงราย เขต 2 120242 : ร่องธารวิทยา พนิตา  ตาชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.เชียงราย เขต 2 120245 : บ้านโป่งแดง นายสุทธิสันติ์  ลำพงษ์เหลือ ครู
10 สพป.เชียงราย เขต 2 120281 : บ้านร่องคตสันปูเลย ปิยวรรณ  พันต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
11 สพป.เชียงราย เขต 2 120282 : ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นางสาววรกัญญา  จันแก้ว ครู
12 สพป.เชียงราย เขต 2 120283 : บ้านดงเวียง นายเจษฎา  นันทปาลียอง ครูอัตราจ้าง
13 สพป.เชียงราย เขต 2 120238 : บ้านสันมะแฟน นางสาวปาณิศา  ก้อนละตา ครูโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
14 สพป.เชียงราย เขต 2 120239 : ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นางสาวอินทิราวดี  ดวงจิตร ธุรการโรงเรียน
15 สพป.เชียงราย เขต 2 120285 : ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด นางสาวพัชราพร  คำทา ครู
16 สพป.เชียงราย เขต 2 120286 : บ้านป่าหัดป่าแขม นางสาวอำพร  ศิริกุล ครู
17 สพป.เชียงราย เขต 2 120289 : บ้านศาลา นางจำเรียง  มีมานะ ครู
18 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 : บ้านปางเกาะทราย รัชนีย์  ศิริล้วน ครู
19 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 : บ้านปางเกาะทราย กิตติพศ   เสนาบุตร ธุรการ
20 สพป.เชียงราย เขต 2 120291 : ริมวัง ๑ วราเมธ  อุ่นใจ ครู
21 สพป.เชียงราย เขต 2 120292 : ริมวัง ๒ มนัญญา  อุปธิ ครู
22 สพป.เชียงราย เขต 2 120267 : บ้านสันผักแค นายอลงกต   รูปงาม ธุรการ
23 สพป.เชียงราย เขต 2 120269 : บ้านม่วงคำ นายอนิรุทธิ์  ตุ้ยระพิงค์ ครู
24 สพป.เชียงราย เขต 2 120270 : บ้านสันต้นผึ้ง นางจิราพร  วงศ์ษา ครู
25 สพป.เชียงราย เขต 2 120271 : บ้านฝั่งตื้น นางสาวศศิธร  ทูลศิริ ครู
26 สพป.เชียงราย เขต 2 120265 : บ้านหนองบัว นางสาวนัยนา  อินจัน ครูผู้ช่วย
27 สพป.เชียงราย เขต 2 120266 : บ้านป่าส้าน นางสาวพัทธนนัท์  ต่อสวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
28 สพป.เชียงราย เขต 2 120264 : อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) ณัฐฐิญา  ดวงปินตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.เชียงราย เขต 2 120256 : พานพสกสวัสดิ์ พรรณี  แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.เชียงราย เขต 2 120275 : ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สุทิน  ทาวงศ์ ครู
31 สพป.เชียงราย เขต 2 120276 : บ้านป่าสัก ประภาศรี  จำปานคร ครู
32 สพป.เชียงราย เขต 2 120278 : บ้านดง อนุรักษ์  จำปานคร ครู
33 สพป.เชียงราย เขต 2 120279 : บ้านสันต้นแหน พิชชา  ดวงมณีพร ครู
34 สพป.เชียงราย เขต 2 120293 : บ้านจำผักกูดทรายทอง ปรานอม  แสนโคตร ครู
35 สพป.เชียงราย เขต 2 120294 : โป่งทะลายใหม่เจริญ นายประเสริฐ  คำน้อย ครูชำนาญการ
36 สพป.เชียงราย เขต 2 120295 : บ้านแม่แก้วเด่นชัย นายนิเทพ  อุประ ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.เชียงราย เขต 2 120296 : บ้านแม่แก้วเหนือ ศรัญญา  พัชรศักดิ์ดาธร ครู
38 สพป.เชียงราย เขต 2 120297 : บ้านแม่แก้ว นฤมล  กันจินะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.เชียงราย เขต 2 120298 : บ้านแม่แก้วใต้ อนงค์วรรณ  ใจลำปาง ครู
40 สพป.เชียงราย เขต 2 120301 : บ้านปอเรียง พนาวัลย์  ติยะพงษ์ ครู
41 สพป.เชียงราย เขต 2 120299 : บ้านแม่อ้อนอก นางวชิรา  มูลกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.เชียงราย เขต 2 120300 : บ้านแม่อ้อ ถวิล  มาจันทร์ ครู
43 สพป.เชียงราย เขต 2 120316 : เวียงห้าววิทยา นางสาวจันทนิภา  รินเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.เชียงราย เขต 2 120255 : บ้านแม่คาวหลวง อภิชาติ  เชิญชู ครู
45 สพป.เชียงราย เขต 2 120253 : สันกลางวิทยา ธวัท  ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.เชียงราย เขต 2 120254 : บ้านถ้ำ นางพุทธชาติ  รินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
47 สพป.เชียงราย เขต 2 120252 : บ้านป่าต้าก นางวัชรี  ปูธิปิน ครู
48 สพป.เชียงราย เขต 2 120261 : บ้านเหมืองง่า ภูริชญา  มั่นเหมาะ ครู
49 สพป.เชียงราย เขต 2 120258 : บ้านสันติวัน พัฒนา  เจียมสกุล ึครู
50 สพป.เชียงราย เขต 2 120306 : บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง นายสมพจน์  อินทจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.เชียงราย เขต 2 120306 : บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง นายรธาราธิป  ยอดวงศ์ ครู
52 สพป.เชียงราย เขต 2 120307 : ชุมชนสันมะเค็ด นางสาวสรัณย์พร  ปวนสุรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด
53 สพป.เชียงราย เขต 2 120309 : บ้านสันต้นดู่ นายประพันธ์  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.เชียงราย เขต 2 120310 : บ้านกล้วย ลาภิสรา  อุ่นปิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.เชียงราย เขต 2 120312 : บ้านป่าแดงงาม นายธวัช  อินทรจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.เชียงราย เขต 2 120314 : บ้านหนองฮ่างสันหลวง บุญฤทธิ์  จำรัส ครู
57 สพป.เชียงราย เขต 2 120315 : บ้านป่าคา นางมณีวรรณ์  สุวรรณกุล ครู
58 สพป.เชียงราย เขต 2 120313 : ป่าแดงวิทยา นางสาวสมัญญา  ดวงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.เชียงราย เขต 2 120228 : บ้านป่าแงะ ทิพวรรณ  วงศ์ตะวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.เชียงราย เขต 2 120228 : บ้านป่าแงะ สามินี  ไชยประเสริฐ ครู
61 สพป.เชียงราย เขต 2 120229 : บ้านป่าเส้า สามินี  ไชยประเสริฐ ครู
62 สพป.เชียงราย เขต 2 120230 : บ้านใหม่พัฒนา สามินี  ไชยประเสริฐ ครู
63 สพป.เชียงราย เขต 2 120226 : บ้านใหม่ใต้ สุริยัน  ยารวง ผู้อำนวยการ
64 สพป.เชียงราย เขต 2 120222 : บ้านสักพัฒนา กนกวรรณ  แสนศิริ ครู
65 สพป.เชียงราย เขต 2 120223 : บ้านแม่พุง ศรีตนุ  ชัยวร ครู
66 สพป.เชียงราย เขต 2 120224 : โรงช้างวิทยา ยนต์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.เชียงราย เขต 2 120225 : บ้านโป่ง สัญญา  ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
68 สพป.เชียงราย เขต 2 120235 : ศรีโพธิ์เงินวิทยา นายประเสริฐ   ชินวะโร ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.เชียงราย เขต 2 120236 : บ้านวังวิทยา นายถวิล  สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.เชียงราย เขต 2 120234 : ชุมชนบ้านสันมะค่า นางรุ่งจิตร  ลือยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.เชียงราย เขต 2 120396 : บ้านป่าตึงงาม นางสาวพรวิมล  เทพรักษา ครูผู้ช่วย
72 สพป.เชียงราย เขต 2 120397 : บ้านร้องบง ชัญญา  จันต๊ะเวช พนักงานราชการ
73 สพป.เชียงราย เขต 2 120398 : เจดีย์หลวงพิทยา นายสิงห์คาร  จินะกาศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
74 สพป.เชียงราย เขต 2 120399 : บ้านห้วยหมอเฒ่า นายปกาศิต  อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.เชียงราย เขต 2 120400 : บ้านสันก้างปลา นางเนตรนภา  แสนศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.เชียงราย เขต 2 120404 : บ้านแม่ตาแมว นางณัฐฐิดา  ช่วยแก้ว ครูผู้ช่วย
77 สพป.เชียงราย เขต 2 120406 : บ้านดินดำ อลงกรณ์  ไทยโอพาส เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.เชียงราย เขต 2 120407 : บ้านแม่ผักแหละ เมธี อภิวงค์  อภิวงค์ ครู
79 สพป.เชียงราย เขต 2 120407 : บ้านแม่ผักแหละ นายสุรชัย  ภิยารมณ์ ครูชำนาญการ
80 สพป.เชียงราย เขต 2 120408 : บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) นายปฐมทัศน์  อวดห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
81 สพป.เชียงราย เขต 2 120409 : บ้านแม่ต๋ำ ประภากร  กล้าณรงค์ ธุรการ
82 สพป.เชียงราย เขต 2 120410 : ท่าก๊อพลับพลาพิทยา นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.เชียงราย เขต 2 120411 : บ้านปางหลวง นายชาญณรงค์  อมรศิริสิงขร ครู
84 สพป.เชียงราย เขต 2 120411 : บ้านปางหลวง นายชาญณรงค์  อมรศิริสิงขร ครู
85 สพป.เชียงราย เขต 2 120412 : บ้านปางหก กนกวลี  ท้วมจันทร์ ครู
86 สพป.เชียงราย เขต 2 120413 : ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สุริยะ  กวางประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
87 สพป.เชียงราย เขต 2 120394 : บ้านห้วยมะแกง นางสาวสุภาพร   สมจิตต ครูผู้ช่วย
88 สพป.เชียงราย เขต 2 120395 : บ้านห้วยสะลักวิทยา นางสาวกานต์นิภา  มะโนชัย ครูผู้ช่วย
89 สพป.เชียงราย เขต 2 120388 : บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) นายสมเพชร  กาบคำ ครู
90 สพป.เชียงราย เขต 2 120389 : ชุมชนบ้านโป่ง นายวราห์  นาวิชัย ครู
91 สพป.เชียงราย เขต 2 120390 : บ้านดอนสลี นายภักดี  สุภาวะ ครู
92 สพป.เชียงราย เขต 2 120391 : บ้านหัวฝาย อัมพิกา  ยะมะโน ครู
93 สพป.เชียงราย เขต 2 120391 : บ้านหัวฝาย สุรีพร  ไขยรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.เชียงราย เขต 2 120392 : บ้านห้วยหญ้าไซ อรรถสิทธิ์  สุขพันธ์ ครู
95 สพป.เชียงราย เขต 2 120393 : บ้านแม่ตาช้าง เบญจวรรณ  สุขพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
96 สพป.เชียงราย เขต 2 120386 : บ้านปางอ้อย จรรยา  สิริการ ครู
97 สพป.เชียงราย เขต 2 120386 : บ้านปางอ้อย รัตน์วรา  สุขคำปา พนักงานราชการ
98 สพป.เชียงราย เขต 2 120387 : บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อนัญญา  อุโมงค์ ครู
99 สพป.เชียงราย เขต 2 120387 : บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์ พนักงานราชการ
100 สพป.เชียงราย เขต 2 120382 : บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) วัชรินทร์  ชัยศรีสวัสดิ์ ครู
101 สพป.เชียงราย เขต 2 120382 : บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ศักดา  ประกอบกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.เชียงราย เขต 2 120383 : ชุมชนบ้านสันจำปา นายระงับ  กันทอน ครู
103 สพป.เชียงราย เขต 2 120377 : บ้านโป่งปูเฟือง นางเบญจวรรณ  บัวบาน ครู
104 สพป.เชียงราย เขต 2 120377 : บ้านโป่งปูเฟือง นายสามมุ่ย   ปุนคำ ครูชำนาญการ
105 สพป.เชียงราย เขต 2 120379 : บ้านหนองผำ นางสาววศินา  บุตรหล่อ ครู
106 สพป.เชียงราย เขต 2 120380 : บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ นางสาวอรสา  ยานะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
107 สพป.เชียงราย เขต 2 120375 : อนุบาลแม่สรวย นิมิตร  มาก๋า ครู
108 สพป.เชียงราย เขต 2 120376 : บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) นงลักษณ์  บุญระชัยสวรรค์ พนักงานราชการ
109 สพป.เชียงราย เขต 2 120414 : บ้านวาวี เปล่งศรี  ลิ้มขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.เชียงราย เขต 2 120415 : บ้านมังกาล่า จารุพรรณ  ไชยบาล ครู
111 สพป.เชียงราย เขต 2 120417 : บ้านเลาลี กุลทิพย์  ฟองสนิท ครู
112 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 : บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) เบญจมาศ  ใจรัตน์ ครู
113 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 : บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) นายนทีกานต์  อินต๊ะวงศ์ ครูผู้ชวย
114 สพป.เชียงราย เขต 2 120419 : บ้านแม่โมงเย้า รัชรินทร์  บุญยงค์ ครูอัตราจ้าง
115 สพป.เชียงราย เขต 2 120431 : ดอยเวียงวิทยา อรพินท์  แก้วฤาชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.เชียงราย เขต 2 120416 : โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ นายสบาย  วงศ์รักชาติ ครู
117 สพป.เชียงราย เขต 2 120424 : บ้านขุนสรวย นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว ครู
118 สพป.เชียงราย เขต 2 120426 : บ้านห้วยไคร้ นางสาวพรพรรณ  คำมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.เชียงราย เขต 2 120427 : บ้านห้วยน้ำเย็น บวรเดช  นัยติ๊บ ครู
120 สพป.เชียงราย เขต 2 120429 : บ้านห้วยกล้า ชาวิณี  สำลี ครู
121 สพป.เชียงราย เขต 2 120430 : บ้านผาแดงหลวง นายสมพิธ  บุณโยทยาน รษก โรงเรียน
122 สพป.เชียงราย เขต 2 120420 : บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) นางสุคนธ์ทิพย์  น้อยหมอ ครู
123 สพป.เชียงราย เขต 2 120421 : บ้านแสนเจริญ นางสาวเอื้องคำ  หาญแก้ว ครู
124 สพป.เชียงราย เขต 2 120422 : บ้านดอยช้าง นายวงศพัทธ์  กาละดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.เชียงราย เขต 2 120423 : บ้านห้วยมะซาง นิตยา  พรมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.เชียงราย เขต 2 120425 : บ้านห้วยขี้เหล็ก สมจินต์  อุปละ พนักงานราชการ
127 สพป.เชียงราย เขต 2 120401 : ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ณัทอร  สิทธิบุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
128 สพป.เชียงราย เขต 2 120402 : บ้านห้วยเฮี้ย นายสมจิตร  จิตอารีย์ ครู
129 สพป.เชียงราย เขต 2 120403 : บ้านแม่ยางมิ้น นางสาวอริสา  ปัญจมา ครุ
130 สพป.เชียงราย เขต 2 120405 : เวียงผาวิทยา จักรพล  เด่นรัศมี ครู
131 สพป.เชียงราย เขต 2 120481 : บ้านสัน นายสุริยัน   สุภาคำ ครู
132 สพป.เชียงราย เขต 2 120481 : บ้านสัน ศิริวรรณ   ยศวิทยากุ ธุรการโรงเรียน
133 สพป.เชียงราย เขต 2 120481 : บ้านสัน ว่าที่ร้อยตรีมงคล  กันติ๊บ ผู้อำนวยการ
134 สพป.เชียงราย เขต 2 120482 : บ้านลังกา นางบัวจันทร์  แดงตะนะ ครู
135 สพป.เชียงราย เขต 2 120483 : บ้านโป่งเทวี นายชยกร  กิจรักษ์ ครู
136 สพป.เชียงราย เขต 2 120492 : บ้านป่าตึง นายพงษ์ศักดิ์   ภัทรพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการ
137 สพป.เชียงราย เขต 2 120493 : บ้านห้วยหินลาดใน นางพณารัตน์  สุตันคำ ครูผู้ช่วย
138 สพป.เชียงราย เขต 2 120484 : บ้านป่าสัก สุภาภรณ์  กัณทะชัยวรรณ ครู
139 สพป.เชียงราย เขต 2 120484 : บ้านป่าสัก นางสาวสุภาภรณ์  กัณทะชัยวรรณ ครู
140 สพป.เชียงราย เขต 2 120485 : บ้านฮ่างต่ำ นายณรงค์ศักดิ์  เมฆวงค์ ครู
141 สพป.เชียงราย เขต 2 120488 : ป่างิ้ววิทยา นางนฤภร  ใจยะทัศน์ ครู
142 สพป.เชียงราย เขต 2 120489 : บ้านหม้อ นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ ครู
143 สพป.เชียงราย เขต 2 120509 : ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) นายอนุพงษ์  อุปธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
144 สพป.เชียงราย เขต 2 120510 : อนุบาลแม่ขะจาน นางสุธาทิพย์  หลวงธรรม ครู
145 สพป.เชียงราย เขต 2 120511 : บ้านป่าแงะ นางสาววิสุดา  วีระศิลป์ ธุรการโรงเรียน
146 สพป.เชียงราย เขต 2 120512 : บ้านทุ่งยาว นายสราวุฒิ  ศรียานะ ครู
147 สพป.เชียงราย เขต 2 120513 : ปางมะกาดวิทยา มนัญชยา  ปั๋นเปี้ย ครู
148 สพป.เชียงราย เขต 2 120506 : บ้านห้วยโป่ง เอกพล  ใจยะเสน ครู
149 สพป.เชียงราย เขต 2 120507 : บ้านห้วยม่วง นางสมนึก  คฤหานนท์ ครู
150 สพป.เชียงราย เขต 2 120502 : บ้านปางอ่ายห้วยชมภู มยุรี  พวงอาภัย ครู
151 สพป.เชียงราย เขต 2 120503 : โป่งน้ำร้อนวิทยา ณรงค์ฤทธิ์  หลักมั่น ครู
152 สพป.เชียงราย เขต 2 120504 : บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ ครู
153 สพป.เชียงราย เขต 2 120505 : บ้านขุนลาว วชิราภรณ์   เชาว์วิเศษโกมล ครู
154 สพป.เชียงราย เขต 2 120500 : บ้านแม่เจดีย์ ขจรศรี  ปาต๊ะ ครู
155 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 : บ้านโฮ่ง ภณิดา  พรหมเรืองฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
156 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 : บ้านโฮ่ง รัฐชฑรณ์  จักร์แก้ว ครู
157 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 : บ้านโฮ่ง รัฐชฑรณ์  จักร์แก้ว ครู
158 สพป.เชียงราย เขต 2 120474 : อนุบาลเวียงป่าเป้า ณัฐวุฒิ  มากสุข ครู
159 สพป.เชียงราย เขต 2 120475 : ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) นางสาวเนรัญชลา  อินต๊ะนางแล เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.เชียงราย เขต 2 120476 : บ้านหนองยาว นายธีรพล  เกียรติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.เชียงราย เขต 2 120479 : ดอยเวียงผาพิทยา จีรวิทย์   มณีวรรณ์ ครู
162 สพป.เชียงราย เขต 2 120490 : บ้านแม่ปูนหลวง จักรภพ  ทองสุวรรณ ครู
163 สพป.เชียงราย เขต 2 120498 : เวียงกาหลงวิทยา อัจฉรา   สุอินต๊ะ ครู
164 สพป.เชียงราย เขต 2 120499 : บ้านป่าจั่น ภัทร์สุดา  ธรรมอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.เชียงราย เขต 2 120495 : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา นายณรงค์  พิริยะชนานุสรณ์ ครู
166 สพป.เชียงราย เขต 2 120496 : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน นายวิรัตน์  วังหมื่น ครู
167 สพป.เชียงราย เขต 2 120497 : บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายสมคิด   เชื้อดวงขาว ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.เชียงราย เขต 2 120473 : บ้านเด่นศาลา อุดร  สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.เชียงราย เขต 2 120477 : บ้านแม่ตะละ พิทยา  เลิศพงษ์สุข ครู
170 สพป.เชียงราย เขต 2 120478 : บ้านปางมะขามป้อม นางสาวรวิวรรณ   เชื้อเมืองพาน ครู
171 สพป.เชียงราย เขต 2 120480 : บ้านโป่งนก นางสาวมานิสา  เกตุจันต๊ะ ครู
172 สพป.เชียงราย เขต 2 120480 : บ้านโป่งนก นางสาวกาญจนา  ศรีมูล ครู
173 สพป.เชียงราย เขต 2 120470 : บ้านโป่งเหนือ นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา ครู
174 สพป.เชียงราย เขต 2 120471 : ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สุรศักดิ์  สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
175 สพป.เชียงราย เขต 2 120472 : บ้านสันสลี ธันวา  ดวงนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.เชียงราย เขต 2 120641 : อนุบาลจอมหมอกแก้ว นายวสันต์  อุปไพร ครู
177 สพป.เชียงราย เขต 2 120643 : บ้านท่ามะโอ นายชัชวาล  ปัญญาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.เชียงราย เขต 2 120634 : บ้านดงมะดะ นางเพ็ญศรี  กระถินทอง ครู
179 สพป.เชียงราย เขต 2 120635 : อนุบาลแม่ลาว นายจรุณ  ไชยชมภู ครูธุรการ
180 สพป.เชียงราย เขต 2 120636 : บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) เกวลิน  อนุรักษ์ ครู
181 สพป.เชียงราย เขต 2 120637 : ห้วยส้านยาววิทยา สุรัฐชัย  มโนใจ ครู
182 สพป.เชียงราย เขต 2 120638 : บ้านหนองเก้าห้อง นางสาวดอกรัก  สมบัติหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.เชียงราย เขต 2 120652 : บ้านต้นง้าว นางสุธีพร  เฟื่องฟู ครู
184 สพป.เชียงราย เขต 2 120650 : บัวสลีวิทยา นางกชกร  เอื้องคำ ครู
185 สพป.เชียงราย เขต 2 120651 : บ้านต้นยาง สำเร็จ  นันไชย ครู
186 สพป.เชียงราย เขต 2 120648 : บ้านโป่งมอญ อุทัย  ปัญญาทิพย์ ครู
187 สพป.เชียงราย เขต 2 120649 : บ้านแม่ผง นางรัชนีวรรณ  ชัยลังกา ครู
188 สพป.เชียงราย เขต 2 120647 : ชุมชนบ้านป่าก่อดำ วาสนา  อินต๊ะยศ ครู
189 สพป.เชียงราย เขต 2 120646 : บ้านห้วยส้านพลับพลา นางอัจฉรา  พรินทรากุล ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.เชียงราย เขต 2 120646 : บ้านห้วยส้านพลับพลา วิชิตา  หัตถกอง ครูชำนาญการ
191 สพป.เชียงราย เขต 2 120645 : โป่งแพร่วิทยา เมธี  นันต๊ะรัตน์ ครู