รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงราย เขต 2 120247 : เจริญเมืองวิทยา นายประดิษฐ์  เชื้อเมืองพาน ครู
2 สพป.เชียงราย เขต 2 120248 : บ้านเจริญเมือง รัตนา  มณเฑียร ครูผู้สอน
3 สพป.เชียงราย เขต 2 120249 : บ้านป่าตึง ธีร์  ชมเชย ครู
4 สพป.เชียงราย เขต 2 120250 : บ้านป่าบง นางสาวสิริลักษณ์  เขียววรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.เชียงราย เขต 2 120302 : บ้านสิบสอง ชญานิษฐ์  นิมิตเกียรติสกุล ครูชำนาญการ
6 สพป.เชียงราย เขต 2 120303 : บ้านจำคาวตอง นายธวัชชัย  เต็มคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.เชียงราย เขต 2 120304 : สันหนองควาย นางทองพูน  ยอดแก้ว ครู
8 สพป.เชียงราย เขต 2 120242 : ร่องธารวิทยา พนิตา  ตาชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.เชียงราย เขต 2 120245 : บ้านโป่งแดง นายสุทธิสันติ์  ลำพงษ์เหลือ ครู
10 สพป.เชียงราย เขต 2 120282 : ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) วรวีร์  ด่านทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
11 สพป.เชียงราย เขต 2 120239 : ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นางสาวปาณิศา  ก้อนละตา ครู
12 สพป.เชียงราย เขต 2 120285 : ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด นางสาวชิดชนก  ขยันอาจ ครู
13 สพป.เชียงราย เขต 2 120286 : บ้านป่าหัดป่าแขม นางสาวอำพร  ศิริกุล ครู
14 สพป.เชียงราย เขต 2 120289 : บ้านศาลา พรรณี   สมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
15 สพป.เชียงราย เขต 2 120289 : บ้านศาลา นางจำเรียง  มีมานะ ครู
16 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 : บ้านปางเกาะทราย นายสุวิทย์   ตวาภิพักร์ ธุรการ
17 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 : บ้านปางเกาะทราย รัชนีย์  ศิริล้วน ครู
18 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 : บ้านปางเกาะทราย กิตติพศ   เสนาบุตร ธุรการ
19 สพป.เชียงราย เขต 2 120291 : ริมวัง ๑ วราเมธ  อุ่นใจ ครู
20 สพป.เชียงราย เขต 2 120292 : ริมวัง ๒ ดวงพร  วงค์หล้า ครู
21 สพป.เชียงราย เขต 2 120269 : บ้านม่วงคำ นายอนิรุทธิ์  ตุ้ยระพิงค์ ครู
22 สพป.เชียงราย เขต 2 120270 : บ้านสันต้นผึ้ง กาญจนา   อุตใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.เชียงราย เขต 2 120270 : บ้านสันต้นผึ้ง สาวิตรี  ตันแก้ว ครูธุรการ
24 สพป.เชียงราย เขต 2 120271 : บ้านฝั่งตื้น นางสาวศศิธร  ทูลศิริ ครู
25 สพป.เชียงราย เขต 2 120265 : บ้านหนองบัว วรัญญา  โตเจริญ ครูผู้ช่วย
26 สพป.เชียงราย เขต 2 120266 : บ้านป่าส้าน ธีระพงษ์  แสงสี ธุรการ
27 สพป.เชียงราย เขต 2 120264 : อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) ณัฐฐิญา  ดวงปินตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.เชียงราย เขต 2 120256 : พานพสกสวัสดิ์ พรรณี  แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.เชียงราย เขต 2 120275 : ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สุทธินันท์  คำมา ครู
30 สพป.เชียงราย เขต 2 120293 : บ้านจำผักกูดทรายทอง ปรานอม  แสนโคตร ครู
31 สพป.เชียงราย เขต 2 120294 : โป่งทะลายใหม่เจริญ นางผกายมาศ   เตปิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ
32 สพป.เชียงราย เขต 2 120295 : บ้านแม่แก้วเด่นชัย นายนิเทพ  อุประ ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.เชียงราย เขต 2 120297 : แม่อ้อประชารัฐ นฤมล  กันจินะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.เชียงราย เขต 2 120298 : บ้านแม่แก้วใต้ อนงค์วรรณ  ใจลำปาง ครู
35 สพป.เชียงราย เขต 2 120299 : บ้านแม่อ้อนอก นางวชิรา  มูลกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.เชียงราย เขต 2 120299 : บ้านแม่อ้อนอก นายธนากร   แสนคำมา พนักงานราชการ
37 สพป.เชียงราย เขต 2 120316 : เวียงห้าววิทยา ภัทระพล  คนชม ครู
38 สพป.เชียงราย เขต 2 120255 : บ้านแม่คาวหลวง อภิชาติ  เชิญชู ครู
39 สพป.เชียงราย เขต 2 120255 : บ้านแม่คาวหลวง พุทธชาติ  รินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.เชียงราย เขต 2 120253 : สันกลางวิทยา สมบูรณ์  นายหงษ์ ครูผู้ช่วย
41 สพป.เชียงราย เขต 2 120254 : บ้านถ้ำ นางสาวบานเย็น   แก้วเทพ ครู
42 สพป.เชียงราย เขต 2 120252 : บ้านป่าต้าก นายวิเชียร  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.เชียงราย เขต 2 120261 : บ้านเหมืองง่า ฟองจันทร์  เยายานัง ครู
44 สพป.เชียงราย เขต 2 120258 : บ้านสันติวัน พัฒนา  เจียมสกุล ึครู
45 สพป.เชียงราย เขต 2 120258 : บ้านสันติวัน อตินาถ  แก่นเมือง ครูผู้ช่วย
46 สพป.เชียงราย เขต 2 120306 : บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง นายสมพจน์  อินทจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.เชียงราย เขต 2 120309 : บ้านสันต้นดู่ นายเจริญศักดิ์  คำพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นดู่
48 สพป.เชียงราย เขต 2 120310 : บ้านกล้วย ลาภิสรา  อุ่นปิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.เชียงราย เขต 2 120312 : บ้านป่าแดงงาม นายบุญมี  สมปาน ครู
50 สพป.เชียงราย เขต 2 120313 : ป่าแดงวิทยา นางสาวสมัญญา  ดวงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.เชียงราย เขต 2 120228 : ป่าแงะวิทยา สามินี  ไชยประเสริฐ ครู
52 สพป.เชียงราย เขต 2 120228 : ป่าแงะวิทยา สามินี  ไชยประเสริฐ ครู
53 สพป.เชียงราย เขต 2 120230 : บ้านใหม่พัฒนา เกศนี  สุริยะ ครู
54 สพป.เชียงราย เขต 2 120222 : บ้านสักพัฒนา กนกวรรณ  แสนศิริ ครู
55 สพป.เชียงราย เขต 2 120223 : บ้านแม่พุง ศรีตนุ  ชัยวร ครู
56 สพป.เชียงราย เขต 2 120224 : โรงช้างวิทยา พงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู ผู้อำนวยการ
57 สพป.เชียงราย เขต 2 120224 : โรงช้างวิทยา นายยุทธ   ฟักแก้ว ครู
58 สพป.เชียงราย เขต 2 120225 : บ้านโป่ง สัญญา  ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
59 สพป.เชียงราย เขต 2 120235 : ศรีโพธิ์เงินวิทยา รติพร  กีพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.เชียงราย เขต 2 120235 : ศรีโพธิ์เงินวิทยา นายกันติทัต  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.เชียงราย เขต 2 120236 : บ้านวังวิทยา เจริญพร   พุ่มกุมาร เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
62 สพป.เชียงราย เขต 2 120234 : ชุมชนบ้านสันมะค่า ประดับดวง  ยอดใจคำ ครู
63 สพป.เชียงราย เขต 2 120396 : บ้านป่าตึงงาม นางสาวพรวิมล  เทพรักษา ครูผู้ช่วย
64 สพป.เชียงราย เขต 2 120397 : บ้านร้องบง กรวรรณ  แม่นหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
65 สพป.เชียงราย เขต 2 120398 : เจดีย์หลวงพิทยา จีรวัฒน์  ทองสุข ครู
66 สพป.เชียงราย เขต 2 120399 : บ้านห้วยหมอเฒ่า นายปกาศิต  อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.เชียงราย เขต 2 120400 : บ้านสันก้างปลา นางเนตรนภา  แสนศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.เชียงราย เขต 2 120404 : บ้านแม่ตาแมว นางณัฐฐิดา  ช่วยแก้ว ครู
69 สพป.เชียงราย เขต 2 120406 : บ้านดินดำ อลงกรณ์  ไทยโอพาส เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.เชียงราย เขต 2 120407 : บ้านแม่ผักแหละ นายมนต์ชัย  สีปิน ครูผู้ช่วย
71 สพป.เชียงราย เขต 2 120408 : บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ธนาภา  เรือนเสริฐ ครูผู้ช่วย
72 สพป.เชียงราย เขต 2 120409 : บ้านแม่ต๋ำ อัญชัญ  หมอกคำ ธุรการ
73 สพป.เชียงราย เขต 2 120410 : ท่าก๊อพลับพลาพิทยา นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.เชียงราย เขต 2 120411 : บ้านปางหลวง นายวันชาติ  ยอดสูงสุด ครูผู้ช่วย
75 สพป.เชียงราย เขต 2 120412 : บ้านปางหก นายทรงกรด  ทายะนา ครู
76 สพป.เชียงราย เขต 2 120413 : ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กัลยา  เปลี่ยนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
77 สพป.เชียงราย เขต 2 120394 : บ้านห้วยมะแกง นางสาวสุภาพร   สมจิตต ครูผู้ช่วย
78 สพป.เชียงราย เขต 2 120395 : บ้านห้วยสะลักวิทยา นางสาวรัชดากร  หมื่นมะโน ครู
79 สพป.เชียงราย เขต 2 120388 : บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) นาถชัย  ไชยบุญเรือง ครู
80 สพป.เชียงราย เขต 2 120389 : ชุมชนบ้านโป่ง นายวราห์  นาวิชัย ครู
81 สพป.เชียงราย เขต 2 120390 : บ้านดอนสลี นางทรายทอง  โสดามรรค ครู ชำนาญการพิเศษ
82 สพป.เชียงราย เขต 2 120391 : บ้านหัวฝาย สุรีพร  ไขยรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.เชียงราย เขต 2 120392 : บ้านห้วยหญ้าไซ ภัคชัญญา   ธิขาว ครู
84 สพป.เชียงราย เขต 2 120393 : บ้านแม่ตาช้าง นางกาญจนา  ปัญญา ครู
85 สพป.เชียงราย เขต 2 120386 : บ้านปางอ้อย จรรยา  สิริการ ครู
86 สพป.เชียงราย เขต 2 120387 : บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อนัญญา  อุโมงค์ ครู
87 สพป.เชียงราย เขต 2 120382 : บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ศักดา  ประกอบกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.เชียงราย เขต 2 120383 : ชุมชนบ้านสันจำปา สมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์ ครูชำนาญการ
89 สพป.เชียงราย เขต 2 120377 : บ้านโป่งปูเฟือง นายสามมุ่ย   ปุนคำ ครูชำนาญการ
90 สพป.เชียงราย เขต 2 120379 : บ้านหนองผำ นางสาววศินา  บุตรหล่อ ครู
91 สพป.เชียงราย เขต 2 120380 : บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เปล่งศรี  คิดดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.เชียงราย เขต 2 120375 : อนุบาลแม่สรวย นิมิตร  มาก๋า ครู
93 สพป.เชียงราย เขต 2 120376 : บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) นงลักษณ์  บุญระชัยสวรรค์ พนักงานราชการ
94 สพป.เชียงราย เขต 2 120414 : บ้านวาวี รัชชานนท์  วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
95 สพป.เชียงราย เขต 2 120415 : บ้านมังกาล่า นางสาวมาลี  หยกสังข์ ครูผู้ช่วย
96 สพป.เชียงราย เขต 2 120417 : บ้านเลาลี กุลทิพย์  ฟองสนิท ครู
97 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 : บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) เบญจมาศ  ใจรัตน์ ครู
98 สพป.เชียงราย เขต 2 120419 : บ้านแม่โมงเย้า นางสาวอลิชา  ศิริคณา ครูผู้ช่วย
99 สพป.เชียงราย เขต 2 120431 : ดอยเวียงวิทยา นางสาวกรรณิกา  ใสสม ธุรการโรงเรียน
100 สพป.เชียงราย เขต 2 120416 : โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ นางสาวเปรมฤทัย  อุปละ ครูผู้ช่วย
101 สพป.เชียงราย เขต 2 120424 : บ้านขุนสรวย นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว ครู
102 สพป.เชียงราย เขต 2 120426 : บ้านห้วยไคร้ เสฏฐวงศ์  อินทะเรืองรุ่ง ครู
103 สพป.เชียงราย เขต 2 120427 : บ้านห้วยน้ำเย็น ไพบูลย์  กะโพ ครู
104 สพป.เชียงราย เขต 2 120429 : บ้านห้วยกล้า ทัศนีวรรณ  นงเยาว์ ครู
105 สพป.เชียงราย เขต 2 120430 : บ้านผาแดงหลวง นายศุภศิลป์  ปัญญา ครู
106 สพป.เชียงราย เขต 2 120420 : บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) นางสาวยุวดี  แก้วบุญเรือง ครู
107 สพป.เชียงราย เขต 2 120420 : บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) นางสุคนธ์ทิพย์  น้อยหมอ ครู
108 สพป.เชียงราย เขต 2 120421 : บ้านแสนเจริญ นางสาวเอื้องคำ  หาญแก้ว ครู
109 สพป.เชียงราย เขต 2 120422 : บ้านดอยช้าง สยาม  ตาวงค์ ครู
110 สพป.เชียงราย เขต 2 120423 : บ้านห้วยมะซาง รัตนา  กันทา ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.เชียงราย เขต 2 120425 : บ้านห้วยขี้เหล็ก ทิพย์วรรณ  แซ่ตัน ครู
112 สพป.เชียงราย เขต 2 120401 : ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา นายเอกชัย  ท้าวปัญญา ครู
113 สพป.เชียงราย เขต 2 120402 : บ้านห้วยเฮี้ย นายสมจิตร  จิตอารีย์ ครู
114 สพป.เชียงราย เขต 2 120403 : บ้านแม่ยางมิ้น นายอดิเทพ  ศรีบุญ ครู ผู้ช่วย
115 สพป.เชียงราย เขต 2 120405 : เวียงผาวิทยา ธนวัฒน์  พวงทอง ครูผู้ช่วย
116 สพป.เชียงราย เขต 2 120481 : บ้านสัน นายสุริยัน   สุภาคำ ครู
117 สพป.เชียงราย เขต 2 120482 : บ้านลังกา นางทิพวรรณ  ศรีบุญมี ครู
118 สพป.เชียงราย เขต 2 120483 : บ้านโป่งเทวี นายชยกร  กิจรักษ์ ครู
119 สพป.เชียงราย เขต 2 120483 : บ้านโป่งเทวี จารุกิตติ์  วงศ์ทวี ครูอัตราจ้าง
120 สพป.เชียงราย เขต 2 120492 : บ้านป่าตึง นายพงษ์ศักดิ์   ภัทรพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการ
121 สพป.เชียงราย เขต 2 120493 : บ้านห้วยหินลาดใน นางพณารัตน์  สุตันคำ ครู
122 สพป.เชียงราย เขต 2 120484 : บ้านป่าสัก สุภาภรณ์  กัณทะชัยวรรณ ครู
123 สพป.เชียงราย เขต 2 120485 : บ้านฮ่างต่ำ สันติภาพ  สินันตา ครูผู้ช่วย
124 สพป.เชียงราย เขต 2 120488 : ป่างิ้ววิทยา นางนฤภร  ใจยะทัศน์ ครู
125 สพป.เชียงราย เขต 2 120509 : ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) นายอาราชา  อุปธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
126 สพป.เชียงราย เขต 2 120510 : อนุบาลแม่ขะจาน นิภาพร  สัญญะวงค์ ครูชำนาญการ
127 สพป.เชียงราย เขต 2 120510 : อนุบาลแม่ขะจาน นางสุธาทิพย์  หลวงธรรม ครู
128 สพป.เชียงราย เขต 2 120511 : บ้านป่าแงะ นายทวีทรัพย์  วิสุยะ ธุรการโรงเรียน
129 สพป.เชียงราย เขต 2 120512 : บ้านทุ่งยาว นายสราวุฒิ  ศรียานะ ครู
130 สพป.เชียงราย เขต 2 120506 : บ้านห้วยโป่ง เอกพล  ใจยะเสน ครู
131 สพป.เชียงราย เขต 2 120507 : บ้านห้วยม่วง นางสมนึก  คฤหานนท์ ครู
132 สพป.เชียงราย เขต 2 120502 : บ้านปางอ่ายห้วยชมภู มยุรี  พวงอาภัย ครู
133 สพป.เชียงราย เขต 2 120503 : โป่งน้ำร้อนวิทยา ขนิษฐา  ปันทะ ครู
134 สพป.เชียงราย เขต 2 120504 : บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ ครู
135 สพป.เชียงราย เขต 2 120504 : บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) นางภาวินี  บุญคง ครูผู้ช่วย
136 สพป.เชียงราย เขต 2 120504 : บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู ครูชำนาญการ
137 สพป.เชียงราย เขต 2 120505 : บ้านขุนลาว วชิราภรณ์   เชาว์วิเศษโกมล ครู
138 สพป.เชียงราย เขต 2 120500 : บ้านแม่เจดีย์ ขจรศรี  ปาต๊ะ ครู
139 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 : บ้านโฮ่ง ภณิดา  พรหมเรืองฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
140 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 : บ้านโฮ่ง รัฐชฑรณ์  จักร์แก้ว ครู
141 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 : บ้านโฮ่ง รัฐชฑรณ์  จักร์แก้ว ครู
142 สพป.เชียงราย เขต 2 120474 : อนุบาลเวียงป่าเป้า ณัฐวุฒิ  มากสุข ครู
143 สพป.เชียงราย เขต 2 120475 : ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) นายภัทรพล   โยนิจ ครู คศ.1
144 สพป.เชียงราย เขต 2 120476 : บ้านหนองยาว นายธีรพล  เกียรติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.เชียงราย เขต 2 120479 : ดอยเวียงผาพิทยา จีรวิทย์   มณีวรรณ์ ครู
146 สพป.เชียงราย เขต 2 120479 : ดอยเวียงผาพิทยา พิษณุกร  แก้วนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
147 สพป.เชียงราย เขต 2 120490 : บ้านแม่ปูนหลวง วชิราภรณ์  สายสำราญ ครูผู้ช่วย
148 สพป.เชียงราย เขต 2 120498 : เวียงกาหลงวิทยา อัจฉรา   สุอินต๊ะ ครู
149 สพป.เชียงราย เขต 2 120499 : บ้านป่าจั่น นายสราวุธ  ยาวิราช ครูชำนาญการ
150 สพป.เชียงราย เขต 2 120495 : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา นายณรงค์  พิริยะชนานุสรณ์ ครู
151 สพป.เชียงราย เขต 2 120496 : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน นายวิรัตน์  วังหมื่น ครู
152 สพป.เชียงราย เขต 2 120497 : บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายอิสระ  คุ้มพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.เชียงราย เขต 2 120473 : บ้านเด่นศาลา อุดร  สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.เชียงราย เขต 2 120477 : แม่ตะละวิทยา พิทยา  เลิศพงษ์สุข ครู
155 สพป.เชียงราย เขต 2 120478 : บ้านปางมะขามป้อม นางสาวรวิวรรณ   เชื้อเมืองพาน ครู
156 สพป.เชียงราย เขต 2 120480 : บ้านโป่งนก นางสาวกาญจนา  ศรีมูล ครู
157 สพป.เชียงราย เขต 2 120470 : บ้านโป่งเหนือ นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา ครู
158 สพป.เชียงราย เขต 2 120471 : ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สุทธิพงษ์  พรมเทพ เจ้าหน้าที่พัสดุ
159 สพป.เชียงราย เขต 2 120472 : บ้านสันสลี นายสราวุธ  พรมเทพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
160 สพป.เชียงราย เขต 2 120472 : บ้านสันสลี ธันวา  ดวงนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.เชียงราย เขต 2 120472 : บ้านสันสลี นายวิรุฬห์  ตั๋นฝั้น พนักงานราชการ
162 สพป.เชียงราย เขต 2 120641 : อนุบาลจอมหมอกแก้ว อำนวย  ยศหนัก ครู
163 สพป.เชียงราย เขต 2 120643 : บ้านท่ามะโอ นายชัชวาล  ปัญญาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.เชียงราย เขต 2 120634 : บ้านดงมะดะ ไกรชาติ  อินต๊ะรัตน์ ครู
165 สพป.เชียงราย เขต 2 120635 : อนุบาลแม่ลาว นางสาวณปภัช  ภักดี ครูธุรการ
166 สพป.เชียงราย เขต 2 120636 : บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) เกวลิน  อนุรักษ์ ครู
167 สพป.เชียงราย เขต 2 120637 : ห้วยส้านยาววิทยา นายพิพัฒน์  อหันตะ ครู ชำนาญการพิเศษ
168 สพป.เชียงราย เขต 2 120638 : บ้านหนองเก้าห้อง นางนิตยาพร  วรจักร ครู
169 สพป.เชียงราย เขต 2 120652 : บ้านต้นง้าว นางสุธีพร  เฟื่องฟู ครู
170 สพป.เชียงราย เขต 2 120650 : บัวสลีวิทยา นางกชกร  เอื้องคำ ครู
171 สพป.เชียงราย เขต 2 120651 : บ้านต้นยาง สายอรุณ  มูลสถาน ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.เชียงราย เขต 2 120648 : บ้านโป่งมอญ อุทัย  ปัญญาทิพย์ ครู
173 สพป.เชียงราย เขต 2 120649 : บ้านแม่ผง วุฒินัย  ประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.เชียงราย เขต 2 120647 : ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรณิการ์  จอมแปง ครู
175 สพป.เชียงราย เขต 2 120646 : บ้านห้วยส้านพลับพลา วิชิตา  หัตถกอง ครูชำนาญการ
176 สพป.เชียงราย เขต 2 120645 : โป่งแพร่วิทยา นายวัชรศักดิ์  ชมภูใหล ครู