รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงราย เขต 3 120354 : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) กชพร  จับใจนาย ครู
2 สพป.เชียงราย เขต 3 120354 : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) จารุวรรณ  รัตนพันธ์ ครู
3 สพป.เชียงราย เขต 3 120356 : บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง นางสาวสมหญิง  ชัยมงคล ธุรการโรงเรียน
4 สพป.เชียงราย เขต 3 120365 : บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สมศักดิ์  แสนคำหล่อ ครู
5 สพป.เชียงราย เขต 3 120358 : ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) พิทักษ์  ปานกลาง ครู
6 สพป.เชียงราย เขต 3 120360 : บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จุฬาลักษณ์  นารินคำ ครู
7 สพป.เชียงราย เขต 3 120364 : บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) เกียรติยศ  ยะมา ผู้บริหาร
8 สพป.เชียงราย เขต 3 120357 : บ้านกิ่วพร้าว จรัสโฉม  กุมมาลือ ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.เชียงราย เขต 3 120368 : บ้านท่าข้าวเปลือก สุรศักดิ์  คำไฝ ครู
10 สพป.เชียงราย เขต 3 120368 : บ้านท่าข้าวเปลือก ศุทธา  แก้วปันมา ครู
11 สพป.เชียงราย เขต 3 120373 : บ้านทับกุมารทอง นางสาวจริญญา  ศิริคำฟู ครูผู้ช่วย
12 สพป.เชียงราย เขต 3 120374 : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ นายเชน  จินดาคำ ครู
13 สพป.เชียงราย เขต 3 120369 : บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ศรินญา  กัลญานกุล ครู
14 สพป.เชียงราย เขต 3 120370 : บ้านแม่แพง ธัญญธรณ์  เสนนะ ครู
15 สพป.เชียงราย เขต 3 120372 : บ้านแม่ลากเนินทอง นิ่ม  ชัยแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
16 สพป.เชียงราย เขต 3 120341 : บ้านแม่คี-หนองอ้อ สุภาภรณ์   ธรรมสอน ครู
17 สพป.เชียงราย เขต 3 120341 : บ้านแม่คี-หนองอ้อ นางจริยาวดี  รอดสุวรรณ พนักงานราชการ
18 สพป.เชียงราย เขต 3 120341 : บ้านแม่คี-หนองอ้อ นางศิริทร  ปฐมวงค์ ครู
19 สพป.เชียงราย เขต 3 120333 : บ้านแม่สลองใน ณัฎฐาพร  เขจร ครูผู้ช่วย
20 สพป.เชียงราย เขต 3 120338 : นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา นิรันดร์  วงศ์อรินทร์ ครู
21 สพป.เชียงราย เขต 3 120339 : บ้านใหม่สามัคคี นายภูริภัทร์อรรถพรเดชา  ติยวลีย์ ครู
22 สพป.เชียงราย เขต 3 120340 : บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) นางสาวเมวิกา  เหมืองทรายมูล ครู อัตราจ้าง
23 สพป.เชียงราย เขต 3 120332 : บ้านรวมใจ นายวิชิต  สงมูลนาค ครู
24 สพป.เชียงราย เขต 3 120324 : บ้านป่าบงแม่จัน นางจีราวรรณ  เมืองเปรม ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.เชียงราย เขต 3 120324 : บ้านป่าบงแม่จัน วรานนท์  ดีมงคล ครู
26 สพป.เชียงราย เขต 3 120325 : บ้านสันโค้ง ลัดดาวัลย์  วิยะกัน ครู
27 สพป.เชียงราย เขต 3 120326 : บ้านโป่งน้ำร้อน พงศ์ศักดิ์   ถาหล้า ครู
28 สพป.เชียงราย เขต 3 120328 : ประชารัฐพัฒนา เฉลิมศรี  ไชยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ
29 สพป.เชียงราย เขต 3 120329 : บ้านห้วยมะหินฝน นายอาทิตย์  ต๊ะต้องใจ ครูผู้ข่วย
30 สพป.เชียงราย เขต 3 120330 : บ้านปางสา นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ ครู
31 สพป.เชียงราย เขต 3 120331 : บ้านสันติสุข ทรงธรรม   สร้อยยานะ ครูผู้ช่วย
32 สพป.เชียงราย เขต 3 120323 : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ธนิดา  ธรรมวงค์ ครู
33 สพป.เชียงราย เขต 3 120342 : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) นายบรรเจิด  อินสุพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
34 สพป.เชียงราย เขต 3 120342 : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ปฏิภาณ  นาดี ครูผู้ช่วย
35 สพป.เชียงราย เขต 3 120343 : บ้านหนองแหย่ง โสภา  สมบูรณ์ ครูชำนาญการ
36 สพป.เชียงราย เขต 3 120346 : บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ กิตติพงศ์  ไสยวรรณ์ ครู
37 สพป.เชียงราย เขต 3 120346 : บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ ศิริพร  โปธา ครู
38 สพป.เชียงราย เขต 3 120347 : บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย นางสาวพัชราภรณ์  หมื่นวังใน ครู ผู้ช่วย
39 สพป.เชียงราย เขต 3 120322 : ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 โชคดี  ศรีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.เชียงราย เขต 3 120319 : บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรวัฒน์  ไชยบาล ครู
41 สพป.เชียงราย เขต 3 120321 : บ้านหนองแว่น ลัคนา  มีสุข พนักงานราชการ
42 สพป.เชียงราย เขต 3 120348 : บ้านสันกอง สนธกานต์  จันทวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.เชียงราย เขต 3 120348 : บ้านสันกอง ณัฐรดี  สิทธิกัน ครู
44 สพป.เชียงราย เขต 3 120350 : บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย นางสาวกรรณิการ์  เบแซ ครู
45 สพป.เชียงราย เขต 3 120350 : บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ทวี  โปธา ครู
46 สพป.เชียงราย เขต 3 120335 : สันสลีหลวง-สันนายาว เยาวลักษณ์  กันธิพร้าว ครู
47 สพป.เชียงราย เขต 3 120336 : อนุบาลศรีค้ำ พีระพงศ์  แสงผการ ครู
48 สพป.เชียงราย เขต 3 120351 : สันทราย(พรหมณีวิทยา) อินทิรา  ปินคำ ครู
49 สพป.เชียงราย เขต 3 120353 : บ้านแหลว-นาล้อม อรพิน  ยอดใส ครู
50 สพป.เชียงราย เขต 3 120145 : ป่าตึงพิทยานุกูล ธรรมนูญ  ต๊ะผัด ครู
51 สพป.เชียงราย เขต 3 120147 : บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ลินลดา  พลรัฐ ครู ค.ศ.๒
52 สพป.เชียงราย เขต 3 120147 : บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี จิราวรรธ  โสดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
53 สพป.เชียงราย เขต 3 120150 : แม่แอบวิทยาคม สมนึก  ทิตา ครู
54 สพป.เชียงราย เขต 3 120151 : บ้านศรีกองงาม วารินทร์  อินต๊ะ ครู
55 สพป.เชียงราย เขต 3 120152 : บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สันติ  ระวีวรรณ ครู
56 สพป.เชียงราย เขต 3 120152 : บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) นายกนกพล  ไชยมงคล ครู
57 สพป.เชียงราย เขต 3 120153 : บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) วันไชย  ไทยใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.เชียงราย เขต 3 120153 : บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สุภาภรณ์  โชตา ธุรการ
59 สพป.เชียงราย เขต 3 120155 : ชุมชนบ้านป่าสักน้อย นายสุริยา  เทพวงษ์ ครูชำนาญการ
60 สพป.เชียงราย เขต 3 120156 : บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) บุญมาก  โกเสนตอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.เชียงราย เขต 3 120158 : บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) นายนพดล  ไชยช่อฟ้า ครู
62 สพป.เชียงราย เขต 3 120159 : ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชิงชาย  รัตนชัย ครู
63 สพป.เชียงราย เขต 3 120160 : บ้านแม่คำ ปัณฑิกา  ปันแสน พนักงานราชการ
64 สพป.เชียงราย เขต 3 120161 : บ้านไร่ นายดำเนิน  สินธุชัย ครู
65 สพป.เชียงราย เขต 3 120161 : บ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่  ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 : บ้านดอยจัน กัมพล  อนันตเดชาทรัพย์ ครูธุรการ
67 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 : บ้านดอยจัน ธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
68 สพป.เชียงราย เขต 3 120131 : โยนกวิทยา วิไลวรรณ  หวายคำ ครู
69 สพป.เชียงราย เขต 3 120132 : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม พุฒิพงษ์  หวายคำ ครู
70 สพป.เชียงราย เขต 3 120133 : บ้านสันธาตุ เมธาพร  ชีวชยาภรณ์ ครู
71 สพป.เชียงราย เขต 3 120129 : บ้านสบคำ กานดา  สิทธิแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.เชียงราย เขต 3 120125 : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ว่าที่ร้อยตรีเอนก  หมื่นคำสี ครู
73 สพป.เชียงราย เขต 3 120126 : บ้านสบรวก สุดารัตน์  สุนทรวุฒิ ครู
74 สพป.เชียงราย เขต 3 120128 : บ้านห้วยเกี๋ยง อันธิกา  สุภาอิน ครู คศ.3
75 สพป.เชียงราย เขต 3 120128 : บ้านห้วยเกี๋ยง ละเอียด  ทันใจ ครู
76 สพป.เชียงราย เขต 3 120135 : บ้านเวียงแก้ว กิ่งกาญจน์  สวาสดิ์พันธ์ ครู
77 สพป.เชียงราย เขต 3 120141 : บ้านศรีดอนมูล จันทร์จิรา  ชัยลังกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.เชียงราย เขต 3 120141 : บ้านศรีดอนมูล วิชัย  พิพิธพงศ์สันต์ ครูผู้ช่วย
79 สพป.เชียงราย เขต 3 120143 : บ้านดอยสะโง๊ะ ภคพร  ก้างยาง ครูผู้ช่วย
80 สพป.เชียงราย เขต 3 120436 : บ้านป่าแดง สมเกียรติ  สาคร ครู
81 สพป.เชียงราย เขต 3 120437 : บ้านศรีป่าแดง สุวิทย์  ใจภิภักดิ์ ครู
82 สพป.เชียงราย เขต 3 120438 : บ้านม่วงคำ อำพันธ์  กล้าหาญ ครู
83 สพป.เชียงราย เขต 3 120439 : บ้านปางห้า เจษฎา  อินต๊ะใฝ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 : บ้านสันนา มงคล  คุณทรงแสน ครู
85 สพป.เชียงราย เขต 3 120441 : บ้านสันบุญเรือง ไสว  ไชยหมื่น ครู
86 สพป.เชียงราย เขต 3 120442 : บ้านสันหลวง ศศิธร  บุญตัน ครู
87 สพป.เชียงราย เขต 3 120443 : บ้านเหมืองแดงน้อย กิ่งกาญจน์   ก้อใจ ครู
88 สพป.เชียงราย เขต 3 120463 : บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ รัฐพล  โหนขุนทด ครู
89 สพป.เชียงราย เขต 3 120449 : บ้านถ้ำ วรรณวริน  ชุมภู ครู
90 สพป.เชียงราย เขต 3 120449 : บ้านถ้ำ แพแพง  ชาวลี้แสน ครูผู้ช่วย
91 สพป.เชียงราย เขต 3 120450 : บ้านโป่ง นายวุฒิชัย  วงค์ปัญญา ครู
92 สพป.เชียงราย เขต 3 120451 : บ้านถ้ำ ตชด. ภักพิง  พิลาลีย ครู
93 สพป.เชียงราย เขต 3 120452 : บ้านถ้ำปลา นายสมบัติ  สุทธิชัยกุล ครู
94 สพป.เชียงราย เขต 3 120469 : บ้านผาฮี้ นายชยพล  วงศ์วิธูน ครู โรงเรียนบ้านผาฮี้
95 สพป.เชียงราย เขต 3 120469 : บ้านผาฮี้ บุษรินทร์  ปิ่นมณี ครู
96 สพป.เชียงราย เขต 3 120444 : บ้านน้ำจำ นางศรีพรรณ  เป็งดล ครู
97 สพป.เชียงราย เขต 3 120453 : บ้านจ้อง ทิชากร  สุขศรี ครู
98 สพป.เชียงราย เขต 3 120446 : บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล พายุ  ศรีวงค์ ครู
99 สพป.เชียงราย เขต 3 120447 : บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) วิลาวัลย์  สิงเค้า ครู
100 สพป.เชียงราย เขต 3 120433 : ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 สุพจน์  ทองซิว ครู
101 สพป.เชียงราย เขต 3 120434 : บ้านสันทราย ปฏิวัติ  ยาณะโค ครู
102 สพป.เชียงราย เขต 3 120435 : บ้านสันมะนะ ณรงค์  ใจมูลมั่ง ครู
103 สพป.เชียงราย เขต 3 120466 : บ้านป่ายาง ปิยวัฒน์  ก๋าใจคำ ครู
104 สพป.เชียงราย เขต 3 120432 : บ้านเหมืองแดง สุวพิชญ์  คำเงิน ครู
105 สพป.เชียงราย เขต 3 120465 : บ้านเวียงพาน วิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
106 สพป.เชียงราย เขต 3 120467 : บ้านป่าเหมือด นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู ครู
107 สพป.เชียงราย เขต 3 120464 : อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สุพัทยา  วัดวง ครู
108 สพป.เชียงราย เขต 3 120454 : บ้านสันถนน เนตรนภา  สุทธกุล ครู
109 สพป.เชียงราย เขต 3 120457 : บ้านสันโค้ง อิทธิพล  คนซื่อ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง
110 สพป.เชียงราย เขต 3 120458 : บ้านห้วยไคร้ นายบุญศรี  มาละดา ครู ชำนาญการพิเศษ
111 สพป.เชียงราย เขต 3 120458 : บ้านห้วยไคร้ สุริสา  ธรรมขันธ์ ครูผู้ช่วย
112 สพป.เชียงราย เขต 3 120459 : บ้านสันยาว สันลิดไม้ นายทวีทรัพย์  ไชยศักดิ์ ครู
113 สพป.เชียงราย เขต 3 120460 : บ้านฮ่องแฮ่ ศิริชัย  คำเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.เชียงราย เขต 3 120595 : บ้านเทอดไทย นายนิพล  ชัยวงษ์วัน ครู
115 สพป.เชียงราย เขต 3 120596 : บ้านพญาไพร นายรัติพล  ทามัน ครู
116 สพป.เชียงราย เขต 3 120596 : บ้านพญาไพร สุขสันต์  สอนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.เชียงราย เขต 3 120597 : บ้านแม่หม้อ นางชลลดา  ไชยธรรม ครูผู้ช่วย
118 สพป.เชียงราย เขต 3 120598 : พญาไพรไตรมิตร นายธนวัฒน์  จวรรณตุม ครู
119 สพป.เชียงราย เขต 3 120599 : บ้านจะตี ประทิน  จันทร์ตะละ ครู
120 สพป.เชียงราย เขต 3 120600 : รัฐราษฎร์วิทยา นายพิศิษฐ์  คำฮ้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.เชียงราย เขต 3 120601 : สามัคคีพัฒนา วิทยา  จันทร์ทนะ ครู
122 สพป.เชียงราย เขต 3 120601 : สามัคคีพัฒนา กฤษฎา  เจริญวัย ครูผู้ช่วย
123 สพป.เชียงราย เขต 3 120602 : บ้านปางมะหัน ปราณี  สุภาพ ครู
124 สพป.เชียงราย เขต 3 120602 : บ้านปางมะหัน นายเธียรนริศ  ปัญญาวิชา ครู
125 สพป.เชียงราย เขต 3 120603 : บ้านห้วยอื้น รุจิกาญจน์  กันทาใจ ครูชำนาญการ
126 สพป.เชียงราย เขต 3 120606 : บ้านผาจี วุฒิพล  ตวย ครู
127 สพป.เชียงราย เขต 3 120593 : บ้านขาแหย่งพัฒนา ภาระวี  อินนวล ครู
128 สพป.เชียงราย เขต 3 120594 : บ้านป่าซางนาเงิน จิตฏิพร  สอนราษฎร์ ครู
129 สพป.เชียงราย เขต 3 120591 : บ้านห้วยไร่สามัคคี พนม  สมยง ครูชำนาญการ
130 สพป.เชียงราย เขต 3 120592 : อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สวาท  เย็นใจมา ครู
131 สพป.เชียงราย เขต 3 120612 : บ้านสันติคีรี นายศิวนาถ  ประสาวะถา ครูชำนาญการ
132 สพป.เชียงราย เขต 3 120612 : บ้านสันติคีรี นายพงษ์ศักดิ์  มณีจันทร์สุข ครู
133 สพป.เชียงราย เขต 3 120613 : บ้านใหม่สันติ เอกรัฐ  น้อยมา ครู
134 สพป.เชียงราย เขต 3 120614 : บ้านกลาง สุรศักดิ์  โนภิวงค์ ครูผู้ช่วย
135 สพป.เชียงราย เขต 3 120615 : บ้านพนาสวรรค์ นายจิตอิสรภาพ  ใจอารีย์ ครู ค.ศ.๑
136 สพป.เชียงราย เขต 3 120616 : ราษฎร์พัฒนา สันติ  ใจเฉื่อย ครู
137 สพป.เชียงราย เขต 3 120617 : บ้านแม่เต๋อ ธีร์วรา  ใจเย็น ครู
138 สพป.เชียงราย เขต 3 120608 : บ้านมนตรีวิทยา นางสาวเกษรินทร์  ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
139 สพป.เชียงราย เขต 3 120608 : บ้านมนตรีวิทยา นายอภินันท์  ยังชัยสิริกุล ครู
140 สพป.เชียงราย เขต 3 120609 : ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป นางสาวพัชรี  สิงห์ฉลาด ครู
141 สพป.เชียงราย เขต 3 120610 : บ้านผาเดื่อ ธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์ ครู
142 สพป.เชียงราย เขต 3 120611 : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) วุฒิภัทร  ยศบดินทร์ ครูผู้ช่วย
143 สพป.เชียงราย เขต 3 120607 : บ้านห้วยผึ้ง ทวิช  บัวแพง ครู
144 สพป.เชียงราย เขต 3 120607 : บ้านห้วยผึ้ง สงคราม  กิตติกาจ ครู
145 สพป.เชียงราย เขต 3 120681 : อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) นิโลบล  เรืองไชย ครูผู้ช่วย
146 สพป.เชียงราย เขต 3 120683 : บ้านทุ่งกวาง นิศาชล  ละอองศรี ครู
147 สพป.เชียงราย เขต 3 120684 : บ้านดอย นางวิรัตน์  ปันโปธา ครู
148 สพป.เชียงราย เขต 3 120685 : บ้านดอนงาม สิทธานนท์  แซ่ลี ครู
149 สพป.เชียงราย เขต 3 120686 : บ้านขุนแม่บง ตชด. กาศินันท์  กอเจอ ครู
150 สพป.เชียงราย เขต 3 120686 : บ้านขุนแม่บง ตชด. นายภูวดล  บุญตันตา ครู
151 สพป.เชียงราย เขต 3 120669 : อนุบาลดอยหลวง วันชัย  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.เชียงราย เขต 3 120670 : บ้านป่าลัน บุปผา   มาระวิชัย ครู
153 สพป.เชียงราย เขต 3 120670 : บ้านป่าลัน พนิดา  ทองใบ ครูผู้ช่วย
154 สพป.เชียงราย เขต 3 120671 : บ้านห้วยไร่ นายณฐกร  วงค์ใหญ่ ครู
155 สพป.เชียงราย เขต 3 120671 : บ้านห้วยไร่ นายสถิตย์   วงศ์ษาฟู ครู
156 สพป.เชียงราย เขต 3 120672 : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ วัชรินทร์  ปอใจ พนักงานราชการ
157 สพป.เชียงราย เขต 3 120672 : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ นางสาวสุรินทร  พรมเมือง ครูอัตราจ้าง
158 สพป.เชียงราย เขต 3 120674 : บ้านไทรทอง เสาวณีย์  ไชยชมภู ครูชำนาญการ
159 สพป.เชียงราย เขต 3 120676 : บ้านหนองป่าก่อ ทรงเดช  ชัยปัญหา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
160 สพป.เชียงราย เขต 3 120676 : บ้านหนองป่าก่อ อารีย์  ภูครองทุ่ง ครู
161 สพป.เชียงราย เขต 3 120678 : บ้านใหม่พัฒนา นรินทร์   ยกยอน ครู
162 สพป.เชียงราย เขต 3 120679 : บ้านป่าซางงาม วรัญญา  สุเตนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
163 สพป.เชียงราย เขต 3 120604 : บ้านห้วยหก เบญจวรรณ  เทพสมรส ครู
164 สพป.เชียงราย เขต 3 120605 : บ้านห้วยหยวกป่าโซ ธิดารัตน์  ศรีวิราช ครูผู้ช่วย
165 สพป.เชียงราย เขต 3 120162 : บ้านธารทอง นายอิทธิพล  แสงจันทร์ ครู
166 สพป.เชียงราย เขต 3 120737 : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) จามร  แจ่มเกิด ครู
167 สพป.เชียงราย เขต 3 120738 : ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ ดลใจ  ทนุตัน ครู
168 สพป.เชียงราย เขต 3 120739 : ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ นายไพรัช   สุขเกษม ครู
169 สพป.เชียงราย เขต 3 120740 : ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 จงกลณี  จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียน