รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงราย เขต 4 120116 : บ้านศรีลานนา kiatsuda  jarupeng ครู
2 สพป.เชียงราย เขต 4 120117 : บ้านหลวง ฐิตินันท์   สนิทดี ครู
3 สพป.เชียงราย เขต 4 120118 : บ้านครึ่ง ณัฐฐินันท์  คำงาม ธุรการโรงเรียน
4 สพป.เชียงราย เขต 4 120119 : บ้านครึ่งใต้ อมรา  ศรีวิชัย ครู
5 สพป.เชียงราย เขต 4 120114 : บ้านส้าน เปรมวิภา  สุโรพันธ์ ธุรการโรงเรียน
6 สพป.เชียงราย เขต 4 120115 : บ้านตองม่วงชุม ศุภชัย   อุ่นแก้ว ครู
7 สพป.เชียงราย เขต 4 120112 : บ้านบุญเรือง ธัชชัย  นาระถี ครู
8 สพป.เชียงราย เขต 4 120113 : บ้านต้นปล้องแดนเมือง นางสิริกาญจน์  ดวงสุข ครูชำนาญการ
9 สพป.เชียงราย เขต 4 120097 : บ้านเมืองกาญจน์ ทองลี  ศรีเตชะ ครู
10 สพป.เชียงราย เขต 4 120097 : บ้านเมืองกาญจน์ นายสวัสดิ  แสงงาม ครู
11 สพป.เชียงราย เขต 4 120098 : บ้านสองพี่น้อง นายณัฐชัย  มังคลาด ครู
12 สพป.เชียงราย เขต 4 120096 : ริมโขงวิทยา ชัชชัยกรณ์  อาดนนท์ลา ครู
13 สพป.เชียงราย เขต 4 120090 : บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) นายภานุพงศ์  กาวิชา ครู
14 สพป.เชียงราย เขต 4 120091 : อนุบาลเชียงของ นายชนะไพร   ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.เชียงราย เขต 4 120091 : อนุบาลเชียงของ สามารถ  คัญทัพ ครู
16 สพป.เชียงราย เขต 4 120092 : อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา มนัส  ปันแก้ว ครู
17 สพป.เชียงราย เขต 4 120093 : บ้านทุ่งนาน้อย ไกรสิทธิ์  อุดอาจ ครูผู้ช่วย
18 สพป.เชียงราย เขต 4 120094 : บ้านดอนมหาวัน ณัฐชยา  แพงสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.เชียงราย เขต 4 120095 : บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ศักดา  อะทะจา ผู้อำนวยการ
20 สพป.เชียงราย เขต 4 120110 : บ้านปากอิง อุมา  ยะฝั้น ครู
21 สพป.เชียงราย เขต 4 120108 : บ้านหวาย นภัสดล  แปงกลาง ครู
22 สพป.เชียงราย เขต 4 120104 : ชุมชนบ้านศรีดอนชัย นางนิภารัตน์  มาเมืองกล ครู
23 สพป.เชียงราย เขต 4 120105 : บ้านลุงท่าเจริญ มะลิวัลย์  ม่วงคุณ ครู
24 สพป.เชียงราย เขต 4 120106 : บ้านทุ่งซางดงหลวง นายนัฐพงษ์   ม่วงคุณ ครู
25 สพป.เชียงราย เขต 4 120107 : บ้านเขียะ นางอำพันธ์  ภูชมศรี ครู
26 สพป.เชียงราย เขต 4 120100 : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) วราภรณ์ ส่องแสง  ส่องแสง ครู
27 สพป.เชียงราย เขต 4 120101 : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) นราธิป  หงษ์คำ ครู
28 สพป.เชียงราย เขต 4 120101 : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) ทนง  ตายัน ครู
29 สพป.เชียงราย เขต 4 120101 : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) นางจิตรา  จักรสมศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.เชียงราย เขต 4 120102 : บ้านทุ่งอ่าง นางจิรัตติกาล   จันตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.เชียงราย เขต 4 120103 : บ้านน้ำม้า นภาพร  อุตสา ครู
32 สพป.เชียงราย เขต 4 120099 : ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) sill  Pinchai ครู
33 สพป.เชียงราย เขต 4 120120 : บ้านแก่นวิทยา เรวดี  ครึ่งธิ ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.เชียงราย เขต 4 120121 : บ้านเกี๋ยง สุนันทา   จันตา ครู
35 สพป.เชียงราย เขต 4 120122 : บ้านห้วยซ้อ นายอนุสรณ์  มูลวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.เชียงราย เขต 4 120123 : บ้านเวียงหมอก อภิชิต  จำป๋า ครูผู้ช่วย
37 สพป.เชียงราย เขต 4 120175 : สักสันเชียงใหม่วิทยาคม รติกานต์  คักกันหา ครู
38 สพป.เชียงราย เขต 4 120176 : บ้านงิ้วใหม่ นางสาวจรวยพร  นาธิเลศ ครู
39 สพป.เชียงราย เขต 4 120177 : บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู ครู
40 สพป.เชียงราย เขต 4 120177 : บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) กัลยา  สุทธศิลป์ ครู
41 สพป.เชียงราย เขต 4 120178 : บ้านตุ้มเหนือ สุภาพร  กำจัดภัยพาล ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.เชียงราย เขต 4 120178 : บ้านตุ้มเหนือ พิพรรธน์  หงษาคำ ครู
43 สพป.เชียงราย เขต 4 120179 : บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) ศศิธร  เมืองอินทร์ ครู
44 สพป.เชียงราย เขต 4 120180 : บ้านขอนซุง นายนิรันดร์  แสงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.เชียงราย เขต 4 120217 : บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) ยุวรี  เขตต์สิริวรกุล ครูธุรการโรงเรียน
46 สพป.เชียงราย เขต 4 120218 : บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ศราวุฒิ  เมืองมาหล้า ครู
47 สพป.เชียงราย เขต 4 120219 : บ้านก๊อ ชนิษฐา  พรมเสน ธุรการโรงเรียน
48 สพป.เชียงราย เขต 4 120219 : บ้านก๊อ ปริญทิพย์  ท่าว่อง ครู
49 สพป.เชียงราย เขต 4 120198 : บ้านขุนห้วยไคร้ ภัสริน  ไชยะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพป.เชียงราย เขต 4 120204 : เพียงหลวง 16 นางสาวอัจฉราพร  อะทะวงศ์ ครู
51 สพป.เชียงราย เขต 4 120205 : เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า นางสมจิตร   มูลลา ครู คศ.2
52 สพป.เชียงราย เขต 4 120206 : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย นางจุรีย์  สนธิ ครู
53 สพป.เชียงราย เขต 4 120207 : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย นายจักรกฤช   ณ เชียงใหม่ ครู คศ.3
54 สพป.เชียงราย เขต 4 120208 : บ้านรักแผ่นดิน เดชา  พันดา ครู
55 สพป.เชียงราย เขต 4 120209 : บ้านแผ่นดินทอง นายสุรศิลป์  ยอดปัญญา ครู
56 สพป.เชียงราย เขต 4 120210 : บ้านราษฏร์ภักดี somkuan  chomkham ครู
57 สพป.เชียงราย เขต 4 120210 : บ้านราษฏร์ภักดี นายบุญเลิศ  มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.เชียงราย เขต 4 120197 : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ทนงค์ศักดิ์  ราชลี ธุรการโรงเรียน
59 สพป.เชียงราย เขต 4 120199 : บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ประสิทธิ์  ลิมสมนึก ครู
60 สพป.เชียงราย เขต 4 120200 : บ้านตีนเป็ด นายนิตย์  อินต๊ะวิยะ ครู ชำนาญการ
61 สพป.เชียงราย เขต 4 120181 : บ้านดอนดินแดง พิทักษ์พงศ์  เชียงแรง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
62 สพป.เชียงราย เขต 4 120183 : บ้านปล้องตลาด นายนรินทร์   จนใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.เชียงราย เขต 4 120184 : จำไฮบ้านเหล่า ยุพิน  วีระฤทธิพันธ์ ครูชำนาญ
64 สพป.เชียงราย เขต 4 120185 : บ้านปล้องใต้ จันทร์ฉาย  ไชยยังคำ ครู
65 สพป.เชียงราย เขต 4 120186 : บ้านปล้องส้าน นางรุ่งกาญจน์  ผดุงกิจ ครูชำนาญการ
66 สพป.เชียงราย เขต 4 120213 : บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) อัจจิมา  จันธิมา ครู
67 สพป.เชียงราย เขต 4 120215 : บ้านแม่ลอยไร่ ขจร  กาวี ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.เชียงราย เขต 4 120216 : บ้านเกี๋ยงใต้ คนึง  ธรรมโชติ ครู
69 สพป.เชียงราย เขต 4 120169 : วัดพระเกิดคงคาราม นางลำดวน  วันวะนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.เชียงราย เขต 4 120164 : เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) อรุณวดี  กันทะสิงห์ หัวหน้าพัสดุ
71 สพป.เชียงราย เขต 4 120165 : บ้านใหม่ ขนิษฐา  บุตรดี ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.เชียงราย เขต 4 120165 : บ้านใหม่ พรรวรรษา   สภานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.เชียงราย เขต 4 120166 : บ้านร่องแช่ jongjit  philanoi ครู
74 สพป.เชียงราย เขต 4 120167 : บ้านทุ่งโห้ง นิภา   แปลงล้วน ครู
75 สพป.เชียงราย เขต 4 120168 : บ้านห้วยไคร้ พิชัย  ตาหล้า ครู
76 สพป.เชียงราย เขต 4 120168 : บ้านห้วยไคร้ นางสาวศิริพร  เขื่อนเชียงสา ครู
77 สพป.เชียงราย เขต 4 120168 : บ้านห้วยไคร้ ชวลิต  มูลย่อง ครู
78 สพป.เชียงราย เขต 4 120214 : บ้านป่าตึงงาม ชญาภา  อ้วนวุฒิ ครู
79 สพป.เชียงราย เขต 4 120211 : บ้านป่ารวก นางสาวแววตา  วงศ์ภักดี ครู
80 สพป.เชียงราย เขต 4 120212 : ศรีดอนไชยวิทยา ภัทฐิตา  ดอนสินเพิ่ม ครูชำนาญการ
81 สพป.เชียงราย เขต 4 120170 : บ้านสันทรายมูล นายพิเชษฐ  ธิโนชัย ชำนาญการพิเศษ
82 สพป.เชียงราย เขต 4 120171 : สันทรายงามวิทยา บุญโฮม  พิมพ์หอม ครู
83 สพป.เชียงราย เขต 4 120171 : สันทรายงามวิทยา เมชญาพร  คำจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.เชียงราย เขต 4 120172 : บ้านหนองบัว โกวิท  วงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
85 สพป.เชียงราย เขต 4 120192 : บ้านบุญนาค พิจิตรา  เหมะธุรินทร์ ครู
86 สพป.เชียงราย เขต 4 120192 : บ้านบุญนาค พัชรินทร์  ดีปัญญา ครู
87 สพป.เชียงราย เขต 4 120201 : บ้านดอนแยง ยุภาดี  ไชยบาล ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.เชียงราย เขต 4 120195 : บ้านดอนไชย นางสาวนงนุช  อยู่ดี ครู
89 สพป.เชียงราย เขต 4 120187 : หนองแรดวิทยา วาสนา  คุสินธ์ ครูชำนาฐการพิเศษ
90 สพป.เชียงราย เขต 4 120188 : บ้านม่อนป่ายาง วรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์ ครู
91 สพป.เชียงราย เขต 4 120559 : อนุบาลตาดควัน วณัฐยา  คนเก่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
92 สพป.เชียงราย เขต 4 120560 : บ้านใหม่สุขสันต์ สายฝน  แสงแก้ว ครู
93 สพป.เชียงราย เขต 4 120558 : บ้านใหม่โชคชัย นางมารินา  ลาดปะละ ครู
94 สพป.เชียงราย เขต 4 120549 : บ้านเวียงหวาย วรวุฒิ  รวมสุข ครู
95 สพป.เชียงราย เขต 4 120550 : บ้านหนองบัวคำ วรภพ  เขาฟัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
96 สพป.เชียงราย เขต 4 120541 : บ้านหนองเสา นายนิรุท  รุ่งรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.เชียงราย เขต 4 120543 : สันสะลีกวิทยา นิพล  เมืองก้อนกาศ ครู
98 สพป.เชียงราย เขต 4 120547 : บ้านป่าซาง กนกนาฎ  สุกใส ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.เชียงราย เขต 4 120557 : บ้านป่าม่วง กันติทัต  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.เชียงราย เขต 4 120555 : บ้านแม่ต๋ำกลาง กรุง  ทาโน ครู
101 สพป.เชียงราย เขต 4 120556 : บ้านบ่อแสง สมผล  ศิริวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.เชียงราย เขต 4 120544 : บ้านทุ่งเจ้า นงนุช  ตันกูล ครู
103 สพป.เชียงราย เขต 4 120545 : บ้านแม่เปา อุไรวรรณ   กองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.เชียงราย เขต 4 120546 : ชุมชนบ้านสบเปา ฐิติยา  ปินคำ ครู
105 สพป.เชียงราย เขต 4 120551 : แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ภาณุวิชญ์  เตชะบูรณ์ ครู
106 สพป.เชียงราย เขต 4 120552 : บ้านกระแล นิตยา  ปาละ ครู
107 สพป.เชียงราย เขต 4 120553 : บ้านสันหลวงสามัคคี นางสาวรุ่งพร   จิตมะโนวรรณ์ ครูชำนาญการ
108 สพป.เชียงราย เขต 4 120567 : ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ธนัญญา  แสงคำ ครูอัตราจ้าง
109 สพป.เชียงราย เขต 4 120563 : บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 ทรงศักดิ์  สุโพธิณะ ครู
110 สพป.เชียงราย เขต 4 120566 : บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" นายอดุลย์  ป้องฉิม ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.เชียงราย เขต 4 120578 : ขุนขวากพิทยา ปราโมช   ถาหมี ครู
112 สพป.เชียงราย เขต 4 120579 : บ้านท่าข้าม มะริษา  ตามสมัย ครู
113 สพป.เชียงราย เขต 4 120580 : ปางหัดสหศาสตร์ แมงค์  แซ่ฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.เชียงราย เขต 4 120577 : บ้านโล๊ะวังผา ฐิติรัตน์  ไชยประเสริฐ ครูชำนาญการ
115 สพป.เชียงราย เขต 4 120581 : บ้านผาแล สุรพงค์  ตันต้าว ครู
116 สพป.เชียงราย เขต 4 120581 : บ้านผาแล บุษกร  กาจินา ครู
117 สพป.เชียงราย เขต 4 120582 : บ้านห้วยหาน ชัยพร  กันศรีเวียง ครูชำนาญการ
118 สพป.เชียงราย เขต 4 120584 : บ้านห้วยคุ วัชรพล  นนทะคำจันทร์ ครู
119 สพป.เชียงราย เขต 4 120584 : บ้านห้วยคุ มลิวัลย์  ชัยรินทร์ ครูชำนาญการ
120 สพป.เชียงราย เขต 4 120576 : ปอวิทยา ทัศนีย์   ลือชา ครู
121 สพป.เชียงราย เขต 4 120576 : ปอวิทยา บุญญาดา  คำบุญ ครู
122 สพป.เชียงราย เขต 4 120589 : บ้านหนองเตา นางสาวรัชไมตรี  แซ่ลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.เชียงราย เขต 4 120586 : ไตรมิตรวิทยา สุทธิพงศ์  ชัยวงค์ ครูผู้ช่วย
124 สพป.เชียงราย เขต 4 120587 : บรรพตวิทยา วิรุต  นิพัทธ์สกุล ครู
125 สพป.เชียงราย เขต 4 120588 : บ้านทรายทอง จำรัส  สมควร ครู
126 สพป.เชียงราย เขต 4 120573 : บ้านห้วยลึก อัจฉรี  บุดดี ครู
127 สพป.เชียงราย เขต 4 120571 : บ้านหลู้ วราภรณ์  แก้วแพร่ ครู
128 สพป.เชียงราย เขต 4 120572 : บ้านไทยสมบูรณ์ กณกพิมพ์  คำศิริ ครู
129 สพป.เชียงราย เขต 4 120568 : บ้านม่วงยาย พูนผล  พิลาจันทร์ ครู
130 สพป.เชียงราย เขต 4 120569 : บ้านแจมป๋อง นางสาวมัทติกา  ไชยแสงคำ ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.เชียงราย เขต 4 120570 : อนุบาลเวียงแก่น ปริศนา  บัวแสง ครู
132 สพป.เชียงราย เขต 4 120574 : บ้านทุ่งคำ วิลาวัลย์  ยานัน ครู ชำนาญการพิเศษ
133 สพป.เชียงราย เขต 4 120575 : บ้านห้วยเอียน นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก ครู
134 สพป.เชียงราย เขต 4 120622 : บ้านห้วยโป่ง ณาตยาณี  เทือกตา ครู
135 สพป.เชียงราย เขต 4 120622 : บ้านห้วยโป่ง นางศรีเวียง  สุขทัย ครู
136 สพป.เชียงราย เขต 4 120623 : อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) นายอุเทน  สุขทัย ครู
137 สพป.เชียงราย เขต 4 120625 : ชุมชนบ้านต้าตลาด ยลดา  อุตมะ ครูอัตราจ้าง
138 สพป.เชียงราย เขต 4 120626 : บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) นางสาวอุษณีย์  มาลัยวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.เชียงราย เขต 4 120627 : บ้านต้านาล้อม เพ็ญผกา  ธนะแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
140 สพป.เชียงราย เขต 4 120620 : บ้านร่องขุ่นป่าข่า นายสุรวิทย์  จอมอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
141 สพป.เชียงราย เขต 4 120620 : บ้านร่องขุ่นป่าข่า ปทุมพร   ณ พิกุล ครูธุรการ
142 สพป.เชียงราย เขต 4 120621 : บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) นางสุรีย์  สอนจิตต์ ครู
143 สพป.เชียงราย เขต 4 120618 : อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) นายชาญเดช  ศิริเทพ ธุรการโรงเรียน
144 สพป.เชียงราย เขต 4 120628 : บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) หทัยรัตน์   กันทะเลิศ ครู
145 สพป.เชียงราย เขต 4 120628 : บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) นางสุพัตรา  อินเรือง ครูชำนาญการ
146 สพป.เชียงราย เขต 4 120629 : อนุบาลยางฮอม นางอัมพิกา  ลือชา ครู
147 สพป.เชียงราย เขต 4 120630 : บ้านพญาพิภักดิ์ นายสินชัย  ตาหล้า ครู
148 สพป.เชียงราย เขต 4 120631 : บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง นางวาสนา  ปานอินทร์ ครู
149 สพป.เชียงราย เขต 4 120632 : บ้านชมภู thanchanok  somrit ครู
150 สพป.เชียงราย เขต 4 120633 : บ้านป่าแดงห้วยหลวง นางสาวนภัสวรรณ  ปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
151 สพป.เชียงราย เขต 4 120633 : บ้านป่าแดงห้วยหลวง นางสาวสายใจ  เป่งป่า ครู
152 สพป.เชียงราย เขต 4 120691 : เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง นายสิทธิศักดิ์  ผดุงกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ
153 สพป.เชียงราย เขต 4 120741 : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ณรงค์  พละดร ครู
154 สพป.เชียงราย เขต 4 120742 : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) นางสาวจุฑาทิพย์  ยะวัง ครูผู้ช่วย
155 สพป.เชียงราย เขต 4 120742 : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) รัตนา  จินดาธรรม ครู