รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงราย เขต 4 120116 : บ้านศรีลานนา kiatsuda  jarupeng ครู
2 สพป.เชียงราย เขต 4 120117 : บ้านหลวง นายพงพุธ   หมุดปิน ผู้อำนวยการ
3 สพป.เชียงราย เขต 4 120117 : บ้านหลวง ฐิตินันท์   สนิทดี ครู
4 สพป.เชียงราย เขต 4 120118 : บ้านครึ่ง ธิดารัตน์  สำเร็จยิ่ง ธุรการโรงเรียน
5 สพป.เชียงราย เขต 4 120119 : บ้านครึ่งใต้ นางอมรา  ศรีวิชัย ครู
6 สพป.เชียงราย เขต 4 120119 : บ้านครึ่งใต้ นายสงวนศักดิ์  บุบผาชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.เชียงราย เขต 4 120114 : บ้านส้าน รำพึง  วิชัยคำ ครู
8 สพป.เชียงราย เขต 4 120114 : บ้านส้าน วิลาวรรณ  โสรจสฤษฎ์กุล ครู
9 สพป.เชียงราย เขต 4 120115 : บ้านตองม่วงชุม ศุภชัย   อุ่นแก้ว ครู
10 สพป.เชียงราย เขต 4 120112 : บ้านบุญเรือง นายประจวบ  ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.เชียงราย เขต 4 120112 : บ้านบุญเรือง ธัชชัย  นาระถี ครู
12 สพป.เชียงราย เขต 4 120113 : บ้านต้นปล้องแดนเมือง นางสิริกาญจน์  ดวงสุข ครูชำนาญการ
13 สพป.เชียงราย เขต 4 120097 : บ้านเมืองกาญจน์ ทองลี  ศรีเตชะ ครู
14 สพป.เชียงราย เขต 4 120097 : บ้านเมืองกาญจน์ นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว ครูชำนาญการ
15 สพป.เชียงราย เขต 4 120097 : บ้านเมืองกาญจน์ นายสวัสดิ  แสงงาม ครู
16 สพป.เชียงราย เขต 4 120098 : บ้านสองพี่น้อง นายณัฐชัย  มังคลาด ครู
17 สพป.เชียงราย เขต 4 120098 : บ้านสองพี่น้อง วีระยุทธ์  ชัยเมืองชื่น ครู
18 สพป.เชียงราย เขต 4 120096 : ริมโขงวิทยา ชัชชัยกรณ์  อาดนนท์ลา ครู
19 สพป.เชียงราย เขต 4 120090 : บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) วรัญญา  กันทะมา ครู
20 สพป.เชียงราย เขต 4 120090 : บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) นายยุทธนา  สมจิตต์
21 สพป.เชียงราย เขต 4 120090 : บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) นายภานุพงศ์  กาวิชา ครู
22 สพป.เชียงราย เขต 4 120091 : อนุบาลเชียงของ นายอัครเดช  ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.เชียงราย เขต 4 120091 : อนุบาลเชียงของ สามารถ  คัญทัพ ครู
24 สพป.เชียงราย เขต 4 120091 : อนุบาลเชียงของ นายชนะไพร   ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.เชียงราย เขต 4 120092 : อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา มนัส  ปันแก้ว ครู
26 สพป.เชียงราย เขต 4 120092 : อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา อำพันธ์  ไชยมงคล ครู
27 สพป.เชียงราย เขต 4 120093 : บ้านทุ่งนาน้อย ไกรสิทธิ์  อุดอาจ ครูผู้ช่วย
28 สพป.เชียงราย เขต 4 120094 : บ้านดอนมหาวัน ณัฐชยา  แพงสกุล ครู
29 สพป.เชียงราย เขต 4 120095 : บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) นางมัญชรี  วรรณธรรม ครู
30 สพป.เชียงราย เขต 4 120110 : บ้านปากอิง ณัชชา  แสงศรีจันทร์ ครู
31 สพป.เชียงราย เขต 4 120110 : บ้านปากอิง อุมา  ยะฝั้น ครู
32 สพป.เชียงราย เขต 4 120108 : บ้านหวาย นภัสดล  แปงกลาง ครู
33 สพป.เชียงราย เขต 4 120104 : ชุมชนบ้านศรีดอนชัย นางนิภารัตน์  มาเมืองกล ครู
34 สพป.เชียงราย เขต 4 120104 : ชุมชนบ้านศรีดอนชัย นิภารัตน์  มาเมืองกล ครู
35 สพป.เชียงราย เขต 4 120105 : บ้านลุงท่าเจริญ มะลิวัลย์  ม่วงคุณ ครู
36 สพป.เชียงราย เขต 4 120106 : บ้านทุ่งซางดงหลวง นายนัฐพงษ์   ม่วงคุณ ครู
37 สพป.เชียงราย เขต 4 120107 : บ้านเขียะ นางอำพันธ์  ภูชมศรี ครู
38 สพป.เชียงราย เขต 4 120100 : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) วราภรณ์ ส่องแสง  ส่องแสง ครู
39 สพป.เชียงราย เขต 4 120100 : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) Aunchalee  Nusen ครู
40 สพป.เชียงราย เขต 4 120100 : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ว่าที่ ร.อ.วิทยา  สุดชาติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพป.เชียงราย เขต 4 120101 : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) วัลลภ  ตลับทอง ผู้อำนวยการ
42 สพป.เชียงราย เขต 4 120101 : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) ทนง  ตายัน ครู
43 สพป.เชียงราย เขต 4 120101 : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) นราธิป  หงษ์คำ ครู
44 สพป.เชียงราย เขต 4 120102 : บ้านทุ่งอ่าง นางจิรัตติกาล   จันตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.เชียงราย เขต 4 120102 : บ้านทุ่งอ่าง รจนา  จันระวังยศ ครู
46 สพป.เชียงราย เขต 4 120103 : บ้านน้ำม้า นภาพร  อุตสา ครู
47 สพป.เชียงราย เขต 4 120099 : ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) sill  Pinchai ครู
48 สพป.เชียงราย เขต 4 120120 : บ้านแก่นวิทยา เรวดี  ครึ่งธิ ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.เชียงราย เขต 4 120121 : บ้านเกี๋ยง นายบัญญัติ  ชอบจิตต์ ครู
50 สพป.เชียงราย เขต 4 120121 : บ้านเกี๋ยง สุนันทา   จันตา ครู
51 สพป.เชียงราย เขต 4 120122 : บ้านห้วยซ้อ นางสาวญาณิศา  คำมา ครู
52 สพป.เชียงราย เขต 4 120122 : บ้านห้วยซ้อ นายอมรพงศ์  ไชยชนะ ครู
53 สพป.เชียงราย เขต 4 120123 : บ้านเวียงหมอก นายเอกพงษ์  เมืองแก่น ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.เชียงราย เขต 4 120123 : บ้านเวียงหมอก วรินทร  เจี่ยสมบุญ บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
55 สพป.เชียงราย เขต 4 120174 : ศรีสว่าง นางลำดวน  ไชยิถะ ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.เชียงราย เขต 4 120174 : ศรีสว่าง สุดสงวน  มุงเมือง ครู
57 สพป.เชียงราย เขต 4 120175 : สักสันเชียงใหม่วิทยาคม รติกานต์  คักกันหา ครู
58 สพป.เชียงราย เขต 4 120176 : บ้านงิ้วใหม่ นางสาวจรวยพร  นาธิเลศ ครู
59 สพป.เชียงราย เขต 4 120177 : บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู ครู
60 สพป.เชียงราย เขต 4 120177 : บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) กัลยา  สุทธศิลป์ ครู
61 สพป.เชียงราย เขต 4 120178 : บ้านตุ้มเหนือ พิพรรธน์  หงษาคำ ครู
62 สพป.เชียงราย เขต 4 120178 : บ้านตุ้มเหนือ สุภาพร  กำจัดภัยพาล ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.เชียงราย เขต 4 120179 : บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) ศศิธร  เมืองอินทร์ ครู
64 สพป.เชียงราย เขต 4 120180 : บ้านขอนซุง อัจฉรา  ปั้นมีรส ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต
65 สพป.เชียงราย เขต 4 120217 : บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) นางธิดา  บัณฑิตชูสกุล ครู
66 สพป.เชียงราย เขต 4 120217 : บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) ยุวรี  เขตต์สิริวรกุล ครูธุรการโรงเรียน
67 สพป.เชียงราย เขต 4 120218 : บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ศราวุฒิ  เมืองมาหล้า ครู
68 สพป.เชียงราย เขต 4 120219 : บ้านก๊อ ปริญทิพย์  ท่าว่อง ครู
69 สพป.เชียงราย เขต 4 120219 : บ้านก๊อ นายสนธวัฒน์  อินทะนะ ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.เชียงราย เขต 4 120198 : บ้านขุนห้วยไคร้ ภัสริน  ไชยะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
71 สพป.เชียงราย เขต 4 120204 : เพียงหลวง 16 นางสาวอัจฉราพร  อะทะวงศ์ ครู
72 สพป.เชียงราย เขต 4 120204 : เพียงหลวง 16 กุลณัฏฐา   วงศ์ไชย ธุรการ
73 สพป.เชียงราย เขต 4 120204 : เพียงหลวง 16 นายโกศล  เป็กสาร ครู คศ.2
74 สพป.เชียงราย เขต 4 120205 : เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า นางสมจิตร   มูลลา ครู คศ.2
75 สพป.เชียงราย เขต 4 120206 : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย นางจุรีย์  สนธิ ครู
76 สพป.เชียงราย เขต 4 120207 : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย นางสาวมาลินี  วิศิษฏ์โสทร ครูผู้สอน
77 สพป.เชียงราย เขต 4 120207 : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย นายจักรกฤช   ณ เชียงใหม่ ครู คศ.3
78 สพป.เชียงราย เขต 4 120208 : บ้านรักแผ่นดิน ประภัสสร  คุณปัญญา ครูผู้ช่วย
79 สพป.เชียงราย เขต 4 120208 : บ้านรักแผ่นดิน นายวิรัตน์   ชัชวาลปรีชา ครู
80 สพป.เชียงราย เขต 4 120208 : บ้านรักแผ่นดิน นภัทร  จันทิมา ครู
81 สพป.เชียงราย เขต 4 120208 : บ้านรักแผ่นดิน นายพิชัย  ตาหล้า ครู
82 สพป.เชียงราย เขต 4 120209 : บ้านแผ่นดินทอง นายสุรศิลป์  ยอดปัญญา ครู
83 สพป.เชียงราย เขต 4 120210 : บ้านราษฏร์ภักดี somkuan  chomkham ครู
84 สพป.เชียงราย เขต 4 120210 : บ้านราษฏร์ภักดี นายบุญเลิศ  มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.เชียงราย เขต 4 120197 : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ทนงค์ศักดิ์  ราชลี ธุรการโรงเรียน
86 สพป.เชียงราย เขต 4 120197 : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) นายบุญเสริม  ยาวิลาศ ครู
87 สพป.เชียงราย เขต 4 120199 : บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ประสิทธิ์  ลิมสมนึก ครู
88 สพป.เชียงราย เขต 4 120200 : บ้านตีนเป็ด นายนิตย์  อินต๊ะวิยะ ครู ชำนาญการ
89 สพป.เชียงราย เขต 4 120181 : บ้านดอนดินแดง พิทักษ์พงศ์  เชียงเเรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดินเเดง
90 สพป.เชียงราย เขต 4 120183 : บ้านปล้องตลาด มัทนา  โสภายิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.เชียงราย เขต 4 120184 : จำไฮบ้านเหล่า ยุพิน  วีระฤทธิพันธ์ ครูชำนาญ
92 สพป.เชียงราย เขต 4 120185 : บ้านปล้องใต้ จันทร์ฉาย  ไชยยังคำ ครู
93 สพป.เชียงราย เขต 4 120185 : บ้านปล้องใต้ นางดวงเดือน  ปาละมี ครู
94 สพป.เชียงราย เขต 4 120186 : บ้านปล้องส้าน นางรุ่งกาญจน์  ผดุงกิจ ครูชำนาญการ
95 สพป.เชียงราย เขต 4 120213 : บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวอัจจิมา  จันธิมา ครู
96 สพป.เชียงราย เขต 4 120213 : บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวอัจจิมา  จันธิมา ครู
97 สพป.เชียงราย เขต 4 120215 : บ้านแม่ลอยไร่ นายขจร  กาวี ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.เชียงราย เขต 4 120215 : บ้านแม่ลอยไร่ นายขจร   กาวี ครู
99 สพป.เชียงราย เขต 4 120216 : บ้านเกี๋ยงใต้ คนึง  ธรรมโชติ ครู
100 สพป.เชียงราย เขต 4 120216 : บ้านเกี๋ยงใต้ คนึง  ธรรมโชติ ครู
101 สพป.เชียงราย เขต 4 120169 : วัดพระเกิดคงคาราม นางลำดวน  วันวะนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.เชียงราย เขต 4 120164 : เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) อรุณวดี  กันทะสิงห์ หัวหน้าพัสดุ
103 สพป.เชียงราย เขต 4 120165 : บ้านใหม่ พรรวรรษา   สภานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.เชียงราย เขต 4 120165 : บ้านใหม่ ขนิษฐา  บุตรดี ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.เชียงราย เขต 4 120166 : บ้านร่องแช่ jongjit  philanoi ครู
106 สพป.เชียงราย เขต 4 120167 : บ้านทุ่งโห้ง นิภา   แปลงล้วน ครู
107 สพป.เชียงราย เขต 4 120167 : บ้านทุ่งโห้ง นางนงเยาว์  กองวงศ์ ครู
108 สพป.เชียงราย เขต 4 120168 : บ้านห้วยไคร้ ชวลิต  มูลย่อง ครู
109 สพป.เชียงราย เขต 4 120214 : บ้านป่าตึงงาม ชญาภา  อ้วนวุฒิ ครู
110 สพป.เชียงราย เขต 4 120211 : บ้านป่ารวก นางแววตา  วงศ์ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.เชียงราย เขต 4 120212 : ศรีดอนไชยวิทยา ภัทฐิตา  ดอนสินเพิ่ม ครูชำนาญการ
112 สพป.เชียงราย เขต 4 120170 : บ้านสันทรายมูล นายพิเชษฐ  ธิโนชัย ชำนาญการพิเศษ
113 สพป.เชียงราย เขต 4 120171 : สันทรายงามวิทยา บุญโฮม  พิมพ์หอม ครู
114 สพป.เชียงราย เขต 4 120171 : สันทรายงามวิทยา เมชญาพร  คำจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.เชียงราย เขต 4 120172 : บ้านหนองบัว โกวิท  วงศ์วุฒิ ครู
116 สพป.เชียงราย เขต 4 120192 : บ้านบุญนาค รัชนีวรรณ  อ้นกลิ้ง ครู
117 สพป.เชียงราย เขต 4 120192 : บ้านบุญนาค พัชรินทร์  ดีปัญญา ครู
118 สพป.เชียงราย เขต 4 120192 : บ้านบุญนาค พิจิตรา  เหมะธุรินทร์ ครู
119 สพป.เชียงราย เขต 4 120201 : บ้านดอนแยง ยุภาดี  ไชยบาล ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.เชียงราย เขต 4 120195 : บ้านดอนไชย นางสาวนงนุช  อยู่ดี ครู
121 สพป.เชียงราย เขต 4 120187 : หนองแรดวิทยา นบพร  พรมมา ครูชำนาญการ
122 สพป.เชียงราย เขต 4 120187 : หนองแรดวิทยา นายฤทธิกร   สายบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.เชียงราย เขต 4 120187 : หนองแรดวิทยา วาสนา  คุสินธ์ ครูชำนาฐการพิเศษ
124 สพป.เชียงราย เขต 4 120188 : บ้านม่อนป่ายาง สมคิด  เวี่ยงเกตุ ครู
125 สพป.เชียงราย เขต 4 120188 : บ้านม่อนป่ายาง วรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์ ครู
126 สพป.เชียงราย เขต 4 120559 : อนุบาลตาดควัน วณัฐยา  คนเก่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
127 สพป.เชียงราย เขต 4 120559 : อนุบาลตาดควัน นายบุญตรง  มูลพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.เชียงราย เขต 4 120560 : บ้านใหม่สุขสันต์ นายสมศักดิ์  แดงเครื่อง ครู คศ.3
129 สพป.เชียงราย เขต 4 120560 : บ้านใหม่สุขสันต์ ดิเรกฤทธิ์  รักษาศิลป์ ครู
130 สพป.เชียงราย เขต 4 120558 : บ้านใหม่โชคชัย เจนจิรา  ระเรือง ครู
131 สพป.เชียงราย เขต 4 120558 : บ้านใหม่โชคชัย นางมารินา  ลาดปะละ ครู
132 สพป.เชียงราย เขต 4 120549 : บ้านเวียงหวาย วรวุฒิ  รวมสุข ครู
133 สพป.เชียงราย เขต 4 120550 : บ้านหนองบัวคำ ยุทธนา  เกริกการัณย์ ครู
134 สพป.เชียงราย เขต 4 120541 : บ้านหนองเสา นางศศิธร  วิลาวัลย์ ครู คศ.3
135 สพป.เชียงราย เขต 4 120543 : สันสะลีกวิทยา นายสุรชัย  ตื้อยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.เชียงราย เขต 4 120543 : สันสะลีกวิทยา นิพล  เมืองก้อนกาศ ครู
137 สพป.เชียงราย เขต 4 120543 : สันสะลีกวิทยา สุนทร  เหลี่ยมใส ครู
138 สพป.เชียงราย เขต 4 120547 : บ้านป่าซาง นางวรวีร์  โสภาบุตร ครู
139 สพป.เชียงราย เขต 4 120547 : บ้านป่าซาง กนกนาฎ  สุกใส ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.เชียงราย เขต 4 120557 : บ้านป่าม่วง กันติทัต  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.เชียงราย เขต 4 120555 : บ้านแม่ต๋ำกลาง กรุง  ทาโน ครู
142 สพป.เชียงราย เขต 4 120556 : บ้านบ่อแสง สมผล  ศิริวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.เชียงราย เขต 4 120544 : บ้านทุ่งเจ้า นงนุช  ตันกูล ครู
144 สพป.เชียงราย เขต 4 120545 : บ้านแม่เปา อุไรวรรณ   กองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.เชียงราย เขต 4 120545 : บ้านแม่เปา นางสาวนาที  ปิ่นสุวรรณ ครูชำนาญการ
146 สพป.เชียงราย เขต 4 120546 : ชุมชนบ้านสบเปา อินสม  ศรีคำ ครู
147 สพป.เชียงราย เขต 4 120546 : ชุมชนบ้านสบเปา ฐิติยา  ปินคำ ครู
148 สพป.เชียงราย เขต 4 120551 : แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ภาณุวิชญ์  เตชะบูรณ์ ครู
149 สพป.เชียงราย เขต 4 120551 : แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี นายรัตน์  สุทธศิลป์ ครู
150 สพป.เชียงราย เขต 4 120552 : บ้านกระแล นางสาวนิตยา  ปาละ ครูชำนาญการ
151 สพป.เชียงราย เขต 4 120552 : บ้านกระแล นายวิชัย  กาวิน ครู
152 สพป.เชียงราย เขต 4 120553 : บ้านสันหลวงสามัคคี น้ำทิพย์  พิงคำขา ครูชำนาญการ
153 สพป.เชียงราย เขต 4 120553 : บ้านสันหลวงสามัคคี นางสาวรุ่งพร   จิตมะโนวรรณ์ ครูชำนาญการ
154 สพป.เชียงราย เขต 4 120567 : ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ธนัญญา  แสงคำ ครูอัตราจ้าง
155 สพป.เชียงราย เขต 4 120567 : ห้วยก้างราษฎร์วิทยา อำนวย  ยศคำ ครู
156 สพป.เชียงราย เขต 4 120563 : บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 ทรงศักดิ์  สุโพธิณะ ครู
157 สพป.เชียงราย เขต 4 120566 : บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" นายอดุลย์  ป้องฉิม ครูชำนาญการพิเศษ
158 สพป.เชียงราย เขต 4 120566 : บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" อดุลย์   ป้องฉิม ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.เชียงราย เขต 4 120578 : ขุนขวากพิทยา prawit  moonyoung ครู
160 สพป.เชียงราย เขต 4 120578 : ขุนขวากพิทยา ชูสกุล  เขตรักษา ครู
161 สพป.เชียงราย เขต 4 120579 : บ้านท่าข้าม มะริษา  ตามสมัย ครู
162 สพป.เชียงราย เขต 4 120580 : ปางหัดสหศาสตร์ นางภัชษนัญฑ์  พวงมาลา ครู
163 สพป.เชียงราย เขต 4 120580 : ปางหัดสหศาสตร์ แมงค์  แซ่ฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.เชียงราย เขต 4 120577 : บ้านโล๊ะวังผา ฐิติรัตน์  ไชยประเสริฐ ครูชำนาญการ
165 สพป.เชียงราย เขต 4 120581 : บ้านผาแล อนินทิตา   บุญนะ ครู
166 สพป.เชียงราย เขต 4 120581 : บ้านผาแล บุษกร  กาจินา ครู
167 สพป.เชียงราย เขต 4 120581 : บ้านผาแล สุรพงค์  ตันต้าว ครู
168 สพป.เชียงราย เขต 4 120582 : บ้านห้วยหาน ชัยพร  กันศรีเวียง ครูชำนาญการ
169 สพป.เชียงราย เขต 4 120584 : บ้านห้วยคุ มลิวัลย์  ชัยรินทร์ ครูชำนาญการ
170 สพป.เชียงราย เขต 4 120584 : บ้านห้วยคุ วัชรพล  นนทะคำจันทร์ ครู
171 สพป.เชียงราย เขต 4 120576 : ปอวิทยา ทัศนีย์   ลือชา ครู
172 สพป.เชียงราย เขต 4 120589 : บ้านหนองเตา ณัฐนิดา  ซุ้ยทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.เชียงราย เขต 4 120586 : ไตรมิตรวิทยา อนุชา  เชื้อเมืองพาน ครู
174 สพป.เชียงราย เขต 4 120586 : ไตรมิตรวิทยา สุทธิพงศ์  ชัยวงค์ ครูผู้ช่วย
175 สพป.เชียงราย เขต 4 120586 : ไตรมิตรวิทยา ศิริประภา  บุญสูง ครู คศ.1
176 สพป.เชียงราย เขต 4 120587 : บรรพตวิทยา วิรุต  นิพัทธ์สกุล ครู
177 สพป.เชียงราย เขต 4 120588 : บ้านทรายทอง นายซามูละ  นายยอย เจ้าหน้าที่พัสดุ
178 สพป.เชียงราย เขต 4 120588 : บ้านทรายทอง จำรัส  สมควร ครู
179 สพป.เชียงราย เขต 4 120573 : บ้านห้วยลึก อัจฉรี  บุดดี ครู
180 สพป.เชียงราย เขต 4 120571 : บ้านหลู้ วราภรณ์  แก้วแพร่ ครู
181 สพป.เชียงราย เขต 4 120572 : บ้านไทยสมบูรณ์ กชพรรณ  รวมจิตร ครู คศ.2
182 สพป.เชียงราย เขต 4 120572 : บ้านไทยสมบูรณ์ กณกพิมพ์  คำศิริ ครู
183 สพป.เชียงราย เขต 4 120568 : บ้านม่วงยาย พูนผล  พิลาจันทร์ ครู
184 สพป.เชียงราย เขต 4 120569 : บ้านแจมป๋อง นางวิภารัตน์  สมณช้างเผือก ครู
185 สพป.เชียงราย เขต 4 120569 : บ้านแจมป๋อง มัทติกา  ไชยแสงคำ ครู
186 สพป.เชียงราย เขต 4 120570 : อนุบาลเวียงแก่น ปริศนา  บัวแสง ครู
187 สพป.เชียงราย เขต 4 120574 : บ้านทุ่งคำ วิลาวัลย์  ยานัน ครู ชำนาญการพิเศษ
188 สพป.เชียงราย เขต 4 120575 : บ้านห้วยเอียน นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก ครู
189 สพป.เชียงราย เขต 4 120622 : บ้านห้วยโป่ง ณาตยาณี  เทือกตา ครู
190 สพป.เชียงราย เขต 4 120622 : บ้านห้วยโป่ง นางศรีเวียง  สุขทัย ครู
191 สพป.เชียงราย เขต 4 120623 : อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) นายอุเทน  สุขทัย ครู
192 สพป.เชียงราย เขต 4 120625 : ชุมชนบ้านต้าตลาด ยลดา  อุตมะ ครูอัตราจ้าง
193 สพป.เชียงราย เขต 4 120625 : ชุมชนบ้านต้าตลาด ดวงมณี   นันติ ครู คศ.1
194 สพป.เชียงราย เขต 4 120626 : บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) นางสาวอุษณีย์  มาลัยวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.เชียงราย เขต 4 120626 : บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) นางสาวสุดา  เหลืองปัญญากิจ ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.เชียงราย เขต 4 120627 : บ้านต้านาล้อม นางวลิดา  บุญประเสริฐ ครู คศ.3
197 สพป.เชียงราย เขต 4 120627 : บ้านต้านาล้อม เพ็ญผกา  ธนะแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
198 สพป.เชียงราย เขต 4 120627 : บ้านต้านาล้อม นายรุ่ง  ใจมา ครู
199 สพป.เชียงราย เขต 4 120620 : บ้านร่องขุ่นป่าข่า ปทุมพร   ณ พิกุล ครูธุรการ
200 สพป.เชียงราย เขต 4 120620 : บ้านร่องขุ่นป่าข่า นายสุรวิทย์  จอมอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.เชียงราย เขต 4 120620 : บ้านร่องขุ่นป่าข่า นายอุดม   ชิดชม ครูชำนาญการพิเศษ
202 สพป.เชียงราย เขต 4 120621 : บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) นางสุรีย์  สอนจิตต์ ครู
203 สพป.เชียงราย เขต 4 120621 : บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) นางอัญญานี  ฉันทะ ครูชำนาญการพิเศษ
204 สพป.เชียงราย เขต 4 120618 : อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) นายชาญเดช  ศิริเทพ ธุรการโรงเรียน
205 สพป.เชียงราย เขต 4 120618 : อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) นางสาววิลิม  รู้ทำนอง ครู คศ.3
206 สพป.เชียงราย เขต 4 120628 : บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) นางสุพัตรา  อินเรือง ครูชำนาญการ
207 สพป.เชียงราย เขต 4 120628 : บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) หทัยรัตน์   กันทะเลิศ ครู
208 สพป.เชียงราย เขต 4 120629 : อนุบาลยางฮอม นางอัมพิกา  ลือชา ครู
209 สพป.เชียงราย เขต 4 120630 : บ้านพญาพิภักดิ์ นายสินชัย  ตาหล้า ครู
210 สพป.เชียงราย เขต 4 120630 : บ้านพญาพิภักดิ์ นายพงศกร  กากูล ครู
211 สพป.เชียงราย เขต 4 120631 : บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง นางวาสนา  ปานอินทร์ ครู
212 สพป.เชียงราย เขต 4 120632 : บ้านชมภู thanchanok  somrit ครู
213 สพป.เชียงราย เขต 4 120633 : บ้านป่าแดงห้วยหลวง นางสาวนภัสวรรณ  ปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
214 สพป.เชียงราย เขต 4 120633 : บ้านป่าแดงห้วยหลวง นางสาวสายใจ  เป่งป่า ครู
215 สพป.เชียงราย เขต 4 120691 : เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง นายสิทธิศักดิ์  ผดุงกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ
216 สพป.เชียงราย เขต 4 120741 : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ณรงค์  พละดร ครู
217 สพป.เชียงราย เขต 4 120742 : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) นางสาวจุฑาทิพย์  ยะวัง ครูผู้ช่วย
218 สพป.เชียงราย เขต 4 120742 : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) รัตนา  จินดาธรรม ครู