รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.แม่ฮ่องสอน 420347 : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชลธิชา  ธรรมลังกา ครู
2 สพม.แม่ฮ่องสอน 420349 : ขุนยวมวิทยา ศุภฤกษ์  ปาสาทัง ครูผู้ช่วย
3 สพม.แม่ฮ่องสอน 420350 : ปายวิทยาคาร นายถนอมศักดิ์  กิตติเลิศภักดีกุล ครู
4 สพม.แม่ฮ่องสอน 420357 : ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปภังกร  ไชยวงค์ ครู
5 สพม.แม่ฮ่องสอน 420353 : แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) ยุพา  ปินตา ครู
6 สพม.แม่ฮ่องสอน 420355 : สบเมยวิทยาคม นายชลธาร  สมาธิ ครู
7 สพม.แม่ฮ่องสอน 420355 : สบเมยวิทยาคม นางสาวอรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ ครู
8 สพม.แม่ฮ่องสอน 420356 : เฉลิมรัชวิทยาคม ภัทราวดี  กาละสุข ครู
9 สพม.แม่ฮ่องสอน 420356 : เฉลิมรัชวิทยาคม สุรชัย  เด่นนภาคุณากร ครู
10 สพม.แม่ฮ่องสอน 420358 : แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สมชาติ  มิ่งศรีสุข ่ครู