รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420090 : ชุมชนบ้านปางหมู ทอปัด  ทิพย์บุญมี ครู คศ.1
2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420091 : บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 เกตน์สิรี  ยินดี ธุรการโรงเรียน
3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420092 : บ้านทุ่งกองมู นายชัยสิงห์  วงค์ไชย ครู ชำนาญการ
4 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420092 : บ้านทุ่งกองมู นางเพียงพิณ  พงษ์เพชราภรณ์ ครูคศ.1
5 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420093 : บ้านสบสอย ประภัสสร  โกวิทย์ คศ.๑
6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420094 : บ้านในสอย กิ่งกาญจน์  กาวรรณ ครู
7 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420095 : บ้านไม้สะเป่ นายวรวิช  ปัญญาเยาว์ ครู คศ.2
8 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420096 : บ้านสบป่อง สุรชาติ  ไชยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420097 : บ้านใหม่ ชญาณ์รัฏฐ์  มะโนรัตน์ ครู
10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420109 : บ้านท่าโป่งแดง อรอุมา  เชาว์เลขา ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420112 : บ้านห้วยเดื่อ นายกรัณย์  ลิขิตรุ่งรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420113 : อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ประภาวดี  โสภา ครู
13 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420113 : อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) นางสาวสกุณา  อุ่นเรือน ครู
14 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420114 : บ้านห้วยโป่งกาน นางอารีย์  ขัตติกุล ธุรการ
15 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420116 : บ้านน้ำเพียงดิน สาโรจน์  พิทักษ์จันทรา ครู
16 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420117 : บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) นายเสริมศิลป์  ทาสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420118 : บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ชุธิศา  เล่อกา ครู
18 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420098 : ชุมชนบ้านผาบ่อง ภาวินิตย์  ลุนละวัน ครู คศ.2
19 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420099 : อนุบาลแม่ฮ่องสอน นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ ครู คศ.2
20 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420108 : บ้านน้ำส่อม สมศรี  ภิญโญภาพพงษ์ ครู
21 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420129 : บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก นายธง  ไหมทอง ครูชำนาญการ
22 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420087 : ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ นางสาวศิรินภา  เตียงศรี ครู
23 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420088 : บ้านห้วยมะเขือส้ม วิไลวรรณ  สุขะ ครูผู้ช่วย
24 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420083 : บ้านห้วยขาน นายสุรศักดิ์  แสงหาญ ครูชำนาญการ
25 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420083 : บ้านห้วยขาน กรรณิการ์  ปันทวัง ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420084 : บ้านนาป่าแปก นายเอกรัตน์  กันแก้ว ครูอัตราจ้าง
27 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420085 : บ้านรักไทย นันทวรรณ  พรพนาสิทธิ์ พนักงานราชการ
28 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420086 : บ้านห้วยโป่งอ่อน มยุรี  หมั่นเพียรหา ครูผู้ช่วย
29 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420081 : ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ อนุพงษ์  ปุรณะวิทย์ ครู
30 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420082 : บ้านแม่สะงา อ้อยใจ  เพียรสะอาด ครู
31 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420102 : บ้านหนองขาวกลาง นางสาวสุดา  แสงสรทวีศักดิ์ ครูผู้ช่วย
32 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420103 : บ้านห้วยปมฝาด นางสาวเครือวัลย์  ชมภู ครู
33 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420104 : บ้านห้วยปูลิง ธัญญลักษณ์  แก้วใส ครู คศ.1
34 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420104 : บ้านห้วยปูลิง นางสาวฐิติรัตน์  หลองทุ่ง ครู
35 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420106 : บ้านห้วยปูเลย ณรงค์ฤทธิ์  สุนามเจริญกุล ครู
36 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420107 : บ้านห้วยตอง นางศิริพร  ศิลานิรันดร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
37 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420115 : บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน จิณห์นิภา  พวงทอง ครู คศ.๑
38 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420119 : บ้านห้วยโป่ง เกศรส  นรินคำ ธุรการ
39 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420120 : บ้านยอดดอยวิทยา ชญาภา  บุญเหลือล้น พนักงานราชการ
40 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420121 : บ้านกลาง นางกันต์ฤทัย  สุปิณะ ครู
41 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420122 : บ้านแก่นฟ้า สายสมร  สิงห์พรหม ครู
42 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420123 : บ้านป่าลาน วิริยา   พลเมฆ ครู
43 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420123 : บ้านป่าลาน นายพิพัฒน์  อารี ครู
44 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420124 : บ้านห้วยช่างคำ นายกิติศักดิ์  จาพรึก ครู
45 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420124 : บ้านห้วยช่างคำ นายณัฐพงศ์  กิติรัตน์ ครู
46 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420125 : เสรีวิทยา นายชยากร  สืบเครือ ครู คศ.1
47 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420126 : บ้านไม้ซางหนาม นางสาวนธีพร  ปัญญาเมา ครู คศ.1
48 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420127 : บ้านแม่จ๋า ธิดา  ภพพงศ์ไพร พนักงานราชการ
49 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420128 : บ้านหนองเขียว นายวีรพงศ์  พานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420130 : บ้านห้วยผา ชิสาพัชร์  จรูญปัญญามณี ธุรการ
51 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420131 : ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) นายอนุชิต  จิตต์ประสงค์ ครู คศ.1
52 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 : บ้านนาปลาจาด นางสาวปนิษฐา   กอบกู้ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 : บ้านนาปลาจาด ดาวัลย์  กิตติวิโรจน์ชัย พนักงานราชการ
54 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420133 : บ้านห้วยผึ้ง วิลาวัลย์  ยิ่งยศสุข ครู
55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420134 : บ้านคาหาน สมเพ็ชร  เล่าเรียนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420001 : ขุนยวม ลดาวัลย์  มูลฟอง ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420002 : อนุบาลขุนยวม ปราณจรินทร์  วงศ์ษา ูธุรการโรงเรียน
58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420006 : บ้านแม่สุริน วิภารัตน์  กันทะมา ครู
59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420009 : บ้านแม่สะเป่ใต้ ไพโรจน์  เลิศวงศ์รัตนกุล ครู
60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420023 : ชุมชนบ้านเมืองปอน ผัลย์สุภา  กัมปนาทวุฒิกุล ครูผู้ช่วย
61 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420030 : บ้านท่าหินส้ม นายบำรุง   อมรอาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420031 : บ้านหนองแห้ง กฤตวัฒน์  คำปา ครู คศ.3
63 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420032 : บ้านแม่ลาก๊ะ ปัญศรี  มีเบญจมาศ ครู
64 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420035 : บ้านแม่โข่จู นายอุดม  ต๊ะแก้ว ครูผู้ช่วย
65 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420033 : บ้านมะหินหลวง นางสาวสุกัญญา  ต๋าฝั้น ครู
66 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420026 : บ้านแม่กิ๊ นายศิรานนท์  พันธ์งามตา ครู
67 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420028 : บ้านห้วยส้าน ปัณณวัชญ์  พชรอมรรัตน์ ครูค.ศ.1
68 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420007 : ห้วยต้นนุ่นวิทยา พจนา  วิชญพันธ์ ครูชำนาญการ
69 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420005 : บ้านห้วยนา นางพรพิมล  โสภณกุลทรัพย์ ครู
70 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420012 : ตชด.บำรุงที่ 60 นางอัจฉรา  เอกกุล ครู คศ.๑
71 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420003 : ชุมชนต่อแพวิทยา Thaworn  Chumsong ครู คศ.2
72 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420013 : บ้านหัวปอน ยุทธนา  จันทาพูน ครู
73 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420021 : บ้านแม่หาด สายัณห์  กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420019 : บ้านแม่ออ วิโรจน์  เต็มสุนทรวารี ครู
75 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน นันท์นพิณ  สุขสันต์เสรีชัย ธุรการโรงเรียน
76 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน ธนพงษ์  ดวงเนตรงาม ครู คศ.2
77 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน วันเพ็ญ  เป็งเขียว ครู
78 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน สิบเอกทรงสวัสดิ์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420024 : บ้านแม่แจ๊ะ ศราวุธ  ช้างลี้ ครูชำนาญการ
80 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420027 : บ้านแม่โกปี่ ทรงยศ  ประสิทธิ์ ครู
81 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420020 : บ้านปางตอง เกษม  ปวกพรมมา ครูผู้ช่วย
82 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420017 : บ้านแม่อูคอ เสาวณีย์  นภาทอง ครูผู้ช่วย
83 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420022 : บ้านแม่อูคอหลวง จุฬาลักษณ์  นัคคีย์ ครูชำนาญการ
84 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420018 : บ้านหัวแม่สุริน ขวัญฤทัย  รักสีขาว ครู
85 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420014 : บ้านพัฒนา นางพิทยา  จารุจินดา ครู
86 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420016 : บ้านนางิ้ว จีรพร  เย็นประชาศิริ ครูธุรการโรงเรียน
87 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420015 : บ้านคำสุข สรรพัชญ์  วงค์กำแหง ครู
88 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420044 : บ้านทุ่งยาว นางสาวนิภาพร  สิริ ธุรการ
89 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420045 : บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 มยุรี  ทิพย์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420047 : บ้านแพมบก ปัญญาพร  สกุลธนาภา ครูผู้ช่วย
91 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420049 : บ้านสบแพม ดารารัตน์  ตันอุตม์ ครูธุรการ
92 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420050 : บ้านแม่อีแลบ สุนัย  นุปาน ครู
93 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420050 : บ้านแม่อีแลบ ณัฐธิราภรณ์   สกุลธนาภา ครูธุรการ
94 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420052 : บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ขวัญชนก  วิเศษนันท์ ครู
95 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420080 : บ้านแม่เหมืองหลวง นายอนุวัฒน์  พอใจ ครูผุ้ช่วย
96 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420075 : บ้านโป่งสา ดิเรก  รุ้งประนมกร ครู
97 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420077 : ปางตองประชาสรรค์ ธรรณโรจน์  ศรีจันทร์ ครู
98 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420078 : บ้านขุนสาใน ภาคิไนย  นั้นหม่อง ครูผู้ช่วย
99 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420060 : บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง สรไกร  ศรีวิชัย ครูผู้ช่วย
100 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420060 : บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง ภูวดล   ทองมนต์ ครูผู้ช่วย
101 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420063 : บ้านสบสา นางสาวกัญญาวีร์  เลางฝาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420056 : บ้านเมืองแปง จริยา  การสอน ครูผู้ช่วย
103 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420057 : บ้านผาสำราญ นางสาวจารุวรรณ  สกุลกสิกร ครู
104 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420058 : บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นายชัชวาลย์  กวีเกรียงไกร เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420059 : บ้านแกงหอม พิมพา  ชนะเกษตร ครูผู้ช่วย
106 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420064 : บ้านแม่นาเติง สนธยา  คำคิด ธุรการโรงเรียน
107 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420067 : บ้านปางแปก ปริญา   พวงชมภู ครู
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420068 : บ้านไทรงาม นายพิบูรณ์  ก่าดู ครูอัตราจ้าง
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420068 : บ้านไทรงาม บัญชา  บุญอินทร์ ธุรการโรงเรียน
110 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420069 : บ้านดอยผีลู นายธีรศักดิ์  การินทร์ ครูผู้ช่วย
111 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420070 : บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ ณัฐพล  ศรีบุญเรือง ครู
112 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420072 : บ้านหมอแปง อรรถวัต  หาดสีทอง ครู
113 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420073 : บ้านป่ายาง ปรีชา  โหล่เจ พนักงานราชการ
114 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420042 : บ้านน้ำปลามุง ณรงค์  ปู่ใย ครู คศ.๑
115 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420043 : ชุมชนบ้านแม่ฮี้ นางสาวปราณปรียา  เติ๊กทอน ธุรการโรงเรียน
116 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420053 : บ้านแม่ปิง นางชิตชนก   ชาวน่าน ครูชำนาญการ
117 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420036 : อนุบาลปาย (เวียงใต้) ลดาวัลย์  ก๊กตระกุล ครูผู้ช่วย
118 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420037 : บ้านน้ำฮู สุริวงศ์  ดำรงค์ชีพ ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420038 : บ้านใหม่สหสัมพันธ์ วรพรรณ  สวันสุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
120 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420038 : บ้านใหม่สหสัมพันธ์ นางสาวกันยารัตน์  ดวงสุริยะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420039 : บ้านเวียงเหนือ นางสาววิลาวัลย์  ชนวาศิลป์ ครู
122 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420040 : สังวาลย์วิทย์ 3 รัฐพงษ์  นนทะคุณ ครูผู้ช่วย
123 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420337 : บ้านเมืองแพม นางสาวอรนุช  กะพอ ธุรการโรงเรียน
124 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420339 : บ้านถ้ำลอด เอื้อเอ็นดู  นันทฟู พนักงานราชการ
125 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420342 : บ้านผามอน นายยุทธการ  คำกลาง ธุรการ
126 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420343 : บ้านห้วยแห้ง แสงวิไล  ไมตรีเลิศสกุล ครูพี่เลี้ยงเด็ก
127 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420344 : บ้านวนาหลวง นางสาวรัชนี  ราษฎร์ปิติสุข ครู
128 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420344 : บ้านวนาหลวง ศศิธร  ประยูร ครู
129 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420327 : บ้านนาปู่ป้อม นิกร   มิ่งมิตรถาวร ครูผู้ช่วย
130 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420328 : บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล จิราพร  วงศ์พลวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420331 : บ้านน้ำฮูผาเสื่อ อนุรักษ์  กรองบริสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
132 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420331 : บ้านน้ำฮูผาเสื่อ อัมพิกา   สีวิใจลำพัน ครู
133 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420333 : บ้านซอแบะ วิวัฒน์  ปัญญาโกศลบุญ ธุรการ
134 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420334 : บ้านปางบอนวัฒนาคาร นางกันยา  สัตยากรวุฒิกุล ครูผู้ช่วย
135 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420335 : บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร มนตรี  นันทามนูญ พนังงานราชการ
136 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420324 : บ้านแม่ละนา นายณัฐพล  สุริยมณฑล ครู
137 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420325 : บ้านจ่าโบ่ ญาตาวีมินทร์   มวลมาลารัตน์ ธุรการโรงเรียน
138 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420326 : บ้านปางคาม วรเดช  กาญจนโนพงษ์ เจ้าหน้าทีพัสดุ
139 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420329 : บ้านยาป่าแหน ประสิทธิ  เข็มสุวรรณ ครู
140 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420332 : บ้านห้วยเฮี๊ยะ ชนานาถ  เทโวขัติ ครู
141 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420336 : อนุบาลปางมะผ้า ชัยพร  จิระรัตน์พิศาล ครู คศ.3
142 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420336 : อนุบาลปางมะผ้า นายเทิดศักดิ์  สรานนท์เมธากุล ธุรการโรงเรียน
143 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420338 : บ้านน้ำริน นางมลิวัลย์  ปานน้อย ครู คศ.1
144 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420340 : ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ ณัฐชญา   นามเรือง ครู
145 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420340 : ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ นางสาวทัศนีย์   เกิดพนา ครู
146 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420055 : บ้านลุกป่าก๊อ นางปรีชาภรณ์  แสงโสม พนักงานราชการ
147 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420341 : บ้านกึ้ดสามสิบ สุจาริณี  ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
148 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420362 : บ้านใหม่ห้วยหวาย นภาพร  ปัญญาอนันตวงศ์ ธุรการโรงเรียน
149 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420362 : บ้านใหม่ห้วยหวาย เจริญจิตร  พุ่มโพธิ์ทอง พนักงานราชการ
150 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420363 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สุมาลี  ส่าเหล่วา พนักงานราชการ
151 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420364 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม จันทร์เพ็ญ  สอาดจิตต์ ครูอัตราข้าง
152 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420365 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย สัญชัย  ดีสิงห์ พนักงานราชการ
153 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420366 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า นางสาวกัญญาภัทร์  วงค์จันทร์ ครูอัตราจ้าง
154 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420366 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า นายพรหมลิขิต  สวยสุดยอด ธุรการโรงเรียน