รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420090 : ชุมชนบ้านปางหมู ทอปัด  ทิพย์บุญมี ครู คศ.1
2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420091 : บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สิริภาคย์  ยอดทอง ครู
3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420091 : บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 เกตน์สิรี  ยินดี ธุรการโรงเรียน
4 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420091 : บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 นางชนัญญา   รักเรียน ครู
5 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420092 : บ้านทุ่งกองมู นางเพียงพิณ  พงษ์เพชราภรณ์ ครูคศ.1
6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420093 : บ้านสบสอย ประภัสสร  โกวิทย์ คศ.๑
7 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420094 : บ้านในสอย กิ่งกาญจน์  กาวรรณ ครู
8 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420094 : บ้านในสอย สุพรรณษา  อินทพงค์ ครู
9 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420095 : บ้านไม้สะเป่ นายวรวิช  ปัญญาเยาว์ ครู คศ.1
10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420096 : บ้านสบป่อง ภูชิชย์  ชาติเวียง ครู
11 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420097 : บ้านใหม่ อรนุช  สายสวาท ครู
12 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420109 : บ้านท่าโป่งแดง อรอุมา  เชาว์เลขา ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420112 : บ้านห้วยเดื่อ นายกรัณย์  ลิขิตรุ่งรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420113 : อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) นางสาวสกุณา  อุ่นเรือน ครู
15 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420113 : อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ธฤษวรรณ  สุขโอรส ครูคศ.2
16 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420113 : อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ประภาวดี  โสภา ครู
17 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420114 : บ้านห้วยโป่งกาน นางอารีย์  ขัตติกุล ธุรการ
18 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420116 : บ้านน้ำเพียงดิน bancha  phiwphan ครู
19 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420116 : บ้านน้ำเพียงดิน นางสาววรารัตน์  กรอยสระน้อย ครู
20 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420117 : บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) วารุณี  กาบจันทร์ ครู
21 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420118 : บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ชุธิศา  เล่อกา ครู
22 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420098 : ชุมชนบ้านผาบ่อง ภาวินิตย์  ลุนละวัน ครู คศ.2
23 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420099 : อนุบาลแม่ฮ่องสอน นางสุภาณี  ก้องพนาไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420099 : อนุบาลแม่ฮ่องสอน นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ ครู คศ.2
25 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420108 : บ้านน้ำส่อม สมศรี  ภิญโญภาพพงษ์ ครู
26 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420108 : บ้านน้ำส่อม นายจักรพันธ์  กันทาส้ม ครู
27 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420129 : บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก นายธง  ไหมทอง ครูชำนาญการ
28 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420087 : ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ นางสาวศิรินภา  เตียงศรี ครู
29 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420087 : ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สุรชาติ  ไชยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
30 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420088 : บ้านห้วยมะเขือส้ม วิไลวรรณ  สุขะ ครูผู้ช่วย
31 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420083 : บ้านห้วยขาน นายสุรศักดิ์  แสงหาญ ครูชำนาญการ
32 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420084 : บ้านนาป่าแปก นายเอกรัตน์  กันแก้ว ครูอัตราจ้าง
33 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420085 : บ้านรักไทย นันทวรรณ  พรพนาสิทธิ์ พนักงานราชการ
34 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420086 : บ้านห้วยโป่งอ่อน มยุรี  หมั่นเพียรหา ครูผู้ช่วย
35 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420086 : บ้านห้วยโป่งอ่อน ไพลิน  ไชยสวัสดิ์ ครู คศ.2
36 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420081 : ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ รัตน์วดี  อินทะกนก ครูผู้ช่วย
37 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420081 : ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ อนุพงษ์  ปุรณะวิทย์ ครู
38 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420082 : บ้านแม่สะงา อนิวัตติ์  หนานยา พนักงานราชการ
39 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420082 : บ้านแม่สะงา อ้อยใจ  เพียรสะอาด ครู
40 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420102 : บ้านหนองขาวกลาง กาญจนา  วงค์วิลาศ ครูผู้ช่วย
41 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420102 : บ้านหนองขาวกลาง นางสาวสุดา  แสงสรทวีศักดิ์ ครูผู้ช่วย
42 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420103 : บ้านห้วยปมฝาด นางสาวเครือวัลย์  ชมภู ครู
43 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420104 : บ้านห้วยปูลิง ธัญญลักษณ์  แก้วใส ครู คศ.1
44 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420104 : บ้านห้วยปูลิง ศรัณยา  วงค์โพธิ์ ครูผู้ช่วย
45 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420106 : บ้านห้วยปูเลย ณรงค์ฤทธิ์  สุนามเจริญกุล ครู
46 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420107 : บ้านห้วยตอง นางศิริพร  ศิลานิรันดร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
47 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420107 : บ้านห้วยตอง กรรณิกา  ใจอ้าย ครูชำนาญการ
48 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420115 : บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน กานต์พนิต  ปิยศักดิ์โชติกุล ครูผู้ช่วย
49 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420115 : บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน นายจะทอ  พะยาจู่ ครูผู้ช่วย
50 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420119 : บ้านห้วยโป่ง เกศรส  นรินคำ ธุรการ
51 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420119 : บ้านห้วยโป่ง ยุพิน  อินต๊ะวงศ์ ครู
52 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420119 : บ้านห้วยโป่ง สาคร  บุทธิจักร์ ครู
53 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420120 : บ้านยอดดอยวิทยา จรัญ  สุขงาม ครู คศ.2
54 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420120 : บ้านยอดดอยวิทยา ชญาภา  บุญเหลือล้น พนักงานราชการ
55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420121 : บ้านกลาง นางกันต์ฤทัย  สุปิณะ ครู
56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420122 : บ้านแก่นฟ้า สายสมร  สิงห์พรหม ครู
57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420123 : บ้านป่าลาน รัชนก  แก้วจีน ครู คศ 2
58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420123 : บ้านป่าลาน วิริยา   พลเมฆ ครู
59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420123 : บ้านป่าลาน นายพิพัฒน์  อารี ครู
60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420124 : บ้านห้วยช่างคำ นายกิติศักดิ์  จาพรึก ครู
61 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420124 : บ้านห้วยช่างคำ นายณัฐพงศ์  กิติรัตน์ ครู
62 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420125 : เสรีวิทยา นายชยากร  สืบเครือ ครู คศ.1
63 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420126 : บ้านไม้ซางหนาม นางสาวนธีพร  ปัญญาเมา ครู คศ.1
64 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420127 : บ้านแม่จ๋า ธิดา  ภพพงศ์ไพร พนักงานราชการ
65 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420128 : บ้านหนองเขียว นายวีรพงศ์  พานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420130 : บ้านห้วยผา อาณัติ  ปรากรมชัยกุล ครู คศ.
67 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420130 : บ้านห้วยผา นายสิทธิพงค์  วิริยะ ครูผู้สอน
68 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420131 : ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) นายโอฬาริก  ครองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420131 : ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) นายอนุชิต  จิตต์ประสงค์ ครู คศ.1
70 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 : บ้านนาปลาจาด นางสาวปนิษฐา   กอบกู้ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 : บ้านนาปลาจาด ดาวัลย์  กิตติวิโรจน์ชัย พนักงานราชการ
72 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 : บ้านนาปลาจาด อรสา  ปินไข ธุรการ
73 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 : บ้านนาปลาจาด สุทธิพร  สุทธิพร พวงทอง ครู
74 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 : บ้านนาปลาจาด ศรินรัตน์  เธียรกุลศักดิ์ ครู
75 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420133 : บ้านห้วยผึ้ง นายสุลานนท์  ธนกรสกุล ครู
76 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420133 : บ้านห้วยผึ้ง วิลาวัลย์  ยิ่งยศสุข ครู
77 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420133 : บ้านห้วยผึ้ง ประภัสสร  ฉลองพันธุ์ ครูผู้ช่วย
78 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420134 : บ้านคาหาน นายชนะชัย  พนาสมบูรณ์ผล ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420134 : บ้านคาหาน แสงทอง   วรรณทา ครู
80 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420134 : บ้านคาหาน สมเพ็ชร  เล่าเรียนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420001 : ขุนยวม อลงกรณ์  ก๋าแก้ว ครูชำนาญการ
82 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420001 : ขุนยวม ลดาวัลย์  มูลฟอง ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420002 : อนุบาลขุนยวม ปราณจรินทร์  วงศ์ษา ูธุรการโรงเรียน
84 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420002 : อนุบาลขุนยวม จุรีรัตน์  ทิพกนก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
85 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420002 : อนุบาลขุนยวม อัจจนา  คำแสน ครู คศ.2
86 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420006 : บ้านแม่สุริน วิภารัตน์  กันทะมา ครู
87 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420009 : บ้านแม่สะเป่ใต้ ไพโรจน์  เลิศวงศ์รัตนกุล ครู
88 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420009 : บ้านแม่สะเป่ใต้ วาสนา  เมฆะ ครู
89 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420023 : ชุมชนบ้านเมืองปอน ผัลย์สุภา  กัมปนาทวุฒิกุล ครูผู้ช่วย
90 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420030 : บ้านท่าหินส้ม นายบำรุง   อมรอาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420030 : บ้านท่าหินส้ม กรกนก  พรรณขาม พนักงานราชการ
92 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420031 : บ้านหนองแห้ง กฤตวัฒน์  คำปา ครู คศ.1
93 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420032 : บ้านแม่ลาก๊ะ ปัญศรี  มีเบญจมาศ ครู
94 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420035 : บ้านแม่โข่จู นายบุญเลิศ  อรุณแจ่มวิไล ครูผู้ช่วย
95 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420035 : บ้านแม่โข่จู นายอุดม  ต๊ะแก้ว ครูผู้ช่วย
96 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420033 : บ้านมะหินหลวง นางสาวสุกัญญา  ต๋าฝั้น ครู
97 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420026 : บ้านแม่กิ๊ ศิรานนท์  พันธ์งามตา ครู
98 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420026 : บ้านแม่กิ๊ นายศิรานนท์  พันธ์งามตา ครู
99 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420028 : บ้านห้วยส้าน ปัณณวัชญ์  พชรอมรรัตน์ ครูค.ศ.1
100 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420007 : ห้วยต้นนุ่นวิทยา พจนา  วิชญพันธ์ ครูชำนาญการ
101 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420005 : บ้านห้วยนา นางพรพิมล  โสภณกุลทรัพย์ ครู
102 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420012 : ตชด.บำรุงที่ 60 นางอัจฉรา  เอกกุล ครู คศ.๑
103 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420012 : ตชด.บำรุงที่ 60 นางกัณหา  ชอบเสรียิ่ง ครุชำนาญการ
104 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420003 : ชุมชนต่อแพวิทยา Thaworn  Chumsong ครู คศ.2
105 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420003 : ชุมชนต่อแพวิทยา นายอภิวัฒน์  สายปัญญา ครู คศ.2
106 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420013 : บ้านหัวปอน ยุทธนา  จันทาพูน ครู
107 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420021 : บ้านแม่หาด สายัณห์  กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420019 : บ้านแม่ออ วิโรจน์  เต็มสุนทรวารี ครู
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน นันท์นพิณ  สุขสันต์เสรีชัย ธุรการโรงเรียน
110 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน สิบเอกทรงสวัสดิ์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน นายณรงค์ฤทธิ์  วงค์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว่าโน
112 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน ธนพงษ์  ดวงเนตรงาม ครู คศ.2
113 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 : บ้านหว่าโน วันเพ็ญ  เป็งเขียว ครู
114 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420024 : บ้านแม่แจ๊ะ นางสาวละไมพร  กรสุภาพ ครู
115 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420027 : บ้านแม่โกปี่ Kanjana  Krabuansanga ครู
116 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420027 : บ้านแม่โกปี่ ทรงยศ  ประสิทธิ์ ครู
117 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420020 : บ้านปางตอง จารุฉัตร  โพกุนนะ ครู
118 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420020 : บ้านปางตอง วีรชาติ  วรรณมณี ครูผู้ช่วย
119 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420020 : บ้านปางตอง เกษม  ปวกพรมมา ครูผู้ช่วย
120 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420017 : บ้านแม่อูคอ เสาวณีย์  นภาทอง ครูผู้ช่วย
121 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420022 : บ้านแม่อูคอหลวง จุฬาลักษณ์  นัคคีย์ ครูชำนาญการ
122 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420018 : บ้านหัวแม่สุริน ขวัญฤทัย  รักสีขาว ครู
123 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420014 : บ้านพัฒนา อุทัยวรรณ  ฤทธิ์ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
124 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420014 : บ้านพัฒนา นางสาวเพ็ญศิริ  นิปุณะ ครู
125 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420014 : บ้านพัฒนา นางพิทยา  จารุจินดา ครู
126 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420016 : บ้านนางิ้ว จีรพร  เย็นประชาศิริ ครูธุรการโรงเรียน
127 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420015 : บ้านคำสุข สรรพัชญ์  วงค์กำแหง ครู
128 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420044 : บ้านทุ่งยาว พิเชียร  ชมภูศรี ครูชำนาญการ
129 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420044 : บ้านทุ่งยาว นางสาวนิภาพร  สิริ ธุรการ
130 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420045 : บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 มยุรี  ทิพย์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420045 : บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 นายเกษม  โหล่เจ ครูอัตราจ้าง
132 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420047 : บ้านแพมบก ปัญญาพร  สกุลธนาภา ครูผู้ช่วย
133 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420049 : บ้านสบแพม นายกรรณชิต  จันทร์ดี ครูชำนาญการ
134 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420049 : บ้านสบแพม อารยา  กรรณเลขา ธุรการโรงเรียน
135 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420049 : บ้านสบแพม นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร ครู
136 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420049 : บ้านสบแพม ดารารัตน์  ตันอุตม์ ครูธุรการ
137 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420050 : บ้านแม่อีแลบ ณัฐธิราภรณ์   สกุลธนาภา ครูธุรการ
138 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420050 : บ้านแม่อีแลบ สุนัย  นุปาน ครู
139 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420052 : บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง อิศรา  ชมภูศรี ครูอัตราจ้าง
140 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420052 : บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ขวัญชนก  วิเศษนันท์ ครู
141 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420080 : บ้านแม่เหมืองหลวง นายอนุวัฒน์  พอใจ ครูผุ้ช่วย
142 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420080 : บ้านแม่เหมืองหลวง เกียรติศักดิ์  สิทธิกัน ครูผู้ช่วย
143 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420075 : บ้านโป่งสา ดิเรก  รุ่งประนมกร ครู
144 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420077 : ปางตองประชาสรรค์ ธรรณโรจน์  ศรีจันทร์ ครู
145 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420077 : ปางตองประชาสรรค์ ปุญญพัฒน์  วนาสินสมบูรณ์ ครู
146 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420078 : บ้านขุนสาใน ภาคิไนย  นั้นหม่อง ครูผู้ช่วย
147 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420060 : บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง ภูวดล   ทองมนต์ ครูผู้ช่วย
148 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420060 : บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง สรไกร  ศรีวิชัย ครูผู้ช่วย
149 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420063 : บ้านสบสา นางสาวแดง  เลางฝาง ครูอัตราจ้าง
150 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420056 : บ้านเมืองแปง นางกานต์พิชชา  ไชยทารินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420056 : บ้านเมืองแปง ณัฏฐ์  นิยมรัตน์ ครูชนาญการ
152 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420057 : บ้านผาสำราญ กัลยา  ชื่นจิตร ครู
153 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420057 : บ้านผาสำราญ นางสาวจารุวรรณ  สกุลกสิกร ครู
154 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420058 : บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นายชันษา  คณากุลศิริ ครูผู้ช่วย
155 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420058 : บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นายชันษา  คณากุลศิริ ครูผู้ช่วย
156 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420058 : บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นายชัชวาลย์  กวีเกรียงไกร เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420059 : บ้านแกงหอม พิมพา  ชนะเกษตร ครูผู้ช่วย
158 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420064 : บ้านแม่นาเติง ไชยา  เป็งเมือง ครู
159 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420064 : บ้านแม่นาเติง นางสาวพัชรีญา  บุญลี ครู
160 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420067 : บ้านปางแปก ปริญา   พวงชมภู ครู
161 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420068 : บ้านไทรงาม นายพิบูรณ์  ก่าดู ครูอัตราจ้าง
162 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420068 : บ้านไทรงาม บัญชา  บุญอินทร์ ธุรการโรงเรียน
163 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420069 : บ้านดอยผีลู ทิพวัลย์  ตะติยะ ครูผู้ช่วย
164 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420069 : บ้านดอยผีลู นายธีรศักดิ์  การินทร์ ครูผู้ช่วย
165 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420070 : บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ ณัฐพล  ศรีบุญเรือง ครู
166 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420070 : บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ วิสันต์  ชนะคำ ครู คศ.1
167 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420072 : บ้านหมอแปง อรรถวัต  หาดสีทอง ครู
168 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420073 : บ้านป่ายาง ปรีชา  โหล่เจ พนักงานราชการ
169 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420042 : บ้านน้ำปลามุง ณรงค์  ปู่ใย ครู คศ.๑
170 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420043 : ชุมชนบ้านแม่ฮี้ นางสาวปราณปรียา  เติ๊กทอน ธุรการโรงเรียน
171 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420043 : ชุมชนบ้านแม่ฮี้ นางสาวปรานปรียา  เติ๊กทอน ครูธุระการ
172 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420053 : บ้านแม่ปิง นางชิตชนก   ชาวน่าน ครูชำนาญการ
173 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420036 : อนุบาลปาย (เวียงใต้) ลดาวัลย์  ก๊กตระกุล ครูผู้ช่วย
174 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420037 : บ้านน้ำฮู สุริวงศ์  ดำรงค์ชีพ ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420038 : บ้านใหม่สหสัมพันธ์ วรพรรณ  สวันสุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
176 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420038 : บ้านใหม่สหสัมพันธ์ นายสุเทพ  ใจแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420038 : บ้านใหม่สหสัมพันธ์ นางสาวกันยารัตน์  ดวงสุริยะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420039 : บ้านเวียงเหนือ อภิญญา  ซาวคำเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420039 : บ้านเวียงเหนือ นางสาววิลาวัลย์  ชนวาศิลป์ ครู
180 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420040 : สังวาลย์วิทย์ 3 ณัฐวุฒิ  ใจคำ ครูชำนาญการ
181 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420337 : บ้านเมืองแพม นางสาวอรนุช  รัตนอารยธรรม ครูอัตราจ้าง
182 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420339 : บ้านถ้ำลอด เอื้อเอ็นดู  นันทฟู พนักงานราชการ
183 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420339 : บ้านถ้ำลอด ศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420342 : บ้านผามอน ภาวิณี  เครือแก้ว ครู
185 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420342 : บ้านผามอน นายยุทธการ  คำกลาง ธุรการ
186 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420343 : บ้านห้วยแห้ง แสงวิไล  ไมตรีเลิศสกุล ครูพี่เลี้ยงเด็ก
187 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420343 : บ้านห้วยแห้ง สรณ์สิริ  นาคสืบวงศ์ ครู
188 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420343 : บ้านห้วยแห้ง นายสุชาติ  อินทจักร ครู คศ.2
189 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420344 : บ้านวนาหลวง ศศิธร  ประยูร ครู
190 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420344 : บ้านวนาหลวง นางสาวชไมพร  แดงตุ้ย ครูผู้ช่วย
191 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420344 : บ้านวนาหลวง ศศิธร  ประยูร ครู
192 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420327 : บ้านนาปู่ป้อม นายสุรกานต์   วงค์จันทร์ พนักงานราชการ
193 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420327 : บ้านนาปู่ป้อม นิกร   มิ่งมิตรถาวร ครูผู้ช่วย
194 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420328 : บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล จิราพร  วงศ์พลวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420331 : บ้านน้ำฮูผาเสื่อ อัมพิกา   สีวิใจลำพัน ครู
196 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420331 : บ้านน้ำฮูผาเสื่อ อนุรักษ์  กรองบริสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
197 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420333 : บ้านซอแบะ ขจร  บุตรแสงโคตร ครูผู้ช่วย
198 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420334 : บ้านปางบอนวัฒนาคาร san  phadungkit ธุรการ
199 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420334 : บ้านปางบอนวัฒนาคาร นางกันยา  สัตยากรวุฒิกุล ครูผู้ช่วย
200 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420335 : บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร มนตรี  นันทามนูญ พนังงานราชการ
201 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420324 : บ้านแม่ละนา นายณัฐพล  สุริยมณฑล ครู
202 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420324 : บ้านแม่ละนา สิริชัย  แสนทรงสิริ ครู
203 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420325 : บ้านจ่าโบ่ ญาตาวีมินทร์   มวลมาลารัตน์ ธุรการโรงเรียน
204 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420325 : บ้านจ่าโบ่ นายอรรถกร  ปาละแดง ครู
205 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420326 : บ้านปางคาม นางอโนทัย  สนชาวไพร ครูผู้ช่วย
206 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420326 : บ้านปางคาม นายปรัชญา  เลขาวิจิตร์ ครูผู้ช่วย
207 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420326 : บ้านปางคาม นายอัชไนย  เทพแปง ครูผู้ช่วย
208 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420329 : บ้านยาป่าแหน ประสิทธิ  เข็มสุวรรณ ครู
209 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420332 : บ้านห้วยเฮี๊ยะ ชนานาถ  เทโวขัติ ครู
210 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420336 : อนุบาลปางมะผ้า ชัยพร  จิระรัตน์พิศาล ครู คศ.3
211 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420336 : อนุบาลปางมะผ้า นายเทิดศักดิ์  สรานนท์เมธากุล ธุรการโรงเรียน
212 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420338 : บ้านน้ำริน นางมลิวัลย์  ปานน้อย ครู คศ.1
213 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420340 : ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ ยุพิน   เคร่งครัด ครู
214 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420340 : ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ นางสาวทัศนีย์   เกิดพนา ครู
215 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420340 : ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ พนิดา  ศรีไชยอินทร์ ครู
216 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420055 : บ้านลุกป่าก๊อ นายพงษ์  พิทักษ์คีรีภูมิ ครู
217 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420055 : บ้านลุกป่าก๊อ นางปรีชาภรณ์  แสงโสม พนักงานราชการ
218 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420341 : บ้านกึ้ดสามสิบ นายศุภกิจ  สี่สวัสดิ์ ครู คศ.1
219 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420341 : บ้านกึ้ดสามสิบ นางสาวสินีนาฎ  แก้วเจริญรุ่งเรือง ครูผู้ช่วย
220 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420362 : บ้านใหม่ห้วยหวาย เจริญจิตร  พุ่มโพธิ์ทอง พนักงานราชการ
221 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420363 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สุมาลี  ส่าเหล่วา พนักงานราชการ
222 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420364 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม จันทร์เพ็ญ  สอาดจิตต์ ครูอัตราข้าง
223 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420364 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม วรวรรณ  วัฒนวงค์ ครูคศ.2
224 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420365 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย สัญชัย  ดีสิงห์ พนักงานราชการ
225 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420366 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า นายพรหมลิขิต  สวยสุดยอด ธุรการโรงเรียน
226 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420366 : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า นชวรรณ  คำคุณ พนักงานราชการ