รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420217 : ดอนชัยวิทยา ประเสริฐ  แปงมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420218 : บ้านสบหาร นางนุชศลา  ชิงชัย ครู คศ.3
3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420219 : บ้านแพะพิทยา วาสนา  เราเท่า ครุผู้ช่วย
4 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 : บ้านแม่หาร นายสุพจน์  สุขสมหวัง ครู คศ.2
5 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 : บ้านแม่หาร นางสิตญา  ปันทะวัง ครูชำนาญการ
6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 : บ้านแม่หาร ชูศักดิ์  ใฝ่กระจายทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 : บ้านแม่ต้อบใต้ ปิยะฉัตร  ชิปานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 : บ้านแม่ต้อบใต้ วิเชียร  ใต้ตา ครูผู้ช่วย
9 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420223 : บ้านแม่ต้อบเหนือ กฤษณา  สุวรรณลพ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420224 : บ้านป่าหมาก นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล ครู คศ.1
11 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420225 : บ้านแม่เกาะ พิมพร  สังฆสาโร เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420226 : บ้านขุนแม่ต้อบ นางวราภรณ์   ส่าปร่ามู ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420200 : อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) นายชัยวัฒน์  มีบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420202 : อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม) นายธีรยุทธิ์  เกี๋ยงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420205 : บ้านพะมอลอ ดนิตา  ดีเพียร ครูชำนาญการ
16 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420238 : รัตนประทีปวิทยา นายธนาคม  นะกาลัง ครู คศ.
17 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420239 : บ้านแม่อุมลอง ศรีวลัย  ไตรแก้ว ครู
18 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420239 : บ้านแม่อุมลอง กมล  เครือซุย ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420240 : บ้านแม่อุมป๊อก นายณรงศักดิ์    ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420241 : บ้านแม่อุมลองหลวง วิฑูรย์   อินตา ครู
21 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420241 : บ้านแม่อุมลองหลวง ณิษาภัทร  เมฆสงค์ ครู
22 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420242 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 นายพรชัย  สุนภาสถาพร ครู ค.ศ.1
23 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420243 : บ้านห้วยฮากไม้ใต้ นายประภาส  แปงมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420243 : บ้านห้วยฮากไม้ใต้ นายณที  คำรินทร์ ครู
25 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420244 : บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สุรีย์พร  ไทสวัสดิ์กุล ครูชำนาญการ
26 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420244 : บ้านห้วยฮากไม้เหนือ กัณชพร  ถาวรเกษมฤดี ธุรการโรงเรียน
27 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420245 : บ้านห้วยเดื่อ จุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420246 : บ้านแม่ปุ๋น นางสาวณัฐธิชา  บ่าลาน ครูผู้ช่วย
29 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420254 : บ้านแม่ละ จีรพรรณ  เจริญเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420255 : บ้านอมพาย ศิริวัฒ  ศักดิ์ชัยปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420256 : บ้านช่างหม้อ นายเฉลิมพงษ์  สุขสมพนารักษ์ ครู
32 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420257 : บ้านสันติสุข นายปิยะวิทย์  ปิยะโกศล ครู
33 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420215 : บ้านแม่สะลาบ พรรณิภา  จันทร์ละ ชำนาญการพิเศษ
34 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420216 : บ้านจอซิเดอเหนือ ชัชวาลย์  ภูแซมแสง ครูผู้ช่วย
35 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420216 : บ้านจอซิเดอเหนือ ศราวุฒิ  ศรีธิ ครูผู้ช่วย
36 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420235 : บ้านห้วยแห้ง เสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์ ครู
37 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420236 : บ้านห้วยหมูพิทยา วรพงศ์  บงกชกุสุมาลย์ ครูผู้ช่วย
38 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420237 : บ้านแม่ก๋อน อนุชา  บุญทาวงค์ ครู คศ.1
39 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420209 : บ้านศรีมูลเมือง นางสาวนันทกานต์   ขยันกิจโอฟาร ครู
40 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420233 : บ้านห้วยห้อม สุภานี  เกียวติกงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420234 : บ้านท่าตาฝั่ง นางปราณี  พิสสมัย ชำนาญการพิเศษ
42 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420234 : บ้านท่าตาฝั่ง ณรงค์ฤทธิ์  ปรารมณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420231 : บ้านห้วยโผ ดนัย  แสนธิวัง ครู
44 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420232 : บ้านแม่กองคา กัณชลีย์  มะโนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420212 : บ้านทุ่งแพม นายจำลอง   ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420213 : บ้านห้วยทราย สมคิด  สิงห์สูตร ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420214 : บ้านห้วยสิงห์ พนมไพร  ใจขัด ครู
48 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420214 : บ้านห้วยสิงห์ นายวรันต์ชาญ  ไชยสวัสดิ์กุล ครู
49 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420230 : บ้านแม่กองแป ชลชาติ  เจริญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
50 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420230 : บ้านแม่กองแป พัชรินทร์  สามแสน ครูผู้ช่วย
51 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420210 : ชุมชนบ้านน้ำดิบ สุภาพร  รัตนะวนา ครู
52 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420211 : บ้านคะปวง นายวัฒนา  คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
53 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420204 : ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ศุภชัย  ศรีบุศย์ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420204 : ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) พัชรินทร์  พรหมศรี ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420206 : บ้านแม่สะเรียง อดิศักดิ์  คงคาใส ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420206 : บ้านแม่สะเรียง มณทิชา  ชื่นชม ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420199 : ทองสวัสดิ์วิทยาคาร จีรภา  แก้ววงค์ ครู
58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420201 : บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สุกานดา  ประยูร ครูชำนาญการ
59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420203 : บ้านไร่วิทยา นายสมศักดิ์  วงศ์แปง ครูชำนาญการ
60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420247 : สังวาลย์วิทยา จำรัส  ปันทวัง ผอ
61 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420247 : สังวาลย์วิทยา พัฒนพงษ์  เกิดมงคล ครู
62 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420253 : บ้านแม่ลิด อนุพงษ์  สง่าเพียรศิริบุญ ธุรการ
63 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420259 : บ้านดอยเลี่ยม ญานิชศภัค  สิธิปุก ครู
64 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420260 : บ้านแม่สวรรค์น้อย สุนทรีลักษณ์  วรรณชาติ ครู
65 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420261 : บ้านสุดห้วยนา นางยุวธิดา  ช่วยเกิด ครู
66 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420264 : บ้านแม่สวรรค์หลวง นางสาวดวงพาพร  กันเต็ง ครูอัตราจ้าง
67 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420264 : บ้านแม่สวรรค์หลวง สุรจิตต์  ใจน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420207 : บ้านห้วยปางผาง นางสาววิภา  ศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
69 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420249 : บ้านแม่กะไน ธนพล  หมั่นสกุล ครู
70 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420250 : บ้านแม่จ๊าง นายสราวุฒิ  อาสาไพร ครู คศ.1
71 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420251 : บ้านห้วยปลากั้ง จุฬารัตน์  ว่องไว ครูอัตราจ้าง
72 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420252 : บ้านขุนวง ประยุทธ  บุญยืน ครู
73 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420258 : บ้านดงกู่ สุกัลย์  อุปนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
74 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420262 : บ้านขุนวงเหนือ นางสาวสุนารี   เลิศบุญไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420262 : บ้านขุนวงเหนือ นางมาติกา  สุนทรไพร ครูชำนาญการ
76 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420263 : บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย ธนาพศิษฐ์  สุกศิริเมธีกุล ครู คศ.1
77 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420227 : บ้านโพซอ องอาจ  สารคำ ครูชำนาญการ
78 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420228 : บ้านเสาหิน สุเมธ  มงคลมณีเนตร พนักงานราชการ
79 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420229 : เพียงหลวง ๑๑ ฯ สุภาภรณ์  หมูคำ ครูผู้ช่วย
80 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420165 : บ้านส้มป่อย ณัฏฐพล  มณีธร ครูผู้ช่วย
81 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420166 : บ้านแม่อมลาน ยุทธการ  โสภารัตน์ ครูผู้ช่วย
82 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420167 : บ้านฟักทอง สนาน  คงอ้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
83 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420167 : บ้านฟักทอง นายวรวิทย์  ธารพระคุณ ครู
84 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420168 : บ้านป่าแก่ นายนรินทร์  ปันจา ครู
85 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420169 : บ้านแม่ลาผาไหว ธีรดา  ศิริปัญญา พนักงานราชการ
86 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420164 : บ้านขุนแม่ลา สุภาพร  ทะนันชัย ครูผู้ช่วย
87 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420164 : บ้านขุนแม่ลา นางสาวสุภาพร  รักไพรขันธ์ ธุรการโรงเรียน
88 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420154 : บ้านห้วยผึ้ง วรัญญา  อุ่นเรือน ครู
89 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420155 : บ้านแม่กวางใต้ สุริยัน  อุปสอด ครู
90 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420137 : บ้านท่าผาปุ้ม นางปริศนา   เอกกุล ครู
91 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420141 : บ้านแม่เตี๋ย นายวิทยา  โสภาสถาวรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420147 : บ้านห้วยหมากหนุน นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง ครู
93 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420147 : บ้านห้วยหมากหนุน สาธิตา  กัณนิกา ครู
94 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420147 : บ้านห้วยหมากหนุน เสาวลักษณ์  ชมพนา ธุรการโรงเรียน
95 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420148 : บ้านแม่สะกั๊วะ สุภัทรศยา  พรรณสุข ครู ชำนาญการ
96 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420151 : บ้านแม่กวางเหนือ เสาวนีย์  สิงห์พงไพร ครู
97 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420152 : บ้านแม่สะกึ๊ด สุภาพร  บุญยืน ครูจ้างสอน
98 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420153 : บ้านแม่ปอถ่า นางสาวเฉลิมขวัญ  ไชยบุตร ครู
99 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420153 : บ้านแม่ปอถ่า สุพันท์  สิงขรบรรจง ครู
100 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420157 : บ้านแม่โถ นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร ครู
101 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420158 : บ้านแม่โถใต้ นางสาวทิพวรรณ  สุรินแก้ว ครู
102 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420159 : บ้านห้วยไม้ซาง วุฒิชัย  กองแก้ว ครู คศ.1
103 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420160 : บ้านหัวแม่โถ นายกำพล  รักสีขาว ผู้อำนวยการ
104 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420161 : บ้านแม่อุมพาย ไกรลาศ  รบชนะ ผู้อำนวยการ
105 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420161 : บ้านแม่อุมพาย ชัชวาล  ต้าวแอ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420162 : บ้านแม่จอ พิมพา  นิธิสมหวังชัย ธุรการ
107 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420163 : บ้านห้วยผึ้งใหม่ ชินดนัย  ติวรรณะ ครู
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420188 : บ้านผาแดงหลวง อนันต์  ประวัง ผู้อำนวยการ
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420188 : บ้านผาแดงหลวง นายอนุพงษ์  โชคกลางไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420197 : บ้านแม่นาจางเหนือ ปริศรา  วิริยะภาพ ครูผู้ช่วย
111 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420194 : บ้านแม่ขีด อารีย์  วรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
112 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420196 : บ้านแม่นาจาง นายนิรัติศรัย  ตระกูลรุ่งอำไพ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจาง
113 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420190 : บ้านหนองม่วน นายปฐมพงค์  เมืองอินทร์ ครู
114 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420191 : บ้านแม่สะแมง ศิริวรรณ  งอกงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420191 : บ้านแม่สะแมง เจริญ   คุ้มครองโชค ครู
116 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420192 : บ้านกอกหลวง อภิเดช  ใจธรรมโน ครู
117 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420193 : บ้านแม่ฮุ นายจักรพร  สะตะ ครู
118 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420198 : บ้านพระบาทห้วยผึ้ง ธนู  จิตอารี ครู
119 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420139 : บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง ชยาภรณ์  แจ้งจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420140 : บ้านแม่แลบ อรรถพล  เกษมจิตร ครู
121 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420142 : ลุ่มน้ำวิทยา พิมพา  ผาติธำรงศักดิ์ ครู
122 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420144 : บ้านป่าหมากวิทยา ฟ้าหงษ์  ธรรมขันธ์ ครู
123 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420149 : บ้านแม่งะ สมพร  สรณนุกุล ครู
124 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420156 : บ้านแม่สะปึ๋งใต้ บัญชา  ประสมสงค์ ครูอัตราจ้าง
125 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420189 : บ้านแม่สะปึ๋ง สุริยะ  ฤทธิเดช ครูชำนาญการ
126 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420136 : อนุบาลแม่ลาน้อย อำไพวรรณ  วงศ์ศิลป์ ครูชำนาญการ
127 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420138 : บ้านท่าสองแคว นางสาวรัชฎาภรณ์  ธรรมขันธ์ ครู
128 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420186 : บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สุภาภรณ์  ศรีวันชื่น ครู
129 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420180 : ชุมชนแม่ลาศึกษา นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร ครู
130 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420180 : ชุมชนแม่ลาศึกษา ผ่องพรรณ  คันทะ ครู
131 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420181 : บ้านแม่สุ นงนุช  กรรณิกา ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420181 : บ้านแม่สุ กนิกนันต์   ปัญญาคำ ครู
133 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420183 : บ้านห้วยกองเป๊าะ ชนิตา  พรมใจ ครูผู้ช่วย
134 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420184 : บ้านห้วยกู่ป๊ะ ชนกพร   ปาลามา ครู
135 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420182 : บ้านหัวลา นางสาวกรวิกา  เอกชัยเสถียร ครูชำนาญการ
136 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420185 : บ้านแม่ปาง จันทร์เพ็ญ  มลิวัลย์ ครูชำนาญการ
137 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420185 : บ้านแม่ปาง ชิดชไม  พงษ์พันธ์ ครูชำนาญการ
138 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420187 : บ้านห้วยมะกอก กาญจนา  เจริญเต็มเปี่ยม ครูอัตราจ้าง
139 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420195 : บ้านกะริคี นางสาววัฒนาพร  กล้าณรงค์ศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420176 : บ้านดูลาเปอร์ นางขวัญฤทัย  ฤทัยกริ่ม ธุรการ
141 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420177 : บ้านแม่และ ธีรวิทย์  บัณฑิตเทอดสกุล ครูผู้ช่วย
142 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420178 : บ้านดงใหม่ คนึงนิตย์  ปองพรนิมิต พนักงานราชการ
143 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420179 : บ้านละอูบ นางธนาพร  มั่นอ่าว ครูชำนาญการพิเศษ
144 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420179 : บ้านละอูบ นายทัศน์พล   ราตรีเสน่ห์ ครูผู้ช่วย
145 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420171 : ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โสภา  กิจโชคประเสริฐ ครู
146 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420171 : ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง อรรถชาติ  หินแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420173 : บ้านห้วยห้า อัญชลี  เรืองอร่าม ครูผู้ช่วย
148 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420175 : บ้านสาม สุรศักดิ์  ปาลิไล ครู
149 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420273 : บ้านกองก๋อย นางสาวฐิตินันท์  ใจยายอง ครู
150 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420274 : บ้านแม่แพ บัณฑิต  กุมารสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพ
151 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420275 : บ้านแม่แพน้อย บรรพต  ฉัตรคำ ครู
152 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420281 : บ้านผาเยอ นพดล   สุขสาร ครู
153 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420284 : บ้านทะโลงเหนือ สุพันธ์  สุขเกษม ครู
154 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420285 : บ้านห้วยวอก ธนพันธ์  จันทร์หงษ์ ครู
155 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420285 : บ้านห้วยวอก อรรถพล  แก้วสำอางค์ ครู
156 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420286 : บ้านห้วยไก่ป่า วัฒนะ  หน่อแก้ว ครู
157 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420276 : บ้านแม่ลาย สรวิศ  กาวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
158 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420277 : บ้านห้วยกุ้ง มานะ  มุกวิมลมาศ ธุรการ
159 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420278 : บ้านกองแปใต้ นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์ ครู
160 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420279 : บ้านป่าโปง นายณัฐวัฒน์  พูลธวัช ครู
161 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420280 : บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ปราณี  ประสมทรัพย์ ครู
162 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420280 : บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ นายสุวสันต์  ดวงดอกมูล ธุรการโรงเรียน
163 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420282 : บ้านต้นงิ้ว นางสาวดวงใจ  มาลัย ครู
164 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420282 : บ้านต้นงิ้ว นางสาวมณีพร   สงวนศักดิ์เสมอ เจ้าหน้าที่่ธุรการโรงเรียน
165 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420283 : บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ เกษแก้ว  สาริกานนท์ ครูอัตราจ้าง
166 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420272 : บ้านอุมดาใต้ ศศิประภา  ต่อวรรณะ ครูชำนาญการ
167 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420270 : บ้านแม่ออกเหนือ นางสาวเพ็ญผกา  ขวัญใจ ครูผู้ช่วย
168 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420271 : บ้านอุมดาเหนือ อิสรา  รุ้งประนมกร ครูผู้ช่วย
169 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420271 : บ้านอุมดาเหนือ อินทุวัทน์  ทาปัญญา ครูผู้ช่วย
170 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420265 : ชุมชนบ้านผาผ่า ชลินทรา  ศรีชัยชนะ ครู
171 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420266 : อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) เฉลิมพลอย  ไชยวงศ์ษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420268 : บ้านแม่เกาะวิทยา นางรุจิกาญจน์  ปุ๊ดพรม ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420269 : บ้านแม่ออก พัฒนมงคล   กำจัด ผู้อำนวยการ
174 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420269 : บ้านแม่ออก พศิน  จินดารัตน์ ครู
175 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420287 : บ้านแม่สวด พรพรรณ  ทะนันไชย ครู
176 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420288 : บ้านห้วยม่วง นางสุกัญญา  เกียรติยศ ครู
177 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420290 : บ้านแม่หลุย สันติชัย  ดาทู ครู
178 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420291 : บ้านนาดอย พิมพ์สมัย   ไพโรจน์ ครูผู้ช่วย
179 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420291 : บ้านนาดอย อลงกรณ์  เซนักค้า ครู
180 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420292 : บ้านแม่หาด นายเทวฤทธิ์  ประสมสงค์ ครู ค.ศ.1
181 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420292 : บ้านแม่หาด กิตติพงษ์  สมภาร ครู
182 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420293 : บ้านแม่แพหลวง จิรพัส  ปันดิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
183 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420294 : ล่องแพวิทยา พัดชา  รักเกียรติดี ครู คศ.1
184 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420296 : บ้านอุมโละเหนือ นางสาววิไลพร  เฉลิมชัยวิวัฒนา ครู
185 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420297 : บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม นางปาณิสรา  คฤหาสน์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
186 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420298 : บ้านแม่เงา จารุณี  แสนดั่งใจ ครู
187 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420316 : บ้านแม่สามแลบ ธีรวุฒิ  นายธีรวุฒิ พิชคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
188 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420317 : บ้านห้วยกองก้าด บรรจง  สิงขรบรรจง พนักงานราชการ
189 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420318 : บ้านซิวาเดอ ณัฐพล  วุฒิพุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420319 : บ้านกอมูเดอ นางปัทมา  วรรณโกฐ ครูชำนาญการ
191 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420320 : บ้านกลอเซโล กรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล ครู
192 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420307 : บ้านแม่แคะ ดำเนิน  เพียงไพรชม ครูผู้ช่วย
193 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420315 : บ้านแม่ตอละ ยุทธชัย  แสงทองนภารุ่ง ครูผู้ช่วย
194 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420321 : บ้านสบเมย ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  อยู่ไทย ครู
195 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420322 : บ้านห้วยกระต่าย กนกวรรณ  สิงขรบรรจง ครูผู้ข่วย
196 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 : บ้านบุญเลอ พชร  ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
197 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 : บ้านบุญเลอ เดชบดินทร์  เดชพิพัฒน์โชติกุล พนักงานราชการ
198 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420305 : บ้านเครอะบอ มนธวัล  ฟองลอย ครูผู้ช่วย
199 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420311 : บ้านห้วยน้ำใส พิชารี  ขงเขตคราม ครู
200 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420312 : บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ จักรพันธ์  ขันธ์ศรี ครู
201 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420313 : บ้านทิยาเพอ ขวัญชัย  คำมา ครู
202 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420313 : บ้านทิยาเพอ นายนพรัตน์  ทวีวงศ์อำไพ ครู คศ.1
203 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420314 : บ้านทีฮือลือ เทอดพงษ์  ฟ้าอร่ามศรี ครู
204 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420299 : บ้านแม่คะตวน อัจฉรา  ทองประดิษฐ์ ครู คศ.3
205 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420300 : บ้านห้วยกองมูล สุจิดา  กุลพีระ ครูธุรการ
206 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420300 : บ้านห้วยกองมูล นายวสันต์  คงแดง ครู
207 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420301 : บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน นิลรัตน์   ซ้อนเขียว ครู
208 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420302 : บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ นางสาวรัชดา  โชคฤทัยวัลย์ ครูธุรการ
209 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420302 : บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ ฉัตรสุดา่   รัตนชมภู ครู
210 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420303 : บ้านแม่ทะลุ ภาวินี  คำใส ครู
211 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420304 : บ้านปู่แก้ว จินตนา  กรชมชื่น ธุรการ
212 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420306 : บ้านดอยงาม กรรณิกา  จินดาวงศ์ ครู
213 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420306 : บ้านดอยงาม นางสาวจิตรตราพร  ก่อเกิดวนา ครูผู้ช่วย
214 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420308 : บ้านเลโคะ ธัญญาภรณ์  เจริวัฒนะมงคล ครูผู้ช่วย
215 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420308 : บ้านเลโคะ ธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู
216 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420308 : บ้านเลโคะ สาลิณี   บุญทวี ครู
217 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420309 : บ้านแม่ลามา ชาญชัย  จันทร์ทิพย์ ครู คศ.1
218 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420310 : บ้านเวฬุวัน เกียรติเดช   ผู้รักความขยัน ครู
219 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420310 : บ้านเวฬุวัน นายอาทิตย์  พรหมเลิศ ธุรการโรงเรียน
220 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420360 : ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ ญาณธิชา  ปัญญาเสน ครูผู้สอน
221 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420360 : ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ วรัชญ์  ดุลย์สุข ครูผู้ช่วย
222 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420360 : ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สยาม  เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน