รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.นครสวรรค์ 220620 : นครสวรรค์ สามารถ  สุขเกษม ครู
2 สพม.นครสวรรค์ 220620 : นครสวรรค์ พัชรพงษ์  เพ็งผจญ ครูผู้ช่วย
3 สพม.นครสวรรค์ 220621 : สตรีนครสวรรค์ อลงกรณ์  ราชคฤห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
4 สพม.นครสวรรค์ 220621 : สตรีนครสวรรค์ นางสาวภัทรา  แหยมรัตน์ ครูผู้ช่วย
5 สพม.นครสวรรค์ 220621 : สตรีนครสวรรค์ พนิดา  มาลัยมาตร ครูผู้ช่วย
6 สพม.นครสวรรค์ 220623 : บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พัฒน์ธนโชติ  ชัยศุภสกุล ครู
7 สพม.นครสวรรค์ 220623 : บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นางสาวดาราวดี  ขำมี ครูผู้ช่วย
8 สพม.นครสวรรค์ 220624 : พระบางวิทยา นางสาวณรรฐวรรณ  วสยางกูร ครู
9 สพม.นครสวรรค์ 220624 : พระบางวิทยา รมณภัทร  มัติโก ครู
10 สพม.นครสวรรค์ 220624 : พระบางวิทยา นางสาวหทัยชนก  ตระกูลจำลอง ครู
11 สพม.นครสวรรค์ 220625 : นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นิตยา  กล่อมจิตร ครู
12 สพม.นครสวรรค์ 220626 : บึงบอระเพ็ดวิทยา กุสุมา  ลบประเสริฐ ครูผู้ช่วย
13 สพม.นครสวรรค์ 220626 : บึงบอระเพ็ดวิทยา ภาณุพงศ์  มูลพรมมี ครู
14 สพม.นครสวรรค์ 220628 : โกรกพระ จันทิมา  สาโสภา ครูผู้ช่วย
15 สพม.นครสวรรค์ 220628 : โกรกพระ นายยอล์นสันต์  ไทรเทพยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ
16 สพม.นครสวรรค์ 220628 : โกรกพระ แหลม  เชตนุช ครู
17 สพม.นครสวรรค์ 220630 : ทับกฤชพัฒนา วันทนีย์   ปรางทับทิม ครู
18 สพม.นครสวรรค์ 220629 : ชุมแสงชนูทิศ นภัสกรณ์  จิตรเกษม ครู
19 สพม.นครสวรรค์ 220636 : เก้าเลี้ยววิทยา ณัชฐ์พร  แก้วแดง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
20 สพม.นครสวรรค์ 220637 : หัวดงราชพรหมาภรณ์ พุทธวรรณ  รัตนพรหม ครู
21 สพม.นครสวรรค์ 220649 : พยุหะพิทยาคม นางสาวอารีย์  คำมา ครู
22 สพม.นครสวรรค์ 220649 : พยุหะพิทยาคม วธิดา  พิทักษ์ทิม ครู
23 สพม.นครสวรรค์ 220649 : พยุหะพิทยาคม นางศรุตา  อากาศสุภา ครู
24 สพม.นครสวรรค์ 220650 : เขาทองพิทยาคม ทองคิด  ฤทธิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพม.นครสวรรค์ 220650 : เขาทองพิทยาคม นายณัฐพล  ภู่ตระกูล ครู
26 สพม.นครสวรรค์ 220650 : เขาทองพิทยาคม นางสาวพิมพ์ชนก  มูดอน ครูผู้ช่วย
27 สพม.นครสวรรค์ 220651 : เขากะลาวิทยาคม นางพรนภา  นีระพันธ์ ครู
28 สพม.นครสวรรค์ 220633 : บรรพตพิสัยพิทยาคม รัชนีกร  สิงห์โต ครู
29 สพม.นครสวรรค์ 220633 : บรรพตพิสัยพิทยาคม สิทธิพร   พุ่มเกิด ครู
30 สพม.นครสวรรค์ 220634 : หนองกรดพิทยาคม นายกรกต  ชื่นอารมย์ ครู
31 สพม.นครสวรรค์ 220635 : รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สิริมา  มิ่งเมือง ครู
32 สพม.นครสวรรค์ 220635 : รัฐราษฎร์อนุสรณ์ ดาราวรรณ  ลอพันธ์ ครูผู้ช่วย
33 สพม.นครสวรรค์ 220653 : วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สมบัติ  งามเลิศ ครู
34 สพม.นครสวรรค์ 220654 : เทพศาลาประชาสรรค์ Phanupong  Bintawihok เจ้าหน้าที่พัสดุ
35 สพม.นครสวรรค์ 220652 : ลาดยาววิทยาคม เกสรี  แจ่มสกุล ครู
36 สพม.นครสวรรค์ 220652 : ลาดยาววิทยาคม ญาณิดา  สร้อยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพม.นครสวรรค์ 220657 : แม่วงก์พิทยาคม วิมลรัตน์  สุริวัน ครู
38 สพม.นครสวรรค์ 220658 : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร วิวัฒน์  แก้วมณี ครู
39 สพม.นครสวรรค์ 220658 : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สุภาภรณ์  พรสิงชัย ครู
40 สพม.นครสวรรค์ 220658 : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ละออ   โสภา ครู
41 สพม.นครสวรรค์ 220631 : หนองบัว อนุชา  ม่วงเขียว ครู
42 สพม.นครสวรรค์ 220632 : วังบ่อวิทยา พงศธร  ภักดี ครู
43 สพม.นครสวรรค์ 220638 : ตาคลีประชาสรรค์ พรทิพย์  ปัญจมณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพม.นครสวรรค์ 220639 : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เบญชญา  นาครัตน์ ครู
45 สพม.นครสวรรค์ 220639 : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เณศรา  วัฒนะโชติ ครูผู้ช่วย
46 สพม.นครสวรรค์ 220640 : หนองโพพิทยา ประทานพร  เฉลยถ้อย ครูผู้ช่วย
47 สพม.นครสวรรค์ 220641 : ทหารอากาศอนุสรณ์ ธัญพร  เรืองไทย ครู
48 สพม.นครสวรรค์ 220642 : ลาดทิพรสพิทยาคม นาถยา  บัวงาม ครู
49 สพม.นครสวรรค์ 220643 : ช่องแคพิทยาคม นฤมล  เหล็กไหล ครูผู้ช่วย
50 สพม.นครสวรรค์ 220643 : ช่องแคพิทยาคม นางจุฑามาศ  โตพงษ์ ครู
51 สพม.นครสวรรค์ 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม สุกัญญพร  สงวนทรัพย์ ครูชำนาญการ
52 สพม.นครสวรรค์ 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม เจนจิรา  นิลพัส ครู
53 สพม.นครสวรรค์ 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม สุภาวดี  เนตรทิพย ครู
54 สพม.นครสวรรค์ 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม สุกัญญา  หอมสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว
55 สพม.นครสวรรค์ 220645 : พนมรอกวิทยา วรนุช  ดาวปลื้ม ครูผู้ช่วย
56 สพม.นครสวรรค์ 220645 : พนมรอกวิทยา เบญจวรรณ  สงกาที ครู
57 สพม.นครสวรรค์ 220646 : ไพศาลีพิทยา จิตสุภา  บางไทร ครู
58 สพม.นครสวรรค์ 220646 : ไพศาลีพิทยา จารุทรรศน์  แสนศิริ ครู
59 สพม.นครสวรรค์ 220646 : ไพศาลีพิทยา วันทนา  กลิ่นรื่น ครู
60 สพม.นครสวรรค์ 220647 : ตะคร้อพิทยา ศศิรินนา  ชมชื่น ครูผู้ช่วย
61 สพม.นครสวรรค์ 220648 : วังข่อยพิทยา สุภาภรณ์  พรมรักษา ครูผู้ช่วย
62 สพม.นครสวรรค์ 220648 : วังข่อยพิทยา นางสาวพิจิตรา  หัตถกิจ ครู
63 สพม.นครสวรรค์ 220655 : ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นายพิษณุ  ใจกล้า ครูผู้ช่วย
64 สพม.นครสวรรค์ 220656 : อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นางสาวอรชพร  สุขีโมกข์ ครูชำนาญการ
65 สพม.นครสวรรค์ 220656 : อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นางสาววนิสสา  สายทอง ครู
66 สพม.นครสวรรค์ 220656 : อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ศุภฌา  อร่ามศาสตร์ ครู