รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220013 : วัดกลางแดด นางสาวศิรดา  ผิวทอง ครู
2 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220013 : วัดกลางแดด นายธงชัย  ศิริทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางแดด
3 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220014 : บ้านบ่อดินสอพอง จริยาพร  กวางแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220032 : วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) นางสาวศิริโฉม  ปรากฎรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220007 : วัดวังยาง นางสาวจุฑาทิพย์  กุลฉิม ธุรการโรงเรียน
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220001 : ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) รวิสรา  พุทธพงษ์ ธุรการ
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220002 : วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) นายเผชิญ  โดรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
8 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220002 : วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) นางสาวอารี  จุลกลาง ธุรการ
9 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220003 : วัดท่าทอง ณัช  โหมดเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 : อนุบาลนครสวรรค์ สาคร  คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 : อนุบาลนครสวรรค์ รวิยา  ศรีอนุชาต ธุรการโรงเรียน
12 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220005 : วัดวังไผ่ ชญาณี  วงษ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220012 : วัดศรีสวรรค์สังฆาราม นางสาวปรางทอง  ทองประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
14 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220012 : วัดศรีสวรรค์สังฆาราม นายพินิจ  หิริโอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
15 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220034 : วัดหัวถนน นายเดชภินันท์  ทันแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220033 : วัดท่าล้อ กิตติธัช  จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220033 : วัดท่าล้อ ชุลีพร  เติมลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220040 : วัดนิเวศวุฒาราม นางพิชญาภรณ์  ดาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 : วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) นางสาวรวิวรรณ  นางสาวรวิวรรณ บัวพันธ์ ธุรการ
20 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220042 : บ้านคุ้งวารี ชลากร  พัฒสาริกรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220042 : บ้านคุ้งวารี วนัช  คุ้งบรรพต เจ้าน้าที่ธุรการ
22 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220019 : ชุมชนวัดบ้านแก่ง วรรณวิไล  ทรัพย์เกษมชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220020 : วัดเกาะแก้ว วาสนา  เทียนประเสริฐ ธุรการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว
24 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220038 : บ้านสระงาม ประเสริฐ  อุดมพร ผู้อำนวยการ
25 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220038 : บ้านสระงาม เปมิกา  ลอยเมฆ เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220039 : วัดบึงน้ำใส นางรัตนา  อยู่อ่อน ครูโรงเรียนวัดบึงน้ำใส
27 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220039 : วัดบึงน้ำใส นางสาววนิดา  เก่งสาริกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220043 : วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สัญชัย  งามเนตร ธุรการโรงเรียน
29 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220043 : วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สำเร็จ  บาลเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 : ศิริราษฎร์สามัคคี นางสุปราณี  รอดพงษ์ ครูชำนาญการ
31 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 : ศิริราษฎร์สามัคคี นางสาวจิณห์วรา  ใหมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
32 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220021 : อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม ครู
33 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220025 : วัดบ้านไร่ ณัชพล  จันทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
34 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220025 : วัดบ้านไร่ ยุทธพงษ์  เขมะปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220027 : วัดรังงาม นางสาวรุ่งรัตน์  จันทร์สนวน ธุรการโรงเรียน
36 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220028 : บ้านเขากะลา นางรุ่งจิตต์  นมะหุต ธุรการโรงเรียนบ้านเขากะลา
37 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220028 : บ้านเขากะลา นางมัณฑยา  เสพศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากะลา
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220029 : บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) อัญชลี  บุญเกตุ ธุรการโรงเรียน
39 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220029 : บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) วิรัตน์  หนูดอนทราย ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220017 : วัดบางม่วง นิยดา  เคารพสงฆ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220018 : วัดหาดทรายงาม นางสมนึก  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายงาม
42 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220046 : วัดสันติธรรม นางสาวสิรยากร  จั่นบุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220046 : วัดสันติธรรม นายวันชัย  รอดไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม
44 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220047 : วัดดอนใหญ่ พิรญาณ์  สงวนเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220048 : วัดหนองโรง มณี  มุขหริวัฒนานนท์ ครู
46 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220049 : วัดหนองเขนง นายจีรพัชน์  โพธิ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220051 : วัดสวรรค์ประชากร นายทองสุข  เพชรพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร
48 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220051 : วัดสวรรค์ประชากร นางสาวนรินทร  อ่อนหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220054 : บ้านสุวรรณประชาพัฒนา ปราณี  เจริญสุวรรณ ผู้อำนวยการ
50 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220054 : บ้านสุวรรณประชาพัฒนา กรรณิการ์  ไชยหาญ ธุรการ
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220058 : วัดศรีอัมพวัลย์ วีนัส  มิ่งเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220059 : วัดวังสวัสดี สมพงษ์  แก้วศรี ธุรการโรงเรียน
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220060 : ศรีพูลราษฎร์สามัคคี สุธิตา  ศรีลาศักดิ์ ครูวิกฤต
54 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220060 : ศรีพูลราษฎร์สามัคคี สุนิสา  ไม้สน ธุรการ
55 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220062 : วัดบริรักษ์ประชาสาร นิภาพร  ปั้นบุญ ธุรการ
56 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220063 : วัดสมานประชาชน นายเสนอ  สีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220063 : วัดสมานประชาชน นางสาวนันทิกานต์   อุปทะ ธุรการโรงเรียน
58 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220064 : วัดเนินมะขามงาม สุพิชญา  ชมชาติ ธุรการ
59 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220064 : วัดเนินมะขามงาม คำนวณ  ศรีศุภสันต์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
60 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220066 : วัดเขามโน นายพีระพัฒน์   ไกรเลิศ ธุรการโรงเรียนวัดเขามโน
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220066 : วัดเขามโน นางธัญญาภรณ์  กุนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขามโน
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220067 : บ้านพรหมเขต รุ้งนภา  ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220008 : วัดหนองปลิง นายสมเดช  เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220008 : วัดหนองปลิง วัชรี  ทรายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
65 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220009 : วัดสุบรรณาราม จรรยา  หมีนวล ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
66 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220009 : วัดสุบรรณาราม ทิพวรรณ  นันทเวช ธุรการ
67 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220010 : บ้านช่อกระถินพัฒนา นายเกรียงกมล  ถาวรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220091 : อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ชมนภัส  โตเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220106 : วัดนากลาง เบญจพร  โยคี ธุรการโรงเรียน
70 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220106 : วัดนากลาง เบญจวิทย์  ตีระมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220107 : บ้านเขาปูน นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
72 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220107 : บ้านเขาปูน นางสาวสาวิตรี  โพธิ์เย็น ธุรการ
73 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220115 : วัดหนองพรมหน่อ นายประเวศ  บุญพงษ์ ครูพัสดุ
74 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220115 : วัดหนองพรมหน่อ นางสาวพิชยาภา  แก้วเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220110 : บ้านเนินศาลา กมลชนก  วาระวิชะนี ธุรการ
76 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220112 : บ้านเขาถ้ำพระ นางสาวพัชรีพร  ไพรสิงห์ ครู รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
77 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220112 : บ้านเขาถ้ำพระ นางสาวนิศานาถ  สุขริน เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220113 : วัดเนินกะพี้ เมธา  เหล่าเขตรกรณ์ ธุรการโรงเรียน
79 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220113 : วัดเนินกะพี้ พัชรี  เล็กรัตน์ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกะพี้
80 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220105 : บ้านโพธิ์งาม นุชนาถ  ทองคำนุช ธุรการโรงเรียน
81 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220105 : บ้านโพธิ์งาม วิรัชยา  แสงวิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220101 : ราษฎร์อุทิศ นางดารณี  ทรายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
83 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220094 : บ้านบางมะฝ่อ นางสาวภัทรภร  ศรีมุข ธุรการโรงเรียน
84 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220094 : บ้านบางมะฝ่อ นางสาวกุลนาถ   สิทธิกูล ครูผู้ช่วย
85 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220096 : บ้านเนินเวียง สุทัศน์ษา  คีรีวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220093 : วัดบางมะฝ่อ นางสาวศิรภัสสร  หอมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
87 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220093 : วัดบางมะฝ่อ นางรุ่งทิวา  เรือนไทย รักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการ
88 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220100 : สระวิทยา ดาวเรือง  เพิ่มการค้า ครู
89 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220098 : ชุมชนวัดบ้านหว้า พัชรินทร์  กองวงษ์ ธุรการ
90 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220099 : ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นางสา่วพรรณอร  หวังศรี ธุรการ
91 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220099 : ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นายมนู  สนธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220108 : วัดศาลาแดง รุ่งโรจน์  แก้วป้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220109 : บ้านกระจังงาม ธีระศักดิ์  วิเวกหัสกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220109 : บ้านกระจังงาม ศรันย์  แก้วมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220116 : บ้านหาดสูง นางสาวศศิวิมล  ไชยทองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
96 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220116 : บ้านหาดสูง นางเครือมาศ  เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220129 : ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) ประนาวุธ  ณรงค์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
98 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220130 : วัดท่านา นายชาตรี  โชติวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
99 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220130 : วัดท่านา นางสัมฤทธิ์  แก้วพูลศรี ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่านา
100 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220132 : บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) นางสาวพิมลเพ็ญ  ทองเที่ยงธิติวุฒิ ธุรการโรงเรียน
101 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220132 : บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) นางพงศ์สุภา  สิงห์เรือง ผู้อำนวยการ
102 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220128 : บ้านท่าจันทน์(ศักดี) นางสาวณัฐพร  เกล็ดจีน ธุรการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)
103 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220156 : วัดฆะมัง มนทิพย์  สิงห์ลอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
104 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220157 : วัดพิกุล นริศรา  มหาวิจิตร ธุรการ
105 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220118 : วัดทับกฤชเหนือ ว่าที่ ร.ต.หญิงปอร์วัลย์  ตรรกดุษฎี เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220118 : วัดทับกฤชเหนือ นายจำรัส  คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220125 : ชุมชนวัดคลองปลากด ชุดา  ภูมิรัตนไพศาล ธุรการ
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220117 : อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) จารุวรรณ  รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
109 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220117 : อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ประทีป  ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220119 : วัดดอนสนวน นายรติบดี   หน่อทอง ครู
111 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220134 : วัดท่าไม้ รัตนา  ทับพรม ธุรการโรงเรียนวัดท่าไม้
112 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220136 : บ้านวังใหญ่ ณปภัช  ศรีเพ็ชร ธุรการโรงเรียน
113 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220136 : บ้านวังใหญ่ สมบัติ  สอนป้อม ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220137 : วัดวังใหญ่ จุรัฐิติกาล   มิ่งขวัญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220137 : วัดวังใหญ่ สดชื่น  หิรัญวรกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220138 : วัดดงกะพี้ ไพฑูรย์   เรือนทอง รักษาการผู้อำนวยการ
117 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220138 : วัดดงกะพี้ สุภารัตน์  ศิริวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220139 : บ้านท่ากร่าง นายกนก  กุนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากร่าง
119 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220139 : บ้านท่ากร่าง โรงเรียนบ้านท่ากร่าง  นางสาวชลธิชา วงษ์กัณหา ธุรการ
120 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 : วัดหนองขอน เถาวรรณ  นุชเฉย ธุรการ
121 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 : วัดหนองขอน นายคำรณ  นุชเฉย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขอน
122 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220133 : บ้านท่าเตียน นางสาวพนาเวศ  บุญเทเวศร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220154 : บ้านประชาสามัคคี นายสมยศ สิงหะคเชนทร์  นายสมยศ สิงหะคเชนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220154 : บ้านประชาสามัคคี นางกอบกุล  นางกอบกุล โพธิ์เกตุ ธุรการ
125 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220149 : วัดคลองยาง นายวุฒธิ  ต่อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220149 : วัดคลองยาง นางสาวอรณิชชา  คงอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 : วัดเนินสะเดา ธัญวรัตม์  เทศนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 : วัดเนินสะเดา วนัสนันท์  เทศขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
129 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220151 : วัดบ้านลาด นางสาวธัญญพัทธ์  เรืองหลง ธุรการ
130 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220151 : วัดบ้านลาด นางสาวศศินาถ  นุชเกษม ครู
131 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220141 : วัดไผ่สิงห์ เมธี  กุลศัตยาภิรมย์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สิงห์
132 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220141 : วัดไผ่สิงห์ นริศรา   เย็นจุระ เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220143 : วัดคลองเกษมเหนือ นางอารญา  เตี้ยสอาด ธุรการโรงเรียน
134 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220143 : วัดคลองเกษมเหนือ นายไพรวัล  สระทองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220145 : วัดโพธิ์หนองยาว แพรวนภา  แจ่มจำรัส ครู
136 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220131 : บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) นางฉัตรพิศุทธิ์  เหมปาละธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220131 : บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) นายอนุชา  มาศสุข ครูธุรการ
138 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220122 : วัดพันลาน นางสาวเพลินพิศ  กลัดทอง ธุรการโรงเรียน
139 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220123 : วัดปากคลองปลากด มณฑล  ทิมจ้อย ธุรการ
140 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220123 : วัดปากคลองปลากด เสาวภา  สุขถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220158 : วัดบางไซ สุวนันท์  ปู่กัน ธุรการ
142 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220158 : วัดบางไซ ธนกริช  ไม้งาม ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไซ
143 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220160 : วัดหัวกะทุ่ม นายอุทิศ  วงศ์สมวงศ์ ธุรการ
144 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220146 : วัดหนองกุ่ม ทิพวรรณ  วงศ์สมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220147 : วัดหนองโก กุลปวีร์  มีมุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220161 : บ้านดงขุย นางจุฑารัตน์  เชตนุช ธุรการ
147 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220161 : บ้านดงขุย นายสุวิทย์  เปียศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220071 : บ้านแหลมยาง ไพรินทร์  เสือสังข์ ธุรการโรงเรียน
149 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220085 : ชุมชนวัดเขาดินเหนือ พงศกร  พงศกร อินทร์พรหม ธุรการโรงเรียน
150 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220085 : ชุมชนวัดเขาดินเหนือ เปมิกา  เปมิกา บุญชื่น ครูรักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220087 : วัดมรรครังสฤษดิ์ นางเบญจมาศ  บรรจงปั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220088 : วัดดงเมือง จิรภัทร  แจ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220089 : บ้านคลองคล้า นายประดิษฐ์  เจริญขำ รักษาการ ผอโรงเรียนบ้านคลองคล้า
154 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220089 : บ้านคลองคล้า สุรินทร์  ไหงเพชร ธุรการ
155 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220090 : สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สุรินทร์  อยู่พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220090 : สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ นฤมล  มีนาภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
157 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220084 : บ้านหนองหัวเรือ จุฑารัตน์  อยู่ยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220068 : วัดมหาโพธิใต้ นางสาวทิพาพร  เต็มภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
159 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220068 : วัดมหาโพธิใต้ นายสัญญา  สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
160 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220069 : ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ กัญญา  งามสวย ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
161 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220069 : ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ ศรีสุดา  สมบูรณ์ ธุรการ
162 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220077 : บ้านยางใหญ่ อัญชลี  ทองเพชรนิล ธุรการ
163 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220078 : บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) นางสาวนาฏยา  มีสำราญ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์ อุปถัมภ์)
164 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220078 : บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) นางสาวจิราวรรณ   ปัญญาชวัฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์ อุปถัมภ์)
165 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220079 : วัดหนองเต่า อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ
166 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220080 : วัดหนองแพงพวย นางสาวสารดา  สารดา เรืองหลง ธุรการ
167 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220080 : วัดหนองแพงพวย นายสุรเชษฐ  สุรเชษฐ สัตยารมณ์ ผู้อำนวยการ
168 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220082 : บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) บุญส่ง  บุญส่ง กองทรง ผู้อำนวยการ
169 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220082 : บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) เขมจิราภัสณ์  เขมจิราภัสณ์ นามสุวรรณ์ ธุรการ
170 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220083 : ศึกษาศาสตร์ รุ่งระวี  สุขตระกูล ครู
171 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220083 : ศึกษาศาสตร์ ดวงใจ  ธรรมวัฒน์ ธุรการ
172 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220072 : วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) แพรวพรรณ  เชียงษา ธุรการโรงเรียนวัดหาดเสลา
173 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220072 : วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) บุญเลิศ  แก้วคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดเสลา
174 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220073 : วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) ชยันต์  อสุนี ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ
175 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220073 : วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) อรอุมา  โพธิราช ธุรการ
176 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220074 : วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) ยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220074 : วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) พิมพร  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220075 : บ้านเนินพะยอม นรารัตน์  มั่นสัตย์ ธุรการโรงเรียน
179 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220075 : บ้านเนินพะยอม นริศรา  ปั้นบุญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 : ย่านคีรี สายัณห์  สีคง ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านคีรี
181 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 : ย่านคีรี ชยกร  บุญสุุวรรณ์ ธุรการ
182 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 : บ้านห้วยบง นายภาสกร  อนันต์วิชญะ ธุรการโรงเรียน
183 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 : บ้านห้วยบง นายมานพ  เจริญนาน ผู้อำนวยการ
184 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220389 : เขาสามยอด นางสาวชลธิชา  เทศน์ธรรม รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสามยอด
185 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220389 : เขาสามยอด นางสาวนันทวัน  จันทร์อินทร์ ธุรการโรงเรียน
186 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220416 : บ้านซับผักกาด อำนาจ  สงตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับผักกาด
187 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220399 : เขาทอง แสงเดือน  ธูปบูชา ธุรการโรงเรียน
188 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220399 : เขาทอง คมเดช  ภิรมย์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220406 : วัดบ้านบน สุรศักดิ์  อินประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220406 : วัดบ้านบน พรพรรณ  ปรางโท้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220408 : อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ปิยมาภรณ์  ชัยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 : บ้านเขาไม้เดน กัลยรัตน์  นางสาวกัลยรัตน์ โกส้ม ธุรการโรงเรียน
193 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 : บ้านเขาไม้เดน โสภณ  นายโสภณ ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220410 : บ้านสระเศรษฐี อธิวัฒน์  นาดี ธุรการโรงเรียน
195 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220411 : วัดหนองคล่อ สุดารัตน์  ริดเต็ม ธุรการโรงเรียน
196 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220411 : วัดหนองคล่อ วิไล  บุญนิธี รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล่อ
197 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220391 : วัดคลองบางเดื่อ ณัฐจักร  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220391 : วัดคลองบางเดื่อ ภัทรพร  เริ่มทอง ธุรการโรงเรียน
199 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220392 : วัดใหม่ วราภรณ์   พยัฆมาตร์ ธุรการโรงเรียน
200 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220414 : บ้านสระบัว นางสาวกัญญารัตน์  เครือรัตนไพบูลย์ ธุรการโรงเรียน
201 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220400 : บ้านหนองไม้แดง นางสาวศุภนิดา  เมฆสุข ธุรการโรงเรียน
202 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220400 : บ้านหนองไม้แดง นายวิทยา  ทองโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
203 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 : เขาสระนางสรง ปรีชา  บุญทิพย์จำปา ผู้อำนวยการ
204 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220418 : วัดโป่งสวรรค์ นุชนาฎ  อินทรสูตร ธุรการโรงเรียน
205 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220418 : วัดโป่งสวรรค์ วารุณี  อิ่มใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220404 : วัดหนองหมู นางสาวสุธาสินี  ชูสงค์ ครูธุรการ
207 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220404 : วัดหนองหมู นางสาววนิดา  พวงสมบัติ ครูชำนาญการ
208 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220401 : เนินมะกอก สิบเอกกรุณา  อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
209 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220401 : เนินมะกอก อรพรรณ  ขำจำลอง ธุรการ
210 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220402 : บ้านประดู่เฒ่า สมชาย  มั่นเกษตรกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
211 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220403 : วัดหัวงิ้ว นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ผู้อำนวยการ
212 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220376 : พยุหะศึกษาคาร ชลตวรรณ  อ่อนน้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220407 : วัดเขาบ่อพลับ เกวลี  ภู่สงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
214 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220407 : วัดเขาบ่อพลับ ภัทราวดี  ภู่สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220398 : บ้านดอนกระชาย นายกิจพัฒน์  ไชยสุนันท์ ธุรการโรงเรียน
216 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220395 : วัดยางขาว ธนิดา  กรีมิน ธุรการโรงเรียนวัดยางขาว
217 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220396 : วัดท่าโก เจริญ  สุ่มศรี ผู้อำนวยการ
218 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220396 : วัดท่าโก ฐิตตา  วินิจสร ธุรการโรงเรียนวัดท่าโก
219 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220379 : บ้านย่านมัทรี วุฒิพงศ์  คล้ายแท้ ผู้อำนวยการ
220 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220381 : สามแยกเจ้าพระยา ปัณฑิตา  ชมภู ธุรการ
221 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220382 : ประชาอุทิศ มารศรี  มณีทรัพย์ ธุรการ
222 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220377 : บ้านใหม่ศึกษา นางสาวแสงดาว  อินทร์แสน ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
223 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220405 : บ้านธารหวาย นางสาววรัญญา  สุขหิรัญ ธุรการโรงเรียน