รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220013 : วัดกลางแดด นางสาวศิรดา  ผิวทอง ครู
2 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220013 : วัดกลางแดด นางสาวทิพยสุ  อังคะจันทร์ ธุรการโรงเรียน
3 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220014 : บ้านบ่อดินสอพอง จริยาพร  กวางแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220030 : วัดเกรียงไกรเหนือ รจเรศ  แก้วมณีวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220031 : วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) วรรณิกา  เที่ยงแขม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220032 : วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) นางสาวศิริโฉม  ปรากฎรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220007 : วัดวังยาง นางสาวจุฑาทิพย์  กุลฉิม ธุรการโรงเรียน
8 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220001 : ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) รวิสรา  พุทธพงษ์ ธุรการ
9 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220002 : วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) นางสาวอารี  จุลกลาง ธุรการ
10 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220003 : วัดท่าทอง ณัช  โหมดเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 : อนุบาลนครสวรรค์ นันทนา  เอกปัชชา ครูอนุบาลนครสวรรค์
12 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 : อนุบาลนครสวรรค์ รวิยา  ศรีอนุชาต ธุรการโรงเรียน
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220005 : วัดวังไผ่ ชญาณี  วงษ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220012 : วัดศรีสวรรค์สังฆาราม นางสาวปรางทอง  ทองประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
15 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220034 : วัดหัวถนน นางสาวอารยา  กล่ำเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220033 : วัดท่าล้อ ชุลีพร  เติมลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220040 : วัดนิเวศวุฒาราม นางอังคณา  ปรางนาค ครู
18 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220040 : วัดนิเวศวุฒาราม พิชญาภรณ์  ดาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 : วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ณัฐมนต์  พงษ์พิชญปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
20 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 : วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สุทธิดา   เถื่อนมา ครูผู้ช่วย
21 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220042 : บ้านคุ้งวารี ชลากร  พัฒสาริกรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220042 : บ้านคุ้งวารี นพวรรณ  ประกายสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220042 : บ้านคุ้งวารี พรทิพย์  ปาทาน ธุรการ
24 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220019 : ชุมชนวัดบ้านแก่ง วรรณวิไล  ทรัพย์เกษมชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220020 : วัดเกาะแก้ว วาสนา  เทียนประเสริฐ ธุรการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220037 : วัดบ้านมะเกลือ กาญจนา   จันทวงศ์ ธุรการ
27 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220038 : บ้านสระงาม เปมิกา  ลอยเมฆ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220039 : วัดบึงน้ำใส นางรัตนา  อยู่อ่อน ครูโรงเรียนวัดบึงน้ำใส
29 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220043 : วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สัญชัย  งามเนตร ธุรการโรงเรียน
30 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 : ศิริราษฎร์สามัคคี นางสุปราณี  รอดพงษ์ ครูชำนาญการ
31 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 : ศิริราษฎร์สามัคคี นางสาวจิณห์วรา  ใหมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
32 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220021 : อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม ครู
33 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220023 : วัดพระนอน นายประสิทธิ์  เงินงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220025 : วัดบ้านไร่ ณัชพล  จันทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220027 : วัดรังงาม นางสาวรุ่งรัตน์  จันทร์สนวน ธุรการโรงเรียน
36 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220028 : บ้านเขากะลา นางรุ่งจิตต์  นมะหุต ธุรการโรงเรียนบ้านเขากะลา
37 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220029 : บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) อัญชลี  บุญเกตุ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220017 : วัดบางม่วง นิยดา  เคารพสงฆ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220018 : วัดหาดทรายงาม นางสมนึก  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายงาม
40 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220016 : วัดวังหิน นิตยา   ศิริกัญตา ครู
41 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220046 : วัดสันติธรรม นายวิทยา  ทองโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม
42 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220047 : วัดดอนใหญ่ พิรญาณ์  สงวนเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220048 : วัดหนองโรง มณี  มุขหริวัฒนานนท์ ครู
44 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220049 : วัดหนองเขนง นายจีรพัชน์  โพธิ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220050 : วัดทัพชุมพล นางสาวอรพินท์  สุภาการณ์ พนักงานธุรการ
46 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220051 : วัดสวรรค์ประชากร นางสาวนรินทร  อ่อนหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220051 : วัดสวรรค์ประชากร นายทองสุข  เพชรพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร
48 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220052 : บ้านสามัคคีธรรม รัชชดา  พิมพ์นพพันธุ์โชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220052 : บ้านสามัคคีธรรม วนันยา  แสงวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220053 : วัดศรีอุทุมพร โชติกา  นฤนาทธนินทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220054 : บ้านสุวรรณประชาพัฒนา กรรณิการ์  ไชยหาญ ธุรการ
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220054 : บ้านสุวรรณประชาพัฒนา นุชนาฏ  โกดี ผู้บริหารสถานศึกษา
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220054 : บ้านสุวรรณประชาพัฒนา ปราณี  เจริญสุวรรณ ผู้อำนวยการ
54 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220057 : วัดหนองกระโดน ประมาณ  เทียมศรี ธุรการ
55 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220058 : วัดศรีอัมพวัลย์ วีนัส  มิ่งเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220059 : วัดวังสวัสดี สมพงษ์  แก้วศรี ธุรการโรงเรียน
57 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220060 : ศรีพูลราษฎร์สามัคคี อารีย์รัตน์  อิทธิไกรวัฒนา ครูผู้ช่วย
58 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220062 : วัดบริรักษ์ประชาสาร สุนิสา  ไม้สน ธุรการ
59 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220063 : วัดสมานประชาชน นางสาวนันทิกานต์   อุปทะ ธุรการโรงเรียน
60 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220064 : วัดเนินมะขามงาม สุพิชญา  ชมชาติ ธุรการ
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220064 : วัดเนินมะขามงาม กิตติวรคุณ  ชาวลุ่มบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220066 : วัดเขามโน นายพีระพัฒน์   ไกรเลิศ ธุรการโรงเรียนวัดเขามโน
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220067 : บ้านพรหมเขต รุ้งนภา  ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220008 : วัดหนองปลิง นายสมเดช  เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220008 : วัดหนองปลิง วัชรี  ทรายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
66 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220009 : วัดสุบรรณาราม จรรยา  หมีนวล ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
67 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220009 : วัดสุบรรณาราม ทิพวรรณ  นันทเวช ธุรการ
68 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220009 : วัดสุบรรณาราม นางจันทนา  ไพบูลย์ศิริ ครูโรงเรียนวัดสุบรรณาราม
69 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220010 : บ้านช่อกระถินพัฒนา นายเกรียงกมล  ถาวรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220091 : อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ชมนภัส  โตเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220106 : วัดนากลาง เครือวัลย์  แว่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220106 : วัดนากลาง เบญจวิทย์  ตีระมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220107 : บ้านเขาปูน นางสาวสุกฤตา  เหล่าเขตรกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220115 : วัดหนองพรมหน่อ นางสาวพิชยาภา  แก้วเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220115 : วัดหนองพรมหน่อ นายประเวศ  บุญพงษ์ ครูพัสดุ
76 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220110 : บ้านเนินศาลา กมลชนก  วาระวิชะนี ธุรการ
77 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220111 : บ้านคลองม่วง จิราภา  พุ่มแจ้ง ครู
78 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220112 : บ้านเขาถ้ำพระ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภาคย์  อ่วมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220112 : บ้านเขาถ้ำพระ นางสาวพัชรีพร  ไพรสิงห์ ครู รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
80 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220113 : วัดเนินกะพี้ นางสาวพัชรี  เล็กรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเนินกะพี้
81 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220103 : วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สโรชา  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220104 : วัดมโนราษฎร์ ชลธี  แก้วป้องปก ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220104 : วัดมโนราษฎร์ ภัทธิยา  จะนต เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220105 : บ้านโพธิ์งาม วิรัชยา  แสงวิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220101 : ราษฎร์อุทิศ ดารณี  ทรายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
86 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220096 : บ้านเนินเวียง สุทัศน์ษา  คีรีวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220093 : วัดบางมะฝ่อ นางรุ่งทิวา  เรือนไทย ครู คศ.2
88 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220093 : วัดบางมะฝ่อ นางสาวศิรภัสสร  หอมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
89 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220093 : วัดบางมะฝ่อ นางสาวอภิวันท์  จันทร์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ จันทโชตอนุสรณ์
90 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220100 : สระวิทยา ดาวเรือง  เพิ่มการค้า ครู
91 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220098 : ชุมชนวัดบ้านหว้า พัชรินทร์  กองวงษ์ ธุรการ
92 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220099 : ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นางสา่วพรรณอร  หวังศรี ธุรการ
93 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220099 : ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นายมนู  สนธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220108 : วัดศาลาแดง รุ่งโรจน์  แก้วป้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220109 : บ้านกระจังงาม วชิรวิชญ์  แก้วมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220116 : บ้านหาดสูง นางสาวศศิวิมล  ไชยทองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220129 : ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) ประนาวุธ  ณรงค์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
98 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220130 : วัดท่านา นายชาตรี  โชติวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
99 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220130 : วัดท่านา นางสาวอรวรรณ   สมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่านา
100 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220132 : บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) นางสาวพิมลเพ็ญ  ทองเที่ยงธิติวุฒิ ธุรการโรงเรียน
101 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220127 : บ้านเนิน โรงเรียนบ้านเนิน  นางสาวนันทินี มากมาย ครูผู้ช่วย
102 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220128 : บ้านท่าจันทน์(ศักดี) นางสาวณัฐพร  เกล็ดจีน ธุรการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)
103 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220156 : วัดฆะมัง มนทิพย์  สิงห์ลอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
104 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220157 : วัดพิกุล นริศรา  มหาวิจิตร ธุรการ
105 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220118 : วัดทับกฤชเหนือ นายจำรัส  คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220118 : วัดทับกฤชเหนือ นางสาวอภิญญา   เมืองเจริญ ธุรการโรงเรียน
107 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220125 : ชุมชนวัดคลองปลากด จิรัฏฐิติกาล  ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220117 : อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) จารุวรรณ  รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
109 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220119 : วัดดอนสนวน พรพิมล  รอดเขียน ธุรการ
110 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220119 : วัดดอนสนวน พรพิมล  รอดเขียน ธุรการ
111 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220119 : วัดดอนสนวน นายรติบดี   หน่อทอง ครู
112 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220134 : วัดท่าไม้ รัตนา  ทับพรม ธุรการโรงเรียนวัดท่าไม้
113 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220136 : บ้านวังใหญ่ สมบัติ  สอนป้อม ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220136 : บ้านวังใหญ่ ณปภัช  ศรีเพ็ชร ธุรการโรงเรียน
115 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220137 : วัดวังใหญ่ ทับทิม  ดิษสาย ธุรการ
116 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220138 : วัดดงกะพี้ สุภารัตน์  ศิริวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220139 : บ้านท่ากร่าง โรงเรียนบ้านท่ากร่าง  นางสาวชลธิชา วงษ์กัณหา ธุรการ
118 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 : วัดหนองขอน เถาวรรณ  นุชเฉย ธุรการ
119 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220133 : บ้านท่าเตียน นางสาวพนาเวศ  บุญเทเวศร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220153 : บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) สินีมาศ  เหมือนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
121 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220154 : บ้านประชาสามัคคี นายสมยศ สิงหะคเชนทร์  นายสมยศ สิงหะคเชนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220154 : บ้านประชาสามัคคี นางกอบกุล  โพธิ์เกตุ ธุรการ
123 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220149 : วัดคลองยาง นายวุฒธิ  ต่อพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
124 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 : วัดเนินสะเดา ธัญวรัตม์  เทศนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 : วัดเนินสะเดา ปณิชา  โพธิ์ทรง ครู
126 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 : วัดเนินสะเดา ทัศนัย  รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220151 : วัดบ้านลาด บุญส่ง  กองทรง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
128 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220152 : วัดบางเคียน เพชร  มั่นเหม ธุรการโรงเรียน
129 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220141 : วัดไผ่สิงห์ นริศรา   เย็นจุระ เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220141 : วัดไผ่สิงห์ เมธี  กุลศัตยาภิรมย์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สิงห์
131 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220143 : วัดคลองเกษมเหนือ นางอารญา  เตี้ยสอาด ธุรการโรงเรียน
132 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220145 : วัดโพธิ์หนองยาว แพรวนภา  แจ่มจำรัส ครู
133 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220131 : บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) นายอนุชา  มาศสุข ครูธุรการ
134 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220124 : วัดแสงรังสรรค์ จารุวรรณ  เกษหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220122 : วัดพันลาน นางสาวเพลินพิศ  กลัดทอง ธุรการโรงเรียน
136 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220123 : วัดปากคลองปลากด มณฑล  ทิมจ้อย ธุรการ
137 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220123 : วัดปากคลองปลากด เสาวภา  สุขถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220158 : วัดบางไซ สุวนันท์  ปู่กัน ธุรการ
139 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220160 : วัดหัวกะทุ่ม นายอุทิศ  วงศ์สมวงศ์ ธุรการ
140 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220160 : วัดหัวกะทุ่ม อุทิศ  วงศ์สมวงศ์ ธุรการ
141 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220147 : วัดหนองโก กุลปวีร์  มีมุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220161 : บ้านดงขุย นางจุฑารัตน์  เชตนุช ธุรการ
143 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220161 : บ้านดงขุย นายสุวิทย์  เปียศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220070 : อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว ปภาดา  เอี่ยมน้อย ครู
145 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220071 : บ้านแหลมยาง ไพรินทร์  เสือสังข์ ธุรการโรงเรียน
146 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220085 : ชุมชนวัดเขาดินเหนือ พงศกร  พงศกร อินทร์พรหม ธุรการโรงเรียน
147 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220086 : โอสถสภาอุปถัมภ์ นางสาวณชญาดา  เพ็งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220087 : วัดมรรครังสฤษดิ์ นางเบญจมาศ  บรรจงปั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220088 : วัดดงเมือง จิรภัทร  แจ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220089 : บ้านคลองคล้า สุรินทร์  ไหงเพชร ธุรการ
151 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220090 : สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สุรินทร์  อยู่พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220090 : สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ นฤมล  มีนาภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
153 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220084 : บ้านหนองหัวเรือ จุฑารัตน์  อยู่ยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220068 : วัดมหาโพธิใต้ นายสัญญา  สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
155 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220068 : วัดมหาโพธิใต้ นางสาวทิพาพร  เต็มภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
156 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220069 : ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ กัญญา  งามสวย ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
157 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220069 : ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ ศรีสุดา  สมบูรณ์ ธุรการ
158 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220077 : บ้านยางใหญ่ อัญชลี  ทองเพชรนิล ธุรการ
159 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220077 : บ้านยางใหญ่ นงลักษณ์  ชัยชนะสุพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220078 : บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) นางสาวนาฏยา  มีสำราญ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์ อุปถัมภ์)
161 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220078 : บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) นางสาวจิราวรรณ   ปัญญาชวัฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์ อุปถัมภ์)
162 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220079 : วัดหนองเต่า อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ
163 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220080 : วัดหนองแพงพวย สารดา  เรืองหลง ธุรการ
164 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220082 : บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการโรงเรียนวัดหนองเต่า
165 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220083 : ศึกษาศาสตร์ รุ่งระวี  สุขตระกูล ครู
166 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220083 : ศึกษาศาสตร์ ดวงใจ  ธรรมวัฒน์ ธุรการ
167 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220072 : วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) รุจิรา  วิริยะหิรัญไพบูลย์ ครูชำนาญการ
168 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220073 : วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) อรอุมา  โพธิราช ธุรการ
169 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220074 : วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) พิมพร  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220075 : บ้านเนินพะยอม นรารัตน์  มั่นสัตย์ ธุรการโรงเรียน
171 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220384 : วัดหนองกลอย นางสาวชนิกานต์  โฉมชัย ครู
172 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220385 : บ้านหนองเต่า ฉลวย   แผ้วสถาน ธุรการ
173 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 : ย่านคีรี ชยกร  บุญสุุวรรณ์ ธุรการ
174 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 : ย่านคีรี สายัณห์  สีคง ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านคีรี
175 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 : บ้านห้วยบง นายภาสกร  อนันต์วิชญะ ธุรการโรงเรียน
176 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 : บ้านห้วยบง นายมานพ  เจริญนาน ผู้อำนวยการ
177 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220389 : เขาสามยอด นางสาวนันทวัน  จันทร์อินทร์ ธุรการโรงเรียน
178 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220389 : เขาสามยอด นางสาวชลธิชา  เทศน์ธรรม รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสามยอด
179 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220416 : บ้านซับผักกาด อำนาจ  สงตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับผักกาด
180 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220399 : เขาทอง แสงเดือน  ธูปบูชา ธุรการโรงเรียน
181 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220406 : วัดบ้านบน พรพรรณ  ปรางโท้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220406 : วัดบ้านบน สุรศักดิ์  อินประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220408 : อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ปิยมาภรณ์  ชัยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
184 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 : บ้านเขาไม้เดน กัลยรัตน์  นางสาวกัลยรัตน์ โกส้ม ธุรการโรงเรียน
185 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220410 : บ้านสระเศรษฐี อธิวัฒน์  นาดี ธุรการโรงเรียน
186 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220411 : วัดหนองคล่อ นางสาววิไล  บุญนิธี ครู
187 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220411 : วัดหนองคล่อ สุดารัตน์  ริดเต็ม ธุรการโรงเรียน
188 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220391 : วัดคลองบางเดื่อ นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220391 : วัดคลองบางเดื่อ ภัทรพร  เริ่มทอง ธุรการโรงเรียน
190 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220392 : วัดใหม่ วราภรณ์   ไฝคงเงิน ธุรการโรงเรียน
191 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220414 : บ้านสระบัว กัญญารัตน์   เครือรัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220400 : ไทยรัฐวิทยา107(บ้านหนองไม้แดง) สิบเอกกรุณา   อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 : เขาสระนางสรง ยุพา   กลั่นสุข ธุรการ
194 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220418 : วัดโป่งสวรรค์ วารุณี  อิ่มใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220418 : วัดโป่งสวรรค์ นุชนาฎ  อินทรสูตร ธุรการโรงเรียน
196 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220404 : วัดหนองหมู นางสาววนิดา  พวงสมบัติ ครูชำนาญการ
197 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220404 : วัดหนองหมู นางสาวสุธาสินี  ชูสงค์ ครูธุรการ
198 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220401 : เนินมะกอก สร้อยทิพย์  แก้วประพันธ์ ธุรการ
199 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220402 : บ้านประดู่เฒ่า ชนินทร์ชิตา  ทรงปรีชา ครู
200 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220403 : วัดหัวงิ้ว ศุภกร  แสงโพธิ์ ธุรการโรงเรียน
201 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220376 : พยุหะศึกษาคาร ชลตวรรณ  อ่อนน้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220407 : วัดเขาบ่อพลับ พรนภา  คำสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
203 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220398 : บ้านดอนกระชาย นายกิจพัฒน์  ไชยสุนันท์ ธุรการโรงเรียน
204 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220395 : วัดยางขาว ธนิดา  กรีมิน ธุรการโรงเรียนวัดยางขาว
205 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220396 : วัดท่าโก ฐาณัชชา  สมบัติ ครู
206 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220396 : วัดท่าโก นิสากร  ขาวไพบูลย์ ธุรการโรงเรียน
207 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220379 : บ้านย่านมัทรี บรรเลง  แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านมัทรี
208 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220381 : สามแยกเจ้าพระยา ปัณฑิตา  ชมภู ธุรการ
209 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220382 : ประชาอุทิศ มารศรี  มณีทรัพย์ ธุรการ
210 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220377 : บ้านใหม่ศึกษา นางสาวแสงดาว  อินทร์แสน ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
211 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220405 : บ้านธารหวาย นางสาววรัญญา  สุขหิรัญ ธุรการโรงเรียน