รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220354 : วัดเจริญผล กิริยา  กุลพงษ์ ครู
2 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220358 : วัดมาบมะขาม นายสุเมธ  สร้อยฟ้า ครูชำนาญการ
3 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220358 : วัดมาบมะขาม มนตรี  เกิดผล ครู
4 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220358 : วัดมาบมะขาม ผดุงเกียรติ  แตงน้อย ธุรการ
5 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220347 : วัดด่านช้าง นางรุ่งนภาภรณ์   ผุ้วิเศษ ครู
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220348 : บ้านทุ่งท่าเสา ทวีศักดิ์  ศรีธรรมพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220349 : วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) teerayut   junin ครู
8 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220350 : บ้านหนองละมาน นายประวิทย์  ไหมทอง ครูชำนาญการ
9 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220350 : บ้านหนองละมาน นางสาวพรพรรณ  เขม้นกิจ ครูผู้ช่วย
10 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220351 : วัดหนองปลาไหล อติกานต์  บุญเฟื่อง ครู
11 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220369 : บ้านหนองคล้า มัทรี  พันสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220336 : บ้านงิ้วแบ้ นายอธิวัชร์   กิตติเจริญสินชัย ครู
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220337 : บ้านดงคู้ ภุมรินทร์  มุจรินทร์ ครู คศ.1
14 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220338 : บ้านหนองเจ็ดหาบ ดารุณี สระทองแยง  ดารุณี สระทองแยง ครู
15 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220339 : วัดโพธิ์ขวัญ นางสาวศศิประภา  ชำนาญ ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220340 : วัดธรรมรักขิตาราม นายชยพล  จุลทะศรี ครู
17 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220341 : ไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) นางสาวปิยชนก  แตงทรัพย์ ครู
18 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220342 : วัดสังขสุทธาวาส นางสุจิตรา  คุ้มปริยัติ ครู
19 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220344 : วัดบ้านวัง อมรรัตน์  ศิลประเสริฐ ธุรการ
20 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220345 : วัดบ้านไผ่ นายบุญเลิศ  สีทา ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 : วัดคลองสองหน่อ นางสาวเบญจมาศ  พานทอง ธุรการ
22 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 : วัดคลองสองหน่อ นายคำรณ  แจ้งเปีย ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 : วัดคลองสองหน่อ นางสาวสุชาดา  อ่องยิ้ม ครู คศ.2
24 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 : วัดคลองสองหน่อ มาโนช  ศิริชาติ ครูชำนาญการ
25 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220352 : วัดจันทร์ทอง นางนาริน  เงินบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ทอง
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220353 : วัดตาสังใต้ นายพิชัย  กาญจนะ ครู
27 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220353 : วัดตาสังใต้ นางสมจิตร  กาญจนะ ครู
28 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220331 : วัดท่างิ้ว นางอัจณาภรณ์  อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220332 : บ้านหนองน้ำเขียว นายอรุณ  เขตการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220333 : อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สำโรย  เฉลิมวัน ครู (คศ.2)
31 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220333 : อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ทวีธรรม  คำวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220333 : อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) อานนท์  แสนประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
33 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220326 : วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) อดิศักดิ์  นิลนัครา ครู
34 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220329 : วัดประสาทวิถี วันวิสา  มานิ่ม ครู
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220355 : วัดวิวิตตาราม นางอัญชลี  บัวพันธุ์ ครู
36 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220356 : วัดมงคลสถิตย์ นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์ ครู
37 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220357 : บ้านบึงราษฎร์ สุรชาติ  ลัยวงษ์ ครู
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220334 : วัดเทพสถาพร กฤตชญา  ทูลมาลย์ ครู
39 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220334 : วัดเทพสถาพร จักรพันธุ์  ขันมณี ครู
40 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220324 : วัดเขาห้วยลุง พัชรินทร์  มากกุญชร คร
41 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220324 : วัดเขาห้วยลุง สุดาทิพย์  ห้อยโหน ธุรการ
42 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220375 : ราษฎร์ร่วมสามัคคี วิไล  มิภัยทูล ครู
43 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220375 : ราษฎร์ร่วมสามัคคี นายดำรงค์  สังข์เงิน ครู
44 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220373 : วัดหนองมะขาม ปาริชาติ  ผลจันทร์ ครู
45 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220365 : บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) ศิราณี  ศรทอง ครู
46 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220366 : วัดบ้านพลัง รัตนา  โลหะชิน ครูอัตราจ้าง
47 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220366 : วัดบ้านพลัง นลินรัตน์   โกมลสวรรค์ ครู
48 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220368 : วัดหนองกรด พรพิมล  คำฟัก ครู คศ. 3
49 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220360 : วัดคลองธรรม อรอนงค์  ดวงสุดา ครู
50 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220360 : วัดคลองธรรม chamnian  laokhetkit ครู
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220361 : วัดธรรมจริยาวาส นางสนอง  สิทธิรัตน์ ครู
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220362 : ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) นางสาวสุภาวดี   ชูแช่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220363 : บ้านหนองเสือ นางสาวเจนจิรา  เผื่อนวงษ์ ครู
54 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220372 : วัดหนองตางู ธวัชชัย  เพ็ชรนิล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
55 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220370 : บ้านโคกกว้าง กชมน  เมฆสี ครู คศ.1
56 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220371 : วัดจิกลาด สัตตกมล  รัตนพัทธยากร ครู
57 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220374 : วัดคลองจินดา ชัยวุฒิ  สังข์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220317 : วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) วัชราภรณ์  บัวเทศ ครู
59 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220318 : หัดไทยวิทยาอุทิศ พุ่มพวง  แก้วกัลยา ธุรการ
60 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220319 : วัดท่าแรต วสุกาญจน์  วันเที่ยง ครูผู้ช่วย
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220320 : วัดวิมลประชาราษฎร์ ธิดารัตน์  ทรงบัณฑิตโสภณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220320 : วัดวิมลประชาราษฎร์ จีรพัชน์  โพธิ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการ
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220321 : วัดบ้านคลอง นายธีระศักดิ์  ศรีเสน ครู
64 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220323 : วัดอ่างทอง บุญเรือง  จันแรง ครู
65 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220492 : บ้านดอนจังหัน สัมฤทธิ์  พัฒศิริ ครูชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
66 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220492 : บ้านดอนจังหัน สมฤดี  หงษ์เวียงจันทร์ ครู
67 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220481 : จันทราราษฎร์ พิมพ์ลดา  ธีรเดชกุลเศรษฐ์ ครู
68 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220481 : จันทราราษฎร์ นางสมบัติ  แก้วกัญหา ครู
69 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220482 : วัดหนองไร่ นางสาวลำไพ  มะสันเทียะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
70 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220483 : วัดสังฆวิถี นางสาวภานุกา  หลังพันธ์ ครูผู้ช่วย
71 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220491 : บ้านหนองบอนใต้ ยุทธสารท  บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220491 : บ้านหนองบอนใต้ รุ่งอรุณ  นามภักดี ครูโรเรียนบ้านหนองบอนใต้
73 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220487 : บ้านทุ่งตัน จีรวัฒน์  เมณฑ์กูล ธุรการโรงเรียน
74 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220488 : บ้านบึงหล่ม ธนาวัฒน์  ผกามาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220490 : บ้านบ่อกะปุง นายพูนสุข  สุวรรณ์ ครู
76 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220475 : วัดบ้านไร่ ศศิภา  ใจจันทร์ ครู
77 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220475 : วัดบ้านไร่ ขัตติยา  ผกามาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220476 : ชุมชนวัดเนินม่วง กฤษณา  บูระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220477 : วัดสวนหลวง นายชยพล  กุดเลา ครู
80 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220478 : บ้านหนองแฟบ พัทธนันท์  หนูเทศ ครู
81 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220479 : บ้านไทรทองสามัคคี นายณัฐวุฒิ   สุวรรณคาม ครู
82 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220480 : บ้านหนองน้ำแดง ณิชาภัทร  มุนินทร ธุรการ
83 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220465 : ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ นางขวัญจิตร์   ขาวพราย ครู
84 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220513 : บ้านมาบแก นายปราโมทย์  พิลึก ครู
85 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220470 : บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย ศิรัญญากร  พิลึก ธุรการ
86 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220472 : วัดหนองกระทุ่ม นางสาวณัฐนันท์  คงชาฤทธิ์ ครูธุรการ
87 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220486 : วัดแหลมทองธรรมจักร ชัญญานุช  ม่วงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220460 : อนุบาลลาดยาว เจษฎา  เอี่ยมสงคราม ครู
89 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220460 : อนุบาลลาดยาว สุปราณี  กิ่งนาค ครู
90 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220469 : วัดคลองสาลี นางจุฑามาศ  ยังขจรเกียรติ์ ครู
91 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220507 : วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สุรเศรษฐ์  สุวรรณ์ ครู
92 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220508 : ไตรประชาสามัคคี นายอรรณนพ  แตงอ่อน ครู
93 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220509 : วัดเกาะเปา นางสาวนิภา  ขันกสิกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220509 : วัดเกาะเปา นางสาวเจนจิรา  แก้วบุญเรือง ครูผู้ช่วย
95 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220510 : บ้านวังสำราญ นายเอกภิวัตน์  ทับทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
96 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220512 : บ้านดอนพลอง นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน ครู
97 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220467 : บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ นายอิทธิพร  ยอดสุวรรณ์ ครู
98 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220471 : วัดใหม่สามัคคี นายศรันยู  ป้อมขำ ครู
99 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220473 : บ้านท่าตะโก วริษา  เชื้อกสิการ ธุรการ
100 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220473 : บ้านท่าตะโก วินลดา  พาหะพรม ครู
101 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220474 : บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี นางสาวณิชกานต์  เตยหอม ครู
102 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220519 : บ้านบุรีรัมย์ นิภาพร  นิระคม ครู
103 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220520 : บ้านหนองชำนาญ ถวิล  สิริปัญญาธิรัตน์ ผู้อำนวยการ
104 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220520 : บ้านหนองชำนาญ กฤตยาณี  พ่วงเสือ ครู
105 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220463 : บ้านหนองจิกรี นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรกระต่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220498 : บ้านดงสีเสียด ปนัดดา   วงษ์มณี ครู
107 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220461 : ชุมชนบ้านดอนโม่ เบญญาภา  บัวคลี่ ครู
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220464 : วัดสระแก้ว นางสมใจ  ภัทรไพบูลย์ ครู
109 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220484 : วัดสวนขวัญ หนึ่งฤทัย  ผันผ่อน ครู
110 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220494 : บ้านดอนกระดูกเนื้อ นางอัญชลี  ปั้นนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220495 : วัดเขาสมุก ทองคูณ  พุฒฝอย ครู
112 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220495 : วัดเขาสมุก สุกัญญา  ศาสตรา ธุรการโรงเรียน
113 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220493 : บ้านหนองนมวัว รัมภ์รดา  เหล็งไทย ครู
114 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220503 : บ้านวังยิ้มแย้ม นายจำเนียร  โดรณ ครูโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม
115 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220501 : วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม นางบุญรอด   เหล็งไทย ครูอันดับ คศ.3
116 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220501 : วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม อรพิน  ชูเฉลิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220499 : วัดดงหนองหลวง นางสาววันวิสา   สยาม ธุรการโรงเรียน
118 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220499 : วัดดงหนองหลวง Jettana  Kranta ครู
119 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 : วัดหนองยาว นายบรรจบ  อยู่สำลี ครู
120 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 : วัดหนองยาว นิโลบล  เอี่ยมสำอางค์ ครู
121 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220514 : บ้านศรีไกรลาศ นางสาวสุรีวัลย์  สุขนิยม ครูผู้ช่วย
122 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220516 : บ้านวังหิน นายสุริยัน  โมทิม ครู
123 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220517 : บ้านสะเดาซ้าย นายจำรอง   น้อยนาช ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220518 : บ้านศรีทอง นางสาวสายสมร   ส่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีทอง
125 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 : บ้านวังน้ำขาว สุนันทา  พูลคุ้ม ครู คศ 1
126 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 : บ้านวังน้ำขาว กฤษณะ  อุ่นศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
127 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220586 : บ้านตลุกข่อยน้ำ นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ ครู
128 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220587 : บ้านวังชุมพร นางสาวรติกร  กลิ่นประยูร ครู
129 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220580 : บ้านทุ่งรวงทอง จิตลดา  สุมาลี ครู
130 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220584 : บ้านเนินใหม่ ปาริฉัตร  รัตนะ ครูผู้ช่วย
131 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220593 : บ้านคลองไทร นายจิรวัฒน์  ขันทะรักษ์ ครู
132 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220594 : บ้านหินดาด นายพยนต์  เอนก ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220595 : บ้านปางสุด นางสาวพัชรินทร์  ขันทะยศ ครู คศ. 2
134 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220596 : อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) นางสาวชนิสรา  บัวบาล ครูผู้ช่วย
135 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220597 : บ้านใหม่ศรีนคร ปัทมา  สิงห์เถื่อน ครู
136 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220592 : บ้านปางขนุน เอกสิทธิ์  ชูชั่ง ครู
137 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220598 : สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง กรรณกนก   สุทธวิรีสรรค์ ครู
138 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220599 : บ้านยุบใหญ่ อภิศิศส์  เปียร์ปิยะ ครู
139 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220600 : บ้านยอดห้วยแก้ว สันติพงศ์  เรือนใจ ครู
140 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220601 : บ้านหนองไม้ อรอุมา  แสงสว่าง ครูผู้ช่วย
141 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220571 : บ้านคลองน้ำโจน นางสาวธัญญรัตน์  เทศยงค์ ครุ
142 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220572 : บ้านเทพมงคลทอง นางสาวกาญจนา  ศิริโภคา ธุรการโรงเรียน
143 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220573 : บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สายพิน   สังข์แย้ม ครู คศ.2
144 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220574 : บ้านลานตะแบก นางสาวฮาบีบะห์   ดอลาฮา ครู
145 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220574 : บ้านลานตะแบก นางสาวจิรภา  ทองเเซง ครู
146 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220574 : บ้านลานตะแบก ปวัลลดา  เนียมนิยม ครู
147 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220575 : บ้านเขาแม่กระทู้ นรเวช  กัลพันธ์ ธุรการ
148 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220576 : บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง จักรกฤษณ์  พิทักษ์ ครู
149 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220578 : บ้านเปราะ นายสมนึก  ภัสสร ครู
150 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220578 : บ้านเปราะ นายสมนึก  ภัสสร ครู
151 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220579 : บ้านตะแบกงาม ณัฐกานต์  ปานพรม ครู
152 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220581 : บ้านตะกรุด กรานต์  พันธ์ไม้ ครู คศ.2
153 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220582 : บ้านตะเคียนงาม นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ ครู ค.ศ.2
154 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220583 : บ้านคลองสำราญ นางอัญชลี  ปรารมภ์ ครู
155 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220588 : บ้านวังซ่าน ศิวะ  ประดาอินทร์ ครู
156 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220589 : บ้านคลองม่วง นายอารี   สืบสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220589 : บ้านคลองม่วง นางสาวเนตรชนก  แหยมเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
158 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220591 : วัดศรีกัลยานุสรณ์ นายฐกฤต  ชื่นเรือง ครู
159 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220602 : อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายยุทธนา  ถนอมนวล ครู
160 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220602 : อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นางสาวสุพัตรา  บากอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
161 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220602 : อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สมศักดิ์  มอญปาน ครู
162 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220603 : สวนป่าแม่กะสี เหรียญชัย  จั่นรัตน์ ครู
163 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220604 : บ้านท่ามะกรูด ธนพล  จันทร์เอี่ยม ธุรการ
164 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220605 : บ้านคลองสมบูรณ์ นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด ครู
165 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220606 : บ้านพนาสวรรค์ นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน ครู
166 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220608 : บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สมัย แสงวัชรสุนทร  แสงวัชรสุนทร ครู
167 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220609 : บ้านตลิ่งสูงสามัคคี นางนวลจันทร์  สุคง ครู
168 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220610 : บ้านชุมม่วง นางสาวสุพัตรา   อภัย ครู
169 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220611 : อนุบาลชุมตาบง อักษราภัค  แพะคำ ครูผู้ช่วย
170 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220612 : บ้านเขาจั๊กจั่น บุญเรือง  สระมะโน ครู
171 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220613 : บ้านหนองจิก ดล  สังข์ศิริ ครู
172 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220614 : บ้านปางงู กุลยา  พงศ์ภาณุกุล ครู
173 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220615 : บ้านปางสวรรค์ นายศุทธวีร์  สงวนสัตย์ ครู
174 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220615 : บ้านปางสวรรค์ วิทว  เจริญสุข ครู
175 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220616 : เขาหินกราวประชาสรรค์ เบญจวรรณ  เณรจาที ครูผู้ช่วย
176 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220617 : บ้านปางชัย นายพรเทพ   แจ่มฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220618 : บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา นายสายชน  ลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220577 : บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม กมลชนก  บุญเพียร ครู
179 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220659 : บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร นางสาวกุสุมา  รอบุญ ครู