รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220528 : บ้านทุ่งทอง นายสมนึก  ประกาศพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220529 : บ้านไทรงาม สุรัช  อินทร์ทอง ครูผู้ช่วย
3 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220529 : บ้านไทรงาม ทองทับ  ขันอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220530 : ประชาอุปถัมภ์ นายอานนท์  สายจันทร์ยูร ครู
5 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220531 : บ้านหนองกะเปา นางสาวอรพรรณ  อ่อนงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220532 : สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สุรเชษฐ์  ยอดกุล เจ้าหน้าที่
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220527 : บ้านปากดง หนึ่งนุช  มาตุรงค์พิทักษ์ ครู
8 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220527 : บ้านปากดง ณิชกานต์  คล้ายสมมุติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220569 : บ้านหนองดู่ นฤมล  พรมแตง ครูผู้ช่วย
10 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220570 : บ้านรังงาม สุนันท์  เอมแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220545 : วัดหนองปลาไหล นางสาวณัฏฐ์ชยา  ล่ำจุมจัง ครูธุรการ
12 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220545 : วัดหนองปลาไหล วิชเยนทร์  โรพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาไหล
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220546 : ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) วันชัย  ยี่รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220547 : น้ำสาดกลาง จุฑารัตน์  อินกองงาม ครู
15 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220548 : บ้านหนองจิก กนกวรรณ  คีรีวรรณ์ ธุรการ
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220549 : วัดป่าเรไร นาถลดา  จันทร์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220550 : น้ำสาดเหนือ นายวิสุทธิ์  จิตตรีพรต ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220550 : น้ำสาดเหนือ นางสาววรนุช  สุขแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220551 : ห้วยวารีใต้ นายสุรัตน์  แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยวารีใต้
20 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220543 : บ้านเขานางต่วม ทิพย์สุดา   อินทร์ประสาท ธุรการ
21 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220535 : อุดมพัฒนา กิตติศักดิ์  ยอดสุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220536 : บ้านโคกสะอาด กนกพร  สกุลรัตน์ ครู
23 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220536 : บ้านโคกสะอาด นายอรรนพ  วัดแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220537 : บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา ชนัญชิดา  วัดแย้ม ครู
25 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220538 : วัดเวฬุวัน จิติมา  แกมขุนทด ครู
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220539 : บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) นายพรเทพ  สีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
27 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220540 : บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) จันทร์จิรา  จันทร์ครุธ ครู ชำนาญการพิเศษ
28 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220541 : วัดห้วยธารทหาร ยุพิน  รอดประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220541 : วัดห้วยธารทหาร นางสาวสุนิศา  จันทะนาม ครู
30 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220542 : บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา สุนิสา  พันธ์ที เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220524 : อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อนันต์ ศิลป์เจริญ  ศิลป์เจริญ ครู
32 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220524 : อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นิภาพร  ขาวทอง พนักงานราชการ
33 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 : วัดเทพสุทธาวาส ชลัดดา  บุญมาก ครู คศ.1
34 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 : วัดเทพสุทธาวาส ชลัดดา  บุญมาก ครู
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 : วัดเทพสุทธาวาส นายสมศักดิ์  อ่อนสำลี ครู โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
36 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 : บ้านท่าเรือ จินดา  พ่วงขำ ครูคศ.3
37 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 : บ้านท่าเรือ ธนานุวัติ   ชินชา ครู
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 : บ้านท่าเรือ วิโรจน์  เจกะวงค์ ครู
39 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220565 : บ้านหนองโบสถ์ นสงสาวธัญลักษ์  พลสว่าง ธุรการ
40 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220565 : บ้านหนองโบสถ์ นางประเสริฐศรี  ฉิมปาน ครู
41 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220566 : บ้านวังมะเดื่อ สุวิทย์  พันธ์พงษ์ ครู
42 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220567 : วัดวังแรต บุญเจริญ  กันยะมี ครู
43 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220568 : บ้านเขามะเกลือ เจนจิรา  คำแผลง ธุรการโรงเรียน
44 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220521 : บ้านคลองลาน นางสาวสุดาวัลย์  ศรีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
45 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220522 : บ้านหนองไผ่ สุรีย์พร   จันทร์พิภาคย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
46 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220533 : บ้านคลองกำลัง นายชาญศิลป์   เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220558 : วันครู(2504) นัดดา  นัดดา พุฒหยวก ธุรการ
48 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220557 : บ้านห้วยถั่วใต้ ปรียฉัตร  ภู่ผึ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220563 : บ้านเทพสถาพร นางสาวกรรชรัตน์  เทพนอก ธุรการโรงเรียน
50 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220552 : ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล อมรรัตน์  จันใด ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220559 : ชุมชนวัดห้วยร่วม นางจารุวรรณ  สุขเจริญ ครู คศ.2
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220561 : เกาะแก้วสามัคคี บุญส่ง  มาลา ครู
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220561 : เกาะแก้วสามัคคี นวลชนก  หมวดชาลี ธุรการโรงเรียน
54 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220553 : สระงาม นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์ ครู
55 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220554 : บ้านวังโพรง เอนก  รอดสการ ครู
56 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220554 : บ้านวังโพรง วินัยรัตน์  สกุลรัตน์ ครู
57 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220236 : วัดจันเสน นางสาวจันทพร  ประคองศรี ธุรการโรงเรียน
58 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220236 : วัดจันเสน นายดรุณ  พิศาลสังฆคุณ ครู
59 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220237 : บ้านดงมัน นางสาวธีริศรา  ไชยศรีหา ธุรการโรงเรียน
60 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220237 : บ้านดงมัน ณภัทรกัญจน์  สุณาจันทร์ ธุรการโรงเรียน
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 : วัดหนองตะโก อารีย์  แป้นขำ ครู
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 : วัดหนองตะโก นางสาวจงกล  สุทธิโก ธุรการโรงเรียน
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 : วัดหนองตะโก นางรุ่งทิพย์  เกตุขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220264 : บ้านหนองกระทุ่ม กมลรัตน์  กุมพล ครู
65 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220264 : บ้านหนองกระทุ่ม ศิริรัตน์  แก้วม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
66 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220264 : บ้านหนองกระทุ่ม ปริญญา  เมฆสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220248 : วัดเขาวง วันดี  ใส้พงษ์ ธุรการ
68 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220248 : วัดเขาวง ชลธิชา  สร้อยสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220250 : วัดเขาฝา นางสาวปณิธี  สังขวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
70 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220250 : วัดเขาฝา นายพิรสิทธิ์  ภูชงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
71 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220252 : วัดบ่อนิมิต นิรมล  ทรัพย์เที่ยง ธุรการโรงเรียน
72 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220263 : บ้านโคกสว่าง นางกุญช์ชญา  กรำเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220230 : วัดถ้ำผาสุขใจ นางรัตนา   อินทะชัย ครูคศ.3
74 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220230 : วัดถ้ำผาสุขใจ นายสันติ  โอกาศ ธุรการโรงเรียน
75 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220246 : บ้านโพนทอง นางทองเปลว  แก้วประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220222 : บ้านหนองขาม นางสาวศศิธร   ช้ำวอน ธุรการโรงเรียน
77 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220229 : บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) นายกฤษณะ  นิลฉ่ำ ครูผู้ช่วย
78 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220229 : บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) นางสาวรสริน  รอดยวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220243 : วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) นางจำเรียง  ลอยมา ครู
80 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220243 : วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) วรินัรตน์  วัดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
81 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220243 : วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) นางปิยดา  พิมพ์หนู ครู
82 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220244 : วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) ศรินทิพย์  วัฒนธรรม ธุรการ
83 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220245 : บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540) นายสุขสันต์  บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
84 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220220 : วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นายเมธี  เปี้ยโฮ้ง ครู
85 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220223 : ชุมชนบ้านเขาใบไม้ นางสุรัญชนา  โพธิ์หวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220224 : บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน นายสังเวียน  โพธิ์หวี ผู้อำนวยการ
87 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220224 : บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน นางปัณฑิตา  น้อยสว่าง ธุรการโรงเรียน
88 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220225 : บ้านสระแก้ว รัสรินทร์  กุลวรานิธิวัฒน์ ครู
89 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 : บ้านโคกกระดี่ ศิราลักษณ์  ชินแสง ครู
90 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220227 : วัดเขาเจดีย์ นางสมใจ  หมีนอน รษก.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจดีย์
91 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220228 : บ้านหัวเขาตาคลี วัชรี  แจ้งจิตร์ ครู
92 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220216 : อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) นางนพคุณ  อิ่มใจ ครู
93 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220216 : อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) นางสาวกีรติ  เสงี่ยมศิลป์ ธุรการโรงเรียน
94 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220217 : วัดหนองสีนวล อรวรรณ  สมัครการ ครู โรงเรียนวัดหนองสีนวล
95 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220217 : วัดหนองสีนวล นางสาวอัญชลี  คร้ามฉนวน ธุรการโรงเรียน
96 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220218 : บ้านวังคาง นางสาวหทัยรัตน์  สารพิชญ์ ธุรการโรงเรียน
97 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220247 : วัดช่องแค หนึ่งฤทัย  แย้มสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220249 : วัดหนองหญ้ารังกา สุธิตชา  ศิริเวช ธุรการโรงเรียน
99 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220249 : วัดหนองหญ้ารังกา สุธิตชา  ศิริเวช ธุรการโรงเรียน
100 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220256 : คลองแปดประชาสรรค์ ทิพวรรณ   ยิ้มสาระ ครูผู้ช่วย
101 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220256 : คลองแปดประชาสรรค์ ยุพา  กุนทอง ครู
102 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220251 : บ้านกกกว้าว นายเทิด  สาดี ครู
103 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220239 : บ้านเขาขวาง วัชรี  ทองเรือง ธุรการ
104 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220239 : บ้านเขาขวาง นายสรรเพชญ์  อิงคนินันท์ ครู
105 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220231 : วัดลาดทิพยรส นายเกรียงศักดิ์  วันทอง ครู
106 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220232 : วัดหนองคูน้อย นางสาวปริศนา   ไพรวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
107 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220234 : บ้านราษฎร์เจริญ อาทิตย์   พรมเถื่อน ธุรการ
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220234 : บ้านราษฎร์เจริญ ณรงค์  โสจะยะพันธ์ ครู
109 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220253 : วัดทุ่งทะเลทราย ทองพูล  สุเดชะ ธุรการ
110 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220253 : วัดทุ่งทะเลทราย นายชำนาญ  ผาสุข ครู
111 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220254 : บ้านโคกกร่าง นางสาวอาทิมา  วิเชียรชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรีน
112 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220254 : บ้านโคกกร่าง นายสมชาย  สุธรรม ครูผู้ช่วย
113 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220203 : บ้านเขาปูน นายสมเกียรติ  ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
114 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220204 : บ้านหนองตาราม สุวรรณา  วิลากุล ธุรการโรงเรียน
115 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220205 : บ้านหนองไม้แดง นายวสุพล  เก้าศักดา ครู คศ.2
116 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220211 : ม่วงน้อยประชาสามัคคี กัญญาณี  อินทร์คง เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220211 : ม่วงน้อยประชาสามัคคี กาญจนา  อินทร์คง ธุรการโรงเรียน
118 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220199 : วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) นางแก้วลดา   นิลกล่ำ ครู
119 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220200 : วัดวาปีรัตนาราม ภูชิต  จันทนาสุภาภรณ์ ครู
120 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220200 : วัดวาปีรัตนาราม นายชรินทร์  รุจิยาปนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม
121 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220200 : วัดวาปีรัตนาราม นางสาวศศิธร  มากพานิช ธุรการ
122 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220201 : บ้านหนองเต็งรัง วัด  พิมสอน ผู้อำนวยการ
123 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220202 : วัดห้วยดุก นางสาวอัญชลี  สุขเสมอ ครู
124 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220240 : วัดหนองหม้อ ศศิพร  อัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220241 : บ้านหนองแอก จุฬาลักษณ์  วัดแก้ว ธุรการ
126 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220242 : บ้านหนองสีซอ กัญญาพร  กลัดงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220257 : บ้านห้วยหอม น้ำผึ้ง  จำปาทอง ธุรการ
128 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220257 : บ้านห้วยหอม วิไลลักษณ์  ปิยถวายพร ครู
129 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220258 : บ้านโคกเจริญ ภัคธนนันท์  อำพาศ ครู
130 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220258 : บ้านโคกเจริญ ธิดารัตน์  มหายศ ธุรการโรงเรียน
131 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220259 : บ้านหนองบัวทอง นันทนา  เจริญแก่นทราย ธุรการ
132 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220259 : บ้านหนองบัวทอง สุภัสจี  เหมหอม ครู
133 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220260 : บ้านหนองบัวตากลาน นางสาวจินตนา  แก้วฟ้า ครูธุรการ
134 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220261 : บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) สุจิตรา  จริยาคุณา ครู
135 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220262 : วัดเขาดุม จินดารัตน์   กรนุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220262 : วัดเขาดุม นางสรชา  สมัครการ ครู
137 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220262 : วัดเขาดุม นางสาวสมฤทัย  ขันทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
138 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 : ชุมชนบ้านหัวหวาย นายสาโรจน์  โพธิ์ชะอร ครู
139 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 : ชุมชนบ้านหัวหวาย พนมพร  ดอกบัวโรย ครู
140 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 : ชุมชนบ้านหัวหวาย นายจักรพงษ์  กัลณา ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220208 : บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) สถิต  ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220208 : บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) ยุพดี  ชาญสมัคร ครูผู้สอน
143 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220210 : บ้านสายน้ำทิพย์ นางสาววรัญญา  อิ่มอินทร์ ธุรการ
144 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220210 : บ้านสายน้ำทิพย์ ทิพย์วิภา  จันทร์ศิริ ครูอัตราจ้าง
145 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220213 : รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์ รัชดาพร  ใบไกร ธุรการ
146 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220214 : บ้านหนองพังพวย นางเพ็ญจันทร์  ไตรวิเชียร ครู
147 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220214 : บ้านหนองพังพวย นายดำรงศักดิ์  คงคุ้ม ครู
148 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220265 : วัดดอนคา นริศรา  แช่มบำรุง ครูพัสดุ
149 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220265 : วัดดอนคา อดิศักดิ์  ธีระรังสิกุล ครู
150 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220266 : บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) นางบุญยรัตน์  สวนสอน ครู
151 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220267 : บ้านวังแรง ชญากัณฐภัษก์  กวางแก้ว ธุรการ
152 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220268 : บ้านตุ๊กแก รังสิมารัชต์  ชะฎา ครู
153 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก นางสาวช่อผกา   พูลทอง ครู
154 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก ชูชาติ  โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
155 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก สุวิจักขณ์  เหมือนโพธิ์ รองผู้อำนวยการ
156 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก ประกายทอง  ชาญธัญญกรรม ครูผู้ช่วย
157 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก ณปภัส  กองดารา เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220273 : วัดท่าตะโก วราภรณ์  ศรรุ่ง ธุรการโรงเรียน
159 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220275 : บ้านเขาน้อย สุมาลี  ฤทธิ์เทพ ครู
160 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220285 : บ้านหนองกระโดน อิศรา  เสือโต ครู
161 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220286 : บ้านทำนบ สุเมธ  พูลทอง ธุรการโรงเรียน
162 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220276 : บ้านพนมรอก นางสาวกำไรทิพย์  สิทธิธัญกรรม ครู
163 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220276 : บ้านพนมรอก นายศุภชัย  แช่มบำรุง ครู
164 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220299 : บ้านหนองไผ่ สุมาลี   แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
165 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220315 : วังวิทยา เนาวรัตน์  ฤทธิ์บำรุง ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220296 : วัดคร่อเรียงราย เสาวณีย์  แสงโพธิ์ ครู
167 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220297 : บ้านคลองบอน มณีรัตน์  ไกวดี ธุรการ
168 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220297 : บ้านคลองบอน nisita  unchoo ครู
169 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220298 : วัดพนมเศษ อรยา  สนิทผล ครู
170 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220300 : ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) วรารัตน์  พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220301 : วัดวังมหากร บุษยา  ศรีทับทิม ธุรการโรงเรียน
172 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220301 : วัดวังมหากร สมนึก  เจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220302 : บ้านปากง่าม นางสาวศิริพร  ทาสีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
174 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220303 : วัดช่องแกระ กตัญชลี  ทัพอิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
175 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220305 : วัดท่าสุ่ม ชฎาภรณ์  สกัลยา ครู
176 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220293 : บ้านตะเฆ่ค่าย ชนิกานต์  พุ่มเปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
177 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220293 : บ้านตะเฆ่ค่าย นวพร  มุสิกะชาติ ครู
178 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220294 : บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) สมาน  นุชทรวง ครู
179 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220295 : บ้านดงจันทำ วิทูร  บุญช่วย ครู
180 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220308 : วัดสายลำโพงเหนือ นายบุญวัฒน์  ภู่ระย้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220308 : วัดสายลำโพงเหนือ ปรียาภัสสร์  เส็งเส ครู
182 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220309 : วัดสายลำโพงกลาง นางนฤมล  นาคไพรัช ธุรการ
183 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220309 : วัดสายลำโพงกลาง นางสาวสังเวียน  ศรีคำขลิบ ครู
184 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220310 : วัดสายลำโพงใต้ ปรีชา  เอกกันหา ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220311 : บ้านหนองปล้องโพช จิรชากานต์  บัวระพา เจ้าหน้าที่ธุรการ
186 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220311 : บ้านหนองปล้องโพช สุรางค์  รัตนเสถียร ครู
187 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220278 : วัดหนองเบน นายประเสริฐ  พุ่มเปี่ยม ครู
188 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220278 : วัดหนองเบน ศรัญญา  บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220271 : บ้านหนองสะเอ้ง นายไพฑูรย์  แตงทอง ครู
190 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220271 : บ้านหนองสะเอ้ง นางสาวแพรวนภา   ชูโฉม ครู
191 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220313 : บ้านชะลอมแหน ธนวัฒน์  บัวรอด ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220314 : บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวณัฐนิชา  เฉลิมสาร ธุรการ
193 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220314 : บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาววิลาวัลย์  ทาจำปา ครูผู้ช่วย
194 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220280 : บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) นายพิเชษฐ  เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
195 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220281 : บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) ประทุม  เทียนแดง ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220279 : บ้านหนองหลวง นางสาวบุญ  ทองเขียว ครู
197 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220291 : บ้านหนองสองห้อง ณัฐวรรณ  กุศลวัฒนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
198 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220287 : ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นางอภิศรณ์  แช่มชู ครู
199 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220288 : บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) พนิดา  ภู่แพ ครู
200 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220289 : บ้านเขาค้างคาว ปิยรัตน์  ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการโณงเรียน
201 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220290 : บ้านหนองเนิน ศักดิ์สกล  จันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเนิน
202 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220290 : บ้านหนองเนิน วทันยา  ยอดฉิมมา ธุรการ
203 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220423 : บ้านคลองตักน้ำ สุธาทิพย์  บัวเทศ ครู
204 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220424 : วัดหนองเสือ นางลัดดาวัลย์  ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการ
205 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220426 : อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) สุวภาพร  เชาว์อารีย์ ครู
206 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220431 : บ้านห้วยตะโก รัตนา  มุกดา ครู
207 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 : บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ทิพยรัตน์อาภา  สืบสวง เจ้าหน้าที่
208 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 : บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) กาญจนา  ยาสมนึก ครู คศ.3
209 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220436 : บ้านวังกระโดนน้อย น้ำอ้อย  จุลโพธิ์ ครู
210 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220437 : บ้านวังกระโดนใหญ่ ลักษมณ  เส็งฉนวน ครู
211 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220437 : บ้านวังกระโดนใหญ่ โสรัจ  แก้วคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220437 : บ้านวังกระโดนใหญ่ ปวีณา  ตระหนี่ ครู คศ.2
213 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220438 : บ้านช่องคีรี ไพบูลย์  แย้มสัจจา ผอ
214 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220438 : บ้านช่องคีรี มนต์รัตน์  กลิ่นต่าย ครู
215 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220448 : บ้านนาขอม มณฑีรัตน์  บุตรพริ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
216 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220449 : บ้านเนินบ่อทอง บัวจีบ  กลิ่นกระบี่ ครู
217 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220452 : บ้านเขาใหญ่ เฉลิมชัย  วงษ์โพธิ์ ครู
218 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220445 : บ้านไร่ประชาสรรค์ นายชนะสิทธิ์  มากสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
219 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220445 : บ้านไร่ประชาสรรค์ นางนัยนา  มั่นพุฒิสรรค ครู
220 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220443 : บ้านบ่อไทยสามัคคี อิศรเชษฐ์  ไทยเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220439 : บ้านวังทองประชานุกูล เกษรา  โพธิ์เอี่ยม ครู
222 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220440 : บ้านโพธิ์ประสาท ณิชกานต์  อ่ำผ่อง ครู
223 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220441 : บ้านโค้งสวอง จรรยา  ฤทธิ์บำรุง ครู
224 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220442 : บ้านตะเคียนทอง ธนันญา  ใหญ่มาก ธุรการ
225 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220458 : บ้านเขาธรรมบท รสรินทร์  ผลงาม ธุรการ
226 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220458 : บ้านเขาธรรมบท ส่งเสริม  โกนขุนทด ครู
227 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 : บ้านห้วยน้ำลาด วชิราพันธ์   แตงทิพย์ ครูชำนาญการพิเศา
228 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 : บ้านห้วยน้ำลาด วชิราพันธ์  แตงทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
229 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 : บ้านห้วยน้ำลาด รัตนพล  กลมเกลียว ครูผู้ช่วย
230 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220425 : บ้านใหม่วารีเย็น คัทลียา  ทับอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220422 : บ้านโคกสามัคคี นายพงษ์ศักดิ์  กำปั่นเงิน ครูโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
232 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220457 : บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา นางสาวเบญจพักตร์  สดมีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220457 : บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย ผู้อำนวยการ
234 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220453 : บ้านวังข่อย รัตติการ  แซ่เล้า ครู
235 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220454 : บ้านกระทุ่มทอง อำนาจ  ศรีบรรเทา ครู
236 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220455 : บ้านหนองสะแกยาว นายไชยเชษฐ์   เฟื่องจันทร์ ครูธุรการ
237 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220455 : บ้านหนองสะแกยาว นายเกรียงศักดิ์  โกมลวณิช ครู
238 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220456 : บ้านซับสมบูรณ์ นางสาวธารทิพย์  พรมเถื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
239 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220456 : บ้านซับสมบูรณ์ orathai  srisawan ครู
240 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220446 : วัดโพธิ์ศรี นางสาวขนิษฐา  แห้วไทยสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
241 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220446 : วัดโพธิ์ศรี ทิพวรรณ  กลมขุนทด ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
242 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220447 : บ้านเขาดิน ภาวิณี  ภูมิเอี่ยม ครูผู้ช่วย
243 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220447 : บ้านเขาดิน จินตนา  ละสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
244 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220427 : บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) นายจเร  ขำดำ ครู
245 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220427 : บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวนิศารัตน์  ศรีนิมาศ ธุรการ
246 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 : บ้านร่องหอย จิรกุล  มณีงาม พนักงานราชการ
247 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 : บ้านร่องหอย ขันทอง  สร้อยอาภรณ์ ครู
248 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220429 : บ้านตะกุดภิบาล นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
249 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220429 : บ้านตะกุดภิบาล นางสาวณชกาน   เรืองชม ครู
250 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220430 : บ้านเขาหินกลิ้ง นายสมศักดิ์  วิทูรศศิวิมล ครู
251 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220432 : วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) นงนุช  อินทร์ฉ่ำ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
252 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220432 : วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) นางจันทรา   หรุ่มรื่น ครูผู้ช่วย
253 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220433 : บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ นิตนา  ทองสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220433 : บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ นางสาวมุขดารัตน์  แซ่อวง ธุรการ
255 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220434 : วัดบ้านใหม่ วราลี  อินประเสริฐ ครู
256 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 : วัดสำโรงชัย รสรินทร์  กุนทอง ครู
257 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220420 : บ้านโคกมะขวิด ขวัญเรือน  กลางมณี ครู
258 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220421 : บ้านตะคร้อลาด พิมลพรรณ  แสงปานแก้ว ครู
259 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220166 : วิฑูรย์ประชารักษ์ นางสาวแสงอรุณ   เทพทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
260 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220163 : ชุมชนบ้านชุมพล นางสาวนุชนาถ  อาชวทองสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
261 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220163 : ชุมชนบ้านชุมพล จิรัฐติกาล  นันทวงษ์ ธุรการ
262 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220162 : อนุบาลตากฟ้า สุนันทา  บุญประสิทธิ์ ครู
263 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220170 : บ้านพุนกยูง วีรวัฒน์  มานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220170 : บ้านพุนกยูง นางณัฐธยาน์  มั่นคง ธุรการโรงเรียน
265 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220171 : บ้านไตรคีรี นเรศ  ยวงคำ ครู
266 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220171 : บ้านไตรคีรี สุดารัตน์   รอดบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220180 : ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นางสาวจันทร์แรม  แสงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
268 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220181 : บ้านลำพยนต์ จิรพันธุ์  อินบัว ครู
269 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220181 : บ้านลำพยนต์ ทิพย์จุติ   แก้วอรัญญิก ครูผู้ช่วย
270 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220183 : วัดประชาสรรค์ ศันสนีย์  คำคร้าม เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220183 : วัดประชาสรรค์ นเรศ  เสงี่ยมศิลป์ ครู
272 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220185 : บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวขวัญจิรา   สุทธิกาปลูก เจ้าหน้าที่ธุรการ
273 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220179 : บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) นางสาวตรีสรา   นาคะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
274 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220179 : บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) ตรีสรา  นาคะ ธุรการโรงเรียน
275 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220174 : บ้านใหม่สามัคคี นางสาวภัทรภร  นิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
276 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220175 : บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) นายสุรศักดิ์  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)
277 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220175 : บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) นายภูดิศ  วงษ์คำ ธุรการ
278 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220176 : วัดห้วยลำไย พัชราภา  ศรียานุวัฒน์ ครู คศ1
279 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220188 : บ้านอุดมธัญญา นายวงศพัทธ์   เจนจบ ครูผู้ช่วย
280 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220189 : บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) นางสาวชนิดา   ยะคิณีย์ ครู
281 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220190 : บ้านพุมะค่า กำไร  แก้วสิทธิ์ ครู
282 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220191 : บ้านล้ำเจริญ ธิภาพันธุ์  กลิ่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน
283 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220191 : บ้านล้ำเจริญ กรทอง  กุญแจทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
284 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220192 : บ้านพุม่วง นายณัฐธิเบศ  เกษหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
285 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220192 : บ้านพุม่วง นางสาวนวกมล  ทิพย์พานันท์ ครู
286 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220193 : บ้านหนองสุขสันต์ บุญธิดา  อุระแสง ครู
287 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220193 : บ้านหนองสุขสันต์ นางสาวบุษยามาศ  บวบทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
288 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220194 : บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) นายพงษ์เดช  พูลพันธ์ชู ครู
289 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220194 : บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) นางสาวจุฑารัตน์    อยู่สบาย ธุรการ
290 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220195 : บ้านสระเกตุโมรี กิตติมา  สุ่มประดิษฐ์ ธุรการ
291 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220197 : บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ชญาภา  ปิยภัทรกุล ครู
292 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220198 : บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี นางสมหมาย  ไวยศาลา ครูชำนาญการ