รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220528 : บ้านทุ่งทอง นายสมนึก  ประกาศพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220528 : บ้านทุ่งทอง วิชุดา  บารมี ครู
3 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220529 : บ้านไทรงาม สุรัช  อินทร์ทอง ครูผู้ช่วย
4 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220529 : บ้านไทรงาม ทองทับ  ขันอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220530 : ประชาอุปถัมภ์ นายอานนท์  สายจันทร์ยูร ครู
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220531 : บ้านหนองกะเปา นางสาวอรพรรณ  อ่อนงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220531 : บ้านหนองกะเปา นางปิณฑิรา  สุขสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220531 : บ้านหนองกะเปา น้ำค้าง  กันโรคา ครู
9 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220532 : สหชาติเศรษฐกิจวิทยา มนัสยา  กรุดนาค คศ.1
10 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220532 : สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สุรเชษฐ์  ยอดกุล เจ้าหน้าที่
11 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220527 : บ้านปากดง หนึ่งนุช  มาตุรงค์พิทักษ์ ครู
12 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220527 : บ้านปากดง ณิชกานต์  คล้ายสมมุติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220527 : บ้านปากดง สัญญา  โฉมจันทร์ พนักงานราชการ
14 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220569 : บ้านหนองดู่ นฤมล  พรมแตง ครูผู้ช่วย
15 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220569 : บ้านหนองดู่ นฤมิต  นาคยา ครู คศ.2
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220570 : บ้านรังงาม นายบรรชา  งามใจ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านรังงาม
17 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220570 : บ้านรังงาม ว่าที่ร้อยโท ประมวล  วงษ์คำรัตน์ ครู
18 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220570 : บ้านรังงาม สุนันท์  เอมแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220570 : บ้านรังงาม บรรชา  งามใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220545 : วัดหนองปลาไหล วิชเยนทร์  โรพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาไหล
21 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220545 : วัดหนองปลาไหล นางสาวศันสนีย์  ล่ำจุมจัง ครูธุรการ
22 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220545 : วัดหนองปลาไหล พชรธรณ์  ท้วมเทศ ครู
23 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220546 : ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) กีรติ  รุ่งฤทธิ์ประภากร ครู
24 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220546 : ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) วันชัย  ยี่รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220547 : น้ำสาดกลาง จุฑารัตน์  อินกองงาม ครู
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220548 : บ้านหนองจิก วัศยา  ฤทธิ์เทพ ครูดัตราจ้าง
27 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220548 : บ้านหนองจิก กนกวรรณ  คีรีวรรณ์ ธุรการ
28 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220549 : วัดป่าเรไร นายไพรัตน์  บัวสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220549 : วัดป่าเรไร นางสาวเมตตา  เมืองสุวรรณ์ ครู คศ.1
30 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220549 : วัดป่าเรไร นาถลดา  จันทร์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220550 : น้ำสาดเหนือ นางสาววรนุช  สุขแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220550 : น้ำสาดเหนือ วสุ  อินทร์พรหม ครู
33 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220550 : น้ำสาดเหนือ นายวิสุทธิ์  จิตตรีพรต ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220551 : ห้วยวารีใต้ นางประนาม  กลับดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยวารีใต้
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220551 : ห้วยวารีใต้ นายอรรถพร   อินเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
36 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220551 : ห้วยวารีใต้ นายสุรัตน์  แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยวารีใต้
37 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220543 : บ้านเขานางต่วม ทิพย์สุดา   อินทร์ประสาท ธุรการ
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220543 : บ้านเขานางต่วม สันติ  อินทร์สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220543 : บ้านเขานางต่วม นางสาวอมรรัตน์   แกมชัยภูมิ ครู
40 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220535 : อุดมพัฒนา กิตติศักดิ์  ยอดสุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220535 : อุดมพัฒนา นายอรรถ  คล้ายนุ่น ครูชำนาญการ
42 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220536 : บ้านโคกสะอาด นายอรรนพ  วัดแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220536 : บ้านโคกสะอาด กนกพร  สกุลรัตน์ ครู
44 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220537 : บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา ชนัญชิดา  วัดแย้ม ครู
45 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220538 : วัดเวฬุวัน นายสามารถ  สีนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220538 : วัดเวฬุวัน จิติมา  แกมขุนทด ครู
47 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220539 : บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) เสนย์  วนิชไพบูลย์ ผู้อำนวยการ
48 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220539 : บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) นายพรเทพ  สีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
49 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220539 : บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) นันทิชา  โพธิ์ทอง ครู
50 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220539 : บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) จริยา  นาคยา ครู
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220540 : บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) นางบริสุทธิ์  แสงดาว ครู
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220540 : บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) จันทร์จิรา  จันทร์ครุธ ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220541 : วัดห้วยธารทหาร ปัทมา  กองฤทธิ์ ครู
54 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220541 : วัดห้วยธารทหาร นางสาวสุนิศา  จันทะนาม ครู
55 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220541 : วัดห้วยธารทหาร ยุพิน  รอดประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220542 : บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา สุนิสา  พันธ์ที เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220542 : บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา นางบัวสด  มีมุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220524 : อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อนันต์ ศิลป์เจริญ  ศิลป์เจริญ ครู
59 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220524 : อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นิภาพร  ขาวทอง พนักงานราชการ
60 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220524 : อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) Somjit  Mungmart รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 : วัดเทพสุทธาวาส นายสมศักดิ์  อ่อนสำลี ครู โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 : วัดเทพสุทธาวาส ชลัดดา  บุญมาก ครู คศ.1
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 : วัดเทพสุทธาวาส ชลัดดา  บุญมาก ครู
64 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 : วัดเทพสุทธาวาส นางวัฒนา  สว่างชัย ครู
65 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 : บ้านท่าเรือ นายธนานุวัติ  ชินชา ครู
66 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 : บ้านท่าเรือ จินดา  พ่วงขำ ครูคศ.3
67 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 : บ้านท่าเรือ วิโรจน์  เจกะวงค์ ครู
68 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 : บ้านท่าเรือ อภินันท์  ทองวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220565 : บ้านหนองโบสถ์ ประเสริฐศรี  ฉิมปาน ครู
70 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220566 : บ้านวังมะเดื่อ สุวิทย์  พันธ์พงษ์ ครู
71 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220566 : บ้านวังมะเดื่อ นางสาวศจี  นาคชัยยะ ครูผู้ช่วย
72 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220567 : วัดวังแรต สุวิทย์  แก้วสุริยะ ครูชำนาญการ
73 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220567 : วัดวังแรต นายบุญเจริญ  กันยะมี ครู คศ.1
74 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220567 : วัดวังแรต นันท์ธิรา   ขึ้นทันตา ครู
75 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220568 : บ้านเขามะเกลือ เจนจิรา  คำแผลง ธุรการโรงเรียน
76 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220568 : บ้านเขามะเกลือ พิสุทธิ์  สุขเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ
77 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220521 : บ้านคลองลาน นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง ครูคศ.1
78 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220521 : บ้านคลองลาน นางสาวสุดาวัลย์  ศรีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
79 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220522 : บ้านหนองไผ่ ณัฐนนท์  บัวทอง ครู
80 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220522 : บ้านหนองไผ่ สุรีย์พร   จันทร์พิภาคย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
81 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220533 : บ้านคลองกำลัง ปิยพรรณ  พรหมวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220533 : บ้านคลองกำลัง สุธานี  นุชมอญ ครู ค.ศ
83 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220533 : บ้านคลองกำลัง นายชาญศิลป์   เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220558 : วันครู(2504) นัดดา  นัดดา พุฒหยวก ธุรการ
85 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220557 : บ้านห้วยถั่วใต้ ปรียฉัตร  ภู่ผึ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220563 : บ้านเทพสถาพร นางปัทมา  ประสารพันธ์ ครู คศ 3
87 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220563 : บ้านเทพสถาพร นางสาวกรรชรัตน์  เทพนอก ธุรการโรงเรียน
88 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220552 : ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล อมรรัตน์  จันใด ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220559 : ชุมชนวัดห้วยร่วม แสงเดือน   ท้วมเทศ ครู
90 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220559 : ชุมชนวัดห้วยร่วม นางจารุวรรณ  สุขเจริญ ครู คศ.2
91 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220561 : เกาะแก้วสามัคคี บุญส่ง  มาลา ครู
92 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220561 : เกาะแก้วสามัคคี นวลชนก  หมวดชาลี ธุรการโรงเรียน
93 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220561 : เกาะแก้วสามัคคี สมบัติ  นุ่มนวล ครู
94 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220553 : สระงาม นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์ ครู
95 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220553 : สระงาม นายสราวุธ  พันธ์กอง ครู
96 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220554 : บ้านวังโพรง วินัยรัตน์  สกุลรัตน์ ครู
97 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220236 : วัดจันเสน นายดรุณ  พิศาลสังฆคุณ ครู
98 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220237 : บ้านดงมัน ณภัทรกัญจน์  สุณาจันทร์ ธุรการโรงเรียน
99 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 : วัดหนองตะโก นายการุณ  รุ่งเรืองวิโรจน์ ครู
100 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 : วัดหนองตะโก นางรุ่งทิพย์  เกตุขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 : วัดหนองตะโก อารีย์  แป้นขำ ครู
102 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 : วัดหนองตะโก นางสาวจงกล  สุทธิโก ธุรการโรงเรียน
103 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220264 : บ้านหนองกระทุ่ม ปริญญา  เมฆสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220248 : วัดเขาวง เรณู  ปานเดช ครู
105 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220248 : วัดเขาวง วันดี  ใส้พงษ์ ธุรการ
106 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220248 : วัดเขาวง นางอัญชัญ  ฉวางวงศานุกูล ครู คศ.๓
107 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220250 : วัดเขาฝา สนิท  พรหมประสิทธิ์ ครู
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220250 : วัดเขาฝา นางสาวปณิธี  สังขวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
109 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220252 : วัดบ่อนิมิต นิรมล  ทรัพย์เที่ยง ธุรการโรงเรียน
110 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220263 : บ้านโคกสว่าง เพ็ญประภา  แผ่นทอง ธุรการ
111 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220263 : บ้านโคกสว่าง นางศิริพร  ฤกษ์งาม รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220263 : บ้านโคกสว่าง นางกุญช์ชญา  กรำเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220263 : บ้านโคกสว่าง ศศิรัฐ  บริบูรณ์ ครู
114 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220230 : วัดถ้ำผาสุขใจ นางรัตนา   อินทะชัย ครูคศ.3
115 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220230 : วัดถ้ำผาสุขใจ นายสันติ  โอกาศ ธุรการโรงเรียน
116 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220246 : บ้านโพนทอง นางทองเปลว  แก้วประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220222 : บ้านหนองขาม นางสาวศศิธร   ช้ำวอน ธุรการโรงเรียน
118 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220229 : บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) นายกฤษณะ  นิลฉ่ำ ครูผู้ช่วย
119 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220229 : บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) นางสาวรสริน  รอดยวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220243 : วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) นางปิยดา  พิมพ์หนู ครู
121 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220243 : วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) นางจำเรียง  ลอยมา ครู
122 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220243 : วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) วรินัรตน์  วัดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
123 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220244 : วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) ศรินทิพย์  วัฒนธรรม ธุรการ
124 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220244 : วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สุธิ  ประดิษกุล ครู
125 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220245 : บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540) ประจิน  ตัณฑพาทย์ ครู
126 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220220 : วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นุกูล  เผือกพยงค์ ครู
127 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220220 : วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) เมธี  เปี้ยโฮ้ง ครู
128 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220220 : วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นายอนันต์  ดวงพัตรา ครู ชำนาญการ
129 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220223 : ชุมชนบ้านเขาใบไม้ นางสุรัญชนา  โพธิ์หวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220224 : บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน นายสังเวียน  โพธิ์หวี ผู้อำนวยการ
131 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220224 : บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน นางไพเราะ  จั่นนก ฟันเดอร์วู๊ด ครู
132 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220225 : บ้านสระแก้ว รัสรินทร์  กุลวรานิธิวัฒน์ ครู
133 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 : บ้านโคกกระดี่ ดาวรุ่ง  วงษ์สอาด ครู
134 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 : บ้านโคกกระดี่ สมิตานัน  เถาเอี่ยม ครู
135 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 : บ้านโคกกระดี่ นภาวรรณ  ดิษฐประยูร ครู
136 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 : บ้านโคกกระดี่ ศิราลักษณ์  ชินแสง ครู
137 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220227 : วัดเขาเจดีย์ นางสมใจ  หมีนอน รษก.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจดีย์
138 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220228 : บ้านหัวเขาตาคลี วัชรี  แจ้งจิตร์ ครู
139 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220216 : อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) นางนพคุณ  อิ่มใจ ครู
140 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220216 : อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) นางสาวกีรติ  เสงี่ยมศิลป์ ธุรการโรงเรียน
141 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220217 : วัดหนองสีนวล นางสาวอัญชลี  คร้ามฉนวน ธุรการโรงเรียน
142 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220218 : บ้านวังคาง นางสาวหทัยรัตน์  สารพิชญ์ ธุรการโรงเรียน
143 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220247 : วัดช่องแค นางนิตยา  อังสุจารี ครู
144 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220247 : วัดช่องแค หนึ่งฤทัย  แย้มสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220249 : วัดหนองหญ้ารังกา นิตยา  ไทยเจริญ ครู
146 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220249 : วัดหนองหญ้ารังกา ภัทราภรณ์  เชยงาม ธุรการโรงเรียน
147 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220249 : วัดหนองหญ้ารังกา สุธิตชา  ศิริเวช ธุรการโรงเรียน
148 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220256 : คลองแปดประชาสรรค์ ทิพวรรณ   ยิ้มสาระ ครูผู้ช่วย
149 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220256 : คลองแปดประชาสรรค์ ยุพา  กุนทอง ครู
150 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220251 : บ้านกกกว้าว นายเทิด  สาดี ครู
151 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220239 : บ้านเขาขวาง นายสรรเพชญ์  อิงคนินันท์ ครู
152 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220239 : บ้านเขาขวาง วัชรี  ทองเรือง ธุรการ
153 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220231 : วัดลาดทิพยรส นายเกรียงศักดิ์  วันทอง ครู
154 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220232 : วัดหนองคูน้อย นางสาวปริศนา   ไพรวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
155 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220234 : บ้านราษฎร์เจริญ ณรงค์  โสจะยะพันธ์ ครู
156 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220234 : บ้านราษฎร์เจริญ นางพาทิพย์  ชมคำ ครู
157 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220234 : บ้านราษฎร์เจริญ อาทิตย์   พรมเถื่อน ธุรการ
158 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220253 : วัดทุ่งทะเลทราย ทองพูล  สุเดชะ ธุรการ
159 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220253 : วัดทุ่งทะเลทราย นายชำนาญ  ผาสุข ครู
160 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220254 : บ้านโคกกร่าง นางสาวอาทิมา  วิเชียรชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรีน
161 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220203 : บ้านเขาปูน นายสมเกียรติ  ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
162 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220204 : บ้านหนองตาราม สุวรรณา  วิลากุล ธุรการโรงเรียน
163 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220204 : บ้านหนองตาราม นายถาวร  ไตรรัตน์ ครู
164 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220205 : บ้านหนองไม้แดง นายวสุพล  เก้าศักดา ครู คศ.2
165 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220211 : ม่วงน้อยประชาสามัคคี อรวรรณ  สมัครการ ครู
166 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220211 : ม่วงน้อยประชาสามัคคี กาญจนา  อินทร์คง ธุรการโรงเรียน
167 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220211 : ม่วงน้อยประชาสามัคคี สุขสันต์  บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี
168 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220199 : วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) นางแก้วลดา   นิลกล่ำ ครู
169 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220200 : วัดวาปีรัตนาราม นายชรินทร์  รุจิยาปนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม
170 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220200 : วัดวาปีรัตนาราม ภูชิต  จันทนาสุภาภรณ์ ครู
171 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220200 : วัดวาปีรัตนาราม นางสาวศศิธร  มากพานิช ธุรการ
172 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220201 : บ้านหนองเต็งรัง ธงชัย  อินทร์ประสิทธิ์ ครู
173 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220201 : บ้านหนองเต็งรัง วัด  พิมสอน ผู้อำนวยการ
174 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220202 : วัดห้วยดุก นางสาวอัญชลี  สุขเสมอ ครู
175 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220240 : วัดหนองหม้อ ศศิพร  อัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220240 : วัดหนองหม้อ นายไพฑูรย์  จีนโต ครู
177 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220241 : บ้านหนองแอก จุฬาลักษณ์  วัดแก้ว ธุรการ
178 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220241 : บ้านหนองแอก นาวพัชราภา  ดิษผล ครู
179 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220242 : บ้านหนองสีซอ กัญญาพร  กลัดงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220242 : บ้านหนองสีซอ นางสุณีรัตน์  ตรีบุญสวัสดิ์ ครู
181 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220242 : บ้านหนองสีซอ นางสุณีรัตน์  ตรีบุญสวัสดิ์ ครู
182 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220257 : บ้านห้วยหอม น้ำผึ้ง  จำปาทอง ธุรการ
183 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220257 : บ้านห้วยหอม วิไลลักษณ์  ปิยถวายพร ครู
184 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220258 : บ้านโคกเจริญ ภัคธนนันท์  อำพาศ ครู
185 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220258 : บ้านโคกเจริญ ธิดารัตน์  มหายศ ธุรการโรงเรียน
186 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220259 : บ้านหนองบัวทอง สุภัสจี  เหมหอม ครู
187 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220259 : บ้านหนองบัวทอง นันทนา  เจริญแก่นทราย ธุรการ
188 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220260 : บ้านหนองบัวตากลาน นางสาวจินตนา  แก้วฟ้า ครูธุรการ
189 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220261 : บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) สุจิตรา  จริยาคุณา ครู
190 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220262 : วัดเขาดุม จินดารัตน์   กรนุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220262 : วัดเขาดุม นางสาวสมฤทัย  ขันทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
192 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 : ชุมชนบ้านหัวหวาย พนมพร  ดอกบัวโรย ครู
193 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 : ชุมชนบ้านหัวหวาย นายสาโรจน์  โพธิ์ชะอร ครู
194 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 : ชุมชนบ้านหัวหวาย นายจักรพงษ์  กัลณา ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220208 : บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) ยุพดี  ชาญสมัคร ครูผู้สอน
196 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220208 : บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) สถิต  ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220210 : บ้านสายน้ำทิพย์ ทิพย์วิภา  จันทร์ศิริ ครูอัตราจ้าง
198 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220210 : บ้านสายน้ำทิพย์ นางสาวนรีกัลยา  ภักดีนเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220210 : บ้านสายน้ำทิพย์ นางสาววรัญญา  อิ่มอินทร์ ธุรการ
200 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220213 : รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์ นิเวศ  สาธุภาพ ครู
201 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220213 : รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์ รัชดาพร  ใบไกร ธุรการ
202 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220214 : บ้านหนองพังพวย นางเพ็ญจันทร์  ไตรวิเชียร ครู
203 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220214 : บ้านหนองพังพวย นายดำรงศักดิ์  คงคุ้ม ครู
204 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220265 : วัดดอนคา อดิศักดิ์  ธีระรังสิกุล ครู
205 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220265 : วัดดอนคา นริศรา  แช่มบำรุง ครูพัสดุ
206 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220266 : บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) นายสมนึก  ธีระรังสิกุล ครู
207 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220266 : บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) วิโรจน์   สุขแจ่ม ครู
208 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220266 : บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สุวพร  เปียหลอ ครู
209 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220267 : บ้านวังแรง ชญากัณฐภัษก์  กวางแก้ว ธุรการ
210 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220268 : บ้านตุ๊กแก รังสิมารัชต์  ชะฎา ครู
211 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก ณปภัส  กองดารา เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก ชูชาติ  โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
213 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก นางสาวช่อผกา   พูลทอง ครู
214 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 : อนุบาลท่าตะโก สุวิจักขณ์  เหมือนโพธิ์ รองผู้อำนวยการ
215 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220273 : วัดท่าตะโก ณัฏฐณิชา  นาคจันทร์ ครูอัตราจ้างสอน
216 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220273 : วัดท่าตะโก วราภรณ์  ศรรุ่ง ธุรการโรงเรียน
217 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220275 : บ้านเขาน้อย จันตรา  จันทร์สิทธิ์ ครู คศ. 2
218 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220275 : บ้านเขาน้อย นางศิรภา   สนิทผล ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220275 : บ้านเขาน้อย นางศิรภา   สนิทผล ครู ชำนาญการพิเศษ
220 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220275 : บ้านเขาน้อย สุมาลี  ฤทธิ์เทพ ครู
221 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220285 : บ้านหนองกระโดน อิศรา  เสือโต ครู
222 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220285 : บ้านหนองกระโดน นางสาวกาญจนา  บุญปาน ผู้อำนวยการ
223 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220286 : บ้านทำนบ ชนากานต์  พิลา ครูอัตราจ้าง
224 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220286 : บ้านทำนบ สุเมธ  พูลทอง ธุรการโรงเรียน
225 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220286 : บ้านทำนบ วิชาญ  เอี่ยมคง ครู
226 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220276 : บ้านพนมรอก ศุภชัย  แช่มบำรุง ครู
227 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220276 : บ้านพนมรอก นางสาวกำไรทิพย์  สิทธิธัญกรรม ครู
228 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220299 : บ้านหนองไผ่ นายสนอง  ยอดฉิมมา ครู คศ.2
229 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220315 : วังวิทยา อลงกรณ์  ศรีวสุธากุล ครู
230 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220315 : วังวิทยา เนาวรัตน์  ฤทธิ์บำรุง ครูชำนาญการพิเศษ
231 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220296 : วัดคร่อเรียงราย เสาวณีย์  แสงโพธิ์ ครู
232 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220297 : บ้านคลองบอน ประมวล  โชติช่วง ครู
233 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220297 : บ้านคลองบอน nisita  unchoo ครู
234 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220298 : วัดพนมเศษ อรยา  สนิทผล ครู
235 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220298 : วัดพนมเศษ ภาวินี  เขาแก้ว ครู
236 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220300 : ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) วรารัตน์  พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
237 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220301 : วัดวังมหากร บุษยา  ศรีทับทิม ธุรการโรงเรียน
238 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220301 : วัดวังมหากร สมนึก  เจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
239 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220302 : บ้านปากง่าม นางสาวศิริพร  ทาสีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
240 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220303 : วัดช่องแกระ กตัญชลี  ทัพอิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
241 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220305 : วัดท่าสุ่ม ชฎาภรณ์  สกัลยา ครู
242 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220293 : บ้านตะเฆ่ค่าย นวพร  มุสิกะชาติ ครู
243 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220293 : บ้านตะเฆ่ค่าย ชนิกานต์  พุ่มเปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
244 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220294 : บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) สมาน  นุชทรวง ครู
245 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220295 : บ้านดงจันทำ วิทูร  บุญช่วย ครู
246 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220295 : บ้านดงจันทำ นางสาวสุพรรษา  นามเสือ ธุรการโรงเรียน
247 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220308 : วัดสายลำโพงเหนือ ปรียาภัสสร์  เส็งเส ครู
248 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220309 : วัดสายลำโพงกลาง นางสาวสังเวียน  ศรีคำขลิบ ครู
249 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220309 : วัดสายลำโพงกลาง นางนฤมล  นาคไพรัช ธุรการ
250 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220310 : วัดสายลำโพงใต้ นางจุไร  พรพนม ครู
251 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220310 : วัดสายลำโพงใต้ ปรีชา  เอกกันหา ครูชำนาญการพิเศษ
252 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220311 : บ้านหนองปล้องโพช สุรางค์  รัตนเสถียร ครู
253 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220311 : บ้านหนองปล้องโพช จิรชากานต์  บัวระพา เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220278 : วัดหนองเบน ฉมามาศ  สุ่นทา ธุรการ
255 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220278 : วัดหนองเบน นายประเสริฐ  พุ่มเปี่ยม ครู
256 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220271 : บ้านหนองสะเอ้ง นางสาวแพรวนภา   ชูโฉม ครู
257 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220271 : บ้านหนองสะเอ้ง นายไพฑูรย์  แตงทอง ครู
258 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220313 : บ้านชะลอมแหน ธงชัย  ประจงสุข ธุรการโรงเรียน
259 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220313 : บ้านชะลอมแหน ธนวัฒน์  บัวรอด ครูชำนาญการพิเศษ
260 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220313 : บ้านชะลอมแหน ศราวุฒิ  ขุนไกร ครู
261 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220314 : บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวณัฐนิชา  เฉลิมสาร ธุรการ
262 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220314 : บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาววิลาวัลย์  ทาจำปา ครูผู้ช่วย
263 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220280 : บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) นายพิเชษฐ  เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
264 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220280 : บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) นายรักชาติ  จิ๋วใจธรรม ครู
265 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220281 : บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) ประทุม  เทียนแดง ครูชำนาญการพิเศษ
266 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220281 : บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) เบญญาภา  วิไลวรรณ ผู้อำนวยการ
267 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220279 : บ้านหนองหลวง นางสาวบุญ  ทองเขียว ครู
268 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220279 : บ้านหนองหลวง นายธราพงษ์  ยอดฉิมมา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
269 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220291 : บ้านหนองสองห้อง ยุวดี  พยอมหอม ธุรการโรงเรียน
270 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220291 : บ้านหนองสองห้อง ณัฐวรรณ  กุศลวัฒนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
271 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220291 : บ้านหนองสองห้อง นายิกา  กุมภา ครูผู้ช่วย
272 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220287 : ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นางสาวจิตตนาถ  ปาลวัฒน์ ครูผู้ช่วย
273 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220287 : ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นางอภิศรณ์  แช่มชู ครู
274 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220287 : ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นางศุภภร  คันทะมาลา ครู
275 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220288 : บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) พนิดา  ภู่แพ ครู
276 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220288 : บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) นางวรากร  งามโฉม ครู
277 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220289 : บ้านเขาค้างคาว ปิยรัตน์  ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการโณงเรียน
278 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220289 : บ้านเขาค้างคาว บุญเลิศ  ธูปบูชา ครู
279 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220290 : บ้านหนองเนิน นายศักดิ์สกล  จันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
280 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220290 : บ้านหนองเนิน วทันยา  ยอดฉิมมา ธุรการ
281 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220423 : บ้านคลองตักน้ำ สุธาทิพย์  บัวเทศ ครู
282 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220424 : วัดหนองเสือ นางพรสวรรค์  พุทธรักษา ครู
283 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220424 : วัดหนองเสือ นางลัดดาวัลย์  ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการ
284 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220426 : อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) รัชนันท์  อินทร์ฉ่ำ ครู
285 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220426 : อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) สุวภาพร  เชาว์อารีย์ ครู
286 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220431 : บ้านห้วยตะโก นายทองดี  คงเพชรศักดิ์ ครู
287 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220431 : บ้านห้วยตะโก รัตนา  มุกดา ครู
288 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 : บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) กาญจนา  ยาสมนึก ครู คศ.3
289 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 : บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) มณฑา   ศรีภูธร ครู
290 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 : บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ทิพยรัตน์อาภา  สืบสวง เจ้าหน้าที่
291 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 : บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) มณฑา  ศรีภูธร ครู
292 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220436 : บ้านวังกระโดนน้อย บุญเชิด  แย้มสัจจา ครู
293 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220436 : บ้านวังกระโดนน้อย น้ำอ้อย  จุลโพธิ์ ครู
294 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220437 : บ้านวังกระโดนใหญ่ โสรัจ  แก้วคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
295 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220437 : บ้านวังกระโดนใหญ่ ปวีณา  ตระหนี่ ครู คศ.2
296 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220437 : บ้านวังกระโดนใหญ่ ลักษมณ  เส็งฉนวน ครู
297 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220438 : บ้านช่องคีรี ไพบูลย์  แย้มสัจจา ผอ
298 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220438 : บ้านช่องคีรี มนต์รัตน์  กลิ่นต่าย ครู
299 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220448 : บ้านนาขอม มณฑีรัตน์  บุตรพริ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
300 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220448 : บ้านนาขอม อรัญ  สมศรี ครูผู้ช่วย
301 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220449 : บ้านเนินบ่อทอง บัวจีบ  กลิ่นกระบี่ ครู
302 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220449 : บ้านเนินบ่อทอง ฉวีวรรณ์  เพ็ชรคง ครู
303 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220452 : บ้านเขาใหญ่ เฉลิมชัย  วงษ์โพธิ์ ครู
304 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220445 : บ้านไร่ประชาสรรค์ อินทพงษ์  จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
305 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220445 : บ้านไร่ประชาสรรค์ นางนัยนา  มั่นพุฒิสรรค ครู
306 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220443 : บ้านบ่อไทยสามัคคี อิศรเชษฐ์  ไทยเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
307 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220443 : บ้านบ่อไทยสามัคคี นายเอกชัย  ไชยประยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
308 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220439 : บ้านวังทองประชานุกูล เกษรา  โพธิ์เอี่ยม ครู
309 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220440 : บ้านโพธิ์ประสาท สุชัญญา  โตขำ ครู
310 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220440 : บ้านโพธิ์ประสาท ณิชกานต์  อ่ำผ่อง ครู
311 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220441 : บ้านโค้งสวอง จรรยา  ฤทธิ์บำรุง ครู
312 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220442 : บ้านตะเคียนทอง ธนันญา  ใหญ่มาก ธุรการ
313 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220442 : บ้านตะเคียนทอง นายธเนส  ใหญ่มาก ครู
314 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220458 : บ้านเขาธรรมบท ส่งเสริม  โกนขุนทด ครู
315 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220458 : บ้านเขาธรรมบท นรินทร์  สิงห์สม ครู คศ1
316 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220458 : บ้านเขาธรรมบท รสรินทร์  ผลงาม ธุรการ
317 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 : บ้านห้วยน้ำลาด รัตนพล  กลมเกลียว ครูผู้ช่วย
318 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 : บ้านห้วยน้ำลาด นายสมจิตร   ปรีชพันธ์ ธุรการโรงเรียน
319 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 : บ้านห้วยน้ำลาด วชิราพันธ์   แตงทิพย์ ครูชำนาญการพิเศา
320 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 : บ้านห้วยน้ำลาด วชิราพันธ์  แตงทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
321 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220425 : บ้านใหม่วารีเย็น ทศพล  สุุขรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น
322 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220422 : บ้านโคกสามัคคี นางวรินทร  บุญมาก ครู
323 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220422 : บ้านโคกสามัคคี นายพงษ์ศักดิ์   กำปั่นเงิน ครู
324 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220457 : บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย ผู้อำนวยการ
325 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220457 : บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา นางสาวเบญจพักตร์  สดมีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
326 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220453 : บ้านวังข่อย วิชุณีย์  พูลอ้น ครู
327 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220453 : บ้านวังข่อย นายพิรสิทธิ์  ภูชงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
328 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220454 : บ้านกระทุ่มทอง นางสาวตวงพร  รุ่งนาค รองผู้อำนวยการ
329 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220454 : บ้านกระทุ่มทอง อำนาจ  ศรีบรรเทา ครู
330 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220454 : บ้านกระทุ่มทอง ณัทพงศ์  ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
331 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220455 : บ้านหนองสะแกยาว นายไชยเชษฐ์   เฟื่องจันทร์ ครูธุรการ
332 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220456 : บ้านซับสมบูรณ์ นายถวิล  สุขฉัตร ครูชำนาญการพิเศษ
333 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220456 : บ้านซับสมบูรณ์ orathai  srisawan ครู
334 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220456 : บ้านซับสมบูรณ์ นางสาวธารทิพย์  พรมเถื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
335 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220446 : วัดโพธิ์ศรี นางสาวขนิษฐา  แห้วไทยสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
336 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220446 : วัดโพธิ์ศรี ทิพวรรณ  กลมขุนทด ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
337 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220447 : บ้านเขาดิน ภาวิณี  ภูมิเอี่ยม ครูผู้ช่วย
338 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220427 : บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) นายจเร  ขำดำ ครู
339 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220427 : บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) อรอุมา  คำประกอบ ผอ
340 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 : บ้านร่องหอย ขันทอง  สร้อยอาภรณ์ ครู
341 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 : บ้านร่องหอย จิรกุล  มณีงาม พนักงานราชการ
342 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 : บ้านร่องหอย กัญญารัตน์  สุริยะเสน่ห์ ครูผู้ช่วย
343 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 : บ้านร่องหอย สัมฤทธิ์  ทองวิชิต ครู
344 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220429 : บ้านตะกุดภิบาล นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
345 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220429 : บ้านตะกุดภิบาล นางสาวณชกาน   เรืองชม ครู
346 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220430 : บ้านเขาหินกลิ้ง นายสมศักดิ์  วิทูรศศิวิมล ครู
347 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220432 : วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) นงนุช  อินทร์ฉ่ำ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
348 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220432 : วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) นางจันทรา   หรุ่มรื่น ครูผู้ช่วย
349 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220433 : บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ นางสาวมุขดารัตน์  แซ่อวง ธุรการ
350 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220433 : บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ นายบุญเลิศ  สุวรรณราช ครู
351 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220433 : บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ นิตนา  ทองสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
352 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220434 : วัดบ้านใหม่ นาบรรจบ  อินทร์ฉ่ำ ครู
353 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220434 : วัดบ้านใหม่ วราลี  อินประเสริฐ ครู
354 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 : วัดสำโรงชัย วสุสกัญญา  บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
355 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 : วัดสำโรงชัย สุพจน์  รินสอน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
356 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 : วัดสำโรงชัย รสรินทร์  กุนทอง ครู
357 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 : วัดสำโรงชัย นางสาวทิพวรรณ  คำครองมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
358 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220420 : บ้านโคกมะขวิด ขวัญเรือน  กลางมณี ครู
359 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220421 : บ้านตะคร้อลาด พิมลพรรณ  แสงปานแก้ว ครู
360 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220166 : วิฑูรย์ประชารักษ์ นางสาวแสงอรุณ   เทพทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
361 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220163 : ชุมชนบ้านชุมพล จิรัฐติกาล  นันทวงษ์ ธุรการ
362 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220163 : ชุมชนบ้านชุมพล นางสาวนุชนาถ  อาชวทองสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
363 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220162 : อนุบาลตากฟ้า สุนันทา  บุญประสิทธิ์ ครู
364 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220170 : บ้านพุนกยูง วีรวัฒน์  มานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
365 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220170 : บ้านพุนกยูง นางณัฐธยาน์  มั่นคง ธุรการโรงเรียน
366 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220171 : บ้านไตรคีรี นเรศ  ยวงคำ ครู
367 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220171 : บ้านไตรคีรี สุดารัตน์   รอดบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
368 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220180 : ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นางสาวจันทร์แรม  แสงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
369 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220180 : ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นางสาวขนิษฐา  จิ๋วสุข ครู
370 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220181 : บ้านลำพยนต์ จิรพันธุ์  อินบัว ครู
371 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220181 : บ้านลำพยนต์ ทิพย์จุติ   แก้วอรัญญิก ครูผู้ช่วย
372 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220183 : วัดประชาสรรค์ นางสาวนิตยา  รอดแก้ว ครูคศ.3
373 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220183 : วัดประชาสรรค์ ศันสนีย์  คำคร้าม เจ้าหน้าที่ธุรการ
374 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220183 : วัดประชาสรรค์ นเรศ  เสงี่ยมศิลป์ ครู
375 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220185 : บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวขวัญจิรา   สุทธิกาปลูก เจ้าหน้าที่ธุรการ
376 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220179 : บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) วรรณิศา  โพธิ์อ่อง ธุรการโรงเรียน
377 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220179 : บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) นางสาวตรีสรา   นาคะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
378 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220174 : บ้านใหม่สามัคคี นางสาววิไลพร  เพชรพิฑูรย์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
379 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220174 : บ้านใหม่สามัคคี Suree  Wongmun ครู
380 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220175 : บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) นายภูดิศ  วงษ์คำ ธุรการ
381 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220176 : วัดห้วยลำไย พัชราภา  ศรียานุวัฒน์ ครู คศ1
382 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220188 : บ้านอุดมธัญญา นายวงศพัทธ์   เจนจบ ครูผู้ช่วย
383 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220188 : บ้านอุดมธัญญา นายณรงค์กร  ชื่นกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ
384 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220189 : บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) กรณิศ  แตงร่ม ครู
385 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220189 : บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) นางสาวชนิดา   ยะคิณีย์ ครู
386 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220190 : บ้านพุมะค่า กำไร  แก้วสิทธิ์ ครู
387 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220191 : บ้านล้ำเจริญ ธิภาพันธุ์  กลิ่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน
388 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220191 : บ้านล้ำเจริญ กรทอง  กุญแจทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
389 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220191 : บ้านล้ำเจริญ kanungnid  somboonnakul ครู
390 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220192 : บ้านพุม่วง ไพฑูรย์  เบื้องบน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วง
391 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220192 : บ้านพุม่วง นายณัฐธิเบศ  เกษหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
392 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220192 : บ้านพุม่วง นางสาวนวกมล  ทิพย์พานันท์ ครู
393 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220193 : บ้านหนองสุขสันต์ บุญธิดา  อุระแสง ครู
394 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220193 : บ้านหนองสุขสันต์ นางสาวบุษยามาศ  บวบทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
395 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220194 : บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) นางสาวจุฑารัตน์    อยู่สบาย ธุรการ
396 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220194 : บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) นายประสงค์  คูกิติรัตน์ ครู
397 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220194 : บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) นายพงษ์เดช  พูลพันธ์ชู ครู
398 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220195 : บ้านสระเกตุโมรี กิตติมา  สุ่มประดิษฐ์ ธุรการ
399 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220195 : บ้านสระเกตุโมรี นานอนันต์  กะโห้ทอง ครู
400 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220197 : บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ชญาภา  ปิยภัทรกุล ครู
401 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220197 : บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ภควรรณ  คำมาพล ครู
402 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220198 : บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี นางสมหมาย  ไวยศาลา ครูชำนาญการ