รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090208 : ชัยนาทพิทยาคม อรณัส  เอ่งฉ้วน ครู
2 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090208 : ชัยนาทพิทยาคม จิตรดา  รังษีโรจน์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090211 : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ผุสดาภรณ์  บัวย้อย ครู
4 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090212 : สาครพิทยาคม นางสาวศิวรัตน์   คำจีนศรี ครู
5 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090212 : สาครพิทยาคม จันทราภา  โฆสิตเมธางกูร ครู
6 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090213 : วัดสิงห์ ลัทธวรรณ  ฉ่ำไธสง ครูผู้ช่วย
7 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090214 : สรรพยาวิทยา นางเพียงพฤทธิ์  งามเนตร์ ครู
8 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090214 : สรรพยาวิทยา นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร ครู
9 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090215 : บุญนาคพิทยาคม วิชา  พัฒนชัยวิทย์ ครู
10 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090216 : ชยานุกิจพิทยาคม สุธนชัย  ปานเกลียว ครู
11 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090216 : ชยานุกิจพิทยาคม นางสาสสุพรรณิการ์  แสงสุวรรณ์ ครู
12 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090217 : คุรุประชาสรรค์ ธัญสินี  ศรีทรง ครู
13 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090218 : ห้วยกรดวิทยา ศรัณย์  เทพพักทัน ครูผู้ช่วย
14 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090219 : หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ อาริสา  ปานเทวัน ครู
15 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090220 : หันคาพิทยาคม นางเข็มทราย   กิมสวัสดิ์ ครู
16 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090221 : ศรีสโมสรวิทยา สมยศ  ภูมิภักดิ์ ครู
17 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 090222 : เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นาสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย ครู
18 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700263 : ทัพทันอนุสรณ์ มงคล  หู้โลหะ ครู
19 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700265 : สว่างอารมณ์วิทยาคม นางสาวดิศราพรรณ   ศรีนุช พนักงานราชการ
20 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700265 : สว่างอารมณ์วิทยาคม เอกภพ  สุดสะอาด ครู
21 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700267 : หนองฉางวิทยา ณัฐิวุฒิ  อินอ่อน ครู
22 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700267 : หนองฉางวิทยา พิชชานันท์  สังข์ทรัพย์ ครู
23 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700267 : หนองฉางวิทยา ถาวร  ลักษณะ ครู
24 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700260 : อุทัยวิทยาคม เกศรินทร์  แสนอุลัย ครู
25 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700260 : อุทัยวิทยาคม วันทนีย์  แก้วทอง ครู
26 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700260 : อุทัยวิทยาคม นางสาวจตุพร  อุยตระกูล ครูผู้ช่วย
27 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700260 : อุทัยวิทยาคม นาย วีระ  มิ่งเมือง ครูผู้ช่วย
28 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700261 : หนองเต่าวิทยา นัทธพงศ์  ปันต๊ะรังษี ครู
29 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700264 : ตลุกดู่วิทยาคม สาธิต  ร้อยแก้ว ครู
30 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700266 : บ่อยางวิทยา วิทยา  จัมปะโสม ครู
31 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา ปราณี  นาวิก ครู
32 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา จิราพร  แป้นน้อย ครู
33 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา SURAVADEE  SANGPURDEE ครู
34 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700262 : พุทธมงคลวิทยา จรรยา  ชัชวงษ์ พนักงานราชการ
35 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700269 : ทุ่งโพวิทยา วรรณภา  ชื่นนอก ครู
36 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700270 : หนองขาหย่างวิทยา นางพิศมัย  กุลเกตุ ครู
37 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700271 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี นางสาวกุลธิรัตน์  บุญธรรม ข้าราชการครู
38 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700272 : บ้านไร่วิทยา ภานุพันธ์  ภักดี ครู
39 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700273 : การุ้งวิทยาคม ศราวุธ  จามรเนียม ครู
40 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700273 : การุ้งวิทยาคม เสาวลักษณ์  บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700273 : การุ้งวิทยาคม ณัฐสิทธิ์   ธุระสุข ครู
42 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700273 : การุ้งวิทยาคม ปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน ครู
43 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700274 : ทองหลางวิทยาคม นางมาลัย  แป้นห้วย ครู
44 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700275 : หนองจอกประชานุสรณ์ สมบุญ  สว่างศรี พนักงานราชการ
45 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700276 : วังหินวิทยาคม ปริญญา  ไวเขตการ ครูผู้ช่วย
46 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700277 : ลานสักวิทยา นางสาวชนิดาภา  ฉ่ำเลิศวัฒน์ ครู คศ.1
47 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700277 : ลานสักวิทยา นางสาวเมธาวี  ศรีพฤกษ์ ครู
48 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700277 : ลานสักวิทยา บรรจง  เทพสุทธิ ครู
49 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700278 : ร่องตาทีวิทยา สุดา  ยางสูง ครูผู้ช่วย
50 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700278 : ร่องตาทีวิทยา ภูษิดา  หาญลำยวง ครู
51 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700278 : ร่องตาทีวิทยา สุปราณี   ขันทะสอน ครู
52 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700279 : ห้วยคตพิทยาคม กิตติคุณ  สัทธานนท์ ครู
53 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700280 : สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ พจนา  พยัพศรี ครูผู้ช่วย
54 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700280 : สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ นางสาวศริญญา  นารถบุญ ครู