รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700029 : บ้านเกาะเทโพ อัษฎ  เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700029 : บ้านเกาะเทโพ วีระชัย  รัตนโสภา ครู
3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700030 : วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) สุภาภร  พรรื่นเริง ธุรการ
4 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700022 : วัดหนองตางู วัฒนา  มาเกิด ครู
5 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700003 : บ้านท่าซุง ธรณ์นนท์  ลี้ภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700004 : บ้านดงยางใต้ พงศธร  เพ็งพะยม ครู
7 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700001 : บ้านภูมิธรรม โชติกา  ศรีเริงหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700002 : ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) ปาจารีย์  เฉยชาญ ครู
9 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700026 : วัดสังกัสรัตนคีรี นายปุญญพัฒน์  แสนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700019 : วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง นางรัตนา  สุขขัง ครู
11 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700016 : วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) สุดารัตน์  ประสานศักดิ์ ครู
12 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700025 : วัดอุโปสถาราม จันทร์ทิพย์  จุนทการ ครู
13 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700023 : วัดจักษา มนตรี  รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักษา
14 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700024 : บ้านเนินตูม นางขนิษฐา   นิธุรัมย์ ครู
15 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700010 : วัดหนองแก ฉลอง  เสมากูล ครู
16 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700014 : อนุบาลวัดหนองเต่า นางชนันทิพย์  ทองสุกดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700017 : บ้านหนองโพธิ์ เบญจาลักษณ์  นรินนอก ครู
18 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700011 : วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) นางศรีเพ็ชร์  จรรยาภิสัณห์ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700011 : วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) วรณัน  อมลินภิรม ธุรการโรงเรียน
20 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700012 : วัดเนื้อร้อน จิราภรณ์  ปิ่นทอง ครู
21 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700027 : วัดหาดทนง สุนิสา  สัตยพงษ์ ครู
22 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700027 : วัดหาดทนง surapin  pongketgid ครู
23 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700028 : วัดสะพานหิน นางธนัชพร  โบเวอร์แมน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700006 : อนุบาลเมืองอุทัยธานี ศศิกานต์  ทวีทา ครู
25 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700089 : ชุมชนบ้านโคกหม้อ ศิริชัย  ฟักขาว ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700103 : บ้านโป่งเก้ง นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์ ครู
27 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700103 : บ้านโป่งเก้ง กนกทิพย์  โสภาบุตร ครู
28 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700103 : บ้านโป่งเก้ง พิมพ์นิภา  แก้วเกษการ ครูผู้ช่วย
29 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700104 : บ้านวังเตย ยุวดี  โสภาศรี ครู
30 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700104 : บ้านวังเตย นาตยา  นาใจคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700105 : บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี รุ่งรัตน์  นัดไทยสงค์ ครูอัตราจ้าง
32 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700107 : บ้านหนองไผ่ ปรียพัศ  มุ่งการนา ครู
33 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700107 : บ้านหนองไผ่ กัญญาณัฐ  จิรกิตติ์เปรมกุล ธุรการโรงเรียน
34 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700107 : บ้านหนองไผ่ ปรียพัศ  มุ่งการนา ครู
35 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700108 : วัดเขาปฐวี วรรณิภา  พระจุไทย ธุรการ
36 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700109 : วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) Paweena  Vinaipanich ธุรการโรงเรียน
37 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700110 : วัดหนองนกยูง นางกัณหา  จันทร์เพ็ญ ครู
38 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700110 : วัดหนองนกยูง ปวีณา  วินัยพนานิช ธุรการ
39 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700111 : บ้านสวนขวัญ นิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า ครู
40 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700111 : บ้านสวนขวัญ นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ ครู
41 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700119 : อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) มงคล  นวกุล ครู
42 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700123 : วัดทุ่งนาไทย พิเชษฐพันธ์  เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700112 : บ้านคอดยาง ทรงพล  มากทรัพย์ ครู
44 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700112 : บ้านคอดยาง ณัฐธิดา  บุญวันต์ ธุรการ
45 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700114 : บ้านหัวดง นายสุวิทย์  เกษศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านหัวดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700115 : บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) sutep  jaroonpankasem ครู
47 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700116 : บ้านหนองแห้ว นางสาวจิราภรณ์  ไชโย ธุรการ
48 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700117 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวจุฑามาส  อนันตวงษ์ ครู
49 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700118 : บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) กรรณิการ์  ยงเขตรกิจ ธุรการโรงเรียน
50 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700098 : วัดวังสาริกา ประจำ  ชุรินทร ครู
51 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700096 : วัดดงพิกุล วรรณิศา   ฤาชัย ธุรการโรงเรียน
52 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700096 : วัดดงพิกุล โสภี  ศิริโยธา ครูโรงเรียนวัดดงพิกุล
53 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700093 : บ้านหนองเมน ยืนยง  สีธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700094 : วัดท่ามะขามป้อม นายบริสุทธิ์  นะวะมวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700101 : วัดหนองสระ สุวภัทร  บุญคง ครูธุรการ
56 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700101 : วัดหนองสระ นายนราธร  ทวีทรัพย์นวกุล ครู
57 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700091 : บ้านท่าดาน นายกะวิน  เริงเกตกรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าดาน
58 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700198 : วัดดอนหวาย คมกฤษ  เปรมกิจพรพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700201 : บ้านบ่อยาง นายกรกต  บรรจง ธุรการ
60 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700204 : บ้านหนองตะเคียน จิราวรรณ  สมัครเขตรการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
61 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700205 : บ้านหนองรัก วิโรจน์  นิ่มชื่น ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศา
62 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700206 : บ้านวังเกษตร chaiyapat  chittakul ครู
63 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700184 : บ้านเขาทองหลาง ศรายุทธ  ชีวะไทย ครู
64 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700179 : บ้านทุ่งมน JARUNYA  LUENGTHONG ครู
65 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700180 : บ้านหนองเข้ วรรณี  มณฑา ธุรการ
66 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700182 : วัดวังบุญ นพพร  กล้าวิย์กรณ์ ครู
67 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700199 : ชุมชนบ้านทุ่งสงบ นารีรัตน์  มุจรินทร์ ครู
68 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700200 : บ้านคลองข่อย มาโนช  กลำภักตร์ ครู
69 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700185 : บ้านเขาผาลาด วรีวรรณ  นฤมลต์ ครู
70 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700187 : บ้านหนองกี่ กรวรรณ  นุตปราณี ธุรการโรงเรียน
71 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700188 : บ้านหนองแขวนกูบ นายสรจักร  ศรลัมพ์ ครู
72 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700189 : บ้านหนองสมบูรณ์ janthana  pila ครู
73 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700191 : วัดเขาหินเทิน Amnat  Poujeen ครู
74 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700191 : วัดเขาหินเทิน อรอินทุ์  แพทอง ครู
75 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700203 : บ้านหนองชุมเห็ด surasate  promsorn ครู
76 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700192 : อนุบาลสว่างอารมณ์ สมพงษ์  เกตุกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
77 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700194 : บ้านเนินก้าว พลอยพราว  จิกิตศิลปิน ครู
78 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700194 : บ้านเนินก้าว นางสาวช่อทิพย์   จันทร์นาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700195 : บ้านหนองยายดา วิเชียร  ขันทองคำ ช่างไฟฟ้า
80 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700195 : บ้านหนองยายดา นางสาวชิดชนก   ชัยคชสีห์ ธุรการโรงเรียน
81 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700196 : วัดดงแขวน กรสกานต์  จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงแขวน
82 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700196 : วัดดงแขวน นายมาโนช  มากวงษ์ ครู
83 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700208 : บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง นายชญานิน  เตียหะกูล ธุรการโรงเรียน
84 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700209 : บ้านหนองแว่น tuenjai  phanon ครู
85 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700210 : วัดเขาดาวเรือง ฐิติพงษ์  เจริญทวิโรจน์กุล ครูธุรการ
86 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700207 : บ้านสระนารายณ์ สำนวน  พิลึก ครู
87 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700036 : วัดทุ่งปาจาน อาภาภรณ์  จันทร์ผลหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700036 : วัดทุ่งปาจาน นันทมาลา  สินประเสริฐ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700037 : ชุมชนวัดดงขวาง ณัฐณิชา  ใจการุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700038 : วัดดอนกลอย พาฝัน  โชติรัตน์ ครู
91 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700044 : วัดท่าโพ นางสาวสุภาพร   สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700042 : วัดทุ่งพึ่ง จิตรา  วงศ์เฉลียว ครู
93 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700043 : วัดหนองเขื่อน อำนาจ  วารุกา ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700032 : อนุบาลหนองขาหย่าง ศิวาพร  ฉิมพลี ครู
95 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700033 : วัดหนองแฟบ ธรรมรัฐ  ใจการุณ ครู
96 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700034 : วัดหนองระแหงเหนือ นายภูษิต  ศรีพุตฒ์ ครู
97 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700048 : บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 สมโภช  พินทอง ครู
98 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700049 : บ้านปากดง รุ่งรัตน์  ไพรหนู ธุรการโรงเรียน
99 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700039 : วัดห้วยรอบ ประไพศรี  จุ้ยดอนกลอย ครู