รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700061 : บ้านท่าชะอม นลพร   ขันกสิกรณ์ ธุรการโรงเรียน
2 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700061 : บ้านท่าชะอม นางธนาเนตร  อยู่เย็น ครู
3 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700068 : บ้านเขาน้อย ฐิติพร  สิงโต ครูอัตราจ้าง
4 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700069 : บ้านหนองกระทุ่ม พิมลพรรณ  ประสิทธิ์ ครู
5 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700069 : บ้านหนองกระทุ่ม อุดมลักษณ์  ภู่ทอง ครู
6 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700070 : บ้านดงประดาพระ ทรรศนีย์  โอภา ครู
7 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700070 : บ้านดงประดาพระ สมโภชน์  โสภณศักดิ์ ผู้อำนวยการ
8 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700071 : บ้านประดาหัก อัญชลี  สนกัน ครู
9 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700072 : บ้านเขากวางทอง ศรันณัฏฐ์ชญา   ชาวเชียวตุง ธุรการ
10 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700073 : ชุมชนบ้านทุ่งนา จริยา  มนัสตรง ครูผู้ช่วย
11 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700076 : บ้านป่าเลา นางกนกวรรณ  อุุ่นเรือน ครู
12 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700076 : บ้านป่าเลา นายมนูล  อนันตะบุตร ครู
13 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700077 : บ้านวังผาลาด อนัญญา  ราชบุญมี ครูผู้ช่วย
14 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700077 : บ้านวังผาลาด พรวิภา  เทียมจรรยา ครู
15 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700081 : วัดเทพนิมิต พรเพ็ญ  จีนจรรยา ครู
16 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700059 : วัดทุ่งหลวง กาญจนา  นิ่มพยา ครู
17 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700078 : บ้านเนินพยอม นางชญามาศส์    เสรีกุลเศรษฐ์ ครูชำนาฐการพิดศษ
18 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700078 : บ้านเนินพยอม จีราพร  ลิลา ธุรการ
19 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700078 : บ้านเนินพยอม ชญามาศส์  เสรีกุลเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700080 : บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ นางวันเพ็ญ  บัวพรวน ครู
21 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700065 : ชุมชนบ้านหนองงาแซง จุฑามณี  บ้านมอญ ครู
22 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700066 : วัดทุ่งโพ จันทนี  เจนสาริกรณ์ ธุรการ
23 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700066 : วัดทุ่งโพ สุกัญญา  ห่านวิลัย ครู
24 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700064 : บ้านเนินสาธารณ์ รุ่งนภา  เดชมา ครู
25 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700064 : บ้านเนินสาธารณ์ นายสาโรจน์  เสมาฉิม ครู
26 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700056 : วัดห้วยพระจันทร์ รัตนา  คันศร ครู
27 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700056 : วัดห้วยพระจันทร์ นางสาวจิรพรรณ  สว่างพันธ์ ธุรการโรงเรียน
28 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700056 : วัดห้วยพระจันทร์ นางนภารัตน์  วัดสิงห์ ครู
29 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700082 : วัดหนองมะกอก สุภาวดี  นิ่มพยา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
30 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700085 : บ้านห้วยไผ่ขุย ธนิตา  ไชยศิริ ธุรการโรงเรียน
31 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700085 : บ้านห้วยไผ่ขุย นางปัทมนันท์  อิสริยภานันท์ ครู
32 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700087 : วัดปทุมทอง ธานี  ดิษประภัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700088 : บ้านงิ้วงาม มะลิ  บุญประคม เจ้าหน้าที่พัสดุ
34 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700088 : บ้านงิ้วงาม พัทยา  สายเพ็ชร์ ครู
35 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700054 : วัดหนองยาง วันเพ็ญ  เสรีพงษ์ ครู
36 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700075 : วัดหนองบัว เสาวลักษณ์  ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย
37 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700075 : วัดหนองบัว นายปีเพชร  คณนานนทธรรม ครู
38 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700055 : บ้านล่อมเสือโฮก ปารดา  เจริญวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700055 : บ้านล่อมเสือโฮก บุญญาภา  พรปรัณชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700083 : บ้านทุ่งใหญ่ นายพิสุทธิ์  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
41 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700083 : บ้านทุ่งใหญ่ ศิขรินทร์  เกษสุวรรณ ธุรการ
42 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700051 : อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) พีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง  อาทิตย์ตั้ง ครู
43 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700051 : อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สมสุข  สุขรินทร์ รองผู้อำนวยการ
44 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700053 : บ้านบ่อทับใต้ สุทธิแจ๊ส    วรสรสิทธิ์ ครู
45 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700058 : วัดหัวเมือง สุรัสวดี  วีระยุทธวัฒนะ ครู
46 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700060 : บ้านหนองจิกยาว นางอัมพร  แป้นน้อย ครู
47 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700060 : บ้านหนองจิกยาว นางพรวดี  คุณวัฒนา ครู
48 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700139 : บ้านใหม่คลองอังวะ suthat  chaiyasan ครูผู้ช่วย
49 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700142 : บ้านอีมาดอีทราย นางสาวสายฝน  เสลารัตน์ ครูอัตราจ้าง
50 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700142 : บ้านอีมาดอีทราย นางสาวพรพรรณ  แปรงกระโทก ครู
51 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700168 : บ้านคลองหวาย นางโสภา  สิงห์โต ครู
52 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700170 : บ้านดง นายณรงค์ศักดิ์  บัวกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง
53 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700172 : วัดทองหลาง สุพิชญา  บุญศิริ ครู
54 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700172 : วัดทองหลาง นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล ครู
55 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 : บ้านน้ำพุ ดารุณี  สีดำ ครูผู้ช่วย
56 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 : บ้านน้ำพุ วันชัย  แสงทอง ครู
57 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 : บ้านน้ำพุ มนตรี  ณรงค์มี ครู
58 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700177 : บ้านทุ่งน้อย ปริญญา  กรุงกวี ครูชำนาญการ
59 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700133 : บ้านบุ่ง นางสาวกมลวรรณ  ประคองเทียน ลูกจ้างชั่วคราว
60 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700176 : วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม อโณทัย  บุญศิริ ครู
61 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700140 : บ้านใหม่ร่มเย็น ณัญฐิชา  สุขสว่าง ธุรการ
62 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700140 : บ้านใหม่ร่มเย็น สัญชัย  อินถา ครู
63 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700169 : บ้านเจ้าวัด ธัญสินี  สงฆ์โนนเหล็ก ครู
64 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700124 : วัดทัพคล้าย นางสาวดวงใจ  ขุนณรงค์ ครู (พนักงานราชการ)
65 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700124 : วัดทัพคล้าย ปริศนา  กมลมาลย์ ครูผู้ช่วย
66 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700124 : วัดทัพคล้าย ธปณัฐ  ภูดิษพัฒน์ ครู
67 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700125 : วัดทัพหมัน วิภาพร  คุปติเกษม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
68 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700126 : วัดทัพหลวง นายอำนาจ  จันทร ครู
69 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700126 : วัดทัพหลวง ยุพดี  ป้อมคำ ธุรการ
70 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700128 : บ้านพุต่อ เซอวิส   ป้อมคำ ครู
71 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700130 : บ้านใหม่หนองแก วลัยพร  พรมชาติ ครู
72 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700131 : บ้านห้วยบง ภานุวัฒน์  คลังสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700129 : บ้านหน้าฝายบึงตาโพ ประดิษฐ์  พันธ์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700132 : บ้านวังตอสามัคคี ประยงค์  บุญมาก ธุรการโรงเรียน
75 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700134 : บ้านพุบอน ปัญญา  จันทร์รักษ์ ครู
76 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700134 : บ้านพุบอน นายมารุต  พิชิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700135 : อนุบาลบ้านไร่ นายวุฒิชัย  ชาญธัญการ ครู
78 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700135 : อนุบาลบ้านไร่ นายสุวิชา  แห้วเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700135 : อนุบาลบ้านไร่ นายชนาธิป  โตคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
80 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700136 : บ้านศาลาคลอง นายอนุพงษ์  ปรากริม ครูโรงเรียนบ้านศาลาคลอง
81 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700141 : บ้านห้วยป่าปก เบญจมาศ  วงษ์อามาตร์ ครู
82 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700137 : วัดสะนำ ชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700137 : วัดสะนำ สุพัตตรา  น้อยคำมูล ครู
84 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700138 : บ้านหินตุ้ม จรัส  รักษ์อารยะธรรม ครู
85 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700157 : สง่ารวมราษฎร์ นางสาวสวนีย์  แก่นแก้ว ครู
86 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700158 : บ้านใหม่คลองเคียน นางสาวกิติมาภรณ์  สุวรรณมุสิทธิ์ ครู
87 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700151 : บ้านเขาลูกโล่ เสาวรัตน์  ฤทธิ์เดช ครู
88 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700150 : บ้านหนองอาสา นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700150 : บ้านหนองอาสา นางสาวอมรรัตน์  รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
90 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700143 : บ้านคลองโป่ง นายภูษิต  วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700144 : ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 สาลินี  เลขยัน ครู
92 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700144 : ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 กมลวรรณ  คำเสน ครู
93 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700146 : บ้านตะกรุด นายชลธิศ  ประสาท ครู
94 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700148 : บ้านหนองแกเชียงราย นางสาวพัทรินทร์  อินทสิทธิ์ ครู
95 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700148 : บ้านหนองแกเชียงราย จรูญ  รักศรี ครู
96 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700153 : บ้านคลองตะขาบ นางสาวจิรายุ  วนาราช ครู
97 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700155 : บ้านวังพง เกียรติพงษ์  เกิดศรี ผู้อำนวยการ
98 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700155 : บ้านวังพง สำอางค์  จันทร์ศร ครู
99 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700156 : บ้านวังหิน กลอยใจ  มาแพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700156 : บ้านวังหิน ปราณี  วีระสะ ครู
101 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700159 : บ้านจัน นางสาวเนตร์นภา  โฉมบุตร ครู
102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700165 : บ้านหนองจอก ธนู  อินปนาม ครู
103 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700165 : บ้านหนองจอก สุรีย์พร จ่ายสุวรรณ  จ่ายสุวรรณ ครู
104 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700167 : บ้านหนองไม้แก่น มนตรี  ฦๅชา เจ้าหน้าที่พัสดุ
105 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700166 : บ้านหนองบ่มกล้วย นางสาวพรทิพย์  คำภูอ่อน ครู
106 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700166 : บ้านหนองบ่มกล้วย กอบชัย  จบศรี ครู
107 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700164 : บ้านหินงามสามัคคี ภุมริน  จบศรี ครู
108 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700163 : บ้านลานคา นายจตุฤทธิ์  สัมฤทธิ์ ครู
109 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700163 : บ้านลานคา นายพัลลภ  สุประดิษฐอาภรณ๋ ครู
110 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700160 : บ้านทุ่งนาสวน นางสาวปรียพัศ  มุ่งการนา ครู
111 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700160 : บ้านทุ่งนาสวน ประกิจ  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700171 : บ้านห้วยพลู นารีรัตน์  นิลทมร ครู
113 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700173 : บ้านนาทุ่งเชือก นายศุภโชค  นุขันธ์ ครู
114 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700173 : บ้านนาทุ่งเชือก นางสาวสมหญิง  ซ้อนใจ ครู
115 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700175 : วัดผาทั่ง สุพรรณี  กสิกรณ์ ครู
116 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700175 : วัดผาทั่ง เขมณัฏฐ์  ตรัยคนันธรณ์ ครู
117 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700178 : วัดห้วยแห้ง นายวสุธร  สมถะธัญการ ครู
118 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700178 : วัดห้วยแห้ง ธงชาติ  ชาญตะบะ ครู
119 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700162 : บ้านร่องมะดูก คิมหันต์  สนิทม่วง ครู
120 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700149 : บ้านหนองฝาง สมใจ  มุมาน ครู
121 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700147 : บ้านหูช้าง กรรณิกา  คำเวิน ครูโรงเรียนบ้านหูช้าง
122 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700147 : บ้านหูช้าง นรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ ครู
123 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700145 : บ้านซับสุราษฎร์ บังอร  หงษ์คำ ครู
124 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700145 : บ้านซับสุราษฎร์ เสาวภา  โทนใหญ่ ครูผู้ช่วย
125 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700219 : บ้านบุ่งฝาง นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ ครู
126 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700220 : บ้านน้ำวิ่ง วริศรา  จบศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700220 : บ้านน้ำวิ่ง พรพิมล  นางสาวพรพิมล เสือพ่วง ธุรการ
128 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700222 : บ้านเขาน้ำโจน รัตนา  บุตรสิงห์ ครู
129 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700222 : บ้านเขาน้ำโจน ปิยะ  สายจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน
130 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700223 : บ้านห้วยโศก วีระพงษ์  ทาสี ครู
131 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700224 : ชุมชนบ้านทุ่งนางาม นางสุนทรี  สีดาคำ ครู
132 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700224 : ชุมชนบ้านทุ่งนางาม นายพัทยา  ภู่เปี่ยม ครู
133 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700230 : บ้านน้ำรอบ พรลภัส  ทองอิ่ม ธุรการ
134 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700231 : บ้านโกรกลึก สถิตพงศ์  แยบเขตร์การณ์ ธุรการ
135 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700233 : บ้านบุ่งกะเซอร์ นายประจักษ์  โฉมศรี ครู
136 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700234 : วัดเขาผาแรต สุภาวดี  ทองแดง พนักงานธุรการ
137 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700235 : บ้านเนินมะค่า ณัฐชาภรณ์  ทองขาว ครู
138 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700216 : บ้านห้วยทราย ณัฎฐิกา  พุ่มเกตุ ครู
139 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700217 : บ้านหนองม่วง พิมพ์พิลา  ทองอร่าม ครู
140 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700212 : ชุมชนบ้านประดู่ยืน วันทนา  ทิมเขียว ครู
141 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700212 : ชุมชนบ้านประดู่ยืน เสาวลักษณ์  โทนใหญ่ ครู
142 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700214 : บ้านทุ่งสามแท่ง นางธัญนัช  พลอยศรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง
143 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700214 : บ้านทุ่งสามแท่ง นางฉันทนา  ทะนะแสง ครู
144 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700215 : บ้านหนองผักกาด บำรุง  เงินยวง ครู
145 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700218 : บ้านทัพยายปอน วันเพ็ญ  กล่ำเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700218 : บ้านทัพยายปอน นางสาวธนัชชา  อยู่พรหมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700221 : บ้านป่าอ้อ ธัญวรัตม์  ผิวเหลือง ครูผู้ช่วย
148 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700221 : บ้านป่าอ้อ นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์ ครู
149 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700225 : วัดเขาฆ้องชัย สิริพร  โยศรีธา ครู
150 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700226 : รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์ ครูผู้ช่วย
151 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700227 : บ้านคลองชะนี ทองแดง  แซ่เล้า ครู
152 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700229 : บ้านเขาวง ชรินทร์ทิพย์  วาริสุทธิ์ ธุรการ
153 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700229 : บ้านเขาวง น้ำผึ้ง  บุญวรรณ์ ครู
154 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700237 : บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ภัทรพล  คำเฉลียว ครู
155 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700239 : ห้วยขาแข้งวิทยาคม นางสาววสุกิจา   ทองแกมแก้ว ครู
156 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700241 : บ้านโป่งสามสิบ ไพรัตน์  สุพลจิตร ครู
157 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700242 : บ้านห้วยเปล้า ศศิธร  ผันผ่อน ครูโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
158 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700243 : บ้านปางไม้ไผ่ สุเมธ  กลิ่นเกษร เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700243 : บ้านปางไม้ไผ่ วรรณา  คำเปรม ครู
160 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700243 : บ้านปางไม้ไผ่ ณรงค์  คชสาร ครูชำนานการพิเศษ
161 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700228 : บ้านนาไร่เดียว วิชชุลดา  เชิดชูพันธ์ ครู
162 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700232 : วัดเขาพระยาสังฆาราม พิกุล  แข็งธัญกิจ ครู
163 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700232 : วัดเขาพระยาสังฆาราม นารีรัตน์  มั่นศักดิ์ ครู
164 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700232 : วัดเขาพระยาสังฆาราม ราตรี  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700236 : บ้านร่องตาที รัตนา  กลทิพย์ ครู
166 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700236 : บ้านร่องตาที สมหมาย  ป้อมภา ธุรการ
167 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700238 : บ้านเพชรน้ำผึ้ง สุนิสา  ปรากริม เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700244 : อนุบาลลานสัก ไข่มุก  อินทรานุสรณ์ ครู
169 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700244 : อนุบาลลานสัก ไตรรงค์  ณ วิเชียร ครู
170 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700244 : อนุบาลลานสัก กิตฑิ์ธเณศ  พัฑฒิพงศ์ชูกิจ ครู
171 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700255 : บ้านโป่งข่อย ปรเมศวร์  บัวตูม ครู
172 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700255 : บ้านโป่งข่อย สุวรรณา  กิจติยา ครู
173 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700256 : บ้านสมอทอง นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
174 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700256 : บ้านสมอทอง สมจิตต์  ทัพเสลา ครู
175 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700256 : บ้านสมอทอง ขนิษฐา  จันทร ครู
176 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700257 : บ้านคลองแห้งวิทยา กัญญาพัชร์  วรากุลเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ
177 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700257 : บ้านคลองแห้งวิทยา ฐิติยา  อุณฑพันธุ์ ครูผู้ช่วย
178 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700258 : บ้านตลิ่งสูง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง  นางสาวชนันณ์ชิฎา สิงห์โตทอง ธุรการ
179 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700258 : บ้านตลิ่งสูง สุทัศน์  สานุ ครู
180 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700259 : บ้านหนองผักแพว นางสาววรี   จันทรักษา ครู
181 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700259 : บ้านหนองผักแพว พิพัฒน์   แสงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
182 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700251 : บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง นายธัญวิทย์  สาริกา ครู
183 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700245 : ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ทวีชัย  นิลสาริกา ครูอัตราจ้าง
184 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700245 : ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต นางปนัดดา  ดำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700248 : บ้านหนองมะสัง นายสมชาย  ทองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
186 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700248 : บ้านหนองมะสัง เสาวลักษณ์   ฉิมภู่ ครูผู้ช่วย
187 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700246 : อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) นางสาวจันทิมา  ทาวุธ ครู
188 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700247 : อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา จุฑามาศ  สุขุประการ ครู
189 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700252 : บ้านหินโหง่น นางสาวนุชจรีย์  วงษ์ที ครู
190 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700253 : ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ลินดา  วงศ์ธัญญกรณ์ เจ้าน้าที่ธุรการ
191 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700253 : ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สลิลทิพย์  รงค์ทอง ครูธุรการโรงเรียน
192 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700254 : บ้านกลาง ธนบูรณ์  กอบสาริกรณ์ ครู
193 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700254 : บ้านกลาง ณรงค์ศักดิ์  บัวกลับ ครู