รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.กำแพงเพชร 040430 : กำแพงเพชรพิทยาคม ประสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ ครู
2 สพม.กำแพงเพชร 040431 : วชิรปราการวิทยาคม ภพ   ฝั้นสาย ครู
3 สพม.กำแพงเพชร 040432 : ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จารุวรรณ   ประมูลศิลป์ ครู
4 สพม.กำแพงเพชร 040433 : วัชรวิทยา นายมั่นชัย  ไม้หอม ครู
5 สพม.กำแพงเพชร 040433 : วัชรวิทยา วัลลภา  อินหลวง ครู
6 สพม.กำแพงเพชร 040433 : วัชรวิทยา ภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์ ครู
7 สพม.กำแพงเพชร 040434 : คณฑีพิทยาคม บัณฑิต  ตาวุ่น ครู
8 สพม.กำแพงเพชร 040434 : คณฑีพิทยาคม กฤติดา  รัตถา ครูชำนาญการ
9 สพม.กำแพงเพชร 040435 : นาบ่อคำวิทยาคม ชญาพิชชา  ย่านสากล ครู
10 สพม.กำแพงเพชร 040436 : นครไตรตรึงษ์ สุรเชษฐ์  ดวงจันทร์ ครู
11 สพม.กำแพงเพชร 040437 : วังตะเคียนประชานุสรณ์ พงษ์พันธ์  เกิดเข้ม ครูผู้ช่วย
12 สพม.กำแพงเพชร 040438 : หนองกองพิทยาคม เกษร  อ่อนคำ หัวหน้าเจ้าหน้าทีี่พัสดุ
13 สพม.กำแพงเพชร 040438 : หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
14 สพม.กำแพงเพชร 040439 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กิตติศักดิ์  ศรีพารา ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพม.กำแพงเพชร 040439 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เกรียงไกร  น่วมเลิศ ครูชำนาญการ
16 สพม.กำแพงเพชร 040440 : ไทรงามพิทยาคม นางสาววิลาวรรณ   คงสิบ ครู
17 สพม.กำแพงเพชร 040440 : ไทรงามพิทยาคม วีรหาญ  รัตนวีรพงษ์ ครู
18 สพม.กำแพงเพชร 040441 : บ่อแก้ววิทยา วิเชียร  วารินิน ครู
19 สพม.กำแพงเพชร 040452 : พรานกระต่ายพิทยาคม นายกฤษณะ  ทัศนียานนท์ ครูผู้ช่วย
20 สพม.กำแพงเพชร 040453 : พิไกรวิทยา ประไพพร  อินต๊ะสี ครู
21 สพม.กำแพงเพชร 040454 : เรืองวิทย์พิทยาคม นิพนธ์  สงเชื้อ ครู
22 สพม.กำแพงเพชร 040455 : ลานกระบือวิทยา ณรงค์  ศรีท้วม ครู คศ.2
23 สพม.กำแพงเพชร 040456 : มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ม่านทอง เจตเขตกิจ  เจตเขตกิจ ครูผู้ช่วย
24 สพม.กำแพงเพชร 040457 : ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นิศาชล  ศรีชัยวงศ์ ครู
25 สพม.กำแพงเพชร 040461 : โกสัมพีวิทยา จิรพร  ดาวเรือง ครู ชำนาญการ
26 สพม.กำแพงเพชร 040442 : คลองลานวิทยา ศุภชัย  แก้วขาว ครู
27 สพม.กำแพงเพชร 040443 : สักงามวิทยา นางสาวชาลี   เปี่ยมพลอย ครู
28 สพม.กำแพงเพชร 040443 : สักงามวิทยา ภัทรพล  เมฆพินธุ์ ครู
29 สพม.กำแพงเพชร 040444 : คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สมโภชน์  แก้วเทียน ครู
30 สพม.กำแพงเพชร 040445 : ขาณุวิทยา สุภาพร  โพธิ์ศรี ครู
31 สพม.กำแพงเพชร 040446 : โค้งไผ่วิทยา ยุพดี  อ่อนฤทธิ์ ครู
32 สพม.กำแพงเพชร 040447 : ปางมะค่าวิทยาคม วัฒนชัย  แยบกสิกิจ ครูผู้ช่วย
33 สพม.กำแพงเพชร 040448 : สลกบาตรวิทยา อานนท์  พุ่มพิศ ครู คศ.3
34 สพม.กำแพงเพชร 040449 : คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สุชาดา  แย้มเจริญ ครู
35 สพม.กำแพงเพชร 040450 : วังแขมวิทยาคม ไกรลาศ  แก้วเก่า ครู
36 สพม.กำแพงเพชร 040451 : วังไทรวิทยาคม จุตติ  อึ่งเส็ง ครู
37 สพม.กำแพงเพชร 040458 : ทุ่งทรายวิทยา เกริกพล  มะลิต้น ครู
38 สพม.กำแพงเพชร 040459 : ปางศิลาทองศึกษา วิชาญชัย  ซังหยง ครู คศ.1
39 สพม.กำแพงเพชร 040460 : ระหานวิทยา สุภาวดี  อร่ามรุณ ครูผู้ช่วย