รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040079 : บ้านเทพนคร นายบัลลังก์   ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบ้านเทพนคร
2 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040080 : บ้านไร่ ชนัญชิดา  ขุนอาจ ครู
3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040078 : บ้านท่าตะคร้อ นายสุวิน  อ่อนฉ่ำ ครู
4 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040081 : ปราสาทอนุสรณ์ มานพ  ภู่ประเสริฐ ครู คศ. 3
5 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040082 : บ้านท่าเสลี่ยง นางสาวปาริชาติ  จันทัน ครู
6 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040083 : บ้านโพธิ์พัฒนา นายภูมินทร์  นามคง ครู
7 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040084 : บ้านใหม่สามัคคี เกษ  วิชาวงษ์ ครู คศ.3
8 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040085 : บ้านหงษ์ทอง พัชรี  พลธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040085 : บ้านหงษ์ทอง จุฑามาศ  ทามา ครูผู้ช่วย
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040086 : บ้านเทียมเจริญ สุจินดา  วัฒนศิริ รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040040 : ยางเลียงราษฎร์พัฒนา นางสนิท  สมจิโน ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040047 : บ้านเขาน้ำเพชร สมเจตน์  กาเทียม ครูโรงเรียนบ้านเขานำ้เพชร
13 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040048 : บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) ชูชีพ  วัชรพัฒนกุล ครู
14 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040065 : อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) jantana  mankong ครู คศ.3
15 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040069 : ประชารัฐพัฒนา นางพรรณกร  ทองดี ครูชำนาญการ
16 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040050 : บ้านไตรตรึงษ์ สิริธนา  นุสนธิ์ ธุรการโรงเรียน
17 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040055 : บ้านวังประดา นพรัตน์  น้อยแค ธุรการ
18 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040056 : บ้านดงตาจันทร์ เจณจิตร  ดีเพียร ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
19 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040070 : บ้านโนนโก กัญญา  บุญแตง ครู
20 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040091 : บ้านวังน้ำขาว หัทยา  จันทร์ยิ้ม ธุรการโรงเรียน
21 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040091 : บ้านวังน้ำขาว ณัฏฐญา  ภิญญภาค ครู
22 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040072 : สหวิทยาคม ฐิตาภา  พูลเขียว ครูชำนาณการ
23 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040073 : บ้านทรงธรรม ศุณัฐชา  เกตุเกล้า ครู
24 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 : วัดราษฎร์เจริญพร นางนงลักษณ์  ชูเฉลิม ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040075 : บ้านไทรย้อย สุวรรณา  จันทร์สุวรรณ์ ครู
26 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040001 : บ้านสุวรรณภูมิ นาง พิศสมัย  จิวเดช ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040002 : หนองบัวราษฎร์บำรุง รับขวัญ   ภาคภูมิ ครู คศ.2
28 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040024 : บ้านน้ำโท้ง สุชาดา  ปัญญาเสน ธุรการโรงเรียน
29 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040014 : บ้านโนนสมอ นางเกศรา  กมลเวชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040015 : บ้านบ่อตาโพธิ์ นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิ์มาก ธุรการโรงเรียน
31 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040017 : บ้านคลองเรือ นางสะท้าน   ขวัญมุข ครูชำนาญการ
32 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040030 : บ้านโขมงหัก อัญมณี  ขันกสิกรรม ครู
33 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040031 : บ้านวังโบสถ์ จารุวรรณ  วงษ์จิ๋ว ครูชำนาญการ
34 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040039 : บ้านสระสิงห์โต นายวันชนะ  ปรางค์ศรีทอง ครู
35 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 : ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวจงกล  คำสุข ครูคศ.2
36 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040038 : บ้านหนองเต่าสามัคคี นางสาวประภาพร  ตรีเทพา ครู
37 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040052 : บ้านคลองสีนวล ชนกนาถ  รอดปันนา ครู
38 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040053 : บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ดิลก  คร่ำเครือ ครู ชำนาญการ
39 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040018 : อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นายสุพจน์  ลูกอินทร์ ครู คศ.2
40 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040019 : สาธิตวัดพระบรมธาตุ รุ่งนภา  สุวิพันธ์ ครูผู้ช่วย
41 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040019 : สาธิตวัดพระบรมธาตุ นางสาวญาณี  สารภูษิต ธุรการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
42 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040019 : สาธิตวัดพระบรมธาตุ ณัฐกรณ์   สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040021 : สาธิต ดลณภา  มิ่งใย ครูโรงเรียนสาธิต
44 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040021 : สาธิต ฐิติพร  จินดาพงษ์ ครู
45 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040020 : บ้านทุ่งเศรษฐี นภาพร  ปิ่นมณี ครู
46 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040022 : บ้านโนนม่วง สุธาสินี  ดีนุช พนักงานราชการ
47 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040076 : บ้านทุ่งสวน กัญญ์ณพิชญ์  พรหมศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040009 : บ้านศรีไกรลาศ นางสาวพัฒนวดี  ศิริพัฒน์ ธุรการ
49 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040009 : บ้านศรีไกรลาศ สุธีรา  สิงห์คำโล ครู คศ.1
50 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040009 : บ้านศรีไกรลาศ สุธีรา  สิงห์คำโล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
51 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040010 : บ้านปางขนุน นายธวัชชัย  สุดซา ครูผู้ช่วย
52 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040010 : บ้านปางขนุน ทวี  คงเมือง ครู
53 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040003 : บ้านนาบ่อคำ จินดาพร  ทรงคุณ ครูธุรการ
54 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040004 : นารีราษฎร์สามัคคี วัชระ  ทับทองหลาง ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040005 : บ้านชัยภูมิ นางสาวศรีแพร  อ้นเกษ ครู คศ.1
56 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040007 : ผินสหราษฎร์พัฒนา บัณฑิตา  ศิริสุนทร ครู
57 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040008 : บ้านเขาวังเยี่ยม สุรพล  ศรีตะลา ครู คศ.2
58 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040032 : นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นางสาวอัจฉรา  ทองรวม ครู
59 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040033 : นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) วงศกร  แก้วเครือคำ ครู
60 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040033 : นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) ยุพิน  บุญทอง ครู
61 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040034 : นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) พันธ์ฑิตา  นิลคล้าย ครู
62 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040035 : นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) Sumetee  Deelert ครู
63 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040036 : นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) จุฬา  ธรรมสอน ครู
64 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040036 : นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) อชิรญาณ์  คำสมบูรณ์ ธุรการ
65 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040025 : วัดคูยาง Chaon  Brodeerat ครู
66 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040062 : วัดอรัญญิกาวาสน์ อัจฉรา  ถนอมศักดิ์ ครู
67 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040063 : บ้านเกาะน้ำโจน มาลี  โต๊ะถม ครูชำนาญการ
68 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040063 : บ้านเกาะน้ำโจน นางมาลี  โต๊ะถม ครูชำนาญการ
69 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040064 : บ้านลานหิน สมเจตน์  รามันพงษ์ ครู
70 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040064 : บ้านลานหิน นางสาวพิจิตรา  ทองสน ครูโรงเรียนบ้านลานหิน
71 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040061 : วัดกัลปพฤกษ์ pricha  yenchum ครู
72 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 : คลองใหญ่วิทยา นายไพรัช   งามประดับเลิศ ครู
73 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 : คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
74 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040045 : บ้านหนองรี สรัชฌา  จุฬพันธ์ทอง ครู
75 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040046 : นิยมราษฎร์วิทยา ยศกร  ใจสะบาย ครูธุรการ
76 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040046 : นิยมราษฎร์วิทยา กนกวรรณ  กล่ำแย้ม ครูผู้ช่วย
77 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040041 : จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วิไลลักษณ์  นงนุช ครู
78 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040042 : บ้านมอสมบัติ นายยงยุทธ   พานไทย ครู
79 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040043 : บ้านวังทอง ณพัฐอร  เกษมี ครู
80 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040044 : บ้านหนองหญ้ามุ้ง รัฐพงษ์  ยะถา ครู
81 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040044 : บ้านหนองหญ้ามุ้ง นายรัฐพงษ์  ยะถา ครู
82 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040089 : บ้านคลองใหญ่ใต้ คมสันต์  กองม่วง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
83 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040013 : บ้านโพธิ์สวัสดิ์ อำนวย  พรหมมินทร์ ครู
84 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040026 : อนุบาลกำแพงเพชร ดวงเดือน  มีขันหมาก ครู
85 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 : บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
86 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040028 : บ้านลำมะโกรก นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม เจ้าหน้าที่พัสดุ
87 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 : บ้านหนองสะแก ปานทิพย์  มหบุญพาชัย ครู
88 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040012 : ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) นางยุพา  กลิ่นชัย ผู้บริหารสถานศึกษา
89 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040027 : บ้านบ่อสามแสน kulwanya  jarutheekamporn ครู
90 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040027 : บ้านบ่อสามแสน เกม  ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียน
91 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040057 : ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) นางพรทิพา  พันธุ์จันทร์ดี ครูชำนาญการ
92 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040057 : ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) เกรียงไกร  สุขขา ครู
93 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040058 : บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สมพร  สุจจะชารี ครู
94 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040059 : บ้านคลองห้วยทราย อัญชัญ  กลมกล่อม ครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
95 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040060 : บ้านเกาะสะบ้า นางนารีรัตน์  เผ่าฟู ครู ค.ศ.1
96 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040060 : บ้านเกาะสะบ้า อุบลวรรณ  นิลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040066 : บ้านท่าเสากระโดง สมพร  ตันเจริญ ครู คศ๓
98 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040067 : บ้านทุ่งตาพุก อารีย์  วงษ์มณี ครู
99 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040087 : บ้านดาดทองเจริญ อุไรวรรณ  คำชู ธุรการ
100 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040088 : บ้านหนองใหญ่ นายนวพล  มงคล ครูผู้ช่วย
101 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040088 : บ้านหนองใหญ่ นายโสภณ  แสงอะโณ ครู คศ.1
102 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040088 : บ้านหนองใหญ่ นางสาวลัดดาวัลย์  เกษทรัพย์ คร
103 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040090 : บ้านวังตะเคียน ศิริกัญญา  โคตรภักดี ธุรการโรงเรียน
104 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040092 : บ้านหนองขาม ลีนวัตร  คงสิบ ครูธุรการ
105 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040268 : อนุบาลไทรงาม สุกัลยา  สัปทน ครู
106 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040269 : บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา นางสาวณัฎฐา  สีกล่อม ครูผู้ช่วย
107 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040279 : บ้านหนองหัวควาย วันเฉลิม  สติใหม่ ครู
108 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040280 : บ้านพานทอง สุมณฑา  ศรีสมบุญ ครู
109 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 : บ้านโนนจั่น วารุณี  เจนกิจ ครูผู้ช่วย
110 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040297 : บ้านบ่อแก้ว นางกฤติกา  ศิริวิเศษ ครู
111 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040294 : ห้วยใหญ่ยางงาม ไพลิน  อิ่มอ่ำ ธุรการ
112 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040295 : บ้านทุ่งมหาศาล นายอนันต์  สามงามยา ครู
113 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040272 : บ้านแก้วสุวรรณ วาสนา  สว่างเพียร ครู
114 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040290 : บ้านทุ่งมหาชัย ศุภลักษณ์  พันธ์ยิ้ม เจ้าหน้าที่พัสดุ
115 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040293 : บ้านป่าถั่ว นุชบา  จูมาศ ครู
116 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040292 : บ้านแม่บัว มลฑาทิพย์  เบ้าใหญ่ ครูผู้ช่วย
117 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040296 : บ้านหัวยาง เนตรนภา  อยู่แก้ว ครู
118 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040296 : บ้านหัวยาง Supunsa  Phetpuwong ครู คศ.1
119 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040273 : บ้านหนองคล้า นางสาวนาตยา  เหล่าเขตกิจ ครูอัตราจ้าง
120 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040291 : บ้านวังโขน นางทิวากร  เกตทิม ครู
121 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040278 : บ้านจิกคันช้อน นางศิวัชญา  มัทยา ครู
122 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040274 : บ้านโนนใหญ่ เอกสิทธิ์  รอดวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
123 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040275 : บ้านเนินกรอย นางสาวพักตร์วิภา  สว่างเพียร ครู
124 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040275 : บ้านเนินกรอย สุชัญญา  บัวผัน ครู
125 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040276 : บ้านหนองทอง นายธวัชชัย  โตนาค ครู
126 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040277 : บ้านใหม่สามัคคี นางสาวสุพิมล  สนโศก ครูผู้ช่วย
127 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040282 : บ้านหนองไม้กอง นางสาวกฤตยา  ทบหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
128 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040282 : บ้านหนองไม้กอง นายวิทยา  หาบุญพาด ครู
129 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040283 : อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา ศักดา  ศรีแย้ม ครูผู้ช่วย
130 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040283 : อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา โกวิทย์  สุขขา ผู้อำนวยการ
131 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040284 : ยั่งยืนราษฎร์วิทยา ฐิตาภา  อบเชย ครูผู้ช่วย
132 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040289 : บ้านจิกลาด บัณฑิต  เจียระบรรพ ครู
133 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040285 : บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) นาย เมธารวินท์  ถิ่นกาญจนกุล ครู ค.ศ.1
134 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 : บ้านตอรัง นางสาวนิสากร  คงเนียม ครู
135 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 : บ้านตอรัง พิชญาภา   สีนวล ครู
136 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 : บ้านตอรัง สมภาร  ศรีทอง ครู
137 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 : บ้านตอรัง ศุภวุฒิ  แก้วไธสง ครู
138 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040287 : บ้านไผ่ตาสุ่ม อรกัญญา  ช่วงสูงเนิน ครู
139 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040288 : หนองลวกราษฎร์บำรุง นางสาวมลฤดี  ศรีประทุม ครู คศ.2
140 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040271 : สิริแก้วเจริญ วิโรจน์  ลำเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
141 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040239 : บ้านคุยป่ายาง อัมพร  จันทร์งาม เจ้าหน้าที่พัสดุ
142 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040240 : บ้านเขาคีริส ธนัชชา  รวยอบกลิ่น ครูชำนาญการ
143 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040240 : บ้านเขาคีริส นางรุ่งทิวา  ปะระทัง ครูชำนญการพิเศษ
144 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040241 : บ้านหนองโสน วรลักษณ์  โพธิ์บัลลังค์ ครู
145 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 : บ้านเมืองพาน นางอัมพร   พิมพา ครู
146 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040245 : บ้านทุ่งรวงทอง องอาจ  วรสาร ครู
147 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040244 : บ้านบึงลูกนก นายอุดม  พลกล้า ครูชำนาญการ
148 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040261 : บ้านบึงพิไกร สุรินนา   ธานี ครูธุรการ
149 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040267 : บ้านวังเฉลียง นางกรปภา  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
150 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040265 : บ้านไร่ดง นายอดุล   พุ่มภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ดง
151 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040263 : บ้านคุยบ้านโอง นายพิพัฒน์  ภู่ภีโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040260 : บ้านนาป่าแดง นางสาวลักขณา  รามสูต ครูโรงเรียนบ้านนาป่าแดง
153 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040264 : บ้านคุยแขวน สุระพันธ์  มาน้อย ครูชำนาญการ
154 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040223 : วัดโพธาราม วัชรพันธ์  วัชรนันทวิศาล พนักงานราชการ
155 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040225 : บ้านหนองตากล้า สำริด  ชูศิลป์ ครู
156 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040227 : บ้านท่าไม้ พิมพกานต์  เพชรวงษ์ ธุรการโรงเรียน
157 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040228 : บ้านวังชะโอน ศศิวิมล  ศรีนวล ครูผู้ช่วย
158 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040229 : บ้านเก่า หนึ่งฤทัย  ใจเปี้ย ครู
159 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040230 : บ้านวังไม้แดง อรุณวรรณ  พันธ์หล้า ครูผู้ช่วย
160 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040231 : บ้านสมอโคน นางสาวศรีสุดา  มณีเขียว ครูธุรการ
161 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 : บ้านน้ำดิบมะพร้าว ราชัน  โนสปริง ครู
162 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040224 : บ้านเขาสว่างอารมณ์ พิมพ์ใจ  เนื้อไม้ ครู
163 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040222 : ชุมชนบ้านเขาแก้ว นางวันนา  ขอนทอง ครู
164 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040226 : บ้านใหม่เขานิยม สุดารัตน์  เกตุวงษ์ ธุรการโรงเนียน
165 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040220 : อนุบาลพรานกระต่าย สุนันทา  พลาพล ธุรการโรงเรียน
166 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040221 : บ้านพรานกระต่าย นายมนต์ฑล  กลิ่นสวรรค์ ครู คศ.2
167 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040233 : บ้านลานสะเดา นางสาวกุสุมา  ภูมิเมือง ครู
168 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040234 : บ้านนานอก นายดิเรก  ฟักบัว ครู
169 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040235 : บ้านลานทอง ทยิดา  ตั้งกิจวิบูรณ์ ครูผู้ช่วย
170 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040236 : บ้านลานกระทิง สาสน์  องอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
171 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040237 : บ้านคุยป่ารัง กนกชล  ผ่องใส ครู
172 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040238 : บ้านหนองทราย อนันต์  แนบเนียน ครู
173 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040258 : บ้านวังมะค่า ปัทมาภรณ์  หญ้าลาภ ธุรการ
174 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040254 : บ้านวังตะแบก นางสาวฐานิดา  พลกล้า ธุรการโรงเรียน
175 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040255 : บ้านคุยประดู่ ปริมประภา  สุริยะมณี ครูผู้ช่วย
176 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040266 : หนองแขมประชาสรรค์ ปรัชญา  ผิวอ่อนดี ครูอัตราจ้าง
177 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040257 : บ้านห้วยน้ำใส รัชชนก  อยู่แย้ม ธุรการ
178 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040257 : บ้านห้วยน้ำใส พรทิพย์  พลขันธ์ ธุรการ
179 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 : บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
180 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040248 : บ้านทุ่งน้ำตก ณิชมน  กิราวัลย์ ครูผู้ช่วย
181 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040249 : บ้านบางลาด นายปรีชา  จันเนตร ครูชำนาญการพิศษ
182 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040249 : บ้านบางลาด สุดารัตน์  คนหลัก ครู
183 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040249 : บ้านบางลาด สมชาย  ทุมอาริยะ ครู
184 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040250 : บ้านลานไผ่ นายเสรี  ก้อนพันธ์ ครู
185 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040247 : บ้านคลองห้วยยั้ง นางสาวลัดดา  ทองโตนด ครู
186 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040253 : บ้านลานช้างท่าว พิมพาภรณ์  ธีรพงศ์สกล ครู ค.ศ.2
187 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040256 : บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) นางสาวจิรัชฎา   เกตุวงษ์ ครู คศ.2
188 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040259 : บ้านแคทอง นางสาวภัทรภรณ์  ปักธงชัย ธุรการ
189 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040359 : บ้านหนองจิก นางสาวกนิษฐา  จีนเม้ง ครูอัตราจ้าง
190 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040360 : บ้านจันทิมา ณัฐพงศ์  ทวีรัตน์ ครู
191 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040339 : บ้านช่องลม วิภาวี   เนียมสวรรค์ ครู
192 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040342 : บ้านเกศกาสร นายทัพพสาร  มั่นสิริกุล ครู
193 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040342 : บ้านเกศกาสร กิตติพงษ์  เจนจบ ครู
194 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040343 : บ้านปรือพันไถ ภานุพงศ์  สิงห์คราม ครู
195 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040338 : บ้านบึงกระดาน นางสมถวิล  จูด้วง ครู
196 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040357 : ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ณรงค์  เรืองวงษ์ ครู
197 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040355 : บ้านอินทรานุสรณ์ นายสวงศ์  ทองทา ครูชำนาญการ
198 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040356 : บ้านคุยมะม่วง นางสาวเกตชรินทร์  อิ่นคำ ธุรการโรงเรียน
199 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040336 : บ้านเด่นพระ กฤตพร  พงศ์สารารักษ์ ครู
200 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040337 : บ้านบึงทับแรต พัชรี  หอมรื่น ครู
201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040335 : บ้านหนองละมั่งทอง เจนจิรา  กระต่ายทอง ธุรการโรงเรียน
202 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040340 : บ้านลานตาบัว พิชญ์พิมล  จินดาวงค์ ครู
203 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040341 : บ้านประชาสุขสันต์ นายเฉลิมพล  อินทร์ลอย ครู
204 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040344 : บ้านหร่ายการ้อง นริศ  แก้วกำเหนิด ครู
205 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040345 : วัฒนราษฎร์ศึกษา กมลวรรณ  เพ็งพาด ครู
206 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040345 : วัฒนราษฎร์ศึกษา กมลวรรณ  เพ็งพาด ครู
207 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040358 : บ้านอาชานุสรณ์ นางสาวฐิตินันท์  นันทเศรฐสกุล ธุรการโรงเรียน
208 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040331 : อนุบาลลานกระบือ วัชราภรณ์  อัฐนาค ธุรการ
209 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040332 : บ้านปลักไม้ดำ นายพงษภัทร์  ยอดเพชร ครูโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ
210 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040333 : บ้านหนองแขม นางสาวจิรพรรณ  ราชบุรี ครู
211 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040334 : นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 วันดี  มีสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา
212 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040334 : นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ณัฐพงษ์  เสือคำรณ ครู
213 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040346 : บ้านหนองปากดง นราวิชญ์  ผ่านสถิน ครูชำนาญการ
214 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040354 : บ้านประดาเจ็ดรัง จันทร์จีรา  ดอนชาไพร ครู
215 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040354 : บ้านประดาเจ็ดรัง รัชญาพร  วัตตะเสรี ครู
216 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040354 : บ้านประดาเจ็ดรัง หทัยชนก  สุรินรัตน์ ครูผู้สอน
217 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040352 : บ้านใหม่สามัคคี นางสาวสุดารัตน์   แจงทอง ครู
218 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040352 : บ้านใหม่สามัคคี ผ่องพรรณ  ทองดี ครู
219 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040353 : บ้านหนองหลวง ธนัท  กำเนิดพงศ์กร ครู
220 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040348 : บ้านทรายทอง นางเกศิณี  น่วมเจริญ ครู
221 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040349 : บ้านหนองมะเกาะ วงศ์สถิตย์  พริกสี ครู
222 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040350 : บ้านบึงมาลย์ บุญส่ง  พิมพา ครู
223 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040351 : บ้านสุรเดชสามัคคี นายวัชรพงษ์  อ้นเกษ ครู ชำนาญการ
224 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040411 : บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) วงเดือน  วิชาวงษ์ ครู
225 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 : บ้านมะเดื่อชุมพร phatchaya  kanrew ครู
226 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040413 : อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) นายสุรพันธ์  มะลิลา ครูชำนาญการ
227 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040414 : บ้านไร่ลำปาง นายวรพล  พละทรัพย์ ครู
228 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040415 : บ้านไทยทวี นางศรีสุลักษณ์  พละทรัพย์ ครู
229 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040416 : บ้านดงซ่อม ปรัชญา  แก่งศิริ ครูผู้ช่วย
230 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040416 : บ้านดงซ่อม อัญชลี  คงเมือง ครู
231 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040426 : บ้านคลองเมือง วราภา  ปานทองคำ ครู
232 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040426 : บ้านคลองเมือง กฤษณา  ขำมี ธุรการ
233 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040418 : บ้านหนองวัวดำ ณัฐพร  วรโชติ ครูผู้ช่วย
234 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040418 : บ้านหนองวัวดำ นางสาวสุดารัตน์  อักขระกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040419 : บ้านโนนสมบูรณ์ ปัทมา  แสงอรุณ ครู
236 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040419 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวสุดา  พิพัฒน์จรัสแสง ครู
237 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040417 : บ้านหนองแดน ฐิติมา  ธีระกุล ครู
238 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040420 : บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ อนุวัตน์  ต่องสุนทร ครูอัตราจ้าง
239 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040422 : บ้านเกาะรากเสียด เกศริน  พูลสมบัติ ธุรการโรงเรียน
240 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040423 : บ้านวังชมภู ปรีชา  อบเชย ครู ค.ศ.2
241 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040424 : บ้านท่านา นายสุริยา  ชูชีพ ครู
242 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040425 : บ้านใหม่พัฒนา สุภาพร  กิตติพันธ์ ครู
243 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040429 : ยอดประชาสรรค์ กิตติศักดิ์  ผลไพบูลย์ ครู
244 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040429 : ยอดประชาสรรค์ นายวิวัฒน์  ยศปัญญา ครู
245 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040427 : บ้านลานดอกไม้ สุรีรัตน์  อิ่มสุวรรณ ครู
246 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040428 : บ้านเกาะพิมูล ชุดาพันธ์  เพ็ชรนิล ครูธุรการ