รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040330 : บ้านคลองใหญ่ใต้ นางสาวเข็มทิศ  นาคสวาสดิ์ ครู
2 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040308 : รอดนิลวิทยา ขนิษฐา  ฐานะ ครู
3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040309 : บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี นางสาวจุฑาทิพย์  เหลืองวิเศษ ครู
4 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040311 : บ้านสุขสำราญ พิมพ์ชนก  เงินสายตา ครู
5 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040306 : บ้านคลองพลูประชาสรรค์ นางสาวอนุสรา  ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์
6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040307 : อนุบาลคลองลาน น้ำฝน  แสงอาวุธ ครู
7 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040326 : บ้านบึงหล่ม ธีระศักดิ์  เขียวปั้น ครู
8 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040327 : บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) สมศักดิ์  สุวรรณนำปน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
9 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040327 : บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) วัชราภรณ์  แหลมเนียม ครู
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040328 : บ้านท่าช้าง มานพ  จันทร์ศรี ครู
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040328 : บ้านท่าช้าง นางธนัตฤนันท์  สุวรรณนำปน ครู
12 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040329 : บ้านใหม่เจริญสุข นางสาวชลธิชา  ม่วงสังข์ ครู
13 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040299 : บ้านพรหมมาสามัคคี ยุภาวดี  ยิ้มสรวล ครูผู้ช่วย
14 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040301 : บ้านคลองน้ำไหลใต้ อัจฉรา   จิตสนธิ ครูผู้ช่วย
15 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040302 : บ้านโชคชัยพัฒนา สุรพงษ์  กันทะชมภู ครู
16 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040302 : บ้านโชคชัยพัฒนา ฉัตรดนัย  ใยญาติ ครู
17 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040303 : บ้านทะเลพัฒนา พรรณทิพย์  อุ่นอก ครู
18 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040303 : บ้านทะเลพัฒนา ธัญลักษณ์  ลือยศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040325 : บ้านท่าข้ามสามัคคี ชินวัฒน์  ทรัพย์แก้ว ครูผู้ช่วย
20 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040325 : บ้านท่าข้ามสามัคคี นายภาณุพงศ์  อู่แสนขันธ์ ครู
21 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040298 : ชุมชนบ้านคลองลาน นายสมบูรณ์  พุ่มซ่อนกลิ่น ครู
22 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040300 : บ้านปากคลองลาน จินตนา  ศรีสว่างสุข ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040304 : บ้านใหม่ธงชัย นางสาวรัตนากร   พาไทยสงค์ ครูผู้ช่วย
24 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040304 : บ้านใหม่ธงชัย นางสาวรัตนากร   พาไทยสงค์ ครูผู้ช่วย
25 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040305 : บ้านแปลงสี่ ภัสษร  ไชยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่
26 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040324 : บ้านคลองเตย จุรีย์  ยามา ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านคลองเตย
27 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040313 : บ้านโป่งน้ำร้อน นางวริศรา  สุดโต ครู
28 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040313 : บ้านโป่งน้ำร้อน กมลวรรณ  ปันนา ครู
29 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040316 : บ้านคลองไพร นางสาวนฤมล   ชลนะ ธุรการ
30 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040316 : บ้านคลองไพร นางสาวอาภาภรณ์  ธรรมกรณ์ ครู
31 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040318 : บ้านคลองสมบูรณ์ ศุภรรัตน์  สุขแจ่ม ครู
32 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040321 : บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย ธิดารัตน์  หนูหน่าย ครูผู้ช่วย
33 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040322 : บ้านคลองมดแดง จุฑารัตน์  เรืองอยู่ ครู
34 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040323 : บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร ชญานี  ดวงต๋า ครู
35 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040421 : บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ตรัสมา  ปัญญาญาณ ครู
36 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040310 : บ้านท่ามะเขือ พูนศักดิ์  จิระชีวี ครู คศ๑
37 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040312 : บ้านเพชรนิยม วุฒิพงษ์  จันทร์ยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040312 : บ้านเพชรนิยม นภัสรพี   นากงาม ครู
39 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040314 : บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สมชาย  ทัศนศร ครู
40 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040315 : บ้านหนองปรือ บังอร   เย็นนที ครู
41 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040315 : บ้านหนองปรือ นางจันจิรา  ชาประเสริฐ ครุ
42 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040317 : บ้านคลองแขยงวิทยา แคทรียา  ณ เชียงใหม่ ครู
43 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040319 : สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) ศักดิ์ชัย  บางพาน ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040320 : บ้านปางลับแล นางสาววราลักษณ์  บรรดาศักดิ์ ครูผู้ช่วย
45 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040320 : บ้านปางลับแล สาวิตรี  ราชทรัพย์ ครู
46 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040119 : บ้านโนนตารอด รัชนก  มหาศรี ครู
47 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040120 : บ้านเกาะตาล นางนิตยา  เชื้ออภัย ครู
48 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040102 : ชุมชนบ้านโค้งไผ่ นายคนึง  นันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
49 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040103 : บ้านหัวรัง นายงา  สุวรรณ ครู
50 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040104 : บ้านวังโป่งพัฒนา นายอุดร  ธานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040104 : บ้านวังโป่งพัฒนา อภิศักดิ์  ยุทธอาสา ครู
52 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040140 : บ้านสระตาพรม อดิศักดิ์  อนุสนธิ์ ธุรการโรงเรียน
53 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040140 : บ้านสระตาพรม วีระ  ชาติบุญญฤทธิ์ ครู
54 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040152 : บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 นางศุภร  เขตกัน ครูชำนาญการ
55 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040153 : บ้านโคกเลาะ เพ็ญพักติ์   เกตมณี ครู
56 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040143 : วัดคูหาสวรรค์ วัชรี  ขำขาว ครู
57 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040145 : ประชาราษฎร์สามัคคี ปุณยนุช  แสงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040147 : บ้านเปาะสวอง ธณัญผกาฬจฏ์์  ต่วนชะเอม ธุรการ
59 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040166 : บ้านใหม่หนองยาง นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น ครู
60 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040168 : บ้านหนองบอน นางสาวนิสา  สุดใจ ธุรการ
61 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040168 : บ้านหนองบอน นายชลอ  เงินเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040128 : บ้านศรีเกษตรพัฒนา นางสาวนิสาชล  สุทธิ ครูผู้ช่วย
63 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040131 : บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ภูวภัสสร์  สุขเขตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
64 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040132 : คีรีวงศ์วัฒนา นางสาวกุลสตรี  แซ่หลอ ครู
65 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040135 : บ้านปางมะนาว กิ่งทอง  ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมะนาว
66 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040126 : บ้านพัดโบก อมรรัตน์  มั่นศักดิ์ ครู
67 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040126 : บ้านพัดโบก นายธีระพงศ์  พานทอง ครู
68 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040130 : บ้านหนองน้ำแดง นางสาวสุวนันท์  เทียบทิม ครูผู้ช่วย
69 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040133 : บ้านเขาพริกไทย นางสาวกมลรัชต์  ใจคำสืบ ครูผู้ช่วย
70 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040133 : บ้านเขาพริกไทย นายนรินทร์  แสนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040133 : บ้านเขาพริกไทย นายประกิต  ทวนธง ครูผู้ช่วย
72 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040162 : บ้านศรีไพศาล นางจีระนันต์   ทรัพย์สิน ครู
73 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040163 : บ้านคลองสะพานช้าง นฤภร  โพธิผล ครู
74 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040163 : บ้านคลองสะพานช้าง ณัฐพล  เกิบสันเทียะ ธุรการ
75 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040164 : บ้านส่องตาแล กาญจนา  พัฒติกะพงษ์ ครู
76 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040165 : บ้านโป่งแต้ ลาวรรณ์  มานิตย์ ครู
77 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040165 : บ้านโป่งแต้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิติพร  กันเรียน ครูผู้ช่วย
78 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040129 : บ้านวังน้ำพัฒนา นางสาวลลิตา  ศุภผล ครูผู้ช่วย
79 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040134 : บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน นางสาวณัฏฐ์ชญา  แซ่เติ๋น ครู
80 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040127 : บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ นายวินัย  มนัสตรง ครู
81 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040127 : บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ นายวุฒิชัย  โพธิ์กลิ่น ธุรการโรงเรียน
82 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040106 : อนุบาลขาณุวรลักษบุรี จิตราภรณ์  ปันวารี ครูผู้ช่วย
83 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040116 : บ้านหนองกระทุ่ม เภฆิณฑ์  ยุทธนะพลากูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040116 : บ้านหนองกระทุ่ม อมรเทพ   เมาเกตุ ธุรการ
85 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040109 : บ้านอุดมสามัคคี นางพัชรินทร์  ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการ
86 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040109 : บ้านอุดมสามัคคี อนงค์นารถ   ขจรเดชะศักดิ์ ครู
87 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040109 : บ้านอุดมสามัคคี ปณิชา  ชัยกุลภัทรโชติ ครู
88 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040110 : บ้านวังพลับ กรองทอง  วิเวก ครู
89 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040111 : บ้านหนองตะเคียน สุพรรณ  แสงประเสริฐ ครู
90 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040107 : วัดพัฒนราษฎร์บำรุง นายจำรัส  มีมุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040112 : บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) กฤษณ์  หมีทอง ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040113 : บ้านบึงเสือเต้น กุสุมา  พันธ์ุบุญมี ครู
93 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040114 : วัดปรีชาราษฎร์บำรุง นางมารินทร์  พลอาจ ครู
94 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040115 : บ้านบึงหล่มสามัคคี เกรียงไกร  วงษ์มณี ครู
95 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040122 : บ้านหัวเสลา นางสาวนภาพร   ประเสริฐพรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040160 : บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สมชาย  โคตรภูงา ครู
97 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040157 : บ้านวังน้ำซึม อารีย์  เจียมศักดิ์ ครู
98 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040157 : บ้านวังน้ำซึม วารุณี  กันธิยะ ครู
99 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040157 : บ้านวังน้ำซึม สุพรรรณษา  กริบปาน ธุรการ
100 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040158 : บ้านวังตาช่วย พัชรินทร์  พันธุ์เฮง ครู
101 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040101 : บ้านหนองชุมแสง วรวรรณ  อินทร์ชู ครู
102 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040142 : บ้านช่องลม นางราตรี  ประฏิสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
103 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040150 : บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม นางปรียาภรณ์  มีแจ้ คร
104 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040155 : บ้านไร่ดอนแตง นพดล   แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040155 : บ้านไร่ดอนแตง ปรียา  บุญโกมล ครู
106 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040097 : บ้านเขาพริกอนุสรณ์ นรีกานต์   ยอดสมใจ พนักงานราชการ
107 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040098 : บ้านหนองช้างงาม ประยูร  น้อยเผ่า ครูชำนาญการ
108 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040098 : บ้านหนองช้างงาม อัจฉราพร  คุณยศยิ่ง ครู
109 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040099 : บ้านหนองปล้อง กนกวรรณ  เนียมหุ่น ครู
110 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040100 : บ้านวังล้อมรำลึก สิริรัตน์  จำปาทอง ธุรการ
111 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040093 : บ้านวังหามแห นางศศิมา  จันแปงเงิน ครู
112 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040094 : บ้านจิตตมาสพัฒนา โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา  นางสาวมลชยา จี้สละ ครู
113 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040095 : บ้านวังหัวแหวนพัฒนา นางปรีชญา   สระทองสอน ครู
114 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040096 : บ้านหนองชะแอน พิชัย  นวลไผ่ ครูโรงเรียนบ้านหนองชะแอน
115 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040136 : ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) มงคล  อินสอาดพล ครู
116 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040138 : บ้านรังแถว นางสาวยุวดารา  จันทร์กระจ่าง ธุรการโรงเรียน
117 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040138 : บ้านรังแถว นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์   ชินนุรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
118 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040139 : วชิรสารศึกษา วันเพ็ญ  แก้วสว่าง ครู
119 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040117 : วัดสว่างอารมณ์ ปิยนุช  คชฤทธิ์ ธุรการ
120 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040121 : บ้านหาดชะอม สุรีย์พร  จำนองกาญจนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040123 : วัดน้อยวรลักษณ์ เบญจวรรณ  อินสุวรรณ พนักงานราชการ
122 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040141 : วัดหนองเหมือด ปัญญา  จำนองกาญจนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040178 : ชุมชนประชาสามัคคี นางกนิษฐา  มณฑาเทศ ครู
124 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040179 : พิบูลวิทยาคาร วรุณ  เหล่าทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
125 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040180 : บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) นงณภัส   สุวรรณบุต ครู
126 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040180 : บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์ ครู
127 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040206 : ทุ่งน้อยพัฒนา พิทักษ์  พนมนวล ครู
128 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040207 : หนองปรือประชาสรรค์ สุรินทอน  บ่อถ้ำ ครู
129 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040208 : ประชารักษ์ศึกษา นายธนุวัฒน์  ปองผดุง ครูชำนาญการ
130 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040208 : ประชารักษ์ศึกษา ทรงศักดิ์  นิมิตธรรมโสภณ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา
131 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040209 : บ้านหนองผักหนาม สิบโทสุรกิตติ์  สุวรรณเกษการ ครู
132 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040188 : บ้านท่าพุทรา เสรี  ยอดฉัตร ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา
133 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040192 : วัดคลองเจริญ วรินทร์ธร  เปียจันทร์ ครู
134 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040193 : บ้านคลองแขยง นางสาวจินนภา   จันต๊ะมัง ครูผู้ช่วย
135 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040191 : บ้านป่าเหียง อนุชิดา  อินทร์แพง ครู
136 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040189 : บ้านวังบัว หนึ่งนภา  อินทรสูต ครู
137 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040189 : บ้านวังบัว นางณัฐศยากร  พรภูวเดช ครู
138 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040190 : วัดแสงอุทัย นางดวงรัตน  สัตยพันธ์ ครูโรงเรียนวัดแสงอุทัย
139 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040213 : บ้านสามแยก วนัชพร  ภิญโญ ครู
140 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040211 : อนุบาลคลองขลุง อัชฌานันทน์  นิยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040212 : บ้านหนองจอก ธรรมนูญ  ไวพยาบาล ครู
142 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040212 : บ้านหนองจอก อรณี  สุขขา ครูผู้ช่วย
143 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040183 : บ้านแม่ลาด ภัคจิรัสย์  สัตบุษย์ ครู
144 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040185 : วัดพรหมประดิษฐ์ นางสาวบังอร  จันทร์หอม ครู
145 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040182 : บ้านห้วยน้อย วิภา  บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040182 : บ้านห้วยน้อย อำพร  อ่อนวัน ครู
147 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040187 : บ้านร้อยไร่ นิสานาถ  ชูพินิจ พนักงานราชการ
148 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040200 : บ้านมาบคล้า วงเดือน  ร่มโพธิ์ ครู
149 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040200 : บ้านมาบคล้า นายยศวัจน์  ธนาเกียรติวิบูล ผู้อำนวยการ
150 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040200 : บ้านมาบคล้า นายสุทธเมธิน  พุ่มพันฆ้อง ครูชำนาญการ
151 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040177 : บ้านวังหันน้ำดึง นายพนม   เชื้ออินทร์ ครู
152 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040219 : บ้านทุ่งหันตรา นายชูศักดิ์  ศุภนคร ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040169 : บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) นฤเทพ  ทองนวล ครู
154 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040169 : บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) ธงชัย  เลิศหงิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040170 : บ้านไร่ใหม่ ปรารถนา  ข้องธัญกรณ์ ครู
156 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040170 : บ้านไร่ใหม่ นายบุญเลิศ  จวนอาจ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040175 : บ้านบ่อทอง นายสมมาศ  อยู่สุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040175 : บ้านบ่อทอง นายมนัส  รังศรี ครูชำนาญการ
159 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040176 : บ้านบึงลาด นางกรรณิการ์  เพ็ชรครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040194 : อนุบาลวังไทร นพดล  สืบวงษ์รอด ครู
161 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040195 : บ้านสามเรือน นางสาวบุญญารัตน์  เจริญปิติยาพร ครู
162 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040196 : อ่างทองราษฎร์วิทยา สมรัก  พรมมา ครู
163 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040197 : บ้านกระโดนเตี้ย นายสุรนาท  มีศิลป์ ครู
164 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040199 : บ้านหนองทองหล่อ นารีย์  กิจศักดาภาพ ครู
165 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040199 : บ้านหนองทองหล่อ พละ  เหล่าเขตวิทย์ ครู
166 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040201 : บ้านช้างคับ มังกร  ทองก้อน ครู
167 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040202 : บ้านทรัพย์มะนาว นิพนธ์  จิราพงษ์ ครู
168 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040214 : บ้านนิคม นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีมันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040216 : บ้านวังตะล่อม จันจิรา  งิ้วไธสง ครู
170 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040216 : บ้านวังตะล่อม มาลี  คล่องธัญกรณ์ ครู
171 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040171 : บ้านวังน้ำ ณรงค์   บุญเกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา
172 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040172 : บ้านคลองยาง นายอำนวย  บุญลือ พนักงานธุรการ
173 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040173 : วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี นารีรัตน์  อัจฉริยะมณีกุล ครู
174 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040173 : วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี นางกัลยา  วิไลมงคล ครูชำนาญการ
175 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040173 : วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี นางสาวลำเพย  แก้วเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040203 : วัดพิกุลทอง ชัยรัตน์  ทองทิน ครู
177 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040204 : วัดอุเบกขาราม สินทารา  เกษแก้ว ครู
178 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040204 : วัดอุเบกขาราม รุ่งรวี  รอดมณี ครู
179 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040210 : บ้านหนองโมก ประยูร  ว่องธัญญการ ครู
180 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040210 : บ้านหนองโมก นางนวลละออ  จันทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ
181 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040368 : บ้านถาวรวัฒนา ศิริขวัญ  กลางสุพรรณ ครู
182 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040368 : บ้านถาวรวัฒนา ธงชัย  เพิ่มธัญกรณ์ ครูชำนาญการ
183 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040369 : บ้านบึงสำราญ สมเงิน  ประเสริฐ ครู
184 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040365 : บ้านหนองไผ่ นางสาวสะใบพร   รัตถา ครู
185 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040366 : บ้านศรีอุดมธัญญะ อรุณี  ใบปลอด พนักงานราชการ
186 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040362 : อนุบาลทรายทองวัฒนา นิภาพร  คงเมือง ครู
187 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040362 : อนุบาลทรายทองวัฒนา สมทรง  พึ่งสุข ครู
188 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040367 : บ้านวังน้ำแดง สุภาภรณ์  ขันทับทิม ครู
189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040364 : อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) ไพรัตน์  พิมพาสอน ครู
190 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040372 : บ้านถนนน้อย ศศินันท์  รอดรักษ์ ครู
191 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040373 : บ้านชุมนาก มงคลรัตน์  สระทองแดง ครู
192 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040363 : บ้านคลองสุขใจ ทองอยู่   อันทะราสี ครูชำนาญการ
193 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040370 : บ้านทุ่งทอง นายสุระศิลป์  โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ
194 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040371 : บ้านดงเจริญ สร้อยสุดา  ภูวดล ครู
195 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040389 : บ้านเพชรมงคล จันทรัตน์  บุญพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040390 : บ้านไพรสวรรค์ นายบุญเลิศ  บุญญา ครูโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
197 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040391 : บ้านคลองปลาสร้อย ธนพรรณ  สิงห์คำโล ครู
198 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040392 : บ้านปางตาไว วนัสนันต์  ไฉนงุ้น ครู
199 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040393 : บ้านตากฟ้าพัฒนา นางสาวสุรีรัตน์  ทิดทา ครูโรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
200 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040394 : บ้านคลองลึกพัฒนา นายสมพร   ลัดดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040374 : บ้านไผ่ยาวสามัคคี เมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม ครู
202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040375 : บ้านท่าขึ้น นายวิชาญ  เหมมะณี ครู
203 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040376 : บ้านโพธิ์ทอง นางสาวดาวเรือง  อึ่งน่วม ครูชำนาญการพิเศษ
204 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040378 : บ้านคลองขุด สุกัญญา   ศิริโยธา ครูชำนาญการพิเศษ
205 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040381 : อนุบาลปางศิลาทอง นางศิรินันท์  เกตุเกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
206 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040380 : บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง นพมาส  เพ็งพันธ์ ครู
207 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040380 : บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ณัฏฐกมล  เกษสาคร ธุรการโรงเรียน
208 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040384 : บ้านหนองหิน นายธีรพล  จาดดำ พนักงานราชการ
209 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040384 : บ้านหนองหิน ดีเด่น  จันทร์ดีร้อย ครู
210 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040382 : บ้านเขาน้ำอุ่น นางสมศรี  พิศสารี ครู
211 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040383 : บ้านมอเจริญ สราวุธ  จักรงาม ครู
212 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040387 : บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย อรุณ  ปรางค์ศรีทอง ครู
213 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040387 : บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย นางน้ำทิพย์  บัวเผื่อน ครู
214 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040385 : บ้านจอมทองพัฒนา อัจฉริยาภรณ์  นิมิตร ครู
215 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040386 : บ้านอุดมทรัพย์ สุรีรัตน์  โหงฉิม ครู
216 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040388 : บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 นางสาวปิยวรรณ  มากกลาย ครู
217 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040408 : บ้านกระบวยทอง จันทร์จิรา  มีชัย ครู
218 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040408 : บ้านกระบวยทอง จันทร์จิรา  มีชัย ครู
219 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040409 : บ้านโนนพลวง อำพรรณ  วงศ์พิพันธ์ ครู
220 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040405 : บ้านสามขา พรทิพย์  แสนทวีสุข ครู
221 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040405 : บ้านสามขา กรไกร  ภูมิไสว ผู้อำนวยการ
222 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040406 : บ้านวังเจ้า สำรวม  เครือผือ ครู
223 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040406 : บ้านวังเจ้า สมชาย  มากทรัพย์ ครู
224 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040407 : บ้านโพธิ์เอน ธมลวรรณ  แช่มช้อย ครู คศ.1
225 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040400 : บ้านทุ่งซ่าน จุฑามาศ  ทับทิม ครูผู้ช่วย
226 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040402 : บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง ณภัสรินทร์  คำมัง ครู
227 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040403 : อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) วีรพัฒน์   พิมพ์ชู ธุรการโรงเรียน
228 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040404 : บ้านดงเย็น วิเชียร  ชัยมงคล ครู
229 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040399 : บ้านศรีทองสามัคคี มารศรี  จีนฉาย ธุรการโรงเรียน
230 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040399 : บ้านศรีทองสามัคคี นดล  ศิริเมือง เจ้าหน้าที่พัสดุ
231 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040395 : บ้านชายเคือง ขวัญฤทัย  จำปาศักดิ์ ครู
232 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040410 : บ้านวังชะโอน นายชะราวุฒิ   ฤทธิ์ทอง ครู
233 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040397 : บ้านคอปล้อง เปลว  ชาหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040397 : บ้านคอปล้อง วรรณา  มากเปี่ยม ครู
235 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040398 : บ้านไผ่งาม เสาวลักษณ์  ศรีผึ้ง ครู คศ.1
236 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040401 : บ้านระหานประชาศึกษา นางดรรชนีย์  เมยไธสง ครู
237 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040396 : บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต ศิริรัตน์  อินทร์อ่อน ครู ชำนาญการ